The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือจัดกิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by great.willyoo, 2022-06-11 04:01:18

คู่มือจัดกิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

คู่มือจัดกิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

Keywords: คู่มือจัดกิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

51

กิจกรรม 47. กจิ กรรมอยาโกรธเรานะ
..................................................................................
อยาโกรธเรานะ

วตั ถุประสงค์
นักเรียนสามารถปฏเิ สธเพ่ือนในสถานการณท่ีอาจถกู ชกั ชวนไปใชสารเสพยติดไดถกู ตองตามข้นั ตอน

การปฏเิ สธ

สาระสาคญั
กลุมเพือ่ นและบุคคลใกลชิด มีอทิ ธิพลตอพฤตกิ รรมวัยรุนอยางมาก การที่นักเรยี นมีทักษะการปฏเิ สธ

เพ่ือนหรือบุคคลอนื่ ทีช่ วนไปมีพฤติกรรมเสย่ี งตอการใชและขายสารเสพยตดิ อยางไดผลโดยไมเสียสัมพนั ธภาพ
จะชวยปองกันนกั เรียนจากปญหาสารเสพยติดได

การดาเนินกิจกรรม
1. ครนู าเขาสูบทเรยี น โดยครถู ามนกั เรยี นวา “เคยปฏเิ สธเพ่อื นบางหรอื ไม และในสถานการณ
ใดบาง”และสุมถาม 4 -5 คน
2. ใหนกั เรียนแบงกลุม กลุมละ 3 คน ฝกทักษะการปฏเิ สธทดี่ ี กลมุ ละ 1 สถานการณ จาก
สถานการณตอไปนี้ โดยคิดบทสนทนาเอง แลวผลัดกนั ชวน และปฏเิ สธ
- สถานการณที่ 1 เมื่อเพอ่ื นชวนใหลองสูบบุหร่ี
- สถานการณท่ี 2 เมื่อเพอ่ื นชวนใหลองดม่ื สุราหรือเบยี ร
- สถานการณที่ 3 เมือ่ เพื่อนชวนใหลองเสพยาบา
- สถานการณที่ 4 เมื่อเพอ่ื นชวนใหลองใชสารระเหย
3. ครสู ุมนกั เรยี นออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณตัวอยางทก่ี าหนดให
4. ประเมนิ การฝก โดยใหกลุมชวยกนั ประเมนิ และครูชวยสรุปผลการประเมิน
5. ครูและนกั เรยี นชวยกนั สรุปหลกั และขั้นตอนการปฏิเสธ

..........................................................

52

กจิ กรรม 48. กจิ กรรมการสรางความคุนเคย
........................................................................................
การสรางความคุนเคย

สาระสาคญั
การท่คี นเรามาอยรู วมกนั จาเปนตองทาความรูจกั คนุ เคยกันเพ่อื เปนพนื้ ฐานในการสรางสัมพนั ธภาพ

และปรบั ตวั ใหอยรู วมกนั อยางมีความสขุ
จุดประสงค์

1. เพื่อใหครูและนกั เรยี นไดรูจักและคนุ เคยกัน
2. เพื่อใหนกั เรยี นไดรจู กั กนั และกันมากขึน้
การจดั กจิ กรรม
1. ครูกลาวตอนรบั นักเรยี นทกุ คน ครแู สดงความยนิ ดที ไ่ี ดมาเปนทป่ี รึกษา
2. ครูแนะนาชือ่ – สกลุ และวิชาทสี่ อน
3. ใหนกั เรยี นแตลพคนแนะนาตัวเอง เชน ชือ่ จรงิ ชอ่ื เลนฯลฯ
4. ใหนกั เรียนจบั คูสัมภาษณเพอ่ื น และจบั กลุมสมั ภาษณเพ่ิมขึน้ จาก 2 เปน 4 เปน 8
5. ใหนกั เรยี นเลือกหวั หนาหอง และคณะกรรมการดาเนนิ การหอง
6. ครูช้ีแนวปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการพรอมมอบหมายงาน นโยบายของหองเพอื่ เปนแนวทางท่ี

จะใหคณะกรรมการดาเนนิ การ

หมายเหตุ ในหองท่นี กั เรียนรจู กั กันแลว อาจมีการแนะแนวรายละเอยี ดอื่นๆในการอยูรวมกันมากข้ึนตามท่ี
ครูทีป่ รกึ ษาเห็นสมควร

53

กิจกรรม 49. กจิ กรรม สทิ ธิ หนาที่ ระเบยี บวนิ ยั
............................................................................................
สทิ ธิ หนาที่ ระเบยี บวินยั

สาระสาคญั
สิทธิ คือสงิ่ ทน่ี กั เรยี นควรไดรบั การมสี ทิ ธใิ์ นการเรียน การไดรับความรู การทางานรวมกับเพ่อื น และ

มีสิทธติ์ ามท่ีโรงเรยี นกาหนด
หนาท่ี คือ ความรับผิดชอบตอครู-อาจารย ตอโรงเรยี น เชน นักเรียนมหี นาท่เี รยี น มหี นาที่ฟงครู

อธบิ าย มีหนาทีเ่ คารพครู มหี นาท่ีทาความสะอาดหองเรยี น มีหนาท่ีทาตามกฎระเบียบของโรงเรยี น
วินยั คอื การฝกกาย วาจา ใจใหอยูในทางท่ีดงี าม เหมือนดอกไมท่ถี กู จัดใสแจกนั จะดูมีคาสวยงามกวา

ดอกไมท่ีกองไว
จุดประสงค์

1. เพอื่ ใหนักเรยี นบอกถงึ สทิ ธิ หนาท่ี ในการเปนนกั เรยี น
2. เพอื่ ใหนักเรยี นบอกถงึ ระเบียบวนิ ัยของโรงเรียนได
3. เพือ่ ใหนักเรียนควบคมุ ตนเองใหอยใู นระเบยี บวนิ ยั ได
4. เพ่ือใหนกั เรยี นรบั ผิดชอบตอหนาทีแ่ ละทาตามระเบยี บวนิ ัยของโรงเรียนได
การจัดกิจกรรม
1. ใหนักเรียนชวยกนั นาเสนอสิทธิของนักเรยี น
2. ใหนกั เรียนบอกหนาท่ขี องนักเรยี นตองทาอะไรบาง
3. นาดอกไมมากองรวมกนั และเปรียบเทยี บกบั ดอกไมท่ีถกู จัดลงในแจกนั แลวใหนกั เรียนวจิ ารณวา

สวยกวากันเพราะอะไร
4. นักเรยี นชวยกันสรุปวาเก่ยี วของกับระเบยี บวินัยอยางไร
5. ครูสรปุ

54

กิจกรรม 50. กจิ กรรมการแตงกายใหเหมาะสมกับความเปนนักเรยี น
......................................................................................................
การแตงกายใหเหมาะสมกบั ความเปนนกั เรยี น

สาระสาคญั
การแตงกายทถ่ี ูกตองเหมาะสมความเปนนักเรยี น คอื การสวมเสือ้ นักเรียนท่ีถกู ตองตามระเบียบ

ปกช่อื นามสกุล อักษรยอโรงเรยี น นกั เรยี นชายใสเสอ้ื เขาในกางเกงไมวาจะอยใู นหรอื นอกโรงเรยี น
นักเรียนหญิงใสกระโปรงใหถูกตองตามระเยบกระทรวงศึกษาธกิ ารกาหนด
จุดประสงค์

1. ใหนกั เรียนรูจักระเบียบการแตงกายของโรงเรยี นและปฏิบตั ิตามไดถูกตอง
การจดั กจิ กรรม

1. ใหนกั เรยี นคัดเลือกตัวแทนออกมา 2 กลุมกลมุ หน่งึ แตงกายเรียบรอย อีกกลมุ หน่ึงแตงกายผดิ
ระเบียบ

2. ครู สมตเิ หตุการณ ถาเกดิ ปญหาข้นึ ในโรงเรยี น กลุมที่ตองถกู จบั ตามอง คอื นกั เรียนกลมุ ใด
3. นกั เรยี นรวมกันอภิปรายและใหเหตุผล
4. ครแู ละนักเรียนรวมกนั สรปุ ขอดีและขอเสยี ของการแตงกายทีเ่ หมาะสม และไมเหมาะสม

55

กิจกรรม 51. กจิ กรรม การเตรียมตัวกอนเรยี น
.....................................................................................................
การเตรียมตัวกอนเรียน

สาระสาคญั
บุคคลทีม่ ีการเตรียมตงั หรือเตรยี มความพรอม จะทาไหบคุ คลนน้ั ชนะคนอ่นื ไปแลวครึ่งหนง่ึ

ในวยั เรียน ถานกั เรยี นรูจักเตรียมตวั กอนเรียน นกั เรียนจะเปนผทู ี่มคี วามพรอม
จดุ ประสงค์

1. ตองการใหนกั เรยี นเปนบคุ คลท่มี ีความพรอมในเรื่องการเรยี น
การทากิจกรรม

1. สุมนกั เรียน ผชู าย 1 คนผหู ญิง 1คน ออกมาเลาการเตรยี มตวั กอนเรียน
2. ครนู าเสนอขอปฎิบัติในการเตรยี มตวั กอนเรียน ดังนี้

1) เตรียมอุปกรณ ไดแก เครือ่ งมือใชในการเรยี น เชน ปากกา สมุด หนงั สือ ยางลบ
ไมบรรทดั ฯลฯ
2) เตรียมหนังสอื ตาราเรียน กอนเรียนทกุ ครั้ง
3) อานหนังสอื ลวงหนา สมองของคนเราสามารถจคุ วามจาไดมาก ถารจู ักฝกฝนความทรง

จาตลอดเวลา การอานตารากอนลวงหนา เพ่อื ใหรูทศิ ทางของวิชาทจี่ ะเรียน
4) ขดี เสนใตและทาเครอ่ื งหมาย ใหนักเรียนขดี เสนใตขอความสาคัญ และถาอานแลวไม

เขาใจใหทาเครื่องหมายไวสาหรบั ถามคณุ ครูผสู อน ซง่ึ จะชวยทาใหเรามคี วามเขาใจได
ตลอดและแมนยาขน้ึ
5) ทาแบบฝกหัดลวงหนา โดยเฉพาะวชิ าคานวณ นักเรียนอาจลองทาแบบฝกหดั ไว
ลวงหนาตามตัวอยางในตารา เมื่อเขาเรียนจึงฟงคาอธิบายจากครูผูสอนแลวนกั เรียนจะ
เขาใจดียิ่งขน้ึ ถาทท่ี ามาผดิ กจ็ ะไดเขาใจถูกตอง

56

52. กจิ กรรมจรรยาบรรณของนกั เรยี น
..................................................................................................

กจิ กรรม จรรยาบรรณของนักเรียน

จุดประสงค์
1. เพอ่ื แจงและกลาวยา้ กับนักเรยี นในเรื่อง ความประพฤติ และกรยิ ามารยาททคี่ วรปฏบิ ตั ิ

สาระสาคญั
จรรยาบรรณของนกั เรียน คอื ความประพฤติและกรยิ ามารยาทท่ีควรปฏบิ ตั ิ มดี ังนี้
1. พงึ ใชเวลาสวนใหญในชวี ิตนกั เรียน เรียนหนงั สอื ศกึ ษาหาความรแู ละจริยธรรม นกั เรียนตอง

ประพฤติปฏบิ ัติตนใหสมกับไดชื่อวา “ นกั เรยี น แปลวาผูมีความยอดเยย่ี มทางการเรียน” การเรียนจะให
ไดผลดีตองอุทิศทมุ เทใชเวลาศึกษาหาความรแู ละเพมิ่ พูนคณุ ธรรมความดใี สตัว

2. พงึ เปนผูยดึ มนั่ ในคุณธรรม 4 ประการ และคานยิ ม 5 ประการ
คุณธรรม 4 ประการ
ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจรงิ ใจตอกนั ทจ่ี ะประพฤติปฏบิ ัติแตสิง่ ที่

เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการทส่ี อง คอื การรจู กั ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏบิ ตั ิอยูใน

ความสจั ความดงี าม
ประการทสี่ าม คือ การอดทน อดกลนั้ อดออม ทีจ่ ะไมประพฤติลวงความสจั สจุ ริต

ไมวาดวยเหตุผลประการใด
ประการทส่ี ี่ คอื การรจู กั ละวางความชว่ั ความทุจริต ความรจู ักสละ ประโยชนสวนนอยของ

ตนเพ่อื ประโยชนสวนใหญของสงั คม
คานิยม 5 ประการ คอื
1. พง่ึ ตนเอง มคี วามขยันมน่ั เพยี ร มีความรบั ผดิ ชอบ
2. ประหยัดอดออม
3. มีระเบียบวนิ ัยและเคารพกฎหมาย
4. ปฏบิ ัติตามคุณธรรมของศาสนา
5. มีความรักชาติ ศาสน กษัตรยิ
3. พงึ ปลูกฝงคธุ รรมท่ีจาเปนตามคาขวัญโรงเรยี น และนกั เรยี นยอมรักศกั ดศ์ิ รีของโรงเรียน คอื

ประพฤติปฏบิ ตั ิตนตามคาขวัญของโรงเรียน
4. พงึ ใหเกยี รติ์และเคารพครอู าจารยในโรงเรียนทกุ คน ดวยกาย วาจา ใจ ท้งั ตอหนาและลบั หลงั
5. พงึ เคารพในเหตุผล และความคิดที่มีเหตุผล รับฟงและพจิ ารณาความคิดเห็นของผูอื่น

ดวยความเตารพ เปนทางปฏบิ ตั ิแมตองเสียสละประโยชนสวนตนบาง
6. พงึ สรางและสะสมความดเี พอ่ื ชีวติ ต้งั ใจศึกษาและทางานตามคาสัง่ ของผูมีพระคุณ

ทาความดีเพ่อื สาธารณชน เชน ชวยงานโรงเรียน ทาความดีเพ่อื ผดงุ ความถกู ตอง พงึ สรางและสะสม
ประพฤตกิ รรมดี
การทากจิ กรรม

1. ครูยกตวั อยางรุนพที ีไ่ ดรับเกียรติบตั ร โลจากโรงเรียน หรือจากหนวยงานอนื่ ๆเพราะเขา
เหลาน้นั ยดึ ม่ันในจรรยาบรรณของนักเรียน

2. ใหนักเรียนเสนอช่อื เพื่อนเพอ่ื เปนตวั แทนหองรับเกยี รติบตั ร (ผูท่มี คี ณุ สมบัตติ ามจรรยาบรรณ
นักเรียน)

57

กจิ กรรม 53. กิจกรรมการรักษาความสะอาด
.................................................................................................
การรกั ษาความสะอาด

สาระสาคัญ
ความสะอาดเปนพ้นื ฐานเบื้องตนของชวี ิตทจี่ ะนาไปสูความเปนระเบียบเรยี บรอยแกตนเอง

ครอบครวั โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ

จดุ ประสงค์
1. เพือ่ อบรมชแ้ี จง ปลกู ฝงนิสยั รักความสะอาดแกนกั เรยี น ฝกหดั ใหปฏิบตั ิอยางสม่าเสมอ

จนเปนนิสัยและชีแ้ นะใหชวยกนั ดูแลความเปนระเบยี บเรยี บรอยของอาคารสถานท่ี
การจัดกจิ กรรม

1. ใหนักเรยี นยกตัวอยาง บริเวณใดในโรงเรยี นทนี่ กั เรยี นชอบทากจิ กรรมมากท่สี ดุ และ บรเิ วณพน้ื ท่ี
ใดทน่ี ักเรียนไมชอบ เพราะอะไร

2. ครูชีแ้ นะนกั เรียนเรอ่ื งการทาความสะอาดหองเรยี น อาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน ตลอดจน
อาคารบานเรือน และสาธารณะอ่ืน ๆอยางสม่าเสมอ

3. ครยู ้าเตือนนกั เรยี นทีไ่ ดรบั มอบหมายใหเปนเวรทาความสะอาด ตองทาความสะอาด
ดวยความเต็มใจ และทาใหหองสะอาดนาอยู นาเรยี นสาหรบั นกั เรียนทกุ คนตองทิ้งขยะลงในถงั ไม
ขีดเขียนพื้นผนงั และสวนตาง ๆของอาคาร หองสวม โตะ เกาอ้ี กระดาน และอุปกรณการเรยี นอนื่ ๆ
4. ครสู รุป ผูไดรับการอบรมมาดี จะทาอะไรกส็ ะอาด มรี ะเบยี บเรียบรอยอยเู สมอ นักเรยี น
จาเปนตองไดรับการฝกหดั ใหเปนคนรักษาความสะอาด มีความเปนระเบยี บเรยี บรอยสวยงามเปนส่งิ จาเปน
“การรจู ักรับผดิ ชอบตามหนาท่แี ละความรวมมอื ชวยเหลอื ในการรักษาความสะอาดชวยใหเกดิ สขุ ”

58

54. กจิ กรรมมารยาทในการอยรู วมกนั ในสังคม
...........................................................................................
กิจกรรม มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม
สาระสาคัญ
คนเราตองมีการพบปะสมาคมพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกนั ไมมใี ครอยูคนเดยี วในโลกได และคนเราจะ
มชี ื่อเสยี งดเี ดน คนรจู ักรกั ใครนิยมนับถอื กอ็ ยูท่ีการสงั คม สังคมก็มีทง้ั ทางดแี ละทางไมดี สดุ แตจะเปนสงั คม
ชนดิ ใด ถาเรารูจกั เลอื กสมาคมกับสงั คมดกี ็จะเปนประโยชนดังสภุ าษติ ทว่ี า “ คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ
คบบัณฑิต บัณฑติ พาไปหาผล”
จุดประสงค์
เพ่ือใหนกั เรียนไดทราบและรูจักมารยาทในการอยูรวมกันในสังคม ยา้ ใหขอคดิ เตอื นใจ นาไปปฏบิ ตั ิให
คดิ เปนนิสัย มีมารยาทอยรู วมกนั ในสังคม
การจดั กิจกรรม
1. ใหนกั เรียนศึกษา เรอ่ื ง มารยาทในสงั คมมหี ลักสาคัญ ดงั น้ี
1)รจู ักวางตน ตองเปนคนมีความอดทนมคี วามสงบเสง่ียม การวางตนตองมีทาทางธรรมดาอยา
ฝน ไมอวดรู อวดฉลาด อวดมั่งอวดมี และไมควรตีตนเสมอผใู หญแมวาจะสนทิ สนมคนุ เคยกนั เพียงใดกต็ าม
2) รูจักประมาณตน มีธรรมเนียมคนดี 7 ไดแก รูจักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล เวลา
ชมุ ชน และบุคคล โดยไมทาตัวเองใหเดนเรยี กรองใหคนอน่ื สนใจ หรอื สรางจุดสนใจในตัวเองมากเกนิ ไป คา
เตือนของ “หลวงวิจติ รวาทการ” นาจะเปนขอเตือนใจในเรื่องนไ้ี ดวา “ จงทาดแี ตอยาเดนจะเปนภยั
ไมมใี ครเขาอยากเหน็ เราเดนเกนิ ”
3) รูจกั การพูดจา ตองไมทกั ทายปราศรยั กับคนดวยคาพูดที่เขาจะไดเกดิ ความอบั อายในสังคม และ
ไมคยุ เสยี งดัง หรอื ยกั ค้วิ หล่วิ ตาทาทาประกอบจนทาใหเสยี บุคลิกภาพ
4) การรูจักควบคมุ อารมณ คอื รจู ักขมจติ ของตน ไมใชอารมณรนุ แรง เพอื่ ไมใหลวงสิ่งทค่ี วรลวง
ไดแก การขมราคะ โทสะ โมหะไมใหกาเรบิ เปนลกั ษณะที่สาคัญอยางหนง่ึ คอื รจู กั ขมอารมณตางๆไมทาลาย
ขาวของ ไมพูดและแสดงกรยิ าประชดประชนั หรือเสยี ดสี
5) การสารวมกริยาเมื่อผานผูใหญ ขณะเดินผานผูใหญใหกมตวั พองาม หรอื หากผใู หญกาลังเดนิ ไม
ควรว่ิงตัดหนา ควรหยดุ ใหผูใหญเดนิ ผานกอน หรือไมควรเดินผานกลางขณะผูใหญกาลงั พดู กัน
6) รูจกั ควบคุมอริ ิยาบถ ถอื วาเปนคณุ สมบตั ิทดี่ ี เชนเมื่อเราไดยินเสยี งเพลงกไ็ มควรเขยาตัว กระดกิ
เทา หรือเคาะจงั หวะโดยไมเลือกสถานท่ี ซ่งึ การกระทาดงั กลาวนีถ้ ือวาเปนการกระทาของคนที่
ไมควบคมุ อิริยาบถ และไมเหมาะสมกบั กาลเทศะ
2. ใหนักเรยี นอภิปรายเก่ียวกบั ขอดีของการมีมารยาทในสงั คม
3. ครแู ละนกั เรยี นชวยกนั สรุปผลดีของการมีมารยาทในสงั คมทส่ี งผลใหเปนกลั ยาณมติ ร

59

55. กจิ กรรมการคบเพ่อื น
.............................................................................................................
กิจกรรม การคบเพ่อื น
สาระสาคญั
ในวัยของนกั เรยี น “เพอ่ื น” นับวามีอทิ ธพิ ลตอนกั เรียนในหลาย ๆดาน ถานักเรียนไมมเี พ่ือน
หรอื ไมมีคนคบหาสมาคมดวย กต็ องพจิ ารณาวาตนเองมคี วามบกพรองหรือสงิ่ ท่ีไมดอี ะไรบาง เราตองปรบปรงุ
ขอบกพรองหรอื สิ่งที่ไมดีตาง ๆใหหมดหรือลดนอยลง

จุดประสงค์
1. เพอ่ื อธบิ ายชี้แจงแนวปฏบิ ัตติ นท่เี หมาะสมในการคบเพือ่ น สามารถนาไปใชในการปรบั ตวั ใหเขา

กับผอู ื่นไดเปนอยางดี
การจัดกจิ กรรม

ครูนาขอเสนอแนะการปฏบิ ัตติ นในการคบเพื่อน
1. การพูดคยุ
1.1 การพดู คุยเรอ่ื งใดก็ตามใหพจิ ารณาเร่ืองใดควรพดู เรื่องใดไมควรพดู และถาจะพูดควรพดู ในเวลาใด
1.2 ใชคาพดู ที่สภุ าพ ไมลวงเกนิ ดวยคาพูด ไมพูดลามปาม ไมพูดตะโกนหรือพดู กระโชกโฮกฮาก
1.3 ไมพดู ลอเลยี น ไมนาชอ่ื บดิ า –มารดา หรอื สง่ิ ที่เคารพนับถือไปพูดลอเลียน หรอื ลบหลู
ดูหม่นิ
1.4 หลีกเลี่ยงการใชคาพดู ทีร่ นุ แรง ไมพูดเหนบ็ แนม ไมพดู เสยี ดสี ไมนนิ ทาใหรายปายสี
2. การแสดงกิรยิ าทาทาง
2.1 แสดงกริ ยิ าทาทางเหมาะสมกบั กาลเทศะ
2.2 ไมใชอวยั วะทไ่ี มเหมาะสมหยอกลอกนั หรือเลนกันดวยความรุนแรง เชนใชเทาเตะ ใชมือตบ
ศรี ษะ เปนตน
3. การแตงกาย แตงกายใหเหมาะสมกบั กาลเทศะ เชน ไมใสชดุ นอนไปเดนิ เลนกบั เพื่อนตางเพศ
เปนตน
4. การนดั หมาย
4.1 กาหนดเวลานัดหมายท่ีแนนอน และตองไปใหตรงเวลานัดหมาย ถาไมไดไปหรอื มีเหตขุ ัดของตอง
แจงใหเพอ่ื นทราบลวงหนา
4.2 เวลานดั หมายทีเ่ หมาะสมตองไมนดั หมายกันในเวลากลางคนื ถามคี วามจาเปนไมควร
นดั หมายกันในเวลาดกึ และควรมีญาตพิ ่ีนองไปเปนเพอ่ื นดวย
5. การใหความชวยเหลอื – การมนี ้าใจซ่งึ กันและกันการชวยเหลอื เพื่อนจะตองชวยเหลอื
ในสิ่งท่ถี ูกตองและเหมาะสม ไมชวยเหลือในทางท่ผี ิด ไมเอาเปรยี บเพ่อื น
ครสู รปุ ใหขอคิด ในเรือ่ งการคบเพอ่ื น

การคบเพอื่ นน้นั ในบางครง้ั อาจมกี ารกระทบกระทั่งกนั บางในเร่ืองของคาพูด กริ ิยาทาทาง
การกระทา อารมณตาง ๆ ดงั นนั้ การคบหาสมาคมกบั เพ่อื นตองมีใจหนกั แนน มั่นคงยอมรับฟงเหตผุ ล รูจกั
ใหอภยั และมีนา้ ใจซึง่ กันและกนั จงึ จะทาใหมติ รภาพหรือความเปนเพื่อนยืนยาว

60

กิจกรรม 56. กิจกรรมเพอ่ื นชวยเพือ่ น
....................................................................................
เพือ่ นชวยเพ่อื น

สาระสาคัญ
การชวยเหลือซงึ่ กนั และกนั เปนส่งิ ทด่ี ี แสดงถึงความเปนคนมีน้าใจ เปนการปลูกฝงนิสยั ใหเปนคนท่ี

ชวยเหลอื ผอู ืน่ การชวยเหลือผูอื่นจะตองทาดวยความเตม็ ใจ จรงิ ใจโดยไมหวังผลตอบแทนและตองชวยเหลอื
ในสงิ่ ท่ีถกู ตอง
จดุ ประสงค์

เพ่ือใหนักเรยี นรูจักชวยเหลอื ซ่ึงกนั และกัน
การจดั กจิ กรรม

1. ใหนักเรยี นเลนเกมเพอ่ื นชวยเพ่อื น โดยครใู หนักเรียนจบั ฉลากช่อื เพ่ือนในหอง เม่ือไดชื่อแลวให
เกบ็ เปนความลบั ไมบอกใครตลอดวนั แลวใหนกั เรียนชวยเหลอื เพ่ือนคนน้นั เชน ชวยอธบิ ายบทเรยี น

2. ครใู หนักเรียนบนั ทกึ การชวยเหลอื ทใี่ หกบั เพอ่ื น เพอ่ื นามารายงานหนาชัน้
3. ครแู ละนักเรียนชวยกนั สรุปถึงประโยชนของการใหความชวยเหลือซง่ึ กนั และกนั และแนะนาให
ยึดถอื เปนหลกั ปฏบิ ตั ติ อไป

61

57. กิจกรรมความซื่อสตั ย์
.............................................................................................
กจิ กรรม ความซอ่ื สัตย
สาระสาคัญ
ความซ่ือสัตยเปนคณุ ธรรมอนั ประเสรฐิ ทจี่ ะนาไปสูคณุ ธรรมอนื่ ๆ บคุ คลท่มี ีความซ่อื สตั ยจะเปนที่
ไววางใจของผพู บเห็น ผูทมี่ คี วามซือ่ สัตยจะเจริญกาวหนาในอาชพี หนาทก่ี ารงาน และสงั คมใดที่
ประกอบดวยคนซื่อสัตย จังคมน้นั จะสงบสุขและพบกบั ความเจรญิ
จุดประสงค์
1. ใหนักเรียนตระหนักถงึ ความสาคญั ของความซ่อื สตั ย
2. นักเรียนนาคุณธรรมเร่อื งความซ่ือสตั ยไปใชในชวี ติ ประจาวนั
3. เพอื่ ใหนักเรยี นมคี วามซอ่ื สตั ยเปนท่ียอมรับของผอู นื่
การจดั กิจกรรม
1. ครูสนทนากับนักเรยี นถึงขาวสารตาง ๆเก่ยี วกับความซ่ือสตั ยสุจริตและการทุจริต
2. ใหนกั เรยี นชวยกันวจิ ารณการกระทาของบคุ คลในขาววามผี ลแตกตางกนั อยางไร
3. ครใู หขอคดิ กับนักเรียนจากผลกระทาของบคุ คลสองประเภทและใหนกั เรียนสรปุ เลอื กปฏิบตั ใิ นส่ิง
ท่ีดี
สื่อ /อุปกรณ์
1. ตัวอยางขาวจากหนังสอื พมิ พเก่ยี วกับความซ่อื สตั ย
2. ตวั อยางบุคคลที่ไดรับผลตอบแทนจากการปฏบิ ตั ติ นทีม่ ีความซือ่ สตั ย

62

กจิ กรรม 58. กิจกรรมความรับผิดชอบ
..................................................................................
ความรบั ผดิ ชอบ

สาระสาคญั
ความรบั ผิดชอบ หมายถงึ ความตั้งใจในการปฏิบัตงิ านในหนาท่จี นกระท่งั งานน้นั สาเรจ็ และยอมรบั

ผลการกระทานนั้ ไมวาจะเกดิ ผลดหี รอื ไมดีกต็ าม คนทมี่ คี วามรบั ผดิ ชอบนน้ั มีผลดี คอื ชวยใหงานนน้ั สาเรจ็
ลงดวยดี สามารถพฒั นางานใหกาวหนาได หรือถาเกิดความบกพรองกพ็ รอมท่จี ะแกไขใหดีขึน้ ความ
รบั ผิดชอบมีหลายอยาง เชน

1. ความรบั ผิดชอบในการศกึ ษาเลาเรียนไดแก ตง้ั ใจเรยี น เขาเรียนตรงเวลาทุกช่ัวโมง สงงานตาม
กาหนด รวมกิจกรรม ปฏบิ ัติตามระเบยี บขอบงั คบั เปนตน

2. ความรบั ผิดชอบตอโรงเรียนไดแก ชวยกนั รกั ษาความสะอาด รักษาทรพั ยสินของสวนรวม แตง
กายถูกรองตามระเบยี บ ชวยสรางชื่อเสยี งใหโรงเรยี น

3. ความรับผิดชอบตอครอบครวั ไดแก ชวยงานบา ปฏิบัตติ นไมใหครอบครวั เสือ่ มเสียชอ่ื เสยี ง
4. ความรบั ผิดชอบตอสงั คมไดแก ชวยกนั รกั ษาความสะอาด รักษาสมบัติของสวนรวม รวมกิจกรรม
เพ่ือสวนรวม ชวยสรางสรรคความเจริญใหชุมชน
จดุ ประสงค์
1. เพ่อื ฝกใหนกั เรียนมีความรบั ผิดชอบท้งั ตอตนเองและสวนรวม
2. ใหนกั เรียนมีทศั นคตทิ ่ีถูกตองเก่ยี วกับความรบั ผิดชอบ
การจดั กิจกรรม
1. ครใู หนกั เรียนเลาถึงบคุ คลทนี่ ักเรยี นภูมิใจ ในความสาเร็จของเขา และเหตุที่เขาประสบ
ความสาเร็จ ( สมุ นกั เรียน 2-3 คน )
2. ครูยกตัวอยางนกั เรยี น และบคุ คลทป่ี ระสบความสาเรจ็ ในชีวิตเพราะเขามีความรับผิดชอบ
3. นกั เรยี นและครรู วมกนั สรปุ ถงึ เร่ืองความรบั ผดิ ชอบตอตนเองและสงั คม

63

กจิ กรรม 59. กิจกรรมความกตัญ ู
...............................................................................
ความกตญั ู

สาระสาคัญ
กตัญ ู หมายถึงการรูจักบุญคูณ อะไรก็ตามที่เปนบญุ หรอื มีคณุ ตอเราแลวไมวาจะมาหรือนอยกต็ าม

เราจะระลกึ นึกถึงดวยความซาบซึ้งไมลมื
สิ่งทีค่ วรกตญั ู
1. กตัญ ตู อบคุ คล เชน พระสงฆ พระมหากษัตรยิ บดิ ามารดา ครู – อาจารย โดยการเปนลกู ทด่ี ี

เปนศิษยที่ดี และเปนพลเมอื งดี
2. กตญั ูตอสิ่งของ เชน สถานศึกษา วดั ตนไม ปาไม วัสดุอุปกรณท่ีใชในการหาเลี้ยวชีพ

จะตองดแู ลรกั ษาปฏบิ ตั ิตอสงิ่ นัน้ ดวยดี ไมลบหลูดูแคลน ไมทาลาย
3. กตญั ูตอตนเอง เพราะรางกายเปนอุปกรณสาคัญทเี่ ราไดใชอาศัยในการทาความดี สราง

ความสขุ ความเจริญจงึ ตองดูแลรกั ษา ไมนาพาตนเองไปเกี่ยวของกับความชวั่ เปนตน
จดุ ประสงค์

1. เพ่อื ใหนักเรียนเปนคนมคี วามกตญั ูกตเวที
2. เพอ่ื ใหนักเรยี นมีจิตใจผองใสมองโลกในแงดี
3. เพอ่ื ใหนกั เรียนเปนท่สี รรเสรญิ ของผูพบเหน็
การจัดกจิ กรรม
1. ครูนานทิ านหรือขาวเกย่ี วกับความกตัญ กู ตเวทีของดาราศลิ ปนเลาใหนักเรยี นฟง
2. นักเรยี นชวยกนั อภปิ รายถงึ ผลทีไ่ ดรบั จากการเปนคนมีความกตญั ูกตเวที
3. นักเรียนและครูรวมกนั สรุปถึงความกตัญ ู และสงิ่ ที่ควรกตญั ู
ส่อื / อปุ กรณ์
1. ภาพขาวจากหนังสอื พมิ พ
2. ภาพบรรยากาศและสง่ิ ของทีเ่ ปนบญุ คณุ ท่เี ก็บบชู าไวเพราะมีบญุ คณุ

64

กจิ กรรม 60. กจิ กรรมความสามัคคี
..........................................................................................................
ความสามคั คี

สาระสาคญั
ความสามคั คีเปนบอเกดิ แหงความสาเรจ็ ถาทุกคนมีความรักความสามคั คีกจ็ ะเกิดความกลมเกลยี ว

เปนนา้ หนง่ึ ใจเดียวกนั การงานตาง ๆจะดาเนนิ ไปอยางงายดายและประสบความสาเร็จและเปนทยี่ กยองแกผู
พบเห็น
จุดประสงค์

1. เพอื่ ใหนักเรยี นเกิดความรกั ความเหน็ ใจซ่ึงกนั และกนั
2. นกั เรียนเหน็ ความสาคญั ของความสามัคคี นาไปประพฤติปฏิบตั ใิ นชวี ติ ประจาวนั
3. เพอ่ื ใหนกั เรยี นไมทะเลาะวิวาทกนั
การจัดกิจกรรม
1.ครเู ลานิทานเร่ืองพอสอนลกู ใหนักเรียนทุกคนในหองฟง ( นทิ านหรือเร่ืองราวอ่นื ๆที่เก่ยี วของกับ
ความสามคั คี
2. ใหนกั เรยี นชวยกนั อภิปรายเร่อื งที่ครูเลาจบลงโดยกลาวถงึ เหตุและผลท่ีเกดิ
3. นักเรียนและครู สรปุ ประโยชนของความสามัคคี

65

กิจกรรม 61. กิจกรรมความรักสถาบนั
...................................................................................................
ความรกั สถาบนั

เน้ือหาสาระ
สถาบนั การศึกษาเปนแหลงใหความรูและการศึกษาอบรม กลอมเกลาใหนกั เรียนเปนคนดีของ

สงั คม สถานศกึ ษานับเปนสถานที่แหงหนง่ึ ที่มีบญุ คูณแกนกั เรียน นักเรยี นควรรักและแสดงความกตัญ ู
กตเวที สงิ่ ทน่ี กั เรยี นสามารถแสดงออกซงึ่ ความรกั สถาบัน เชน

1. แตงกายใหถกู ตองตามระเบยี บของโรงเรยี น สะอาด เรียบรอย เปนทชี่ ื่นชม และศรทั ธาของผพู บ
เหน็
2. มีกรยิ ามารยาทเรยี บรอยพดู จาไพเราะประทบั ใจผูฟง
3. มนี า้ ใจเออ้ื เฟอ ใหความรวมมือกบั สถาบัน
4. รกั และดแู ลสถาบนั ใหสะอาดรมร่ืน สวยงาม ตลอดจนรักษาสาธารณสมบตั ใิ หใชไดคงทนถาวร
ไมขีดเขียนทาลาย
5. ต้งั ใจศึกษาเลาเรยี น พยายามสรางช่ือเสยี งในทุกๆดาน
6. สอดสองดูแลสง่ิ ท่ที าใหโรงเรยี นเสียชือ่ เสียงแลวแจงใหครูอาจารยทราบจะไดรวมมือกันแกไข
7. ไมทะเลาะวิวาทหรอื มีพฤติกรรมไมเหมาะสมซง่ึ เปนการทาลายชอ่ื เสยี งของสถาบนั
8. ชือ่ ฟงคาสั่งสอนของครู-อาจารย
จุดประสงค์
1. เพื่อปลูกฟงใหนักเรยี นรกั และภาคภมู ใิ จในสถาบันของตนเอง
2. เพอื่ ใหนกั เรียนชวยกันพฒั นา รักษาช่ือเสยี งของสถาบันตนเอง
การจดั กิจกรรม
1. ครใู หนักเรียนอภปิ รายถึงความสาคัญของโรงเรียน สิง่ ทนี่ กั เรียนไดรับจากโรงเรยี นมีอะไรบางแลว
ชวยกนั สรปุ เปนขอ ๆ
2. ใหนกั เรยี นชวยกันตอบในสง่ิ ท่นี ักเรยี นควรทาเพ่ือเปนการแสดงความรักความกตัญ ูตอโรงเรียน
และสรุปเปนขอ ๆพิมพติดไวท่ปี ายนิเทศเพ่ือเตอื นใจนักเรยี น
สือ่ / อุปกรณ์
ภาพสวนหยอมท่สี วยงาม รมร่ืน ( จากหนังสอื สวนรวยโรงเรยี นงาม )
ภาพโรงเรียนขณะทีน่ ักเรียนปฏบิ ตั กิ จิ กรรมหนาเสาธง / กจิ กรรมวันปจฉิมนิเทศ

66

กิจกรรม 62. กจิ กรรมพระคณุ ของพอแม
....................................................................................
พระคุณของพอแม

สาระสาคญั
พอแมเปนพรหมของลกู คอื มเี มตตา ปรารถนาดตี อลูกไมมีสน้ิ สุด
มีกรณุ า คือ คอยชวยเหลอื เสมอไมทอดทง้ิ
มีมุทติ า คอื ปราบปล้ืมใจ ยินดเี มื่อลกู มคี วามสุข
มีอุเบกขา คอื ไมซ้าเติมลกู เม่อื ลกู ผดิ พลาด คอยใหคาปรึกษา ดงั นนั้ พอแมมีพระคุณมาก ลูกจึง

ควรกตญั ูกตเวทที าน ซ่ึงนักเรยี นสามารถทาไดดังน้ี
- รจู ักประพฤติตนดี ไมทาใหเสอ่ื มเสียชื่อเสยี งวงตระกูล
- ปรนนบิ ตั ิดูแล ท้ังยามดีและยามปวยไข
- รจู ักชวยการงาน ชวยรักษาสมบตั ิทีท่ านมอบให
- ตัง้ ใจรักษาเลาเรยี นใหทานภาคภูมใิ จ

จดุ ประสงค์
1. เพ่อื ใหนกั เรียนประพฤติตนเปนลกู ทีด่ ขี องพอแม
2. เพอ่ื ใหนักเรียนเปนคนมีสติรอบคอบมีเหตผุ ล ไดรบั การยกยอง
3. เพอ่ื ใหนกั เรยี นไดตระหนกั ถึงคุณของพอแม

การจัดกิจกรรม
1. ครใู หนกั เรยี นพรรณนาพระคณุ ของพอแมหรอื เลาเร่อื งความรักของพอแมใหนกั เรียนฟง
2. ครแู ละนกั เรียนชวยกนั สรุปเรื่องพระคุณของพอแม และการตอบแทนบุญคณุ

สื่อ / อปุ กรณ์
1. ขาว หรอื เรอ่ื งราวจากหนงั สอื พมิ พ หรอื นติ ยสาร
2. ภาพซึ่งแสดงเร่ืองความกตญั ตู อผมุ พี ระคุณ เชนภาพในหลวงและสมเดจ็ พระราชชนนี ภาพลกู

ดแู ลพอแมท่เี จ็บปวย

67

63. กิจกรรมการปรับตวั ใหเขากบั เพอ่ื น
.................................................................................
กิจกรรม การปรบั ตวั ใหเขากบั เพื่อน
วัตถุประสงค์
1. นักเรยี นรูจักปรับตวั ใหเขากบั เพ่ือน
2. แกปญหาเดก็ ท่ีเขากับเพ่อื นไมได
สาระสาคัญ
- ความสนใจของเด็กวัยรนุ
- การรจู ักคบเพอ่ื น
- การชวยเหลือกนั เม่ือมาอยูรวมกนั
การดาเนินกจิ กรรม
1.ใหนกั เรยี นชวยกนั เสนอแนวคดิ ในการรวมมอื กันชวยเหลือในชั้นเรียน
2. ครแู นะนาถึงการแกปญหาตางๆและใหนักเรียนชวยกันออกความคดิ เหน็

68

64. กจิ กรรมการแตงการตามระเบียบโรงเรยี น
...........................................................................................
กจิ กรรม การแตงการตามระเบยี บโรงเรียน
วัตถปุ ระสงค์
ใหนกั เรียนรูจกั ระเบยี บการแตงกายของโรงเรยี นและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
สาระสาคัญ
การแตงกายทถ่ี ูกตองเหมาะสมความเปนนักเรียน กค็ ือสวมเส้อื นักเรยี นท่ถี ูกตองตามระเบยี บ
ปกชอ่ื -สกุล ช่ือโรงเรียน นกั เรยี นชายใสเสื้อเขาในกางเกงไมวาจะอยูในหรือนอกบรเิ วณโรงเรยี น ถาแตงชุด
นกั เรียนเมื่อไรนักเรยี นจะตองประพฤติเชนนี้ทกุ ครงั้
การดาเนินกจิ กรรม
1. ครูยกตวั อยางนกั เรียนออกมา 2 กลมุ กลุมหน่ึงแตงกายเรยี บรอย อีกกลุมหนง่ึ แตงกายไมเรียบรอย
หรือแตงกายผิดระเบียบ
2. ใหนักเรยี นชวยกันแสดงความคดิ เหน็ ถาเกดิ ปญหาอะไรขึน้ มา กลุมทจ่ี ะตองถูกจบั ตามองคอื
นักเรียนกลมุ ใด

69

65. กิจกรรมการรักษาทรพั ยส์ มบัตขิ องโรงเรยี น
......................................................................................
กิจกรรม การรกั ษาทรัพยสมบัตขิ องโรงเรียน
วตั ถุประสงค์
1. เพือ่ ฝกใหนักเรยี นควบคุมตนเองใหอยูในระเบยี บวนิ ัย และมีความรับผิดชอบตอสถานที่
2. เพื่อใหนักเรียนรจู ักรัก และรกั ษาสมบตั ขิ องสวนรวม
สาระสาคัญ
การอยูรวมกันเปนจานวนมาก ถาขาดความเปนระเบียบตางคนตางทาอะไรตามอาเภอใจจะทาให
สงั คมน้นั ไมเจรญิ โรงเรียนเปนสถานทใี่ หความรแู ละเราตองรกั ษาสมบตั ิของ สถาบัน เชน
- โตะ เกาอี้ ไมขดี เขียน น่ังแลวเกบ็ วางใหเรยี บรอย
- ไฟฟาเปดใชแลวเวลาจาเปน
- นา้ ใชแลวปดใหสนิท
- หองนา้ หองสวม เทน้าราดใหสะอาดทกุ คร้ังท่ใี ช
- ผนังหองเรียน หองนา้ อยาขดี เขียน
การดาเนนิ กิจกรรม
1. ครใู หนกั เรียนเลาการรกั ษานา้ ไฟ อ่นื ๆทีเ่ ปนสมบัติของโรงเรยี น
2. ครูและนักเรยี น ชวยกันสรุปวิธีการรักษาทรพั ยสมบตั ขิ องโรงเรียนพรอมท้งั ประโยชนทไ่ี ดรบั
3. ครเู ลาตวั อยาง หรืออุทาหรณเกยี่ วกบั ความมีน้าใจใหนกั เรยี นฟง

70

66. กิจกรรมการทาความสะอาดหองโฮมรูม
........................................................................................
กิจกรรม การทาความสะอาดหองโฮมรูม
วัตถปุ ระสงค์
1. นักเรียนมคี วามรบั ผิดชอบในการทาความสะอาดหองโฮมรมู
2. นักเรยี นมคี วามสามัคคี รกั ใครกัน
สาระสาคัญ
การทาความสะอาดหองโฮมรูม ถือวาเปนการสรางบรรยากาศในหองเรียน ใหหองเรยี นนาเรยี นยง่ิ ขนึ้
ชวยเสรมิ ในเรื่องการเรยี น
การดาเนนิ กิจกรรม
1. ครทู ีป่ รกึ ษาแตงต้ังนกั เรยี นทกุ คน เปนเวรรักษาความสะอาด ต้งั แตวนั จนั ทร-วนั ศุกร ซึ่งในแตละ
วนั จะมเี วรรบั ผดิ ชอบประมาณเวรละ 7-8 คน และใน 7-8คนนี้ จะมหี ัวหนาเวร 1 คน รองหัวหนาเวร 1 คน
รวมกนั รบั ผิดชอบ
2. ใหนกั เรยี นชวยกนั และรวมมอื กันทาความสะอาด และจัดบอรดตามเวรทไ่ี ดรับมอบหมาย

71

67. กจิ กรรมภยั ของวยั รุน
......................................................................................
กิจกรรม ภยั ของวัยรนุ
วัตถุประสงค์
1.ใหนักเรยี นเขาใจสภาพของวยั รนุ โดยท่วั ๆไป
2. ใหนักเรยี นรูจักภยั ของวัยรุนวามีอะไรบาง
3. ใหรูจักปองกันตนเองจากภัยเหลานน้ั
สาระสาคญั
วยั รนุ คอื วัยท่ีกาลังเปล่ยี นแปลงจากสถานภาพของเด็กเปนผูใหญ ซึ่งมกี ารเปลย่ี นแปลงทาง
สถานภาพทางรางกาย และมีผลทาใหสภาพทางดานจิตใจเปล่ียนแปลงไปดวย เชน อารมณรุนแรง ขาดความ
ย้งั คิด ชอบทดลอง อยากรู อยากเห็น ยึดเพอ่ื เปนแบบอยาง ภยั ท่ีวยั รุนควรระมัดระวัง คือ การคบเพ่ือน
ยาเสพติด โจรผูราย อุบัติเหตตุ างๆ สถานเริงรมยตางๆ เปนตน
การดาเนินกิจกรรม
1. ใหนักเรียนศึกษาจากขาวหนังสอื พิมพหรอื แหลงสบื คนอน่ื ๆและใหนกั เรยี นชวยกันวเิ คราะหขาว
2. นักเรียนนาเสนอ แนวทางในการปองกนั ภัยเหลานัน้

72

68. กจิ กรรมการวางตัวตอเพ่ือนตางเพศ
...................................................................................................
กจิ กรรม การวางตวั ตอเพ่อื นตางเพศ
วตั ถุประสงค์
1. เพอื่ ใหนักเรียนมีความรูเรอ่ื งการคบเพ่ือนตางเพศ
2. เพื่อใหแนวทางในการนาไปประพฤติปฏบิ ัติดถุ ูกตองเหมาะสม
3. เปนการชวยรักษาขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมไทย
4. เพอ่ื รักษาเกียรติ ชอ่ื เสียง วงศตระกูลของตวั เองและสถาบัน
สาระสาคัญ
การคบเพื่อนตางเพศนนั้ เปนสง่ิ ท่ีจะแนะแนวทางกันได การปฏิบัติตามกฏเกณฑกจ็ ะเปนแนวทางหนง่ึ
ท่ีจะขจดั ปญหาเร่อื งเพศ ซึ่งอาจจะเกดิ ข้ึนได สงั คมไทยเราถอื วาหญิงยังควรรกั นวลสงวนตัวและสภุ าพ
ประพฤติในสงิ่ ทีด่ งี ามทีห่ ญงิ ไทยควรกระทาใหเปนนสิ ัยความเคยชนิ สวนชายก็จะตองมีความเปนสภุ าพบุรษุ
เสยี สละ และใหเกยี รติผูหญิง
การดาเนนิ กจิ กรรม
1. ครพู ูดถึงธรรมชาติของเพศและวยั
2. ครยู กตัวอยางขอปฏิบัตทิ ีไ่ มเหมาะสม ไมดีของคนในสงั คมปจจบุ นั
3. ครูและนักเรียนรวมกนั ยกตวั อยางขอปฏบิ ัตทิ ีด่ ใี นสังคม

73

69. กิจกรรมมีความเคารพ
..............................................................................................
กิจกรรม มคี วามเคารพ
วตั ถปุ ระสงค์
1. เพื่อใหนักเรียนตระหนักและรจู ักแสดงความเคารพ
2. เพ่อื ใหนักเรยี นเปนคนมเี สนห เปนท่ีพอใจ รักใครของผูทพี่ บเห็น
สาระสาคญั
ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รถู งึ คุณความดีทม่ี ีอยูจริงของบุคคลอน่ื ยอมรบั นบั ถอื
ความดขี องเขาดวยใจจรงิ แลวแสดงความนบั ถือตอผูน้ัน ดวยการแสดงความออนนอม ออนโยนอยาง
เหมาะสม ท้ังตอหนาและลบั หลงั เปดกวางพรอมทจ่ี ะรองรบั ความดขี องผอู ื่นเขาสูตน
การดาเนินกิจกรรม
1. ครูซักถามนักเรยี น และยกตัวอยางเหตกุ ารณทเ่ี กิดขน้ึ จรงิ ในโรงเรยี น เชน
1.1 นกั เรียนสงั เกตหรอื ไมวา ทาครแู ตละทานยกมือไหวซึ่งกนั และกัน
1.2 ทาไมนักเรยี นจึงยกมอื ไหว คานบั หลีกทาง น่ังสารวม หรอื ไมพดู คุยขณะสอน
1.3 ทาไมเราตองยนื ตรงในขณะธงชาตขิ ้ึนเสา
2. ครแู ละนักเรียนชวยกนั สรุปคาตอบท่ีนักเรยี นตอบและเนนถึงเรือ่ ความเคารพ
3. ครูสรปุ ผลดีของบคุ คลทีม่ คี วามเคารพ เพอ่ื ใหนักเรียนนาไปปฏบิ ตั ิ

74

70. กิจกรรมคุณและโทษสอ่ื มวลชน
..................................................................................
กจิ กรรม คณุ และโทษสอื่ มวลชน
วตั ถุประสงค์
1. เพอื่ ใหนกั เรียนเขาใจถงึ ความสาคัญของสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทศั น วีดีโอ หนังสือพมิ พตางๆ
คอมพวิ เตอร
2. เพือ่ ใหนักเรียนเขาใจถึงคุณประโยชนและโทษของส่อื มวลชน
3. เพ่ือใหนักเรียนมคี วามสขุ ในการทางาน
สาระสาคัญ
ส่ือมวลชนตางๆใหทัง้ คณุ ประโยชนและโทษ นักเรยี นตองเลอื กอาน ฟงและชม ควรรจู กั คิดและ
พจิ ารณากอนทจ่ี ะเชอื่ บทความ ขอคดิ หรือคาวิจารณนัน้ ๆ นักเรยี นตองเปนผูกวางขวางในการอาน เพราะจะ
ทาใหตดั สินใจวา ขอความใดมอมเมา ชกั นาใหคดิ การกระทาช่ัว แตถาเลอื กอาน ฟง ชมเปน กจ็ ะทาใหเกิด
ประโยชนดานสตปิ ญญา
การดาเนินกิจกรรม
1. ครูใหนกั เรียนวิเคราะหบทความ หรือขาวสาร วามลี ักษณะอยางไรดานคุณประโยชนและโทษ
2. ครแู ละนกั เรยี นรวมกันสรปุ ถงึ ความสาคญั ของส่ือมวลชน

75

71. กจิ กรรมทางานไมค่งั คาง
.............................................................................................
กิจกรรม ทางานไมค่ังคาง
วัตถปุ ระสงค์
1. เพอื่ ใหนกั เรียนมีความขยนั หมนั่ เพยี รในการทางาน
2. เพอ่ื ใหนกั เรยี นรจู ักวธิ ีปฏบิ ัติตนไมใหงานค่งั คาง
3. เพอื่ ใหนกั เรยี นมีความสุขในการทางาน
สาระสาคญั
วิริยะ คอื ความพากเพยี ร ความไมทอถอย คนที่มคี วามวริ ยิ ะจะไมเกยี จครานการงานจะไมคง่ั คาง
งานคัง่ คาง เพราะ
- ทางานไมถูกกาล เชน เม่อื ถึงวยั เรยี นกลบั ไมตง้ั ใจศกึ ษาเลาเรยี น
- ไมยอมทางาน คอื ชอบผลดั วนั ประกันพรุง หรือสาเหตุตางๆมาอาง
วธิ ที างานใหเสร็จ การทางานใหเสรจ็ ควรใชหลกั อิทธบิ าท 4 คอื
1. ฉนั ทะ คือ ความรกั งาน
2. วิริยะ คือ ความพากเพียร ความไมทอถอย
3. จติ ตะ คือ ความเอาใจใส ไมปลอยปละละเลยกบั งานของตน
4. วิมังสา คือ ทางานดวยปญญาใชปญญาพิจารณางาน เพื่อใหงานน้ันสาเรจ็ ลุลวงตามท่ีคาดหวัง
การดาเนินกจิ กรรม
1. ครูและนกั เรยี นรวมกันอภิปรายสาเหตขุ องงานที่ค่ังคางแลวสรุปเปนขอๆ
2.ใหนกั เรียนชวยกันหาวิธีแกการทางานทค่ี ่ังคางใหสาเร็จลลุ วง
3.ครสู รุปเพมิ่ เติม ใหนักเรยี นนาไปปฏบิ ัติ และตดิ ตามผล

76

72. กจิ กรรมการสารวจความถนดั ทางอาชพี ของตนเอง
.............................................................................

กิจกรรม การสารวจความถนัดทางอาชพี ของตนเอง
วัตถุประสงค์

1. เพ่ือใหนักเรยี นรจู ักในการวางแนวทางในการทางานและการศึกษาตอของตนเองได
2. เพ่ือใหนักเรยี นไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สาระสาคญั
การทีค่ นเราไดใชเวลาศึกษาใหรถู ึงความสามารถหรอื ความถนัดในดานใดดานหนง่ึ ของตนเองแลว ก็
จะเกิดการพฒั นาความสามารถของตนเองไดเหมาะสมกับแนวทางในการศกึ ษาตอ หรอื การประกอบอาชพี ที่
ตนเองชอบหรือตนเองถนัดตอไป และเม่ือมีเวลาวางไดใชเวลาวางนั้นพฒั นาความสามารถใหเกดิ ประโยชนได
ถามีเวลามองดตู วั เองวาตนองน้นั มคี วามสามารถดานใดเปนพิเศษ เชน รองเพลง เลนดนตรี วาดรูป ฯลฯ
การดาเนินกิจกรรม
1. ใหนกั เรียนสารวจตนเอง ในเวลาวางนักเรยี นชอบทาอะไร พรอมแสดงความคดิ เห็น
2. ใหนักเรยี นวางแผนการศึกษาในอนาคต และนาเสนอหนาช้ันเรียน
3. ครูและนักเรยี นรวมสรุป

77

73. กิจกรรมความขยันสูความสาเร็จ
.....................................................................................................

กจิ กรรม ความขยนั สคู วามสาเรจ็

จดุ ประสงค์การเรยี นรู
1. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถงึ ความสาคัญและผลดขี องความขยนั
2. เพ่อื ใหนักเรียนมที ักษะที่ดีในเรอ่ื งความขยนั โดยเฉพาะอยางย่งิ ดานการเรยี น
3. เพือ่ ใหนกั เรียนไดรูจกั ตนเอง และสารวจตนเอง พรอมที่จะปรบั ปรุงหรือพฒั นาใหตนเองมคี วาม

ขยนั เพม่ิ ข้ึน ตอไป
สาระการเรียนรู

ความขยนั เปนสง่ิ ท่ีดี และสามารถจะนาบุคคลใหประสบความสาเรจ็ ในสงิ่ ท่ีตนเองหวงั ไว โดยเฉพาะ
อยางในเร่ืองการเรียน หากนักเรียนเกียจคราน ไมมีความขยันศึกษาเลาเรยี น ก็จะทาใหนกั เรยี นเรยี นไดไมดี
เทาท่คี วร

กิจกรรมการเรยี นรู
1. นักเรยี นรวมกนั อภิปรายตามความเขาใจของตนเองวา “ความขยันคืออะไร” และ “ความขยนั มี
ความสาคัญหรือมีประโยชนอยางไร”
2. นักเรียนรวมกนั อภปิ ราย การปฏบิ ตั ิตนเก่ียวกบั ความขยนั กับการเรยี น ความขยนั กับการทางาน
กลุม และ ความขยนั กบั อาชีพ
3. ใหนักเรยี นทาแบบทดสอบ “ความขยันสคู วามสาเรจ็ ” พรอมแปลผลแบบทดสอบ
4. นกั เรียนดูแลของแบบทดสอบ แลวนามาปรบั ปรุง หรือพัฒนาตนเอง หากระดบั ของความขยนั มี
นอย
5. นักเรียนบันทกึ การวิเคราะหตนเองในใบงาน “ความขยนั สคู วามสาเรจ็ ”

การวดั และการประเมินผล
1. สงั เกตจากการทาแบบทดสอบ
2. สงั เกตจากการมสี วนรวมในการอภิปราย

78

แบบทดสอบความขยนั สูความสาเรจ็

ใหนกั เรยี นทาแบบทดสอบเกย่ี วกับความขยนั ของตนเองโดยขีดเคร่ืองหมาย วามลี กั ษณะเชนใด
โดยตอบใหตรงกบั ความคิดหรอื ความรสู กึ ของตนเองมากท่ีสดุ ดงั ตอไปนี้

ใช ไมใช บางคร้งั
ขอ ขอความ (3) (2) (1)
1 ขาพเจาอยากเรียนหนงั สือมากกวาทาอยางอืน่
2 ขาพเจาทาการบานทกุ วชิ าที่ครูใหโดยสม่าเสมอ
3 ขาพเจาต้ังเปาหมายชวี ิตไวแลว และจะดาเนนิ การตามน้ัน
4 ขาพเจาชอบคนควาบทเรียนในเรอ่ื งทีส่ นใจเปนพเิ ศษ
5 ขาพเจาชอบอธิบายบทเรยี นยากๆ ใหเพ่ือนฟงเสมอ
6 ขาพเจามักจะดูหนังสือโดยพยายามทาความเขาใจบทเรียนอยเู สมอ
7 ขาพเจาคดิ วาขาพเจาชอบเรียนหนังสอื มากกวาบริการผอู ื่น
8 ขาพเจาชอบมาโรงเรียนทกุ วนั
9 ขาพเจาเหน็ วาการน่งั เรยี นในหองเรยี นเปนเรอื่ งท่ีนาเบื่อหนาย
10 ขาพเจามีความสุขทกุ ครง้ั ที่ใหบริการเพอ่ื นหรอื ครู
11 เมื่อครสู ง่ั ใหเขียนรายงานสงขาพเจามักจะสงทนั ตามกาหนดเวลาเสมอ
12 ถาขาพเจาไดรบั มอบหมายใหทากจิ กรรมอ่ืน ๆ นอกบทเรยี น ขาพเจาจะ

มีความรูสึกตืน่ เตนและสนใจ
13 เม่ือขาพเจาไดรับมอบหมายใหทางานใด ๆ ขาพเจาจะทางานน้ันได

สาเร็จ
14 ถามีใครมาขอความรวมมอื จากขาพเจาในเร่ืองทไ่ี มใชการเรียน ขาพเจา

มักจะใหความรวมมือ
15 เมื่อมีวนั เวลาวาง ขาพเจาชอบทางานอดเิ รกมากกวาน่ังทองหนงั สอื

การแปลผลคะแนน
31-45 คะแนน หมายถงึ นกั เรยี นเปนคนขยนั ในการเลาเรียน มีความมานะพยายาม สนใจศกึ ษาหา
ความรูในเร่อื งบริการ หรอื ชวยเหลือผอู ืน่ นักเรียนคดิ วาเปนสง่ิ ทนี่ าภมู ใิ จ ฉะน้นั นกั เรียนควรจะฝกใหมนี สิ ัยรัก
การทางาน แลวจะเปนคนทีน่ าคบมาก
16-30 คะแนน หมายถงึ นกั เรียนเปนคนทาตามอารมณของตนเอง นักเรยี นพอใจจะทาสง่ิ ใดก็ทาส่ิง
นนั้ ถาไมชอบกไ็ มอยากทา ควรปรับปรงุ ตนเองใหมนี ิสยั รกั ความขยัน แลวนักเรียนจะประสบความสาเร็จในทกุ
ดาน
1-15 คะแนน หมายถงึ นกั เรยี นเปนคนคอนขางจะไมขยนั ในการเลาเรยี น แตมคี วามสุขในการ
ทางานบริการผอู ื่น มีจติ ใจโอบออมอารี เปนคนทนี่ ารกั มาก ๆ สามารถดาเนนิ ชีวิตอยางมีความสขุ

79

ใบงาน “ความขยนั สคู วามสาเรจ็ ”
คาชแ้ี จง ใหนักเรียนวเิ คราะหตนเองเกย่ี วกบั หวั ขอตอไปนี้ ตามความคดิ เหน็ ของตนเอง
พรอมบนั ทกึ ลงในใบงานน้ี
1. ความเหน็ ของนักเรียนในเร่ืองความหมายของความขยนั คอื
............................................................................................................................. .............................
.............................................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ....................................
2. บุคคลทปี่ ระสบความสาเร็จในชีวติ เพราะความขยันหมั่นเพยี รที่นกั เรียนประทับใจมากทส่ี ดุ คอื
............................................................................................................................. .............................
ทงั้ นเี้ พราะ................................................................................................................. ..........................
..........................................................................................................................................................
3. ความขยนั หมัน่ เพียรมคี ณุ คาและประโยชนตอการศกึ ษาเลาเรยี น คอื
................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
4. ความขยันหมนั่ เพียรมคี ณุ คาและประโยชนตออาชีพการงาน คอื
....................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
5. ความขยนั หมัน่ เพยี รมีคุณคาและประโยชนตอสงั คม และประเทศชาติ คือ
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................... .
6. ผลเสยี ท่ีเกดิ จากความเกียจคราน คือ
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................

80

กิจกรรม 74. กจิ กรรมความสุข
...................................................................................
ความสุข

จดุ ประสงค์การเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรยี นสามารถสรางความสขุ ดวยตนเองได
2. เพอื่ ใหนกั เรียนสามารถบอกเหตุการณทเี่ ปนความสุขในชีวิตของตนเองได
3. เพอื่ ใหนกั เรียนสามารถอธบิ ายหรือแนะนาผูคนรอบขาง เร่ือง “วิธีสรางความสขุ ได”

สาระการเรียนรู
ความสุขคือ ความรสู ึกสะดวกสบาย ความทกุ ขทล่ี ดลง ความรสู กึ พึงพอใจ ความรสู กึ ใจสงบ ไมวนุ วาย

ความรูสึกดขี นึ้ ภาวะความรูสึกสบายที่ สารสขุ ในรางกายไดถูกกระตนุ ใหหล่งั ออกมาจนเกดิ อาการปตยิ นิ ดี
วิธกี ารเพ่ิมความสุข ไดแก
1. คดิ ถงึ เรอ่ื งดีๆ ท่ีเรามีอยู ชืน่ ชมความดงี ามของชีวติ ของธรรมชาติรอบตวั หัดคดิ หดั มองโลกใหเปน
2. แสดงความขอบคณุ ตอคนที่ทาใหเราประสบความสาเรจ็ คนที่สอนเรา หรือเปนกัลยาณมิตรตอเรา
3. แสดงความเมตตากรณุ าตอเพ่ือนมนษุ ย รจู ักใหอภัย ใหเวลาใหความสาคญั ตอเพือ่ น ครอบครัว
หรอื ญาติ ใหเวลาดแู ลสขุ ภาพของตวั เองใหดี

กจิ กรรมการเรยี นรู
1. กลาวทักทายและแนะนาตนเองกับนกั เรยี น
2. สนทนา สอบถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น เกี่ยวกบั เร่ืองสุขภาพรางกายสุขภาพจติ
3. ครใู หนักเรียนทากิจกรรมขอบคณุ เพื่อช่ืนชมความดีความงามของชีวติ ของธรรมชาตริ อบตวั
ขน้ั ตอนการจัดกิจกรรมเขยี นคาขอบคณุ
3.1 ครแู จกกระดาษแลวใหนักเรยี นเขยี นคาขอบคณุ เพื่อนรวมช้ันเรยี นในเร่ืองใดก็ได
3.2 ใหนักเรียนทกุ คนเขยี นคาขอบคณุ สง่ิ ของรอบตวั เชน ขอบคณุ อาจารยท่ีถายทอดวชิ าความรู
ใหกบั ผม ขอบคุณหองเรียนท่ีเปนแหลงเรยี นรใู หฉัน ฯลฯ
3.3 ครูสุมคาขอบคุณของนักเรยี นมายกตวั อยาง 2-3 ตวั อยาง
4. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางวธิ เี พ่มิ ความสขุ ดวยตนเอง
5. ครูและนกั เรียนรวมกนั สรปุ ความรูทีไ่ ด

การวัดและการประเมินผล
สังเกตจากการใหความรวมมือระหวางการทากิจกรรมและการสนทนาแลกเปลย่ี นความ

คิดเหน็ ระหวางนกั เรียนและครู

81

เอกสารประกอบการเรยี น
“ความสขุ และวิธเี พ่ิมความสุข”

ความสขุ คืออะไร ลองมาพิจารณานยิ ามแนวคดิ เรอื่ งความสุข ในแงมุมตาง ๆ ดงั นี้
 ความสขุ คอื ความรสู กึ สะดวกสบาย (เปนความรสู กึ ท่ไี มยุงยาก หรือไมตองอดทน)
 ความสขุ คอื ความทุกขท่ีลดลง (เปนจติ สัมพนั ธ เม่ือทุกขเริ่มทเุ ลาเบาบาง)
 ความสขุ คือ ความรสู ึกพึงพอใจ เมื่อความตองการหรือความอยากของเราไดรับการตอบสนอง
(กเิ ลสไดรบั การตอบสนอง)
 ความสขุ คือ ความรสู กึ ใจสงบ ไมวุนวาย
 ความสขุ คอื ความรสู กึ ดขี ้นึ เมือ่ ความไมอยากเปนความนารงั เกียจไดพนไป
 ความสขุ คอื ภาวะความรูสึกสบายท่ี สารสขุ ในรางกายไดถูกกระตนุ ใหหล่งั ออกมาจนเกดิ
อาการปตยิ ินดี (บางคนฉดี สารเสพตดิ กระตนุ ใหรางกายเกิดสุขจากสารเคมี ซง่ึ ไมถกู ตอง)

มีตานานเกย่ี วกบั ความสขุ ไดเลาไววา... ปศาจอยากจะแยงชงิ เอาความสุขจากมนุษย... เพราะไมอยาก
ใหมนษุ ยมคี วามสขุ ... จะทาอยางไรดี...

ปศาจตนท่ี 1 บอกใหเอาความสุขไปซอนไวที.่ . ทะเล...
ปศาจตนท่ี 2 บอกใหเอาความสุขไปซอนไวท.่ี . น้าตก...
ปศาจตนท่ี 3 บอกใหเอาความสขุ ไปซอนไวท.ี่ . ภเู ขา...
ปศาจตนที่ 4 บอกวาถาเอาความสุขไปซอนไวที่.. ทะเล... น้าตก... หรือภูเขา... มนษุ ยอาจเจอไดงาย...
วิธกี ารท่งี ายท่สี ุดคือ... เอาความสขุ ไปซอนไวทต่ี วั มนษุ ยเอง... เพราะมนุษยสวนใหญชอบหาความสขุ นอกตัว...
มนษุ ยจงึ ไมรูวาความสขุ ทแี่ ทจรงิ นัน้ ... อยทู ไี่ หน...
นักจติ วทิ ยาแบบตะวนั ตกเขาแนะนาวิธีเพมิ่ ความสขุ ไว 8 ขน้ั ตอน ตามความรทู ี่เขาวิจัยมา คอื
1. คดิ ถงึ เรอ่ื งดี ๆ ทเี่ รามีอยู ทฝ่ี ร่งั เรียกวา count your blessings เชน เรามแี ขนขาครบถวน ตาดี
ไมพิการ ฯลฯ เราดีกวาคนอ่นื อกี หลายคน ไมควรจะมานง่ั ซึมเศรา และใหหัดเขียนบนั ทกึ ประจาวนั ถึงเรื่องที่
เรารูสึกเปนหน้บี ุญคุณอยากจะขอบคณุ เพื่อนหรอื คนที่มพี ระคณุ ตอเราสัก 4-5 เร่อื ง สัปดาหละครั้ง
2. แสดงความเมตตากรุณาตอเพ่อื นมนุษย เชน ชวยคนชราขามถนน ชวยซอื้ พวงมาลยั จากเดก็ ตาม
ถนน ใหทิปแกเด็กเสริ ฟ เดก็ ปม บรจิ าคเงินชวยเหยอ่ื สึนามิ การแสดงความเมตตากรณุ าตอคนอนื่ ทาใหมี
ผลบวกทางใจ ทาใหเราสบายใจไดฉับพลนั ที่น่ันและเดย๋ี วนั้น
3. ชื่นชมความดีงามของชวี ิตของธรรมชาติรอบตวั เชน ใหเวลาเลก็ ๆ นอยๆ ชน่ื ชมกับความงามความ
หอมของดอกไม นกปลา
4. แสดงความขอบคณุ ตอคนทที่ าใหเราประสบความสาเร็จ คนทส่ี อนเรา หรือเปนกลั ยาณมติ รตอเรา
5. รจู กั ใหอภยั เชนเขียนจดหมายไปใหอภยั ศัตรูคอู าฆาตทเี่ คยทาใหเราเจ็บปวด เขาวาทาอยางน้ีไดจะ
ทาใหเราหมดเร่ืองท่จี ะมาหลอกหลอนใหหลงครนุ คิดหมกมุนซา้ แลวซ้าเลาไปตลอดชีวติ
6. ใหเวลาใหความสาคัญตอเพ่อื น ครอบครวั หรอื ญาติ ซง่ึ เปนการลงทุนท่ีคุมคา เพราะความสมั พันธ
ท่ดี กี ับมนษุ ยคนอื่นทาใหเกดิ ความพึงพอใจตอเรามากในลาดบั ตนๆ อยางหน่ึง

82

7. ใหเวลาดแู ลสขุ ภาพของตวั เองใหดี นอนใหพอ ออกกาลังกายเปนประจา หาเร่อื งทาใหยิ้มหัวที่ทา
ใหอารมณดี เชน อานโจก ดูหนงั ตลกเขาพบวาทาอยางนี้จะทาใหเราเกิดความพงึ พอใจในชีวติ ความเปนอยไู ดดี
ขึ้นอกี อยาง

8. หดั คดิ หดั มองโลกใหเปน คนเราตองมปี ญหาสวนตวั ดวยกนั ทกุ คนไมมากกน็ อย หัดคดิ ในทางบวก
มแี ผนวธิ ีการแกไขปญหาสวนตวั พรอมใชอยใู นหวั หรืออาจจะตองใชธรรมะเขาขมบางในบางคร้งั บางคราว
อาจจะใชคาพูดปลุกใจเชน “เรอื่ งนี้อยางมากก็เสียเงิน” “เรอื่ งนไ้ี มใชเรอ่ื งคอขาดบาดตาย” “อกหกั ดกี วารักไม
เปน” เปนตน

83

75. กจิ กรรมวิธีสกู ารเปนท่รี กั
...................................................................................................................................................
กิจกรรม วิธีสูการเปนทร่ี กั
จุดประสงค์การเรียนรู

1. เพ่ือใหผูเรยี นรจู ักวธิ ีการปรบั ตวั ใหเขากับผูอื่น
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏบิ ตั ติ นใหเปนท่รี กั ใครของเพ่อื น ครอู าจารย และคนรอบขาง
สาระการเรียนรู
คนเราทุกคนเกิดมายอมอยากเปนท่ีรักแกคนรอบขางเพราะเราไมไดอยูคนเดียวในโลก เราตอง
เก่ียวของพ่ึงพาอาศยั ซึง่ กนั และกัน การทีเ่ ราจะปฏิบัตติ นใหเปนท่รี ักและสรางความประ ทบั ใจใหคนรอบขาง
นนั้ มวี ธิ ีการงายๆ 4 วธิ ี ดังนี้
1. ทาตวั ใหเปนธรรมชาติ
2. มอี ารมณดี
3. รจู ัก “ให” และ “รบั ”
4. มองโลกในแงดี
กจิ กรรมการเรยี นรู
1. สนทนา ทักทาย นกั เรยี น
2. ถามนกั เรยี นวา “ นกั เรียนอยากมีเพือ่ นเยอะๆ และเปนท่รี กั ของคนรอบขางไหม”
3. ใหนกั เรียนตอบแบบประเมนิ ตนเองวา ตนเองปฏิบัติตวั เปนที่รกั มากเพยี งใด
4. ใหคาแนะนา 4 วธิ สี กู ารเปนที่รักแกนกั เรยี นและอภปิ รายรวมกบั นกั เรียนวาแตละวิธีจะทาอยางไร

บาง
5. สรุปรวมกันกับนกั เรียนเกีย่ วกบั 4 วิธสี ูการเปนทรี่ กั
การวดั และการประเมินผล
1. การถาม-ตอบนกั เรียนในชนั้ เรยี น
2. สงั เกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตอบคาถามและแสดงความคดิ เหน็ ของนักเรียน
สือ่ /วสั ดอุ ุปกรณ์
แบบประเมิน “คณุ ปฏิบตั ิตนเปนทร่ี กั สาหรับคนอน่ื มากแคไหน”

แบบสารวจตนเอง 84
“คุณปฏบิ ัตติ วั เปนท่ีรกั มากแคไหน”
คาช้แี จง ขีดเคร่ืองหมาย ในชองทีต่ นเองปฏบิ ัติ ไมเคยทา

เคยทา
1. แบงขนมใหเพื่อนทาน
2. โมโหเมอื่ เพื่อนขดั ใจ
3. พูดจาเยาะเยยเม่อื เพ่ือนสอบตก
4. ยอมรับผดิ เมือ่ ตัวเองทาผิดโดยไมโทษผูอืน่
5. ขอบคุณเม่อื คนอน่ื ใหความชวยเหลอื
6. ชวยเหลือเพอ่ื นดวยความเตม็ ใจเมื่อเพ่ือนเดอื ดรอน
7. ยิม้ แยม ทกั ทายคนอนื่ อยเู สมอ
8. ใหเพอื่ นลอกขอสอบ ลอกการบาน
9. พดู จากบั เพือ่ นดวยความจรงิ ใจไมเสแสรง ดูถูกเพ่ือน
10. เคารพนอมนอมตอผอู าวุโส

………………………………………………………………….

85

76. กิจกรรมการจัดตารางเวลาเพือ่ สรางลักษณะนสิ ัยท่ดี ใี นการเรยี น
.........................................................................................................

กจิ กรรม การจดั ตารางเวลา เพื่อสรางลกั ษณะนิสัยทดี่ ีในการเรยี น

จุดประสงค์การเรียนรู
1. นกั เรียนตระหนักถึงความสาคัญของการจดั ตารางเวลา
2. นกั เรียนสามารถจัดตารางเวลาไดเหมาะสมตามความพรอมของตนเอง

สาระการเรยี นรู
การรจู กั วางแผนการใชเวลา โดยการจัดตารางเวลาใหเหมาะสมตามความพรอมของนักเรยี นจะ
ชวยลดความเครียดจากการเรียน และชวยเพมิ่ ประสทิ ธิภาพทางการเรยี นใหสูงข้ึน

กจิ กรรมการเรยี นรู
1. ครแู นะนาตวั เอง และทักทายนกั เรยี น
2. ครนู าแผนปายทเ่ี ขียนขอความวา “เวลาและวารี ไมยินดคี อยทาใคร”
3. นักเรียนและครรู วมกนั อภิปรายขอความนีว้ ามีความสาคญั และเก่ียวของกับตัวนักเรียนอยางไร
และนักเรยี นมปี ญหาเกย่ี วกบั การใชเวลาอยางไร
4. สุมนักเรียน ๒-๓ คน ใหมาเลาถงึ การใชเวลาของตนเอง โดยใชเวลาประมาณคนละ๒-๓ นาที
5. รวมกนั สรุปใหเห็นวาคนเราแตละคนมีความพรอมตางกนั การจัดตารางเวลาของแตละคน ก็
ยอมขน้ึ อยูกบั ความพรอมของคน ๆ น้ัน
6. ครแู จกใบงานและตารางเวลาใหนกั เรียนแตละคน เพือ่ ใหนกั เรยี นใชจดั เวลาสาหรบั ตนเอง
7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวาตารางเวลามีผลในทางปฏบิ ัติกต็ อเม่อื ผูเปนเจาของตารางนัน้ มวี ินยั
ในตนเอง และปฏบิ ัติตามตารางน้ันอยางสม่าเสมอ
8. นักเรยี นตอบคาถามจากใบงานทีค่ รแู จกให

การวดั ผลและการประเมินผล
1. การทาใบงาน
2. นักเรยี นจดั ตารางเวลาตามความเหมาะสมของตนเอง
3. สงั เกตจากการรวมกจิ กรรม
4. ตรวจใบงาน

ส่อื /วสั ดุอุปกรณ์
1. แผนปายขอความ “เวลาและวารี ไมยินดคี อยทาใคร”
2. ใบงาน

ขอเสนอแนะ เชญิ รุนพี่ หรือวิทยากรพิเศษมาพดู ใหความรูเรอื่ ง “การใชเวลา”

86

ใบงาน

คาช้แี จง อานบทความตอไปน้แี ลวตอบคาถามตามความเขาใจของตนเอง
นางสาวพลอยยนิ ดี เป็ นนกั เรียนชนั มัธยมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียนทีมีชือเสียงแหง่ หนึง ทุก ๆ วนั เวลา
05.00 น. เธอจะลุกขนึ มาทาความสะอาดบ้าน จากนนั เวลา 05.30 น. จะเข้าครวั ช่วยคุณแม่ทาอาหารเช้า
พอถงึ เวลา 06.00 น. จึงอาบนาแตง่ ตวั ด้วยชุดนกั เรียนแล้วลงมารับประทานอาหารพร้ อมกับคุณพ่อใน
เวลา 06.30 น. เมือรับประทานอาหารเช้าเสร็จ คุณพ่อจะเดินทางมาสง่ เธอถึงโรงเรียนในเวลา 07.15 น.
เธอกับเพือน ๆ จะเปิ ดสมุดการบ้านตรวจสอบความถกู ต้อง และทบทวนทาความเข้าใจเนือหาการเรียน
ในคาบทผี า่ นมาสกั เลก็ น้อย จากนนั จึงเริมเวรทาความสะอาดห้องเรียนในเวลา 07.30 น. ซงึ เป็น
กจิ 1ก.รรนมกัสเุดรทีย้นายคใิดนวชาน่วงาเงชส้าากว่อพนลทอีเยธยอนิ จดะี เมขวี้าธิแกี ถาวรเจคดั าสรพรรธเงวชลาาตใหิในกบัเวตลวั าเอ0ง8ไ.ด00เหนม.าะสมหรอื ไม
................................................................................................................................................................
......................................................................................................
2. ยกตวั อยาง ขอดขี องนางสาวพลอยยนิ ดี
................................................................................................................................... .............................
......................................................................................................
3. จงบอกคณุ คาจากเรอ่ื งทอ่ี านน้ี
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................

คาช้แี จงจงตอบคาถามตอไปนี้ตามความคดิ ของตนเอง
1. ในชวี ิตประจาวันหากเราดาเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยปราศจากการวางแผนใหดแี ละเหมาะสม
นกั เรยี นคิดวาจะสงผลดหี รอื ผลเสียหรอื ไม อยางไร
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .......................................
..........................................................................................................
2. นกั เรียนคดิ วาการจดั ตารางเวลา มสี วนชวยเหลือนกั เรียนในดานใดบาง ยกตวั อยางมา 3 ขอ
1. ..............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................

87

ใบงาน
คาช้แี จงจงตอบคาถามตอไปนต้ี ามความคิดของตนเอง

1. ในชีวติ ประจาวนั หากเราดาเนินกจิ กรรมตาง ๆ โดยปราศจากการวางแผนใหดีและเหมาะสม
นักเรยี นคดิ วาจะสงผลดีหรอื ผลเสียหรอื ไม อยางไร

............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................
2. นกั เรียนคิดวาการจดั ตารางเวลา มีสวนชวยเหลอื นักเรยี นในดานใดบาง ยกตัวอยางมา 3 ขอ
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
3. แสดงความรสู ึกนักเรียนตอกจิ กรรมโฮมรมู วนั น้ี
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................

88

77. กจิ กรรมเจาะใจวัยกระเตาะ
.............................................................................................................
กิจกรรม เจาะใจวยั กระเตาะ
จดุ ประสงค์การเรียนรู
เพือ่ สารวจสถานการณทีท่ าใหนักเรยี นไมกลาเขาพบครู เมอ่ื ตองการความชวยเหลอื
กจิ กรรมการเรยี นรู
1. ครบู อกวัตถุประสงคของการดาเนนิ กจิ กรรม
2. แจกกระดาษใหนกั เรยี นคนละ 1 แผน ใหนักเรียนเขยี นถงึ สถานการณทท่ี าใหนกั เรียนไม
กลาเขาพบครู เมื่อตองการความชวยเหลอื ในเร่อื งการเรยี น ๖ตางคนตางเขียนและไมตอง
เขียนชอ่ื ลงในกระดาษ)
3. ใหนักเรยี นทุกคนพับกระดาษทเ่ี ขยี นเสรจ็ แลว สงเวยี นไปรอบๆ หอง ครใู หสัญญาณหยดุ
เวยี นกระดาษ
4. สุมใหเพ่อื อานขอความในกระดาษในกระดาษ 3 – 4 คน (เพื่อดูแนวโนมของปญหา) โดยไม
ตองอภิปราย
5. ใหนกั เรียนทกุ คนนากระดาษไปติดบนกระดาษโปสเตอรทีค่ รูติดไวบนฝาผนัง โดยจัดกลมุ
แยกประเภทสถานการณที่คลายคลึงกันไวใน กระดาษโปสเตอรแผนเดยี วกนั
6. แบงกลุมนักเรยี นกลมุ ละ 6 – 8 คน รวมกนั สรปุ สถานการณและอภปิ รายถงึ สาเหตทุ ท่ี าให
นกั เรียนไมกลาเขาพบครูในสถานการณน้นั ๆ บันทกึ และรวบรวมสงครู (เก็บไวเปนขอมูล
เพอ่ื พดู คุยและกาหนดเปนสถานการณใชฝกทกั ษะการสรางสัมพันธภาพ ผชู วยเหลือ)
สรปุ แนวคิดที่ไดจากกจิ กรรม
สถานการณท่ีนกั เรยี นเขียน จะชวยใหครทู ราบถงึ ความตองการการชวยเหลือของนักเรยี นเมือ่ มี
ปญหา และจะไดชวยเหลอื แนะนานักเรยี นไดตอไป
การวดั และประเมนิ ผล
สงั เกตจากรายงานผลการสารวจสถานการณ และสาเหตุท่ีทาใหนักเรียนไมกลาพบครขู องแตละกลุม
สื่อ/อุปกรณ์
1. กระดาษ A4 ตดั แบงครึ่งหรืออาจใชกระดาษสีตดั เปนรปู ตางๆ
2. กระดาษโปสเตอร 4 – 5 แผน

89

78. กจิ กรรมใจดีสูเสือ
.........................................................................
กจิ กรรม ใจดีสูเสอื
จดุ ประสงค์การเรยี นรู
เพอ่ื ใหนกั เรยี นมีแนวทางการสรางสัมพันธภาพกบั ผชู วยเหลอื
กจิ กรรมการเรยี นรู
1. ครูใหนักเรียนระดมความคดิ ในกลมุ ใหญในประเด็น “ถานกั เรยี นมคี วามจาเปนตองเขาพบ
ครทู ี่ดนุ ักเรียนจะเตรียมตวั อยางไร” จนไดขอสรุปตามใบความรู
2. ครูบรรยายถงึ เทคนคิ การสรางสัมพนั ธภาพท่ดี กี ับผูชวยเหลอื
3. ขออาสาสมคั รนกั เรยี นแสดงบทบาทสมมติ 3 คน (ครูนาสถานการณท่ีทาใหนักเรียนไมกลา
เขาพบครู ซ่ึงมีสาเหตุมาจากทาทีทไ่ี มกลาเขาพบครู ซ่งึ มีสาเหตมุ าจากทาท่ีทีไ่ มเปนมิตร
ของครทู ่ไี ดจากการสารวจในกจิ กรรมเจาะใจวยั กระเตาะ มาใชเปนสถานการณสมมติ)
4. ครูและนกั เรยี นรวมกันอภิปรายสรุปขอคดิ ทไ่ี ดจากกจิ กรรม
สรปุ แนวคดิ ทไี่ ดจากกจิ กรรม
สถานการณทน่ี กั เรียนเขยี น จะชวยใหครูทราบถึงความตองการการชวยเหลอื ของนักเรยี นเม่ือมี
ปญหา และจะไดชวยเหลอื แนะนานักเรยี นไดตอไป
การวัดและประเมินผล
สงั เกตจากการแสดงบทบาทสมมตทิ ่ีสอดคลองกับแนวทางการสรางสมั พันธภาพทด่ี กี ับผูชวยเหลือ
ส่อื /อปุ กรณ์
1. ใบความรู “แนวทางการเตรียมตวั กอนเขาพบครู”
2. ใบความรู “เทคนิคการสรางสมั พนั ธภาพท่ีดกี ับผชู วยเหลือ”
3. บทบาทสมมติ

90

ใบความรู
แนวทางการเตรยี มตวั กอนเขาพบครู

1. สังเกตสภาพอารมณ ทาที สหี นา และความพรอมของครกู อนเขาพบ เชน ควรเขาพบ
เมื่อครูอารมณดี และไมมีงานยุง หรืออาจถามเวลาวาง และนัดหมายลวงหนา

2. สารวจวาตนเองมีสภาพอารมณพรอมจะพบครูหรอื ไม
3. พยายามมองครูในแงดี เชน แมครูหนาดุ เขมงวด แตกม็ คี วามตัง้ ใจดีท่จี ะชวยเหลอื เรา
4. ซอมการพดู โตตอบกับครู (ซอมหนากระจก, ซอมบทกบั เพื่อน)
5. ชวนเพอ่ื นไปพบครดู วย
เทคนิคการสรางสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูชวยเหลือ
1. เขาพบครดู วยทาทางสุภาพ นอบนอม
2. ยกมอื ไหวทาความเคารพครกู อน
3. บอกใหครูทราบถึงเรื่องที่ตองการขอความชวยเหลือ
4. รบั ฟงขอตาหนิ หรือคาบนวาของครู ดวยความใจเยน็ โดยไมแสดงสีหนาไมพอใจ
5. รับฟงขอเสนอแนะของครโู ดยไมโตแยง
6. ใหขอมลู หรือแสดงความคิดเหน็ ของตนเอง ดวยทาทแี ละคาพดู ท่ีสภุ าพ หลังจากรบั ฟง
ขอเสนอแนะ ของครจู บแลว หรอื ในชวงท่ีครูอนุญาตใหแสดงความคดิ เหน็
7. ซักถามขอสงสยั เพ่ิมเติม ตามความจาเปนใหเขาใจ

91

บทบาทสมมตุ ิ
สถานการณ นกั เรยี นมีเรอ่ื งเรงดวนตองขอความชวยเหลอื อาจารย
นกั เรยี นคนที่ 1 แสดงเปนครู สีหนาดุ ทาทางหงุดหงิด กาลังกมหนากมตาทางานยุง
นักเรยี นคนท่ี 2 แสดงเปนนกั เรยี นทจี่ ะขอเขาพบครู เพราะสงรายงานไมทนั เนอื่ งจากรายงานตกนา้ เปยก

หมดทั้งเลม
นกั เรยี นคนที่ 3 แสดงเปนเพ่อื น
ใหนกั เรยี นแสดงบทบาทสมมติตามบทบาททก่ี าหนดใหโดยนักเรยี นผแู สดงเปนผขู อความชวยเหลอื
พยายามใชเทคนคิ การสรางสัมพันธภาพกบั ครูผูชวยเหลอื ตามที่ไดรบั ฟงการบรรยายจากครู (หรอื ตาม
ใบความรู “เทคนิคการสรางสมั พนั ธภาพกับผูชวยเหลอื ” ทีค่ รแู จกให)

92

79. กิจกรรมโลกยุคใหมกาวไกลดวยขาวสาร
...........................................................................................
กิจกรรม โลกยคุ ใหมกาวไกลดวยขาวสาร
จดุ ประสงค์การเรียนรู
เพ่ือใหนกั เรยี นบอกวธิ ีการแสวงหาขอมลู ขาวสารทเ่ี ชอ่ื ถือได
กจิ กรรมการเรยี นรู
1. ครนู าขาวจากการอานหนังสือพมิ พมาพดู ใหนกั เรียนฟง (แลวเลาเหตกุ ารณตางๆ ที่
นาสนใจ)
2. อภปิ รายถึงขาวสารขอมลู วามคี วามสาคญั และสามารถนามาใชประโยชนกบั ตนเองได
อยางไร
3. แบงกลุมนกั เรยี นกลมุ ละ 5 – 6 คน ใหนักเรยี นอภปิ รายและตอบคาถามในใบงาน
4. ใหแตละกลุมสงตัวแทนมารายงานผลการอภิปราย
5. ครู – นกั เรยี น รวมกันอภิปรายและสรุปขอคิดท่ไี ดจากกจิ กรรมวา การเสาะหาขอมูล การ
เลอื กวธิ กี ารหาขอมลู ทเ่ี หมาะสม และพจิ ารณาเลือกขอมลู ที่นาเชื่อถอื ไดจะทาใหไดขอมลู ที่
หลากหลายและสามารถนาไปปรบั ตัวตอสถานการณในการดาเนินชวี ิตไดอยางมคี วามสขุ
สรุปแนวคดิ ทไ่ี ดจากกิจกรรม
แมวาจะมีแหลงขอมูลทหี่ ลากหลาย แตกม็ ขี อมูลทั้งทีเ่ ชอ่ื ถือได และเช่อื ถอื ไมได โดยเฉพาะขอมลู
จากหนงั สือพมิ พ ควรพจิ ารณาจากหลายแหลง พจิ ารณาขอเท็จจริง และเลือกขอมลู ทเ่ี ปนประโยชนมาปรบั
ใชในชีวติ ประจาวัน
การวัดและประเมินผล
จากการสรปุ ขอคดิ เหน็ ทไ่ี ดจากกิจกรรมของนกั เรยี น
สื่อ/อุปกรณ์
1. หนงั สอื พมิ พ
2. ใบงาน

93

ใบงาน
ใหนักเรยี นรวมกนั ระดมความคิดในการหาคาตอบในประเดน็ ตางๆ ดังนี้
1. สอ่ื /เทคโนโลยใี ดท่ชี วยใหนกั เรยี นไดขอมูลขาวสารในปจจุบนั

.................................................................................................................................................................. .
................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................
2. นักเรยี นมีวธิ ีการในการหาขอมูลขาวสารอยางไร

.................................................................................................................................................................. .
................................................................................................................................................................. .......
........................................................................................................................................................... .............
............................................................................................ .........
3. การพิจารณาขอมลู ขาวสารที่นาเชอ่ื ถอื ไดจะพจิ ารณาไดจากวธิ กี ารใด

.................................................................................................................................................................. .
................................................................................................................................................................ ........
.......................................................................................................................................................... ..............
.....................................................................................................

94

80. กจิ กรรมอาชพี ในใจฉัน
................................................................................................................
กิจกรรม อาชพี ในใจฉัน
จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู
เพื่อใหนกั เรียนสามารถวางแผนดานอาชพี ของตนเองได
กจิ กรรมการเรยี นรู
1. ครนู าเขาสูกิจกรรม โดย

- ครสู นทนากับนักเรียนเก่ยี วกับอาชีพของผปู กครอง

- ครซู ักถามนักเรยี นวาชอบอาชีพของผปู กครองหรือไม เพราะเหตุใด

2. ครแู สดงภาพอาชีพตางๆ ใหนกั เรยี นดู

3. ครูสุมตัวอยางถามนักเรียน 3 – 5 คน ถามถึง อาชพี ตางๆ วา “ชอบอาชีพอะไร”

“เพราะอะไรถงึ ชอบ” “มีการวางแผนอยางไรใหกับตนเองในการท่จี ะไปสูอาชพี นน้ั ๆ”
4. ครูแจกใบงานใหนักเรยี นปฏบิ ัติ

5. ครู – นกั เรียนรวมกนั สรุปวาการคิด การวางแผนลวงหนาชวยใหเกดิ การดาเนนิ ชีวิตไปสเู ปาหมาย

ทีว่ างไวไดอยางดี

การวัดและประเมนิ ผล
นักเรียนสามารถบอกถึงการวางแผนดานอาชีพของตนได
สือ่ /อุปกรณ์
- รูปภาพอาชพี

- ใบงาน “อาชพี ในใจฉนั ”

95

ใบงาน
อาชีพในใจฉนั

1. อาชพี ทฉ่ี นั ชอบมากท่ีสดุ คือ
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................

2. นกั เรยี นมวี ิธกี ารอยางไร ที่คดิ วาจะกาวไปสูอาชพี นนั้ ได
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................... .................................................
....................................................................................................

96

81. กจิ กรรมสารวจอาชพี
.................................................................................................
กจิ กรรม สารวจอาชีพ
จดุ ประสงค์การเรยี นรู
เพือ่ ใหนักเรียนสามารถเลาลกั ษณะการประกอบอาชีพและอธิบายรายละเอียดเดนๆ ของอาชีพตางๆ
ได
กิจกรรมการเรยี นรู
1. ครชู แ้ี จงนักเรยี นใหทากิจกรรมสารวจอาชพี เพื่อใหนักเรียนรูจักอาชพี ตางๆ
2. ใหนักเรียนเขียนอาชพี กลมุ ตางๆ
3. สุมนักเรียนออกมาเลาลกั ษณะการประกอบอาชพี และรายละเอยี ดเดนๆ พอสงั เขป
4. ครูและนกั เรียนชวยกันสรปุ ตามแนวคดิ
การวัดและประเมินผล
1. สงั เกตการณทาใบงาน
2. สงั เกตการอภปิ ราย
ส่อื /อุปกรณ์
- ใบงาน “สารวจอาชีพ”

97

ใบงานสารวจอาชพี

อาชีพของบคุ คลใน
ครอบครวั ของฉนั

อาชีพของบุคคลใน
ชุมชน/หมูบานของฉัน

สรุป
อาชีพทีน่ าสนใจ

98

กจิ กรรม 82. กิจกรรม Web ชวยเรียน
....................................................................................

Web ชวยเรยี น

จุดประสงค์การเรียนรู
เพือ่ ชวยใหนกั เรียนทราบ Web site ทม่ี ีฐานขอมลู ดานการศกึ ษาท่หี ลากหลาย

กิจกรรมการเรยี นรู
1. ครูบอกวตั ถปุ ระสงคของกจิ กรรม
2. ครูถาม “นกั เรียนรูจกั Web site ใดบางทสี่ ามารถคนหาขอมลู ดานการเรยี นวชิ าตางๆ ได”
สุมถาม 5 – 6 คน
3. แบงกลุมนักเรียน 3 – 4 คน ใหแตละกลมุ เสนอชอื่ Web site ท่ีนกั เรียนใชคนหาขอมูลใหมาก
ทีส่ ุด และบอกถงึ ลักษณะของขอมลู ดานการเรยี นที่มใี น Web site นั้นๆ
4. ใหนกั เรียนนาเสนอ 2 – 3 กลุม และใหกลุมอ่ืนๆ เสนอขอมูลเพม่ิ เติม
5. ครรู วบรวมรายช่ือ Web site และลักษณะขอมลู ทส่ี ามารถสืบคนได จดั ทาเปนคูมอื สาหรบั การ
สืบคนหา ขอมูลของนักเรยี นติดไวทบ่ี อรดในหองเรยี น

สรุปแนวคิดท่ไี ดจากกจิ กรรม
นักเรียนรวมแลกเปล่ยี นประสบการณการสบื คนแหลงขอมูลท่หี ลากหลาย

การวัดและประเมินผล
1. นกั เรียนสามารถบอกชอ่ื Web site ทม่ี ีฐานขอมูลดานการศกึ ษาท่หี ลากหลาย
2. มคี ูมือ Web ชวยเรยี น ประจาชน้ั เรยี นทน่ี กั เรียนสามารถใชเปนแนวทางการสบื คนขอมลู
ในกรณไี มทราบแหลงขอมลู

สื่อ/อปุ กรณ์
คูมือ Web site ชวยนกั เรียน

คูมือ Web ชวยเรยี น
ตัวอยางรายชือ่ Web sitewww.google.com www.eduzones.com
www.Dekdee.com www.niets.or.th www.cuas.or.th
www.studydentloan.or.th

99

83. กจิ กรรมวางแผนชวี ิต พิชติ เปาหมาย
.................................................................................
กจิ กรรม วางแผนชีวิต พิชิตเปาหมาย
จุดประสงค์การเรียนรู
1. เพอื่ ใหนักเรียนวางแผนการใชเวลาใหเกดิ ประโยชนแกตนเองได
2. เพ่ือใหนกั เรียนวานแผนชวี ติ ของตนไดอยางเหมาะสม
กิจกรรมการเรยี นรู
1. ใหนกั เรียนบันทกึ กจิ กรรมและเวลาท่ีนักเรียนใชตง้ั แตต่ืนนอน ตอนเชา จนเขานอนทา
อะไรบางแลวใหนักเรียนพจิ ารณาวากิจกรรมที่ทาในแตละวนั นัน้ เปนกจิ กรรมทป่ี ระโยชน
คมุ คากบั เวลาท่ีเสียไปหรือไม เพราะเหตุใดถาหากวาการใชเวลาดังกลาวยังไมคุมคา
นักเรียนควรปรับปรงุ ตวั เอง โดยวางแผนการใชเวลาแตละวนั อยางไร (กาหนด ตาราง
ประจาวนั ใหชัดเจน และประเมนิ ตวั เองวาสามารถควบคุมตวั เองใหปฏบิ ัติตามตารางน้นั
ไดหรือไมเพียงใด)
2. ใหนกั เรยี นวางแผนชีวติ ของตัวเองวาในระยะ 1 ป 5 ป 10 ป นัน้ ชีวติ ของตนควรเปนอยางไร
3. นกั เรยี นและครูรวมกันอภปิ รายสรุปขอคดิ ทไี่ ดจากการรวมกจิ กรรมน้ีและครูสรุปเพ่มิ เติมในสวนท่ี
นกั เรยี นยังไมไดกลาวถึง
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การท่ีบุคคลรูจกั ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกบั จังหวะเวลา อุดมคติ และรจู กั ใชเวลาใหเปนประโยชนอยาง
คุมคา จะทาใหบุคคลกระทาส่ิงทเ่ี ปนประโยชนสูเปาหมายชีวิตทวี่ างไวได
การวดั และประเมินผล
1. พจิ ารณาจากการบนั ทกึ เวลาของนกั เรียนทีท่ ากจิ กรรมตงั้ แตเชา จนถงึ เขานอน
2. พิจารณาจากการบนั ทกึ ของนกั เรียนในการประเมินตนเองวาสามารถควบคุมตนเอง ให
ปฏิบัติกจิ กรรมตามตารางเวลาทต่ี นกาหนดไวเพยี งใด
3. พิจารณาจากการวางแผนชีวติ ในแตละชวงชวี ติ ของนักเรียน
4. สงั เกตจากการอภปิ รายสรปุ ขอคิดทไ่ี ดจากกิจกรรมของนกั เรียน
สอ่ื /อุปกรณ์
ใบงาน

100

ใบงาน
ช่ือ........................................................................................ชั้น............................................
ใหนักเรยี นบันทึกกจิ กรรมทีน่ ักเรยี นทาในชวงเวลาตางๆ ต้ังแตตนื่ นอนตอนเชาจนเขานอน (ชวงหลงั 18.00 น.
ใหใชปากกาคนละส)ี

12.00 น.

11.00 น. 13.00 น.
22.00 น. 14.00 น.
10.00 น. 15.00 น.
21.00 น.
16.00 น.
9.00 น. 17.00 น.

20.00 น.
8.00 น.
19.00 น.
7.00 น.
18.00 น. 6.00 น.

รวมเวลาทใ่ี ชอยางมคี า ....................................ช.ม.
เวลาทใี่ ชอยางเปลาประโยชน...........................ช.ม.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MAT PIBG KALI KE 18 SKTHO2 20212022
Next Book
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)