The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by งานวิชาการ, 2022-05-05 14:06:18

โครงการงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

โครงการงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

โครงการงานบริหารวิชาการ
ปการศึกษา 2565

จดั ทำโดย

คณะกรรมการกลุม การบริหารงานวิชาการ

โรงเรยี นบานสไุ หงโก-ลก

สำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คำนำ

โครงการงานบริหารวิชาการ ระดับประถมศกึ ษา ประจำปการศึกษา 2565 โรงเรียนบา นสุไหงโก-ลก
สงั กัดสำนกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษานราธิวาส เขต 2 เลม นี้ สอดคลองกบั การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปตามกลยุทธสถานศึกษา 6 ขอ อีกท้ัง จดั สรรงบประมาณโดยแบง เปน 2 ประเภท ไดแ ก งบประมาณ
สนบั สนนุ คาใชจายในการจดั การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน (คาจดั การเรียนการสอน , คา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รยี น)
และงบรายไดส ถานศึกษา รวมจำนวน 14 โครงการ

ทั้งนี้ กลมุ งานบรหิ ารวชิ าการไดม ีการกำหนดคณะครูและบคุ ลากรที่เก่ยี วขอ งกับขอบขายงานวชิ าการ
ครผู สู อนประจำกลมุ สาระการเรยี นรู และผรู ับผิดชอบโครงการทุกคนไดรว มกันระดมความคิด โดยมเี ปาหมาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรยี น และบรหิ ารการศกึ ษาท้ังระบบเปนสำคญั ซึ่งจะสงผลตอ การพฒั นาโรงเรียนไปสู
ความสำเรจ็ ในอนาคตตอไป

งานบริหารวิชาการ
โรงเรยี นบา นสไุ หงโก-ลก

สารบัญ

หนา ท่ี

1. โครงการการพฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษา 1

2. โครงการพฒั นากระบวนการเรยี นรูสงเสรมิ สมรรถนะดานการคิดเพ่อื ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น 5

3. โครงการพัฒนาหอ งสมุด 8

4. โครงการวดั และประเมินผล 11

5. โครงการพฒั นาวิชาการ 16

6. โครงการสงเสริมการใช ICT ในการจัดการเรียนรู 19

7. โครงการการจัดการเรยี นรูใ นสถานการณการแพรร ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 22

8.โครงการพฒั นาคณุ ภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาองั กฤษเพ่ือการสื่อสาร 25

9.โครงการสง เสริมและพัฒนาการจดั การเรียนรูคอมพวิ เตอรและเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล 32

10.โครงการจินตคณติ 36

11.โครงการจดั ทำระเบียบและแนวปฏบิ ัตทิ ่ีเกย่ี วกับงานวชิ าการ 41

12.โครงการนเิ ทศการศึกษา 44

13.โครงการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 50

14.การสง เสรมิ สนบั สนนุ ประสานความรว มมอื งานวชิ าการกบั สถานศึกษาและองคกรภายนอก 56

กลยุทธโ รงเรยี นบา นสไุ หงโก-ลก

กลยทุ ธท ่ี 1 จดั การศึกษาเพอื่ เสริมสรา งความมัน่ คง และสอดคลองกบั อัตลักษณข องสถานศึกษา
ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความตอ งการของทอ งถ่นิ
กลยุทธท่ี 2 พฒั นาผูเรียน ใหม คี ุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา และลดความเหล่อื มล้ำทางการศกึ ษา
กลยทุ ธท่ี 3 พฒั นาครแู ละบุคลากรใหมคี วามเชยี่ วชาญทางวิชาชพี
กลยทุ ธท ี่ 4 เพม่ิ ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการและการมีสว นรว มในการจัดการศกึ ษา
กลยุทธที่ 5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื สนับสนนุ การบรหิ ารจดั การและการจัดการเรียนรู
กลยุทธท่ี 6 จดั การศึกษาเพือ่ พฒั นาคุณภาพชวี ิตท่ีเปน มติ รกับสิ่งแวดลอม

ประมาณการงบประมาณภาพรวม
ตามโครงการกลุมงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศึกษา 2565

ท่ี กลยุทธ โครงการ ประเภทงบประมาณ ผูรบั ผดิ ชอบ
ขอ ท่ี
การเรยี นการสอน พัฒนาคณุ ภาพผูเ รียน รายได

1 1 โครงการการพัฒนาหลกั สูตรสถานศกึ ษา 5,600 นางปริชญา มาสินธุ

2 2 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรสู ง 110,000 นางสาวอาซมี ะ สแี ป
เสรมิ สมรรถนะดา นการคิดเพือ่ ยกระดับ นางสาวนฐั กานต หมานจันทร
ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน

3 2 โครงการพัฒนาหอ งสมุด 40,000

4 2 โครงการวัดและประเมนิ ผล 20,000 นายอรรถพร เพชรสงค

5 2 โครงการพฒั นาวชิ าการ 2,179,980.50 นางปรชิ ญา มาสนิ ธุ

6 2 โครงการสง เสริมการใช ICT ในการ 739,800 นางปรชิ ญา มาสินธุ
จดั การเรียนรู 296,100 นางสาวนรู ซาฮีดา ยะโกะ

7 2 โครงการการจดั การเรยี นรูในสถานการณ 2,179,980 นางสาวนพรรณพ แจงสวาง
การแพรร ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั 739,800 นางลกั ษมี สาและ
โคโรนา 2019 (COVID-19) 296,100 นายนรู เดน สาเมาะ

8 2 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอื่ สาร

9 2 โครงการสง เสรมิ และพฒั นาการจัดการ
เรียนรคู อมพวิ เตอรและเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั

10 2 โครงการจนิ ตคณิต

11 4 โครงการจัดทำระเบียบและแนวปฏบิ ัติท่ี 1,000 นางสาวสนุ สิ า แกว สกุ ใส
เกีย่ วกับงานวชิ าการ 5,000 นางมารยี ัน สะอุ

12 4 โครงการนเิ ทศการศกึ ษา

13 4 โครงการประกนั คณุ ภาพภายในและ 6,000 นายสาวตอยบี ะห ยามา
นายณฐั พฒั น พาณิชพัฒนกุล
มาตรฐานการศกึ ษา

14 4 การสงเสรมิ สนับสนุน ประสานความรว ม 126,500

มืองานวชิ าการกับสถานศึกษาและองคกร

ภายนอก

งบประมาณภาพรวม 314,100 899,551.50 3,215,880 4,429,532

คณะกรรมการงานบรหิ ารวชิ าการ
ปการศึกษา 2565

1. นายสวา ง ชินพงษ ผูอำนวยการโรงเรียนบานสไุ หงโก-ลก
2. นางสาวมาฤดี
3. นางปริชญา บุญทองใหม รองผอู ำนวยการโรงเรียนบา นสุไหงโก-ลก
4. นางมารียนั
5. นางสาวอาซมี ะ มาสนิ ธุ หวั หนากลุมงานบริหารวชิ าการ
6. นางสาวสีตีโนไอนี
7. นายณัฐพัฒน สะอุ รองหวั หนา กลุม งานบรหิ ารวชิ าการ
8. นายสขุ สันต
9. นางสาวสริ วิ นนั ท สแี ป คณะกรรมการสายชนั้ ป.1
10. นางสาวตอยบี ะห
11. นางสาวกนกวรรณ ญาตมิ ณี คณะกรรมการสายชน้ั ป.1
12. นางสาวนรู ซาฮีดา
13. นายอรรถพร พาณชิ พฒั นกลุ คณะกรรมการสายชน้ั ป.1
14. นางสาวนฐั กานต
15. นางสาวนพรรณพ ยบุ ลชติ คณะกรรมการสายชั้น ป.2
16. นางสาวศริ วิ รรณ
17. นางสาวสนุ ิสา สิทธิกัน คณะกรรมการสายช้ัน ป.2
18. นางสาวองั คณา
ยามา คณะกรรมการสายช้ัน ป.3

จินดามณี คณะกรรมการสายชน้ั ป.3

ยะโกะ คณะกรรมการสายชน้ั ป.4

เพช็ รสงค คณะกรรมการสายชนั้ ป.5

หมานจันทร คณะกรรมการสายชนั้ ป.5

แจง สวา ง คณะกรรมการสายชัน้ ป.6

มาลยารมย คณะกรรมการสายชนั้ ป.6

แกว สุกใส คณะกรรมการสายชั้น ป.6

เกิดพุม คณะกรรมการสายชั้น ป.6

โครงการ การพัฒนาหลกั สตู รสถานศกึ ษา

สนองพระบรมราโชบายดา นการศกึ ษา ขอท่ี 1

สนองยทุ ธศาสตรชาติ ขอ ท่ี 3

สนองมาตรฐานการศกึ ษา มาตรฐานท่ี 2 ขอ 2.1 และ 2.3

ลักษณะโครงการ ตอเนอ่ื ง

งานที่รบั ผิดชอบ การบรหิ ารงานวชิ าการ

ผูรับผิดชอบโครงการ นางปรชิ ญา มาสินธุ , นางสาวนพรรณพ แจงสวาง

นายณฐั พัฒน พาณชิ พฒั นากลุ , นางสาวอังคณา เกดิ พมุ

นางสาวอาซีมะ สแี ป

ระยะเวลาดำเนนิ การ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธกิ ารไดประกาศใชหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 ฉบับ

ปรบั ปรุงมาตรฐานตัวชีว้ ดั พ.ศ.2560 ซึง่ เปน หลกั สูตรแกนกลางใหส ถานศกึ ษานำไปจัดทำสาระ ใหสอดคลองกบั
สภาพความตองการของทอ งถิน่ และของผเู รียน หลงั จากทไี่ ดม กี ารนำหลักสตู รไปใชร ะยะหน่ึงแลว จำเปน ตองมีการ
ปรบั ปรงุ พฒั นาใหส อดคลองกบั ความเปลยี่ นแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะอยา งย่ิงดา นเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ทักษะการเรยี นรูท่ีจำเปน ของผูเ รียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหผูเรียนรูเ ทา ทันการเปลีย่ นแปลงและ
เขาถึงความรูเทคโนโลยที ที่ ันสมยั และเหมาะสม ดังนน้ั โรงเรียนบา นสุไหงโก-ลก ไดต ระหนกั ถงึ ความสำคญั
ดงั กลา ว จึงไดจดั ทำโครงการพฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษาขนึ้

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสถานศึกษามหี ลกั สตู รสถานศกึ ษาและเอกสารประกอบหลักสตู รทเ่ี หมาะสม และสอดคลอ งกับ

จดุ เนนบรบิ ททอ งถน่ิ และความตองการของผเู รยี นและชมุ ชน     
2.2 เพื่อใหสถานศึกษาไดรับขอ มลู สารสนเทศที่เปน ประโยชนในการพัฒนา ปรบั ปรงุ หลักสูตรจากการ

ประเมนิ หลกั สูตรสถานศกึ ษา

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศกึ ษา 2565 หนา ที่ 1

3. เปา หมาย
3.1 ดา นปริมาณ
1) โรงเรียนมหี ลกั สตู รสถานศึกษา (ฉบบั ปรับปรงุ ปการศึกษา 2565) และเอกสารประกอบหลกั สูตร
2) ผลการประเมินการใชหลักสตู ร อยูใ นระดับดขี ้ึนไป
3.2 ดานคณุ ภาพ
โรงเรยี นมีหลักสตู รสถานศึกษา (ฉบับปรับปรงุ ปการศกึ ษา 2565)  และเอกสาร

ประกอบหลักสูตรทั้งรายวิชาพนื้ ฐานรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพฒั นาผเู รียน และเอกสารวดั ผลประเมินผลที่เหมาะ
สมกบั ผเู รยี นและทองถน่ิ มีรายวิชา/กจิ กรรมที่หลากหลายผูเ รยี นเลือกตามความถนดั และสนใจ 

4. กิจกรรมการดำเนินการ ระยะเวลา ผรู บั ผดิ ชอบ

ที่ กจิ กรรม/ขนั้ ตอนการดำเนินการ เม.ย.65 นางปริชญา มาสินธุ
น.ส.นพรรณพ แจงสวาง
1. กจิ กรรมจัดทำและพฒั นาหลักสูตรสถานศกึ ษาและ เม.ย.65 น.ส.อาซีมะ สีแป
เอกสารประกอบหลกั สตู ร เม.ย.65-ม.ี ค.66 น.ส.องั คณา เกิดพุม
1.1 ประชมุ คณะกรรมการ เพ่ือวางแผนดำเนนิ การ แตงตงั้ นายณฐั พัฒน พาณชิ พฒั นกุล
คณะทำงาน พ.ค.65
1.2 จดั ทำโครงการเพ่ือเสนออนุมตั ิโครงการ
1.3 ประสานงาน เตรียมความพรอมการจัดกจิ กรรม มิ.ย.65
1.4 ดำเนนิ การจดั กจิ กรรม
1) ประชมุ ปฏิบัติการพัฒนาและปรบั ปรุงหลักสตู ร ก.พ.66
สถานศึกษาและเอกสารประกอบหลกั สตู ร ก.พ.66
2) จัดพมิ พเ อกสารหลกั สตู รสถานศกึ ษาและเอกสาร ก.พ.66
ประกอบฯ
3) ประเมนิ การใชหลกั สูตร
1.5 กำกบั ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน
1.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 2

ที่ กิจกรรม/ขนั้ ตอนการดำเนนิ การ ระยะเวลา ผูรบั ผดิ ชอบ

2. กจิ กรรมการประเมินการใชหลกั สตู ร เม.ย.65 นางปริชญา มาสินธุ
2.1 ประชุมคณะกรรมการ เพอ่ื วางแผนดำเนนิ การ น.ส.นพรรณพ แจง สวาง
แตงต้งั คณะทำงาน เม.ย.65 น.ส.อาซีมะ สีแป
2.2 จดั ทำโครงการเพอ่ื เสนออนุมตั ิโครงการ เม.ย.65-ม.ี ค.66 น.ส.อังคณา เกดิ พมุ
2.3 ประสานงาน เตรียมความพรอ มการจดั กิจกรรม นายณัฐพฒั น พาณิชพฒั นกุล
2.4 ดำเนินการจดั กิจกรรม
1) สรางเครอื่ งมอื ในการประเมนิ หลักสตู ร ซึง่ ธ.ค.65
ประกอบดว ย 3 ชวงเวลาไดแก กอนการใช
หลกั สตู ร ระหวางการใชห ลกั สูตร และหลงั ม.ค.66
การนำหลักสูตรไปใช ก.พ.66
2) นำเครือ่ งมือไปใชเก็บรวบรวมขอมลู ก.พ.66
2.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
2.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5.งบประมาณและรายละเอยี ดการใชงบประมาณ 5,600  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจาย
ประมาณ
ท่ี กจิ กรรม/คำชี้แจงในการใชงบประมาณ คา คา คา วสั ดุ คา
ตอบแทน ใชสอย ครุภัณฑ

1. กิจกรรมจัดทำและพัฒนาหลกั สูตรสถานศึกษา 5,600 5,600
และเอกสารประกอบหลกั สูตร 5,600
1) จดั ประชมุ ปฏบิ ัตกิ าร 5,600
- คา อาหารวา ง
- คาอาหารกลางวนั

รวม

หมายเหตุ : ถวั เฉล่ียคา ใชจ า ยในทุกรายการ

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 3

6.การประเมนิ ผล

ที่ ตวั ชีว้ ดั ความสำเร็จ วิธีการ/ประเมนิ ผล เครอื่ งมือทใ่ี ช

1. หลกั สตู รสถานศกึ ษา (ฉบบั ปรบั ปรุง ปก ารศึกษา 2564)  การตรวจสอบความ แบบตรวจสอบ

และเอกสารประกอบหลักสูตรทงั้ รายวิชาพ้นื ฐานรายวชิ า ครบถว นของหลักสตู ร

เพมิ่ เติม กจิ กรรมพัฒนาผเู รียน และเอกสารวดั ผลประเมิน

ผลท่ีครบถว นและสมบูรณ

2. ผลการประเมินหลังการใชหลักสูตรสถานศึกษา การประเมนิ การใช แบบประเมินออนไลน

(ฉบบั ปรับปรุง ปการศกึ ษา 2565) หลกั สตู ร

 

7. ผลท่คี าดวา จะไดรบั

7.1 หลกั สตู รสถานศกึ ษาและเอกสารประกอบหลกั สูตรท่เี หมาะสม ความทันสมยั และสอดคลอ งกับจดุ

เนน บรบิ ททองถ่นิ และความตองการของผูเรียนและชุมชน     

7.2 สถานศกึ ษาไดรบั ขอ มูลสารสนเทศทเี่ ปน ประโยชนใ นการพัฒนา ปรับปรงุ หลกั สตู รจากการประเมิน

หลกั สตู รสถานศกึ ษาตอ ไป

โครงการงานบริหารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนา ท่ี 4

โครงการ สงเสริมสมรรถนะดานการคิดเพอื่ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผเู รยี น

สนองพระบรมราโชบายดา นการศกึ ษา ขอ ท่ี 1

สนองยุทธศาสตรช าติ ขอท่ี 3

สนองมาตรฐานการศกึ ษา มาตรฐานท่ี 2 ขอ 2.1 และ 2.3

ลักษณะโครงการ ตอเนือ่ ง

งานท่รี บั ผดิ ชอบ การบริหารงานวิชาการ

ผูร ับผดิ ชอบโครงการ นางสาวอาซีมะ สีแป , นางสาวนพรรณพ แจงสวา ง

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกมอี ิทธิพลตอการจดั การเรียนการสอน เพื่อใหการศึกษาไปสโู ลกแหงการ

เปลี่ยนแปลงหรอื โลกศตวรรษใหม มีสอคลองความคาดหวงั ของสังคม การจัดการศกึ ษาในศตวรรษที่ 21 มีความ
จำเปนตอ ผเู รียน ความสามารถในการนำสมรรถนะที่มไี ปปรบั ใชในสภาพแวดลอมใหม ๆ และสามารถพัฒนา
ทกั ษะความเปนเลิศ โดยอาศยั วธิ กี ารเรียนรทู ่ีสอดคลองกบั ความสนใจของผูเรยี น มีกระบวนการวิจัยเปนฐานมกี าร
ประเมินผลสมรรถนะและความสามารถในการเรียนรขู องผูเรียน และสามารถดำรงชีวติ ไดอยา งมคี วามสุข จงึ ไดจดั
ทำโครงการสง เสรมิ สมรรถนะดา นการคดิ เพอ่ื ยกระดับผลสมั ฤทธข์ิ องผเู รยี น

2. วัตถปุ ระสงค
1. เพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการคิดท่ีสอดคลอ งกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

2. เพอื่ ใหผ ูเรยี นมคี วามรแู ละทกั ษะทจ่ี ำเปน ตามหลกั สตู รและยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผเู รียนใหสงู ขึน้

3. เปา หมาย
3.1 ดา นปริมาณ
รอ ยละ 80 ของนักเรยี นไดร บั สงเสริมสมรรถนะดา นการคดิ เพือ่ ยกระดบั ผลสมั ฤทธข์ิ องผูเรียน

ทีต่ อบสนองตอ การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 ผา นกระบวนการจัดการเรียนรูข องครูในทกุ กลุมสาระการเรยี นรู
3.2 ดา นคุณภาพ
1. นกั เรยี นมรี ะดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นสูงข้ึน
2. นกั เรยี นมคี วามรแู ละทกั ษะทีจ่ ำเปนตามหลกั สูตร และมีคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขนั้ พื้นฐาน และตอบสนองนโยบายของหนวยงานตน สงั กดั

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนาท่ี 5

4. กจิ กรรมการดำเนินการ  ระยะเวลา ผรู ับผิดชอบ

ท่ี กจิ กรรม/ข้ันตอนการดำเนินการ เม.ย.65 ผบู รหิ ารและหัวหนากลมุ สาระ

1 1. ประชมุ คณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ เม.ย.65 นางสาวอาซีมะ สแี ป
แตง ตัง้ คณะทำงาน ม.ิ ย. นางสาวอาซมี ะ สีแป
มิ.ย.65-ม.ค.66
2. จดั ทำโครงการเพือ่ เสนออนุมตั โิ ครงการ
3. ประสานงาน เตรยี มความพรอ มการจดั กิจกรรม นางสาวศิรวิ รรณ มาลยารมย
4 .ดำเนนิ การจดั กิจกรรมกลมุ สาระการเรียนรู นายนูรเดน สาเมาะ
นางสาวอัญชลี อุดมศิลป
1) กจิ กรรมรกั ษภาษา นางสาววนั วสิ า ถนอมพร
2) กจิ กรรมบา นคณิตคดิ สนกุ นายสุขาติ มาสนิ ธุ
3) กจิ กรรมปญ หาพาสำเรจ็ นายเชิดศิรวิ ัฒน สุขุมพันธพ ิพัฒนา
4) กิจกรรมสงเสริมสำนึกรักบา นเกดิ นางสาวรูซลีณี เซะนาราเซะ
5) กจิ กรรมสงเสริมทกั ษะการเคลอื่ นไหว นางซูไบดะ สะมะอุง
6) กิจกรรมศลิ ปสรางสรรค ก.พ.66 นางสาวอาซมี ะ สีแป
7) กิจกรรมความสำเรจ็ เปน นิสยั ก.พ.66 นางสาวอาซมี ะ สีแป
8) กจิ กรรม English พาเพลนิ
11.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน
11.6 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5.งบประมาณและรายละเอยี ดการใชง บประมาณ 100,000  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจาย
ประมาณ
ที่ กจิ กรรม/คำชี้แจงในการใชงบประมาณ คา คา คา วสั ดุ คา
ตอบแทน ใชสอย ครภุ ัณฑ

1. กจิ กรรมกลมุ สาระการเรยี นรู 110,000 10,000 50,000 30,000 20,000
กจิ กรรมรักษภ าษา
กจิ กรรมบา นคณิตคิดสนกุ
กิจกรรมปญ หาพาสำเรจ็
กจิ กรรมสงเสรมิ สำนกึ รกั บา นเกดิ
กิจกรรมสงเสรมิ ทักษะการเคลื่อนไหว
กจิ กรรมศลิ ปสรางสรรค

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 6

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ที่ กิจกรรม/คำชี้แจงในการใชง บประมาณ คา คา คา วสั ดุ คา
ตอบแทน ใชสอย ครภุ ณั ฑ
กิจกรรมความสำเรจ็ เปน นิสยั
กิจกรรม English พาเพลนิ 110,000 10,000 50,000 30,000 20,000

รวม
หมายเหตุ : ถัวเฉลีย่ คาใชจายในทุกรายการ

6.การประเมนิ ผล วธิ กี าร/ประเมินผล เคร่อื งมอื ท่ีใช

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ รายงานผลสัมฤทธ์ิ
ตดิ ตามการดำเนิน รายงานผลกจิ กรรม
1. รอ ยละ 80 ของนกั เรียนไดรบั สงเสรมิ สมรรถนะดานการ กิจกรรม
คิดเพอื่ ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ขิ องผเู รียน ทต่ี อบสนองตอการ
เปล่ยี นแปลงในศตวรรษที่ 21 ผานกระบวนการจดั การ
เรียนรูของครใู นทกุ กลุมสาระการเรยี นรู

 7. ผลท่ีคาดวา จะไดรับ
7.1 นกั เรียนความเปน เลิศทางดานวชิ าการของผูเรยี น ตามความถนดั และความสนใจ

7.2 นักเรียนมีความสามารถตามศกั ยภาพของตนเองดว ยวธิ ีการท่ีหลากหลาย
7.3 นักเรียนมผี ลสัมฤทธขิ์ องผเู รียนท่ีสูงขึ้น

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศึกษา 2565 หนา ท่ี 7

โครงการ โครงการพฒั นาหอ งสมุด

สนองพระบรมราโชบายดานการศกึ ษา ขอ ที่ 2

สนองยุทธศาสตรชาติ ขอ ท่ี 3

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ขอ 2.5 และ 2.3

ลกั ษณะโครงการ ตอ เนอื่ ง

งานทีร่ ับผดิ ชอบ การบริหารงานวชิ าการ

ผรู ับผิดชอบโครงการ นางสาวนฐั กานต หมานจนั ทร , นางสาวพันทพิ า ทบั ทอง

นางสาวนรู ซาฮีดา ยะโกะ

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
หองสมุดโรงเรียน เปน แหลง การเรียนรภู ายในโรงเรียนท่ีมีความสำคญั ย่ิงตอการ จดั การเรยี นรขู องครผู สู อน

และการเรียนรใู นกลุมสาระการเรยี นรูตางๆของนักเรียน เพราะเปน แหลงการเรียนรูทอ่ี ำนวยความสะดวก จดั
กจิ กรรมทก่ี ระตุนใหน กั เรียนเกิดการเรยี นรู ศึกษาคนควา แสวงหาคำตอบ และสรางองคความรูด วยตนเองได

ดงั นนั้ โรงเรยี นบา นสุไหงโก-ลก จึงไดจัดทำโครงการพฒั นาหอ งสมดุ เพือ่ สรา งนสิ ยั รักการอา น ปรบั ปรุง
แหลง การเรียนรูภายในโรงเรียนท่เี ออ้ื ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู และเพือ่ ใหค รูนกั เรยี นมแี หลงเรยี นรสู ำหรับ
ศึกษาคน ควาหาความรดู วยตนเองมีความสุขและเกิดนสิ ยั รักการอานมากขึ้น

2. วตั ถุประสงค
2.1 เพ่ือสง เสรมิ การเรยี นการสอนในโรงเรียนใหมปี ระสทิ ธภิ าพดา นการอา นมากขนึ้

2.2 เพ่ือใหครูนกั เรียนมแี หลงการเรียนเพอื่ ศึกษาคนควา หาความรู

2.3 เพอ่ื กระตุน และช้ีนำนักเรียนใหเกิดความสนใจและมนี สิ ัยรกั การอา น

3. เปา หมาย
3.1 ดา นปริมาณ
1) นักเรียนและบคุ ลากรในโรงเรียนบานสุไหงโก-ลกทุกคนเขา ใชบรกิ ารหอ งสมุด
2) มีหนังสือเพียงพอสำหรับการใหบริการนักเรยี น

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนาที่ 8

3.2 ดา นคณุ ภาพ
ครแู ละนักเรียนเหน็ ความสำคัญของการหาขอมลู และการใชบริการของหอ งสมุดและมวี ธิ ีที่หลาก

หลาย และสามารถนำไปใชในชวี ิตประจำวนั ได

4. กิจกรรมการดำเนินการ  ระยะเวลา ผูร บั ผดิ ชอบ

ที่ กจิ กรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินการ เม.ย.65 นางสาวนฐั กานต หมานจันทร

1 1. ประชมุ คณะกรรมการเพอ่ื วางแผนดำเนนิ การ นางสาวพนั ทิพา ทบั ทอง
แตง ตั้งคณะทำงาน
เม.ย.65 นางสาวนรู ซาฮีดา ยะโกะ
2. จัดทำโครงการเพ่ือเสนออนมุ ัติโครงการ
3. ประสานงาน เตรียมความพรอมการจดั กิจกรรม มิ.ย.
4 .ดำเนนิ การจดั กิจกรรมกลมุ สาระการเรยี นรู
ม.ิ ย.65-ม.ค.66
1) การจัดซื้อหนังสือใหม
2) ดำเนนิ งานเทคนคิ หองสมุด ก.พ.66
3) ดำเนินงานบรกิ ารหองสมุด ก.พ.66
4) จดั กิจกรรมสงเสรมิ นิสยั รักการอาน
5) จดั ทำเอกสารธรุ การ/ครุภณั ฑ/ อน่ื ๆ
11.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
11.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5.งบประมาณและรายละเอียดการใชง บประมาณ 100,000  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ท่ี กิจกรรม/คำชแี้ จงในการใชง บประมาณ คา คา คา วัสดุ คา
ตอบแทน ใชสอย ครภุ ณั ฑ

1. การจดั ซ้อื หนังสอื ใหม 35,000 35,000
2. กจิ กรรมสง เสรมิ นสิ ัยรักการอา น 5,000
5,000
(ตอบคำถามชงิ รางวัล) 40,000
40,000
รวม

หมายเหตุ : ถวั เฉลย่ี คา ใชจายในทุกรายการ

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปการศึกษา 2565 หนาที่ 9

6.การประเมินผล วิธกี าร/ประเมนิ ผล เครอื่ งมือท่ใี ช

ท่ี ตวั ชี้วดั ความสำเรจ็ สอบถามความพงึ พอใจ แบบสอบถาม

1. รอยละ 90 ของนกั เรียน มนี ิสยั รักการอา น สามารถ
แสวงหาความรจู ากแหลงตา งๆ ไดอยา งหลากหลาย

2. รอยละ 90 ของนักเรยี น สามารถนำความรูทไ่ี ดรบั มา สงั เกต แบบสังเกต
พฒั นาตนเองและใชชีวติ ประจำวันได ตรวจสอบ สถิตกิ ารเขา ใจบริการ

3. รอ ยละ 90 ของนกั เรยี น เขา ใชห อ งสมดุ และแหลงเรียนรู
ทง้ั ในและนอกสถานศึกษา

 7. ผลทคี่ าดวาจะไดร ับ
7.1 นกั เรียนสามารถแสวงหาความรู นำความรทู ่ไี ดร บั มาพฒั นาตนเองและใชในชวี ติ ประจำวันได

7.2 นกั เรียนสามารถทำงานรวมกับผูอน่ื และอยูรว มกนั อยางมีความสุข

โครงการงานบริหารวิชาการ ปการศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 10

โครงการ โครงการวดั และประเมินผล

สนองพระบรมราโชบายดานการศึกษา ขอ ที่ 2

สนองยุทธศาสตรชาติ ขอ ท่ี 2 และขอท่ี 3

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ขอท่ี 3.4

ลักษณะโครงการ ตอเน่อื ง

งานทร่ี บั ผดิ ชอบ การบริหารงานวชิ าการ

ผรู บั ผดิ ชอบโครงการ นายอรรถพร เพชรสงค, นางสาวศิรวิ รรณ มาลยารมย

นางสาวอังคณา เกดิ พุม, นายณัฐพฒั น พาณิชพัฒนกุล,

นางสาวอาซมี ะ สแี ป

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 - มีนาคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ตามระเบยี บกระทรวงศึกษาธิการ วาดว ยการวดั และประเมินผลการเรียนรูตามหลกั สูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานพทุ ธศกั ราช 2551 และการวดั และประเมินผลการเรยี นร/ู ทะเบียนโรงเรยี นบานสไุ หงโก-ลก
ใหความสำคญั มากตอ การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรียน ตามทห่ี ลกั สตู รสถานศึกษากำหนด นอกจากนยี้ ังมี
ประโยชนสำหรบั ครูผสู อนในการปรับปรงุ การเรียนการสอนและตัดสนิ ผลการเรียน จึงไดจ ดั ทำโครงการการวัดผล
และประเมนิ ผล ข้นึ เพ่ือใหก ารดำเนนิ งานเปน ไปดว ยความเรยี บรอยและมปี ระสทิ ธภิ าพบรรลเุ ปา หมายของทาง
โรงเรียน ทางราชการ และเพื่อใหคณะครไู ดนำไปใชเปนขอ มลู ในการปรับปรุงและเรียนการสอนอยา งตอเน่อื ง

2. วัตถุประสงค
2.1. เพือ่ พัฒนาผเู รียนใหม ีความรแู ละมที กั ษะที่จำเปน ตามหลักสตู ร
2.2. เพอ่ื ใหค รสู ามารถจัดการเรียนการสอนอยา งมปี ระสิทธิภาพและมีกระบวนการเรียนรูท เ่ี นนผเู รียน
เปน สำคญั ตามหลกั สูตรของโรงเรียนท่กี ำหนด
2.3. เพอ่ื จัดทำและจัดหาแบบวดั ผลประเมนิ ผลตา งๆ และเครือ่ งมอื ที่ใชวดั ผลประเมนิ ผลท่เี ก่ยี วของ
2.4. เพอ่ื ดำเนนิ การเทยี บโอนผลการเรียนของนกั เรียนท่ียา ยเขามาเรยี นใหม
2.5. เพ่อื ใหรปู แบบกระบวนการวดั ผลประเมินผลของครูเปนไปในแนวทางเดียวกนั
2.6. เพือ่ รายงานคุณภาพการศกึ ษาของนักเรยี นเปนรายบคุ คล รายช้ันเรียน และภาพรวมของโรงเรยี น
ใหบคุ คลในชุมชนและหนวยงานทเี่ กยี่ วของทราบอยางถูกตองและเชอ่ื ถือได
2.7. เพ่อื สงเสรมิ ใหคณะครูมีการประเมินผลการเรยี นรูตามสภาพจรงิ

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปก ารศึกษา 2565 หนา ท่ี 11

3. เปา หมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ผเู รียนรอ ยละ 100 มีความรูและทกั ษะตามหลักสตู ร
2) ครรู อ ยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนอยา งมปี ระสทิ ธิภาพและเนน ผูเ รยี นเปน สำคญั
3) มแี บบวัดผลประเมินและเครอ่ื งมอื วดั ผลประเมนิ ผลตามความตองการใชข องครูรอ ยละ100
4) ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนทีย่ ายเขา มาเรียนใหม รอยละ 100
5) คณะครูมีการประเมนิ ผลการเรยี นรูตามสภาพจริง รอ ยละ 80
3.2 ดานคุณภาพ
1) กระบวนการวัดผลเปน ไปในแนวทางเดยี วกนั และมีประสทิ ธิภาพในระดบั ดี
2) รายงานคณุ ภาพการศกึ ษาของนักเรยี นเปนรายบุคคล รายชน้ั เรียน และภาพรวมของโรงเรยี นให
บุคคลในชุมชนและหนว ยงานที่เกี่ยวขอ งทราบทกุ ภาคเรียนและทกุ ปการศึกษามีประสทิ ธภิ าพ
ในระดบั ดี

4. กจิ กรรมการดำเนนิ การ ระยะเวลา ผรู บั ผดิ ชอบ

ท่ี กจิ กรรม/ขน้ั ตอนการดำเนนิ การ พ.ค. 2565 นายอรรถพร เพชรสงค

1. กิจกรรมงานทะเบียน นางสาวศริ ิวรรณ มาลยารมย
1.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนดำเนนิ การ แตง ตง้ั
คณะทำงาน นางสาวองั คณา เกิดพมุ
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติโครงการ
1.3 ประสานงาน เตรยี มความพรอ มการจดั กจิ กรรม ตลอดปการ นายณฐั พัฒน พาณิชพัฒนกลุ
1.4 ดำเนินการจดั กิจกรรม ศึกษา นางสาวอาซีมะ สีแป
1) ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน คณะครูตามคำสัง่
2) จดั ทำและจดั หาแบบวดั ผลประเมินผล
3) จดั ทำระเบยี นแสดงผลการเรยี น (ปพ.1) สำหรบั
นักเรยี นยายออกและนักเรยี นทจี่ บการศึกษา
4) จัดทำแบบรายงานผูส ำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
5) จดั ทำแบบแสดงผลการพฒั นาคุณภาพของผูเรยี น (
ปพ.5) และผลการพัฒนาคุณภาพผเู รียนรายบคุ คล (
ปพ.6)

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปการศึกษา 2565 หนา ที่ 12

ที่ กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนนิ การ ระยะเวลา ผูรบั ผดิ ชอบ
ต.ค. 2565
6) จัดทำใบรับรองผลการศกึ ษา (ปพ.7) นายอรรถพร เพชรสงค
7) จดั ทำเอกสารระเบยี นสะสม (ปพ.8) มี.ค. 2565 นางสาวศิริวรรณ มาลยารมย
8) จดั ทำบตั รสุขภาพ นางสาวอังคณา เกิดพุม
9) จดั ทำรายงานคุณภาพการศึกษา นายณฐั พฒั น พาณชิ พฒั นกลุ
1.5 กำกบั ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน นางสาวอาซีมะ สีแป
1.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนนิ งาน คณะครูตามคำสงั่

2. กจิ กรรมการวัดและประเมนิ ผล
2.1 ประชุมคณะกรรมการ เพอื่ วางแผนดำเนนิ การ แตงตงั้
คณะทำงาน
2.2 จัดทำโครงการเพ่อื เสนออนมุ ตั ิโครงการ
2.3 ประสานงาน เตรียมความพรอ มการจัดกจิ กรรม
2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมสอบปลายภาคเรยี น
2.4.1 กิจกรรมสอบปลายภาคเรยี นท่ี 1
1) จดั ทำคำสง่ั คณะกรรมดำเนินการสอบ
2) ประชุมคณะกรรมการสอบปลายภาคเรยี นที่ 1
3) จัดทำเคร่ืองมอื วัดและประเมินผลการเรยี นรู
4) ตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมนิ ผลการเรียน
รู
5) นำเครอ่ื งมือวดั และประเมนิ ผลการเรียนรูไปใช
ในการทดสอบ
6) สรุปผลการสอบปลายภาคเรยี นที่ 1
2.4.2 กจิ กรรมสอบปลายภาคเรียนท่ี 2
1) จัดทำคำสง่ั คณะกรรมดำเนนิ การสอบ
2) ประชุมคณะกรรมการสอบปลายภาคเรยี นท่ี 2
3) จัดทำเครื่องมอื วดั และประเมินผลการเรียนรู
4) ตรวจสอบเครื่องมือวดั และประเมินผลการเรยี น
รู
5) นำเครือ่ งมอื วัดและประเมนิ ผลการเรียนรไู ปใช
ในการทดสอบ

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนาท่ี 13

ที่ กจิ กรรม/ข้นั ตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผูร บั ผดิ ชอบ

6) สรุปผลการสอบปลายภาคเรยี นที่ 2
2.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน
2.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนนิ งาน

5.งบประมาณและรายละเอียดการใชง บประมาณ 20,000  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ที่ กจิ กรรม/คำช้แี จงในการใชงบประมาณ คา คา คาวสั ดุ คา
ตอบแทน ใชสอย ครภุ ณั ฑ

1. กิจกรรมงานทะเบียน 20,000 10,000 10,000
กจิ กรรมการวัดและประเมินผล 20,000
1) ดำเนินการจดั ประชุม/อบรม 10,000 10,000
2) จดั ทำคูมอื การวดั และประเมินผล
3) จดั ทำระเบียบวัดผลประเมนิ ผล

รวม

หมายเหตุ : ถวั เฉลี่ยคาใชจา ยในทกุ รายการ

6.การประเมินผล วธิ ีการ/ประเมนิ ผล เคร่ืองมอื ท่ีใช
ที่ ตัวชว้ี ัดความสำเร็จ การทดสอบ แบบทดสอบ
1 ระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ ตามเกณฑ การสำรวจ แบบสำรวจ

2. เครอื่ งมอื วัดผลประเมินผลครบทุกกลุมสาระทุกระดบั ชนั้ การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ
3. เทยี บโอนผลการเรียนรนู กั เรียนทยี่ า ยเขาใหม
4. รูปแบบการวัดผลประเมินผลเปนแนวทางเดียวกนั การบนั ทกึ ขอมลู แบบบนั ทกึ ขอมลู
5 รายงานคุณภาพการศกึ ษา (เอกสารหลกั ฐานทางการศกึ ษา)
การสมั ภาษณ แบบสมั ภาษณ

การสำรวจ แบบสำรวจ

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปการศึกษา 2565 หนา ท่ี 14

ที่ ตัวช้วี ัดความสำเรจ็ วิธกี าร/ประเมนิ ผล เครอ่ื งมือท่ใี ช
6. การประเมนิ ผลการเรยี นรูตามสภาพจริง
การทดสอบ แบบทดสอบ,
การสงั เกต แบบสงั เกต

 7. ผลทีค่ าดวาจะไดร บั
7.1 ผเู รยี นมคี วามรูแ ละทกั ษะทจี่ ำเปน ตามหลกั สูตร
7.2 ครูจัดการเรยี นการสอนอยางมปี ระสิทธิภาพและมกี ระบวนการเรยี นรทู ี่เนนผูเรียนเปน สำคญั ตา

หลักสูตรของโรงเรียนท่ีกำหนด
7.3 สถานศกึ ษามกี ารจดั ทำและจัดหาแบบวดั ผลประเมนิ ผลตางๆ และเครือ่ งมือทใี่ ชว ดั ผล

ประเมนิ ผลทีเ่ กย่ี วของ
7.4 สถานศกึ ษามีการเทียบโอนผลการเรยี นทเี่ ปน ไปตามระเบยี บวา ดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ของสถานศกึ ษา โรงเรียนบา นสไุ หงโก-ลก
7.5 ครูมรี ปู แบบกระบวนการวดั ผลประเมนิ ผลเปน ไปในแนวทางเดียวกัน
7.6 สถานศกึ ษารายงานคุณภาพการศึกษาของนักเรยี นเปน รายบคุ คล รายชัน้ เรียน และภาพรวม

ของโรงเรียนใหบ ุคคลในชมุ ชนและหนว ยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางถกู ตอ งและเชอื่ ถอื ได
7.7 คณะครมู ีการประเมินผลการเรยี นรตู ามสภาพจรงิ

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนาที่ 15

โครงการ พัฒนาวิชาการ

สอดคลองกบั พระบรมราโชบาย ขอท่ี 2

สอดคลอ งกบั ยทุ ธศาสตรช าติ ขอ ท่ี 2

สนองมาตรฐานการศกึ ษา มาตรฐานท่ี 1 ขอที่ 1.1

ลกั ษณะของโครงการ ตอ เน่อื ง

หนว ยงานทร่ี บั ผิดชอบ การบริหารงานวชิ าการ

ผรู บั ผดิ ชอบโครงการ นางปรชิ ญา มาสนิ ธุ , นายณฐั พัฒน พาณิชพัฒนกุล ,

น.ส.อังคณา เกิดพมุ

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – มนี าคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตอ งยดึ หลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรยี นรแู ละพฒั นาตนเองไดแ ละถือวาผูเรียนมี

ความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจดั การศกึ ษาตองสงเสริมใหผ ูเรยี นสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิ ละเตม็ ตามศกั ยภาพ

ตอ งเนน ความสำคัญทั้งความรู คณุ ธรรม กระบวนการเรยี นรูและบรู ณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ

โรงเรียนบา นสไุ หงโก-ลก จงึ ไดจดั ทำโครงการพัฒนาคุณภาพผเู รยี นทีม่ งุ เนนพัฒนานักเรยี นใหเ ปนบุคคลที่

มีคุณภาพ มคี วามใฝรู สามารถปรับตัวใหท ันเทคโนโลยี สามารถทำงานเปนทีม มีศักยภาพในการแขง ขันทั้งใน

ระดับภมู ภิ าคและระดับโลก

2. วตั ถุประสงค
1. เพอ่ื สงเสรมิ ความเปนเลศิ ทางดานวิชาการของผูเรยี น ตามความถนดั และความสนใจ
2. เพอ่ื สงเสรมิ การแสดงความสามารถตามศกั ยภาพของตนเองดว ยวิธกี ารที่หลากหลาย

3. เปาหมาย
3.1 ดา นปรมิ าณ
1) นกั เรยี นทุกคนไดร วมกจิ กรรมพฒั นาวชิ าการ
2) นักเรยี นทกุ คนไดร บั เกยี รบตั ร/รางวลั จากการเขา รว มกจิ กรรม
3.2 ดา นคณุ ภาพ
นักเรียนโรงเรียนบานสไุ หงโก-ลกมคี วามพึงพอใจในการรว มกจิ กรรมพัฒนาวิชาการอยใู นระดบั ดีข้นึ ไป

โครงการงานบริหารวิชาการ ปการศกึ ษา 2565 หนาท่ี 16

4. กจิ กรรมการดำเนินการ 

ที่ กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผูรับผดิ ชอบ

1. กจิ กรรมประกวดแขง ขันทักษะวชิ าการ

1.1 ประชุมคณะกรรมการ เพ่อื วางแผนดำเนินการ แตงตั้งคณะทำงาน มิ.ย.65 นางปริชญา มาสินธุ

1.2 จดั ทำโครงการเพื่อเสนออนมุ ัตโิ ครงการ น.ส.สนุ สิ า แกว สกุ ใส

1.3 ประสานงาน เตรียมความพรอ มการจัดกิจกรรม นายณัฐพัฒน พาณชิ พฒั นกุล

1.4 ดำเนินการจดั กจิ กรรม

1) คัดเลือกนักเรียนในแตล ะรายการในการประกวดแขงขนั

ทักษะทางวชิ าการ

2) จดั หาวัสดุ อปุ กรณใ นการฝกซอ มและทำการฝก ซอ ม ใน

รายการประกวดแขง ขันศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียน

3) เขารว มการแขง ขันในระดบั ตางๆ เชน ระดบั ศูนยเ ครือขา ย

ระดบั เขตพน้ื ท่กี ารศึกษา ระดับภาค(ระดับประเทศ)

1.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน

1.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินงาน

กจิ กรรมคา ยวชิ าการ

2.1 ประชมุ คณะกรรมการ เพื่อวางแผนดำเนนิ การ แตง ต้ังคณะทำงาน พ.ย.65 นางปรชิ ญา มาสนิ ธุ

2.2 จดั ทำโครงการเพอื่ เสนออนุมตั โิ ครงการ น.ส.สนุ ิสา แกว สกุ ใส

2.3 ประสานงาน เตรียมความพรอ มการจัดกจิ กรรม นายณฐั พฒั น พาณิชพฒั นกุล

2.4 ดำเนนิ การจดั กิจกรรม

1) สำรวจวสั ด-ุ อปุ กรณ ท่ีตองใชใ นการดำเนนิ กจิ กรรม

2) จดั ซือ้ วสั ด-ุ อปุ กรณ ทต่ี องใชใ นการดำเนินกจิ กรรม

3) เตรียมใบงานและจดั ทำสถานทใ่ี นการทำกจิ กรรม

4) จัดกิจกรรมคายวิชาการ (ป.1-6) ม.ค.65

2.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน

2.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 17

5.งบประมาณและรายละเอยี ดการใชง บประมาณ 417,804.50  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจาย
ประมาณ
ที่ กจิ กรรม/คำชแี้ จงในการใชงบประมาณ คา คา ใชส อย คาวัสดุ คา
ตอบแทน ครภุ ณั ฑ

1. กจิ กรรมประกวดแขงขนั ทักษะวชิ าการ 114,804.50 114,804.50

2. กจิ กรรมคายวชิ าการ 300,000 290,000 10,000

คา รางวลั

คา กระดาษเกยี รติบตั ร

คา หมกึ พิมพ

เครอื่ งพิมพ

รวม 417,804 114,804 290,000 10,000

หมายเหตุ : ถวั เฉล่ยี คา ใชจ า ยในทุกรายการ

6.การประเมินผล วธิ กี าร/ประเมินผล เครื่องมือท่ใี ช
การแขง ขนั
ท่ี ตัวชีว้ ดั ความสำเรจ็ ผลเขารวมแขง ขัน
ทกั ษะวชิ าการ แบบประเมนิ ความพงึ
1. ตวั แทนนกั เรียนไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทกั ษะ พอใจ
วชิ าการในระดบั ตางๆ ประเมนิ ความพึงพอใจ

2. ความพงึ พอใจในการเขารว มกจิ กรรมคายวิชาการ

7. ผลที่คาดวาจะไดร บั

7.1 นกั เรียนท่ีมีความเปน เลิศดานวิชาการไดมโี อกาสเขา รว มการแขงขนั ทักษะในระดับตางๆ
7.2 นักเรยี นมคี วามสขุ สนุกสนาน ไดร บั ความรู ไดพฒั นาทกั ษะ มีเจตคติท่ีดใี นการเรยี นรูผ านจากจัด
กิจกรรมคายวิชาการ

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปการศกึ ษา 2565 หนาที่ 18

โครงการ โครงการสงเสริมการใช ICT ในการจัดการเรยี นรู

สนองพระบรมราโชบายดานการศกึ ษา ขอ ท่ี 1

สนองยุทธศาสตรช าติ ขอที่ 3

มาตรฐานการศกึ ษา มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.1.4

ลักษณะของโครงการ ตอเนอื่ ง

หนวยงานทีร่ บั ผดิ ชอบ การบรหิ ารงานวิชาการ

ผรู ับผดิ ชอบโครงการ นางปริชญา มาสินธุ , นางสาวปารณี า มะมิง

ระยะเวลาดำเนนิ การ เมษายน 2565 – มนี าคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตผุ ล
จุดเนน ใหเ พม่ิ ศกั ยภาพนกั เรยี นในดา นภาษา ดา นคณติ ศาสตร ดา นวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยี และ

ตามพระราชบัญญตั ิการศกึ ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพม่ิ เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 วาดวย
เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผูเรียน มสี ิทธไิ ดร ับการพัฒนาขดี ความสามารถในการใชเ ทคโนโลยีเพ่อื การศกึ ษา
ในโอกาสแรกทท่ี ำได เพ่ือใหมคี วามรแู ละทักษะเพียงพอทีจ่ ะใชเ ทคโนโลยีเพ่ือการศกึ ษาในการแสวงหาความรูดว ย
ตนเองไดอยา งตอเน่ืองตลอดชวี ิต” ดงั นั้น โรงเรยี นบานสุไหงโก-ลก ไดจ ัดกิจกรรมสง เสริมใหน กั เรยี นมีทกั ษะดาน
คอมพวิ เตอรแ ละสามารถใชเทคโนโลยเี พื่อการศกึ ษา โดยมุงพฒั นากระบวนการเรียนรใู หทันตอ การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี เรยี นรไู ดดวยตนเองจากแหลง เรยี นรตู างๆ ไดอ ยา งหลากหลายตอ เนื่องและทันสมยั

2. วตั ถปุ ระสงค
2.1 เพอื่ เพิม่ ศกั ยภาพดานทกั ษะและประสบการณการใชเ ทคโนโลยแี กผ ูเรียน
2.2 เพอ่ื ใหบรกิ ารเทคโนโลยสี ารสนเทศทีเ่ อื้อตอ การเรยี นรูดว ยตนเอง และการเรยี นรูแบบมีสว นรวม
2.3 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกจิ กรรมการเรียนรูของผูเ รยี นและผูสอนใหม ปี ระสทิ ธภิ าพมากขนึ้

. เปา หมาย
3.1 ดา นปริมาณ
3.1.1 นักเรยี นชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 เขารวมกจิ กรรมคายคอมพิวเตอรทุกคน
3.1.2 วัสดุอุปกรณด านเทคโนโลยีทันสมัย จำนวนเพียงพอ
3.2 ดานคณุ ภาพ
นกั เรียนมที กั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒั นาตนเองและสังคม ในดานการเรยี นรู

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปก ารศึกษา 2565 หนาท่ี 19

การสอ่ื สาร การทำงาน การแกปญ หาอยา งสรา งสรรค ถูกตอ งเหมาะสม และมคี ุณธรรม

4. กิจกรรมการดำเนินการ 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนนิ การ ระยะเวลา ผรู ับผดิ ชอบ

1. กิจกรรม Coding Camp

1.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนดำเนนิ การ เม.ย.65 ผอู ำนวยการโรงเรยี นและ

แตง ตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการตามคำส่งั

1.2 จดั ทำโครงการเพ่ือเสนออนุมตั ิโครงการ เม.ย.65 นางปรชิ ญา มาสินธุ

1.3 ประสานงาน เตรยี มความพรอ มการจัดกจิ กรรม พ.ย.65 นางปริชญา มาสินธุ

1.4 ดำเนนิ การจดั กิจกรรม พ.ย.65-ก.พ.66 ครูผูสอนวชิ าคอมพวิ เตอร

1.4.1 Coding Camp

ช้นั ประถมศึกษาปท ่ี 1-3

- ฐาน 1 สรา งสรรคภ าพกราฟก ดวย Paint 3D

- ฐาน 2 สนุกดว ยเกม Blokey

- ฐาน 3 ตกแตงภาพดวย Photoscape

- ฐาน 4 รรู อบตอบโจทยเทคโนโลยผี า น

kahoot

- ฐาน 5 Unpluged coding

- ฐาน 6 ถอดรหสั

ช้นั ประถมศกึ ษาปท ่ี 4-6

- ฐาน 1 สรา งสรรควดิ โี อดวย TikTok

- ฐาน 2 Micro:bit Let's code

- ฐาน 3 เทคนคิ การตกแตงภาพดวย

Photoscape

- ฐาน 4 สนกุ โคดดว ย Minecratch

- ฐาน 5 Unpluged coding

- ฐาน 6 ถอดรหัส

1.4.2 จัดซอ้ื วัสดุอุปกรณส นับสนุนการจดั กิจกรรม

1.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน ก.พ.66

1.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนนิ งาน ก.พ.66

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศึกษา 2565 หนาท่ี 20

5.งบประมาณและรายละเอยี ดการใชงบประมาณ 448,867 บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจาย
ประมาณ
ที่ กจิ กรรม/คำช้แี จงในการใชง บประมาณ คา คาใชสอย คาวัสดุ คา
ตอบแทน ครุภัณฑ

1. Coding Camp (ชัน้ ละ 4 วัน) 383,600 383,600
คาอาหารวา ง 3 วัน (6 มือ้ )
นักเรยี น 1,370x280 คน

2. จดั ซอื้ วสั ดอุ ปุ กรณในการจดั กจิ กรรม 65,267 65,267
448,867 383,600 65,267
รวม
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยคา ใชจายในทุกรายการ

6.การประเมนิ ผล วธิ ีการ/ประเมนิ ผล เคร่ืองมือทใ่ี ช
ท่ี ตวั ชี้วัดความสำเรจ็ สำรวจขอมูล บัญชีลงเวลา
1. จำนวนนกั เรยี นเขา รวมกจิ กรรม

2. ผลงานจากการเขารว มกจิ กรรม นำเสนอผลงาน ภาพถา ย

3. ความพงึ พอใจ ตอบแบบประเมนิ แบบประเมินความพึงพอใจ

 
7. ผลที่คาดวา จะไดรับ

7.1 นกั เรยี นมศี ักยภาพดา นทักษะและประสบการณก ารใชเ ทคโนโลยมี ากขึน้
7.2 นกั เรียนมแี นวคดิ ในการวางแผน ออกแบบ แกป ญหาการทำงานอยางสรางสรรค
7.3 นกั เรียนสามารถนำความรูทไ่ี ดไปพฒั นาตอ ยอดหรือประยุกตใชไ ดใ นโอกาสตอ ไป

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 21

โครงการ การจัดการเรียนรใู นสถานการณการแพรร ะบาด

ของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

สอดคลอ งกับพระบรมราโชบาย ขอ ท่ี 2

สอดคลองกบั ยทุ ธศาสตรชาติ ขอที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ขอท่ี 1.1

ลกั ษณะของโครงการ ตอเนือ่ ง

หนว ยงานท่ีรับผดิ ชอบ การบริหารงานวิชาการ

ผูรบั ผดิ ชอบโครงการ นางสาวนูรซาฮีดา ยะโกะ , นางปรชิ ญา มาสินธุ

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – มนี าคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

จากสภาพปจ จุบนั ทม่ี ีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) สง ผลใหโ รงเรยี น

ตอ งมกี ารปรับรูปแบบการจดั การเรยี นการสอนท่ีหลากหลายรปู แบบ เชน Online Onhand Onair Ondemand

หรอื รูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกบั สภาพความพรอ มของโรงเรยี น ของครูผสู อน และของนักเรียน เพ่ือให

นกั เรียนมีคุณภาพเปน ไปตามหลักสูตรสถานศกึ ษาเต็มตามศักยภาพของผเู รยี น

โรงเรยี นบานสไุ หงโก-ลก จึงไดจ ัดทำโครงการการจดั การเรียนรูใ นสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิ

เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ขึน้ เพอื่ ใหก ารสนบั สนุนงบประมาณ สอื่ การเรยี นรู อปุ กรณการเรียนรู ในการ

จดั การเรียนการสอนใหเปน ไปอยางมปี ระสิทธิภาพ

2. วตั ถปุ ระสงค
เพือ่ สนบั สนนุ งบประมาณ ส่ือการเรียนรู อุปกรณการเรยี นรู ในสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสั โคโรนา 2019

3. เปาหมาย
3.1 ดา นปรมิ าณ
1. ครแู ละบคุ ลากรทกุ คนไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ ท่สี นบั สนนุ และสง เสริมการจดั การเรียน

การสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019
2. นกั เรยี นทกุ คนไดร ับการสนบั สนนุ หรอื สง เสรมิ จดั การเรียนการสอนในสถานการณก ารแพร

ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 ผานสื่อการเรยี นรู อปุ กรณก ารเรยี นรทู ท่ี างโรงเรยี นจัดเตรยี มให

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปการศกึ ษา 2565 หนาที่ 22

3.2 ดา นคุณภาพ
การจัดการเรยี นการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 มีการ

ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานท่ีมปี ระสิทธภิ าพ

4. กจิ กรรมการดำเนนิ การ  ระยะเวลา ผรู ับผิดชอบ

ที่ กจิ กรรม/ขั้นตอนการดำเนนิ การ เม.ย.65 คณะกรรมการบริหารงาน
เม.ย.65 นางสาวนรู ซาฮีดา ยะโกะ
1. กจิ กรรมประกวดแขงขนั ทักษะวชิ าการ พ.ค.65 นางปรชิ ญา มาสนิ ธุ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนดำเนนิ การ พ.ค.65-มี.ค.66
แตง ตั้งคณะทำงาน
1.2 จดั ทำโครงการเพอื่ เสนออนุมัตโิ ครงการ ก.พ.66
1.3 ประสานงาน เตรียมความพรอมการจดั กจิ กรรม ก.พ.66
1.4 ดำเนนิ การจดั กจิ กรรม
1) จัดเตรียม สอ่ื ใบงาน วัสดุ อปุ กรณในการกจิ กรรมการ
จัดการเรียนรใู นสถานการณก ารแพรระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) จดั กจิ กรรมการจดั การเรยี นรูในสถานการณก ารแพร
ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)
ทส่ี อดคลอ งกบั รูปแบบทีโ่ รงเรียนกำหนดไว
1.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน
1.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนนิ งาน

5.งบประมาณและรายละเอยี ดการใชง บประมาณ 32,880  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ที่ กิจกรรม/คำชีแ้ จงในการใชง บประมาณ คา คา ใชส อย คาวสั ดุ คา
ตอบแทน ครุภณั ฑ

1. จัดเตรียม ส่ือ ใบงาน วัสดุ อปุ กรณใ น 32,880 32,880

การกจิ กรรมการจดั การเรียนรใู น

สถานการณ COVID-19

รวม 32,880 32,880

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ยี คาใชจา ยในทกุ รายการ

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปการศกึ ษา 2565 หนาที่ 23

6.การประเมนิ ผล วิธีการ/ประเมนิ ผล เคร่ืองมือท่ีใช
ตรวจสอบ ทะเบียนสอ่ื การเรยี นรู
ท่ี ตวั ชี้วัดความสำเร็จ ของครผู สู อน
ประเมินผลการปฏบิ ตั ิ
1. สอ่ื การเรยี นรู อุปกรณก ารเรยี นรทู ่ีทางโรงเรยี นจัดเตรยี ม กิจกรรมประจำวิชา รายงานผลการพฒั นา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร คุณภาพผูเรียนประจำ
ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 รายวชิ า

2. ผลการประเมินประจำรายวชิ าในการจดั การเรียนการสอน
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา
2019

7. ผลท่คี าดวา จะไดร ับ
นกั เรยี นสามารถเรยี นรไู ดแมอยูในชวงในสถานการณก ารแพรระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนาที่ 24

โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยี นการสอนภาษาองั กฤษเพือ่ การส่อื สาร

สนองพระบรมราโชบายดา นการศกึ ษา ขอที่ 2

สนองยทุ ธศาสตรชาติ ขอที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.1.1

ลกั ษณะโครงการ ตอ เนือ่ ง

งานทร่ี บั ผดิ ชอบ การบริหารงานวิชาการ

ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางสาวนพรรณพ แจงสวา ง

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – มนี าคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลกั การและเหตผุ ล
จากการศึกษาความจำเปน ความสำคญั และความตองการของการจัดการเรยี นการสอนภาษาองั กฤษเพอื่

มงุ ใหใหน ักเรยี นสามารถใชเปนเครอื่ งมือในการศกึ ษาคน ควา ขอ มูลทีต่ องการ เพื่อประกอบอาชพี เปนเครอื่ งมอื ใน
การตดิ ตอส่ือสาร การเจรจาตอ รอง เพื่อการแขง ขนั และความรวมมอื ทางดา นเศรษฐกจิ และการเมอื งไดอยางมี
ประสทิ ธิภาพ กลุมสาระการเรยี นรภู าษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรยี นบานสไุ หงโก-ลก ไดเลง็ เหน็ ความ
สำคัญดังกลาว ดวยเหตุนีจ้ งึ ตอ งจดั ทำโครงการพัฒนาคณุ ภาพการจดั การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สอ่ื สารภาษาขึ้นเพื่อสงเสรมิ พฒั นาผเู รียนทกุ คนใหม คี วามรู ความสามารถ และทักษะในการใชภาษาองั กฤษในการ
สอ่ื สารไดอยางมปี ระสทิ ธิภาพ

2. วตั ถุประสงค
2.1 เพอื่ พัฒนาความรูความสามารถดา นภาษาอังกฤษเพอ่ื การส่ือสาร ของนักเรียนชัน้ อนบุ าล 2 จนถึงชน้ั

ประถมศกึ ษาปท ่ี 6
2.2 เพื่อพฒั นาความรคู วามสามารถในสาชาวชิ าวทิ ยาศาสตร (Science) และวิชาคณิตศาสตร

(Mathematics) ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 1-6 หอ งเรยี นเงื่อนไขพเิ ศษ ใหสงู ขนึ้
2.3 เพอื่ ใหโ รงเรยี นมีบคุ ลากรทมี่ ีความสามารถดา นภาษาอังกฤษเพอื่ การส่อื สารไดแก ครตู างชาตแิ ละครูที่

มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ
2.4 เพอ่ื ใหโรงเรยี นมีการบรหิ ารจดั การหลกั สูตรในรายวิชาเพ่มิ เตมิ ภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสาร อยางมี

ประสิทธภิ าพ

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปก ารศึกษา 2565 หนา ที่ 25

3. เปาหมาย
3.1 ดานปรมิ าณ

1) นกั เรียนชนั้ อนบุ าล 2 จนถงึ ช้นั ประถมศกึ ษาปท่ี 6 รอ ยละ 100 มีโอกาสเขา รวมกิจกรรมทาง
ดานภาษาอังกฤษ

2) นักเรยี นชนั้ ประถมศกึ ษาปที่ 1- 6 รอ ยละ 100 ไดร บั การพัฒนาความรูความสามารถ ในสาชา
วิชาวทิ ยาศาสตร (Science) และวชิ าคณิตศาสตร (Mathematics)

3) โรงเรียนมีบคุ ลากรทมี่ ีความสามารถดานภาษาองั กฤษเพ่ือการสอื่ สารไดแ ก ครตู างชาตแิ ละครทู ม่ี ี
ความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะทม่ี ปี ระสิทธิภาพ จำนวน 6 คน รวมทง้ั มวี สั ดุ อปุ กรณในการ
จัดการเรียนรู

3.2 ดานคุณภาพ
1) นักเรียนชนั้ อนบุ าล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปท ่ี 6 มคี วามรูความสามารถดา นภาษาองั กฤษเพือ่
การส่อื สาร สงู ขน้ึ
2) โรงเรียนมีการบริหารจดั การหลักสูตรในรายวชิ าเพ่ิมเตมิ ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสอื่ สาร อยา งมี
ประสิทธิภาพ

4. กจิ กรรมการดำเนินการ  ระยะเวลา ผรู ับผิดชอบ

ท่ี กิจกรรม/ขนั้ ตอนการดำเนินการ พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจงสวา ง

1. กิจกรรมท่ี 1 คาตอบแทนครูตางชาตแิ ละครูทมี่ คี วาม พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจง สวาง
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจง สวา ง
1.1 ประชุมวางแผนการคำเนินการ ตลอดปก ารศึกษา นางสาวนพรรณพ แจง สวาง
ในกลมุ สาระการเรียนรูเพือ่ คำเนนิ การ
1.2 ศึกษาผลการดำเนนิ งานในปท ีผ่ า นมา มี.ค. 66 นางสาวนพรรณพ แจงสวา ง
1.3 จัดทำสญั ญาจา ง
1.4 ติดตามการปฎบิ ัตกิ ารสอนของครูผสู อน
สง รายงานตอผูบ งั คับบญั ชา
1.5 ประเมิน/สรปุ และรายงาน
การปฎิบัตกิ ารสอน ประจำป 2565

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนาที่ 26

ท่ี กจิ กรรม/ข้ันตอนการดำเนนิ การ ระยะเวลา ผรู ับผิดชอบ

2. กจิ กรรมที่ 2 คา ดำเนินการตอวีซาครูตางชาติ เม.ย. 65 นางสาวนพรรณพ แจงสวา ง
2.1 ดำเนนิ การตอวีซา เม.ย. 65 นางสาวนพรรณพ แจงสวาง
2.2 ตดิ ตามการดำเนนิ การตอ วซี าของ
ครูตางชาติรายงานตอผบู งั คบั บัญชา เม.ย. 65 นางสาวนพรรณพ แจง สวาง
2.3 ประเมนิ /สรปุ และรายงานการดำเนินการตอวีซา
ประจำปการศึกษา 2565 พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจงสวาง

3. กจิ กรรมท่ี 3 คาวสั ดุ / ครุภณั ฑเ พ่ือพฒั นาการจดั การ พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจง สวาง
เรียนการสอน
3.1 ประชมุ วางแผนการจดั กิจกรรม ตลอดปการศกึ ษา นางสาวนพรรณพ แจง สวาง
ในกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเตรียมการ มี.ค. 66 นางสาวนพรรณพ แจงสวาง
จดั ซ้ืออครภุ ัณฑเ พื่อพฒั นาการเรยี นการสอน มี.ค. 66 นางสาวนพรรณพ แจง สวา ง
3.2 ศกึ ษาครุภัณฑต าง ๆ เพ่อื พฒั นา
การจดั การเรยี นการสอน พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจง สวา ง
3.3 จัดหาวัสดุ อปุ กรณ สอ่ื
3.4 สง รายงานการดำเนนิ การจดั ซือ้ พ.ค. 65 ครูผสู อน
3.5 ประเมิน/สรุป และรายงานดำเนินการ พ.ค. 65 ครูผูสอน
จัดซอ้ื ประจำปก ารศกึ ษา 2565

4. กจิ กรรมที่ 4 จดั ทำ/พัฒนาหลักสูตรแผนการจดั การ
เรยี นรู ส่ือนวตั กรรมและเคร่ืองมอื วดั
4.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
ในกลมุ สาระการเรียนรเู พอื่ จดั ทำ/พฒั นา
หลกั สตู รแผนการจดั การเรยี นรูและ
เคร่อื งมอื วัด
4.2 ศึกษาจัดทำ/พัฒนาหลกั สตู ร
แผนการจัดการเรยี นรแู ละเครือ่ งมอื วดั
4.3 จัดทำ
- หลักสตู รภาษาอังกฤษเพื่อการสอ่ื สาร

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศึกษา 2565 หนา ท่ี 27

ท่ี กิจกรรม/ขนั้ ตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผรู ับผดิ ชอบ

- แผนการจดั การเรยี นรแู ละเครอื่ งมือวดั ตลอดปการศกึ ษา
4.4 จดั หาวัสดุ อปุ กรณ ส่อื
4.5 สง รายงานการจดั ทำ/พัฒนาหลกั สตู ร ม.ี ค. 66 ครผู สู อน

แผนการจดั การเรยี นรแู ละเครื่องมือวดั ครผู ูสอน
4.6 ประเมิน/สรปุ และรายงานกิจกรรม
มี.ค. 66 นางสาวนพรรณพ แจง สวาง
5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสงเสรมิ สนบั สนุนการใชภ าษา
อังกฤษเพ่อื การส่ือสาร พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจงสวาง
5.1 ประชมุ วางแผนการจดั กจิ กรรมในกลุมสาระ
การเรยี นรูเ พ่อื เตรยี มการจัดกจิ กรรม พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจงสวา ง
5.2 จดั ทำกจิ กรรม นำเสนอตอ ฝายบรหิ าร พ.ค. 65 นางสาวนพรรณพ แจง สวา ง
5.3 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและ
จดั หาวัสดุ อปุ กรณ ส่ือ ตลอดปการศึกษา คณะกรรมการตามคำส่งั
5.4 ดำเนินการจัดกจิ กรรมตา ง ๆ ไดแก ธ.ค. 65
- กจิ กรรมวนั Christmas ม.ค. 66
- กิจกรรมคา ยภาษาอังกฤษ ม.ค. 66
- การประกวดการอา น ม.ค. 66
- การประกวดการตอบปญ หา
ภาษาองั กฤษ ม.ค. 66
- การประกวดการวาดภาพ
จากเรือ่ งทีอ่ าน ม.ค. 66
- การประกวดยอดนักพดู ตลอดปก ารศึกษา
- จดั นทิ รรศการวนั สำคญั /จัดปา ยนเิ ทศ ตลอดปการศกึ ษา
- English Today (ภาษาองั กฤษวนั น)้ี ตลอดปการศึกษา
- หนังสืออา นเพิม่ เติม ตลอดปก ารศกึ ษา
- คมู ือครู ตลอดปก ารศกึ ษา นางสาวนพรรณพ แจง สวาง
- หนังสอื แบบฝกหัดเพิ่มเติม มนี าคม 2566
5.5 ประเมนิ /สรปุ และรายงานกิจกรรม
ประจำปก ารศึกษา 2565

โครงการงานบริหารวิชาการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 28

5.งบประมาณและรายละเอียดการใชงบประมาณ 2,179,980 บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ท่ี กจิ กรรม/คำชแ้ี จงในการใชงบประมาณ คา คา คาวสั ดุ คา
ตอบแทน ใชสอย ครุภัณฑ

1. กจิ กรรมท่ี 1 คา ตอบแทนครูตางชาติและครูที่ 1,248,000 1,248,000 - -
มีความเชีย่ วชาญในสาขาเฉพาะ

คาตอบแทนครตู า งชาติและครทู มี่ ีความ

เช่ยี วชาญในสาขาเฉพาะ

- ครูตางชาติ (20,000 x 12 = 240,000)

- ครทู ี่มคี วามเชยี่ วชาญในสาขาเฉพาะ 5 คน

(15,000 x 5 X 12 = 900,000)

- นกั การ (9,000 X 12 = 108,000 )

2. กจิ กรรมท่ี 2 คา ดำเนนิ การตอ วีซา ครูตางชาติ 20,000 - 20,000 -
คา ดำเนนิ การตอ วซี าครูตา งชาติ

3 กิจกรรมท่ี 3 คา วสั ดุ / ครุภัณฑเพอื่ 11,000 - 11,000
พัฒนาการจัดการเรยี นการสอน

จัดทำ/พฒั นาหลกั สูตรแผนการจดั การเรียนรู

และเครอื่ งมอื วัด

4 กิจกรรมที่ 4 จดั ทำ/พฒั นาหลักสตู รแผนการ 620,060 - - 620,060
จัดการเรยี นรู สื่อนวตั กรรมและเคร่ืองมือวัด

คา วสั ดุ/ครภุ ณั ฑเ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสงเสริม สนับสนนุ การ

ใชภ าษาองั กฤษเพือ่ การสื่อสาร

- กิจกรรมวัน Christmas 56,000 - - 56,000

- กจิ กรรมคายภาษาองั กฤษ 80,500 - - 80,500

- การประกวดการอา น 500 - - 500

- การประกวดการตอบปญ หาภาษาองั กฤษ 500 - - 500

- การประกวดการวาดภาพจากเร่ืองทอ่ี าน 500 - - 500

โครงการงานบริหารวิชาการ ปก ารศึกษา 2565 หนาที่ 29

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ที่ กจิ กรรม/คำชีแ้ จงในการใชง บประมาณ คา คา คาวัสดุ คา
500 ตอบแทน ใชส อย ครุภณั ฑ
- การประกวดยอดนักพูด 500
- จัดนทิ รรศการวันสำคัญ/จัดปา ยนิเทศ 500 - - 500
- English Today (ภาษาองั กฤษวันน)ี้ 5,000 - - 500
- หนังสืออา นเพ่มิ เติม 5,000 - - 500
- คูม ือครู 5,000 - - 5,000
- หนงั สือแบบฝก หดั เพ่ิมเตมิ - - 5,000
140,000 - - 5,000
6 คา สาธารณูปโภค
รวม - 140,000 -

หมายเหตุ : ถัวเฉลย่ี คาใชจ า ยในทุกรายการ

6.การประเมนิ ผล

ที่ ตวั ชีว้ ดั ความสำเร็จ วธิ กี าร/ประเมินผล เครอื่ งมอื ทใ่ี ช
แบบประเมนิ เขารวม
1. นักเรียนช้นั อนุบาล 2 จนถึงช้นั ประถมศกึ ษาปท ่ี 6 มีความ ตรวจผลงานนักเรียน การแขงขนั
ใบลงรายชอ่ื กิจกรรม
รูความสามารถดานภาษาองั กฤษเพ่อื การส่อื สาร ทค่ี รบ การรวมแขง ขนั ทาง
ใบลงรายชื่อกิจกรรม
ถวนและสมบรู ณ วิชาการ
แบบประเมินผลงาน
2. นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปท ี่ 1- 6 ไดร ับการพฒั นาความรู สำรวจนักเรียนท่เี ขา
ความสามารถในสาชาวชิ าวิทยาศาสตร (Science) และ รวมกจิ กรรม
วชิ าคณติ ศาสตร (Mathematics

3 นกั เรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปท่ี 1- 6 ไดรับการพฒั นาความรู สำรวจนกั เรยี นที่เขา
ความสามารถในสาชาวิชาวิทยาศาสตร (Science) และ
วชิ าคณติ ศาสตร (Mathematics รว มกจิ กรรม

4 โรงเรียนมบี ุคลากรทีม่ ีความสามารถดา นภาษาองั กฤษเพื่อ การตรวจสอบผลงาน

การสื่อสารไดแ ก ครตู างชาตแิ ละครทู มี่ ีความเชี่ยวชาญใน

สาขาเฉพาะที่มีประสทิ ธิภาพ จำนวน 6 คน รวมทง้ั มวี สั ดุ

อุปกรณในการจดั การเรียนรู

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศึกษา 2565 หนาท่ี 30

ที่ ตัวชวี้ ดั ความสำเรจ็ วธิ กี าร/ประเมินผล เครอื่ งมอื ทใ่ี ช

5 โรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสตู รในรายวิชาเพม่ิ เติม การตรวจหลกั สตู ร หลกั สูตรเพิ่มเตมิ ภาษา

ภาษาองั กฤษเพ่อื การส่ือสาร อยางมีประสทิ ธภิ าพ อังกฤษเพ่อื การสือ่ สาร

 

7. ผลที่คาดวา จะไดรับ

7.1 นกั เรียนชน้ั อนบุ าล 2 จนถงึ ช้ันประถมศึกษาปท ี่ 6 มกี ารพฒั นาความรคู วามสามารถดานภาษา

องั กฤษเพอ่ื การสอ่ื สาร หสูงขน้ึ

7.2 นักเรียนประถมศึกษาปท ี่ 1-6 หองเรยี นเง่อื นไขพิเศษ มีการพฒั นาความรคู วามสามารถในสาชาวชิ า

วิทยาศาสตร (Science) และวิชาคณิตศาสตร (Mathematics) ใหสงู ขึน้

7.3 โรงเรียนมีบคุ ลากรที่มคี วามสามารถดานภาษาอังกฤษเพอ่ื การสอ่ื สารไดแ ก ครูตางชาตแิ ละครทู มี่ ี

ความเชีย่ วชาญในสาขาเฉพาะท่มี ีประสิทธภิ าพ

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนาท่ี 31

โครงการ สง เสริมและพัฒนาการจดั การเรยี นรคู อมพิวเตอร

และเทคโนโลยีดิจิทลั

สนองพระบรมราโชบายดา นการศกึ ษา ขอที่ 1

สนองยทุ ธศาสตรช าติ ขอ ท่ี 3

สนองมาตรฐานการศกึ ษา มาตรฐานที่ 2 ขอ 2.1 และ 2.3

ลกั ษณะโครงการ ตอ เน่อื ง

งานท่ีรบั ผิดชอบ การบริหารงานวิชาการ

ผรู บั ผดิ ชอบโครงการ นางลักษมี สาและ , นางปรชิ ญา มาสินธุ , นางสาวนารี สกุ ใส

นางสริ ิมนต แดงเพง็ , นางสาวปารณี า มะมงิ

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – มนี าคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ตามมตขิ องคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พน้ื ฐานโรงเรยี นบา นสุไหงโก-ลก ทีใ่ หความเห็นชอบขอรับการ

สนับสนนุ งบประมาณจากผปู กครองนักเรียน ชน้ั ประถมศกึ ษาปท ี่ 1-6 คนละ 300 บาทตอ ภาคเรยี น ตง้ั แตป การ
ศกึ ษา 2548 ถึงปจ จุบัน โรงเรยี นบา นสไุ หงโก-ลกจึงไดพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมท่รี องรับกับความกาวหนา
ในการเปล่ยี นแปลงดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี จัดการเรียนรรู ายวชิ าเพมิ่ เตมิ คอมพวิ เตอร ใหแกนักเรียนช้นั
ประถมศึกษาปท ่ี 1-6 เพ่อื ใชในการสงเสรมิ สนับสนนุ การใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) ในการ
พฒั นาคุณภาพของผูเรียนและเปนเครอื่ งมือในการบริหารจดั การ พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรพั ยากร
มนษุ ย ใหม ที ักษะความสามารถท่สี อดคลองกบั ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือจดั การเรียนการสอนคอมพิวเตอรเ พม่ิ เตมิ ใหก ับนักเรยี นนอกเหนือจากเกณฑมาตรฐานที่รัฐจัดให
2.2 เพื่อสง เสริมการพฒั นาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชในการบรหิ ารจดั การและการจดั การ

เรียนรู ทีเ่ หมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
2.3 เพื่อจดั หาคอมพวิ เตอรใ หเพยี งพอตอ ความตอ งการและทนั สมยั ในการจัดกจิ กรรมการเรียนรู
2.4 เพอ่ื ปรบั ปรงุ ซอ มแซม หองปฏบิ ัติการคอมพวิ เตอร

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปการศกึ ษา 2565 หนาท่ี 32

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 นกั เรียนชั้นประถมศกึ ษาปท ่ี 1-6 ทุกคน ไดรบั การจดั การเรยี นการสอนคอมพวิ เตอรเพิม่

เตมิ นอกเหนือจากเกณฑม าตรฐานทร่ี ฐั จดั ให
3.1.2 จดั ซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนรู ประจำหองปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร 2

3.2 ดา นคุณภาพ
3.2.1 ผเู รยี นมผี ลสมั ฤทธิเ์ ปนไปตามตามหลกั สตู ร มีทักษะการเรียนรใู นศตวรรษท่ี 21

มีความรแู ละทักษะดานวทิ ยาศาสตรนำไปสกู ารพฒั นานวัตกรรมมคี วามรูค วามสามารถดานดจิ ิทลั (Digital) และใช
ดจิ ิทัลเปนเครอ่ื งมอื ในการเรยี นรูไดอยา งมีประสิทธภิ าพ

3.2.2 โรงเรียนมีหอ งปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ที ันสมยั และเอื้อตอ การจัดการเรียนรู

4. กจิ กรรมการดำเนินการ

ที่ กจิ กรรม/ขั้นตอนการดำเนนิ การ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. กจิ กรรมการจัดการเรยี นการสอน

1.1 ประชมุ คณะกรรมการ เพ่อื วางแผนดำเนนิ การ แตงตงั้ คณะทำงาน เม.ย.65 นางลกั ษมี สาและ

1.2 จัดทำโครงการเพ่ือเสนออนมุ ัติโครงการ นางปรชิ ญา มาสนิ ธุ

1.3 ประสานงาน เตรยี มความพรอ มการจัดกิจกรรม นางสาวนารี สุกใส

1.4 ดำเนินการจดั กิจกรรม นางสริ ิมนต แดงเพ็ง

1) พฒั นาเอกสารประกอบหลกั สตู รรายวิชาเพิม่ เตมิ คอมพวิ เตอร นางสาวปารีณา มะมงิ

ช้นั ประถมศกึ ษาปที่ 1-6

2) จดั การเรียนการสอนวชิ าคอมพิวเตอรแ ละวชิ าเทคโนโลยี

3) จัดซือ้ วัสดุ อปุ กรณ ในการจัดการเรียนรรู ายวิชาเพ่มิ เติม

คอมพิวเตอร

1.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน

1.6 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปก ารศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 33

ท่ี กิจกรรม/ขนั้ ตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผรู ับผิดชอบ

2. กิจกรรมซอมบำรงุ และเบกิ จา ยคาสาธารณูปโภค
1.1 ประชุมคณะกรรมการ เพ่อื วางแผนดำเนนิ การ แตงต้งั คณะทำงาน
1.2 จัดทำโครงการเพอื่ เสนออนุมตั ิโครงการ
1.3 ประสานงาน เตรียมความพรอ มการจดั กจิ กรรม
1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม
1) เบกิ จายคาคาไฟฟา
2) เบิกจา ยคา บริการอินเทอรเ น็ต
3) เบิกจายคา เชา พื้นทเี่ ว็บไซตโ รงเรียน
4) บำรุง ซอมแซม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
1.6 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5.งบประมาณและรายละเอยี ดการใชงบประมาณ 739,800  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจาย
ประมาณ
ที่ กจิ กรรม/คำชแ้ี จงในการใชงบประมาณ คา คา ใชสอย คาวัสดุ คา
ตอบแทน ครภุ ณั ฑ

1. กิจกรรมการจดั การเรยี นการสอน 79,500

1) จัดซอ้ื วสั ดุ อปุ กรณ ในการจัดการเรยี นรู 60,000 60,000

2) case ipad 10.2 gen9 13 ชิ้น 13,000

3) ฟลม ติดกระจก 13 แผน 6,500

2. กจิ กรรมซอ มบำรุงและเบิกจา ยคา

สาธารณปู โภค

1) เบิกจา ยคา คาไฟฟา 100,000 100,000

2) เบิกจายคา บรกิ ารอนิ เทอรเ นต็ 20,000 20,000

3) เบกิ จายคา เชาพื้นทเี่ วบ็ ไซตโรงเรียน 3,000 3,000

4) บำรงุ ซอ มแซม พัฒนาระบบเทคโนโลยี 537,300 537,300

สารสนเทศ

รวม 739,800 660,300 19,500

หมายเหตุ : ถวั เฉลี่ยคาใชจ ายในทกุ รายการ

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปการศึกษา 2565 หนาที่ 34

6.การประเมินผล วธิ ีการ/ประเมนิ ผล เครอ่ื งมอื ที่ใช
แบบบันทึกการนิเทศ
ที่ ตวั ชีว้ ดั ความสำเรจ็ การนเิ ทศ
การตรวจสอบ
1. หองปฏบิ ตั ิการคอมพวิ เตอรท ่ีทันสมยั
เครอ่ื งคอมพิวเตอรแ ละอปุ กรณส นบั สนนุ การจดั การเรยี นรู

2. ระบบเครอื ขายเทคโนโลยสี ารสนเทศ การนเิ ทศ สมุดบนั ทกึ การนิเทศ
ทีค่ รอบคลุมพน้ื ทแ่ี ละเขาถงึ ไดร วดเร็ว การตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัดจาง

3. มชี ้ินงานหรอื ผลงานจากการจัดการเรียนรกู ิจกรรมการสอน การนเิ ทศ สมุดบันทึกการนเิ ทศ
การตรวจแผนฯ ชิน้ งาน ผลงานนักเรียน

4. ความสำเรจ็ ในการเขา รว มการแขงขันทักษะทาง การเขา รวมการแขงขันฯ เกยี รติบตั ร
คอมพวิ เตอร โล,เหรยี ญรางวัล

5. ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาในมาตรฐานท่ี ประเมนิ ผล แบบบันทกึ
เกย่ี วของ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึ ษา

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

7.1 นักเรยี นเกดิ ทกั ษะดานเทคโนโลยจี าการจดั การเรียนรูรายวชิ าเพม่ิ เติมคอมพวิ เตอร
7.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยี นรมู ปี ระสทิ ธิภาพ
7.3 เทคโนโลยสี ารสนเทศที่ใชในการบรหิ ารจดั การและการจัดการเรียนรเู หมาะสมกับสภาพของโรงเรยี น

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนาที่ 35

โครงการ จนิ ตคณติ

สนองพระบรมราโชบายดานการศึกษา ขอที่ 1

สนองยุทธศาสตรช าติ ขอ ที่ 3

สนองมาตรฐานการศกึ ษา มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.1.1

ลกั ษณะโครงการ ตอเนือ่ ง

งานทรี่ บั ผดิ ชอบ การบริหารงานวิชาการ

ผรู ับผดิ ชอบโครงการ นายนรู เดน สาเมาะ , นางสาวสนุ ิสา แกวสุกใส

ระยะเวลาดำเนนิ การ เมษายน 2565 – มนี าคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบญั ญตั กิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดใหชุมชน มสี ว นรว มในการจัดการศกึ ษา โดยให

สถานศกึ ษาจดั การศกึ ษาใหต รงกับความตอ งการของผเู รียน ผูป กครอง ชุมชน และสอดคลองกบั สังคม โรงเรยี น
บา นสุไหงโก-ลก ไดเล็งเหน็ วาความเจริญกา วหนา ทางวทิ ยาการดานตา ง ๆ ของโลกปจ จบุ ัน มผี ลตอ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถงึ การสรางคนทคี่ ิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน ดำเนินชีวติ ในสงั คมอยาง
สงบสขุ จึงจำเปน ท่จี ะตอ งปรบั ปรุงหลกั สตู รการคิดคำนวณตัวเลขในใจโดยใชจนิ ตนาการในการแกปญ หา (Mental
Arithmetic) หรอื หลักสูตรจินตคณติ ซงึ่ เปน หลักสูตรหนึ่งทส่ี ามารถนำไปใชในการพัฒนาสมองและใชในการเสริม
สรา งสมาธิ การคำนวณตวั เลขและการแกไขโจทยป ญหาตาง ๆ ไดอ ยางรวดเรว็ มปี ระสทิ ธภิ าพและเหมาะสมตอ
การนำไปใชใ นสังคมปจ จุบนั ทม่ี ีการเปล่ยี นแปลงอยางรวดเร็วมากขึ้น

2. วตั ถุประสงค
2.1 เพ่ือใหโ รงเรยี นมีหลกั สตู รจินตคณติ ใชในการจดั การเรียนการสอนและตอบสนองความตองการของ

นกั เรยี นและผปู กครอง
2.2 เพ่ือสงเสริมการเรียนรูแนวคดิ และวธิ กี ารใหมจ ากหลกั สูตรจินตคณิตที่ใชร ะบบลูกคดิ ใหก ับนกั เรยี น
2.3 เพอ่ื สง เสรมิ ทักษะการคดิ คำนวณและการมีสมาธติ อ เนื่องและยาวนานใหก บั นักเรยี น

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปการศกึ ษา 2565 หนาท่ี 36

3. เปา หมาย
3.1 ดา นปรมิ าณ
1. โรงเรยี นมหี ลักสตู รจินตคณติ เพอื่ ใชใ นการจดั การเรียนการสอน
2. นกั เรียนหองเรยี นเงอ่ื นไขพเิ ศษ ช้ันประถมศกึ ษาปท ่ี 1- 6 รอ ยละ 100 จำนวน 10 หองเรยี น

ไดเรยี นรหู ลกั สตู รจนิ ตคณิตตามระดบั ชัน้
3.2 ดา นคุณภาพ
1. นักเรียนหอ งเรยี นเงอื่ นไขพเิ ศษ ระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปท ี่ 1 –6 มคี วามสามารถในการคดิ

คำนวณจนิ ตคณิตของนกั เรยี นตามระดบั ชั้นของนกั เรียน
2. นกั เรยี นและผูปกครอง มคี วามพงึ พอใจและตองการใหโรงเรียนจดั การศึกษาสง เสริมความ

สามารถในการคดิ ตามหลักสูตรจนิ ตคณิตในระดบั ดีข้ึนไป

4. กิจกรรมการดำเนินการ ระยะเวลา ผูร บั ผดิ ชอบ

ที่ กจิ กรรม/ข้นั ตอนการดำเนนิ การ เม.ย.65 คณะกรรมการ
การบรหิ ารงานวิชาการ
1. กิจกรรมเบิกจายคา ตอบแทนครผู ูสอนจินตคณิต
1.1 ประชุมคณะกรรมการ เพอื่ วางแผนดำเนินการ เม.ย.65 คณะครกู ลุมสาระการเรยี นรู
แตง ตง้ั คณะทำงาน พ.ค. 65 คณติ ศาสตร
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมตั โิ ครงการ พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายนรู เดน สาเมาะและ
1.3 ประสานงาน เตรยี มความพรอ มการจดั กิจกรรม มี.ค.66 นางสาวสุนสิ า แกวสกุ ใส
1.4 เบิกจา ยคา ตอบแทน มี.ค.66 นางสาวสนุ ิสา แกว สุกใส
1.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน
1.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินงาน เม.ย.65 คณะกรรมการ
การบรหิ ารงานวชิ าการ
2. กิจกรรมจัดทำ/พัฒนาหลกั สูตร แผนการเรียนการ
สอนและสงเสริมสนบั สนนุ กจิ กรรมการเรียนรู เม.ย.65 คณะครูกลมุ สาระการเรยี นรู
2.1 ประชุมคณะกรรมการ เพือ่ วางแผนดำเนินการ พ.ค. 65 คณติ ศาสตร
แตง ต้ังคณะทำงาน พ.ค. 65 - มี.ค. 66
2.2 จัดทำโครงการเพ่ือเสนออนมุ ัติโครงการ
2.3 ประสานงาน เตรยี มความพรอมการจดั กิจกรรม
2.4 ดำเนนิ การจดั กิจกรรม

โครงการงานบริหารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนา ท่ี 37

ที่ กิจกรรม/ข้นั ตอนการดำเนนิ การ ระยะเวลา ผรู บั ผดิ ชอบ

1) ประชมุ ปฏิบตั ิการพฒั นาและปรับปรงุ นายนูรเดน สาเมาะและ
หลกั สูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบ นางสาวสนุ ิสา แกวสกุ ใส
หลักสตู ร นางสาวสนุ สิ า แกว สุกใส
จัดพมิ พเ อกสารหลกั สตู รจินตคณิต และ
ประเมินการใชหลักสตู ร ม.ี ค.66
ม.ี ค.66
2) จดั ทำแผนการจดั การเรยี นรู
3) จัดกจิ กรรมการเรยี นรู เม.ย.65 คณะกรรมการ
2.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน การบรหิ ารงานวิชาการ
2.6 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนนิ งาน
เม.ย.65 คณะครูกลุมสาระการเรยี นรู
2. กจิ กรรมจัดหาสอื่ วสั ดุ อุปกรณ หรอื เอกสารเพ่อื พ.ค. 65 คณิตศาสตร
พัฒนาการจดั การเรียนการสอนจนิ ตคณติ พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายนูรเดน สาเมาะและ
3.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนดำเนินการ
แตงตัง้ คณะทำงาน นางสาวสนุ ิสา แกวสุกใส
3.2 จดั ทำโครงการเพอ่ื เสนออนุมัติโครงการ ม.ี ค.66 นางสาวสนุ สิ า แกว สุกใส
3.3 ประสานงาน เตรยี มความพรอ มการจดั กจิ กรรม มี.ค.66
3.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ สอ่ื หรือเอกสารใน
การจัดการเรียนการสอน
3.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
3.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5.งบประมาณและรายละเอียดการใชงบประมาณ 296,100  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ท่ี กิจกรรม/คำช้แี จงในการใชงบประมาณ คา คา ใชส อย คาวัสดุ คา
ตอบแทน ครภุ ัณฑ

1. กิจกรรมคาตอบแทนครูผสู อนจนิ ตคณิต 144,000 144,000

(เดอื นละ 12,000 บาท X 12 เดือน)

โครงการงานบรหิ ารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนาที่ 38

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจาย
ประมาณ
ที่ กิจกรรม/คำช้แี จงในการใชง บประมาณ 119,200 คา คาใชส อย คาวัสดุ คา
ตอบแทน ครุภณั ฑ
2. กจิ กรรมจัดทำ/พฒั นาหลกั สูตร แผนการ 32,900
เรยี นการสอนและสงเสรมิ สนับสนนุ 296,100 500
กจิ กรรมการเรียนรู 2,000 30,000
1) คาจางถา ยเอกสาร/เขาเลม เอกสาร
หลักสูตรจนิ ตคณติ 86,700
2) กิจสงเสรมิ สนับสนนุ กิจกรรมการเรียนรู
- คูมอื ครู/เอกสาร/แผนการสอน 32,900
- หนงั สอื /แบบฝกหดั เพิ่มเตมิ /วัสดุ/ 144,000 2,500 149,600
ครภุ ัณฑ (ลูกคดิ ฯลฯ)
เพื่อพัฒนาการสอน
- ประกวดแขง ขันจินตคณิตระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปท ่ี 1-6

3. กิจกรรมคา วสั ดุ อปุ กรณ หรือคา เอกสาร
เพอ่ื พัฒนาการจดั การเรียนการสอน
เอกสารจนิ ตคณิต
(นักเรยี น 329 คน X 100 บาท)
รวม

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยคา ใชจายในทุกรายการ

6.การประเมนิ ผล วธิ ีการ/ประเมนิ ผล เครือ่ งมอื ทใี่ ช
แบบตรวจสอบ
ท่ี ตวั ช้วี ัดความสำเรจ็ การตรวจสอบความ
ครบถวนของหลกั สตู ร แบบรายงานผลการ
1. โรงเรียนมหี ลักสูตรจินตคณติ เพอื่ ใชในการจัดการเรียน การ เรยี นการสอน
สอนครบถว นสมบรู ณ การรายงานผล

2. นกั เรียนหอ งเรียนเงอ่ื นไขพิเศษ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที่ 1- 6
ไดเรียนรูห ลักสูตรจินตคณติ ตามระดับช้นั

โครงการงานบรหิ ารวชิ าการ ปก ารศึกษา 2565 หนาท่ี 39

ท่ี ตัวชวี้ ดั ความสำเรจ็ วธิ ีการ/ประเมินผล เครื่องมือทใ่ี ช

3. รอ ยละ 80 ของนกั เรียนมีผลการประเมินกจิ กรรมเสริม การตรวจสอบ แบบรายงานผลการ

หลักสตู รจินตคณติ อยูในระดบั ดีข้ึนไป พฒั นาคุณภาพผูเรียน

 

7. ผลทค่ี าดวา จะไดร บั

7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรจินตคณิตตอบสนองความตองการของนักเรียนและผปู กครอง

7.2 นักเรียนประถมศกึ ษาปท ี่ 1-6 หองเรียนเงอ่ื นไขพิเศษ มีการพฒั นาความรูค วามสามารถในในการคดิ

สงเสริมการเรียนรแู นวคดิ และวธิ ีการใหมจากหลักสตู รจินตคณิตทใี่ ชร ะบบลูกคดิ ตามหลกั สูตรจนิ ตคณติ สงู ข้ึน

7.2 โรงเรียนมบี คุ ลากรที่มคี วามสามารถเฉพาะทางดา นจินตคณติ ท่มี ปี ระสิทธภิ าพ

7.3 สถานศกึ ษาไดรับขอมลู สารสนเทศท่เี ปนประโยชนใ นการพฒั นาปรับปรงุ หลกั สตู รจากการประเมนิ

หลักสูตรจินตคณิตตอไป

โครงการงานบริหารวิชาการ ปก ารศึกษา 2565 หนาที่ 40

โครงการ จดั ทำระเบยี บและแนวปฏบิ ตั ิที่เกย่ี วกับงานวชิ าการ

สนองพระบรมราโชบายดา นการศึกษา ขอ ท่ี 2

สนองยทุ ธศาสตรชาติ ขอ ที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ขอ 2.6

ลกั ษณะโครงการ ตอ เนื่อง

งานทรี่ บั ผิดชอบ การบรหิ ารงานวชิ าการ

ผูรบั ผดิ ชอบโครงการ นางสาวสุนสิ า แกว สกุ ใส

ระยะเวลาดำเนนิ การ เมษายน 2565 – มนี าคม 2566

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลกั การและเหตผุ ล
ฝายวิชาการโรงเรียนบา นสไุ หงโก-ลก ไดปรับเปลยี่ นการบรหิ ารงานดานวชิ าการตามแนวการบรหิ าร

จดั การภาครฐั แบบมงุ ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิ าพ ประสิทธผิ ลและมดี ัชนชี ้ีวัดความสำเรจ็ ของงานอยางเปนรูปธรรม
จงึ ตองดำเนนิ การศกึ ษา วิเคราะหแ ละจัดทำระเบียบและแนวปฏบิ ตั ิเกย่ี วกบั งานดานวชิ าการของสถานศึกษา
เพอื่ ใหผ ูท่เี กยี่ วของทุกฝาย ไดแก ชมุ ชน คณะกรรมการสถานศกึ ษา ผูบรหิ าร ครหู รอื บคุ ลากรทางการศกึ ษา
ผูป กครองและนกั เรยี น ไดร บั รแู ละถือปฏบิ ัตเิ ปนแนวเดยี วกัน และเพ่ือมุงไปสูก ารพฒั นาคณุ ภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา ตามกลยุทธท่ี 4 เพิม่ ประสิทธภิ าพการบริหารจดั การและการมสี ว นรว มในการจดั การศกึ ษา ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ ารตอไป

2. วัตถปุ ระสงค
2.1 เพ่ือวางแผนงานดานวชิ าการโดยการรวบรวมขอมลู และกำกบั ดูแล นเิ ทศและตดิ ตามเกีย่ วกับงาน

วชิ าการ ไดแก การพัฒนาหลกั สตู รสถานศกึ ษา การพัฒนากระบวนการเรยี นรู การวัดผล ประเมินผล และ การ
เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพฒั นาและใช สอื่ และเทคโนโลยี
เพอ่ื การศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหม แี หลงเรยี นรูการวจิ ยั เพือ่ พัฒนา คณุ ภาพการศกึ ษา และสงเสรมิ ชมุ ชน
ใหมคี วามเขมแขง็ ทางวชิ าการ

2.2 เพ่ือจัดทำคมู ือปฏิบตั ิการ กลุม งานบริหารวิชาการ ของโรงเรยี นใหผ ูทเี่ กยี่ วของ ไดแก ชมุ ชน คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผูบรหิ าร ครูหรอื บุคลากรทางการศกึ ษา และนกั เรียน รบั รแู ละถอื ปฏบิ ตั เิ ปน แนวเดยี วกนั

2.3 จดั ทำคมู ือนกั เรียน ผปู กครองและครู ของโรงเรียนใหผทู ีเ่ ก่ยี วขอ ง ไดแก ชุมชน คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผูบ รหิ าร ครหู รือบคุ ลากรทางการศึกษา และนักเรียน รบั รูแ ละถอื ปฏบิ ัตเิ ปนแนวเดยี วกนั

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปการศกึ ษา 2565 หนา ท่ี 41

3. เปา หมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) โรงเรยี นมีคมู ือปฏบิ ัตกิ าร กลมุ งานบริหารวิชาการ
2) โรงเรยี นมคี มู อื นักเรยี น ผูปกครองและครู
3) โรงเรยี นมโี ครงการ คำส่งั และการบรหิ ารจดั การสารสนเทศของกลุมงานบรหิ ารวชิ าการ
3.2 ดา นคณุ ภาพ
โรงเรียนมกี ารวางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกำกับดแู ล นิเทศและติดตาม

เกย่ี วกบั งานวชิ าการอยางมีประสิทธภิ าพ

4. กจิ กรรมการดำเนินการ  ระยะเวลา ผรู บั ผิดชอบ
เม.ย. 65
ที่ กจิ กรรม/ขัน้ ตอนการดำเนนิ การ คณะกรรมการ
เม.ย. 65 การบริหารงานวิชาการ
1. 1.1 ประชมุ คณะกรรมการ เพ่อื วางแผนดำเนนิ การ เม.ย. 65 นางสาวสนุ ิสา แกวสกุ ใส
แตง ตั้งคณะทำงาน นางสาวสนุ สิ า แกวสกุ ใส
เม.ย. 65 นางสาวสุนิสา แกวสกุ ใส
1.2 จัดทำโครงการเพื่อเสนออนมุ ัตโิ ครงการ ครผู รู ับผิดชอบ
1.3 ประสานงาน เตรียมความพรอ มการจดั กิจกรรม
1.4 ดำเนนิ การจัดกจิ กรรม เม.ย. 65 นางสาวสนุ ิสา แกวสกุ ใส
เม.ย. 65 นางสาวสนุ ิสา แกวสุกใส
1) ศึกษาและวเิ คราะหระเบยี บและแนวปฏบิ ัติ เม.ย.-พ.ค.65 ครูผรู บั ผิดชอบ
2) จัดทำเอกสารท่ีเกีย่ วของกบั งานบรหิ ารวชิ าการ เม.ย.65-ม.ี ค.66 ครูผรู ับผิดชอบ
- คมู อื ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารวชิ าการ เม.ย.65-ม.ี ค.66 ครผู รู บั ผิดชอบ
- คมู ือนกั เรยี น ผปู กครองและครู ม.ี ค. 66 นางสาวสุนสิ า แกวสกุ ใส
- โครงการกลมุ งานบริหารวชิ าการ มี.ค. 66 นางสาวสนุ สิ า แกวสุกใส
- คำส่ังกลุมงานบรหิ ารวชิ าการ
- หนงั สือรบั /สง กลุมงานบริหารวิชาการ
1.5 กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งาน
1.6 ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนนิ งาน

โครงการงานบริหารวชิ าการ ปการศึกษา 2565 หนาท่ี 42

5. งบประมาณและรายละเอียดการใชง บประมาณ 1,000  บาท

งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา ย
ประมาณ
ที่ กจิ กรรม/คำชี้แจงในการใชง บประมาณ คา คา คาวสั ดุ คา
ตอบแทน ใชสอย ครภุ ณั ฑ

1. ประชมุ จัดทำคูมอื ปฏิบตั กิ ารงานบรหิ ารวชิ าการ 500 1,000
รวม 1,000
1,000
หมายเหตุ : ถวั เฉลี่ยคา ใชจายในทุกรายการ

6. การประเมินผล

ท่ี ตัวชีว้ ดั ความสำเรจ็ วธิ ีการ/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ใี ช

1. โรงเรยี นมีคูมือปฏิบตั กิ าร กลุมงานบริหารวชิ าการ ใหผูท ี่ ตอบแบบสอบถาม แบบประเมนิ การรับรู

เกยี่ วของ ไดแก ชมุ ชน คณะกรรมการสถานศกึ ษา ผู และถือปฏิบตั ิ

บริหาร ครูหรอื บคุ ลากรทางการศึกษา ผปู กครองและ

นกั เรียน รบั รแู ละถือปฏบิ ตั เิ ปนแนวเดยี วกนั

2. โรงเรยี นมีคมู ือนกั เรียน ผูปกครองและครู ใหผ ทู ี่เกี่ยวขอ ง ตอบแบบสอบถาม แบบประเมนิ การรบั รู

ไดแ ก ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึ ษา ผบู รหิ าร ครหู รือ และถอื ปฏบิ ัติ

บคุ ลากรทางการศึกษา ผปู กครองและนกั เรยี น รับรูและถือ

ปฏิบตั ิเปนแนวเดียวกนั

 

7. ผลที่คาดวา จะไดรับ

7.1 ชมุ ชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผบู รหิ าร ครหู รือบคุ ลากรทางการศึกษา ผปู กครองและนกั เรียน รบั

รูและถอื ปฏบิ ตั ติ ามคูมอื ปฏบิ ตั กิ าร กลุมงานบริหารวชิ าการ และคูมือนกั เรยี น ผปู กครองและครู เปนแนวเดียวกนั

7.2 โรงเรยี นมแี นวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคมู ือปฏิบตั ิการ กลมุ งานบรหิ ารวชิ าการ และคมู ือ

นกั เรียน ผูปกครองและครู ตอ ไป

โครงการงานบริหารวิชาการ ปการศึกษา 2565 หนา ที่ 43


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานผลโครงการงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
Next Book
Hekman - Monterey Point