The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการเรียนรู้_น.ส.ภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pattarawan Wannabumphen, 2019-05-28 22:47:50

แผนการเรียนรู้_เรื่องงานสร้างเอกสารแบบคอลัมภ์

แผนการเรียนรู้_น.ส.ภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การเขียนแผนการจัดการเรยี นรู้
งานสร้างเอกสารแบบคอลัมภ์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั )

เสนอ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

จดั ทาโดย
นางสาวภทั ราวรรณ วรรณะบาเพ็ญ รหัสประจาตวั 6102061811076

เอกสารนเ้ี ป็นส่วนหน่ึงวชิ ายทุ ธวิธีการเรียนการสอนวชิ าเทคนคิ
(Didactic for Technical Courses) รหสั วิชา 020615140

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารอาชีวะเทคนคิ ศึกษา

ภาควิชาบรหิ ารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิตวทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื

คานา

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเกิดข้ึนอย่างหลากหลายสาขาวิชา และมีเน้ือหาทั้งทฤษฎีและวิชาที่ปฏิบัติ
ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียนจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีทาให้ผู้เรียนได้ศึกษางานสาขาวิชาน้ันอย่างละเอียด และ
ได้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนและมีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ในการเรียน
วิชาปฏิบัติ ดังนั้นทางผู้จัดทาได้จัดทาเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัส 2001-
2001 งานสร้างเอกสารแบบคอลัมภ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) และท่ีสาคัญการทาเอกสารชิ้นน้ีมุ่งเน้น
เกีย่ วกบั การให้ความรู้ ทักษะ และเจนคติ ในการเรยี นการสอนในรายวิชาดังกล่าวด้วย

ผู้จดั ทาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถริ ยากร อาจารย์ผู้สอนประจาวิชาที่ให้ ความรู้พร้อม
ท้ังแนวทางการศึกษา แก่ผู้จัดทา และผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ จะให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ
และผอู้ า่ นทุกท่าน หากเอกสารเล่มน้มี ีข้อผดิ พลาดประการใด ผจู้ ัดทาขออภยั และขอ้ นอ้ มรับเพื่อนาไปปรบั ปรงุ แก้ไข
ในโอกาสตอ่ ไป

นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบาเพญ็
มถิ นุ ายน 2561

สารบัญ

เร่ือง หนา้
1. แผนการสอนทฤษฎี 1-6
2. ใบวตั ถุประสงค์ทฤษฎี 7 - 10
3. ใบเนื้อหา 11 - 30
4. ใบทดสอบ 31 - 35
5. ใบเฉลยทดสอบ 36 - 40
6. แผนการสอนภาคปฏิบัติ 41 - 42
7. ใบวัตถปุ ระสงค์ปฏิบัติ 43
8. ใบลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ัติ 44 - 62
9. ใบสัง่ งาน 63
10. ใบประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ าน 64
บรรณานกุ รม 65
ภาคผนวก
1. คาอธบิ ายรายวิชา (เดมิ ) 66
2. ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ 67
3. ใบรายการงาน 68
4. คาอธิบายรายวชิ า (ใหม่) 69
5. โครงการสอนต่อภาคเรยี น 70 - 72
6. ใบข้ันตอนการปฏบิ ตั งิ าน 73
7. ตารางการวิเคราะห์งาน 74 – 81
8. ส่อื การสอน

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกจิ
ชอ่ื วิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พ

MIAP วัตถปุ ระสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม(ทฤษฎี)

M นาเขา้ สู่บทเรียน

1.1 บอกชอ่ื อปุ กรณเ์ คร่ืองคอมพวิ เตอร์ทีใ่ ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบค

(แผ่นพบั ประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อยา่ งถูกตอ้ ง

1.2 อธบิ ายหน้าทอี่ ุปกรณเ์ คร่ืองคอมพวิ เตอรท์ ี่ใช้ในงานสร้างเอกสาร

คอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ)ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

1.3 อธิบายวธิ ีการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในงานสร

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ)ได้อย่างถูกต

1.4 อธิบายขอ้ ควรระวงั ในเตรียมเครื่องคอมพวิ เตอร์และอปุ กรณ์ทีใ่ ช

สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่า

I 2.1 อธิบายวิธีการเลอื กเอกสารต้นฉบบั บันทึกข้อความที่ใช้ในงานสร้า

แบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

2.2 อธิบายวธิ กี ารเตรียมเอกสารตน้ ฉบับบันทกึ ข้อความท่ใี ชใ้ นงานสร

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต

2.3 อธบิ ายข้อควรระวงั ในเตรียมเอกสารต้นฉบบั บันทึกข้อความที่ใช้ใ

สรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) ได้อยา่

3.1 อธิบายหลักการการตรวจสอบสายไฟของเคร่ืองคอมพวิ เตอรใ์ หม้

พว่ งท่ถี ูกต้องท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัม

3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

I 3.2 อธบิ ายวิธกี ารเสยี บปลก๊ั ไฟ ทใี่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์
ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั )ได้อยา่ งถูกต้อง

หน้าท่ี 1

แผนฯทฤษฎี หน้าที่
แผ่นที่ :
พับ) รหสั วิชา : 2001-2001
เวลา 180 นาที
คอลมั น์
วิธีสอน ส่ือท่ใี ช้ เวลา(นาที)
รแบบ ถาม-ตอบ ของจรงิ 4
บรรยาย PPT หน้า 2 2
รา้ ง
ต้อง ถาม-ตอบ PPT หนา้ 2 2
ชใ้ นงาน
างถูกต้อง ถาม-ตอบ PPT หน้า 2 2
างเอกสาร
ถาม-ตอบ PPT หน้า 2 2
ร้าง
ต้อง ถาม-ตอบ PPT หน้า 3 2
ในงาน
างถูกต้อง ถาม-ตอบ PPT หน้า 3 2
มีการต่อ
มพนั ธแ์ บบ ถาม-ตอบ PPT หน้า 3 2

(แผน่ พับ ถาม-ตอบ PPT หน้า 4 2

ถาม-ตอบ PPT หน้า 4 2

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ
ชื่อวิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พ

3.3 อธบิ ายตาแหน่งการเปดิ สวิตซ์จอภาพที่ใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบ

(แผน่ พบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ) ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง

3.4 อธิบายตาแหน่งการเปดิ สวติ ซเ์ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ ทใ่ี ชใ้ นงานสร้า

แบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ)ได้อย่างถูกต้อง

3.5 อธิบายขอ้ ควรระวงั ในการเปดิ เครื่องคอมพวิ เตอร์ทใ่ี ช้ในงานสรา้ ง

แบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)ได้อยา่ งถูกต้อง

4.1 อธิบายวธิ ีเปดิ โปรแกรม Microsoft word 2016 ทตี่ ้องการทางา

งานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ)ได

ถูกต้อง

4.2. อธบิ ายหลักการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2016 ท่ใี ชใ้ น

สร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ)ไดอ้ ยา่

4.3 อธิบายข้อควรระวังในการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2

ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3 พับ)

ถูกต้อง

5.1 อธบิ ายวธิ ีเลือกแม่แบบ สร้างเป็นเอกสารเปล่า ท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอ

แบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อย่างถกู ต้อง

5.2 อธบิ ายขอ้ ควรระวังในการเลอื กสรา้ งเอกสารเปลา่ ทใี่ ช้ในงานสร

แบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสมั พันธ์แบบ 3 พับ) ได้อยา่ งถกู ต้อง

6.1 อธิบายหลักการการใช้งานเมนเู ค้าโครงท่ีใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบ

คอลมั น์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พบั ) ได้อย่างถกู ต้อง

I 6.2 อธิบายวธิ ีการเลือกขนาดกระดาษท่ีใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอ
(แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่างถูกตอ้ ง

หนา้ ท่ี 2

รหสั วชิ า : 2001-2001 แผนฯทฤษฎี หน้าท่ี

พับ) เวลา 180 นาที แผน่ ที่ :
บบคอลัมน์
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 4 2
างเอกสาร
ถาม-ตอบ PPT หน้า 4 2
งเอกสาร
ถาม-ตอบ PPT หน้า 4 2
าน ทใ่ี ชใ้ น
ด้อย่าง ถาม-ตอบ PPT หน้า 5 2

นงาน ถาม-ตอบ PPT หนา้ 5 2
างถูกตอ้ ง ถาม-ตอบ PPT หนา้ 5 2
2016 ท่ใี ช้
) ได้อย่าง ถาม-ตอบ PPT หน้า 6 2
ถาม-ตอบ PPT หน้า 6 2
อกสาร ถาม-ตอบ PPT หนา้ 7 2
ถาม-ตอบ PPT หน้า 7 2
ร้างเอกสาร

บบ

อลัมน์

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ
ชื่อวิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พ

6.3 อธิบายตาแหน่งการวางแนวกระดาษทใี่ ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบ

(แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่างถูกต้อง

6.4 อธบิ ายวิธกี ารกาหนดระยะขอบกระดาษท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอกสารแ

คอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อย่างถูกต้อง

6.5 อธบิ ายวิธีการเลอื กใชจ้ านวนคอลมั นท์ ่ีใช้ในงานสร้างเอกสารแบบ

(แผ่นพับประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

6.6 อธบิ ายข้อควรระวังในการตั้งค่าหน้ากระดาษท่ีใช้ในงานสรา้ งเอก

คอลมั น์ (แผน่ พับประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

A ทาแบบฝึกหัดตามวตั ถุประสงค์ ขอ้ 1.1 – 6.6

P ตรวจปรบั ตามวตั ถุประสงค์ ข้อ 1.1 – 6.6

M นาเข้าสู่บทเรยี น

7.1 อธบิ ายวธิ ีการใช้แป้นพิมพด์ ดี ในการพิมพ์ท่ีใช้ในงานสร้างเอกสาร

คอลมั น์ (แผ่นพับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อยา่ งถูกต้อง

7.2 อธบิ ายวิธีการใช้เมาส์ท่ีใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พ

I ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง
7.3 อธบิ ายวิธีการเลอื กขอ้ ความที่ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์

ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

7.4 อธบิ ายวิธีการแก้ไขข้อความที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน

ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

I 7.5 อธิบายหลักการเบ้ืองต้นเกยี่ วกบั พิมพ์ดีดทใี่ ช้ในงานสร้างเอกสาร
คอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อยา่ งถูกต้อง

หนา้ ที่ 3

รหัสวิชา : 2001-2001 แผนฯทฤษฎี หน้าที่

พับ) เวลา 180 นาที แผ่นที่ :
บคอลมั น์
แบบ ถาม-ตอบ PPT หนา้ 7 2
บคอลัมน์
กสารแบบ ถาม-ตอบ PPT หน้า 8 2

รแบบ ถาม-ตอบ PPT หนา้ 9 2
พับ
(แผ่นพับ ถาม-ตอบ PPT หน้า 9 2
น์ (แผ่นพับ
รแบบ ถาม-ตอบ ใบแบบฝกึ หดั 10
ถาม-ตอบ ใบเฉลยแบบฝึกหัด 10
ถาม-ตอบ 4
ถาม-ตอบ ของจรงิ 3
PPT หน้า 10

ถาม-ตอบ PPT หนา้ 10 2

ถาม-ตอบ PPT หน้า 10 2

ถาม-ตอบ PPT หน้า 10 2

ถาม-ตอบ PPT หนา้ 10 3

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ
ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พ

7.6 อธิบายรายละเอยี ดเอกสารท่ีพิมพ์ท่ีใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอ

(แผ่นพบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) ได้อย่างถกู ต้อง

7.7 อธบิ ายขอ้ ควรระวงั ในเตรียมเครื่องคอมพวิ เตอรแ์ ละอุปกรณ์ทใ่ี ช

สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) ได้อยา่

8.1 อธิบายวธิ ีการนาเข้ารูปภาพมาใชง้ านท่ีใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบ

(แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

8.2 อธิบายวธิ กี ารแทรกรูปภาพที่ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์

ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่างถูกต้อง

8.3 อธิบายวธิ กี ารปรบั ขนาดรูปภาพที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอล

พับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

8.4 อธิบายวิธีการจัดตาแหน่งรปู ภาพในเอกสารทีใ่ ช้ในงานสรา้ งเอกส

คอลมั น์ (แผน่ พับประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อย่างถกู ต้อง

8.5 อธบิ ายข้อควรระวังในแทรกรูปภาพที่ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบค

(แผน่ พบั ประชาสมั พันธ์แบบ 3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง

9.1 อธบิ ายวิธีการจดั รูปแบบตวั อกั ษรทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอ

(แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

9.2 อธิบายวิธีการจดั รูปแบบขอ้ ความทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอ

(แผน่ พับประชาสมั พันธ์แบบ 3 พบั ) ได้อยา่ งถูกตอ้ ง

9.3 อธิบายขอ้ ควรระวงั ในตกแต่งเอกสารท่ใี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบ

(แผ่นพับประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) ได้อย่างถูกตอ้ ง

I 10.1 อธิบายวธิ บี ันทกึ งานที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่
ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

หนา้ ท่ี 4

รหสั วชิ า : 2001-2001 แผนฯทฤษฎี หน้าท่ี

พับ) เวลา 180 นาที แผน่ ที่ :
อลัมน์
ถาม-ตอบ PPT หน้า 10 2
ช้ในงาน
างถกู ต้อง ถาม-ตอบ PPT หนา้ 10 2
บคอลัมน์
ถาม-ตอบ PPT หน้า 11 2
(แผ่นพบั
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 11 2
ลัมน์ (แผน่
ถาม-ตอบ PPT หน้า 11 2
สารแบบ
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 11 2
คอลมั น์
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 11 2
อลัมน์
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 12 2
อลัมน์
ถาม-ตอบ PPT หน้า 12 2
บคอลัมน์
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 12 2
นพับ
ถาม-ตอบ PPT หน้า 13 2

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ชอ่ื วิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชพี
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พ

10.2 อธิบายข้อควรระวงั ในการบนั ทึกงานทีใ่ ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบ

(แผน่ พับประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง

11.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบการสะกดคาที่ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบ

(แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั ) ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง

11.2 อธิบายวิธกี ารตรวจสอบผลงานทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอล

(แผ่นพับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง

11.3 อธิบายข้อควรระวงั ในตรวจสอบผลงานทใี่ ชใ้ นงานสร้างเอกสาร

คอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อย่างถกู ต้อง

A ทาแบบฝึกหดั ตามวตั ถปุ ระสงค์ ขอ้ 7.1 – 11.3

P ตรวจปรบั ตามวตั ถปุ ระสงค์ ข้อ 7.1 – 11.3

M นาเขา้ สบู่ ทเรยี น

12.1 อธบิ ายวธิ ีการปดิ โปรแกรม Microsoft word 2016 ทใี่ ชใ้ นงาน

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั )ได้อยา่ งถูกต

12.2 อธิบายข้อควรระวังในเตรียมเอกสารต้นฉบบั แผน่ พับท่ีใชใ้ นงาน

I เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ)ได้อย่างถูกต
13.1 อธบิ ายวิธีการปดิ ระบบปฏิบัติการท่ีใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบค

(แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง

13.2 อธิบายปิดสวิตซ์ทจี่ อภาพท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (

ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)ได้อย่างถูกต้อง

I 13.3 อธิบายวธิ ีการถอดปล๊ักไฟท่ีใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์
ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง

หนา้ ที่ 5

รหสั วิชา : 2001-2001 แผนฯทฤษฎี หน้าที่

พับ) เวลา 180 นาที แผน่ ที่ :
บบคอลัมน์
บบคอลัมน์ ถาม-ตอบ PPT หนา้ 13 2
ลมั น์
รแบบ ถาม-ตอบ PPT หนา้ 14 2

นสร้าง ถาม-ตอบ PPT หน้า 14 2
ต้อง
นสรา้ ง ถาม-ตอบ PPT หนา้ 14 2
ต้อง
คอลมั น์ ถาม-ตอบ ใบแบบฝกึ หัด 10
(แผน่ พับ ถาม-ตอบ ใบเฉลยแบบฝึกหัด 10
(แผ่นพบั ถาม-ตอบ 4
ถาม-ตอบ ของจรงิ 2
PPT หนา้ 15

ถาม-ตอบ PPT หน้า 15 2

ถาม-ตอบ PPT หน้า 16 2

ถาม-ตอบ PPT หน้า 16 2

ถาม-ตอบ PPT หน้า 16 2

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ
ชื่อวิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชพี
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พ

13.4 อธิบายข้อควรระวงั ในการปิดเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ท่ีใชใ้ นงานสร้า
แบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง
14.1 อธบิ ายวิธเี ก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุ กรณ์ทใ่ี ชใ้ นงานสร้างเอ
แบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง
14.2 อธบิ ายข้อควรระวงั ในเก็บเครื่องคอมพวิ เตอรแ์ ละอปุ กรณท์ ใ่ี ช้ใน
สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสมั พันธ์แบบ 3 พบั ) ได้อยา่
15.1 อธบิ ายวิธีทาความสะอาดท่ีใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (
ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อย่างถูกต้อง
15.2 อธบิ ายข้อควรระวังในการทาความสะอาดทใ่ี ช้ในงานสร้างเอกส
คอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พบั ) ได้อย่างถูกต้อง
A ทาแบบฝึกหัดตามวตั ถปุ ระสงค์ ข้อ 12.1 – 15.2
P ตรวจปรบั ตามวตั ถุประสงค์ ข้อ 12.1 – 15.2

หนา้ ท่ี 6

รหสั วชิ า : 2001-2001 แผนฯทฤษฎี หน้าท่ี

พับ) เวลา 180 นาที แผ่นท่ี :
างเอกสาร
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 16 2
อกสาร
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 17 2
นงาน
างถูกต้อง ถาม-ตอบ PPT หนา้ 17 2
(แผน่ พบั
ถาม-ตอบ PPT หนา้ 18 2
สารแบบ
ถาม-ตอบ PPT หน้า 18 2

ถาม-ตอบ ใบแบบฝึกหัด 10
ถาม-ตอบ ใบเฉลยแบบฝึกหดั 10

หนา้ ที่ 7

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ ใบวัตถุประสงค์ หน้าท่ี
ช่ือวิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพอ่ื งานอาชีพ
ทฤษฎี
รหัสวิชา : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) แผน่ ที่ : 1

1.เตรยี มเครื่องคอมพวิ เตอร์และอุปกรณ์

1.1 บอกชือ่ อปุ กรณเ์ คร่ืองคอมพวิ เตอร์ทีใ่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ)

ได้อยา่ งถกู ต้อง

1.2 อธิบายหน้าทีอ่ ปุ กรณเ์ ครอื่ งคอมพิวเตอรท์ ่ีใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พันธ์แบบ 3

พบั )ได้อย่างถูกต้อง

1.3 อธิบายวธิ ีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ)ได้อยา่ งถูกต้อง

1.4 อธบิ ายขอ้ ควรระวังในเตรียมเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอปุ กรณ์ทใ่ี ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ

ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ) ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

2.เตรยี มเอกสารต้นฉบับบันทึกข้อความ

2.1 อธบิ ายวิธกี ารเลอื กเอกสารต้นฉบบั บนั ทึกข้อความท่ีใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

2.2 อธบิ ายวิธกี ารเตรยี มเอกสารต้นฉบับบันทกึ ข้อความท่ใี ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั

ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั )ได้อยา่ งถูกต้อง

2.3 อธิบายขอ้ ควรระวังในเตรียมเอกสารต้นฉบบั บันทึกข้อความที่ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั

ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

3. เปดิ เครือ่ งคอมพิวเตอร์

3.1 อธบิ ายหลกั การการตรวจสอบสายไฟของเครอื่ งคอมพิวเตอร์ให้มกี ารต่อพ่วงทถ่ี ูกต้องท่ีใช้ในงานสรา้ งเอกสาร

แบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อยา่ งถกู ต้อง

3.2 อธิบายวิธกี ารเสยี บปลัก๊ ไฟ ทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ)ได้อย่าง

ถูกต้อง

3.3 อธิบายตาแหนง่ การเปิดสวติ ซจ์ อภาพที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสมั พันธ์แบบ 3

พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

3.4 อธบิ ายตาแหนง่ การเปิดสวติ ซ์เครือ่ งคอมพวิ เตอร์ ทีใ่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ

ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง

3.5 อธบิ ายข้อควรระวงั ในการเปิดเครื่องคอมพวิ เตอร์ทีใ่ ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพบั

ประชาสมั พันธ์แบบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง

4. เปิดโปรแกรม Microsoft word 2016

4.1 อธิบายวธิ ีเปดิ โปรแกรม Microsoft word 2016 ท่ีต้องการทางาน ท่ีใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์

(แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั )ได้อย่างถูกตอ้ ง

4.2. อธบิ ายหลกั การใชง้ านโปรแกรม Microsoft word 2016 ท่ีใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับ

ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ)ได้อย่างถูกต้อง

4.3 อธิบายข้อควรระวังในการใชง้ านโปรแกรม Microsoft word 2016 ทใี่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์

(แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

หนา้ ท่ี 8

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ใบวัตถุประสงค์ หนา้ ท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี
ทฤษฎี
รหสั วิชา : 2001-2001
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) แผ่นท่ี : 2

5. เลือกแบบฟอร์มเอกสาร

5.1 อธิบายวธิ ีเลือกแมแ่ บบ สร้างเปน็ เอกสารเปล่า ที่ใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธ์

แบบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

5.2 อธิบายข้อควรระวงั ในการเลอื กสรา้ งเอกสารเปลา่ ท่ีใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั

ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

6.ตั้งคา่ หนา้ กระดาษ

6.1 อธบิ ายหลกั การการใช้งานเมนูเค้าโครงทใ่ี ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3

พับ) ได้อย่างถูกต้อง

6.2 อธิบายวธิ กี ารเลือกขนาดกระดาษที่ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั )

ได้อย่างถูกตอ้ ง

6.3 อธบิ ายตาแหน่งการวางแนวกระดาษทใ่ี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

ได้อย่างถกู ต้อง

6.4 อธิบายวธิ กี ารกาหนดระยะขอบกระดาษท่ีใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พันธแ์ บบ 3

พบั ) ได้อย่างถูกต้อง

6.5 อธบิ ายวิธกี ารเลอื กใชจ้ านวนคอลมั น์ท่ีใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั )

ได้อย่างถกู ต้อง

6.6 อธิบายข้อควรระวงั ในการต้ังคา่ หน้ากระดาษท่ใี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสมั พนั ธ์

แบบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

7. พมิ พ์เอกสารตามต้นฉบับ

7.1 อธิบายวิธีการใชแ้ ปน้ พิมพ์ดีดในการพมิ พ์ที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พันธแ์ บบ 3

พบั ) ได้อยา่ งถูกต้อง

7.2 อธิบายวิธีการใชเ้ มาส์ทใี่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3 พบั ) ได้อย่าง

ถูกต้อง

7.3 อธิบายวิธีการเลือกข้อความทีใ่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่าง

ถกู ต้อง

7.4 อธบิ ายวธิ ีการแกไ้ ขข้อความทีใ่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ) ได้อย่าง

ถูกต้อง

7.5 อธบิ ายหลกั การเบือ้ งต้นเกยี่ วกับพิมพ์ดีดทใ่ี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3

พับ) ได้อย่างถกู ต้อง

7.6 อธบิ ายรายละเอยี ดเอกสารท่ีพมิ พ์ทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พบั )

ได้อย่างถกู ตอ้ ง

7.7 อธบิ ายขอ้ ควรระวังในเตรียมเครอ่ื งคอมพิวเตอรแ์ ละอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับ

ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่างถูกต้อง

หนา้ ที่ 9

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ใบวัตถปุ ระสงค์ หน้าท่ี
ช่อื วิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี
ทฤษฎี
รหัสวชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ) แผน่ ท่ี : 3

8. แทรกรปู ภาพตามต้นฉบับ

8.1 อธิบายวิธกี ารนาเข้ารูปภาพมาใชง้ านที่ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3

พบั ) ได้อย่างถกู ต้อง

8.2 อธิบายวิธีการแทรกรปู ภาพท่ใี ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่าง

ถกู ต้อง

8.3 อธบิ ายวิธีการปรบั ขนาดรูปภาพที่ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั ) ได้

อยา่ งถูกต้อง

8.4 อธิบายวธิ กี ารจัดตาแหน่งรปู ภาพในเอกสารท่ีใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพบั ประชาสมั พันธแ์ บบ

3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

8.5 อธิบายข้อควรระวงั ในแทรกรปู ภาพท่ใี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ)

ไดอ้ ย่างถูกต้อง

9. ตกแตง่ เอกสารตามตน้ ฉบับ

9.1 อธบิ ายวิธีการจัดรูปแบบตวั อกั ษรทใี่ ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั ) ได้

อยา่ งถูกต้อง

9.2 อธบิ ายวิธีการจดั รูปแบบขอ้ ความทใี่ ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พับ) ได้

อยา่ งถูกต้อง

9.3 อธิบายข้อควรระวังในตกแตง่ เอกสารทใ่ี ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3

พบั ) ได้อยา่ งถกู ต้อง

10. บนั ทกึ ชนิ้ งาน

10.1 อธิบายวิธีบนั ทึกงานท่ีใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พบั ) ได้อย่าง

ถกู ต้อง

10.2 อธิบายขอ้ ควรระวงั ในการบนั ทึกงานท่ีใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสมั พันธแ์ บบ 3

พับ) ได้อย่างถกู ต้อง

11. ตรวจสอบผลงาน

11.1 อธิบายวิธกี ารตรวจสอบการสะกดคาทใี่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสมั พันธ์แบบ 3

พบั ) ได้อย่างถกู ต้อง

11.2 อธิบายวิธกี ารตรวจสอบผลงานที่ใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พบั ) ได้

อยา่ งถูกต้อง

11.3 อธิบายข้อควรระวังในตรวจสอบผลงานท่ีใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3

พับ) ได้อย่างถกู ต้อง

หน้าที่ 10

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ใบวตั ถุประสงค์ หน้าท่ี
ชอ่ื วิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ ทฤษฎี
รหสั วิชา : 2001-2001
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) แผ่นที่ : 4

12. ปิดโปรแกรม Microsoft word 2016
12.1 อธบิ ายวิธีการปิดโปรแกรม Microsoft word 2016 ท่ใี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั

ประชาสมั พันธ์แบบ 3 พบั )ได้อยา่ งถูกต้อง
12.2 อธิบายขอ้ ควรระวงั ในเตรียมเอกสารตน้ ฉบบั แผ่นพับทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั

ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ)ได้อยา่ งถูกต้อง
13. ปิดเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

13.1 อธิบายวธิ ีการปดิ ระบบปฏิบัตกิ ารที่ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั )
ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง

13.2 อธบิ ายปดิ สวติ ซ์ที่จอภาพทใ่ี ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)ได้อยา่ ง
ถูกต้อง

13.3 อธิบายวิธกี ารถอดปลั๊กไฟทีใ่ ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)ได้อยา่ ง
ถูกต้อง

13.4 อธบิ ายขอ้ ควรระวังในการปดิ เครื่องคอมพวิ เตอร์ท่ีใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั
ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง
14. เกบ็ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

14.1 อธิบายวธิ ีเกบ็ เครื่องคอมพิวเตอรแ์ ละอปุ กรณท์ ี่ใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์
แบบ 3 พับ) ได้อย่างถูกตอ้ ง

14.2 อธบิ ายข้อควรระวงั ในเกบ็ เคร่ืองคอมพวิ เตอรแ์ ละอุปกรณ์ท่ใี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ
ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั ) ได้อย่างถูกต้อง
15. ทาความสะอาด

15.1 อธิบายวิธีทาความสะอาดท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่าง
ถกู ต้อง

15.2 อธิบายขอ้ ควรระวังในการทาความสะอาดทใ่ี ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ
3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

หนา้ ท่ี 11

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเน้อื หา หน้าที่
ช่อื วิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่อื งานอาชีพ

รหสั วชิ า : 2001-2001 แผน่ ท่ี :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

1.เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุ กรณ์
1.1 บอกช่ืออุปกรณเ์ คร่อื งคอมพวิ เตอร์ท่ี

ใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับ

ประชาสมั พันธ์แบบ 3 พับ) ได้อย่างถูกต้อง
1.2 อธบิ ายหน้าท่ีอุปกรณเ์ คร่อื ง

คอมพวิ เตอร์ท่ใี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบ

คอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3 พบั )
ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

1.3 อธิบายวธิ ีการตรวจสอบอปุ กรณ์

เครือ่ งคอมพวิ เตอรท์ ีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสาร
แบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสมั พันธ์แบบ 3
พับ)ได้อยา่ งถูกตอ้ ง

1.4 อธิบายขอ้ ควรระวังในเตรียมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในงานสรา้ ง
เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับ

ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

หนา้ ที่ 12

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ใบเนอ้ื หา หน้าท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพ่ืองานอาชพี

รหัสวิชา : 2001-2001 แผ่นท่ี :
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)

2.เตรยี มเอกสารตน้ ฉบับบนั ทึกข้อความ

2.1 อธบิ ายวธิ ีการเลือกเอกสารต้นฉบบั

บันทึกข้อความที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบ

คอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)

ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

2.2 อธิบายวิธกี ารเตรียมเอกสารตน้ ฉบบั
บันทกึ ข้อความท่ีใช้ในงานสร้างเอกสารแบบ
คอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)
ได้อยา่ งถูกตอ้ ง

ดาวโหลดเทมเพลตแผน่ พับตามตอ้ งการ 2.3 อธิบายขอ้ ควรระวังในเตรียมเอกสาร
https://www.template.net/editable/brochures ตน้ ฉบับบนั ทึกขอ้ ความที่ใช้ในงานสรา้ ง
เอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธ์
แบบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

หน้าที่ 13

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ ใบเน้ือหา หนา้ ท่ี
ช่ือวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชพี

รหัสวิชา : 2001-2001 แผ่นท่ี :
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)

3. เปดิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

3.1 อธบิ ายหลักการการตรวจสอบสายไฟของเครอ่ื ง

คอมพิวเตอร์ใหม้ ีการตอ่ พ่วงท่ีถกู ต้องทีใ่ ช้ในงานสร้าง

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3

พับ) ได้อยา่ งถกู ต้อง

3.2 อธบิ ายวิธกี ารเสยี บปล๊กั ไฟ ท่ใี ช้ในงานสร้าง
เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3
พับ)ได้อยา่ งถูกต้อง

3.3 อธบิ ายตาแหนง่ การเปิดสวิตซ์จอภาพที่ใชใ้ นงาน

สร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสมั พันธ์แบบ

 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง
3.4 อธบิ ายตาแหน่งการเปิดสวิตซ์เครื่องคอมพวิ เตอร์

ทีใ่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั

 ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง
3.5 อธิบายขอ้ ควรระวังในการเปิดเครื่องคอมพวิ เตอร์

ท่ใี ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั

ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั )ได้อยา่ งถูกต้อง

หน้าที่ 14

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเนื้อหา หนา้ ท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

รหสั วิชา : 2001-2001 แผน่ ท่ี :
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

4. เปิดโปรแกรม Microsoft word 2016

4.1 อธิบายวิธีเปดิ โปรแกรม Microsoft word

2016 ที่ต้องการทางาน ที่ใชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบ

คอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)ไดอ้ ย่าง

ถูกต้อง

4.2. อธบิ ายหลกั การใช้งานโปรแกรม Microsoft

word 2016 ที่ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์

 (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง4.3 อธิบายขอ้ ควรระวังในการใช้งานโปรแกรม
Microsoft word 2016 ทใี่ ช้ในงานสร้างเอกสารแบบ
คอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3 พับ) ได้อยา่ ง
ถกู ต้อง

หน้าท่ี 15

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเน้อื หา หน้าท่ี
ช่ือวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่อื งานอาชพี

รหสั วิชา : 2001-2001 แผน่ ที่ :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)

5. เลอื กแบบฟอร์มเอกสาร

5.1 อธิบายวธิ ีเลือกแมแ่ บบ สรา้ งเป็นเอกสารเปล่า

ที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั

 ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

5.2 อธิบายข้อควรระวงั ในการเลอื กสร้างเอกสาร

เปลา่ ทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับ

ประชาสมั พันธ์แบบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

6.ตงั้ ค่าหนา้ กระดาษ

6.1 อธบิ ายหลกั การการใช้งานเมนูเคา้ โครงทใี่ ชใ้ น

 งานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสมั พนั ธ์
แบบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

หน้าที่ 16

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเน้อื หา หน้าที่
ชอ่ื วิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี

รหสั วชิ า : 2001-2001 แผน่ ที่ :
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

6.2 อธิบายวิธีการเลือกขนาดกระดาษทใ่ี ช้ในงานสรา้ ง

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3

 พบั ) ได้อยา่ งถูกต้อง

 6.3 อธิบายตาแหน่งการวางแนวกระดาษท่ีใชใ้ นงาน

สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์แบบ
3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง

6.4 อธบิ ายวธิ กี ารกาหนดระยะขอบกระดาษท่ีใช้ใน
งานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสมั พันธ์

 แบบ 3 พับ) ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

6.5 อธิบายวิธีการเลือกใช้จานวนคอลมั น์ที่ใช้ในงาน
สรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ
3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง6.6 อธบิ ายขอ้ ควรระวงั ในการตง้ั คา่ หน้ากระดาษที่
ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ
ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถูกต้องหน้าที่ 17

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเน้อื หา หนา้ ที่
ช่ือวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี

รหสั วิชา : 2001-2001 แผ่นท่ี :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)

7. พมิ พเ์ อกสารตามต้นฉบบั

7.1 อธบิ ายวธิ ีการใชแ้ ป้นพมิ พ์ดีดในการพมิ พ์ท่ี

ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั

ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ) ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

7.2 อธิบายวธิ ีการใชเ้ มาส์ทีใ่ ชใ้ นงานสร้างเอกสาร
แบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พับ)
ได้อยา่ งถูกต้อง

7.3 อธิบายวธิ ีการเลือกข้อความทีใ่ ชใ้ นงานสร้าง
เอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3
พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

1.เลือกข้อความ 3.เปล่ยี นขนาด
แบบอกั ษร
2.เปลย่ี นแบบอกั ษร

หนา้ ที่ 18

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ ใบเนื้อหา หนา้ ท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่อื งานอาชพี

รหัสวชิ า : 2001-2001 แผน่ ที่ :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)

7.4 อธิบายวธิ ีการแกไ้ ขข้อความท่ีใช้ในงานสร้าง

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3

พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

ป่มุ Backspace ปุ่ม Del
ลบข้อความทางซา้ ย ลบข้อความทางขวา
ของเคอร์เซอร์
ของเคอร์เซอร์

7.5 อธบิ ายหลกั การเบ้ืองตน้ เกย่ี วกบั พิมพด์ ดี ทใี่ ช้ใน
งานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั
ประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ 19

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเนื้อหา หน้าท่ี
ชือ่ วิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี แผน่ ที่ :
รหัสวชิ า : 2001-2001
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)

7.6 อธบิ ายรายละเอียดเอกสารทพ่ี ิมพ์ทใ่ี ช้ในงาน
สรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสมั พันธ์
แบบ 3 พับ) ได้อย่างถูกตอ้ ง

32 1 7.7 อธิบายขอ้ ควรระวังในเตรยี มเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอกสาร
หนา้ ท่ี 1 แบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)
คอลมั ภท์ ี่ 1 : ปกหน้า ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง
คอลัมภ์ท่ี 2 : ปกหลัง
คอลมั ภ์ที่ 3 : เนือ้ หา

123

หน้าที่ 2
คอลมั ภ์ที่ 1 : เนอ้ื หา
คอลมั ภ์ท่ี 2 : เนื้อหา
คอลมั ภ์ท่ี 3 : เน้ือหา

หนา้ ท่ี 20

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ ใบเน้ือหา หนา้ ที่
ช่ือวิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพ่ืองานอาชพี

รหสั วิชา : 2001-2001 แผน่ ท่ี :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

8. แทรกรปู ภาพตามต้นฉบับ

8.1 อธบิ ายวธิ ีการนาเขา้ รูปภาพมาใช้งานท่ีใช้ใน

งานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) ได้อยา่ งถูกต้อง

https://www.google.co.th/imghp?hl=th&tab=ri&authuser=0

คน้ รูปตามที่ต้องการ ➢ เมอ่ื ได้รูปตามต้องการ

คลกิ ขวา ➢ คลกิ ขวา ➢ เลอื กคาสั่งบนั ทกึ รปู ภาพเปน็ ➢ บันทกึ ลง
คอมพิวเตอร์ ในไดรฟท์ ีต่ อ้ งการจดั เกบ็ รูปภาพหนา้ ท่ี 21

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใบเนือ้ หา หนา้ ที่
ช่ือวิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี

รหสั วชิ า : 2001-2001 แผ่นที่ :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

8.2 อธิบายวธิ ีการแทรกรปู ภาพทีใ่ ช้ในงานสรา้ ง

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3

พบั ) ได้อยา่ งถกู ต้อง




คลิกเมนูแทรก ➢ เลอื กคาสัง่ รปู ภาพ ➢ เลอื กไดรฟ์ท่ี
จดั เกบ็ รปู ภาพ ➢ เลอื กรูปภาพทต่ี อ้ งการ ➢ กดป่มุ
แทรก

หนา้ ที่ 22

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเนอ้ื หา หนา้ ท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี

รหสั วชิ า : 2001-2001 แผ่นท่ี :
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ)

8.3 อธิบายวิธกี ารปรับขนาดรปู ภาพที่ใชใ้ นงาน

สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์

แบบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง
คลิกเลือกรูปภาพ ➢ นาตัวช้เี มาส์ ไปช้ที ี่มุมของภาพให้
ขึ้นรปู ลกู ศรสองทิศ ➢ คลิกเมาสซ์ า้ ยค้างไว้ ➢ลากปรบั

ขนาดตามต้องการ

8.4 อธิบายวธิ กี ารจดั ตาแหนง่ รปู ภาพในเอกสารท่ี
ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั
ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกต้อง


คลกิ เลอื กรูปภาพ ➢ คลกิ เมาส์ ทต่ี ัวเลือกเคา้ โครง 8.5 อธบิ ายขอ้ ควรระวังในแทรกรปู ภาพทใ่ี ชใ้ นงาน
➢ เลอื กรปู แบบเคา้ โครงทต่ี ้องการใชง้ านตามความ สรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสมั พันธ์
แบบ 3 พบั ) ได้อย่างถูกตอ้ ง
เหมาะสม

หนา้ ที่ 23

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ใบเนื้อหา หน้าที่
ชอื่ วิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี

รหัสวิชา : 2001-2001 แผ่นที่ :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

9. ตกแตง่ เอกสารตามต้นฉบับ

9.1 อธิบายวธิ ีการจัดรปู แบบตัวอักษรท่ีใช้ในงาน

สร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ

3 พับ) ไดอ้ ย่างถกู ต้อง

1.เลือกข้อความ 3.เปลีย่ นขนาด
แบบอักษร
2.เปลยี่ นแบบอกั ษร

9.2 อธบิ ายวิธีการจดั รปู แบบข้อความทีใ่ ช้ในงาน
สร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพบั ประชาสมั พนั ธ์แบบ
3 พบั ) ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง

1.เลือกขอ้ ความ 2.เลือกรูปแบบของ
การจดั ข้อความ
ตามความ
เหมาะสม

9.3 อธบิ ายข้อควรระวงั ในตกแต่งเอกสารทใี่ ช้ในงาน
สร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธแ์ บบ
3 พับ) ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

หน้าที่ 24

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ใบเนือ้ หา หน้าที่
ชือ่ วิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชพี

รหัสวชิ า : 2001-2001 แผ่นท่ี :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)

10. บันทกึ ช้นิ งาน

10.1 อธบิ ายวธิ บี นั ทึกงานท่ีใช้ในงานสรา้ งเอกสาร

แบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ) ได้

อยา่ งถูกต้อง1.เลือกเมนู ไฟล์

10.2 อธิบายข้อควรระวงั ในการบนั ทึกงานท่ใี ช้ในงาน
สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสมั พนั ธ์แบบ
3 พบั ) ไดอ้ ย่างถกู ต้อง2.เลอื กคาสั่ง บนั ทึกเปน็

หนา้ ท่ี 25

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ ใบเน้อื หา หน้าท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่อื งานอาชีพ แผน่ ท่ี :
รหัสวชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)

4.ตั้งชอ่ื ไฟลง์ าน 

2.เลอื กไดรฟ์ ในการบันทึกข้อมลู 5. กด บนั ทึก

11. ตรวจสอบผลงาน
11.1 อธบิ ายวธิ ีการตรวจสอบการสะกดคาท่ีใช้ในงาน

สร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธแ์ บบ
3 พับ) ได้อย่างถูกตอ้ ง1. เลือกขอ้ ความทีต่ อ้ งการตรวจสอบ

11.2 อธิบายวิธกี ารตรวจสอบผลงานทใ่ี ชใ้ นงานสร้าง

  เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธ์แบบ 3
พบั ) ได้อย่างถูกต้อง
3.เลือกคาสง่ั ตรวจเอกสาร 2.เลอื กคาส่งั รีววิ

11.3 อธบิ ายขอ้ ควรระวังในตรวจสอบผลงานทใ่ี ชใ้ น
งานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธ์
แบบ 3 พบั ) ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง การตรวจสอบเอกสาร

หนา้ ที่ 26

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ใบเนอ้ื หา หนา้ ที่
ช่อื วิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี

รหัสวิชา : 2001-2001 แผ่นที่ :
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

12. ปิดโปรแกรม Microsoft word 2016

12.1 อธบิ ายวธิ ีการปดิ โปรแกรม Microsoft word

2016 ท่ใี ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พับ

 ประชาสมั พันธ์แบบ 3 พับ)ได้อยา่ งถูกต้อง

1.เลือกเมนู ไฟล์

12.2 อธบิ ายขอ้ ควรระวงั ในเตรียมเอกสารต้นฉบบั
แผ่นพับท่ใี ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ
ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พบั )ได้อยา่ งถูกต้อง

 2.เลอื กคาสงั่ ปิดหรือ 3. กด X เพื่อปดิ
โปรแกรม

หนา้ ที่ 27

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ ใบเน้อื หา หน้าท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แผน่ ที่ :
รหสั วชิ า : 2001-2001
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

13. ปิดเครอ่ื งคอมพิวเตอร์
13.1 อธิบายวิธกี ารปิดระบบปฏิบัตกิ ารทใ่ี ช้ในงาน

สร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผน่ พบั ประชาสมั พันธแ์ บบ
3 พับ)ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

1. กด ปุ่ม Start 2.กดปุม่ Power3. เลอื กคาสั่ง Shut down

13.2 อธิบายปดิ สวิตซ์ท่ีจอภาพที่ใช้ในงานสร้าง
เอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3
พับ)ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง

ปิดสวิตซ์ทีจ่ อภาพ

หนา้ ที่ 28

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ใบเนื้อหา หน้าที่
ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชพี

รหัสวชิ า : 2001-2001 แผ่นที่ :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)

13.3 อธิบายวิธีการท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบ

คอลมั น์ (แผน่ พบั ถอดปล๊ักไฟประชาสัมพันธ์แบบ 3

พับ)ได้อย่างถกู ต้อง

13.4 อธบิ ายข้อควรระวังในการปดิ เคร่ือง
คอมพวิ เตอร์ทีใ่ ชใ้ นงานสรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์
(แผน่ พบั ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อย่างถูกตอ้ ง

ถอดปลก๊ั ไฟ

หน้าที่ 29

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ใบเนื้อหา หน้าท่ี
ช่อื วิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี

รหสั วิชา : 2001-2001 แผน่ ท่ี :
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

14. เกบ็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุ กรณ์

14.1 อธิบายวิธีเก็บเคร่อื งคอมพวิ เตอร์และ

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่น

พบั ประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พบั ) ได้อย่างถูกตอ้ ง

14.2 อธบิ ายขอ้ ควรระวังในเก็บเครื่อง

คอมพวิ เตอร์และอุปกรณ์ท่ใี ช้ในงานสรา้ งเอกสาร

แบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พนั ธ์แบบ 3 พับ) ได้

อยา่ งถูกต้อง

เตรยี มชดุ อปุ กรณท์ าความสะอาดคอมพิวเตอร์ 15. ทาความสะอาด
15.1 อธิบายวิธที าความสะอาดทใี่ ชใ้ นงานสร้าง

เอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสมั พันธ์แบบ 3
พับ) ได้อย่างถกู ต้อง

15.2 อธิบายขอ้ ควรระวังในการทาความสะอาดที่
ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพบั
ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

ฉดี นา้ ยาทาความสะอาดคอมพวิ เตอร์ลงผ้าไฟเบอร์

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ หน้าที่ 30
ชอื่ วิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ
รหสั วชิ า : 2001-2001 ใบเนอ้ื หา หนา้ ที่
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) แผ่นที่ :

นาผา้ เชด็ ที่จอภาพเบาๆ
นาแปรงปดั ทคี่ ีย์บอร์ด

นาผ้าเช็ดทีค่ ยี บ์ อร์ดอกี ครงั้

หน้าที่ 31

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ใบทดสอบ หน้าท่ี
ช่ือวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ แผน่ ท่ี :
รหสั วิชา : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ)

ตอนท่ี 1 จง  เลือกคาตอบทถ่ี ูกต้องเพียงข้อเดยี ว
1. โปรแกรมที่ใชส้ รา้ งเอกสารแบบคอลัมน์

ก. Microsoft Word
ข. Microsoft PowerPoint
ค. Microsoft Excel
ง. Microsoft Access
2. การแบง่ คอลมั นใ์ นการทาแผน่ พับ จะใช้คาสั่งใด
ก. ออกแบบ-------->คอลมั น์
ข. แทรก-------->คอลมั น์
ค. เคา้ โครงหนา้ กระดาษ-------->คอลัมน์
ง. มุมมอง-------->คอลมั น์
3. ชนดิ ของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word จะมนี ามสกุลเป็นอะไร
ก. Word.bmp
ข. Word.txt
ค. Word.xlsx
ง. Word.docx
4.”Save” เปน็ คาสัง่ ใชท้ าอะไร
ก. บันทกึ แฟม้ ข้อมูล
ข. เปิดแฟม้ ขอ้ มูล
ค. แก้ไขแฟ้มข้อมลู
ง. ลบแฟม้ ข้อมลู
5. วธิ เี ปิดโปรแกรม Microsoft word 2016 เพ่ือใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์
ก. Start >All Programs > Microsoft office > Microsoft Word
ข. Start > All Programs > Microsoft Word > Microsoft office
ค. Start > Microsoft office > All Programs > Microsoft Word
ง. Start > Microsoft Word > All Programs > Microsoft office
6. อะไรคอื สว่ นประกอบของ Microsoft Word 2016
ก. Title Bar
ข. File Tab
ค. Ribbon
ง.ถกู ทกุ ขอ้

หน้าที่ 32

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ ใบทดสอบ หนา้ ที่
ช่อื วิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี แผน่ ที่ :
รหสั วิชา : 2001-2001
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ)

7. ถ้าผใู้ ชง้ านตอ้ งการเปิดแฟม้ เอกสารขน้ึ มาแก้ไข จะตอ้ งทาอย่างไรเปน็ อันดับแรก
ก. คลกิ แท็บหน้าแรก เลอื กคาส่งั เปดิ
ข. คลิกปุ่มออฟฟติ เลือกคาสง่ั เปิด
ค. คลกิ เมนแู ฟม้ เลือกคาสงั่ เปดิ
ง. คลิกเมนไู ฟล์ เลือกคาสง่ั เปดิ

8. การเปดิ แฟ้มข้อมูลใหมเ่ พ่อื ประโยชน์อะไร
ก. นาขอ้ มลู มาแกไ้ ข
ข. สรา้ งเอกสารใหม่มาใช้
ค. เปิดเอกสารหนา้ ใหม่
ง. นาเอกสารไปเกบ็ ไว้ในฮารด์ ดสิ ก์

9. คาสงั่ ใดท่ใี ชใ้ นการตง้ั คา่ หนา้ กระดาษ
ก. หนา้ แรก
ข. แทรก
ค. ออกแบบ
ง. เค้าโครงหนา้ กระดาษ

10. การยกเลกิ คาส่งั ที่ไดส้ ่ังไปแลว้ เราสามารถใช้คาสั่งหรือปุ่มใด
ก. ปุ่มเลิกทาหรือทาซา้
ข. ปุม่ Delete
ค. ปุ่ม ESC
ง. ป่มุ Back Space

หน้าที่ 33

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใบทดสอบ หนา้ ท่ี
ชอื่ วิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี แผ่นท่ี :
รหสั วชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)

ตอนท่ี 2 กรุณาเลือกหมายเลขที่สมั พันธ์กัน

1 2 34

…………….1. การตั้งคอลมั น์
................2. การเลือกขนาดกระดาษ
................3. การต้งั คา่ แนวตงั้ แนวนอน
................4. การปรบั ระยะขอบ

56 7

…………….5. การแทรกตาราง
…………….6. การแทรกรปู รา่ ง
…………….7. การแทรกรูปภาพ

หน้าท่ี 34

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบทดสอบ หนา้ ที่
ชือ่ วิชา : คอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชพี แผ่นที่ :
รหสั วิชา : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)

8

9

10

11

…………….8. เปดิ เอกสารเก่า
…………….9. สร้างเอกสารใหม่
…………….10. พิมพเ์ อกสาร

หน้าท่ี 35

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใบทดสอบ หนา้ ท่ี
ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่อื งานอาชพี แผ่นท่ี :
รหสั วชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์
(แผ่นพบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ)

ตอนที่ 3 ใหเ้ ติมเคร่อื งหมาย หนา้ ขอ้ ที่ถกู ต้อง เตมิ เครื่องหมาย  หนา้ ข้อท่ผี ดิ

…… 1. Microsoft Word 2016 เหมาะสาหรับการคานวณ การสร้างแผนภมู ิหรอื กราฟ
…… 2. เราสามารถสรา้ ง เอกสารใหม่ โดยกดปุ่ม Alt+N
…… 3. ชนิดของแฟ้มขอ้ มลู Microsoft Word 2016 มีนามสกลุ .docx
…… 4. การกาหนดหัว/ท้ายเอกสารสามารถทาได้โดยเรียกเมนู Insert จากน้นั เลือก Header/Footer
…… 5. Title bar เป็นแถบแสดงช่อื โปรแกรมและช่ือไฟลท์ ี่เปิดอยู่
…… 6. ตัวชเ้ี มาสค์ ือสัญลกั ษณ์แสดงตาแหน่งของเมาส์บนจอภาพ
…… 7. Ctrl + End คือการเลือ่ นเคอรเ์ ซอร์ไปไวท้ ตี่ ้นบรรทัด
…… 8. Ctrl + Home คอื การเลอื่ นเคอรเ์ ซอร์ไปไวท้ ีต่ น้ บรรทดั
…… 9. การบันทกึ เอกสารใชค้ าส่งั ไฟล์ >> บนั ทกึ
…… 10. การกด Delete เปน็ การลบตัวอักษรทางซา้ ยมือ

หน้าที่ 36

สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ ใบเฉลย หนา้ ท่ี
ชือ่ วิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพอ่ื งานอาชีพ ใบทดสอบ
รหัสวชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พับประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) แผน่ ท่ี :

ตอนที่ 1 เฉลย
1. โปรแกรมทีใ่ ชส้ รา้ งเอกสารแบบคอลัมน์

ก. Microsoft Word
ข. Microsoft PowerPoint
ค. Microsoft Excel
ง. Microsoft Access
2. การแบง่ คอลัมน์ในการทาแผน่ พับ จะใชค้ าสัง่ ใด
ก. ออกแบบ-------->คอลมั น์
ข. แทรก-------->คอลมั น์
ค. เค้าโครงหนา้ กระดาษ-------->คอลัมน์
ง. มุมมอง-------->คอลัมน์
3. ชนิดของแฟ้มข้อมูลทีจ่ ดั เก็บใน Microsoft Word จะมนี ามสกุลเป็นอะไร
ก. Word.bmp
ข. Word.txt
ค. Word.xlsx
ง. Word.docx
4.”Save” เปน็ คาส่ังใชท้ าอะไร
ก. บนั ทกึ แฟม้ ข้อมลู
ข. เปดิ แฟม้ ขอ้ มลู
ค. แก้ไขแฟ้มข้อมูล
ง. ลบแฟ้มข้อมลู
5. วธิ ีเปิดโปรแกรม Microsoft word 2016 เพื่อใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์
ก. Start >All Programs > Microsoft office > Microsoft Word
ข. Start > All Programs > Microsoft Word > Microsoft office
ค. Start > Microsoft office > All Programs > Microsoft Word
ง. Start > Microsoft Word > All Programs > Microsoft office
6. อะไรคือส่วนประกอบของ Microsoft Word 2016
ก. Title Bar
ข. File Tab
ค. Ribbon
ง.ถูกทุกข้อ

หนา้ ที่ 37

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ใบเฉลย หนา้ ที่
ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ใบทดสอบ
รหสั วชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) แผน่ ท่ี :

7. ถ้าผ้ใู ชง้ านต้องการเปิดแฟม้ เอกสารขน้ึ มาแก้ไข จะตอ้ งทาอย่างไรเปน็ อนั ดบั แรก
ก. คลกิ แทบ็ หน้าแรก เลือกคาสัง่ เปิด
ข. คลกิ ปุ่มออฟฟิต เลือกคาสั่งเปิด
ค. คลิกเมนูแฟม้ เลอื กคาส่งั เปดิ
ง. คลกิ เมนไู ฟล์ เลอื กคาสัง่ เปิด

8. การเปดิ แฟ้มข้อมลู ใหม่เพอ่ื ประโยชน์อะไร
ก. นาข้อมูลมาแก้ไข
ข. สร้างเอกสารใหมม่ าใช้
ค. เปดิ เอกสารหน้าใหม่
ง. นาเอกสารไปเกบ็ ไวใ้ นฮาร์ดดสิ ก์

9. คาสัง่ ใดท่ีใช้ในการตง้ั คา่ หน้ากระดาษ
ก. หนา้ แรก
ข. แทรก
ค. ออกแบบ
ง. เคา้ โครงหนา้ กระดาษ

10. การยกเลิกคาส่ังท่ีไดส้ ง่ั ไปแล้ว เราสามารถใช้คาสัง่ หรือปมุ่ ใด
ก. ปุ่มเลิกทาหรือทาซ้า
ข. ปุม่ Delete
ค. ปมุ่ ESC
ง. ปมุ่ Back Space

หน้าที่ 38

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ใบเฉลย หนา้ ที่
ช่ือวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ใบทดสอบ
รหสั วชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ) แผ่นท่ี :

ตอนที่ 2 เฉลย

1 2 34

………4…….1. การตงั้ คอลมั น์
.........3......2. การเลอื กขนาดกระดาษ
.........2......3. การต้งั ค่าแนวตง้ั แนวนอน
.........1.......4. การปรับระยะขอบ

56 7

………5…….5. การแทรกตาราง
………7…….6. การแทรกรปู รา่ ง
………6…….7. การแทรกรปู ภาพ

หน้าที่ 39

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กจิ ใบเฉลย หน้าที่
ช่อื วิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพอื่ งานอาชีพ ใบทดสอบ
รหัสวิชา : 2001-2001
งาน : สรา้ งเอกสารแบบคอลัมน์ (แผน่ พบั ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พับ) แผ่นท่ี :

8
9

10

11

………9…….8. เปิดเอกสารเกา่
………8…….9. สรา้ งเอกสารใหม่
………10…10. พิมพเ์ อกสาร

หนา้ ที่ 40

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ใบเฉลย หนา้ ท่ี
ช่อื วิชา : คอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ ใบทดสอบ
รหัสวชิ า : 2001-2001
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์ แผน่ ท่ี :
แบบ 3 พับ)

ตอนที่ 3 เฉลย

…… 1. Microsoft Word 2016 เหมาะสาหรบั การคานวณ การสร้างแผนภูมิหรอื กราฟ
…… 2. เราสามารถสร้าง เอกสารใหม่ โดยกดป่มุ Alt+N
…… 3. ชนดิ ของแฟ้มขอ้ มลู Microsoft Word 2016 มีนามสกุล .docx
…… 4. การกาหนดหวั /ท้ายเอกสารสามารถทาได้โดยเรียกเมนู Insert จากนั้นเลอื ก Header/Footer
…… 5. Title bar เปน็ แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ทเ่ี ปิดอยู่
…… 6. ตวั ชี้เมาส์คือสญั ลักษณ์แสดงตาแหนง่ ของเมาสบ์ นจอภาพ
…… 7. Ctrl + End คือการเล่ือนเคอร์เซอร์ไปไวท้ ีต่ ้นบรรทัด
…… 8. Ctrl + Home คือการเลือ่ นเคอรเ์ ซอร์ไปไวท้ ีต่ ้นบรรทดั
…… 9. การบันทึกเอกสารใชค้ าสั่ง ไฟล์ >> บันทึก
…… 10. การกด Delete เป็นการลบตัวอกั ษรทางซ้ายมือ

สาขาวชิ า : คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ชอ่ื วิชา : คอมพวิ เตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
งาน : สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พ

MIAP วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม(ปฏิบตั ิ)

M นาเข้าสู่บทเรียน

1. เตรียมเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์และอุปกรณ์ ทใี่ ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบ

คอลัมน์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธแ์ บบ 3 พับ)ได้อย่างถกู ตอ้ ง

2. เตรยี มเอกสารต้นฉบับบนั ทกึ ข้อความแผ่นพบั ที่ใชใ้ นงานสร้างเอก

คอลมั น์ (แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พบั )ไดอ้ ย่างถูกต้อง

3. เปดิ เครื่องคอมพวิ เตอร์ ที่ใช้ในงานสรา้ งเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่น

ประชาสัมพันธ์แบบ 3 พับ)ได้อยา่ งถูกต้อง

4. เปดิ โปรแกรม Microsoft word 2016 ทใี่ ช้ในงานสรา้ งเอกสารแบ

(แผน่ พับประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง

I 5. เลอื กแบบฟอร์มเอกสาร ที่ใชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ
ประชาสัมพนั ธแ์ บบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง

6. ตง้ั คา่ หนา้ กระดาษ ที่ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพนั ธ์แบบ 3 พับ)ได้อยา่ งถูกต้อง

7. พมิ พ์เอกสารตามตน้ ฉบบั ท่ใี ชใ้ นงานสร้างเอกสารแบบคอลมั น์ (แผ

ประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง

8. แทรกรปู ภาพตามต้นฉบับ ทใ่ี ช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แ

ประชาสมั พนั ธแ์ บบ 3 พบั )ได้อยา่ งถูกต้อง

9. ตกแตง่ เอกสารตามต้นฉบับ ที่ใช้ในงานสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (

ประชาสมั พันธแ์ บบ 3 พบั )ได้อย่างถูกต้อง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Shalae's Senior LookBook
Next Book
CCSC IN ACTION! ISSUE NO.1/2019