The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natrahyaacob, 2021-10-19 02:43:40

e-Book STKI

e-Book eISBN

43

FAKTA SAINTIFIK DALAM AL-QURAN TENTANG

PLANET DAN

ORBIT

Firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya’: 33‫َو ُه َو ٱَّلِذ ي َخَلَق ٱَّلۡي َل َو ٱلَّنَه اَر َو ٱلَّش ۡم َس‬

‫ّل ِف ي َف َلٖك َيۡس َب ُحوَن‬ٞ‫َو ٱۡلَق َم َۖر ُك‬MAKSUDNYA:

Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam
dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap

satunya beredar terapung-apung di tempat edaran
masing-masing (di angkasa lepas).Sejarah pencerapan objek-objek di langit yang membawa
kepada penemuan panet-planet adalah bermula awal abad

ke 19. Hasil penerokaan bidang astronomi moden telah
membuktikan bahawa semua bintang dan planet yang ada di

angkasa bergerak pada orbit masing-masing termasuk
matahari dan bulan. Fakta ini lebih awal dijelaskan oleh al-

Quran antaranya dalam surah al-Anbiya’ ayat 33 di atas.

FAKTA SAINTIFIK DALAM AL-QURAN 44
TENTANG

Firman Allah SWT dalam surah an-Nur: 43‫َبۡيَنُه ۥ ُثَّم َيۡجَع ُلُه ۥ ُرَكاٗم ا‬ ‫َِفأََلفيََۡمتهَراَتَِرمى َۢأٱَنّۡلنَوَبَۡٱدرلََّٖدقلَهَفَيَُُيييَۡۡزِخكُِصارجُُدجييَُِسمبَسَۡنِنباَِهۦَحِبخاَٰۡٗرَبملِِاقلُِِهۦهۦثنَّمَََييوَُُۡذييَشََنؤِهِّٓزّالُُُُءفلب‬

‫ۥَمَٓعاِءنِمَّمننِجَيَبَاشٖلٓاُۖء‬ ‫ٱلَّس‬ ‫ِم َن‬
‫ِرُف ُه‬ ‫َو َيۡص‬

‫ِبٱَأۡلۡبَٰص ِر‬
Maksudnya:

Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan,

kemudian Dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian Dia menjadikannya tebal

berlapis-lapis? Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula

menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya; lalu Ia

menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan menjauhkannya dari

sesiapa yang dikehendakiNya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian

keadaannya, hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan.
Dari sudut sains, proses kejadian hujan bermula dengan pengewapan
sumber air ke udara. Wap-wap air yang terhasil akibat proses

pengewapan tadi akan naik ke atas sehingga ke suatu tahap ketinggian
tertentu. Apabila berlaku interaksi wap-wap air dengan pergerakan angin,

proses kondensasi akan berlaku. Proses kondesasi tersebut pula
menghasilkan gumpalan embun halus yang semakin lama semakin tebal
dan berat. Apabila gumpalan awan yang semakin berat tadi sudah tidak
dapat lagi menampung kandungan air, maka berlakulah curahan hujan ke
bumi. Semua proses ini amat bertepatan dengan kandungan surah an-Nur

ayat 43 di atas

FAKTA SAINTIFIK DALAM AL-QURAN 45

TENTANG FUNGSI GUNUNG

Firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya’: 31

‫َو َجَع ۡلَن ا ِف ي ٱَأۡلۡر ِض َر َٰو ِس َي َأن َتِم يَد‬
‫ِبِه ۡم َو َجَع ۡلَن ا ِف يَه ا ِف َجاٗجا ُس ُباٗل‬
‫َّلَع َّلُه ۡم َيۡه َت ُدوَن‬Maksudnya:

Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang
yang menetapnya, supaya bumi itu tidak

menggegar mereka; dan Kami jadikan padanya
celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya
mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan

rohani dan jasmani.

Berdasarkan penemuan geologi moden, gunung-ganang
terhasil akibat pergerakan serta perlanggaran lapisan besar

yang membentuk kerak bumi. Apabila dua lapisan
bertembung, rempuhan lapisan yang lebih kuat akan
tergelongsor ke bawah. Manakala lapisan yang satu lagi akan
terangkat ke atas seterusnya melengkung dan membentuk
kawasan tinggi yang disebut sebagai gunung. Lapisan yang
tergelongsor ke bawah tadi akan terus ke dasar bumi dan
membentuk ‘akar’ di bahagian bawah. Kajian mendapati saiz
lapisan yang memanjang ke bawah adalah sama dengan
lapisan di atas yang membentuk gunung. Inilah yang

dinamakan sebagai pasak bumi.

46FAKTA SAINTIFIK DALAM AL-QURAN

TENTANG

LABAH-LABAH

Firman Allah SWT dalam surah al-Ankabut: 41‫َم َثُل ٱَّلِذ يَن ٱَّتَخُذوْا ِم ن ُدوِن ٱلَّلِه َأۡو ِلَيٓاَء َكَم َثِل‬
‫ٱۡلَع نَكُبوِت ٱَّتَخَذ ۡت َبۡيٗت ۖا َو ِإَّن َأۡو َه َن ٱۡلُبُيوِت‬
‫َلَبۡيُت ٱۡلَع نَكُبوِۚت َلۡو َكاُنوْا َيۡع َلُم وَن‬Maksudnya:

Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang
lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung (yang diharapkan

pertolongannya) adalah seperti labah-labah yang membuat sarang
(untuk menjadi tempat perlindungannya); padahal sesungguhnya
sarang-sarang yang paling reput ialah sarang labah-labah, kalaulah

mereka orang-orang yang berpengetahuan.

Menurut pemerhatian saintifik, gaya hidup keluarga labah-labah adalah sangat
bertentangan dengan kehidupan rumah tangga yang harmoni. Labah-labah betina
lebih dominan dan berkuasa berbanding labah-labah jantan dari sudut pelaksanaan
tugas sebagai ketua keluarga. Labah-labah jantan akan dibunuh oleh labah-labah
betina selepas selesai mengawan dan bangkainya akan dimakan. Bahkan sesetengah

spesis labah-labah menjadikan bangkai labah-labah jantan yang telah dibunuh
sebagai makanan kepada anak labah-labah yang baru menetas. Keruntuhan institusi
keluarga sebeginilah yang diumpamakan dengan sarang atau rumah labah-labah oleh

ayat 41 surah al-Ankabut di atas

FAKTA SAINTIFIK DALAM 47
AL-QURAN TENTANG

LEBAH

Firman Allah SWT dalam surah al-Ankabut: 41

‫َو َأۡو َحٰى َر ُّبَك ِإىَل ٱلَّنۡحِل َأِن ٱَّتِخ ِذ ي ِم َن ٱۡلِج َب اِل ُبُيوٗتا َو ِم َن ٱلَّش َجِر‬
‫َو ِم َّم ا َيۡع ِرُش وَن ُثَّم ُكِلي ِم ن ُكِّل ٱلَّث َم َٰر ِت َف ٱۡس ُلِك ي ُس ُبَل َر ِّبِك ُذُلۚاٗل‬
‫ء ِّللَّناِۚس‬ٞ‫ب ُّم ۡخَت ِلٌف َأۡلَٰو ُنُه ۥ ِف يِه ِش َف ٓا‬ٞ‫َيۡخُرُج ِم ۢن ُبُط وِنَه ا َش َر ا‬
‫ِإَّن ِف ي‬ ‫َٰذ ِلَك ٓأَلَيٗة ِّلَق ۡو ٖم َيَت َف َّكُروَن‬Banyak dapatan kajian yang menarik tentang lebah
Maksudnya:
Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: antaranya ialah lebah mempunyai dua bahagian

"Hendaklah engkau membuat sarangmu di perut iaitu satu untuk makanan dan satu lagi untuk

gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan simpanan nektar. Nektar yang disimpan di dalam
juga di bangunan-bangunan yang didirikan perut in boleh mencecah sehingga 80 peratus
oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala daripada berat badannya. Selain itu, lebah
jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang mempunyai kepakaran membina sarang yang
engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan berbentuk heksagon yang sama dan tepat serta
peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan digabungkan bersama. Cara berkomunikasi sesama
dimudahkannya kepadamu". (Dengan itu) akan lebah adalah melalui tarian yang memberi maklumat
keluarlah dari dalam badannya minuman tertentu seperti jumlah makanan yang diperolehi
(madu) yang berlainan warnanya, yang dan jarak pengembaraan. Rahsia keunikan lebah ini
mengandungi penawar bagi manusia (dari disentuh secara tersurat dan tersirat oleh ayat 68
berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya dan 69 surah an-Nahl di atas.
pada yang demikian itu, ada tanda (yang
membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-
orang yang mahu berfikir.

FAKTA SAINTIFIK DALAM AL-QURAN TENTANG 48

UNTA

Firman Allah SWT dalam surah al-Ghashiyiah: 17

‫َأَف اَل َينُظ ُروَن ِإىَل ٱِإۡل ِبِل َكۡي َف ُخِلَق ۡت‬
Maksu
dnya:

(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari
akhirat) tidakkah mereka memperhatikan
keadaan unta bagaimana ia diciptakan?

Antara keunikan yang ditemukan oleh pengkaji haiwan tentang
unta ialah haiwan ini tahan lasak terhadap iklim yang ekstrem,
mampu memakan tumbuhan berduri kerana mempunyai bibir yang
tebal dan gigi yang kuat, boleh minum air sebanyak 113 liter dalam
masa 13 minit serta mempunyai bonggol yang boleh menyimpan
makanan dan air. Fakta-fakta ini adalah sebahagian daripada rahsia
keunikan unta sehingga disebut oleh Allah SWT dalam ayat 17 surah
al-Ghashiyah agar manusia mengkaji tanda-tanda kekuasaanNya.

FAKTA SAINTIFIK DALAM HADIS 49

TENTANG

AIR ZAM ZAM

Daripada Abu Zar RA, Rasulullah SAW
bersabda:

‫ َو ِإَّنها َط عاُم ُط ْع ٍم‬، ‫ِإَّنها ُم باَر َكًة‬
‫َو ِش فاُء ُس ْق ٍم‬

Maksudnya:


“Sesungguhnya ia adalah berkat,

dan ia adalah makanan yang

mengenyangkan serta Sebuah kajian dalam The Malaysian Journal of
Medical Sciences bertajuk In Vitro Cytotoxic and
penyembuh kepada penyakit”. Anticancer Effects of Zamzam Water in Human

Lung Cancer (A594) Cell Line yang diterbitkan
pada tahun 2018 menunjukkan bahawa air zam
zam mengurangkan jumlah sel kanser paru-paru.
Selain itu, kombinasi yang unik bahan mineral
dalam air zamzam seperti arsenik dan kadmium
boleh mematikan sel kanser. Kajian lain pula iaitu
Antiproliferative and Apoptotic Effects of the
Natural Alkaline Water (Zamzam) in Breast
Cancer Cell Line MCF-7 yang diterbitkan pada
tahun 2019 dalam Journal of Cancer Research and
Therapeutics mendapati bahawa air zam zam
mampu merencatkan pertumbuhan sel kanser
payudara. Penemuan-penemuan ini membukti
khasiat air zam zam seperti yang dijelaskan dalam
hadis di atas.

fakta Saintifik 50
dalam HADIS
tentang

MADU
LEBAH

- -‫عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَّن رجاًل أتى النبَّي صلى الله‬
» « : :‫ فقال اْس ِق ه َع َس اًل ثم أتى‬،‫عليه وسلم فقال أخي َيْش تكي بطَنه‬
» « : » « :‫ فقال اْس ِق ه َع َس اًل ثم أتاه الثالثَة فقال اْس ِق ه َع َس اًل‬، ‫الثانيَة‬
« : :‫ اْس ِق ه‬،‫ وكذب بطُن أخيك‬،‫ثم أتاه فقال قد فعلُت ؟ فقال صدق ُهللا‬

. »‫َع َس اًل فسقاه فبرأ‬
Dari Abu Sa'id r.a: Ada seorang lelaki datang kleelapkaidiatuRdaasutalunlglalha
gSiAuWntduaknkbaelrikkaetdau:a".SRaausdualruallkauhsSaAkWitbpeerrkuatt."aRlaagsui:l"uBllearhi SAW
berkata: "Beri dia minum madu". Kemudian dia
minum madu". Kemudian lelaki itu datang lagi untuk kali ketiga. Rasulullah SAW berkata lagi: "Beri dia minum madu".
Kemudian lelaki itu datang lagi lalu berkata: "Saya telah lakukan." Rasulullah SAW berkata: "Tuhan benar manakala perut
saudaramu berbohong. Beri dia minum madu". Lalu lelaki ituMmemabkersi muindumnmyadau :kepada saudaranya dan sembuhlah

penyakitnya.

Madu lebah mengandungi antara empat hingga lima peratus
fruktooligosakarida yang baik untuk pertumbuhan bakteria probiotik dalam
usus manusia. Madu lebah juga didapati mempunyai kesan antikeradangan,
antimikrob dan antipengoksida semula jadi. Antipengoksida adalah penting
dalam membantu merencatkan penyakit-penyakit kronik seperti degenerasi

saraf, koronari arteri dan kanser. Kandungan asid amino dalam madu pula
penting untuk pembinaan tisu kartilaj dan kolagen yang menyebabkan sendi

tulang dan otot-otot lebih tangkas dan anjal.

FAKTA SAINTIFIK DALAM 51
HADIS TENTANG

LARANGAN BERNAFAS
DALAM BEKAS
MINUMAN

Dari Abu Qatadah RA, sabda Rasulullah SAW:


، ‫ْس ِف ي اِإل َناِء‬ ‫َأَحُدُكْم َف َال َيَت َن َّف‬ ‫ِر َب‬ ‫ِإَذ ا َش‬
‫َذ َكَر ُه ِبَي ِم يِنِه‬ ‫الَخَالَء َف َال َيَم َّس‬ ‫َأَت ى‬ ‫َو ِإَذ ا‬

Maksudnya:

Apabila seseorang Apabila air (H2O) bercampur
dengan karbon dioksida (CO2)
daripada kamu yang dikeluarkan dari mulut
minum, maka manusia akan menghasilkan

asid karbonat (H2CO3). Asid

janganlah bernafas karbonat ini merupakan bahan
di dalam gelas, dan kimia yang boleh masuk ke
ketika buang hajat, dalam tubuh manusia dan
berpotensi menyebabkan
janganlah penyakit jantung. Oleh sebab
menyentuh itu, adalah disarankan agar
kemaluan dengan
tangan kanan. tidak menghembuskan nafas ke
dalam minuman atau meniup

makanan yang panas.

FAKTA SAINTIFIK DALAM HADIS

52T E N T A N G

TIDUR MENGIRING
KE KANAN

Dari al-Bara’ bin ‘Azib berkata, Rasulullah SAW
bersabda:
‫ِإَذ ا َأَتْي َت َم ْض َجَع َك َف َت َو َّض ْأ ُو ُض وَء َك ِللَّص َالِة ُثَّم اْض َط ِج ْع‬
‫َع ىَل ِش ِّق َك اَألْيَم ِن‬Maksudnya: Cara tidur mengiring ke
Jika kamu kanan merupakan posisi
mendatangi tempat
pembaringanmu, tidur yang paling baik
maka berwudhu`lah dalam mencegah pebagai
seperti mana
wudhu`mu untuk masalah organ dalam
melakukan solat. badan, khususnya jantung
Kemudian dan paru-paru. Ini kerana
berbaringlah kamu di paru-paru kiri adalah lebih
atas lambung kamu
di sebelah kanan. kecil berbanding yang
kanan. Posisi ini

mengurangkan beban
pada jantung. Selain itu,

posisi tidur sebegini
membantu

mempercepatkan
pengosongan makanan di
lambung setelah dicerna.

FAKTA SAINTIFIK DALAM HADIS 53
TENTANG

MENJILAT
JARI SELEPAS
MAKAN

Daripada Ibnu ‘Abbas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

‫إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها‬
‫أو يلعقها‬Maksudnya: Kajian saintifik menjelaskan bahawa
Dari Ibnu Abbas RA jari-jari manusia mengeluarkan
Rasulullah SAW
bersabda:"Jika salah enzim yang disebut RNase. Kaedah
seorang daripada kamu makan menggunakan tangan
makan, maka janganlah
dia membersihkan adalah lebih menyihatkan kerana
tangannya sehingga dia jari akan menghasil enzim RNAse
menjilat jarinya atau dia
minta orang lain untuk yang mampu mengawal aktiviti
menjilatinya”. bakteria sehingga ke tahap minima

dalam sistem pencernaan. Hal ini
seterusnya mampu menghindarkan

manusia daripada penyakit yang
disebabkan oleh perut.

FAKTA SAINTIFIK 54
DALAM HADIS
TENTANG

MENCELUP LALAT
YANG JATUH KE
DALAM MINUMAN

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:‫ َف ْلَي ْغ ِم ْس ُه ُثَّم ِلَي ْن ِزْع ُه ؛ فإَّن‬، ‫ِإَذ ا وَق َع الُّذَباُب في َش َر اِب أَحِد ُكْم‬
‫ واُألْخَر ى ِش َف اًء‬، ‫في إْحَد ى َجَن اَحْي ِه َد اًء‬
Maksud
nya:

"Apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu,
maka rendamkanlah ia (lalat) kemudian buangnya. Ini kerana, salah satu
daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi adalah penawar”.
Kajian saintifik tentang lalat membuktikan bahawa
memang benar pada sebelah sayap lalat itu ada penyakit

atau kuman (bakteria) dan sebelah lagi mengandungi
penawar bagi penyakit tersebut. Jadi, tindakan

menenggelamkan keseluruhan tubuh lalat yang jatuh
dalam air minuman dapat meneutralkan kesan kuman

yang ada.

PLAE TNIGHUAKNU H A 55

N

Sila imbas di sini
atau klik di sini

https://bit.ly/LatihanWahyuSumberSTK

RUJUKAN 56

Mohamed Akhiruddin Ibrahim, Mohd Yakub @ Zulkifli Hj. Mohd Yusoff,
Azniwati Abdul Aziz 2012. Kemukjizatan Biologi Dalam Al-Qur’an Dari
Perspektif Sains: Satu Tinjauan. Proceedings of The 2nd Annual
International Qur’anic Conference 2012, Centre of Quranic Research (CQR):
213-224

Mohd Shaharir Mohamad Zain 2012. Al-Quran Sebagai Sumber Pengkritik
Sains Matematik, Penghayatan Sains Melalui Al-Quran. Koleksi Kertas Kerja
Seminar Al-Quran 2012: 38-87, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.

Mohd Yusof Othman 2012. Penghayatan Sains Melalui Al-Quran. Koleksi
Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2012: 6-37, Jabatan Mufti Negeri Pulau
Pinang.

Salmah Omar 2016. Sumbangan Sarjana Islam Dalam Bidang Matematik.
Buku Peradaban Islam di Asia: Isu-isu Sejarah & Tamadun, Peradaban dan
Sains Sosial. Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Tijani Ahmad Ashimi 2019. The Scientific Facts in the Holy Qur’an with
Particular Reference to Astronomy and Embryology. International Journal
of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), vol:3 issue 12
December 2019: 179-184

Yasmeen Mahnaz Faruqi 2006. Contributions of Islamic Scholars to the
Scientific Enterprise. International Education Journal (4): 391-399.

Hartini Ahmad Rafaie, Fairuzdzah Ahmad Lothfy, Nur Sha'adah Zainuddin,
Asiah Mohd Nor 2016. Pemakanan Sunnah: Pembuktian dari Sudut Saintifik.
KONAKA: 174-179

https://www.sinarharian.com.my/article/66492/KOLUMNIS/Zamzam-dan-
ujian-saintifik (27 Julai 2021)

https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2018/03/402243/khasiat-
madu-terbukti-menerusi-kajian-saintifik(1 Ogos 2021)

https://techno.okezone.com/read/2017/01/15/56/1592078/fakta-ilmiah-
larangan-meniup-makanan-sesuai-hadits-sains (2 Ogos 2021)

https://techno.okezone.com/read/2017/06/20/56/1720981/manfaat-tidur-
miring-ke-kanan-menurut-hadis-dan-sains (2 Ogos 2021)

https://techno.okezone.com/read/2018/01/17/56/1846587/sebelum-lahir-
manusia-alami-tiga-fase-dalam-rahim-ibu (2 Ogos 2021)

https://malaysiapost.com.my/2020/10/16/menjilat-jari-sesudah-makan-
merupakan-sunnah-rasulullah-saw/ (10 Ogos 2021)

https://drhealthbenefits.com/lifestyle/healthy/healthy-habits/benefits-
licking-fingers-after-eating (11 Ogos 2021)

RUJUKAN 57

https://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-48-39/kertas-kerja-
seminar/seminar-al-quran-1/seminar-al-quran/321-kertas-kerja-al-quran-
dan-sains-oleh-dr-danial-bin-zainal-abidin/file (3 September 2021)
https://www.astronomes.com/malay/sistem-suria-luar/asteroid-asteroid/
(3 Ogos 2021)
https://www.idntimes.com/science/experiment/izza-namira-1/aktivitas-
bayi-di-dalam-rahim-ibu/10 (4 September 2021)
https://sihatmasayu.wordpress.com/2010/02/25/struktur-kulit-manusia/
(4 September 2021)
https://www.financialexpress.com/industry/technology/farm-to-fork-
where-did-these-grapes-come-from/2224267/ (4 September 2021)
https://www.britannica.com/science/solar-system (4 September 2021)
https://bobo.grid.id/read/082806594/cari-jawaban-kelas-3-sd-tema-1-
bagaimana-proses-terjadinya-hujan?page=all (4 September 2021)
https://theconversation.com/gunung-api-indonesia-ada-di-daftar-yang-
dipantau-ilmuwan-dunia-2018-89872 (4 September 2021)
https://wolfspider123.blogspot.com/2020/05/wolf-spider-5e.html (4
September 2021)
https://www.vippng.com/preview/xTmibR_bee-transparent-background-
bee-png/ (4 September 2021)
https://freepngimg.com/png/2372-camel-png-image (4 September 2021)
https://www.dhakatribune.com/world/middle-east/2017/10/30/zamzam-
well-renovation (4 September 2021)
https://industryglobalnews24.com/honey-production-in-australia (4
September 2021)
https://iluminasi.com/bm/6-adab-minum-minuman-yang-dianjurkan-
rasulullah.html (4 September 2021)
https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/01/apakah-minuman-atau-
makanan-yang-kejatuhan-serangga-najis-tak-boleh-dikonsumsi-simak-
penjelasannya?page=4 (4 September 2021)
https://owlcation.com/stem/Pollination-Bees-Flowers-and-Plants
(18.9.2021)
https://www.istockphoto.com/photos/bee-flower (18.9.2021)
https://quranonline.net/ (21.9.2021)

58

TOPIK 4:
PRINSIP SYARIAH
DAN ETIKA ISLAM

DALAM SAINS,
TEKNOLOGI DAN

KEJURUTERAAN
DALAM ISLAMSERI KARTINI BINTI JURAMI

PPEENNGGEERRTTIIAANN 59
SSYYAARRIIAAHH

Syariah berasal daripada perkataan bahasa Arab ‘syarak’.
Pengertian 'Syarak’ :
Bahasa: jalan ke arah sumber air atau jalan yang lurus.
Istilah : merujuk kepada segala ketetapan yang disyariatkan oleh Allah

SWT kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW.

PPRRIINNSSIIPP
SSYYAARRIIAAHH

PPRRIINNSSIIPP 60
SSYYAARRIIAAHH

RABBANIYYAH
(KETUHANAN)

Tertakluk kepada prinsip ketuhanan dan bermatlamatkan kemakmuran
sejagat. Proses dan hasil produk menepati syariah dan mendapat
keredhaan Allah. Ia mengarah penggunanya ke jalan yang benar serta
tidak bercanggah dengan nas al-Quran dan Hadis. Kemajuan sains,
teknologi dan kejuruteraan dapat membantu manusia melaksanakan
tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah dengan lebih efisyen
dan dapat meningkatkan iman dan amal kepadaNya.

WASATIAH
(KESEDERHANAAN)

Tertakluk kepada prinsip kesederhanaan dan tidak ekstrem
(melampau) kepada berlebihan atau kekurangan. Kemajuan
sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah bersandarkan

kepada prinsip ini agar tidak membawa kemudharatan,
pembaziran atau sia-sia.

TAWAZUN
(KESEIMBANGAN)

Meletakkan sesuatu tuntutan secara seimbang. Contoh keseimbangan antara
tuntutan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan jiwa dan sebagainya.
Keperluan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam tuntutan hidup di dunia perlu
seimbang dengan tuntutan syariah bagi kesejahteraan hidup di akhirat. Contohnya
keperluan perkembangan industri makanan yang halal, sistem kewangan yang
patuh syariah, teknologi senjata moden yang menepati tuntutan syariah dan
sebagainya.

PPRRIINNSSIIPP 6611
SSYYAARRIIAAHH

MIZAN
(KESATARAAN)

Memberi nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara dengan membuat
pertimbangan yang sewajarnya dalam semua aspek yang berkaitan.

Kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan perlu mempertimbangkan
aktiviti dan penghasilan produk menepati pertimbangan dalam

syariah, kewajaran dalam memenuhi keperluan dan manfaatnya
kepada manusia, kebaikan dan keburukan serta kesannya kepada
manusia dan alam serta aspek-aspek lain yang berkaitan. Contohnya

programmer komputer perlu memastikan kandungan program
membawa kebaikan, gambar-gambar dan penulisan yang dipaparkan

menepati syarak dan tidak berunsur maksiat.

MUTLAK & MURUNAH
(TETAP & ANJAL)

Ketetapan (kemutlakan) dalam hukum teras (usul) penting untuk
memelihara kesucian prinsip syariah sementara fleksibiliti dalam
beberapa perkara cabang (furu’) bertepatan dengan keperluan
kehidupan manusia yang sentiasa berubah dan dinamik.
Perkembangan sains, teknologi dan kejuruteraan perlu seiring
dengan prinsip mutlak dan murunah dalam syariah. Contoh secara
terasnya hukum membunuh janin dalam apa jua tujuan adalah
haram, namun pengambilan sel janin yang gugur sebelum empat
bukan adalah diharuskan.

PPEERRAANNAANN 62
SSYYAARRIIAAHH

a. Memelihara Maqasid Syariah

Menurut al-Syatibi maqasid syariah adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan
memelihara lima aspek utama iaitu agama, nyawa, akal,
maruah dan harta. Justeru perkembangan sains, teknologi dan
kejuruteraan perlu selari untuk memelihara maqasid syariah.

Umumnya perkembangan sains, teknologi dan kejuruteraan
adalah untuk memenuhi keperluan dan kesempurnaan hidup
manusia. Namun setiap kajian dan produk yang dihasilkan
perlu ditimbang tara dan diperhalusi proses dan kesannya agar
ia selari dengan maqasid syariah yang tidak membawa kepada
kerosakan atau kepincangan kepada agama, nyawa, akal,
maruah dan keturunan serta harta.

b. Garis Panduan Mengukur
Tahap Keperluan

Dalam memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidup manusia,
syariah berperanan sebagai alat pengukur untuk menilai dan
menentukan tahap keperluan dan kepentingan sesuatu kajian
dan ciptaan yang dihasilkan. Menurut al-Syatibi, keperluan dan
kehendak manusia mengikut garis panduan syariah boleh
dikategorikan kepada tiga peringkat mengikut keutamaan iaitu
daruriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Peringkat keutamaan
tersebut boleh berubah mengikut masa dan situasi.

63

ETIKA ISLAM DALAM SAINS,
TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

Prinsip Etika Islam 1. Niat yang baik

Usaha yang dilakukan bertujuan memberi
kebaikan kepada kesejahteraan hidup
manusia sama ada untuk kelancaran
urusan agama mahupun dunia. Contohnya
seperti bertujuan memberi kemudahan,
keselesaan, menjimatkan masa dan kos
atau dapat membawa manusia
mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang
paling banyak bermanfaat bagi sesama

manusia” (Riwayat Al-Quda’).

Prinsip Etika Islam

2. Ikhlas

Ikhlas bermaksud melakukan sesuatu
perbuatan dengan tulus semata-mata
kerana Allah tanpa apa-apa kepentingan
lain. Matlamat usaha yang dilakukan adalah
untuk mendapatkan keredhaan Allah dan
dapat mendekatkan diri kepada
Penciptanya.

Firman Allah SWT yang bermaksud:
“Padahal mereka hanya diperintahkan

menyembah Allah dengan ikhlas
mentaatiNya semata-mata kerana
(menjalankan) agama...” (Al-Bayyinah: 5).

Prinsip Etika Islam

Prinsip Etika Islam 64

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: 3. Ihsan
“Sesungguhnya Allah telah menetapkan
Ihsan dari perkataan “hasan” bermaksud
ihsan pada tiap-tiap sesuatu, maka menambah keelokkan atau menjadikan
apabila kamu melaksanakan hukuman sesuatu lebih baik, lebih cemerlang, lebih
mantap, lebih sempurna, lebih daripada yang
mati, maka perelokkan pelaksanaan sepatutnya dan sebagainya.
hukuman mati itu, apabila kamu Nilai ihsan yang dilakukan adalah kerana
Allah SWT dan sentiasa merasai
meyembelih binatang, maka perelokkan kehadiranNya atau memiliki sifat taqwa
sembelihan kamu” (Riwayat Muslim). yang sentiasa merasa diri diperhatikan oleh
Allah SWT. Nilai ihsan menjadikan saintis,
Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Kamu teknokrat dan jurutera melaksanakan tugas
melakukan ibadah seolah-olah kamu sebaik mungkin serta memberi nilai tambah,
tidak melakukan sebarang penyelewengan
melihat Allah, sekiranya kamu tidak dapat dan sentiasa memelihara syariatNya.
melihatnya, sesungguhnya Allah melihat

kamu” (Riwayat Muslim).

Prinsip Etika Islam

4. Itqan

Usaha dilakukan dengan tekun,
bersungguh dan teliti untuk memastikan
hasil produk berkualiti dan menepati semua
aspek yang ditetapkan.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah SWT mencintai

seseorang apabila dia mengerjakan sesuatu
kerja, dia melakukan dengan tekun” (Riwayat

Al-Thabrani dan Al-Baihaqi).

Prinsip Etika Islam

65

Prinsip Etika Islam 5. Jujur

6. Amanah Kajian, penyelidikan dan penghasilan
produk dilakukan dengan jujur, tidak
Melakukan tugas dengan rasa menipu dan transparensi tanpa
tanggungjawab untuk melaksanakan menyembunyikan kesilapan atau
amanah yang dipikul. Yakin bahawa keburukan produk atau memanipulasikan
setiap apa yang dilakukan akan kebenaran fakta untuk kepentingan
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. peribadi atau pihak tertentu.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
“Sesiapa menipu, bukanlah dari golongan

kami” (Riwayat Muslim).

Prinsip Etika Islam

Firman Allah SWT yang bermaksud: 7. Mesyuarat & Muafakat
“Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Usaha dan tindakan yang dilakukan
Allah dan RasulNya dan (janganlah) kamu secara berkumpulan atau melibatkan
mengkhianati amanah-amanah kamu, banyak pihak memerlukan perbincangan
sedang kamu mengetahui (salahnya)” dan permuafakatan daripada semua
pihak yang terlibat. Keputusan yang
(Al-Anfal: 27). diambil berdasarkan kesepakatan
pelbagai bidang kepakaran dapat
Prinsip Etika Islam

meningkatkan mutu kualiti produk dari
pelbagai aspek.

Firman Allah SWT yang bermaksud:
“Dan bagi orang-orang yang menerima

(mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan solat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka...” ( Al-Syura: 38).

Prinsip Etika Islam

66Peranan Prinsip Etika Islam

1

Menghasilkan produk yang 2
berfaedah dan dapat meningkatkan
Menjamin
nilai kualiti hidup. kemajuan
yang seimbang
dan selamat
kepada manusia
dan alam
sejagat.

3

Mewujudkan negara 4
dan rakyat maju
dan sejahtera Meningkatkan
serta agama perkembangan
terpelihara. sains, teknologi
dan kejuruteraan
dalam pelbagai
bidang.

5 6

Menghubungkait Melakukan eksperimen dan
semua kegiatan penyelidikan yang bijaksana tanpa
sains, teknologi dan
kejuruteraan dengan niat jahat.

Allah SWT.

TOPIK 4: 67
PRTIENKSNIPOLSOYGAIRDIAAHN DKAENJUERTUIKTAERISALAANMDDAALALAMMISSLAAIMNS,

LATIHAN
PENGUKUHAN

Imbas
di sini

atau layari ssccaann mmee
link di
bawah

http://tiny.cc/STK-T4

RUJUKAN 68

1. ‘Ali Muhyiddin al-Qarah Daghi : Penterjemah : Fauwaz Fadzil Noor. 2019. Fiqh Al-Mizan. Kuala
Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.

2. Hamidi Abdul Ghani & Nasron Yaacob. 2021. Prinsip - Prinsip Syariah dalam Aktiviti Muamalat.
Rabbanica Vol . 2 , No.1 ( Mei 2021 ) , ( hal . 111 - 130 ) e - ISSN : 2756 - 7893 . Kolej Islam
Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KUIN) . http: // ejournals. kias. edu. my/ index. php/
rabbanica/article/view/181 [2 September 2021].

3. Kee. Y .Sabariah Bte Kee Mohd Yussof & Ag Mohd Ruslaimie Bin Masli. 2020. Pengaruh Etika
Kerja Islam Terhadap Kecerdasan Emosi Dan Emotional Labor Dalam Kalangan Pihak
Pengurusan Di Sektor Awam Terpilih . Manu Bil . 31 (2), (hal. 153
-173), 2020 (Disember) E-ISSN2590 -4086© . file:///C:/Users/User/
Downloads/2635-Manuskrip-9758-1-10-20210104.pdf [15 Ogos 2021].

4. Modul MPU 23052 Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam. Ipoh:
Unit Pendidikan Islam dan Moral Politeknik Ungku Omar.

5. Mohd Azli Adnan , Asnuurien Najma Ahmad & Rasdin Husin . T . t . Sains Teknologi dan
Kejuruteraan Dalam Islam. Putrajaya: Jabatan Pengajian Politeknik.

6. Muhammad Mushfique bin Ahmad Ayoup @ Ayub . 2017 . Irsyad Al- Hadith Siri Ke -217: Itqan
(Tekun) Dalam Setiap Pekerjaan . Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp
.gov. my / artikel / irsyad - al - hadith /649 - irsyad- al-hadith-siri-ke-217-itqan-tekun-
dalam-setiap-pekerjaan [16 Ogos 2021].

7. Nur A'thiroh Masyaa'il Tan @ Tan Ai Pao Abdullah . 2008 . Kepentingan Syura Dalam
Kehidupan . http:// athiroh - ukm . blogspot . com/2008/04/kepentingan-syura-
dalam-ehidupan-oleh.html [17 Ogos 2021].

8. Zulkifli Mohamad al -Bakri. 2019 . Bayan Linnas Siri Ke-193 : Bekerja Sebagai Ibadah :
Meningkatkan Sikap Integriti . Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. https: //
muftiwp . gov.my/ artikel/ bayan-linnas/3555-bayan-linnas-siri-ke-193-bekerja-
sebagai-ibadah-meningkatkan-integriti [15 Ogos 2021].

9. https://www. vectorstock.com / royalty- free-vector/ islam - allah - background-
vector- 596942 [19 September 2021].

10. https://pembinaperlis.wordpress.com/2010/01/15/hubungan-hati-dengan-allah-
dan-individu/ [19 September 2021].

11. http:// webcache . googleusercontent . com / search?q = cache : L_F_JNxkZOEJ:
conference.kuis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding/2018/337-344.pdf+&
cd=2&hl =ms&ct=clnk&gl=my&client=firefox-b-d [19 September 2021].

12. https://mimbarhikmah18.blogspot.com/2017/02/isra-mikraj-yang-terdistorsi.html
[19 September 2021].

13. https://www.astroawani.com/berita-bisnes/firma-automotif-digesa-ambil-lebih
- ramai - pekerja - wanita - atau - berisiko - hilang - perniagaan - 107444
[19 September 2021].

RUJUKAN 69

14. https://belajaralquran.com/orang-tua-wajib-tahu-yuk-intip-7-cara-mengajar-anak-mengaji
-sejak-dini/ [19 September 2021].

15. https://www.islam.com.kw/tag/cooperatives/ [19 September 2021].

16. https://www.fidzikri.com/kerjasama-tim-pc-irm-paciran/ [19 September 2021].

17. https:// www . dreamstime . com / concept - meeting - education - learning - presentation-
technology-background-d-render-image127353414 [19 September 2021].

18. https://www.pngdownload.id/png-bfy1e2/ [19 September 2021].

19. https:// www . istockphoto . com / photo / putrajaya - mosque - gm516727175 - 48983112
[19 September 2021].

20. https://www.picfair.com/pics/01376842-klcc-malaysia [19 September 2021].

21. http://advancementstv.com/medical-technology/ [19 September 2021].

70

TOPIK 5:
KAEDAH FIQH DALAM

SAINS, TEKNOLOGI
DAN KEJURUTERAAN

DALAM ISLAMSERI KARTINI BINTI JURAMI

71

Kaedah Fiqh berasal daripada dua perkataan bahasa Arab
iaitu kaedah dan fiqh.

Kaedah dari kata dasar (‫) قعد‬dan fiqh dari kata
dasar ( ‫) فقه‬. Jamak (plural) kaedah fiqh ialah
qawaid fiqhiyyah (‫)القواعد الفقهيه‬.

Pengertian Pada pengertian bahasa perkataan kaedah memberi erti tapak, asas dan
Bahasa prinsip. Manakala fiqh bererti al-fahmu iaitu kefahaman.

Dari segi istilah, kaedah fiqh bermaksud prinsip fiqh yang bersifat umum Pengertian
dalam bentuk nas (ayat) pendek dan mengandungi hukum-hukum umum Istilah Fiqh

yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya.

KAEDAH = tapak, asas, prinsip. KAEDAH FIQH = Prinsip fiqh yang bersifat umum dalam

bentuk nas (ayat) pendek dan mengandungi

FIQH = kefahaman hukum-hukum umum yang sesuai
dengan bahagian-

bahagiannya

Ia merupakan kaedah yang dirumus oleh ulamak

berdasarkan dari ringkasan masalah-masalah fiqh

terdahulu dan penelitian serta kefahaman mereka

terhadap nas syarak (al-Quran dan AI-Hadis).

IKaedah fiqh membantu menjelaskan kaedah penetapan
hukum sesuatu permasalahan yang berkaitan dalam skop
perbincangannya dan dijadikan bahan pertimbangan
dalam menetapkan sesuatu hukum permasalahan baru
yang mampu berinteraksi dengan perubahan zaman.

Namun ia tidak menduduki tempat sebagai dalil syarak.

KKoonnsseepp AAssaass KKaaeeddaahh FFiiqqhh 72
DDaann AApplliikkaassiinnyyaa

1 5

‫االلااموورر بممققاصدهها‬ ‫االلععااددةة ممححككممةة‬

2 3 4

‫اليقين لا يزال‬ ‫المشقة تجلب‬ ‫االلضضرررر ييززالل‬
‫بالشك‬ ‫التيسير‬

‫ الامور بمقاصدها‬1 DALIL RUJUKAN

Setiap Perkara Bergantung ‫ َوِإَّنَم ا ِلُكِّل اْم ِرىٍء َم ا َنَوى‬، ‫ِإَّنَم ا اَألْع َم اُل ِبالِّنَياِت‬
Kepada Niatnya
Maksudnya:“Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada
niat, dan sesungguhnya kedudukan bagi amalan tersebut adalah

tertakluk kepada apa yang diniatkan”.

Kaedah ini menjelaskan bahawa kedudukan atau hukum sesuatu Hadis riwayat
amalan seseorang sama ada pertuturan atau perbuatan, adalah Saidina Umar al-Khattab
bergantung kepada niat atau tujuan pelakunya.

PERBINCANGAN KAEDAH

Niat bermaksud sesuatu lintasan dalam hati untuk melakukan sesuatu perkara. Kedudukan
niat sangat penting kerana ia mempunyai pelbagai fungsi dalam menentukan setiap amalan
yang dilakukan dan memberi rentetan kesan kepada pelakunya dalam pelbagai masalah
hukum.

Dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan, niat berperanan menentukan kedudukan
dan hukum setiap aktiviti kajian dan produk yang dihasilkan. Selain diiktiraf oleh Islam
peranan niat dalam aktiviti tersebut juga boleh mencapai status ibadah umum dan amal
jariah.

Secara umumnya perkembangan sains, teknologi dan kejuruteraan selagi mana ia
bertujuan memberi kebaikan kepada manusia dan tidak bercanggah dengan prinsip
syarak adalah diterima dalam Islam.

Antara fungsi niat: 73
1. Membezakan ibadah atau adat.
2. Menbezakan ibadah dengan ibadah yang lain. DNiihaatti
3. Membezakan fardhu dengan sunat dalam ibadah yang sama jenis.
4. Membezakan antara fardhu dengan fardhu itu sendiri.
5. Mendapat pahala atau dosa (amalan soleh atau toleh).
6. Mendapat ganjaran pahala atau lagha.
7. Hukuman yang dikenakan.
8. Perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Syarat sesuatu aktiviti sains, teknologi dan kejuruteraan diiktiraf di dalam Islam ialah:

1.Bertujuan baik seperti jaringan internet yang boleh memudahkan dan membantu urusan
manusia.

2.Menepati syarak seperti teknologi penyembelihan haiwan secara kormersial yang tidak
bercanggah dengan nas syarak.

3.Disusun dengan baik dan menepati kualiti syarak dan semasa seperti sistem pengurusan
yang mampu menjadikan kerja tersusun, efektif dan menepati syarak.

4.Mendahulukan sesuatu yang terpenting daripada yang penting dengan merujuk tujuan syariat
seperti produk yang dihasilkan lebih mengutamakan keselamatan nyawa manusia berbanding
keuntungan.

ccoonnttoohh

 Teknologi kapal terbang adalah
bertujuan untuk memberi kemudahan
kepada manusia untuk bergerak dengan
lebih pantas, selesa dan selamat.

 Pembedahan secara laser dalam bidang
perubatan bertujuan untuk memberi rawatan

yang lebih efektif dan mesra pesakit.

 Capaian internet bertujuan membantu kepada
manusia mencapai atau berkongsi maklumat
dengan lebih mudah, cepat dan tepat.

‫ اليقين لا يزال بالشك‬2 DALIL RUJUKAN 74

 Al-Quran surah Yunus: ayat 36 yang bermaksud:

Keyakinan Tidak akan Dihilangkan “Dan kebanyakan manusia tidak menurut melainkan
Dengan Keraguan sesuatu sangkaan sahaja. Pada hal sesungguhnya
sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak untuk

menentukan sesuatu kebenaran”.

 Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Kaedah ini menjelaskan bahawa
daripada Abi Hurairah RA yang bermaksud: keyakinan pada sesuatu perkara
tidak boleh diubah hanya kerana
“Apabila kamu dapati sesuatu yang berlaku pada sesuatu keraguan.
perut, kemudian timbul persoalan adakah keluar
sesuatu daripadanya atau tidak jangan kamu Sesuatu keyakinan hanya boleh
sekali-sekali keluar daripada masjid sehinggalah dihilangkan dengan sesuatu
kamu mendengar bunyi atau dapati baunya”. keyakinan yang lain.

PERBINCANGAN KAEDAH Keyakinan adalah sesuatu yang dipegang atau
dipercayai benar pada asal sesuatu perkara. Syak atau
ragu pula bermaksud ketidakyakinan atau
ketidakpastian terhadap sesuatu perkara.

Kaedah ini menetapkan keyakinan yang dipegang oleh
seseorang tidak berubah dengan sewenang-wenangnya oleh
gangguan syak atau keraguan yang tidak pasti status
kebenarannya.

Kaedah ini digunakan dalam menyelesaikan masalah fiqh
berkaitan was-was seperti ragu-ragu bilangan rakaat dalam
solat, tidak pasti telah batal wuduk dan seumpamanya.

Dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan, suatu keyakinan pada ilmu yang dimiliki secara
benar mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang benar dan penuh keyakinan. Keraguan
dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti menjadi kekangan dalam penghasilan rekaan,
ciptaan dan penyelidikan.

Para saintis, teknokrat dan jurutera hendaklah berkeyakinan bahawa usaha mereka memenuhi
tujuan syariat dan memberi impak yang baik kepada kesejahteraan manusia. Sebarang
keraguan yang datang, tidak mengugat keyakinan asal dan usaha yang dilakukan.

Jika seseorang melakukan sesuatu perkara.
Kemudian berlaku keraguan, sama ada perkara
itu belum, sedang atau telah berlaku, maka
perlu dikekalkan keyakinannya (untuk tetap
dengan perkara yang dilakukannya) pada
keadaan atau hukum asal (kerana keyakinan
tidak boleh dihilangkan dengan keraguan).

ccoonnttoohh 7765 Saintis telah menghasilkan telefon pintar untuk memberi

pelbagai kemudahan kepada manusia. Namun timbul keraguan
telefon pintar tersebut akan digunakan untuk perkara-perkara
yang tidak bermanfaat. Maka hukum asal penghasilan telefon
pintar dibolehkan.

 Saintis telah menghasilkan alat pengguguran janin bagi janin yang bermasalah dan
perlu digugurkan. Timbul keraguan alat ini akan digunakan untuk menggugurkan janin
luar nikah. Hukum asal alat ini boleh dihasilkan.

3 DALIL RUJUKAN

‫المشقة تجلب التيسير‬  Al-Quran, surah al-Baqarah, ayat 185

Kesukaran Membawa Kepada yang bermaksud: “Dan ia tidak menjadikan kamu
Kemudahan (Keringanan)
menanggung sesuatu keberatan

dan susah payah dalam perkara agama”

Kaedah ini menjelaskan bahawa sesuatu kesukaran Masyaqqah
yang diiktiraf oleh syarak boleh menjadi sebab sesuatu (kesukaran)
perkara itu boleh dimudahkan atau diringankan sesuai
dengan ketetapan syarak.

PERBINCANGAN KAEDAH Masyaqqah yang boleh membawa
kepada kemudahan dalam
Masyaqqah (kesukaran) adalah sesuatu kesulitan yang syarak:
menghendaki adanya keperluan (hajat) terhadap sesuatu,
namun jika tidak dipenuhi ia tidak akan mendatangkan 1. Kurang akal (gila).
bahaya kepada manusia. 2. Kurang umur (kanak-kanak).
3. Tertidur sehingga sedar.
Kesukaran yang dimaksudkan dalam kaedah ini adalah 4. Jahil perkara yang sebenar.
merujuk kepada beberapa keadaan kesukaran yang 5. Sakit.
melampaui tahap kebiasaan bagi manusia normal. 6. Musafir.
7. Alpa atau terlupa.
Masyaqqah (kesukaran) akan mewujudkan keringanan 8. Dipaksa.
(rukhsah) bagi menghilangkan kesukaran tersebut. 9. Umum al-balwa (perkara yang
diterima umum dan boleh
dimaafkan apabila berlaku).

1. Pengguguran kewajiban atau hukum seperti dibenarkan RRuukkhhssaahh
meninggalkan puasa Ramadhan disebabkan sakit. ((kkeerriinnggaannaann))

2. Mendahulukan sesuatu perkara pada masa hadapan Rukhsah yang dibenarkan
seperti jamak taqdim ketika musafir. oleh syarak:

3. Menangguhkan sesuatu perkara seperti jamak ta’khir.
4. Pengurangan melaksanakan sesuatu kerana kesukaran

yang wujud seperti solat qasar.
5. Penggantian seperti bertayamaum menggantikan wuduk

dan mandi wajib.

Perkara yang perlu diambil perhatian 76
untuk mengaplikasikan kaedah ini:

1. Pengaplikasian kaedah ini 2. Sebarang kesukaran yang berlaku dalam proses
tertakluk kepada prinsip dan penyelidikan perlu dirujuk kepada syarat-syarat yang

maqasid syariah. membenarkan rukhsah terpakai.

3. Keizinan untuk menggunakan kaedah ini berlaku 4. Kebenaran menggunakan
apabila sesuatu tujuan yang sangat diperlukan rukhsah berkuatkuasa selama

terhalang oleh sesuatu kesukaran yang dibenarkan mana kesukaran tersebut
oleh syarak. masih berlaku.

5. Kaedah ini tidak diambil mudah untuk 6. Saintis, teknokrat dan
menghalalkan segala bentuk rukhsah, sebelum jurutera perlu bertanggung
memilih pelbagai kaedah lain dalam mengelak
jawab dan jujur dalam
atau mengatasi kesukaran tersebut. menjalankan peranan mereka.

7. Keluasan penggunaan kaedah ini tiada had dan sempadan waktu. Keutamaan
diberikan kepada kes-kes yang memudaratkan agama, nyawa, akal, maruah, keturunan

dan harta manusia.

ccoonnttoohh

 Kesukaran untuk memelihara
kehormatan dan kemuliaan al-Quran yang
terlalu uzur mengharuskan penciptaan
mesin pelupusan naskhah al-Quran.

 Keharusan menggunakan
kaedah in-vitro atau bayi tabung
uji bagi pasangan suami isteri
yang tidak ada anak atau sukar
mempunyai anak.

 Keharusan majlis akad nikah
secara online ketika wabak
covid 19.

4 DALIL RUJUKAN 77

‫الضرر يزال‬  Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh

Kemudharatan Hendaklah Imam al-Suyuti: ‫ضرار ولا ضرر لا‬
Dihapuskan Maksudnya:

Tidak dibenarkan melakukan kemudharatan

dan membalas sesuatu dengan kemudharatan”.

Kaedah ini menjelaskan bahawa sesuatu kemudharatan
yang boleh mengancam tujuan syariah perlu dihapuskan.

PERBINCANGAN KAEDAH

Kemudharatan adalah kesulitan yang memberi kesan
buruk terhadap kehidupan asasi manusia yang akan
mengancam agama, nyawa, akal, keturunan, maruah
atau harta.

Kaedah ini menjadi panduan dalam perkembangan

sains, teknologi dan kejuruteraan agar setiap tujuan

dan segala yang dihasilkan tidak membawa

kemudaharatan dalam kehidupan. Bahkan para saintis,

teknokrat dan jurutera perlu berusaha menghasilkan

sesuatu yang dapat menghilangkan kemudharatan yang

sedang berlaku.

Islam mengharamkan segala tindakan dan tindak

balas yang boleh membawa kepada kemudharatan

Perbezaan antara sama ada kepada agama, negara, diri sendiri,
masyaqqah (kesukaran) dengan orang lain dan alam sekitar.

dharurah (kemudharatan)

MASYAQQAH DHARURAH

Kesulitan yang menghendaki keperluan Kesulitan yang memberi kesan buruk
(hajat) terhadap sesuatu. terhadap kehidupan manusia.

Jika tidak dipenuhi, tidak akan Jika tidak diselesaikan, akan mengancam agama,
membahayakan manusia. nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta.

Masyaqqah membawa kepada kemudahan Dharurah akan menyebabkan
dan keringanan (rukhsah) untuk pengguguran sesuatu hukum untuk
menghilangkan kesukaran tersebut. menghilangkan kemudharatan tersebut.

Perkara yang perlu diambil perhatian 78
untuk mengaplikasikan kaedah ini:

1. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang
setaraf dengannya. Oleh itu, seseorang tidak boleh melakukan atau
menghasilkan sesuatu yang tahap bahayanya sama dengan tahap
bahaya pada perkara yang asal, walaupun berbeza bentuk.

2. Menolak kemudharatan perlu diutamakan daripada mengambil
kebaikan. Umpamanya penggunaan senjata nuklear untuk tujuan
peperangan tidak dibenarkan kerana menyebabkan kemusnahan yang
besar kepada manusia dan alam sejagat.

3. Sesuatu yang asalnya terlarang atau haram boleh dilaksanakan untuk
tujuan menghilangkan kemudharatannya. Contohnya keharusan doktor lelaki
melihat aurat wanita sekadar yang perlu untuk tujuan rawatan dengan syarat
tidak ada doktor wanita yang dapat merawatnya.

ccoonnttoohh  Teknologi sel stem embrionik dalam
bidang bio-perubahatan.

 Larangan pembinaan kilang di kawasan
perumahan kerana bahaya pencemaran.

 Suntikan vaksin bagi mengelakkan
penyakit merbahaya berjangkit.

 Bahan sisa merbahaya perlu dilupus
dengan teknologi yang selamat.

 Teknologi pembedahan plastik.

 Sistem kewangan Islam menggantikan
sistem kewangan konvensional yang
diharamkan.

‫العادة محكمة‬ 795 DALIL RUJUKAN

Adat Dijadikan Sebagai  Al-Quran surah al-A’raf: ayat 199 yang bermaksud:
Rujukan Hukum
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yang maaruf serta berpalinglah daripada

orang-orang yang bodoh”.

 Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Kaedah ini menjelaskan adat dan
Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari uruf boleh dijadikan rujukan untuk
Ibnu Mas’ud yang bermaksud: menetapkan sesuatu hukum bagi
sesuatu masalah dengan syarat
“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam tiada nas syarak dalam
maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang sahaja permasalahan tersebut.

yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam
maka ia di sisi Allah juga buruk”.

PERBINCANGAN KAEDAH ADAT TERBAHAGI
KEPADA DUA.
Adat ialah sesuatu yang sudah menjadi kelaziman
dilakukan oleh manusia. Uruf pula merujuk kepada 1. Adat yang sahih iaitu adat
sesuatu yang telah dimaklumi oleh masyarakat hingga yang tidak bertentangan dengan
menjadi amalan kebiasaan. Secara umum keduanya syarak.
adalah memberi maksud yang sama. 2. Adat yang fasid iaitu adat
yang bercanggah dengan syarak.
Syariah Islam sentiasa bersifat terbuka dan bertoleransi
menerima sebarang bentuk uruf dan adat yang sentiasa
berkembang dan tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat
selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak.

Asas pertimbangan utama untuk menerima Para saintis, teknokrat dan jurutera masih
adat sebagai rujukan hukum ialah mencegah perlu menjadikan nas syarak, prinsip dan
berlakunya kemudharatan melebihi daripada tujuan syariah sebagai sumber teras dalam
mengambil kemaslahatan kepada manusia. membuat penyelidikan.

Syarat utama u’ruf 1 Uruf/adat tersebut menjadi amalan kebiasaan atau budaya
atau adat diterima 2 umum yang diamalkan secara berskala besar oleh masyarakat,
sebagai sandaran konsisten dan tidak berubah-ubah dalam tempoh singkat.
hukum:
Uruf/adat tersebut menjadi amalan kebiasaan atau budaya umum
yang diamalkan secara berskala besar oleh masyarakat,
konsisten dan tidak berubah-ubah dalam tempoh singkat.

3 Sekiranya uruf boleh menimbulkan kemudharatan dan kepayahan dalam
hidup, maka uruf tersebut dikira terbatal. Contoh larangan mengambil upah
mengajar al-Quran terbatal atas sebab uruf semasa.

ccoonnttoohh 80

 Pembelian air dan makanan
menggunakan mesin vendor.

 Pembayaran zakat secara
atas talian.

 Jual beli secara atas
talian.

KPEAREADNAAHNFIQH

Antara peranan kaedah fiqh dalam bidang PPeenneerraannggaann
sains, teknologi dan kejuruteraan ialah:
Kaedah fiqh menetapkan fomula teras atau
1 Memudahkan pemahaman terhadap asas untuk diguna pakai sebagai rujukan
penetapan hukum yang diguna sebelum memulakan penyelidikan.
pakai dalam persoalan sains,
teknologi dan kejuruteraan. Setiap persoalan baru dalam kajian sains,
teknologi dan kejuruteraan boleh dirujuk
kepada kaedah fiqh bagi menjelaskan
hukumnya.

CCoonnttoohh

‫َالَّض َرُر ُيَزاُل‬

Kaedah ini menjadi rujukan dalam
penetapan hukum harus menderma organ
bagi tujuan memelihara maqasid syariah.

MAJLIS FATWA KEBANGSAAN 81

TELAH MENETAPKAN SYARAT KEHARUSAN

PENDERMAAN ORGAN

1 Tidak boleh dijual beli demi menghormati kedudukan dan
kehormatan manusia.

Tidak boleh memudharatkan penderma. 2

3 Seorang muslim boleh menderma organ kepada non-
muslim yang tidak memusuhi agama Islam.

Organ yang didermakan tidak memberi kesan amalan baik dan buruk 4
kepada si penderma asal, kerana setelah pendermaan, orang yang
menerimanya akan menanggung akibat perbuatan tersebut.

5 Pendermaan organ mestilah memenuhi salah satu maqasid
syariah iaitu memelihara nyawa manusia.

Ia dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk menyelamatkan nyawa 6
seseorang.

2 Membantu para saintis, teknokrat PPeenneerraannggaann
dan jurutera menyelesaikan
masalah yang melibatkan isu-isu Kaedah fiqh membantu saintis, teknokrat dan
sains, teknologi dan kejuruteraan
selari dengan tuntutan Islam. jurutera mengenalpasti isu-isu semasa yang

CCoonnttoohh wujud dalam masyarakat dan memberi

panduan kepada mereka untuk

menyelesaikan persoalan yang berlaku selari

dengan Islam seperti isu proses in-vitro

(persenyawaan luar rahim), perancangan

keluarga, pengguguran bayi dan pemindahan

darah.

‫الَّتْيِس يَر َتْجِلُب‬
‫اْلَم َش َّق ُة‬

Kaedah ini menjadi panduan dalam menyelesaikan masalah pasangan yang tiada atau
sukar memperolehi anak untuk mendapat anak melalui proses in-vitro (bayi tabung
uji). Namun pelaksanaan proses tersebut perlu dilakukan selari dengan Islam.

MUZAKARAH 82
JAWATANKUASA FATWA

MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL-EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA

KALI KE-5 YANG BERSIDANG PADA 16-17 NOVEMBER 1982 TELAH
MEMUTUSKAN:

 Bayi tabung uji daripada pasangan suami isteri yang dicantumkan secara

1 ‘terhormat’ adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya tidak sah sekiranya benih diambil
daripada bukan suami isteri yang sah.

 Sekiranya benih daripada suami atau isteri yang

2 dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan
dengan Islam, maka ia dikira sebagai cara terhormat.

 Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh

3 menjadi wali dan berhak menerima harta pusaka
daripada keluarga yang berhak.

Syarat-syarat
kaedah bayi tabung uji

Ø Sperma dan ovum adalah daripada pasangan suami isteri yang sah.

Ø Benih yang telah disenyawakan perlu dimasukkan ke dalam rahim isteri
berkenaan dan tidak boleh ditumpangkan kepada rahim wanita lain.

Ø Tidak menggunakan sperma suami yang telah meninggal dunia bagi tujuan
menghasilkan bayi tabung uji kerana hubungan perkahwinan telah tamat.

Ø Melakukan kaedah pemilihan jantina kerana tindakan tersebut dikira
mencampuri urusan Allah dan tidak menerima takdir.

3 Menyediakan keperluan hukum-hukum yang menyeluruh
bagi menangani isu-isu kecil dalam sains, teknologi dan
kejuruteraan.

PPeenneerraannggaann

Hukum-hukum yang telah diputuskan dalam kaedah fiqh sangat sesuai untuk
menjawab persoalan-persoalan cabang (furu’) yang timbul dalam bidang
sains, teknologi dan kejuruteraan.

MUZAKARAH KHAS 83
JAWATANKUASA FATWA

MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL-EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA

YANG BERSIDANG PADA 12 JULAI 1999 TELAH MEMUTUSKAN:

 Penggunaan kaedah fiqh : "Menolak Kaedah Feqah

1 kerosakan lebih utama daripada mengambil ‫درء المفاسدمقدم على‬
kebaikan" adalah bertepatan dengan isu ‫جلب المصالح‬
pemindahan sel atau gen khinzir melalui
proses bio-teknologi. "Menolak kerosakan lebih utama
daripada mengambil kebaikan"
 Ini kerana , ia akan menimbulkan fitnah dan
menyebabkan umat Islam terjebak dalam perkara-
perkara yang haram.

 Barangan, makanan dan minuman

2 yang diproses melalui kaedah bio-
teknologi DNA khinzir adalah
bercanggah dengan Islam dan
hukumnya adalah haram.

 Penggunaan bio-teknologi DNA

3 khinzir dalam pemprosesan barangan,
makanan dan minuman belum lagi
sampai ke tahap darurat kerana masih
ada altenatif bahan yang lain.

TOPIK 5: 84
KAEDAHKEFJIQUHRUDTAELRAAMASNADINASLA, TMEKISNLOALMOGI DAN

LATIHAN
PENGUKUHAN

Imbas
di sini

atau layari ssccaann mmee
link di
bawah

http://tiny.cc/TOPIK5

RUJUKAN 85

1. Abdullah Jalil. 2011. Al-Qawa’ id Al-Fiqhiyyah. USIM.http://e-muamalat.islam.gov.my/ images
/pdf-bahan-ilmiah/qawaid_fiqhiyyah-_abdullaah_jalil_usim_portal.pdf [7 Julai 2021].

2. Fatmah Taufik Hidayat 1 & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. 2016. Kaedah Adat Muhakkamah
Dalam Pandangan Islam ( Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum ). Jurnal Sosiologi USK,
Volume 9, Nomor 1, Juni 2016 (hal. 67-83). file: /// C:/ Users/ User/ Downloads/ 9262-
21946-1-SM.pdf [ 8 Julai 2021].

3. Kalsom Awang & Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin . Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyyah
dalam Pengurusan Alam Sekitar. Jurnal Perspektif Jil. 3 Bil. 1 (hal. 39-59) ISSN 1985 -
496X. http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/30505/4. PDF [8Julai 2021].

5. Modul MPU 23052 Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam . Ipoh : Unit Pendidikan Islam
dan Moral Politeknik Ungku Omar.

4. Khazri Osman, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani & Najihah Abd . Wahid. 2020. Peranan Qawaid
Fiqhiyyah Dalam Dakwah Semasa Situasi Penularan Wabak. Bicara Dakwah Kali Ke 21:
Dakwah Dalam Talian Semasa Pandemik (hal. 69 - 74). Bangi: UKM. https://www.
ukm.my/ bicaradakwah/wp-content/uploads/2020/11/BD21-7.pdf [8 Julai 2021].

6. Mohd Azli Adnan , Asnuurien Najma Ahmad & Rasdin Husin.T.t. Sains Teknologi dan Kejuruteraan
Dalam Islam. Putrajaya: Jabatan Pengajian Politeknik.

7. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias . 2010. Aspek- Aspek Pemikiran Kritis Dalam Al -Qawa‘id
Al-Fiqhiyyah. Jurnal Syariah (Jil. 18, Bil . 3 (2010) hal. 527- 564). Kuala Lumpur: Universiti
Malaya.

8. Toha Andiko. 2014. Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah - Masalah
Fikih Siyasah Modern . Al - ‘Adalah . Vol. XII , No .1 Juni 2014 (hal. 103-118).Lampung:
Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung. file:/// C:/ Users
/ User/Downloads/178-791-1-PB%20(3).pdf [8 Julai 2021].

9. Zulkifli Mohamad al- Bakri. 2015. Bayan Linnas Siri Ke-35: Pendermaan Organ. Kuala Lumpur:
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https:// muftiwp.gov.my/artikel/ bayan- linnas/
1816-pendermaan-organ [ 8 Julai2021].

10. https:// cmnacademy. com/ menjadikan- kelas- mengaji- yang- bukan- sekadar- mengaji /
[19 September 2021].

11. https:// www. hasanjufri. com /2021 /04 /memilih -untuk-mondok.html [19 September
2021].

12. https://www.pngwing.com/id/free-png-zuguz(19 September 2021].

13. https:// my. lovepik. com/ image- 500344435/ hand- over- aircraft- technology.html
[19 September 2021].

14. 4. https://jiwasihat.com/pembedahan-lasik/[19 September 2021].

15. https:// www.kaffah college.com/2013/ 04/ les-privat-atau-les-kelas [ 19 September
2021]

RUJUKAN 86

16. https:// my . lovepik . com / image - 500651015 / science - and - technology - and - medical -
innovation.html[19 September 2021].

17. https://www. sinarharian. com.my /article/ 27402/ LIFESTYLE/ Sinar- Islam/ RIBUAN-naskhah-
al- Quran - yang - kelihatan - masih - baharu - dan - belum - terusik - di -dalam-palet-
memenuhi-sebahagian- ruang- simpanan- pelupusan- di- pejabat- Kumpulan- Media-
Karangkraf - Karangkraf) - yang- terletak- di-Shah-A lam-
Selangor[19 September 2021].

18. https: // lt2.htgetrid. com/ eko/ etapy / korotkij- protokol- po- dnyam/ [19 September 2021].

19. https : // www . astroawani . com/ berita - malaysia / covid19 - jawi -
conducts - marriage - solemnisation - video - conferencing -
239024[19 September 2021].

20. https://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara[19 September 2021].

21. https :// freedesign file . com / 650312 - jatuh - daritangga - cartoon - illustration - vector /
[19 September 2021].

22. https://www. idntimes.com/science/experiment/deny-hung/mengenal-teknologi-stem-cell-
harapan-para-penderita-kanker-darah-c1c2/1[19 September 2021].

23. https://www. bharian. com. my/ dunia/ eropah/ 2021/03/797696/ suntikan-vaksin-covid-19-
tidak-batalkan-puasa[19 September 2021].

24. https://www.sinarharian.com.my/article/17857/EDISI/Johor/Gambar-pencemaran-tiada
-kaitan-Sungai-Kim-Kim[19 September 2021].

25. https://ms.approby.com/sejarah-pembedahan-plastik/[19 September 2021].

26. https :// economy . okezone .com/ read / 2020 / 12 / 07 / 278/ 2323088/ wapres- ingin -
masyarakat-lebih-paham-pasar-modal-syariah[19 September 2021].

27. https:// www. keyifotomat.com/ yiyecek- otomat- makina- snakky. aspx [19 September
2021].

28. https: // ms. pngtree.com/ freepng/ online- store- with- shopping- bags_5347177. html
[19 September 2021].

29. https: // cikguzim. blogspot.com / 2020 / 04 / cara- bayar- zakat- fitrah- online -
yang.html[19 September 2021].

30. https:// www. bharian. com.my/ wanita/ sihat/ 2019/ 01/ 516929/ eksklusif -21018-
pesakit-tunggu-organ-untuk-terus-hidup[19 September 2021].

31. https://www.slideshare.net/izzulsham/bayi-tabung-uji[19 September 2021].

32. http: // safitriendah1554 . blogspot . com / 2016 / 04 / pemanfaatan - dna- dalam -
bioteknologi.html[19 September 2021].

33. https://www.ipendidikan.my/persediaan-menghadapi-revolusi-industri-4-0.html (
[19 September 2021].


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(PDF/DOWNLOAD) Death, Taxes, and Leaky Waders : A John Gierach Fly-Fishing Treasury android
Next Book
SAMUEL