The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือภาพรวม EGP_ระยะที่ 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กลุ่มการเงินฯ, 2021-05-21 01:54:53

คู่มือภาพรวม EGP_ระยะที่ 4

คู่มือภาพรวม EGP_ระยะที่ 4

กองการพสั ดภุ าครฐั กรมบัญชีกลาง

การจัดซอ้ื จัดจ้างภาครัฐดว้ ยวิธกี ารทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (e-GP)
ภายใต้ พระราชบญั ญัติการจดั ซือ้ จดั จา้ งฯ

วตั ถปุ ระสงค์ e-GP ระยะท่ี 4

1 2 3 4 5

เพอ่ื รองรบั การ เพมิ่ ความโปร่งใสของ เป็ นแหล่งข้อมูลการ ลดข้นั ตอนและเพมิ่ เพ่ือลดต้นทุนของ
พระราชบัญญตั ิการ การจดั ซื้อจดั จ้าง และ จดั ซื้อจดั จ้างทใี่ ห้ ประสิทธิภาพของการ ท้งั ภาครัฐและเอกชน
จัดซอื้ จดั จา งและการ ส่งเสริมให้เกดิ การ หน่วยงานกลาง หรือ จดั ซื้อจดั จ้างภาครัฐ ในการดาํ เนินการจดั ซื้อ
บรหิ ารพัสดภุ าครรฐั หน่วยงานภาครัฐ
แข่งขนั นําข้อมูลไปอ้างองิ ในการ จดั จ้าง
พ.ศ. 2560 อย่างเป็ นธรรม กาํ หนดราคากลาง หรือ
การของบประมาณ

ต่อไปได้

ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิ ลก็ ทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 1
(e-Government Procurement System : e-GP) e-GP ระยะท่ี 2
e-GP ระยะที่ 3
หน่วยงานของรัฐ e-Bidding EPIC e-GP ระยะที่ 4
e-Market
ผู้ค้าภาครัฐ คดั เลือก Information Disclosure Center กระทรวงพาณิ ชย์
(Supplier) เฉพาะเจาะจง Registration Management System
Government Fiscal Management
ผู้สนใจทั่วไป Operation System Information System (GFMIS)
Contract Management
หน่วยงานผู้ตรวจสอบ e-Contract/e-Signature ศนู ยข์ ้อมลู ท่ีปรึกษา
Management Information System
Bank
Help Desk Gateway
Grading

DRC OTP

ข้อ 9 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบน้ี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
ตามวธิ ีการทกี่ รมบัญชกี ลางกาํ หนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิ ล็กทรอนกิ สเ์ ป็นเอกสารประกอบการดําเนนิ การจัดซอ้ื จัดจ้าง

หลกั การ : การเปิ ดเผยและเผยแพร่

ต้องมกี ารเผยแพรข่ ้อมลู ดังต่อไปน้ี
- แผนการจดั ซอ้ื จดั จา้ ง
- เอกสารประกาศจัดซ้ือจดั จา้ ง/ราคากลาง
- ผลการจัดซ้อื จดั จา้ ง
- สัญญา

หลกั การ : การเปิ ดเผยและเผยแพร่

หา้ มประกาศยอ้ นหลัง หวั หนา้ เจ้าหนา้ ท่ีพสั ดุ
เท่านน้ั ทีส่ ามารถประกาศ

ขึ้นเวบ็ ไซต์

งานด้านพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ
- หัวหนา้ เจา้ หน้าทพี่ สั ดุ - หวั หน้าหน่วยงานภาครฐั
- เจา้ หนา้ ทพ่ี ัสดุ
หนว่ ยจดั ซอ้ื
- หวั หน้าสํานกั งาน

หัวหน้าเจา้ หน้าทพ่ี สั ด,ุ หัวหน้าหนว่ ยงานภาครฐั และหวั หนา้ สาํ นกั งาน

กรอกข้อมลู หน้าเว็บ สง่ เอกสารให้ รบั รหสั เข้าใช้งาน First Time Log-in
กรมบญั ชกี ลาง ชัว่ คราวผ่าน e- First Time Log-in
www.grocurement.go.t
h สง่ เอกสารให้ mail

เจา้ หน้าทพ่ี สั ดุ “หัวหนา้ เจ้าหน้าท่ีพสั ด”ุ รับรหสั เขา้ ใช้งาน
ชั่วคราวผา่ น e-
กรอกข้อมลู หน้าเวบ็
mail
www.grocurement.go.t
h

แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

จัดซอื้ จัดจ้าง

สญั ญา

บรหิ ารสญั ญา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา

มาตรา 11 ใหห้ นว่ ยงานของรัฐจดั ทําแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจําปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครอื ขา่ ยสารสนเทศของกรมบัญชกี ลาง และ
หนว่ ยงานของรัฐ ตามวิธีการทกี่ รมบญั ชีกลางกาํ หนดและใหป้ ดิ ประกาศโดย
เปดิ เผย ณ สถานทป่ี ิดประกาศ ของหนว่ ยงานของรัฐนน้ั เว้นแต่

การซ้อื หรือจ้าง
(1) มาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)
(2) มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรอื (ฉ)
จ้างที่ปรกึ ษา
(3) มาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)
จ้างออกแบบและควบคุมงาน
(4) มาตรา 82 (3)

มาตรา 11 ชือ่ โครงการ
กาํ หนดให้เปิดเผย
แผนประกอบด้วย วงเงินที่จะจดั ซอ้ื จัดจา้ ง
ข้อมูลดงั ต่อไปนี้
ระยะเวลา
ที่คาดวา่ จะจัดซือ้ จดั จา้ ง

หัวหนา้ แผนการจดั ซื้อ หน้าจอ
เจา้ หน้าที่พัสดุ จัดจ้าง Excel

เจา้ หน้าทพ่ี สั ดุ

หน่วยงานแผน

หนว่ ยงานพสั ดุ

เพ่มิ รายการ เลือกแผน จัดทาํ หนงั สือ เผยแพรแ่ ผน
แผน ท่ีต้องเผยแพร่ เสนอหัวหนา้ ขึ้นเว็บไซต์
หนว่ ยงานของรัฐ

จัดทาํ แผน เผยแพรแ่ ผนจัดซ้ือ จัดซอ้ื จดั จา้ ง
จัดจ้าง จัดซอ้ื จดั จ้าง
จดั ซื้อจัดจ้าง

หน่วยจัดซือ้ ดาํ เนินการ

หน่วยจดั ซือ้ ส่วนกลาง หน่วยจดั ซอื้
จดั ซอ้ื จดั จา้ ง
จดั ทําแผน เผยแพรแ่ ผนจัดซอื้ จัดซื้อจัดจา้ ง
จัดจ้าง จดั ซ้ือจัดจ้าง

ข้อมลู แผน ระบุสนิ ค้าและ สร้างโครงการ
การจดั ซื้อจัดจ้าง บรกิ าร

ระบสุ ินค้าและ สร้างโครงการ
บรกิ าร

เชญิ ชวนเฉพาะผปู้ ระกอบการทมี่ คี ณุ สมบัติ วิธี เชิญชวนให้ผ้ปู ระกอบการ
ตรงตามทก่ี าํ หนดซึง่ ตอ้ งไมน่ ้อยกว่า 3 ราย ประกาศเชญิ ทวั่ ไป ที่มีคุณสมบัติตรง ตาม
ให้เข้าย่นื ข้อเสนอ ชวนทัว่ ไป เงือ่ นไขท่กี ําหนดเขา้ ย่นื
เว้นแต่ มีผูป้ ระกอบการท่มี คี ณุ สมบัติ ข้อเสนอ
ตรงตามกาํ หนดน้อยกว่า 3 ราย
วิธี
คดั เลอื ก

วธิ ี หนว่ ยงานภาครัฐเชญิ ชวนผูป้ ระกอบการทม่ี ี
เฉพาะเจาะจง คุณสมบตั ิตรงตามทีก่ าํ หนดรายใดรายหนง่ึ ให้เข้า
ยน่ื ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

เปรียบเทียบวงเงินการจดั ซื้อจดั จ้าง

วิธีการจดั หา วงเงินตามระเบยี บ 2535/แนวทาง วงเงิน ระเบยี บฯ ใหม่
ตกลงราคา
วิธีพิเศษ ว. 315 ลงวนั ท่ี 16 ส.ค. 2559 เฉพาะเจาะจงข้อ 79 ตาม ม. 56 (2)
สอบราคา (ข) ไมเ่ กนิ 500,000 บาท
e-Market ไมเ่ กนิ 500,000 บาท คดั เลือก ข้อ 74 ตาม ม. 56 (1)

e-Bidding เกนิ 500,000 บาท ตามขอ้ 23 และ 24 (ไมจ่ าํ กดั วงเงนิ )

เกนิ 500,000 - 2,000,000 บาท เกนิ 500,000 - 5,000,000 บาท

เกนิ 2,000,000 บาทขน้ึ ไป (กรณสี ภาพพน้ื ทม่ี ขี อ้ จาํ กดั )

 RFQ เกนิ 2,000,000 - 5,000,000 บาท เกนิ 500,000 บาทขน้ึ ไป
 Thai Auction เกนิ 5,000,000 บาท
(สนิ คา้ ไมซ่ บั ซอ้ น กาํ หนดไวใ้ น e-Catalog)  RFQ เกนิ 500,000 - 5,000,000 บาท
 Thai Auction เกนิ 5,000,000 บาท
เกนิ 2,000,000 บาทขน้ึ ไป (สนิ คา้ ไมซ่ บั ซอ้ น กาํ หนดไวใ้ น e-Catalog)

(สนิ คา้ ซบั ซอ้ น หรอื ไมก่ าํ หนดใน e-Market) เกนิ 500,000 บาทขน้ึ ไป

(สนิ คา้ ซบั ซอ้ น หรอื ไมก่ าํ หนดใน e-Market)

e-market
e-bidding

สอบราคา

สอบราคา

e-Market

ขอ้ มลู สนิ ค้า
- รหัสสินคา้ (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

ผูค้ า้ e-Catalog Market
ส่วนราชการ
ประกาศ ประกาศ
สนิ คา้
- คุณสมบตั ิสินค้า ผ้คู า้
- จํานวน ตอบกลับ
ผ้คู า้
- คณุ สมบัติ ใบเสนอราคา
ฯลฯ
- สินค้า RFQ,RFA
- ราคา
ฯลฯ

ผู้ชนะการเสนอ
ราคา

สินค้าในระบบ e-market ที่ผคู้ ้าต้องบนั ทึกข้อมลู ในระบบ e-catalog

กรมบญั ชีกลางได้กาํ หนดให้ส่วนราชการจดั ซื้อจดั จ้างสินค้าและบริการ
ด้วยวิธี e-market ได้แล้ว จาํ นวน 29 สินค้า ได้แก่

1. ผงหมึก/ตลบั ผงหมึก (Toner) 6. ยาป้องกนั และรกั ษาภาวะการขาด
2. กระดาษถา่ ยเอกสารหรอื พิมพ์ แคลเซียม

งาน ทวั่ ไป 7. ยารกั ษาภาวะต่อมลกู หมากโต
8. โตะ๊ สาํ นักงาน
3. แฟ้มเอกสาร 9. เก้าอี้สาํ นักงาน
4. เทปปิ ดสาํ หรบั การเข้าเล่ม

5. ซองเอกสาร

สินค้าในระบบ e-market ท่ีผคู้ ้าต้องบนั ทึกข้อมลู ในระบบ e-catalog (ต่อ)

10. ลวดเยบ็ กระดาษ 21. เครอื่ งพิมพ์ (printer) สินค้า
11. คลิปดาํ หนีบกระดาษ 22. เครอื่ งสแกนเนอร์ e-market
23. โทรทศั น์
12. ไมโครโฟน ใหม่

13. ต้เู กบ็ เอกสาร 24. ลาํ โพงห้องประชมุ

14. ต้ลู อ็ กเกอร์ 25. เครอื่ งเยบ็ กระดาษ

15. เครอื่ งซกั ผา้ อตุ สาหกรรม 26. เครอ่ื งถ่ายเอกสาร

16. เครอื่ งปรบั อากาศ 27. เครอื่ งขยายเสียง

17.เครอื่ งคอมพิวเตอรส์ ่วนบคุ คล แบบตงั้ โตะ๊ 28. เครอ่ื งทาํ น้ําเยน็ แบบต่อท่อประปา

18. เครอ่ื งคอมพิวเตอรโ์ น๊ตบคุ๊ 29. เครอื่ งอบผา้ แบบอตุ สาหกรรม

19. เครอื่ งสาํ รองไฟ (UPS)

20. เครอื่ งมลั ติมีเดียโปรเจคเตอร์

วิธีตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเลก็ ทรอนิ กส์ ได้แก่ การจดั หาพสั ดทุ ี่มีรายละเอียดคณุ ลกั ษณะ
ท่ีไม่ซบั ซ้อน เป็ นสินค้าหรือบริการทวั่ ไป มีมาตรฐาน ซ่ึงกาํ หนดให้ส่วน
ราชการจดั ซื้อสินค้าหรืองานจ้างท่ีกาํ หนดไว้ในระบบ e - catalog กระทาํ
ได้ 2 ลกั ษณะ ดงั นี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation :
RFQ) ได้แก่ การจดั หาพสั ดคุ รงั้ หนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่
เกิน 5,000,000 บาท โดยเสนอราคาเพยี ง 1 ครงั้ ภายใน 1 วนั ทาํ การ นบั ถดั จากวนั ครบ

กาํ หนดทน่ี ําประกาศและเอกสารเผยแพรท่ างเวบ็ ไซต)์

(2) การเสนอราคา โดยการประมลู อิเลก็ ทรอนิกส์ (Thai Auction)
ได้แก่ การจดั หาพสั ดคุ รงั้ หนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน 5,000,000 บาท โดยเสนอราคา

ไดห้ ลายครงั้ ภายในเวลา 30 นาที

e-Bidding ผคู้ า้

ประชาชนทว่ั ไป ประกาศ

จดั ทํา เผยแพร/่ วิจารณ์ ประกาศ เสนอราคา
ประกวดราคาฯ
ส่วนราชการ ร่างประกาศ พจิ ารณาผล
ประกวดราคาฯ

ประกาศผู้ชนะ

วิธีประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

การจดั หาพสั ดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท โดยเป็นการจัดหา
พัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็น
สินค้าหรือบริการท่ไี มไ่ ดก้ ําหนดไว้ในระบบ e – market

การนําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมคี วามเหน็ เปน็ ลายลักษณอ์ กั ษร ดังน้ี

วงเงินจดั ซื้อจดั จ้าง การประกาศร่างเอกสาร

เกนิ 500,000 - 5,000,000 บาท ดลุ ยพนิ ิจของหวั หน้าสว่ นราชการ
เกนิ 5,000,000 บาท ขน้ึ ไป ตอ้ งประกาศฯ

วิธีประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

ระยะเวลาการนําประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส่วนราชการและกรมบญั ชีกลาง ดงั น้ี

วงเงินจดั ซ้อื จดั จา้ ง ระยะเวลาเผยแพร่ (วนั ทาํ การ)
(บาท)
(ใหค้ าํ นึงถงึ ระยะเวลาในการใหผ้ ู้ประกอบการ
เกนิ 500,000 - 5,000,000 เตรยี มจัดทาํ เอกสารเพ่ือยืน่ ขอ้ เสนอด้วย)

ไมน่ ้อยกว่า 5

เกิน 5,000,000 - 10,000,000 ไมน่ อ้ ยกวา่ 10

เกิน 10,000,000 - 50,000,000 ไมน่ ้อยกว่า 12

50,000,000 บาทข้นึ ไป ไม่น้อยกว่า 20

e-Bidding (เดิม)

กาํ หนดระเวลาเผยแพรป่ ระกาศฯ ไว้ดังนี้

วงเงินการซอ้ื หรอื จ้างครั้งหนงึ่ ระยะเวลาเผยแพร่ ระยะเวลาคํานวณราคา
ไม่นอ้ ยกวา่ ไม่นอ้ ยกว่า
เกนิ 500,000 – 1,000,000 บาท 3 วนั 3 วัน
เกนิ 1,000,000 – 5,000,000 บาท 5 วนั 3 วัน
เกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท 5 วนั 5 วนั
เกนิ 10,000,000 – 50,000,000 บาท 5 วนั 7 วนั
5 วัน 15 วัน
เกนิ 50,000,000 บาทขน้ึ ไป

รปู แบบการกาํ หนดเวลา (เดิม)

ระยะเวลา สิ้นสุดระยะเวลา วันเสนอราคา วนั เสนอราคา

ผูค้ า้ ประกาศ ประกาศ 8.30 16.30

ซอ้ื เอกสาร

รบั เอกสาร

จัดเตรยี มขอ้ เสนอ

ขอหลกั ประกนั

ยนื ยนั เสนอราคา

e-Bidding (ใหม่)

ข้อ 51 กาํ หนดระเวลาเผยแพรป่ ระกาศฯ ไว้ดังนี้

วงเงินการซ้ือหรือจา้ งคร้งั หนึ่ง ระยะเวลาประกาศ

เกิน 500,000 – 5,000,000 บาท ไม่นอ้ ยกว่า 5 วนั ทําการ
เกนิ 5,000,000 – 10,000,000 บาท ไมน่ อ้ ยกว่า 10 วนั ทําการ
เกิน 10,000,000 – 50,000,000 บาท ไม่นอ้ ยกว่า 12 วันทาํ การ
ไม่น้อยกวา่ 20 วนั ทาํ การ
เกิน 50,000,000 บาทข้นึ ไป

ผู้ค้า : ระยะเวลาการเสนอราคา

ผู้ค้า วนั ท่ี สนิ้ สดุ วนั เสนอราคา วนั เสนอ วันเสนอราคา วันถัดจาก
ประกาศ ระยะเวลา 8.30 ราคา 16.30.01 วันเสนอราคา
ประกาศ 16.30

ซอ้ื /รับเอกสาร

จดั เตรียมขอ้ เสนอ

ขอหลักประกนั

ยนื ยันเสนอราคา เปดิ เผยการ คณะกรรมการฯ
เสนอราคา ดาวโหลด
เบอ้ื งตน้ ขอ้ เสนอ

ไม่เปดิ เผยขอ้ มลู รายชื่อผูร้ บั เอกสาร
และข้อมลู การเสนอราคา

ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์

เดิม ใหม่

(ตามหนงั สอื กค.0406.3/ว.68 ลว 3 ก.ค. 58) (อยรู่ ะหวา่ งเสนอปลดั กระทรวงการคลงั )

• สว่ นราชการระบุเลขทบ่ี ญั ชี • หน่วยงานของรฐั ระบุประเภท
ธนาคาร สาํ หรบั รบั เงนิ คา่ ซอ้ื เงนิ รายไดค้ า่ ซอ้ื เอกสารฯ
เอกสาร (บญั ชเี งนิ นอก
งบประมาณ) • กรมบญั ชกี ลางรบั เงนิ คา่ ซอ้ื
เอกสารฯ แทนหน่วยงานของรฐั
• กรมบญั ชกี ลางรบั เงนิ คา่ ซอ้ื และนําเงนิ สง่ คลงั แทน (กรณี
เอกสารฯ แทนสว่ นราชการและ เป็นเงนิ รายไดแ้ ผน่ ดนิ และเงนิ
นําเงนิ สง่ คนื สว่ นราชการ ฝากคลงั ) และนําเงนิ สง่ คนื
หน่วยงาน (กรณเี ป็นรายไดข้ อง
หน่วยงาน)

ขนั้ ตอนโดยสรปุ

หน่วยงานของรฐั ประกาศ ผคู้ ้าพิมพใ์ บชาํ ระ ผคู้ ้า
เชิญชวน เงิน (pay in slip) ดาวน์โหลด
จดั ทาํ รา่ งเอกสารฯ ชาํ ระเงินท่ีธนาคาร
ระบปุ ระเภทเงินรายได้ ขึน้ เวบ็ ไซต์ เอกสาร

เงินเข้าบญั ชีของ เงินรายได้หน่วยงาน
กรมบญั ชีกลาง ฝากธนาคารพาณิ ชย์

เงินรายได้แผน่ ดิน/
เงินรายได้หน่วยงานฝากคลงั

กรมบญั ชีกลางนําเงินส่งคลงั กรมบญั ชีกลางนําเงินส่งคืน
แทนหน่วยงานของรฐั หน่วยงานของรฐั

หน้าจอบนั ทึกการจาํ หน่ายเอกสารฯ

- สว่ นราชการ เลอื กไดเ้ ฉพาะเงนิ รายไดแ้ ผน่ ดนิ
หรอื เงนิ รายไดห้ น่วยงานฝากคลงั รหสั เงนิ ฝาก
คลงั 798 “เงนิ รายไดจ้ ากการดาํ เนินงานของสว่ น
ราชการ”

- หน่วยงานของรฐั ตอ้ งสง่ เลขทบ่ี ญั ชธี นาคาร
(พรอ้ มสาํ เนาสมคุ บญั ช/ี สมคุ เชค็ ) มาให้
กรมบญั ชกี ลางตงั้ ตน้ กอ่ น และใหเ้ ลอื ก
เฉพาะทก่ี รมเพมิ่ ไวแ้ ลว้ เทา่ นนั้

ผคู้ า้ : ลงทะเบยี นและกรอกขอ้ มูลสนิ คา้

ผคู้ ้า

ลงทะเบียน บันทึกขอ้ มูลสินค้า
(e-Catalog)

อเิ ล็กทรอนิกสท์ ุกข้นั ตอน

ผคู้ ้า : เสนอราคา

ผ้คู ้า

ประกาศฯ รับเอกสาร/ เสนอราคา
ซ้อื เอกสาร

อิเล็กทรอนกิ ส์ทกุ ข้ันตอน

ขน้ั ตอนการเสนอราคาวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เขา้ ใชง้ าน การขอรบั เอกสาร จัดเตรียมเอกสาร เสนอราคา
ระบบ e-GP

1 แจกจา่ ย ดาวนโ์ หลดเอกสาร จดั เตรยี มเอกสาร จดั เตรียมเอกสาร การเสนอราคา
2 จาํ หนา่ ย  กดปุ่มยอมรับเงอ่ื นไขข้อตกลง
ประกวดราคา e-Bidding . ระบุราคาทีเ่ สนอ และเพื่อขอรับ OTP
 แนบไฟล์เอกสารการเสนอราคา
(ไดถ้ งึ กอ่ นวนั เสนอราคา) (บญั ชีเอกสารส่วนที่ 1- 2)  บันทกึ รหสั OTP และกด
ปมุ่ ยนื ยันเสนอราคา
www.gprocurement.go.th พิมพ์ใบชําระเงิน
(Pay in Slip)  เสนอราคาเสรจ็ ส้นิ

ตรวจสอบข้อมลู ยน่ื เสนอราคา
 สรปุ เอกสารทีย่ ื่นฯ
 ใบเสนอราคา

ราคาท่ีเสนอและเอกสารแนบสามารถเปลยี่ นแปลง
และแก้ไขไดก้ อ่ นยืนยนั การเสนอราคา

ตามกาํ หนดระยะเวลา
ขอซือ้ เอกสาร

วิธีคดั เลอื ก

มาตรา 56 การจัดซอื้ จัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนท่วั ไปกอ่ น
เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดี ังตอ่ ไปน้ี ใหใ้ ชว้ ธิ ีคัดเลอื ก
(ก) ใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทวั่ ไปแล้ว ไม่มีผูย้ ื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ไดร้ ับการคดั เลือก
(ข) พัสดทุ มี่ คี ณุ ลกั ษณะเฉพาะเปน็ พเิ ศษหรอื ซบั ซอ้ น หรอื ต้องผลิต ก่อสร้าง หรอื ใหบ้ รกิ ารโดย

ผปู้ ระกอบการทม่ี ีฝมี ือโดยเฉพาะ หรือมคี วามชํานาญเป็นพเิ ศษ หรือมีทกั ษะสงู และ
ผู้ประกอบการมีจาํ นวนจาํ กัด
(ค) มีความจาํ เป็นเรง่ ดว่ น อนั เน่ืองมาจากเกดิ เหตกุ ารณท์ ี่ ไมอ่ าจคาดหมายได้
(ง) ลักษณะของการใชง้ าน หรือมีขอ้ จาํ กัดทางเทคนิคที่จาํ เปน็ ตอ้ งระบุยี่หอ้ เปน็ การเฉพาะ
(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรอื ดาํ เนินการโดยผา่ นองค์การระหวา่ งประเทศ
(ฉ) ใช้ในราชการลับ หรอื เป็นงานทต่ี อ้ งปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรอื เก่ียวกบั ความ
ม่นั คงของประเทศ
(ช) งานจา้ งซ่อมพัสดุที่จําเปน็ ถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียกอ่ น จงึ จะประมาณคา่ ซ่อม
ได้
(ซ) กรณอี นื่ ทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

วิธีคัดเลือก ไมน่ ้อยกวา่ 3 ราย

รายงานขอซ้อื หนงั สอื เชิญชวน ผู้ค้าเสนอราคา
ขอจ้าง

ประกาศผูช้ นะ อนุมตั ิส่งั ซอ้ื ส่งั จ้าง พิจารณาผล

วิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา 56 การจัดซ้ือจดั จ้างพสั ดุ ใหห้ น่วยงานของรฐั เลอื กใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปกอ่ น

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดี งั ตอ่ ไปนี้ ใหใ้ ช้วธิ เี ฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทัง้ วธิ ปี ระกาศเชญิ ชวนท่วั ไปและวิธีคัดเลือก หรือใชว้ ธิ ีคดั เลือกแล้ว แตไ่ ม่มผี ู้ยน่ื ขอ้ เสนอ หรอื ข้อเสนอไม่ไดร้ บั
การคดั เลอื ก
(ข) การจดั ซอ้ื จัดจ้างพัสดุทกี่ ารผลติ จาํ หน่าย หรือใหบ้ ริการทวั่ ไป และมีวงเงินในการจัดซอ้ื จดั จ้างคร้งั หน่ึงไม่เกิน
วงเงนิ ตามทก่ี ําหนดในกฎกระทรวง
(ค) มผี ้ปู ระกอบการท่มี ีคณุ สมบัตโิ ดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทนจาํ หน่ายหรือตัวแทนผใู้ หบ้ ริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมม่ ีพัสดุอื่นทจ่ี ะใชท้ ดแทนได้
(ง) มีความจําเปน็ ต้องใชพ้ ัสดโุ ดยฉุกเฉนิ เนอ่ื งจากอุบตั ภิ ัยหรือธรรมชาตพิ ิบัติภัยและการจดั ซ้อื จัดจา้ งโดยวธิ ีประกาศ
เชิญชวนทวั่ ไปหรอื วธิ ีคัดเลอื กอาจกอ่ ใหเ้ กิดความล่าช้าและอาจทาํ ให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
(จ) เป็นพัสดทุ เ่ี ก่ยี วพันกับพสั ดทุ ีไ่ ด้จดั ซื้อจัดจา้ งไวก้ ่อนแลว้ และมคี วามจําเปน็ ตอ้ งจัดซอ้ื จดั จ้างเพิ่มเติม โดยมลู ค่า
ของพสั ดทุ ีจ่ ดั ซอ้ื จัดจ้างเพ่ิมเติมจะตอ้ งไมส่ งู กว่าพัสดทุ ี่ได้จัดซื้อจดั จา้ งไวก้ อ่ นแล้ว
(ฉ) เปน็ พัสดุท่จี ะขายทอดตลาด โดยหนว่ ยงานของรฐั องคก์ ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของตา่ งประเทศ
(ช) ท่ีดนิ และสงิ่ กอ่ สรา้ ง
(ซ) กรณอี ื่นท่กี ําหนดในกฎกระทรวง

วธิ เี ฉพาะเจาะจง

รายงานขอซอื้ หนงั สือเชิญชวน ผูค้ า้ เสนอราคา
ขอจา้ ง

ประกาศผู้ชนะ อนุมัตสิ ง่ั ซอื้ ส่ังจา้ ง พิจารณาผล

การทาํ สญั ญา

การทําสญั ญาตามแบบ
การทาํ ข้อตกลงเปน็ หนังสอื
การแก้ไขสญั ญาหรือข้อตกลง

การทาํ สัญญา

การรับราคา

- ราคา

- เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑค์ ุณภาพ
(Price Performance)

หลักเกณฑ์ Price Performance
กาํ หนดตัวแปรไว้ 2 ลกั ษณะ

ประเภทบังคบั ประเภทไม่บงั คบั

เลอื กอย่างนอ้ ย 2 ตวั แปร

หลกั เกณฑ์ Price Performance

ประเภทบงั คับ ราคาทเี่ สนอ

ราคาทเ่ี สนอ

หลักเกณฑ์ Price Performance

ประเภทไมบ่ งั คบั 1. ตน้ ทนุ ของพสั ดนุ ้นั ตลอดอายกุ ารใช้งาน

2. มาตรฐานของสนิ คา้ หรือบริการ
3. บรกิ ารหลงั การขาย

4. พัสดุทีร่ ฐั ตอ้ งการสง่ เสริมหรือสนบั สนนุ
5. การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านของผปู้ ระกอบการ

6. ข้อเสนอดา้ นเทคนคิ หรอื ขอ้ เสนออื่น ในกรณที ก่ี าํ หนดให้มีการ
ย่นื ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือขอ้ เสนออน่ื ก่อนตามวรรคหก

Price Performance : ตัวอย่าง

บรษิ ทั ก. เสนอราคาตา่ํ สดุ ดว้ ยวงเงิน 100,000 บาท

ตัวช้วี ัด นํ้าหนกั คะแนน รวม
ราคา 60 100 60
ขอ้ เสนอด้านเทคนคิ ฯ 30 60 18
บริการหลงั การขาย 10 70 7
85
บรษิ ทั ข. เสนอราคาตาํ่ สดุ ด้วยวงเงนิ 110,000 บาท
รวม
ตวั ชี้วดั นํา้ หนัก คะแนน 54
ราคา 60 90 24
ขอ้ เสนอด้านเทคนคิ ฯ 30 80 10
บรกิ ารหลงั การขาย 10 100 88

การบนั ทกึ รายงานผลการพจิ ารณา

1. รายขอซือ้ ขอจา้ ง 6. ประกาศผลการพจิ ารณาคัดเลอื กผชู้ นะฯ

2. เอกสารเก่ยี วกับการรบั ฟัง 7. สัญญาหรือขอ้ ตกลงเป็นหนงั สือ รวมทง้ั
ความเหน็ ร่างขอบเขตงานฯ แกไ้ ขสัญญา
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน 8. บนั ทึกรายงานผลการตรวจรับพสั ดุ
หรอื หนังสอื เชิญชวน ฯ

4. ขอ้ เสนอของผยู้ ่นื ขอ้ เสนอทกุ ราย

5. บนั ทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ

การยกเว้นไมต่ ้องดาํ เนินการในระบบ e-GP

1 2 34

การจดั ซื้อจดั จา้ ง การจดั ซื้อจดั จ้าง การจ้างเหมาบคุ คลธรรมดา การซื้อน้ํามนั เชื้อเพลิงไมถ่ ึง 10,000
1.1 ส่วนราชการและองค์ ตามข้อ 79 วรรค 2 ตามหนังสือ กรมบญั ชีกลาง ลิตร ไม่มีภาชนะเกบ็ รกั ษาน้ํามนั
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0421.4/ว.82 เชื้อเพลิง กรณีจดั ซื้อจากสถานี
ตา่ํ กวา่ 5,000 บาท ลงวนั ท่ี 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2556 บริการน้ํามนั เชื้อเพลิงที่ไม่ให้เครดิต

1.2 รฐั วิสาหกิจและ เรอื่ ง ซ้อมความเข้าใจ แก่ส่วนราชการ
หน่วยงานของรฐั อื่นๆ แนวทางการปฏิบตั ิงาน
ไม่เกิน 100,000 บาท ในระบบ e-GP ระยะที่ 2

WThaat’nskYoYuor Muessage?


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนการจัดการเรียนรู้
Next Book
Si Katak