The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-30171158, 2021-10-22 04:32:43

MODUL RAKAN INKLUSIF

MODUL RAKAN INKLUSIF

MODUL RAKAN INKLUSIF

BIL. PERKARA Bulatkan
jawapan anda
4. Adakah anda tahu sentiasa berakhlak mulia dan amanah Ya Tidak
merupakan ciri-ciri Rakan Inklusif yang baik? Ya Tidak
Ya Tidak
5. Adakah anda tahu adab sesama Rakan Inklusif? Ya Tidak
Ya Tidak
6. Adakah anda tahu salah satu kelebihan beradab bersama- Ya Tidak
sama Rakan Inklusif ialah disayangi oleh semua orang?
Ya Tidak
7. Adakah anda tahu MBK perlu dibantu ketika di luar bilik
darjah?

8. Adakah anda tahu cara-cara Rakan Inklusif membantu rakan
istimewa mereka?

9. Adakah anda tahu bahawa Rakan Inklusif membantu rakan
istimewa mereka dengan sentiasa terbuka menerima
perbezaan rakan istimewa mereka?

10. Sebelum program ini diadakan, anda tahu mengenai Rakan
Inklusif?

51

MODUL RAKAN INKLUSIF

BORANG SOAL SELIDIK UJIAN PASCA SOAL SELIDIK UJIAN PASCA
PROGRAM KESEDARAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

(MODUL RAKAN INKLUSIF)
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Nama Sekolah: ________________________________________________

1. BAHAGIAN A:
Arahan: Sila tandakan √ respons anda di ruang yang berkenaan.

1.1 Jantina : Lelaki Perempuan

1.2 Bangsa : Melayu Cina India Lain-lain

1.3 Tahun : 1 2 34
5 6
persekolahan

2. BAHAGIAN B :

Arahan: Sila berikan respons anda terhadap perkara berikut dan bulatkan
jawapan anda pada ruang yang disediakan.

Pengetahuan Anda Berkaitan Perkara Berikut: Bulatkan jawapan
BIL PERKARA anda
1. Adakah anda tahu makna Rakan Inklusif?
Ya Tidak

2. Adakah anda tahu jenis inklusif terdiri daripada inklusif penuh Ya Tidak

dan inklusif separa?

3. Adakah anda tahu guru arus perdana dan guru pendidikan Ya Tidak

khas terlibat dalam pelaksanaan Rakan Inklusif?

52

MODUL RAKAN INKLUSIF

BIL. PERKARA Bulatkan
jawapan anda
4. Adakah anda tahu sentiasa berakhlak mulia dan amanah Ya Tidak
merupakan ciri-ciri Rakan Inklusif yang baik? Ya Tidak
Ya Tidak
5. Adakah anda tahu adab sesama Rakan Inklusif? Ya Tidak
Ya Tidak
6. Adakah anda tahu salah satu kelebihan beradab bersama- Ya Tidak
sama Rakan Inklusif ialah disayangi oleh semua orang?
Ya Tidak
7. Adakah anda tahu MBK perlu dibantu ketika di luar bilik
darjah?

8. Adakah anda tahu cara-cara Rakan Inklusif membantu rakan
istimewa mereka?

9. Adakah anda tahu bahawa Rakan Inklusif membantu rakan
istimewa mereka dengan sentiasa terbuka menerima
perbezaan rakan istimewa mereka?

10. Selepas program ini diadakan, anda tahu mengenai Rakan
Inklusif?

53

MODUL RAKAN INKLUSIF

BORANG SKOR UJIAN PRA DAN UJIAN PASCA

Nama Sekolah
Kod Sekolah

Taraf Skor Deskripsi
Cemerlang 7-10
 Pengetahuan anda tentang Rakan Inklusif sangat
Baik 4-6 mendalam.
Lemah 0-2
 Anda memahami peranan dan cara untuk menjadi
Rakan Inklusif yang baik.

 Anda sanggup menawarkan diri secara sukarela dalam
tugasan tanpa diminta.

 Menunjukkan sikap aktif dan positif dalam hampir
semua keadaan.

 Pengetahuan anda tentang Rakan Inklusif pada
peringkat sederhana.

 Anda perlu lebih memahami peranan dan cara untuk
menjadi Rakan inklusif yang baik.

 Bersetuju menawarkan diri apabila diminta.

 Pengetahuan anda tentang Rakan Inklusif pada
peringkat asas/minimum.

 Anda perlu mendapatkan bantuan guru dalam
memahami peranan dan cara untuk menjadi Rakan
Inklusif yang baik.

BAHAGIAN Aspek Yang Dinilai Skor Catatan

1 1.1 Definisi Rakan Inklusif

Pengenalan 1.2 Jenis-jenis Inklusif

1.3 Peranan dan tanggungjawab

2 2.1 Ciri-ciri Rakan Inklusif

Ciri-Ciri Rakan

Inklusif Yang Baik

3 3.1 Adab sesama Rakan Inklusif

Adab Sesama

Rakan Inklusif

4 4.1 Disayangi oleh semua orang

Kelebihan Beradab

Bersama Rakan

Inklusif

5 5.1 Rakan istimewa saya perlu dibantu

Keperluan Rakan ketika di luar bilik darjah

Inklusif

6 6.1 Cara Rakan Inklusif membantu

Cara Rakan rakan istimewa

Inklusif Membantu 6.2 Sentiasa terbuka menerima

Rakan Istimewa perbezaan rakan istimewa

7 7.1 Tahap kesedaran Rakan Inklusif

Program

Kesedaran PPI

JUMLAH KESELURUHAN /10

54

MODUL RAKAN INKLUSIF

Bil Aspek Penilaian Markah yang Markah Penuh
diperoleh
1 Pengenalan 3
2 Ciri-Ciri Rakan Inklusif yang Baik 1
3 Adab Sesama Rakan Inklusif 1
4 Kelebihan Beradab Dengan Rakan 1

Inklusif 1
5 Keperluan Rakan Inklusif 2
6 Cara Rakan Inklusif Membantu
1
Rakan Istimewa
7 Program Kesedaran Tentang PPI 10

JUMLAH SKOR

55

MODUL RAKAN INKLUSIF

5.2. UJIAN KENDIRI

BAHAGIAN I
Arahan : Sila bulatkan satu sahaja jawapan yang anda pilih sama ada A,B,C atau D

bagi setiap soalan.

1. Rakan inklusif merupakan _____________________ yang belajar bersama-sama
dengan Murid Berkeperluan Khas di dalam kelas yang sama dan memainkan
peranan penting dalam proses pelaksanaan PPI.

A. Murid Berkeperluan Khas (MBK) C. murid pemulihan
B. murid arus perdana D. murid disleksia

2. Program Pendidikan Inklusif terdiri daripada ________________ kaedah.
A. 1 C. 5
B. 2 D. 6

3. ___________________ ialah MBK yang belajar di dalam kelas arus perdana
bagi sekurang-kurangnya satu mata pelajaran akademik.

A. Inklusif penuh C. Inklusif separa akademik
B. Inklusif Separa Bukan Akademik D. Inklusif sosial

4. Berikut merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Rakan Inklusif pada
peringkat sekolah kecuali

A. Guru Arus Perdana C. Organisasi Bukan Kerajaan (NGO)
B. Guru Pendidikan Khas D. Pengetua/Guru Besar

56

MODUL RAKAN INKLUSIF

5. Berikut adalah ciri-ciri Rakan Inklusif yang baik kecuali __________________ .

A. meringankan beban rakan C. taat kepada perintah Tuhan

B. sentiasa berakhlak mulia dan amanah D. memandang serong terhadap MBK

6. Tidak menyakiti hati rakan merupakan salah satu _____________ sesama Rakan

Inklusif.

A. arahan C. suruhan

B. adab D. perintah

7. __________________ merupakan salah satu kelebihan beradab bersama Rakan
Inklusif.

A. Rendah diri C. Bersikap negatif
B. Perasan iri hati D. Mendapat ramai rakan

8. Berikut merupakan kelebihan beradab bersama Rakan Inklusif kecuali
___________ .

A. diberkati Tuhan C. mendapat ejekan daripada rakan-rakan
B. disayangi oleh semua D. menjadi individu yang berakhlak mulia

9. Mendapat ramai rakan akan menjadikan kecuali ________________________ .

A. hidup lebih ceria C. komunikasi lebih aktif
B. hilang rasa hormat D. dapat berkongsi pengalaman

10. Cara membantu Rakan Inklusif dengan _______________________________ .

A. sentiasa mengganggu rakan istimewa C. menghalang rakan istimewa belajar
B. tidak berkongsi peralatan pembelajaran D. sentiasa terbuka menerima perbezaan

rakan istimewa

/10

57

MODUL RAKAN INKLUSIF

BAHAGIAN II

Arahan : Sila tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul.

1. Inklusif separa terbahagi kepada:
inklusif penuh
inklusif separa akademik
inklusif penuh sosial
inklusif separa bukan akademik
inklusif separa

2. Ciri-ciri Rakan Inklusif yang baik ialah:
meringankan beban rakan
bertindak mengikut emosi
taat kepada perintah Tuhan
tidak mementingkan diri dan bersedia menghulurkan bantuan
memiliki sifat ikhlas, jujur serta sentiasa bermaaf-maafan
memandang serong terhadap MBK
sentiasa berakhlak mulia dan amanah
memulaukan MBK

3. Berikut adalah adab sesama Rakan Inklusif kecuali:
segera memberi bantuan apabila diperlukan
mengasihi rakan seperti mengasihi diri sendiri
saling membimbing dan nasihat-menasihati
tidak menyakiti hati rakan
bertolak ansur dan bekerjasama
menghasut rakan menjauhi MBK
bertutur dengan bahasa yang sopan
mendoakan kesejahteraan dan kebaikan rakan

58

MODUL RAKAN INKLUSIF

4. Membentuk diri menjadi individu yang berakhlak mulia dengan:
hormat-menghormati sesama rakan
mengamalkan perilaku yang baik
mengamalkan perbuatan negatif
mengasihi dan menyayangi MBK
memandang rendah kepada kekurangan MBK
menafikan hak MBK

5. Berikut adalah keperluan Rakan Inklusif kecuali:
rakan istimewa saya perlu diterima dan disayangi oleh rakan-rakan
rakan istimewa saya perlu dibantu ketika di luar bilik darjah
rakan istimewa saya perlu dibenarkan tidak mematuhi peraturan
sekolah
rakan istimewa saya perlu dibantu ketika di luar bilik darjah
rakan istimewa saya perlu sentiasa diberi sokongan dan motivasi
supaya tidak berasa tersisih dan rendah diri
rakan istimewa saya perlu dikecualikan daripada belajar bersama-sama

6. Rakan Inklusif boleh membantu rakan istimewa mereka dengan:
sentiasa mendoakan kebaikan dan menggembirakan rakan istimewa
sentiasa memberi semangat dan dorongan agar rakan istimewa saya
berasa dihargai
sentiasa terbuka menerima perbezaan rakan istimewa
bersedia memberi pandangan negatif kepada rakan istimewa
bersedia memberi bantuan kepada rakan istimewa pada bila-bila masa
di dalam dan luar bilik darjah
bersedia memberikan jawapan semasa peperiksaan

/ 25

59

MODUL RAKAN INKLUSIF

RUJUKAN

A Guide for Practitioners.2nd Ed. California: Crown Press.
Abdul Rahim b. Talib, (2006). Pengenalan Pendidikan MBK Masalah Pembelajaran:
Open University Malaysia (OUM). Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd.

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). (1997). Dimuat turun pada 13 November 2009,
11.34p.m.daripada http://414326-Akta-Pendidikan-1996 1.pdf.

Allan. G. O., & Charles, J. R. (2006). Special Education And The Law.
Alper, S. 2001. Alternate assessement of students with disabilities in inclusive
settings.Needham Heights, MA.: Allyn & Bacon.

Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia (2015). Kod
Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas. Al-Hikmah Sdn. Bhd

Burch, P. (2007). Supplemental Education Services Under NCLB: Emerging
Chadd, J., & Drage, K. (2006). No Child Left Behind: Implications for Career and
TechnicalEducation. Journal of Career and Technical Education Research. 31(2),
79-99.

http://www.greatlakescenter.org/docs/Policy-Briefs/Burch_NCLB.pdf

Evidence And Policy Issues. Dimuat turun pada 18 November 2009, 11.44 p.m.
Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Haliza Hamzah, (2008). Perkembangan MBK: Untuk Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan: Edisi Kedua. Institut Perguruan Teknik,Kuala Lumpur: Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.

Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia, (2007). Buku Panduan
Instrumen Penempatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (IPP): Manual.
Selangor: Absolute Master Printers Sdn. Bhd.

Jamila K.A Mohamed, (2008). Pendidikan Khas untuk MBK Istimewa. Selangor: PTS
Professional Publishing Sdn. Bhd.

Pengenalan Bahasa. http://anuarsped.blogspot.com

60

MODUL RAKAN INKLUSIF
Supiah Saad, 2005. Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan
PendidikanInklusif di Malaysia, Jurnal Kementerian Pengajian Tinggi. Dimuat turun
pada 19 November 2009, 3.05p.m. dalam
http://www.Toodoc./com/search.php?=dasar+pendidikan+khas.
Tie Fatt Hee. (2002).Undang-undang Pendidikan di Malaysia. Shah Alam: Penerbit
Trahan, C. (2002). Implications of the No Child Left Behind Act of 2001 for Teacher
Education. Dimuat turun pada 19 November 2009, 4.30 p.m. daripada
http://findarticles.com/p/articles/mi_pric/is_200212/ai_3334171959/

61

MODUL RAKAN INKLUSIF

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 2, Blok E2,
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604 PUTRAJAYA 62

Tel : 603 8884 9190
Faks : 603 8888 6670


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แฟมสะสมผลงานฝกประสบการณการสอน
Next Book
Jadwal daring tgl 25-29 Okt kls 2 C (1)