The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สไลด์บรรยาย: “วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส: ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การสื่อสารทศวรรษ 2020s”
☆ “Metaverse Journalism: A Prologue to Communication Reformation 2020s”

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

“วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส: ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การสื่อสารทศวรรษ 2020s" ☆ "Metaverse Journalism: A Prologue to Communication Reformation 2020s" โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ (18 ม 2564)ธันวาค

สไลด์บรรยาย: “วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส: ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การสื่อสารทศวรรษ 2020s”
☆ “Metaverse Journalism: A Prologue to Communication Reformation 2020s”

Keywords: Metaverse Journalism

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์สปฐมบทแห่งการอภวิ ัฒนก์ ารส่อื สารทศวรรษ2020s

Metaverse Journalism

A Prologue to Communication Reformation 2020s

สมาคมนกั ข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ ทย บริการวิชาการ บรรยายโดย

การประชุมใหญส่ ามัญประจำปี 2564 ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์

วนั เสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok facebook.com/drsikares
twitter: @sikares
[email protected]

METAVERSE JOURNALISM 101

July 1, 2014 XR - Extended Reality

AR - Augmented Reality

VR - Virtual Reality

July 1, 2014

ปฐมบทแหง่ การอภิวฒั น์การส่ือสารทศวรรษ 2020s ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ – วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ 101:

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ผเู้ ขยี นบทความ
“วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส: ปฐมบทแหง่ การอภวิ ัฒนก์ ารสอ่ื สาร
Metaverse Journalism ทศวรรษ 2020s" (Metaverse Journalism: A Prologue to

A Prologue to Communication Reformation 2020s Communication Reformation 2020s)
กับประสบการณส์ วมใส่อปุ กรณ์ วีอาร์ เฮลเมท (Virtual Reality
Helmet) นวตั กรรมสู่โลกเสมอื นจริงยคุ เรม่ิ ตน้ เมือ่ 1 กรกฎาคม 2014

สมาคมนักขา่ ววิทยุและโทรทศั น์ไทย

ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามญั ประจำปี 2564

วนั เสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

ปฐมบทแห่งการอภิวฒั น์การส่อื สารทศวรรษ 2020s 1968

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ Ivan Sutherland's first VR Head Mounted Display,

Metaverse Journalism "The Sword of Damocles"

A Prologue to Communication Reformation 2020s สมาคมนกั ขา่ ววทิ ยแุ ละโทรทศั น์ไทย

ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

วนั เสารท์ ่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

"นวัตกรรม"

เสริมศักยภาพให้เราเห็นถึงความเปลยี่ นแปลงในมติ ขิ อง

"โอกาสท่ดี "ี มิใช่ "ภัยคกุ คาม"

~ สตฟี จ็อบส,์ Apple ~

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั น์การสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววิทยแุ ละโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชุมใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

กระบวนทัศน:์ พลวตั แห่งนวตั กรรมเพอ่ื การขบั เคลอื่ นโลกในทศวรรษ 2020

ที่มา: ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ (2018) ปรับประยุกตจ์ ากแนวคิดของ ศ.เคลาส์ ชวาบ (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Ecobomic Forum

ดิจิทลั 5G
อนิ เทอรเ์ นต็ แห่งสรรพส่ิง (IoTs)
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ซเู ปอร์คอมพิวเตอร์ (ระบบควอนตมั )
Blockchain
Digital Platforms

วิทยาการหุ่นยนต์ วศิ วพันธุกรรม
ยานยนตข์ ับเคล่ือนอตั โนมตั ิ
ชีวภาพนวตั กรรมชีวภาพ
บรู ณาการเครอื่ งพมิ พ์ 3 มติ ิ
กายภาพวัสดศุ าสตร์

มาร์ค ซคั เคอรเ์ บิรก์ (Mark Zuckerberg) ประกาศวสิ ยั ทัศนแ์ ละแผนปรบั โครงสร้างองค์กรเพอ่ื ปฏิรูปกิจการสู่ "เมตาเวริ ์ส" – “Metaverse” (28 ตุลาคม 2021)

ปฐมบทแห่งการอภิวัฒนก์ ารสอื่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

Minority Report (2002)

Metaverse

การบูรณาการผสานระบบระหว่างเทคโนโลยแี ละเศรษฐกจิ ทุนนยิ ม ก่อใหเ้ กิดความเปลย่ี นแปลงอยา่ งรวดเรว็ ฉับไวฉบั พลนั

"Fast Capitalism": Ben Agger (2004),

Speeding Up Fast Capitalism Cultures, Jobs, Families, Schools, Bodies. Routledge: New York

FastCapitalism

ปฐมบทแห่งการอภิวัฒนก์ ารส่ือสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววทิ ยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชุมใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ท่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

คริปโตเคอเรนซี
สกลุ เงินใหม่
การเปิดตัวของโทเคนใหม่
ระบบเศรษฐกิจการเงิน แนวโน้ม
ธรุ กิจและพาณิชยกรรม Cryptocurrency การควบรวมกิจการ

รูปแบบใหม่ Tokens-NFTs

New Economy M&A

InnovationDigital Business-Commerce Mergers & Acquisitions

Fast Capitalism
การรกุ คบื
ความพยายามในหลาย
2000s - 2020sของอภมิ หาบรษิ ทั
การขยายตัวของกล่มุ ทุนใหญ่
เขา้ ซอื้ กจิ การขา้ มสาย ววิ ฒั นาการ ภาคส่วนของประชาคมโลก
และความเจรญิ ก้าวหนา้ คดิ ค้นวิถีใหมเ่ พอื่ เข้าสู่การฟื้น
เสริมศักยภาพการประกอบกจิ การใน ตวั ทางสังคมและเศรษฐกจิ
ระบบธุรกจิ เมตาเวริ ส์ ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม จากวกิ ฤตโควิด19
นิเวศของโลกธุรกจิ ยุคใหม่
COVID 19
New Ecosystem
Socio-Economic Recovery
Business Transformation

Evolution - Revolution & Resilience

Telecommunication - Internet 4.0

ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การสอ่ื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววิทยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

MetaMorphosis

MediaMetaMorphosis

JournalismMetaMorphosis

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ฒั น์การสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววิทยแุ ละโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสาร์ที่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

บทความ

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ :
ปฐมบทแห่งการอภิวัฒนก์ ารส่อื สารทศวรรษ 2020s

(Metaverse Journalism: A Prologue to Communication Reformation 2020s)

น.137-173

รายงานประจําปี
#สมาคมนกั ข่าววทิ ยุและโทรทัศน์ไทย 2564
ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ (5 ธันวาคม 2564)

ปฐมบทแหง่ การอภิวัฒน์การสือ่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ขา่ ววทิ ยแุ ละโทรทัศนไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ : บนั ทกึ การเปลยี่ นแปลงและเปล่ียนผ่านแหง่ ยคุ สมัย (Transformation) ฉายภาพเบอื้ งต้น
การเรมิ่ ตน้ ยุคใหม่ (Preliminary Stages & Initiatives) แนวคิดและกรณศี กึ ษานานาชาติ
ชว่ งปฐมบทวิวฒั นาการของ "เมตาเวริ ์ส" ในบริบทความเปลี่ยนแปลงในกิจการสอ่ื สาร มติ ิ

ปฐมบทแหง่ การอภิวฒั น์การสือ่ สารทศวรรษ 2020s เชิงนวัตกรรมการสอื่ สารกับสงั คม การรเิ รมิ่ ปรับองค์กร การบริหารจดั การ การกาํ กับดแู ล
กิจการสอ่ื ในยคุ ใหม่ แนวโนม้ และผลกระทบตอ่ ทั้งภาควิชาชพี สอ่ื สารมวลชนและส่ือใหม่-
ภาควิชาการนเิ ทศศาสตร์และวารสารศาสตรด์ จิ ิทัล โดยแบ่งเนอื้ หาออกเปน็ 7 ภาค เพื่อ
(Metaverse Journalism: A Prologue to Communication Reformation 2020s) นาํ ไปสกู่ ารวเิ คราะห์วิพากษ์ตลอดจนการวิจยั พัฒนาต่อยอดตอ่ ไป ดงั น้ี

ภาค 1 - อารมั ภบท: "รุ่งอรณุ แห่งนวตั กรรม เมตาเวริ ส์ 1980s - 2020s" (Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ภาค 2 - เมตาเวิร์ส: ภมู ิสถาปตั ยกรรมแหง่ ภูมทิ ศั น์สือ่ ใหม่ พัฒนาการระบบนเิ วศสื่อสารร่วมสมยั
(Metaverse: New Media Landscape - Contemporary Communication Ecosystem)

ภาค 3 - เมตาเวิร์ส: การปฎริ ูปการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตเน้อื หาข่าวสารสาระบนั เทิง
(Metaverse: Innovative Media Creation and Production Protocols)

ภาค 4 – เมตาเวริ ส์ : ความทา้ ทาย เปลยี่ นแปลง และพลกิ ผนั ในอตุ สาหกรรมส่อื (ครั้ง) ใหม่ 2020-2030?
กรณีศึกษานานาชาติ: วิสยั ทศั น์ การริเรมิ่ นวัตกรรม ในกจิ การสอื่ รปู แบบใหม่

(Metaverse: New Challenge - Turning Point - Disruption in Media Industry 2020-2030? International Case Studies: Metaverse Pioneers)

ภาค 5 - เมตาเวิร์ส กับ การปฏิรปู "จรยิ ธรรมสอื่ ใหม"่ (Metaverse vs New Media Ethics Reformation: Deconstruction - Reconstruction)

ภาค 6 - "วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ " วิทยาการใหม่: การปรบั กระบวนทัศน์ทางวิชาการ การวจิ ัย การเรียนการสอนร่วมสมยั
(Metaverse Journalism: An Academic Paradigm Shift in Communication Study and Research)

ภาค 7 - ปจั ฉิมบท: ฉากทศั น์ใหม่ สมมตฐิ านใหม่ "วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส 2020s" (Epilogue: Metaverse Journalism Scenario 2020s)

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ัฒนก์ ารสอ่ื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววทิ ยแุ ละโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

ภาค 1 อารมั ภบท: ภาค 1 อารมั ภบท: 1/1 1/1

"รงุ่ อรณุ แห่งนวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

"รงุ่ อรณุ แห่งนวัตกรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

1) นยิ ามความหมายเบอ้ื งตน้ ของ 2) องคป์ ระกอบพน้ื ฐานของ
“เมตาเวริ ส์ ” “เมตาเวริ ส์ ”

4) ววิ ฒั นาการ 3) ระดบั ของพฒั นาการ
นวตั กรรมและ นวตั กรรมการปฏสิ มั พนั ธใ์ น
โครงสรา้ งพนื้ ฐาน
กอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ”
“เมตาเวริ ส์ ”
สมาคมนักขา่ ววิทยุและโทรทศั น์ไทย
ปฐมบทแหง่ การอภวิ ฒั น์การสือ่ สารทศวรรษ 2020s
ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์
วนั เสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok
Metaverse Journalism

A Prologue to Communication Reformation 2020s

ภาค 1 อารมั ภบท:

"ร่งุ อรุณแห่งนวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

1) นยิ ามความหมายเบอ้ื งตน้ ของ “เมตาเวริ ส์ ”

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั นก์ ารส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววิทยแุ ละโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

1) นยิ ามความหมายเบอื้ งตน้ ของ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/2 1/2

"รุง่ อรุณแห่งนวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

คำว่า “เมตาเวริ ์ส”- METAVERSE ปรากฏครงั้ แรกในนวนยิ ายวทิ ยาศาสตร์
“SNOW CRASH” (1992) ของ นลี สตเี ฟนสนั (Neal Stephenson)

ปฐมบทแหง่ การอภิวฒั นก์ ารส่ือสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววิทยแุ ละโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

1) นยิ ามความหมายเบอ้ื งตน้ ของ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/3 1/3

"ร่งุ อรณุ แห่งนวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

"METAVERSE"
Beyond + Universe

...........................................

“เมตาเวริ ส์ คอื อนาคตของอินเทอร์เนต็
พฒั นาการลำดบั ตอ่ ไปของอนิ เทอร์เน็ต”

~ มารค์ ซัคเคอร์เบิร์ก, Meta (28 ตุลาคม 2021) ~

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั นก์ ารสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววิทยแุ ละโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ที่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

ภาค 1 อารัมภบท: 1/4 1/4

"รุ่งอรุณแหง่ นวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

1) นยิ ามความหมายเบอ้ื งตน้ ของ “เมตาเวริ ส์ ”

คาํ วา่ “เมตาเวริ ส์ ” METAVERSE เร่ิมปรากฏในงานวรรณกรรม “SNOW CRASH” (1992)

ตามบริบทภาษาศาสตร์สามารถแจกแจงได้ว่ามาจากคําศัพท์ 2 คาํ ทส่ี นธิกนั
คอื META (คาํ นาํ หนา้ /คําอปุ สรรค Prefix) และ VERSE (คาํ ตอ่ ทา้ ย ลดคําจาก Universe)

โดยคําอธิบายรว่ มสมยั มารค์ ซคั เคอรเ์ บริ ก์ (28 ตลุ าคม 2021) อ้างองิ ว่า
-“META” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ซ่ึงมีความหมายในภาษาอังกฤษเทียบได้กับคาํ ว่า
“Beyond” หรือความหมายในภาษาไทยคือ “ทเ่ี หนอื กวา่ ที่อยไู่ กลออกไป” และ
-“VERSE” ท่ลี ดและตัดคาํ มาจาก “Universe” ความหมายดัง้ เดมิ ทสี่ ามารถแปลออกเปน็ ภาษา
ไทยคือ “เอกภพ – จักรวาล - โลกและมนษุ ยชาต”ิ

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ฒั นก์ ารสอื่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววิทยแุ ละโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

1) นยิ ามความหมายเบอื้ งตน้ ของ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/5 1/5

"รุ่งอรณุ แห่งนวัตกรรม เมตาเวริ ์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั น์การส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววทิ ยุและโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

ภาค 1 อารมั ภบท:

"รงุ่ อรุณแห่งนวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

2) องคป์ ระกอบพน้ื ฐานของ “เมตาเวริ ส์ ”

ปฐมบทแหง่ การอภิวฒั นก์ ารสอื่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววทิ ยุและโทรทัศนไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

2) องคป์ ระกอบพน้ื ฐานของ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/6 1/6

"รงุ่ อรณุ แห่งนวตั กรรม เมตาเวริ ส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

~ องค์ประกอบพ้ืนฐานของ “เมตาเวิรส์ ” ~
1 2

“โลกความเป็นจริง” (The Real World) “โลกเสมอื นจริง” (The Virtual World)

หรอื หรือ

“โลกทางกายภาพ” (The Physical World) “โลกดจิ ทิ ลั ” (The Digital World)

fkkfldkf fkkfldkf

3

“เมตาเวิร์ส": บรู ณาการระหว่าง “โลกทางกายภาพ” (The Physical World) และ “โลกดิจทิ ัล” (The Digital World)

~ Key Elements: “METAVERSE” ~

ปฐมบทแห่งการอภวิ ัฒนก์ ารส่ือสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววิทยุและโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

2) องคป์ ระกอบพนื้ ฐานของ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/7 1/7

"รุง่ อรุณแหง่ นวตั กรรม เมตาเวริ ส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ในมติ คิ วามความเชื่อมโยงและความสัมพนั ธร์ ะหว่าง โลกเสมือนจริง กบั โลกความเปน็ จริง สามารถสรุปคําอธิบายเบอื้ งตน้ ได้วา่

“เมตาเวริ ์ส คอื พ้นื ทใ่ี นโลกเสมือนจรงิ ที่ผใู้ ชง้ านสามารถปฏสิ มั พันธก์ ับผู้อน่ื ผ่านสภาวะแวดลอ้ มทถ่ี ูกสร้างข้ึนด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพวิ เตอร์

เป็นววิ ัฒนาทางนวตั กรรมทม่ี กี ารบรู ณาการเชอ่ื มโยงระหวา่ ง

พ้นื ท่ใี นโลกเสมือนจริง (Virtual-reality Space) ทถี่ ูกสรา้ งข้นึ กับ ภาคปฏิบตั แิ ละวถิ ชี ีวิตจรงิ ของมนุษย์ (Real Life Practice)”

(Oxford English and Spanish Dictionary via Lexico)

“โลกความเป็นจริง” (The Real World) “โลกเสมือนจริง” (The Virtual World)

หรือ หรอื

“โลกทางกายภาพ” (The Physical World) “โลกดจิ ทิ ัล” (The Digital World)

“บูรณาการระหวา่ ง "ความเป็นจรงิ ” และ ความเสมือนจริง"

ปฐมบทแห่งการอภิวฒั นก์ ารสอื่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววิทยุและโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

ภาค 1 อารัมภบท:

"รุ่งอรณุ แหง่ นวัตกรรม เมตาเวริ ์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

3) ระดบั ของพฒั นาการนวตั กรรมการปฏสิ มั พนั ธใ์ น “เมตาเวริ ส์ ”

ปฐมบทแห่งการอภวิ ัฒนก์ ารสอ่ื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววทิ ยุและโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

3) ระดบั ของพฒั นาการนวตั กรรมการปฏสิ มั พนั ธใ์ น “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/8 1/8

"รุ่งอรุณแห่งนวตั กรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

มีการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมผัสสะและการรับรู้ เพิ่ม แนวโน้มพัฒนาการในอนาคต มีโอกาสพัฒนาสู่ไปถึงการเชื่อมต่อรับส่งสัญญาณ
ประสิทธิภาพในการเข้าสู่ “โลกเสมือนจริง” และผสมผสานกับ “โลกทาง ประมวลผลกับเทคโนโลยีและวิทยาการผสานระบบประสาทการรับรู้และสมอง
กายภาพ” ได้ดีย่ิงข้ึน ผ่านเทคนิคและอุปกรณ์อัปเกรด/อัปเวอร์ช่ันที่มี ของมนษุ ย์ (Cognitive and Neurotech/Neuroscience) อาทิ โครงการวิจยั
ประสทิ ธิภาพขึน้ อาทิ ถงุ มือ/อปุ กรณ์เพม่ิ ความรู้สึก-ควบคมุ การสมั ผัส ชดุ เพือ่ และพัฒนาของ Bitbrain, Halo Neuroscience, Neurable, Kernel เป็นต้น
การสวมใส่ (Haptic Body Suits) การปรับสมรรถนะของจอแสดงภาพ แว่นตา
เทคโนโลยพี ้ืนฐานในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980s ตอ่ ตน้ ของศตวรรษท่ี 21 ปู อปุ กรณส์ วมศรี ษะ วอี ารเ์ ฮลเมท อปุ กรณ์อัจฉรยิ ะตา่ ง ๆ ใหม้ ีคณุ ภาพ และเหมาะ
ทางการเข้าสู่ “โลกเสมือนจริง” และแสดงผลแบบเทคโนโลยีสามมิติ (3D สมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการพัฒนาและบูรณาการ
Technology) ผ่านอุปกรณร์ บั ภาพและเสยี งแบบเสมือนจริง (Virtual Reality) นวตั กรรมกับวทิ ยาการต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ ปญั ญาประดิษฐ์ (AI-Artificial
อาทิ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต จอแสดงภาพ แว่นตา อุปกรณ์สวมศรี ษะ วีอารเ์ ฮลเมท Intelligent) วสั ดศุ าสตร์ นาโนเทคโนโลยี ซูเปอรค์ อมพวิ เตอร์ คลาวด์คอมพวิ เตอร์
และอุปกรณอ์ ัจฉริยะต่าง ๆ เป็นตน้ แตย่ งั มีขอ้ จำกัดทางเทคนิคซึ่งเป็นอปุ สรรคใน ฯลฯ พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลที่รวดเร็วและมี
การสัมผัสประสบการณ์อยู่มาก รวมท้ังราคาแพงและการแพร่หลายของ ประสทิ ธภิ าพยิง่ ข้ึน ราคาถูกลงทำการตลาดได้กว้างข้นึ เทคโนโลยมี ีความสะดวก
นวตั กรรมอยูใ่ นขอบเขตจำกัดเฉพาะกล่มุ ใช้งานง่ายขึ้น และการออกแบบนวัตกรรมเข้ากับวิถีชีวิตร่วมสมัย โดยเริ่มมี
พัฒนาการเป็นที่ประจักษ์ในช่วงกลางและปลายทศวรรษ 2010s อาทิ Microsoft
HoloLens 1 (2016) - 2 (2019) และ นวตั กรรม Microsoft Mesh
(Holoportation) การพฒั นาอวตาร์ (Avatars) ท่ถี อดคณุ ลักษณะท่ีคลา้ ยตน้ แบบ
จรงิ ยงิ่ ขนึ้ เป็นต้น

*ระดบั สงู (Advanced Interactivity)

การพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนอื่ งจาก 3 ทศวรรษก่อน สทู่ ศวรรษท่ี 2020s เปน็ ต้นไป

*ระดบั กลาง (Intermediate Interactivity)
*ระดับเบอ้ื งตน้ (Basic Interactivity)เทคโนโลยีพ้นื ฐานในชว่ งทศวรรษที่ 2000s - ปลายทศวรรษที่ 2010s

เทคโนโลยพี ้นื ฐานในชว่ งปลายทศวรรษท่ี 1980s ต่อตน้ ของศตวรรษท่ี 21

3) ระดับของพัฒนาการนวัตกรรมการปฏิสัมพนั ธ์ใน “เมตาเวิร์ส”

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั น์การสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ขา่ ววทิ ยแุ ละโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสาร์ท่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

3) ระดบั ของพฒั นาการนวตั กรรมการปฏสิ มั พนั ธใ์ น “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/9 1/9

"รงุ่ อรุณแหง่ นวตั กรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

Microsoft Hololens

(1st: 2016, 2nd: 2019 Generations)

*ระดับกลาง (Intermediate Interactivity)

เทคโนโลยพี ื้นฐานในช่วงทศวรรษท่ี 2000s - ปลายทศวรรษที่ 2010s

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ฒั น์การสอื่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ขา่ ววทิ ยุและโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

3) ระดบั ของพฒั นาการนวตั กรรมการปฏสิ มั พนั ธใ์ น “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/10 1/10

"รุ่งอรณุ แหง่ นวตั กรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

Microsoft Hololens
AR - AUGMENTED REALITY

นวตั กรรม Microsoft HoloLens
และ Microsoft Mesh

ปฐมบทแห่งการอภิวฒั นก์ ารสอื่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววิทยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญส่ ามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

AR-Augmented Reality / VR - Virtual Reality: OCULUS

*ระดับกลาง
(Intermediate Interactivity)

เทคโนโลยพี ้ืนฐานในช่วงทศวรรษท่ี 2000s - ปลายทศวรรษที่ 2010s

ปฐมบทแห่งการอภิวฒั นก์ ารสือ่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววทิ ยแุ ละโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสาร์ที่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

3) ระดบั ของพฒั นาการนวตั กรรมการปฏสิ มั พนั ธใ์ น “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/11 1/11

"รุ่งอรณุ แห่งนวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ตวั อย่างการวิจยั พฒั นาของ Bitbrain เพ่ือยกระดบั เทคโนโลยีการปฏสิ มั พันธ์ระดบั สงู (Advance Interactivity)

นวัตกรรมการเชอื่ มตอ่ รบั สง่ สญั ญาณ ประมวลผลกับระบบประสาทการรับรูแ้ ละสมองของมนุษย์ (Cognitive and Neurotech/Neuroscience)

*ระดับสงู (Advanced )Interactivity

การพัฒนาเทคโนโลยตี อ่ เนื่องจาก 3 ทศวรรษกอ่ น สู่ทศวรรษที่ 2020s เป็นตน้ ไป

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ฒั นก์ ารสือ่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ขา่ ววทิ ยุและโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

3) ระดบั ของพฒั นาการนวตั กรรมการปฏสิ มั พนั ธใ์ น “เมตาเวริ ส์ ” Brain Wave ภาค 1 อารมั ภบท: 1/11 1/11

"รุง่ อรุณแหง่ นวตั กรรม เมตาเวริ ส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ตวั อย่างการวิจัยพัฒนาของ BBC เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีการปฏิสัมพนั ธ์ระดับสงู (Advance Interactivity)

นวตั กรรมการเช่อื มตอ่ รบั ส่งสัญญาณ ประมวลผลกบั ระบบประสาทการรบั รู้และสมองของมนษุ ย์ (Cognitive and Neurotech/Neuroscience)

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ัฒน์การส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววทิ ยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ี่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

ภาค 1 อารมั ภบท:

"รุ่งอรุณแหง่ นวตั กรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ”

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั น์การส่ือสารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/12 1/12

"รงุ่ อรุณแห่งนวัตกรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับวิวัฒนาการนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานกอ่ นการกา้ วสู่ยุค “เมตาเวิร์ส”

(จากช่วงกลางทศวรรษ 1980s จนถึงชว่ งเร่มิ ตน้ ทศวรรษ 2020s)

ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ไทม์ไลน์-ววิ ฒั นาการนวัตกรรมและโครงสร้างพ้นื ฐาน

ทศวรรษ ชว่ งกลาง ทศวรรษ 1980s: ชุมชนเสมอื นจรงิ ชุมชนออนไลน์ เร่ิม

1980s พฒั นาข้ึนผ่านระบบเครือขา่ ยอนิ เทอรเ์ น็ตในชว่ งนวตั กรรมยคุ บกุ เบิก

สมาชกิ ชุมชนออนไลน์สอ่ื สารสนทนากนั ในรปู แบบขอ้ ความผา่ น
กระดานข่าวออนไลน์ (Bulletin Boards) อาทิ FidoNet (1984)
https://www.fidonet.org/inet92_Randy_Bush.txt/

ปฐมบทแหง่ การอภิวฒั นก์ ารสอ่ื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววิทยแุ ละโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/13 1/13

"รุ่งอรณุ แห่งนวัตกรรม เมตาเวริ ์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับวิวัฒนาการนวตั กรรมและโครงสร้างพื้นฐานก่อนการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ์ส”

(จากชว่ งกลางทศวรรษ 1980s จนถึงชว่ งเริ่มตน้ ทศวรรษ 2020s)

ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ไทมไ์ ลน์-วิวฒั นาการนวัตกรรมและโครงสรา้ งพ้ืนฐาน

ทศวรรษ - 1992: คําวา่ “เมตาเวิร์ส”- “METAVERSE” ปรากฏขึ้นในนวนยิ าย
1990s วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi Fiction) เรอ่ื ง “SNOW CRASH” (1992) ของ
เนล สตีเฟนสัน (Neal Stephenson) โดยที่ “เมตาเวิรส์ ” เปน็
จนิ ตนาการและวิสัยทัศนข์ องผู้ประพนั ธถ์ งึ โลก มนุษย์ และสงั คมเสมอื น
จริง ทถ่ี ูกสร้างขึน้ จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- มพี ัฒนาการชุมชนออนไลน์ อาทิ ICQ, AOL Online และการสอ่ื สาร
ผา่ นระบบอินเทอรเ์ น็ตเพ่ิมขึ้น อาทิ MSN Messenger (1999)

ปฐมบทแหง่ การอภิวฒั นก์ ารส่ือสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววทิ ยแุ ละโทรทัศนไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ที่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/14 1/14

"รุ่งอรุณแหง่ นวัตกรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับวิวฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพ้นื ฐานก่อนการก้าวส่ยู ุค “เมตาเวิร์ส”

(จากช่วงกลางทศวรรษ 1980s จนถึงช่วงเร่มิ ต้นทศวรรษ 2020s)

ชว่ งเวลา 4 ทศวรรษ ไทมไ์ ลน-์ วิวัฒนาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพื้นฐาน

ทศวรรษ - การเกดิ ขนึ้ ของสื่อสงั คมออนไลน์และแพลตฟอร์มส่อื ดจิ ทิ ลั ทหี่ ลากหลาย อาทิ เฟ
2000s ซบกุ๊ (2004) ยทู ูบ (2005) ทวติ เตอร์ (2006) วอทส์แอป (2009) อนิ สตาแกรม
(2010) พินเทอเรสต์ (2010) ฯลฯ
(1/2) - เริ่มต้นเข้าสูย่ คุ "ผูใ้ ชส้ ่ือคือผสู้ รา้ งสรรคส์ าร" (UGC: User-generated Content)
โดยนติ ยสารไทม์ (Time Magazine) ขึน้ หน้าปก ฉบบั วนั ที่ 25 ธ.ค. 2006 ยกย่องให้ ผู้
เขยี น ผ้ผู ลิตเนอื้ หา ผสู้ ร้างสรรค์ผลงานผ่านเว็บไซต์ และ เครือขา่ ยอนิ เทอรเ์ นต็ ท่ี
เป็นประชาชนทวั่ ไป คอื บคุ คลแหง่ ปี 2006 (Person of the Year 2006)
- สตีฟ จ๊อบส์ เปดิ ตัว "ไอโฟน" (iPhone) ร่นุ แรก (29 มิ.ย. 2007)

ปฐมบทแห่งการอภิวฒั นก์ ารส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ขา่ ววิทยแุ ละโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/15 1/15

"รุ่งอรณุ แหง่ นวตั กรรม เมตาเวริ ส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับวิวัฒนาการนวัตกรรมและโครงสรา้ งพ้นื ฐานกอ่ นการกา้ วสู่ยุค “เมตาเวิรส์ ”

(จากชว่ งกลางทศวรรษ 1980s จนถึงชว่ งเรมิ่ ต้นทศวรรษ 2020s)

ชว่ งเวลา 4 ทศวรรษ ไทมไ์ ลน-์ ววิ ฒั นาการนวัตกรรมและโครงสรา้ งพ้ืนฐาน

ทศวรรษ - เกมออนไลน์แบบชมุ ชนเสมือนจรงิ ได้ถูกพฒั นาและยกระดบั ขน้ึ เป็นชุมชนออนไลน์นานาชาติท่ีได้
2000s รบั ความนิยมสงู และเพ่มิ มูลค่าทางเศรษฐกจิ ดิจทิ ลั สําหรับบรรดาประเทศผผู้ ลติ นบั เป็นยคุ ทเ่ี ริม่ พฒั นา
อยา่ งก้าวกระโดดของ Massively Multiplayer Online Game (MMOG) โดยมพี ัฒนาการอวตาร์
(2/2) (Avatars) ตัวแทน ตัวตน และอัตลักษณ์ในโลกเสมอื นจริง อาทิ
1) Second Life (2003) ผนู้ ําการพฒั นาชุมชนเสมือนจริงทพ่ี ฒั นาอวตาร์ในแบบ 3 มติ ิ และมีการ
รเิ ริม่ สรา้ งระบบทรัพย์สนิ อสงั หารมิ ทรัพย์เสมือนจรงิ (Virtual Property) ระบบการจา่ ยเงนิ
เสมอื นจรงิ (Virtual Currency) ฯลฯ
2) World of Warcraft (2004) ชุมชนเกมออนไลน์ยอดนยิ ม (MMORPG: Massively
Multiplayer online Role-playing Game) เป็นการจําลองสถานการณแ์ บบเปดิ ระบบผา่ นเครือ
ข่ายออนไลน์ให้มีผู้เลน่ หลายคนพรอ้ มกนั โดยมจี าํ นวนผสู้ มัครสมาชกิ ท่วั โลกกว่า 12 ลา้ น ในปี 2010
ทาํ รายไดร้ วมหลายหม่นื ลา้ นเหรยี ญ

ปฐมบทแห่งการอภวิ ัฒนก์ ารสอ่ื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/16 1/16

"รุง่ อรณุ แหง่ นวัตกรรม เมตาเวริ ส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสร้างพืน้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวิร์ส”

(จากชว่ งกลางทศวรรษ 1980s จนถึงชว่ งเรม่ิ ต้นทศวรรษ 2020s)

ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ไทมไ์ ลน-์ วิวัฒนาการนวัตกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐาน

ทศวรรษ - “Ready Player One” (Ernest Cline, 2011) นนิ ายวทิ ยาศาสตร์อีกหนงึ่ เร่อื งทน่ี าํ เสนอโลก
2010s ทผี่ สมผสานโลกดจิ ิทัล กบั โลกความเปน็ จริง และตอ่ มาในปี ค.ศ. 2018 สตีเฟน สปลิ เบริ ก์
(Steven Spielberg) นาํ มาสร้างเป็นภาพยนตร์ ซึง่ Ready Player One ได้ถูกหยิบยกข้นึ มาใช้
(1/5) เป็นฉากทัศน์สื่อประกอบเพ่อื อธิบายลกั ษณะแนวโนม้ ของเมตาเวริ ์สทจ่ี ะเกดิ ขึน้ ตอ่ ไปในอนาคต

-เริม่ มีการนาํ นวัตกรรม เออาร์ (AR-Augmented Reality) มาใชใ้ นดา้ นการผลติ ส่อื การโฆษณา
กจิ กรรมทางการตลาด และเกม ที่ผสมผสานงานกราฟิค เทคโนโลยีการแสดงภาพและเสียงเสมือน
จริง บูรณาการในสถานที่และสภาพแวดล้อมจรงิ “โลกทางกายภาพ” (The Physical World)
เข้ากับ “โลกเสมือนจรงิ ” (The Virtual World) นับเป็นช่วงเรมิ่ ต้นของการผนวกทั้ง 2 พน้ื ที่
เข้าหากนั ใกลช้ ดิ ข้ึน

ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววทิ ยแุ ละโทรทัศนไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/17 1/17

"รงุ่ อรณุ แห่งนวตั กรรม เมตาเวริ ์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

“Ready Player One” (Ernest Cline, 2011) นินายวทิ ยาศาสตรอ์ กี หนึ่งเรื่องทนี่ าํ เสนอโลกท่ผี สมผสานโลกดิจทิ ัล กบั โลกความเปน็ จริง

และต่อมาในปี ค.ศ. 2018 สตเี ฟน สปิลเบริ ์ก (Steven Spielberg) นํามาสร้างเปน็ ภาพยนตร์ ซึง่ Ready Player One ไดถ้ ูกหยิบยกขน้ึ มาใช้เปน็ ฉากทศั น์สอ่ื ประกอบเพื่ออธิบายลักษณะแนวโนม้ ของ “เมตาเวิรส์ ” ทจ่ี ะเกิดขน้ึ ตอ่ ไปในอนาคต

ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววทิ ยแุ ละโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/18 1/18

"รุ่งอรณุ แหง่ นวัตกรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทมไ์ ลน์ - ลำดับวิวัฒนาการนวัตกรรมและโครงสรา้ งพืน้ ฐานก่อนการกา้ วสู่ยคุ “เมตาเวริ ์ส”

(จากช่วงกลางทศวรรษ 1980s จนถงึ ช่วงเรม่ิ ตน้ ทศวรรษ 2020s)

ชว่ งเวลา 4 ทศวรรษ ไทม์ไลน์-วิวฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพื้นฐาน

ทศวรรษ - กเู กลิ (Google 2013) เปดิ ตวั “Google Glass” แวน่ ตาอจั ฉริยะทีเ่ ชื่อมตอ่
2010s แสดงผลข้อมูลกับระบบคอมพวิ เตอร์ อนิ เทอรเ์ น็ต และแอปพลิเคช่นั เปน็
นวตั กรรมทเ่ี รมิ่ มฟี งั กช์ นั่ การประมวลและแสดงผล ภาพ กราฟิคสามมติ ิ ภาพ
(2/5) เคล่ือนไหว ผสมผสานระหว่างโลกเสมือนจรงิ กับโลกความเปน็ จรงิ ในสงิ่ แวดลอ้ ม
สถานที่จริง โดยมีการจดั จาํ หน่ายเป็นการทัว่ ไปในตลาดไอทีสหรัฐอเมริการะยะ
หนึ่ง ในราคา 1,500 เหรียญสหรัฐ ซ่งึ นับวา่ เป็นราคาค่อนข้างสูงมาก

ปฐมบทแห่งการอภวิ ัฒน์การส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววทิ ยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ที่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/19 1/19

"รงุ่ อรุณแห่งนวัตกรรม เมตาเวิร์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับวิวัฒนาการนวตั กรรมและโครงสร้างพืน้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ์ส”

(จากช่วงกลางทศวรรษ 1980s จนถึงช่วงเร่ิมตน้ ทศวรรษ 2020s)

ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ไทม์ไลน์-วิวฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพืน้ ฐาน

ทศวรรษ -เรมิ่ มีการใชแ้ ละพัฒนานวัตกรรมอมิ เมอร์ซีฟ (Immersive Virtual
2010s Reality News and Entertainment) ในงานสอ่ื สรา้ งสรรคห์ ลากหลาย
แขนง ทั้งงานดา้ นการผลติ ขา่ ว สารคดี อาทิ พฒั นาการของ “วารสารศาสตร์
(3/5) อมิ เมอร์ซฟี ” ของสํานกั ขา่ วชัน้ นาํ ของโลกท้งั BBC, CNN, FOX, NHK, The
New York Times และรายงานสถานการณเ์ ชงิ สารคดที มี่ กี ารรเิ ริม่ การใช้
เทคโนโลยวี อี าร์ (VR-Virtual Reality) เขา้ มานาํ เสนอและเลา่ เรอ่ื ง (VR-
Storytelling) รายการสาระบนั เทิง งานส่อื และกิจกรรมบันเทงิ คอนเสริ ์ตและ
การแสดงตา่ ง ๆ

ปฐมบทแหง่ การอภิวัฒนก์ ารสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววทิ ยุและโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ท่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/20 1/20

"รุง่ อรุณแหง่ นวัตกรรม เมตาเวริ ส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับววิ ฒั นาการนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานก่อนการก้าวสูย่ คุ “เมตาเวิรส์ ”

(จากช่วงกลางทศวรรษ 1980s จนถงึ ชว่ งเร่มิ ตน้ ทศวรรษ 2020s)

ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ไทม์ไลน์-ววิ ัฒนาการนวัตกรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐาน

ทศวรรษ -2014 มารค์ ซคั เคอร์เบริ ์ก ซือ้ กจิ การ โอคูลสั (OCULUS) ผูผ้ ลิตอปุ กรณ์
2010s และเทคโนโลยีวีอาร์ด้วยราคาราว 2 พนั ล้านเหรียญสหรฐั
-2016 ปรากฏการณ์ตามล่า “โปเกมอน โก” (Pokemon GO) ท่วั โลก เกม
(4/5) ในรูปแบบเออาร์ (AR-Augmented Reality) ปรากฏการณ์ที่ต้องบนั ทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์พัฒนาการนวัตกรรมเออาร์ โปเกมอน โก เปน็ การผสานสิ่ง
แวดลอ้ มจากสถานทใ่ี นโลกกายภาพ กบั โลกเสมือนจรงิ ยอดสะสมการ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน นบั จาก กรกฎาคม 2016 – ไตรมาส 2/2021
จํานวนรวมกว่า 1 พันล้านดาวน์โหลด (Statista 2021)

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั น์การส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักขา่ ววทิ ยุและโทรทศั นไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/21 1/21

"รุ่งอรุณแห่งนวัตกรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ปรากฏการณ์ตามล่า “โปเกมอน โก” (Pokemon GO) ท่วั โลก

เกมในรูปแบบเออาร์ (AR-Augmented Reality) ปรากฏการณท์ ต่ี ้องบนั ทึกไวใ้ นประวตั ิศาสตรพ์ ฒั นาการนวตั กรรมเออาร์ โปเกมอน โก เปน็ การผสานสงิ่ แวดลอ้ มจากสถานทใ่ี น
โลกกายภาพ กบั โลกเสมือนจริง ยอดสะสมการดาวนโ์ หลดแอปพลิเคชัน นับจาก กรกฎาคม 2016 – ไตรมาส 2/2021 จํานวนรวมกวา่ 1 พนั ล้านดาวน์โหลด (Statista 2021)

ปฐมบทแห่งการอภิวัฒนก์ ารส่อื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววทิ ยแุ ละโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/22 1/22

"รุง่ อรุณแหง่ นวัตกรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทมไ์ ลน์ - ลำดบั ววิ ฒั นาการนวัตกรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานก่อนการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวิร์ส”

(จากชว่ งกลางทศวรรษ 1980s จนถงึ ชว่ งเร่มิ ต้นทศวรรษ 2020s)

ชว่ งเวลา 4 ทศวรรษ ไทมไ์ ลน-์ ววิ ัฒนาการนวตั กรรมและโครงสร้างพืน้ ฐาน

ทศวรรษ - 2017 “ฟอรต์ ไนต์” (Fortnite) คือกรณีศึกษาของมลู ค่าเศรษฐกิจ
2010s ดิจิทัลของโลกเสมอื นจรงิ ผา่ นเกมออนไลน์ โดยท่ี “ฟอรต์ ไนต์ เอพิค
เกมส์” (Fortnite Epic Games) สามารถทาํ รายได้ท่สี งู ถงึ 9 พนั ลา้ น
(5/5) เหรียญสหรัฐ ในการดาํ เนนิ กิจการในระยะเวลาเพยี ง 2 ปี (2018-2019)

-ปลายทศวรรษ 2010s เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G เรมิ่ เปดิ ใหบ้ รกิ ารใน
หลายประเทศทัว่ โลก

ปฐมบทแห่งการอภวิ ัฒนก์ ารสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววทิ ยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารมั ภบท: 1/23 1/23

"รุง่ อรณุ แห่งนวตั กรรม เมตาเวิรส์ 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทม์ไลน์ - ลำดับววิ ัฒนาการนวตั กรรมและโครงสร้างพืน้ ฐานก่อนการกา้ วสูย่ ุค “เมตาเวริ ส์ ”

(จากช่วงกลางทศวรรษ 1980s จนถงึ ช่วงเริม่ ต้นทศวรรษ 2020s)

ชว่ งเวลา 4 ทศวรรษ ไทมไ์ ลน-์ ววิ ัฒนาการนวัตกรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐาน

เร่ิมทศวรรษ -ในช่วงระหวา่ งปี 2020 – 2021 วกิ ฤตการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด 19) สง่ ผลให้ผู้คนท่วั โลกใชง้ านระบบสอื่ สารออนไลนใ์ นชีวติ
2020s ประจาํ วนั มากยงิ่ ขน้ึ ท้ังในมิติการเรยี น ธรุ กจิ การทาํ งาน การค้าขาย การติดต่อสอื่ สาร
การเข้าถึงบรกิ ารของรฐั และเอกชน รวมถึงด้านสนั ทนาการและการบนั เทิง ฯลฯ
(1/2)

นวตั กรรมท้ังฮาร์ดแวรแ์ ละซอฟต์แวร์ทีป่ ระชาชนสามารถเขา้ ถึงและใช้งานหลากหลาย

รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ และระบบท่มี ฟี งั กช์ นั่ สาํ หรบั รองรับและใช้งานวอี าร์ และ เออาร์

(VR-Virtual Reality, AR-Augmented Reality) ทัง้ ในระดบั ของพฒั นาการ

ปฏิสัมพนั ธก์ บั “เมตาเวิรส์ ” ในระดบั เบอ้ื งตน้ (Basic Interactivity) และในระดบั

กลาง (Intermediate Interactivity)

ปฐมบทแหง่ การอภิวฒั นก์ ารสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ข่าววทิ ยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิรส์ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสาร์ท่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพน้ื ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/24 1/24

"รงุ่ อรุณแหง่ นวตั กรรม เมตาเวริ ์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

ไทมไ์ ลน์ - ลำดับวิวัฒนาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการก้าวสู่ยคุ “เมตาเวิรส์ ”

(จากช่วงกลางทศวรรษ 1980s จนถงึ ช่วงเร่มิ ตน้ ทศวรรษ 2020s)

ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ไทม์ไลน์-ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

เรม่ิ ทศวรรษ -ไตรมาสที่ 3/2021: เฟซบ๊คุ (เมตา) เปดิ ตัว “ฮอไรซอน เวริ ค์ รูม” (Horizon Workrooms)
2020s ซอฟตแ์ วรส์ าํ หรับจัดประชุมเพอ่ื ใชก้ บั อปุ กรณ์สวมศรี ษะวอี ารเ์ ฮลเมทโดยเฉพาะ เป็นหนง่ึ ใน
นวตั กรรมเรม่ิ ตน้ บกุ เบิกสเู่ มตาเวิรส์ ของเมตา
(2/2)

-ไตรมาสที่ 4/2021: มาร์ค ซัคเคอรเ์ บริ ก์ การประกาศลงทนุ และจา้ งบคุ ลากรเพิ่ม โดยมีเปา้
หมายพฒั นาธุรกิจสู่ เมตาเวิรส์ เตม็ รปู แบบในอนาคตอนั ใกลใ้ นช่วงกลางทศวรรษ 2020s สอด
รบั กบั กิจการภาคธรุ กจิ ในหลากหลายสาขาทง้ั ในระดบั ประเทศและระดบั โลกเตรียมความพร้อม
สูย่ ุคใหม่ ในภาครฐั ก็มคี วามเคล่ือนไหวสาํ คญั โดย นาย โอ ซี-ฮูน (Oh Se-hoon) ผู้ว่า
ราชการ กรงุ โซล ประเทศเกาหลีใต้ ประกาศวิสยั ทศั นข์ บั เคลอ่ื นสู่ “กรุงโซลมหานครเมตา
เวิรส์ ” (Metaverse Seoul) เรม่ิ ต้นโครงการชว่ งส่งทา้ ยปี 2021 และกา้ วสู่ปใี หม่ 2022

ปฐมบทแห่งการอภวิ ฒั น์การสอื่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ขา่ ววิทยแุ ละโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ์ส ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วนั เสารท์ ่ี 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

4) ววิ ฒั นาการนวตั กรรมและโครงสรา้ งพนื้ ฐานกอ่ นการกา้ วสยู่ คุ “เมตาเวริ ส์ ” ภาค 1 อารัมภบท: 1/25 1/25

"รงุ่ อรณุ แหง่ นวตั กรรม เมตาเวริ ์ส 1980s - 2020s"

(Metaverse 1980s - 2020s: The Dawn of New Era)

“กรุงโซลมหานครเมตาเวิรส์ ” (Metaverse Seoul)

รฐั บาลมหานครโซล (Seoul Metropolitan Government) ประกาศแผน
พัฒนา Metaverse ระยะ 5 ปี จะทุ่มทุนกว่า 3.9 พันลา้ นวอน (108 ล้าน
บาท) โดยตง้ั เป้าว่าภายในปลายปี 2022 จะสามารถพัฒนา Metaverse
Seoul แพลตฟอรม์ Metaverse ของตัวเองเพอื่ ใหบ้ รกิ ารสาธารณะแก่
ประชาชนไดบ้ นโลกเสมือน  และมีเปา้ วา่ จะเปิดใหบ้ ริการอย่างเต็มรปู แบบ
ภายในปี 2026 ด้วยนโยบายน้ี กรุงโซล จะกลายเป็นเมือง Metaverse
เมอื งแรกของโลก ท่เี ป่ยี มไปดว้ ยกลิ่นอายแห่งอนาคตและมีศักยภาพในการ
แข่งขันระดับโลก

นาย โอ ซี-ฮูน (Mr.Oh Se-hoon) ผูว้ ่าราชการกรงุ โซล ใช้อวตาร์ในการส่ือสารแถลงวสิ ยั ทศั น์
ขับเคล่อื นเมืองหลวงของประเทศเกาหลใี ต้ สู่ “กรุงโซลมหานครเมตาเวริ ์ส” (Metaverse Seoul)

ปฐมบทแห่งการอภวิ ัฒนก์ ารสอ่ื สารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศั น์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญ่สามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

ภาค 2:

เมตาเวริ ์ส

"ภมู ิสถาปัตยกรรมแหง่ ภมู ทิ ศั นส์ ือ่ ใหม่ พัฒนาการระบบนเิ วศส่ือสารรว่ มสมยั "

(Metaverse: New Media Landscape - Contemporary Communication Ecosystem)

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ฒั น์การสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชุมใหญส่ ามัญประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ี่ 18 ธนั วาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

Media Landscape - Scenario ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ ~ Sikares Sirakan, PhD

2 ทศวรรษ (2000-2020) วิถที รรศน์ “ภมู ทิ ัศนส์ ือ่ ” ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ นวัตกรรมดจิ ทิ ัล แพลตฟอรม์ ส่ือใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภคสือ่ สมัยใหม่
องคป์ ระกอบในการขับเคลอ่ื น พัฒนาการด้านนวัตกรรมดจิ ิทัล
"วถิ ที รรศน์ภมู ิทศั นส์ ่ือ" การบรู ณาการเทคโนโลยกี ารส่ือสาร วัฒนธรรมดิจทิ ัล
(ค.ศ.2000 - 2020)
และแพลตฟอร์มสือ่ ใหม่
วถิ ีใหมก่ ารบริหารจัดการธุรกจิ
Communication Innovation &
Platforms

วิถใี หม่ในการบริหารจดั การ วถิ ีทรรศนภ์ มู ิทัศน์สือ่ พฤตกิ รรมผู้บรโิ ภคสือ่ สมยั ใหม่
และการปรบั รปู แบบธุรกิจสอ่ื รว่ มสมัย Media Landscape และวัฒนธรรมดิจทิ ัล

New Normal of Media Operation Contemporary Media Consumption &
& Business Transformation Digital Culture

กระบวนทัศนใ์ หม่ (2000 - 2020) รปู แบบใหมข่ องการมสี ่วนร่วม
การผลติ และเผยแพรส่ ่อื ปฏิสัมพนั ธเ์ สมือนจรงิ

กระบวนทัศน์ใหม่ รปู แบบใหม่ของ
สายการผลติ และการเผยแพรใ่ นระบบดิจทิ ลั การมสี ่วนร่วมในการสอื่ สาร และ
การปฏิสัมพันธ์เสมอื นจริงในโลกออนไลน์
Paradigm Shifts in
Media Production & Distribution Engagement & Virtual Interactivity

บทความ Media Ecosystem Reformation 2020-30
2 ทศวรรษ (2000 - 2020) วถิ ที รรศน์ "ภมู ทิ ัศนส์ ่อื " ก้าวสูท่ ศวรรษใหม่
จัดระเบียบ ปรับสมดลุ นวตั กรรมความรรู้ ว่ มสมัยสำหรับการบริหารจดั การข้อมลู ขา่ วสารในทศวรรษที่ 2020s
ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ Sikares Sirakan, PhD

Media Landscape - Scenario ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ ~ Sikares Sirakan, PhD

2 ทศวรรษ (2000-2020) วถิ ที รรศน์ “ภมู ทิ ศั น์สื่อ” ก้าวสู่ทศวรรษใหม่

ศกึ ษาไทมไ์ ลนก์ รณีศกึ ษาลําดบั เหตุการณส์ าํ คัญรอบ
2 ทศวรรษ (ค.ศ.2000-2020 / พ.ศ.2543-2563) ใน
บรบิ ทการพัฒนาเทคโนโลยี นวตั กรรมการสอ่ื สาร
การกาํ กบั ดแู ลกจิ การ สถานการณ์ทางการเมอื ง
เศรษฐกิจ และธุรกจิ อุตสาหกรรม ทีม่ ผี ลตอ่ การ
เปลี่ยนแปลง "ภมู ิทัศน์ส่ือ" นานาชาติและ
ประเทศไทย ได้จาก บทความ "2 ทศวรรษ
(2000-2020) วิถีทรรศน์ “ภมู ทิ ศั น์ส่ือ” กา้ วสู่
ทศวรรษใหม"่ น.40-52 (ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์) ใน
หนงั สอื "Media Disruption The Series เพราะ
โลก "สื่อ" เปลย่ี น"

https://org.thaipbs.or.th/document/download?1=5&2=3923&3=1

สมาคมนักข่าววิทยแุ ละโทรทศั นไ์ ทย
ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ ~ Sikares Sirakan, PhD

ประยกุ ตจ์ ากแนวคดิ ของ Autur Lugmayar, Samuli Niiranen, Seppo Kalli (2004: 17) โดย ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์

Initial TV as a Mass Diversification Emergence of Media 8K & TV as an
Invention of Product of Broadcast Interactivity Convergence Immersive
TV Content TV Experience
TV -
Social TV, "METAVERSE"
-
OTT
IOTs & Big Data

1920s 1930s 1960s 2000 2015 2020s
TV Broadcast Evolution

ดร.สิขเรศ ศริ ากานต์ ~ Sikares Sirakan, PhD Media Landscape - Scenario

2 ทศวรรษ (2000-2020) วถิ ที รรศน์ “ภมู ทิ ศั นส์ อ่ื ” กา้ วส่ทู ศวรรษใหม่

นวัตกรรมและระบบนิเวศโทรทัศน์ 2020s

Demystifying Modern TV Ecosystem

LINEAR TV

ADVANCED TV/DATA-DRIVEN TV

SOCIAL TV

OVER-THE-TOP (OTT TV)

VIRTUAL MULTICHANNEL

VIDEO PROGRAMMING DISTRIBUTORS

ภาค 2: 2/1

"เมตาเวิร์ส: ภาค 2:

"เมตาเวิรส์ : ภูมิสถาปตั ยกรรมแห่งภูมิทศั น์ส่ือใหม่ พัฒนาการระบบนเิ วศสือ่ สารร่วมสมยั "

(Metaverse: New Media Landscape - Contemporary Communication Ecosystem)

ภมู สิ ถาปตั ยกรรมแห่งภูมิทศั นส์ ่อื ใหม่ พัฒนาการระบบนเิ วศสอื่ สารร่วมสมัย"

(Metaverse: New Media Landscape - Contemporary Communication Ecosystem)

ปจั จยั เชงิ บวกทขี่ บั เคลอื่ นกจิ การสอ่ื สารสรู่ ะบบนเิ วศและภมู ทิ ศั นส์ อ่ื ใหมใ่ นโลกยคุ ใหม่ “ยคุ เมตาเวริ ส์ ”

1) ความก้าวหน้าววิ ัฒนาการนวัตกรรมเทคโนโลยีการส่อื สาร 2) การยอมรับนวตั กรรมส่ือใหม่ ส่อื ดจิ ทิ ัล
และเทคโนโลยีการสอ่ื สารของประชาชนมี
อัตราสูงข้ึนอยา่ งมนี ยั ยะสำคัญ โดยเฉพาะใน
ชว่ งทศวรรษที่ 2010s-2020s

3) วิกฤตโควดิ 19 คือภัยคกุ คามโลกในรอบศตวรรษ แต่อกี 4) ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy):
มิติหนึง่ คอื โอกาสยกระดับอตั ราเรง่ ทางนวัตกรรมเพอ่ื เข้าสู่ เศรษฐกิจดจิ ิทัล (Digital Economy) และ
“เมตาเวิร์ส” เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เปน็
พลวตั สำคญั ในการกอ่ ร่างภมู สิ ถาปัตยกรรมแห่ง
ภูมทิ ัศนส์ ือ่ ใหม่

ปฐมบทแห่งการอภิวัฒนก์ ารสื่อสารทศวรรษ 2020s สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวริ ส์ ดร.สขิ เรศ ศริ ากานต์ การประชุมใหญส่ ามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s

วิวัฒนาการ 2/2
(Evolution)
ภาค 2:

"เมตาเวิร์ส: ภูมิสถาปตั ยกรรมแห่งภมู ทิ ศั น์สอ่ื ใหม่ พฒั นาการระบบนิเวศสอ่ื สารรว่ มสมัย"

(Metaverse: New Media Landscape - Contemporary Communication Ecosystem)

กระบวนทศั น์แนวคดิ พืน้ ฐาน 3 มติ ิ
การบรู ณาการ (3 Dimensions) ในระบบ การปรบั เปลยี่ น
(Integration) “ภมู ิทศั น์เมตาเวริ ส์ ” (Transformation)

ปฐมบทแหง่ การอภวิ ัฒนก์ ารสือ่ สารทศวรรษ 2020s สมาคมนกั ขา่ ววิทยแุ ละโทรทัศนไ์ ทย

วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส ดร.สขิ เรศ ศิรากานต์ การประชมุ ใหญ่สามญั ประจำปี 2564

Metaverse Journalism วันเสารท์ ่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. @ VIC 3 Hotel ~ Bangkok

A Prologue to Communication Reformation 2020s


Click to View FlipBook Version