The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

062 DSKP KSSM Tingkatan 2 Pendidikan Moral v2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RAJA NOR FADZILAH RAJA IZHAR, 2019-04-23 00:43:16

062 DSKP KSSM Tingkatan 2 Pendidikan Moral v2

062 DSKP KSSM Tingkatan 2 Pendidikan Moral v2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Moral

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Moral

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2016

Terbitan 2016
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-
8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KANDUNGAN

Rukun Negara.................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan........................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar................................................................................................................................................................. ix

Pendahuluan...................................................................................................................................................................... 1

Matlamat............................................................................................................................................................................. 2
Objektif............................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................................... 3
Fokus................................................................................................................................................................................. 4
Kemahiran Abad Ke-21...................................................................................................................................................... 8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................................... 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................................. 11
Elemen Merentas Kurikulum.............................................................................................................................................. 15
Pentaksiran Sekolah......................................................................................................................................................... 18
Organisasi Kandungan....................................................................................................................................................... 22

Bidang 1: Pengenalan Moral................................................................................................................................... 27
Bidang 2: Diri, Keluarga dan Persahabatan............................................................................................................ 29
Bidang 3: Hubungan antara Diri, Komuniti dan Masyarakat................................................................................... 35
Bidang 4: Moral, Peraturan dan Undang-undang.................................................................................................... 41
Panel Penggubal DSKP KSSM Pendidikan Moral Tingkatan 2......................................................................................... 48RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagai mana tuntutan Falsafah
keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Pendidikan Kebangsaan.
Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang
dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi pembelajaran (PdP) guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. 21.

Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata Kebangsaan.
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixKSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Pendidikan Moral bertujuan untuk mendidik murid murid untuk membuat keputusan dan tindakan yang membolehkan
supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia dengan mereka melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial terhadap
menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, emosi moral masyarakat, negara dan global. Ia juga selaras dengan tiga prinsip
dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini diharap dapat menghasilkan moral iaitu altruistik, autonomi dan keadilan bagi membina dan
murid yang berpengetahuan, berperwatakan mulia, dan mengekalkan masyarakat yang bermoral dan beretika.
mengutamakan perpaduan serta bersemangat patriotik ke arah
menyumbang secara produktif terhadap diri, keluarga, masyarakat DSKP ini juga menekankan pemikiran aras tinggi dan kemahiran lain
dan negara. yang perlu dikuasai oleh murid bagi menyediakan mereka
menghadapi cabaran dalam abad ke-21. Penguasaan pemikiran aras
Kurikulum mata pelajaran ini direalisasikan melalui Dokumen tinggi dan kemahiran lain ini akan membantu murid membina daya
Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) yang merupakan dokumen tahan diri dengan berkeyakinan dan bertanggungjawab dalam
wajib yang perlu dirujuk oleh guru untuk merancang dan mentaksir kehidupan seharian. Manakala pelbagai strategi PdP turut
Pembelajaran dan Pengajaran (PdP). Guru perlu merancang bagi disarankan kepada guru bagi memastikan murid menguasai
menterjemahkan DSKP ini dengan bijak supaya PdP lebih berkesan kurikulum Pendidikan Moral lebih bermakna. DSKP Pendidikan Moral
dan menarik. Di samping itu, guru perlu memahami tahap ini juga menekankan pemahaman tentang nilai-nilai perpaduan dan
penguasaan yang digariskan dalam DSKP ini dan sentiasa hubungan baik sesama insan demi melahirkan warganegara yang
memastikan tahap-tahap penguasaan ini dikuasai oleh murid. sejahtera dan harmonis.

Kurikulum ini juga memberi pemahaman dan penghayatan serta
memastikan murid mengamalkan nilai universal yang terdapat dalam
agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum serta perundangan di
negara ini. Kurikulum ini turut menyediakan satu panduan kepada

1

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

MATLAMAT OBJEKTIF

Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan KSSM Pendidikan Moral bertujuan untuk membolehkan murid
berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai mencapai objektif berikut:
universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah
perpaduan dan kesejahteraan negara serta masyarakat global. 1. Mengetahui dan memahami konsep moral serta isu-isu moral
dalam kehidupan seharian.

2. Mengembangkan penaakulan moral dalam membuat keputusan
dan penyelesaian masalah moral berasaskan kepada prinsip
moral.

3. Menyuburkan emosi moral ke arah tingkah laku berempati dan
adil.

4. Mengamalkan perlakuan bermoral secara bertanggungjawab dan
berintegriti.

5. Memperkukuh elemen perpaduan dalam diri untuk mewujudkan
masyarakat yang harmoni.

6. Menghayati dan mengamalkan nilai universal untuk berakhlak
mulia.

2

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Kurikulum Pendidikan Moral digubal berdasarkan enam tunjang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang Kerangka KSSM.
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.

Rajah 1: Kerangka KSSM
3

FOKUS KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Fokus KSSM Pendidikan Moral adalah untuk membentuk insan Rajah 2 berikut menunjukkan hubungan antara penaakulan moral,
yang berakhlak mulia. Pembentukan insan yang berakhlak mulia emosi moral dan perlakuan moral yang boleh membentuk insan
ini dapat direalisasikan dengan menerapkan tiga domain moral yang berakhlak mulia.
iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral dalam
kalangan murid. Rajah 2: Hubungan antara Penaakulan Moral, Emosi Moral dan
Perlakuan Moral
Domain penaakulan moral membolehkan murid berfikir sebelum
bertindak. Emosi moral pula akan memotivasikan murid untuk
membuat perlakuan moral. Dengan ini perlakuan moral seorang
murid akan menjurus ke arah insan yang berakhlak mulia.

Domain moral ini juga akan mendorong seorang murid membuat
pertimbangan moral (moral judgement) yang sesuai, tepat dan
konsisten. Pertimbangan moral merupakan aspek utama dalam
pembentukan moral yang membolehkan murid mengambil
sesuatu tindakan berasaskan kepada peraturan atau nilai
universal.

4

Pembentukan insan yang berakhlak mulia seperti yang KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
diharapkan dalam matlamat kurikulum Pendidikan Moral boleh
dicapai dengan mengintegrasikan ketiga-tiga domain berikut: Perlakuan Moral
Perlakuan moral adalah tindakan moral berkaitan antara
Penaakulan Moral penaakulan moral dan emosi moral. Ia dilakukan secara rela hati
dengan rasa bertanggungjawab, akauntabiliti dan berintegriti
Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur atau moral.
berkonflik nilai demi mengenal pasti perlakuan baik atau benar
dan perlakuan jahat atau salah. Keupayaan mental dapat Ketiga-tiga domain tersebut perlu dikembangkan bersama dengan
merungkai dan menyelesaikan masalah atau isu moral sebaik penerapan nilai universal untuk membantu murid membuat
mungkin secara autonomi, rasional dan objektif berdasarkan keputusan yang rasional dalam menyelesaikan permasalahan
kepada prinsip moral. moral. Sehubungan itu, ketiga-tiga domain tersebut perlu
diaplikasikan bersama dengan 18 nilai universal yang menjadi
Emosi Moral wahana bagi menghasilkan insan yang berakhlak mulia. Nilai
universal tersebut merupakan nilai murni yang diterima oleh
Kesedaran emosi moral melahirkan kepedulian dan hati nurani masyarakat Malaysia dan menepati anutan agama atau
yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat kepercayaan masyarakat Malaysia.
sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu
yang tidak betul. Emosi moral melahirkan motivasi moral dan niat Guru perlu menjalankan PdP yang dapat menerapkan nilai ini.
untuk bertindak berdasarkan empati dan simpati terhadap diri dan Dengan itu, murid yang mempelajari Pendidikan Moral dapat
orang lain. Emosi moral ini boleh diekspresikan dalam bentuk merungkai dan mencari penyelesaian bagi sebarang isu remaja
luahan perasaan, fikiran, gerak geri dan sebagainya. atau dilema moral yang dihadapi oleh mereka dengan
mengaplikasikan nilai tersebut. Nilai universal yang perlu
diterapkan adalah seperti yang terkandung dalam Jadual 1.

5

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Jadual 1: Nilai Universal Kurikulum Standard Pendidikan Moral
Sekolah Menengah

NILAI MAKSUD NILAI NILAI MAKSUD NILAI
Kejujuran
Kepercayaan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta Kerajinan Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas
kepada Tuhan alam dan mematuhi segala ajaran dalam setiap perlakuan.
berlandaskan pegangan agama atau Kerjasama
Baik hati kepercayaan masing-masing selaras dengan Kesederhanaan Usaha yang berterusan, bersungguh-
Bertanggungjawab prinsip Rukun Negara. sungguh dan berdedikasi dalam melakukan
Berterima kasih Toleransi sesuatu.
Kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan Berdikari
diri, dan orang lain dengan memberi bantuan Harga Diri Melakukan sesuatu bersama-sama untuk
serta sokongan moral secara ikhlas. Kebebasan kebaikan semua.
Patriotisme
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul Rasional Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat
dan melaksanakan tugas serta kewajipan pertimbangan atau perlakuan tanpa
dengan sempurna. mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan Bertolak ansur, sabar dan mengawal diri
pengiktirafan dan penghargaan. demi kesejahteraan hidup diri dan orang lain.

Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Kebolehan dan kesanggupan melakukan
sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.
Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang
serta menghormati peraturan institusi sosial. Berupaya menjaga maruah diri.

Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir Bebas melakukan sesuatu tertakluk kepada
daripada hati yang ikhlas. peraturan dan undang-undang.

Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran Bangga dan taat setia kepada raja dan
dengan yakin dan tabah. negara.

Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas Boleh berfikir berdasarkan alasan atau bukti
dalam setiap perlakuan. yang nyata dan dapat mengambil tindakan
yang wajar.

6

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Di samping itu, elemen perpaduan turut diterjemahkan secara
eksplisit dalam kurikulum Pendidikan Moral. Ia dijelmakan melalui
tiga konstruk utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan
mengurus kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai
subkonstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid.

Subkonstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid yang
boleh bersikap terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup
bekerjasama walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan
bahasa. Manakala subkonstruk menghormati kepelbagaian
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau
tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa.
Seterusnya subkonstruk mengurus kepelbagaian pula merujuk
kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku
yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama,
bangsa, budaya dan bahasa.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah
menyesuaikan elemen ini dengan nilai atau tajuk yang berkaitan
dengan perpaduan tanpa mengubah disiplin ilmu dan
kandungan mata pelajaran ini secara langsung atau sisipan.

7

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KEMAHIRAN ABAD KE-21 Jadual 2 : Profil Murid
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada PROFIL MURID PENERANGAN
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang kesukaran, mengatasi cabaran dengan
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard empati.
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam kurikulum
Pendidikan Moral menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi.

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan
yang beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka sebagai murid.
Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan
dan kreatif dalam menangani bidang
pembelajaran yang baru.

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
menggalas tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap anggota pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif dan ini menjadikan
mereka pemimpin dan anggota pasukan yang
lebih baik.

8

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN

Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
baru. Mereka mempelajari kemahiran yang
diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan
penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan.Mereka meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam konteks
isu tempatan dan global. Mereka memahami
isu-isu etika atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

Penyayang Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
atau Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
perasaan orang lain. Mereka komited untuk
berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

9

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
dapat menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 3. wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Jadual 3: Tahap pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
TAHAP PENERANGAN dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
PEMIKIRAN tidak mengikut kelaziman.

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
dan nilai dalam situasi berlainan untuk pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
melaksanakan sesuatu perkara.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada berfokus untuk menyelesaikan masalah.
bahagian kecil untuk memahami dengan
lebih mendalam serta hubung kait antara KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
bahagian berkenaan. menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggunakan pengetahuan, pengalaman, menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan

10

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran ini, murid akan diberi peluang untuk

mengembangkan kemahiran dan nilai serta mengaplikasikan modal

KSSM Pendidikan Moral menggalakkan murid menyertai secara insan menyeluruh.

aktif dan interaktif dalam proses PdP. Penyertaan murid secara

aktif dan interaktif dalam PdP adalah usaha untuk membentuk Terdapat pelbagai aktiviti Pembelajaran Aktif yang boleh digunakan

insan yang menyeluruh. Ini akan memberi peluang kepada murid dalam PdP Pendidikan Moral. Antaranya ialah perbincangan atau
untuk menyoal, berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama kerja kumpulan kecil seperti sumbang saran, main peranan,
lain sewaktu memberi dan berkongsi pendapat dan idea. simulasi, debat dan forum.

Seterusnya, membolehkan murid memahami, mengkaji peranan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
serta tanggungjawab mereka sebagai warganegara Malaysia dan

global. Dalam era globalisasi pada abad ke-21 ini, perubahan dan

kompleksiti sentiasa berlaku di dalam komuniti tempatan,

Antara strategi PdP yang dicadangkan dalam KSSM Pendidikan kebangsaan dan global. Murid Pendidikan Moral akan menghadapi

Moral adalah seperti Pembelajaran Aktif, Pembelajaran pelbagai cabaran untuk menyelesaikan masalah sama ada

Penyelesaian Masalah, Pembelajaran Khidmat Masyarakat dan secara peribadi atau sosial. Pembelajaran ini penting bagi
Pembelajaran Berasaskan Projek. membimbing murid Pendidikan Moral dalam kemahiran
penyelesaian masalah, sama ada kepada diri sendiri
Pembelajaran Aktif dan persekitarannya. Ini adalah kerana masalah moral

Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Moral akan membolehkan yang akan dikaji dan keputusan yang akan diambil

murid memahami peranan dan tanggungjawabnya sebagai seorang lebih bermakna dan relevan dan boleh diaplikasikan

ahli yang berkesan dalam pelbagai kumpulan sosial seperti dalam kehidupannya. Secara amnya, pembelajaran

keluarga, sekolah, rakan, komuniti tempatan, agama, negara dan penyelesaian masalah dalam Pendidikan Moral akan melibatkan

global. Ini adalah kerana Pembelajaran Aktif melibatkan penyertaan murid sendiri mencari jawapan kepada sesuatu permasalahan

murid dalam proses pembelajaran hands on dan minds-on. Melalui

11

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

moral mengenai peranan dan tanggungjawab diri melalui proses  Debat  Peta minda atau penyusunan grafik
inkuiri yang berikut:  Panel juri  Perbincangan meja bulat
 Main peranan  Perbincangan berkumpulan
 Mengenal pasti dan menghuraikan sesuatu masalah.  Penyoalan
 Menentukan pelbagai alternatif untuk menyelesaikan
Pembelajaran Khidmat Masyarakat
masalah dengan mengambil kira fakta, pandangan dan Pembelajaran Khidmat Masyarakat akan menggalakkan murid
perasaan watak yang terlibat. menyertai secara aktif dalam sesuatu projek komuniti. Melalui
 Memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah pembelajaran ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
seperti Theory of Constraints (TOC), peta minda, sebab dan kemahiran dan nilai dalam menyelesaikan masalah sosial yang
akibat dan konflik resolusi. benar-benar berlaku di sekolah, komuniti, negara dan global.
 Menguji keputusan tentatif yang dipilih dengan mengumpul
dan menilai maklumat yang relevan dengan masalah. Melalui Pembelajaran Khidmat Masyarakat ini, murid akan
 Membuat keputusan muktamad atau mengubahsuaikan menjalankan tanggungjawab dan kepemimpinan semasa aktiviti
langkah atau strategi yang telah diambil. bersama masyarakat. Mereka juga akan mengamalkan nilai moral
dan kemahiran sosial dalam memberikan sumbangan kepada
Pembelajaran penyelesaian masalah secara aktif dalam Pendidikan masyarakat. Melalui Pembelajaran Khidmat Masyarakat, murid
Moral akan menjadikan asas kepada murid untuk memahami dan akan mempelajari secara aktif dan interaktif bagaimana menjadi
menangani perubahan yang berlaku di dalam kehidupan dan seorang individu yang bertanggungjawab dan menyumbang ke
persekitarannya dengan bertanggungjawab dan berkesan. arah kesejahteraan masyarakat.

Terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran penyelesaian masalah
yang boleh digunakan dalam PdP Pendidikan Moral seperti berikut:

12

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Pembelajaran Khidmat Masyarakat memerlukan sokongan dan Pembelajaran Berasaskan Projek
penglibatan ibu bapa serta komuniti tempatan. Oleh itu, guru PdP Pendidikan Moral adalah berpusatkan murid dan ia
Pendidikan Moral perlu mewujudkan jalinan partnership atau memerlukan perlakuan moral dipupuk secara implisit dengan
kolaborasi dengan agensi-agensi komuniti tempatan supaya pelbagai kaedah pembelajaran. Pembelajaran Berasaskan Projek
memudahkan penyertaan murid dalam aktiviti kemasyarakatan. dalam Pendidikan Moral merupakan satu proses pembelajaran
Terdapat pelbagai aktiviti Pembelajaran Khidmat Masyarakat yang yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang
boleh digunakan dalam PdP Pendidikan Moral seperti berikut: dalam jangka masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan
serta analisis data dan persediaan satu laporan yang lengkap.
 Memberi perkhidmatan secara langsung seperti melakukan Pembelajaran Berasaskan Projek bukan sahaja mampu menjadikan
gotong-royong di kawasan tempat tinggal, membantu warga PdP Pendidikan Moral menjadi lebih berkesan tetapi juga menarik
sekolah membersihkan taman sekolah atau membantu dan menyeronokkan.
penghuni di rumah orang tua.
Dalam melaksanakan Pembelajaran Berasaskan Projek ini, murid
 Memberi perkhidmatan secara tidak langsung seperti diberi tugasan tertentu sama ada secara individu atau kumpulan
membantu sesebuah organisasi yang bertanggungjawab dan mengikut tahap kebolehan mereka. Murid perlu mendapatkan
dalam perkhidmatan seperti mengutip derma bagi mangsa maklumat daripada pelbagai sumber untuk menyiapkan projek yang
bencana alam. diberi oleh guru. Semasa proses menyiapkan tugasan, guru
hendaklah sentiasa membimbing dan memberi konsultasi kepada
 Mengambil tindakan secara bersama dengan komuniti murid.
seperti menulis surat atau aduan kepada pihak tertentu
supaya menyediakan kemudahan awam yang sesuai untuk
golongan kurang bernasib baik.

Dalam Pembelajaran Berasaskan Projek ini juga guru perlu
memantau proses penyediaan projek murid secara berterusan.
Proses Pembelajaran Berasaskan Projek dalam Pendidikan Moral
melibatkan empat tahap iaitu mengumpul maklumat, memproses

13

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

maklumat, melaporkan hasil projek dan refleksi kendiri. Guru
Pendidikan Moral hendaklah memastikan mereka mudah dihubungi
oleh murid pada setiap masa.

Guru haruslah memastikan bahawa projek atau tugasan yang
diberikan kepada murid boleh memupuk tiga domain Pendidikan
Moral iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral.
Bagi tujuan tersebut, guru digalakkan untuk menggunakan
cadangan aktiviti yang terkandung dalam DSKP Pendidikan Moral.
Di samping itu, guru juga digalakkan memberi peluang dan pilihan
kepada murid untuk menghasilkan kerja projek mereka
berdasarkan kreativiti dan inovasi berkaitan tajuk yang telah
diajar.

14

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK.  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat mengamalkannya.
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
dalam EMK adalah seperti berikut: dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
kehidupan harian.
1. Bahasa
4. Sains dan Teknologi
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
kalangan murid.
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan yang lebih cekap dan berkesan.
berkomunikasi secara berkesan.  Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:
2. Kelestarian Alam Sekitar i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam konsep yang berkaitan dengan sains dan
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai kemahiran manipulatif tertentu).
alam.

15

iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
keselamatan).
7. Keusahawanan
iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke
Malaysia. pasaran.

6. Kreativiti dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
idea yang ada. kemahiran asas TMK yang dipelajari.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
memastikan pembangunan modal insan yang mampu pembelajaran.
menghadapi cabaran abad ke-21.  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
PdP. meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
kandungan mata pelajaran.
16

9. Kelestarian Global KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
peringkat tempatan, negara dan global. dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan bermakna.
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kewangan secara bertanggungjawab.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk

17

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan sebahagian daripada PdP. Dalam pentaksiran, guru boleh
pentaksiran yang merupakan satu proses mendapatkan maklumat menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat.
tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan guru mengambil
dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru
sama ada secara formal dan tidak formal supaya guru dapat memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain
menentukan tahap penguasaan sebenar murid. PS perlu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Pentaksiran
dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik ini bertujuan meningkatkan pembelajaran murid berkenaan dan
dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari PS akan bukan untuk melabel dan membandingkan murid dengan murid
digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam yang lain.
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan
pembelajaran murid. Pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Moral lebih
menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. (improvement) serta perkembangan (development) dan bukan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pencapaian kognitif (cognitive achievement) semata-mata. Maklum
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti pentaksiran
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran.
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan, perasaan dan
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan perkembangan murid-murid secara menyeluruh semasa
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP. merancang proses pentaksiran. Oleh yang demikian, dalam
melaksanakan pentaksiran sekolah guru Pendidikan Moral perlu

merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod dan

melaporkan tahap penguasaan murid dengan teliti dalam mata

pelajaran ini.

18

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral lebih banyak Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Mata Pelajaran
menggunakan pendekatan formatif dalam membentuk insan yang Pendidikan Moral
yang berakhlak mulia. Ini adalah kerana melalui pentaksiran
formatif Pendidikan Moral seorang guru dapat membantu murid TAHAP TAFSIRAN
menguasai ilmu moral secara berperingkat dan konsisten. PENGUASAAN
Di samping itu, dengan pentaksiran formatif juga guru dapat
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid. 1 Murid mengetahui atau mengenal pasti
berkaitan perkara yang dipelajari.

2 Murid memahami atau memberi maklum
balas berkaitan perkara yang dipelajari.

Melalui kaedah pentaksiran formatif guru Pendidikan Moral 3 Murid mengaplikasi atau menilai perkara yang
hendaklah merancang PdP berdasarkan kelompok SK dan SP. dipelajari.
Dalam mata pelajaran Pendidikan Moral terdapat kelompok SK
dan SP yang perlu dikuasai oleh murid. Guru Pendidikan Moral 4 Murid menganalisis atau merumus berkaitan
boleh menentukan Tahap Penguasaan murid dengan merujuk perkara yang dipelajari.
kepada Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi setiap
kelompok. Guru Pendidikan Moral boleh mentadbir dan memeriksa Murid menghayati dan mempamerkan
pentaksiran formatif ini sebelum, semasa dan selepas PdP. 5 perasaan berkaitan perkara yang dipelajari
Perekodan tahap penguasaan murid hanya boleh dilakukan setelah
PdP bagi setiap kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan. dalam kehidupan seharian.

Bagi menentukan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran Murid menghayati dan mengamalkan perkara
Pendidikan Moral, guru boleh merujuk kepada penyataan tahap 6 yang dipelajari dalam kehidupan seharian
penguasaan mata pelajaran Pendidikan Moral seperti yang
terkandung dalam Jadual 4. secara tekal atau boleh dicontohi.

Guru boleh mentaksir tahap penguasaan murid melalui
pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan respons serta
pemeriksaan hasil kerja murid sama ada sebelum, semasa atau
selepas PdP. Guru perlu merekod tahap penguasaan murid dengan
menggunakan format perekodan yang disediakan. Guru boleh
membuat pertimbangan profesional untuk menentukan tahap

19

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman Cadangan kaedah pentaksiran seperti di atas boleh dijadikan

bersama-sama murid, kebijaksanaan guru serta melalui panduan oleh guru untuk mentaksir murid semasa dan selepas

perbincangan rakan sejawat. menjalankan proses PdP. Kaedah ini boleh dipraktikkan oleh guru

untuk menetapkan tahap penguasaan murid yang meliputi

Melalui kaedah pentaksiran sumatif, guru merancang dan penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral berpandukan

menentukan SK dan SP beserta dengan kriteria SPi yang hendak kepada Taksonomi Bloom.
ditaksir berdasarkan unit pembelajaran, penggal atau tahun. Guru Pentaksiran formatif dan sumatif ini dijalankan sepanjang proses
membina item pentaksiran berdasarkan SK dan SP dan kriteria SPi

yang telah ditentukan. Guru mentadbir pentaksiran sumatif ini pada PdP untuk membantu guru mengesan penguasaan dan kemajuan

akhir unit pembelajaran, penggal atau tahun yang telah ditentukan. murid serta merancang pengajaran atau strategi seterusnya. Bagi

Guru memeriksa respons murid dan merekod tahap penguasaan mencapai matlamat, guru Pendidikan Moral harus melaksanakan

murid. Guru boleh membuat analisis data yang direkodkan dan pentaksiran secara berulang-ulang dan berterusan. Sebagai

menyediakan laporan prestasi murid secara individu. Antara persediaan, guru harus membuat perancangan dan membina item,

kaedah pentaksiran adalah: instrumen atau aktiviti untuk melihat proses kerja, hasil kerja dan

tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten.

 Projek  kuiz dan ujian bertulis

 kajian kes  rubrik atau senarai semak Pentaksiran autentik juga lebih sesuai dijalankan bagi mata
pelajaran Pendidikan Moral. Pentaksiran autentik merujuk kepada
 kerja kursus  kaedah pemerhatian bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan
tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas.
 kerja berkumpulan  membina buku skrap dan folio Bagi mendapatkan hasil atau evidens terbaik, konteks (standard

 maklum balas  membuat demonstrasi atau
lisan simulasi

pembelajaran atau aktiviti) yang digunakan untuk mentaksir murid

harus mengambil kira aspek minat, budaya, latar belakang

sosioekonomi, pengalaman seharian, persekitaran, kekuatan,

20

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan murid. Oleh yang demikian, penguasaan mereka. Kaedah PdP yang relevan dan sesuai
fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang perlu diaplikasikan.
oleh guru.

Pentaksiran bagi mata Pelajaran Pendidikan Moral boleh
melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, pembantu guru, ahli
keluarga dan komuniti mengikut kesesuaian. Pengumpulan
maklumat daripada pelbagai sumber dan aktiviti akan menghasilkan
dapatan yang mempunyai kesahan bagi membantu guru membuat
keputusan yang lebih jelas tanpa ragu-ragu. Tujuan utama
pentaksiran mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk
merancang tindakan susulan supaya murid dapat menguasai hasil
pembelajaran yang dihasratkan oleh guru. Tindakan susulan boleh
dikategorikan kepada dua jenis seperti berikut:

 Pengukuhan dan pengayaan pembelajaran adalah untuk murid
yang sudah menguasai SP dan tahap penguasaan yang
ditetapkan. Maka, latihan tambahan yang lebih mencabar perlu
diberikan kepada golongan murid ini.

 Bimbingan dan pemulihan adalah untuk murid yang belum atau
dalam proses menguasai SP dan tahap penguasaan yang
ditetapkan. Oleh itu, golongan murid ini perlu diberi galakan
dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian pada tahap

21

ORGANISASI KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KSSM Pendidikan Moral digubal secara bertema dan Setiap SK diterjemahkan melalui SP. Guru perlu merujuk kepada
mengandungi tujuh bidang yang menjadi wahana untuk maklumat yang terdapat dalam SK dan SP untuk mengetahui
menyampaikan dan menerapkan nilai universal secara berterusan tumpuan, kedalaman dan keluasan tajuk yang perlu diajar. SPi pula
dalam diri murid. Penggubalan bidang ini mengambil kira struktur merupakan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan
hubungan murid dengan persekitarannya. Bidang tersebut adalah sebagai tanda bahawa sesuatu perkara yang diajar itu telah
seperti dalam Jadual 5: dikuasai oleh murid. SPi pula digubal dengan mengambil kira tahap
keperluan, perkembangan dan kematangan murid. Penerangan
Jadual 5: Bidang Pengajaran Mengikut Tingkatan bagi setiap SK, SP dan SPi ditunjukkan seperti dalam Jadual 6.

BIL. BIDANG TINGKATAN

1 Pengenalan Moral  Tingkatan 1
2 Diri, Keluarga dan Persahabatan  Tingkatan 2
3 Hubungan antara Diri, Komuniti  Tingkatan 3

dan Masyarakat  Tingkatan 4
4 Moral, Peraturan dan Undang-  Tingkatan 5

Undang
5 Insan Bermoral
6 Jati Diri Moral

7 Moral dan Kenegaraan

22

Jadual 6: Organisasi Kandungan KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD STANDARD Bagi menggunakan DSKP Pendidikan Moral secara optimum,
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI adalah perlu bagi guru Pendidikan Moral untuk mengetahui dan
menghayati kandungan yang terdapat dalam empat lajur penting
Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria yang akan membantu guru mencerakinkan PdP.
spesifik tentang kriteria atau umum yang
perkara yang indikator kualiti menunjukkan Lajur-lajur yang terdapat dalam DSKP adalah Lajur Standard
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap Kandungan, Lajur Standard Pembelajaran, Lajur Standard Prestasi
ketahui dan pencapaian yang prestasi yang dan Lajur Catatan.
boleh lakukan boleh diukur bagi perlu murid
dalam suatu setiap standard pamerkan Kedudukan empat lajur tersebut dan penerangan berkaitan lajur-
tempoh kandungan. sebagai tanda lajur ditunjukkan secara grafik dalam Rajah 3 berikut:
persekolahan bahawa sesuatu
merangkumi perkara itu telah
aspek dikuasai murid.
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

23

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

1
2
3
4

Rajah 3: Empat Lajur DSKP KSSM Pendidikan Moral
24

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

11 Lajur Standard Kandungan 4 Lajur Catatan

Lajur ini mengandungi pernyataan spesifik tentang konsep atau Lajur ini mengandungi cadangan nilai, cadangan isu atau situasi
tindakan moral yang murid patut ketahui dan boleh lakukan. dan cadangan aktiviti yang boleh digunakan oleh guru bagi
memastikan SK dan SP dapat dikuasai oleh murid. Cadangan
2 Lajur Standard Pembelajaran nilai merupakan nilai-nilai yang boleh diterapkan oleh guru dalam
satu sesi PdP.
Lajur ini merupakan penetapan kriteria atau indikator kualiti
pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap SK. Nilai-nilai yang lain yang bersesuaian yang tidak terdapat dalam
Indikator-indikator pembelajaran Pendidikan Moral ini dibina lajur cadangan nilai masih boleh digunakan oleh guru sekiranya
berdasarkan tiga domain moral iaitu penaakulan moral, emosi perlu. Nilai dalam lajur ini adalah antara 18 nilai universal yang
moral dan perlakuan moral. Penetapan kriteria ini juga berasaskan prinsip moral yang terkandung dalam KSSM
mengambil kira aspek KBAT yang boleh dicapai oleh murid. Pendidikan Moral.

3 Lajur Standard Prestasi Selain daripada itu, lajur ini juga turut memuatkan Cadangan isu
atau situasi untuk merancang PdP yang efektif. Isu atau situasi
Lajur ini adalah suatu set kriteria umum yang menunjukkan yang dikemukakan bukan sahaja yang berkaitan dengan
tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda pengalaman diri murid tetapi juga meliputi hubungannya dengan
bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Lajur ini keluarga, komuniti, negara, dan peringkat antarabangsa. Isu atau
terbahagi kepada dua iaitu tahap penguasaan dan tafsiran bagi situasi yang dicadangkan perlu diterjemahkan dan dikaitkan
tahap penguasaan tersebut. dengan SK dan SP. Walau bagaimanapun, guru boleh memilih
mana-mana isu atau situasi yang sesuai dengan SK dan SP
25 mengikut kreativiti guru.

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Cadangan aktiviti yang terdapat dalam lajur ini turut membantu
guru melaksanakan aktiviti PdP yang menarik dan berkesan.
Cadangan aktiviti yang dikemukakan telah mengambil kira
kesesuaian SK dan SP.

Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan
tahap kecerdasan, kebolehan dan juga keadaan sekeliling murid.
Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
SP.

26

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENGENALAN MORAL

Bidang ini membincangkan pengenalan moral yang berkaitan
sumber moral berdasarkan agama, kepercayaan dan norma
masyarakat. Ini bertujuan untuk melahirkan murid sebagai insan
bermoral yang boleh bertingkahlaku mulia dan menyumbang
kepada masyarakat. Di samping itu, dapat membantu murid
bertindak dengan integriti dan membuat keputusan yang
bertanggungjawab berpandukan sumber moral yang meliputi
agama, kepercayaan dan norma masyarakat yang dipelajari.

27

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

1.0 PENGENALAN MORAL

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN CATATAN
PENGUASAAN
Cadangan nilai
1.1 Murid boleh: 1 Menyatakan sumber moral.  Kepercayaan kepada Tuhan
 Hormat
Sumber Moral 1.1.1 Menamakan sumber moral. Menerangkan sumber agama  Toleransi
Berdasarkan  Rasional
Agama, 1.1.2 Menghuraikan sumber agama 2 atau kepercayaan yang  Kesederhanaan
Kepercayaan atau kepercayaan yang menjadi asas kepada prinsip
dan Norma menjadi asas kepada prinsip Cadangan isu atau situasi
Masyarakat moral. moral.  Rukun Negara
 Perpaduan dalam
1.1.3 Menjelaskan melalui contoh Menilai norma masyarakat
norma masyarakat Malaysia 3 Malaysia yang menjadi sumber kepelbagaian agama atau
yang menjadi sumber moral. kepercayaan
moral.  Kepelbagaian budaya dan
1.1.4 Merumuskan kepentingan norma masyarakat
sumber moral bagi membentuk 4 Menghubungkait sumber moral
insan bermoral. dan kepentingannya. Cadangan aktiviti
 Menyatakan sumber moral
1.1.5 Mengekspresikan perasaan Menghayati dan mempamerkan
apabila membuat tindakan perasaan apabila membuat melalui peta minda.
berdasarkan sumber moral. 5 tindakan berdasarkan sumber  Membuat pameran mini atau
moral dalam kehidupan
1.1.6 Melaksanakan sikap seharian. tayangan video tentang adat
berdasarkan sumber moral perkahwinan masyarakat
dalam hidup bermasyarakat. Menghayati danmengamalkan Malaysia dan mengaitkannya
sikap berdasarkan sumber dengan sumber moral.
6 moral dalam hidup  Menghasilkan folio tentang
bermasyarakat secara tekal pelbagai sumber moral dan
atau boleh dicontohi. kepentingannya.

28

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN

Bidang ini membincangkan aspek diri, keluarga dan persahabatan
yang berkaitan agama atau kepercayaan, tanggungjawab diri dan
keluarga serta adab persahabatan. Ini bertujuan untuk membentuk
jati diri remaja supaya patuh terhadap pegangan agama atau
kepercayaan, bertanggungjawab terhadap diri dan keluarga serta
beradab dalam persahabatan.

29

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

2.0 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid boleh: Menyatakan maksud Cadangan nilai
1 keperibadian diri.  Kepercayaan kepada Tuhan
2.1.1 Mendefinisikan keperibadian
2.1 diri.  Harga diri
Agama atau
Kepercayaan 2.1.2 Menghuraikan ciri individu Menerangkan ciri individu yang  Hemah tinggi
membentuk yang mempunyai pegangan
Keperibadian 2 mempunyai pegangan agama  Kesederhanaan
atau kepercayaan.
 Bertanggungjawab

Diri agama atau kepercayaan.

Menilai kesan jika tiada Cadangan isu atau situasi

2.1.3 Mengkaji kesan jika tiada pegangan agama atau  Agama sebagai panduan hidup

pegangan agama atau 3 kepercayaan dalam membentuk  Tokoh agama sebagai teladan

kepercayaan dalam keperibadian diri. diri

membentuk keperibadian diri.  Pengguguran atau pembuangan

2.1.4 Menjelaskan kepentingan 4 Menghubungkait pegangan  bayi
pegangan agama atau agama atau kepercayaan dalam  Anti Rasuah
kepercayaan dalam membentuk keperibadian diri Jenayah Juvana

membentuk keperibadian diri. dan kepentingannya. Cadangan aktiviti

2.1.5 Memerihalkan perasaan  Mengadakan perbincangan
apabila melaksanakan ajaran
agama atau kepercayaan Menghayati dan mempamerkan kumpulan mengenai maksud
dalam membentuk
keperibadian diri. perasaan apabila melaksanakan keperibadian diri.
5 ajaran agama atau kepercayaan  Membina peta pemikiran
dalam kehidupan seharian.
tentang ciri individu yang

mempunyai pegangan agama

2.1.6 Merealisasikan perlakuan Menghayati dan mengamalkan atau kepercayaan.
perlakuan berdasarkan ajaran
berdasarkan ajaran agama 6 agama atau kepercayaan  Mengadakan aktiviti Jelajah Ilmu
atau kepercayaan dalam secara tekal atau boleh berkaitan kesan jika tiada
membentuk keperibadian diri. dicontohi. pegangan agama atau
kepercayaan dalam membentuk
keperibadian diri.

30

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
2.2 PENGUASAAN
Tanggungjawab
Diri Murid boleh: Cadangan nilai
2.2.1 Menyenaraikan 1 Menyatakan tanggungjawab diri.  Bertanggungjawab

 Berdikari

tanggungjawab diri.  Kasih sayang

2.2.2 Menjelaskan dengan contoh  Hemah tinggi
cara melaksanakan
tanggungjawab diri. Menerangkan cara  Harga diri

2.2.3 Menaakul kepentingan 2 melaksanakan tanggungjawab

diri.
Cadangan isu atau situasi

menjalankan tanggungjawab  Sayangi diri

diri. 3 Menilai kesan menjalankan  Keselamatan diri
tanggungjawab diri.  Kecelaruan minda
2.2.4 Menghuraikan kesan  Gejala buli atau peras ugut
mengabaikan

tanggungjawab diri.

2.2.5 Mengekspresikan perasaan Menghubungkait pelaksanaan Cadangan aktiviti

apabila dapat melaksanakan 4 tanggungjawab diri dan  Menulis diari tentang

tanggungjawab diri. kesanya. tanggungjawab diri.

2.2.6 Merealisasikan  Membuat peta minda tentang
tanggungjawab diri dalam
kehidupan seharian. Menghayati dan mempamerkan kesan tanggungjawab diri.

5 perasaan apabila melaksanakan  Membuat aku janji mengenai

tanggungjawab diri dalam tangggungjawab diri.

kehidupan seharian.  Mereka cipta cogan kata yang

menggambarkan tanggungjawab

6 Menghayati dan mengamalkan diri.
perlakuan tanggungjawab diri

secara tekal atau boleh

dicontohi.

31

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
2.3 PENGUASAAN
Murid boleh: Cadangan nilai
Tanggungjawab 1 Menyatakan tanggungjawab diri  Bertanggungjawab
Diri dalam 2.3.1 Menyenaraikan sebagai anggota keluarga.  Kasih sayang
Keluarga tanggungjawab diri sebagai  Hormat
anggota keluarga.  Kerjasama
Menerangkan cara  Toleransi
2.3.2 Menjelaskan cara 2 melaksanakan tanggungjawab
melaksanakan Cadangan isu atau situasi
tanggungjawab diri sebagai diri sebagai anggota keluarga.  Penjagaan atau pengabaian
anggota keluarga.
Menilai kepentingan anggota keluarga seperti warga
2.3.3 Merumus kepentingan 3 menjalankan tanggungjawab tua dan Orang Kurang Upaya.
melaksanakan  Lari dari rumah
tanggungjawab diri dalam diri dalam keluarga.  Sumbang mahram
keluarga.  Kerenggangan hubungan
Menghubungkait keluarga akibat pengaruh dan
2.3.4 Menghuraikan kesan 4 tanggungjawab diri terhadap penyalahgunaan teknologi moden
mengabaikan
tanggungjawab diri keluarga dan kesannya. Cadangan aktiviti
terhadap keluarga.  Menghasilkan kad ucapan, album
Menghayati dan mempamerkan
2.3.5 Mengekspresikan perasaan perasaan apabila atau folio keluarga.
apabila dapat 5 melaksanakan tanggungjawab  Mengadakan forum tentang
melaksanakan diri terhadap keluarga dalam
tanggungjawab diri dalam kehidupan seharian. pandangan pelbagai agama atau
keluarga. kepercayaan tentang
Menghayati dan mengamalkan tanggungjawab diri terhadap
2.3.6 Merealisasikan keluarga.
tanggungjawab diri 6 perlakuan tanggungjawab diri  Membina pohon keluarga.
terhadap keluarga. terhadap keluarga secara tekal  Mengadakan projek lawatan ke
rumah orang tua atau rumah
kebajikan masyarakat.

atau boleh dicontohi.

32

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
KANDUNGAN PENGUASAAN

Murid boleh: Cadangan nilai
Menyatakan perlakuan beradab  Kebebasan
2.4 2.4.1 Menyenaraikan perlakuan 1 dalam persahabatan.
beradab dalam  Kejujuran
Adab persahabatan.
Persahabatan  Toleransi

 Hemah tinggi

2.4.2 Menjelaskan melalui 2 Menerangkan kepentingan adab  Hormat
contoh kepentingan adab
dalam persahabatan. dalam persahabatan. Cadangan isu atau situasi

 Pembimbing rakan sebaya

2.4.3 Membezakan perlakuan Menilai perlakuan beradab dan  Pengaruh rakan sebaya
beradab dan tidak beradab tidak beradab dalam
dalam persahabatan. 3 persahabatan.  Persahabatan merentasi
kepelbagaian kaum

Cadangan aktiviti

2.4.4 Menghuraikan batasan  Menulis autobiografi atau

adab persahabatan. 4 Menghubungkait adab memoir sahabat.

2.4.5 Mengekspresikan perasaan persahabatan dan batasannya.  Menghantar emel atau berkongsi

apabila dapat menjalinkan maklumat dalam blog tentang

persahabatan yang pengalaman dalam menjalin

Menghayati danmempamerkan persahabatan.

beradab. 5 perasaan apabila menjalinkan  Mengadakan pameran tentang
persahabatan yang beradab gambar, album, buku skrap
2.4.6 Mempraktikkan amalan
hidup beradab dalam dalam kehidupan seharian. mengenai kenangan bersama
menjalin persahabatan
pelbagai kaum. dengan kawan.
Menghayati dan mengamalkan  Mengadakan perbahasan
hidup beradab dalam menjalin
6 persahabatan pelbagai kaum bertajuk ‘Persahabatan Realiti
Lebih Bermanfaat daripada
secara tekal atau boleh
Persahabatan Maya’.
dicontohi.

33

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
34

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BIDANG 3: HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI & MASYARAKAT

Bidang ini membincangkan aspek hubungan antara diri, komuniti
dan masyarakat yang berkaitan hidup berjiran, masyarakat
penyayang, perkhidmatan awam, alam sekitar serta gaya hidup
sihat dan selamat. Ini bertujuan untuk melahirkan remaja yang
berhemah yang boleh hidup berjiran, menjadi masyarakat
penyayang, menggunakan perkhidmatan awam secara berhemah,
melindungi alam sekitar dan mengamalkan gaya hidup sihat dan
selamat.

35

3.0 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.1 Murid boleh: Cadangan nilai
Hidup 1 Menyatakan konsep kejiranan.  Kerjasama
Berjiran 3.1.1 Menakrifkan konsep kejiranan.
 Hormat
3.1.2 Menjelaskan manfaat hidup
berjiran.  Toleransi

3.1.3 Mencirikan sikap jiran yang 2 Menerangkan manfaat hidup  Hemah tinggi
positif dan negatif. berjiran.  Berterima kasih

3.1.4 Mencadangkan cara untuk Cadangan isu atau situasi
merapatkan hubungan
sesama jiran.  Semangat kejiranan

3.1.5 Mengekspresikan perasaan 3 Menilai sikap jiran yang positif (contoh: masalah sampah, parkir
apabila dapat hidup berjiran. dan negatif. sebarangan, muzik kuat atau

binatang peliharaan)

Menghubungkait cara untuk  Perpaduan antara jiran berlainan

merapatkan hubungan hidup agama, bangsa, budaya dan
berjiran dengan keharmonian
4 setempat. bahasa
 Keselamatan dan kebajikan jiran

melalui Rukun Tetangga

3.1.6 Merealisasikan hidup berjiran Menghayati dan mempamerkan Cadangan aktiviti
dalam masyarakat pelbagai
agama,bangsa, budaya dan 5 perasaan apabila hidup berjiran  Mengadakan sketsa ‘Jiran
bahasa. dalam kehidupan seharian.
Sepakat Membawa Berkat’.

 Menghasilkan buku skrap

Menghayati dan mengamalkan tentang jiran dengan

6 hidup berjiran dalam menggunakan kaedah temu

masyarakat pelbagai agama, bual, soal selidik atau

bangsa, budaya dan bahasa pemerhatian.

secara tekal atau boleh  Melaksanakan projek Hari
dicontohi. Kejiranan.

36

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
KANDUNGAN PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan ciri masyarakat Cadangan nilai
3.2.1 Menyenaraikan ciri penyayang.
3.2 1  Kasih sayang
Masyarakat masyarakat penyayang.  Kerjasama
Penyayang
3.2.2 Memerihalkan kepentingan  Baik hati
memperkukuh masyarakat
Menerangkan kepentingan  Hormat
memperkukuh masyarakat
2  Toleransi

penyayang. penyayang. Cadangan isu atau situasi

3.2.3 Menjana idea tentang cara  Semangat perpaduan dalam

menyantuni masyarakat Menilai cara menyantuni masyarakat kepelbagaian
yang berkeperluan. masyarakat yang berkeperluan.
3 agama, bangsa, budaya dan
3.2.4 Mewajarkan keutamaan bahasa
dalam membantu
masyarakat yang  Sikap individualistik dalam
berkeperluan bagi
merealisasikan masyarakat Menghubungkait keutamaan masyarakat
penyayang.
dalam membantu masyarakat  Golongan yang tersisih dan
3.2.5 Mengekspresikan perasaan
4 yang berkeperluan untuk terabai seperti pesakit HIV,

merealisasikan masyarakat bekas banduan, bekas penagih

penyayang. dadah dan gelandangan

apabila dapat membantu Menghayati dan mempamerkan Cadangan aktiviti

mewujudkan masyarakat perasaan apabila membantu  Menjalankan aktiviti mengumpul

penyayang. 5 mewujudkan masyarakat sumbangan untuk individu yang

3.2.6 Mempraktikkan amalan penyayang dalam kehidupan ditimpa musibah.
masyarakat penyayang seharian.  Membuat kajian masa depan

dalam konteks kepelbagaian mengenai model masyarakat

agama, bangsa, budaya dan Menghayati dan mengamalkan penyayang mengikut identiti

bahasa. 6 amalan masyarakat penyayang negara yang diimpikan.
secara tekal atau boleh dicontohi.

37

KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI CATATAN

STANDARD STANDARD TAHAP TAFSIRAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan agensi Cadangan nilai

3.3 3.3.1 Mengenal pasti agensi 1 perkhidmatan awam yang  Bertanggungjawab
Perkhidmatan perkhidmatan awam yang  Patriotisme
Awam terdapat di Malaysia. terdapat di Malaysia.
Menjamin
Kesejahteraan 3.3.2 Menerangkan kepentingan  Berterima kasih
Hidup agensi perkhidmatan awam
 Hemah tinggi
Menjelaskan kepentingan agensi  Rasional
2 perkhidmatan awam kepada

masyarakat. Cadangan isu atau situasi

kepada masyarakat.  Kecekapan agensi perkhidmatan

Menilai cara menghargai agensi awam
perkhidmatan awam .
3.3.3 Menghuraikan cara 3  Jenayah kolar putih seperti
menghargai agensi rasuah dan pecah amanah

perkhidmatan awam.  Sambutan hari istimewa seperti

Menghubungkait peranan agensi Hari Bomba dan Penyelamat

3.3.4 Menjelaskan peranan agensi 4 perkhidmatan awam yang efektif serta Hari Guru

perkhidmatan awam yang dengan kesejahteraan hidup.

efektif untuk meningkatkan Cadangan aktiviti

kesejahteraan hidup.  Menganjurkan lawatan sambil

Menghayati dan mempamerkan belajar ke mahkamah, penjara,

3.3.5 Menyatakan perasaan 5 perasaan terhadap agensi pejabat pos atau balai polis.
terhadap keberkesanan perkhidmatan awam dalam  Mengadakan projek pameran
agensi perkhidmatan awam
kehidupan seharian. perkhidmatan awam seperti

yang disediakan. Menghayati dan mengamalkan Suruhanjaya Pencegahan

3.3.6 Mengamalkan tingkah laku Rasuah Malaysia.
berhemah terhadap agensi tingkah laku berhemah terhadap  Main peranan tentang cara
perkhidmatan awam yang 6 agensi perkhidmatan awam

secara tekal atau boleh dicontohi. berurusan dengan agensi

perkhidmatan awam secara

disediakan. berhemah.

38


Click to View FlipBook Version