The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

משפט וחצי שיר השירים (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by danielsheresh, 2019-12-21 17:01:06

משפט וחצי שיר השירים (2)

משפט וחצי שיר השירים (2)

‫משפט וחצי על פרקי שיר השירים‬
‫דניאל שרשבסקי‬

‫שיר השירים א‬

‫​א ִשׁיר ַה ִשּׁיִרים ֲא ֶשׁר ִל ְשׁלֹמֹה‪​ .‬ב יִ ָשֵּׁקִני ִמְנּ ִשׁיקוֹת‬
‫ִפּיהוּ ִכּי טוֹ ִבים דֶֹּדיָך ִמיָּיִן‪​ .‬ג ְלֵרי ַח ְשׁ ָמֶניָך טוֹ ִבים‬
‫ֶשׁ ֶמן תּוַּרק ְשׁ ֶמָך ַעל ֵכּן ֲעָלמוֹת ֲא ֵהבוָּך‪ .‬ד​ ָמ ְשֵׁכִני‬

‫אַ ֲחֶריָך ָנּרוָּצה ֱה ִביאִַני ַה ֶמֶּלְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה וְִנ ְשׂ ְמ ָחה‬
‫ָבְּך ַנְזִכּיָרה דֶֹדיָך ִמיַּיִן ֵמי ָשִׁרים ֲא ֵהבוָּך‪.‬‬

‫נשיקה‬
‫"יִ ָשֵּׁקִני ִמְנּ ִשׁיקוֹת ִפּיהוּ" בוא ואראה לך את המקום‬

‫שבו נושקים השמים והארץ זה לזו‪ ,‬אמר הסוחר‬
‫לחכם התלמודי והסב מבטו אל האופק‪ .‬שם‬
‫בנקודת החיבור ראשית כל הכמיהות‪ ,‬שם‪,‬‬
‫בנשיקה הראשונה‪ ,‬החלו השירים‪.‬‬

‫)לאה גולדברג(‬

‫שיר השירים ב‬

‫א ֲאִני ֲח ַבֶצֶּלת ַה ָשּׁרוֹן שׁוֹ ַשַׁנּת ָהֲע ָמ ִקים‪​ .‬ב ְכּשׁוֹ ַשָׁנּה‬
‫ֵבּין ַהחוֹ ִחים ֵכּן ַר ְעיָ ִתי ֵבּין ַה ָבּנוֹת‪​ .‬ג ְכּ ַתפּוּ ַח ַבֲּעֵצי‬
‫ַהיַַּער ֵכּן דּוִֹדי ֵבּין ַה ָבִּנים ְבִּצלּוֹ ִח ַמְּד ִתּי וְיָ ַשׁ ְב ִתּי וּ ִפְריוֹ‬
‫ָמתוֹק ְל ִחִכּי‪​ .‬ד ֱה ִביאִַני ֶאל ֵבּית ַהיָּיִן וְִדְגלוֹ ָעַלי‬
‫אַ ֲה ָבה‪​ .‬ה ַס ְמּכוִּני ָבּ ֲא ִשׁישׁוֹת ַר ְפּדוִּני ַבּ ַתּפּוּ ִחים ִכּי‬
‫חוַֹלת אַ ֲה ָבה אִָני‪​ .‬ו ְשׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת ְלרֹא ִשׁי וִי ִמינוֹ‬
‫ְתּ ַח ְבֵּקִני‪​ .‬ז ִה ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֶא ְתֶכם ְבּנוֹת יְרוּ ָשַׁלִם ִבְּצ ָבאוֹת‬
‫אוֹ ְבּאַיְלוֹת ַה ָשֶּׂדה ִאם ָתּ ִעירוּ וְִאם ְתּעוְֹררוּ ֶאת‬

‫ָהאַ ֲה ָבה ַעד ֶשׁ ֶתּ ְח ָפּץ‪  .‬‬

‫חיבוק‬

‫"שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני"‪ ,‬ואפשר גם‬
‫הפוך ‪ -‬השמאל מחבקת והימין תחת הראש‪ ,‬וזה‬
‫כבר עניין אחר לגמרי‪ .‬כי גם החיבוק הוא שפה וגם‬
‫לו דקדוק פנימי ואינספור צירופים‪ ,‬וכמו שלשפה‬
‫משוררים כך ישנם דוברי חיבוקית היודעים את רזי‬

‫החיבוק לפניי ולפנים‪.‬‬

‫הלילה התגנב על קצות אצבעות‬

‫ַהַלּיְָלה ִה ְתַגּנֵּב ַעל ְקצוֹת ָה ֶאְצָבּעוֹת ֶאל ְשׂ ָפ ַתי –‬
‫וְִנ ְר ַדּם‪.‬‬

‫אָז ַה ָשּׁ ַמיִם ָה ְפכוּ ַרִכּים ְמאֹד‬
‫וְ ִח ְבּקוִּני‪.‬‬

‫וְָח ַשְׁב ִתּי אָז ֶשׁ ִמּי ֶשׁהוּ ָצִריְך ְלַגלּוֹת‬
‫ֶשׁ ֲאִני ִדּבּוּקוֹ ֶשׁאַָבד‬

‫אוֹ ֶשַׁנַּער רוִֹעים ָצִריְך ִלְראוֹת –‬
‫ֶשׁ ֲאִני ֲחִלילוֹ‪.‬‬

‫יחפות ְגּדוָֹלה ָשְׁכָנה ִבּי‬
‫וְיַָדי ָהיוּ ְתּלוּיוֹת ֲא ֻרכּוֹת וְַדקּוֹת ְלִצִדּי –‬

‫ְרפוּיוֹת ִמַגְּעגּוִּעים‪.‬‬
‫וְָרִצי ִתי ָכּל‪ָ-‬כְּך ֶשׁ ִמּי ֶשׁהוּ יְִר ֶאה‬
‫ֶשׁ ַהַלּיְָלה ִה ְתַגּנֵּב ֶאל ְשׂ ָפ ַתי ַעל ְקצוֹת ֶאְצָבּעוֹת‬

‫–‬
‫וְִנ ְר ַדּם‪.‬‬

‫)רבקה מרים‪ ,‬כסאות במדבר(‬

‫שיר השירים ג‬

‫א ַעל ִמ ְשָׁכּ ִבי ַבֵּלּילוֹת ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ֵאת ֶשׁאָ ֲה ָבה ַנ ְפ ִשׁי‬
‫ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְלֹא ְמָצא ִתיו‪​ .‬ב אָקוּ ָמה ָנּא וֲַאסוֹ ְב ָבה ָב ִעיר‬
‫ַבּ ְשּׁוִָקים וּ ָבְרחֹבוֹת ֲא ַב ְק ָשׁה ֵאת ֶשׁאָ ֲה ָבה ַנ ְפ ִשׁי‬
‫ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְלֹא ְמָצא ִתיו‪​ .‬ג ְמָצאוִּני ַהשְֹּׁמִרים ַהסְֹּב ִבים‬
‫ָבּ ִעיר ֵאת ֶשׁאָ ֲה ָבה ַנ ְפ ִשׁי ְר ִאי ֶתם‪​ .‬ד ִכּ ְמ ַעט ֶשׁ ָע ַבְר ִתּי‬
‫ֵמ ֶהם ַעד ֶשׁ ָמָּצא ִתי ֵאת ֶשׁאָ ֲה ָבה ַנ ְפ ִשׁי ֲא ַחְז ִתּיו וְלֹא‬
‫אְַרֶפּנּוּ ַעד ֶשׁ ֲהֵביא ִתיו ֶאל ֵבּית ִא ִמּי וְֶאל ֶחֶדר הוָֹר ִתי‪.‬‬
‫ה ִה ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֶא ְתֶכם ְבּנוֹת יְרוּ ָשַׁלִם ִבְּצ ָבאוֹת אוֹ‬
‫ְבּאַיְלוֹת ַה ָשֶּׂדה ִאם ָתּ ִעירוּ וְִאם ְתּעוְֹררוּ ֶאת ָהאַ ֲה ָבה‬

‫ַעד ֶשׁ ֶתּ ְח ָפּץ‪  .‬‬

‫ֶח ֶדר‬
‫" ַעד ֶשׁ ֲהֵביא ִתיו ֶאל ֵבּית ִא ִמּי וְֶאל ֶחֶדר הוָֹר ִתי"‪.‬‬
‫כשהאדם מבקש להתכנס אל עצמו‪ ,‬הוא נכנס‬
‫לחדרו‪ .‬שם לצד המיטה המוכרת‪ ,‬השידה‪ ,‬החלון‪,‬‬
‫הוא נפרד מכל החוץ שדבק בו‪ ,‬שם‪ ,‬הוא עצמו‬
‫מונח בתוך עצמו‪ .‬רק נפש אהובה תעבור את‬

‫מפתן הדלת‪ ,‬תבוא בתוככי החדר‪.‬‬

‫)אווה קילפי‪ ,‬הפרפר חוצה את הכביש(‬

‫שיר השירים ד‬

‫א ִהָנְּך יָָפה ַר ְעיָ ִתי ִהָנְּך יָָפה ֵעיַניְִך יוִֹנים ִמ ַבּ ַעד‬
‫ְלַצ ָמּ ֵתְך ַשׂ ְעֵרְך ְכֵּעֶדר ָה ִעִזּים ֶשָׁגְּלשׁוּ ֵמ ַהר ִגְּל ָעד‪​ .‬ב‬
‫ִשַׁנּיְִך ְכֵּעֶדר ַה ְקּצוּבוֹת ֶשׁ ָעלוּ ִמן ָהַר ְחָצה ֶשֻׁכָּלּם‬
‫ַמ ְת ִאימוֹת וְ ַשֻׁכָּלה ֵאין ָבּ ֶהם‪​ .‬ג ְכּחוּט ַה ָשִּׁני ִשׂ ְפתַֹתיְִך‬
‫וּ ִמְד ָבֵּריְך ָנאוֶה ְכֶּפַלח ָהִרמּוֹן ַר ָקּ ֵתְך ִמ ַבּ ַעד ְלַצ ָמּ ֵתְך‪.‬‬
‫ד ְכּ ִמְגַדּל ָדּוִיד ַצוָּאֵרְך ָבּנוּי ְל ַתְל ִפּיּוֹת ֶאֶלף ַה ָמֵּגן‬
‫ָתּלוּי ָעָליו כֹּל ִשְׁל ֵטי ַהִגּבּוִֹרים‪​ .‬ה ְשֵׁני ָשַׁדיְִך ִכּ ְשֵׁני‬
‫ֳע ָפִרים ְתּאוֹ ֵמי ְצ ִביָּה ָהרוֹ ִעים ַבּשּׁוֹ ַשִׁנּים‪​ .‬ו ַעד ֶשׁיָּפוּ ַח‬
‫ַהיּוֹם וְָנסוּ ַהְצָּלִלים ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהמּוֹר וְֶאל ִגּ ְב ַעת‬

‫ַהְלּבוָֹנה‪ .‬ז​ ֻכָּלְּך יָָפה ַר ְעיָ ִתי וּמוּם ֵאין ָבְּך‪  .‬‬

‫בוש ​ם‪.‬‬

‫"וְֵרי ַח ַשְׂלמַֹתיְִך ְכֵּרי ַח ְל ָבנוֹן" ‪ -‬קול ומראה וריח אין‬
‫בהן משום מעילה‪ ,‬אומרים החכמים‪ .‬כי כמו הקול‬

‫והמראה‪ ,‬לא ניתן לאחוז בריח‪ .‬וכמותם‪ ,‬יודע‬
‫הריח היטב לאחוז בנו‪ .‬כשאביב בחוץ הוא שולח‬
‫ריחות משכרים לכל עבר‪ ,‬וקורא ‪ -‬החוצה! בית‬
‫המאפה הקטן מתחת לבית יפיץ ניחוחותיו ויאמר‬
‫לנו ‪ -‬היכנסו! בושם הגברת יאחז בו באיש וילחש‬

‫לו ‪" -‬בוא"!‬

‫קינמון‬

‫ֲאהוָּב ִתי ָקְל ָתה ְפּרוּ ָסה ֶשׁל‬
‫ֶל ֶחם ִקָנּמוֹן וְאָז‬

‫ָמְר ָחה ֲעֶלי ָה ֶח ְמאָה וְאָז‬
‫ָמְר ָחה ֲעֶלי ָה ִרַבּת ַגְּרְג ֵרי‪-‬יַַער וְאָז‬

‫ָנְג ָסה ִמ ֶמָּנּה ְנִגי ָסה ְק ַטָנּה‬
‫וְ ִחיְָּכה‬

‫וְָהעוָֹלם ֵה ִאיר ִכְּבתֹם ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהְבִּריאָה‬
‫וְָכל ִפָּנּה ִמ ִפּנּוֹ ָתיו ִהִדּי ָפה ִנחוֹ ַח ֶשׁל‬
‫ִקָנּמוֹן‪.‬‬

‫)משה דור(‬

‫שיר השירים ה‬

‫ב ֲאִני יְ ֵשָׁנה וְִל ִבּי ֵער קוֹל דּוִֹדי דוֵֹפק ִפּ ְת ִחי ִלי ֲאחִֹתי‬
‫ַר ְעיָ ִתי יוָֹנ ִתי ַת ָמּ ִתי ֶשׁרֹּא ִשׁי ִנ ְמָלא ָטל ְקוֻּצּוֹ ַתי ְר ִסי ֵסי‬
‫ָליְָלה‪​ .‬ג ָפּ ַשׁ ְט ִתּי ֶאת ֻכּ ָתְּנ ִתּי ֵאיָכָכה ֶאְל ָבּ ֶשָׁנּה ָר ַחְצ ִתּי‬
‫ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲא ַטְנֵּפם‪​ .‬ד דּוִֹדי ָשַׁלח יָדוֹ ִמן ַהחֹר‬
‫וּ ֵמ ַעי ָהמוּ ָעָליו‪​ .‬ה ַק ְמ ִתּי ֲאִני ִל ְפתַֹּח ְלדוִֹדי וְיַָדי ָנ ְטפוּ‬
‫מוֹר וְֶאְצ ְבּעַֹתי מוֹר עֵֹבר ַעל ַכּפּוֹת ַה ַמְּנעוּל‪​ .‬ו ָפּ ַת ְח ִתּי‬
‫ֲאִני ְלדוִֹדי וְדוִֹדי ָח ַמק ָע ָבר ַנ ְפ ִשׁי יְָצאָה ְבַד ְבּרוֹ‬
‫ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיהוּ וְלֹא ְמָצא ִתיהוּ ְקָרא ִתיו וְלֹא ָעָנִני‪​ .‬ז ְמָצ ֻאִני‬
‫ַהשְֹּׁמִרים ַהסְֹּב ִבים ָבּ ִעיר ִהכּוִּני ְפָצעוִּני ָנ ְשׂאוּ ֶאת‬
‫ְרִדיִדי ֵמ ָעַלי שְֹׁמֵרי ַהחֹמוֹת‪​ .‬ח ִה ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֶא ְתֶכם ְבּנוֹת‬
‫יְרוּ ָשָׁלִם ִאם ִתּ ְמְצאוּ ֶאת דּוִֹדי ַמה ַתִּגּידוּ לוֹ ֶשׁחוַֹלת‬

‫אַ ֲה ָבה אִָני‪.‬‬

‫מנעול‬

‫" ַק ְמ ִתּי ֲאִני ִל ְפתַֹּח ְלדוִֹדי" ‪ -‬אילו היה העולם ללא‬
‫פתחים‪ ,‬ללא דלתות‪ ,‬ללא מנעולים‪ ,‬מישור אחד‬
‫מקצה עד קצה‪ .‬או אז היו הבריות מביטות זו בזו‪,‬‬
‫ותיכף היה השיעמום פושה בכל‪ .‬שהלא הדלת‬

‫והמנעול הם שמאפשרים את ההתייחדות‪ ,‬את‬
‫הייחוד‪ .‬רק סגירת הדלת מאפשרת את הפתיחה‪,‬‬

‫את ההיפתחות והמפגש‪.‬‬

‫ַעל ַה ֶדֶּלת ִנְכתֹּב‪:‬‬
‫"ָכּאן ָגִּרים!"‬

‫וְּנ ַחֶכּה ָלאֶֹשׁר‪.‬‬

‫עוֹד ְמַעט יִ ְת ַפּ ֶתּה‬
‫וְִנ ְסגֹּר ָעָליו‬

‫ְכּמוֹ ַמְלכֶֹּדת‬
‫ְגּדוָֹלה‪.‬‬

‫)אלי אליהו(‬

‫שיר השירים ו‬

‫א אָָנה ָהַלְך דּוֵֹדְך ַהיָָּפה ַבָּנּ ִשׁים אָָנה ָפָּנה דוֵֹדְך‬
‫וְּנ ַב ְק ֶשׁנּוּ ִע ָמְּך‪​ .‬ב דּוִֹדי יַָרד ְלַגנּוֹ ַלֲערוּגוֹת ַהבֶֹּשׂם‬
‫ִלְרעוֹת ַבַּגִּנּים וְִלְלקֹט שׁוֹ ַשִׁנּים‪​ .‬ג ֲאִני ְלדוִֹדי וְדוִֹדי ִלי‬
‫ָהרֶֹעה ַבּשּׁוֹ ַשִׁנּים‪ ​    .‬ד יָָפה אַ ְתּ ַר ְעיָ ִתי ְכּ ִתְרָצה‬
‫ָנאוָה ִכּירוּ ָשָׁלִם ֲאיָֻמּה ַכִּנְּדָגּלוֹת‪​ .‬ה ָה ֵס ִבּי ֵעיַניְִך‬
‫ִמֶנְּגִדּי ֶשׁ ֵהם ִהְר ִהי ֻבִני ַשׂ ְעֵרְך ְכֵּעֶדר ָה ִעִזּים ֶשָׁגְּלשׁוּ‬
‫ִמן ַהִגְּל ָעד‪​ .‬ו ִשַׁנּיְִך ְכֵּעֶדר ָהְר ֵחִלים ֶשׁ ָעלוּ ִמן ָהַר ְחָצה‬
‫ֶשֻׁכָּלּם ַמ ְת ִאימוֹת וְ ַשֻׁכָּלה ֵאין ָבּ ֶהם‪​ .‬ז ְכֶּפַלח ָהִרמּוֹן‬

‫ַר ָקּ ֵתְך ִמ ַבּ ַעד ְלַצ ָמּ ֵתְך‪.‬‬

‫עיניים‬

‫" ָה ֵס ִבּי ֵעיַניְִך ִמֶנְּגִדּי ֶשׁ ֵהם ִהְר ִהי ֻבִני"‪ .‬אליפסה ואז‬
‫לבן‪ .‬ואז עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול‪ .‬ובעיגול‬
‫הפנימי‪ ,‬השחור‪ ,‬אם תביט היטב תמצא את‬

‫דמותך המשתקפת‪ .‬שכך הוא טיבן של העיניים ‪-‬‬
‫הן לא רק מביטות החוצה‪ ,‬עיגול בתוך עיגול בתוך‬

‫עיגול הן שואבות את המתבונן בהן עמוק עמוק‬
‫פנימה‪.‬‬

‫ִהנֵּה ֶא ַקּח ֶאת ַמַבּט ֵעיַניְִך –‬
‫ִעְצבּוֹ ַה ָשּׁ ֵקט‪ְ ,‬צחוֹקוֹ ַה ֵמּ ִאיר‪,‬‬

‫ָהרְֹך ַה ָשּׁ ֵקט ָהרוֹ ֵעף ִמ ֵמְּך‪,‬‬
‫ָהרוֹ ֵפא ְלִלִבּי ְכּ ֶמְר ַחב ַהִנּיר –‬

‫ִהנֵּה ֶא ַקּח ֶאת ַמַבּט ֵעיַניְִך‪,‬‬
‫ִהנֵּה ֶא ַקּח וְָצַרְר ִתּי ְבּ ִשׁיר…‬

‫)רחל(‬

‫שיר השירים ז‬

‫ז ַמה יִָּפית וּ ַמה ָנּ ַע ְמ ְתּ אַ ֲה ָבה ַבּ ַתֲּענוִּגים‪​ .‬ח זֹאת‬
‫קוֹ ָמ ֵתְך ָדּ ְמ ָתה ְל ָת ָמר וְ ָשַׁדיְִך ְלאַ ְשׁכֹּלוֹת‪​ .‬ט אָ ַמְר ִתּי‬
‫ֶא ֱעֶלה ְב ָת ָמר אֲֹחָזה ְבּ ַסְנ ִסָנּיו וְיְִהיוּ ָנא ָשַׁדיְִך‬
‫ְכּ ֶא ְשְׁכּלוֹת ַהֶגֶּפן וְֵרי ַח אֵַפְּך ַכּ ַתּפּוּ ִחים‪​ .‬י וְִחֵכְּך ְכּיֵין‬
‫ַהטּוֹב הוֵֹלְך ְלדוִֹדי ְל ֵמי ָשִׁרים דּוֵֹבב ִשׂ ְפ ֵתי יְ ֵשִׁנים‪​ .‬יא‬
‫ֲאִני ְלדוִֹדי וְָעַלי ְתּשׁוּ ָקתוֹ‪ ​    .‬יב ְלָכה דוִֹדי ֵנֵצא‬
‫ַה ָשֶּׂדה ָנִליָנה ַבְּכּ ָפִרים‪​ .‬יג ַנ ְשִׁכּי ָמה ַלְכָּר ִמים ִנְר ֶאה‬
‫ִאם ָפְּר ָחה ַהֶגֶּפן ִפּ ַתּח ַה ְסּ ָמַדר ֵהֵנצוּ ָהִרמּוִֹנים ָשׁם‬
‫ֶא ֵתּן ֶאת דַֹּדי ָלְך‪​ .‬יד ַהדּוָּד ִאים ָנ ְתנוּ ֵרי ַח וְַעל ְפּ ָת ֵחינוּ‬

‫ָכּל ְמָגִדים ֲחָד ִשׁים ַגּם יְ ָשִׁנים דּוִֹדי ָצ ַפְנ ִתּי ָלְך‪.‬‬

‫שדה‬
‫"ְלָכה דוִֹדי ֵנֵצא ַה ָשֶּׂדה"‪ .‬כל בית צריך שדה‪ .‬כל‬
‫אדם צריך שתהיה לו שדה שאליה יוכל לצאת‪.‬‬
‫בבית הוא שואף‪ ,‬אוגר‪ ,‬מתמלא‪ ,‬בשדה הוא נושף‪,‬‬
‫מתפרץ ופורח‪ .‬כדי לחיות‪ ,‬על האדם לדלג בין‬
‫הפנים לבין החוץ‪ ,‬בין השאיפה לבין הנשיפה‪ ,‬רק‬

‫כך אפשר לנשום‪.‬‬

‫)אלתרמן‪ ,‬כוכבים בחוץ(‬

‫שיר השירים ח‬

‫ה ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַה ִמְּד ָבּר ִמ ְתַרֶפֶּקת ַעל דּוָֹדהּ‬
‫ַתּ ַחת ַה ַתּפּוּ ַח עוַֹרְר ִתּיָך ָשׁ ָמּה ִח ְבַּל ְתָך ִא ֶמָּך ָשׁ ָמּה‬
‫ִח ְבָּלה יְָלַד ְתָך‪​ .‬ו ִשׂי ֵמִני ַכחוֹ ָתם ַעל ִלֶבָּך ַכּחוֹ ָתם ַעל‬
‫ְזרוֶֹעָך ִכּי ַעָזּה ַכ ָמּוֶת אַ ֲה ָבה ָק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל ִקְנאָה‬
‫ְר ָשֶׁפי ָה ִר ְשֵׁפּי ֵאשׁ ַשְׁל ֶהֶב ְתיָה‪​ .‬ז ַמיִם ַר ִבּים לֹא יוְּכלוּ‬
‫ְלַכבּוֹת ֶאת ָהאַ ֲה ָבה וְּנ ָהרוֹת לֹא יִ ְשׁ ְטפוּ ָה ִאם יִֵתּן‬
‫ִאישׁ ֶאת ָכּל הוֹן ֵבּיתוֹ ָבּאַ ֲה ָבה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ‪.‬‬
‫   ​ח אָחוֹת ָלנוּ ְק ַטָנּה וְ ָשַׁדיִם ֵאין ָלהּ ַמה‬
‫ַנֲּע ֶשׂה ַל ֲאחֵֹתנוּ ַבּיּוֹם ֶשׁיְֻּד ַבּר ָבּהּ‪​ .‬ט ִאם חוֹ ָמה ִהיא‬
‫ִנ ְבֶנה ָעֶלי ָה ִטיַרת ָכּ ֶסף וְִאם ֶדֶּלת ִהיא ָנצוּר ָעֶלי ָה‬
‫לוּ ַח אֶָרז‪​ .‬י ֲאִני חוֹ ָמה וְ ָשַׁדי ַכּ ִמְּגָדּלוֹת אָז ָהיִי ִתי‬

‫ְבֵעיָניו ְכּמוְֹצ ֵאת ָשׁלוֹם‪.‬‬

‫תפוחים‬

‫הגפנים‪ ,‬התפוחים‪ ,‬האגסים‪ ,‬הרימונים‪ .‬שם‪,‬‬
‫בפרדס ובכרם נוכח הפיתוי בכל עבר‪ ,‬כל‬

‫הצבעוניות העגלגלה הזו נראית כקריצה‪ ,‬כרמיזה‪.‬‬
‫כאילו הטבע עצמו הוא משל לדבר מה אחר‪ ,‬כאילו‬

‫הטבע כולו הוא שיר‪ ,‬שיר השירים‪.‬‬

‫ַה ְפִּרי ַהָבּ ֵשׁל נוֹ ֵפל ְלתוְֹך יֵָדינוּ ַה ְפּשׁוּטוֹת‬
‫ִכּ ְפִרי ָבּ ֵשׁל‪.‬‬

‫הוּא ָמֵלא וְיֶָפה וְּלִע ִתּים ְמֻצ ָמּק וְָקמוּט‬
‫אְַך ְמ ִתיקוּתוֹ כֹּה ַעָזּה‪ֲ .‬חִרי ָפה‪.‬‬

‫ֲאַנ ְחנוּ אוִֹרים‪ ,‬וּבוְֹצִרים וְקוֹ ְט ִפים וְזוֹ ְמִרים וּמוֹ ְס ִקים‬
‫וְגוֹ ְד ִדים‬

‫וְַגם בּוִֹכים ִמ ִשּׂ ְמ ָחה‪.‬‬
‫ְלָכל ְפִּרי ַמ ְת ִאי ִמים ִמָלּה‪ְ ,‬כִּעטּוּר‬

‫אוֹ ִשׂ ְמָלה ֲחָד ָשׁה‪.‬‬

‫ָכּל הוֹ ָשׁ ַטת יָד ִל ְקטֹף ְפִּרי‬
‫ִהיא ְל ִחיַצת יָד ִעם ַה ַחיִּים‪,‬‬

‫ִהיא ִשׁיר‪.‬‬

‫וְ ָת ִמיד ִנְבֶכּה‬
‫ַגּם ַעל ַהיִֹּפי ַהֶזּה‬

‫)אסתר אטינגר(‬


Click to View FlipBook Version