The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natrahyaacob, 2021-10-19 02:43:40

e-Book STKI

e-Book eISBN

SAINS,
TEKNOLOGI

DAN
KEJURUTERAAN

DALAM ISLAM

AMIR FARIZ BIN CHE MAN
NATRAH BINTI YAACOB
SERI KARTINI BINTI JURAMI

SAINS,
TEKNOLOGI DAN
KEJURUTERAAN
DALAM ISLAM

SAINS TEKNOLOGI DAN
KEJURUTERAAN DALAM ISLAMTERBITAN PERTAMA [email protected]e ISBN 978 967 2421 10 8


Hak Cipta Terpelihar
a

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini sama ada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali
dengan keizinan bertulis daripada pemegang hak cipta
POLITEKNIK UNGKU OMAR.

Diterbitkan oleh :
Politeknik Ungku Omar
Jalan Raja Musa Mahadi
31400 Ipoh Perak
TEL : 605 5457656 / 5457622
FAX : 605 5471162
E-MEL : [email protected]

PENULIS EDITOR BAHASA
AMIR FARIZ BIN CHE MAN HANIZAH BINTI MAT SILLAH
NATRAH BINTI YAACOB


SERI KARTINI BINTI JURAMI
EDITOR KANDUNGAN EDITOR GRAFIK
RAMNIZA BINTI ABD RAHMAN MOHD AMIRUL HELMI BIN ISMAIL
ABDUL MUBARAK BIN JAAFARWAN MOHAMMAD HAFIZ BIN WAN MAT RESAB

NATRAH BINTI YAACOB merupakan pensyarah di Jabatan
Pengajian Am, Politeknik Ungku Omar. Berpengalaman

mengajar selama 17 tahun dan terlibat sebagai panel kursus
dan penulisan modul Sains Teknologi dan Kejuruteraan
dalam Islam.

AMIR FARIZ BIN CHE MAN merupakan pensyarah di
Jabatan Pengajian Am, Politeknik Ungku Omar.
Berpengalaman mengajar selama 18 tahun dan terlibat
sebagai panel kursus dan penulisan modul Sains Teknologi
dan Kejuruteraan dalam Islam.

SERI KARTINI BINTI JURAMI merupakan pensyarah di
Jabatan Pengajian Am, Politeknik Ungku Omar.
Berpengalaman mengajar selama 21 tahun dan terlibat
sebagai panel kursus dan penulisan modul Sains Teknologi
dan Kejuruteraan dalam Islam dan Komunikasi Penyiaran
Islam.

Biodata

PENULIS

prakata SENARAI
kata pengarang KANDUNGAN

sinopsis

TOPIK 1: KONSEP ASAS ISLAM 01

Islam sebagai cara hidup (al-Din).
Ibadah solat dan bacaannya.
Implikasi cara hidup Islam.
Salah faham terhadap Islam.

22 TOPIK 4: PRINSIP 58
SYARIAH DAN ETIKA
TOPIK 2: KONSEP SAINS, ISLAM DALAM SAINS,
TEKNOLOGI DAN TEKNOLOGI DAN
KEJURUTERAAN DALAM ISLAM KEJURUTERAAN

Pengertian sains teknologi dan Prinsip syariah.
kejuruteraan. Peranan syariah.
Peranan sains teknologi dan Prinsip etika Islam.
kejuruteraan. Peranan etika Islam.
Impak sains teknologi
dan kejuruteraan. TOPIK 5: KAEDAH FIQH 70
Pencapaian tamadun Islam dalam sains
teknologi dan kejuruteraan. DALAM SAINS, TEKNOLOGI

37TOPIK 3: WAHYU SEBAGAI DAN KEJURUTERAAN

SUMBER SAINS, TEKNOLOGI Pengertian kaedah fiqh.
DAN KEJURUTERAAN Peranan kaedah fiqh.
Konsep asas kaedah
Pengertian wahyu. fiqh dan aplikasinya.
Peranan wahyu.
Fakta-fakta saintifik dalam al-Quran.
Fakta-fakta saintifik dalam Hadis.

Modul kursus sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam ini
memfokuskan kepada penghayatan ibadah individu dan
masyarakat Islam. Modul yang merangkumi asas kehidupan fardhu
Ain dan persoalan berkenaan sains, teknologi dan kejuruteraan
Islam dipaparkan dalam bentuk interaktif akan menarik minat
generasi Z untuk membacanya. Penulisan modul ini diharap dapat
memberi satu hasil penghayatan yang sinergi, baru dan lebih baik
kepada Generasi Z yang cenderung kepada dunia digital.

Haniza Norlin binti Md Yusof
Ketua Jabatan,
Jabatan Pengajian Am,
Politeknik Ungku Omar,
Ipoh.

Penulisan e-book ini sangat membantu pelajar dan pensyarah
dalam kursus Sains, Teknologi dan Kejurteraan dalam Islam.
Selain ia sangat mudah diekses, kandungan modul ini lengkap
memenuhi silibus kursus, padat, mudah difahami dan menarik
pembaca serta tidak membosankan. Penghasilan e-book ini
seiring dengan keperluan perkembangan teknologi dalam
pendidikan. Tahniah diucapkan kepada para penulis atas
komitmen menghasilkan modul e-book ini. Semoga e-book yang
dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sebaiknya.

Mohd Shukri bin Mohd Isa
Ketua Kursus,
Unit Pendidikan Islam dan Moral,
Jabatan Pengajian Am,
Politeknik Ungku Omar,
Ipoh.

https:// es.123rf.com/photo_121552565_stock-vector-bismillah-written-in-islamic-or-arabic-calligraphy-meaning-of-bismillah-in- the-name-of- allah-the-com. html

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat
junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan seluruh sahabat baginda
SAW. Kesyukuran dirafa'kan ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya
penulisan e-book ini dapat diselesaikan.

E-book yang dihasilkan ini menepati kandungan silibus bagi kursus Sains,
Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam yang menjadi kursus wajib bagi hampir
keseluruhan pelajar peringkat diploma dalam sistem pengajian politeknik di Malaysia.
Ia dibangunkan khusus untuk keperluan pelajar dan pensyarah dalam pembelajaran
dan pengajaran kursus berkenaan dan amat sesuai digunakan sebagai bahan rujukan
utama secara maya. Ia juga sangat sesuai dibaca oleh pelbagai peringkat umur dan
semua golongan sebagai bahan bacaan ilmiah yang santai. Kandungan e-book ini
disusun dan disertakan dengan gambar, grafik dan warna yang menarik untuk
penyampaian yang lebih efektif, memudahkan kefahaman serta menarik minat
pembaca.

Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan
e-book ini. Ucapan setinggi penghargaan ditujukan khas kepada pembimbing iaitu Dr
Intan Indiana binti Hassan, editor kandungan iaitu Ustazah Ramniza binti Abd Rahman,
Ustaz Abdul Mubarak bin Jaafar dan Ustaz Wan Mohammad Hafiz bin Wan Mat Resab,
editor bahasa iaitu Puan Hanizah binti Mat Sillah dan editor grafik iaitu En Mohd Amirul
Helmi bin Ismail, Unit e-Learning Politeknik Ungku Omar, Puan Haniza Norlin binti Md
Yusuf selaku Ketua Jabatan Pengajian Am, Politeknik Ungku Omar dan Ustaz Mohd
Shukri bin Mohd Isa sebagai Ketua Unit Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pengajian
Am, Politeknik Ungku Omar yang banyak memberi galakan dan sokongan. Di samping
itu, diucapkan terima kasih tidak terhingga kepada ahli keluarga atas kerjasama dan
sokongan padu yang diberikan.

Semoga penghasilan e-book ini dapat dimanfaatkan semaksimumnya dan menjadi
sumbangan ilmiah khususnya kepada warga politeknik dan umumnya kepada para
pembaca, dapat meningkatkan kefahaman ajaran Islam dan keimanan seterusnya
mendapat keredhaan di sisi Allah SWT. Sekian.

Amir Fariz bin Che Man
Natrah binti Yaacob
Seri Kartini binti Jurami

Pensyarah Kanan,
Jabatan Pengajian Am,
PoliteknikUngku Omar, Ipoh.

Sinopsis

SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM

ISLAM memberi pengetahuan tentang konsep Islam
sebagai al-Din dan seterusnya membincangkan konsep
sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam serta
impaknya, pencapaiannya dalam tamadun Islam, prinsip
serta peranan syariah dan etika Islam, peranan kaedah
fiqh serta aplikasinya.

01

TOPIK 1:
KONSEP ASAS

ISLAM

NATRAH BINTI YAACOB

KONSEP ASAS ISLAM 02

INFO : Agama samawi APA ITU ISLAM ?
(agama yang turun
daripada langit )

Agama samawi Bahasa
Agama terakhir
yang diturunkan Sejahtera, suci,
kepada Nabi aman, taat dan
Muhammad SAW berserah diri.
untuk memimpin
umat manusia Istilah
kepada kebenaran
bagi mencapai Patuh, tunduk dan
kesejahteraan menyerah diri
kepada Allah SWT
hidup di dunia dan dengan ikhlas bagi
akhirat. memperolehi
kebahagiaan dan
Dalil
kesejahteraan hidup di

dunia dan di akhirat.
‫ٓاَل ِإۡكَراَه ِفي ٱلِّديِۖن َقد َّتَبَّيَن‬
‫ٱلُّرۡش ُد ِم َن ٱۡلَغ ِّۚي َفَم ن َيۡكُفۡر‬ Islam adalah agama yang
‫ِبٱلَّٰط ُغ وِت َوُيۡؤِم ۢن ِبٱلَّلِه َفَقِد‬ lengkap untuk keperluan
‫ٱۡس َتۡم َس َك ِبٱۡلُع ۡرَوِة ٱۡلُوۡثَقٰى اَل‬ dan kesejahteraan hidup
‫ٱنِف َص اَم َلَه ۗا َوٱلَّلُه َس ِم يٌع َع ِليٌم‬
(Surah al-Baq
arah : 256) manusia.

Oleh itu, carilah ISLAM
kerana ISLAM ada jawapan
kepada kehidupan manusia.

03

Hadis Riwayat Bukhari & Hadis di atas memberi gambaran
Muslim yang jelas tentang Iman, Islam

Ciri-ciri muslim sejati ialah : dan Ihsan. Lahirnya Rukun

Islam dan Rukun Iman yang
wajib diimani oleh orang Islam
Berpegang teguh pada segala ajaran
yang terdapat dalam al-Qur’an dan selepas mengucap dua
menjadikannya sebagai panduan hidup. kalimah syahadah.
Tidak mensyirikkan Allah SWT
dengan sesuatu.

Patuh segala ketetapan Allah SWT
dengan ikhlas. HUBUNGAN ANTARA ISLAM,
Redha dengan segala ketentuan IMAN DAN IHSAN
daripada Allah SWT dan sentiasa
bertawakal kepada-Nya dalam segala Islam dan iman diumpamakan
urusan. seperti hubungan batang
Sentiasa berusaha untuk menjadi pokok dan akarnya.
muslim yang berjaya dan cemerlang
dalam semua bidang. Sebagaimana pohon kayu tidak
Sentiasa mengharapkan keredhaan dapat tumbuh tanpa akar,
Allah SWT untuk keselamatan hidup di demikian pula mustahil bagi
dunia dan di akhirat.
seseorang yang tidak memiliki
akidah atau iman untuk

memulakan dirinya menjadi
seorang muslim.

STRUKTUR 04

ISLAM

TERDAPAT 3 ASPEK UTAMA
AKIDAH - IBADAH/SYARIAT - AKHLAK

AKIDAH

Islam menetapkan syahadah

sebagai teras atau tunjang

keislaman yang perlu

diucapkan, diimani, dihayati

dan diamalkan selama mana

seseorang itu hidup di bumi

Allah SWT ini.
Secara khusus pula, Akidah secara umum
akidah membincangkan memperkatakan tentang
soal ketuhanan, kerasulan aspek keyakinan individu.
dan perkara ghaib iaitu

tersimpul dalam rukun-

rukun iman. Umpama akar tunjang
sepohon pokok.

05

Take mini breaks
throughout the day

Harian Metro 26 April 2021 Sinar Harian 12 Jun 2020

IBADAH

IBADAH ADALAH HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN ALLAH.

IA MERANGKUMI IBADAH KHUSUS DAN
IBADAH UMUM.
Utusan Malaysia 4 Dis 2016

Syariat pula adalah aspek-aspek yang
menyusun atur hubungan manusia

sesama manusia.

AKHLAK 06

“Sesungguhnya aku diutuskan untuk Akhlak adalah
menyempurnakan akhlak mulia.” simbolik kepada

(Hadis Riwayat Baihaqi dan Al-Hakim). agama.
‫ٱلُّنوِۖر َوٱَّلِذيَن َكَفُرٓوْا َأۡوِلَيٓاُؤُهُم ٱلَّٰط ُغوُت‬ ‫َٰٓلِِئإىََلك‬ ‫ِت‬ ‫ٱلُّظ ُلَٰم‬ ‫ِّم َن‬ ‫ُيۡخِرُجُه م‬ ‫ُنوْا‬ ‫َوِلُّي ٱَّلِذيَن َءاَم‬ ‫ٱلَّلُه‬
‫َأۡص َٰحُب ٱلَّناِۖر ُهۡم ِفيَه ا َٰخِلُدوَن‬ ‫ُأْو‬ ‫ُلَٰم ِۗت‬ ‫ٱلُّظ‬ ‫ٱلُّنوِر ِإىَل‬ ‫ِّم َن‬ ‫ُيۡخِرُجوَنُه م‬

Surah al-Baqarah : ayat 257

“Akhlak Nabi SAW adalah al-Quran.” (Hadis Riwayat Muslim).Maka
benarlah janji Allah SWT dalam surah di atas mengutuskan Nabi SAW
adalah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya,
dengan akhlak yang terpuji yang ada dalam diri baginda.

#1 Peraturan yang berkaitan dengan adab terhadap Allah
SWT, sesama manusia serta hubungan dengan makhluk
lain seperti haiwan dan alam semesta.

Akhlak dalam Islam tidak hanya bersangkutan dengan
akhlak keagamaan sahaja.Malah berkaitrapat dengan

#2 hubungan sosial masyarakat dan negara.

Terhadap Allah SWT PEMBAHAGIAN AKHLAK TERBAHAGI KEPADA
+ MAHMUDAH (TERPUJI) DAN MAZMUMAH (TERCELA)

Terhadap manusia,
haiwan, alamMahmudah : Syukur, sabar, redha, tawakal,
menghormati orang lain

Mazmumah : Riyak, putus asa,
memfitnah, khianat dan bakhil.

IMPLIKASI CARA HIDUP ISLAM 07

Islam bukan sahaja sebagai sebuah agama, malah
merupakan suatu cara hidup (ad-Din). Sebaik-baik cara

hidup adalah cara hidup Islam.

IMPLIKASI CARA HIDUP ISLAM

Individu

1 Beribadat 2
kepada
Melahirkan Allah SWT
insan yang
beriman dan dan
berakidah. berakhlak


mulia.3 Insan 4

Mengikut berdakwah
syariat yang dan
berpandukan
berjihad
al-Quran pada jalan
dan Allah SWT.

al-Hadith.

IMPLIKASI 08
CARA HIDUP

ISLAM

KELUARGA Terbentuk keluarga bahagia,

menunaikan hak-hak dan
tanggungjawab dengan baik kepada
keluarga menjadikan hubungan
kekeluargaan semakin berkembang.MASYARAKAT
Dapat melahirkan masyarakat yang
bersatu atas dasar akidah yang sama
bermatlamatkan duniawi dan
ukhrawi.

NEGARA Negara yang maju dalam semua

aspek mengikut acuan syariat Islam
contohnya; aspek pendidikan,
Ekonomi, Politik, Perundangan dan
Teknologi Maklumat.

IBADAH SOLAT 09

SILA KLIK / IMBAS UNTUK
INFO SOLAT 5 WAKTU

https://tinyurl.com/ibadatsolat

INFO SYARAT SAH SOLAT

Solat adalah ibadat
yang tersusun dari
beberapa perkataan
dan perbuatan
dimulakan dengan
takbir dan disudahi
dengan salam.

Pada malam Israk
dan Mikraj, pada
tahun ke-12
selepas nubuwah
atau setahun
sebelum hijrah,
iaitu pada malam
27 Rejab.

Syarat wajib solat :
- Islam
- Baligh
- Berakal

rukun solat 13 perkara 10

RUKUN QAULI :
Bacaan yang perlu dilafazkan dengan lidah dan

didengari oleh telinga sendiri.
RUKUN FI'LI:

Perbuatan yang perlu dilakukan.

RUKUN QALBI :

Niat (lintasan dalam hati) dan tertib.

SILA KLIK / IMBAS UNTUK
INFO RUKUN SOLAT

https://tinyurl.com/rukunrukunsolat

11

PERKARA SUNAT
DALAM SOLAT

SUNAT AB'ADH

ditAinmgaglaalnkasnu,ndaitgyaanntigdaemngaat ndistuunjutudtsjaikhawi.
SUNAT HAIAH Amalan sunat yang dituntut jika
ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan
sujud sahwi.


BACAAN SUJUD
SAHWI

Sunat Ab'adh 12

SILA KLIK / IMBAS UNTUK
INFO SUNAT AB'ADH

https://tinyurl.com/perkarasunatabadh

Sunat Haiah
Bacaan

SILA KLIK / IMBAS UNTUK
INFO SUNAT HAIAH BACAAN

https://tinyurl.com/sunatsunathaiahbacaan

Sunat Haiah 13
perbuatan

SILA KLIK / IMBAS UNTUK INFO
SUNAT HAIAH PERBUATAN

https://tinyurl.com/sunathaiahperbuatan

INFO
PENUH

SILA KLIK / IMBAS UNTUK INFO PENUH
RUKUN DAN PERKARA SUNAT DALAM SOLAT

https://tinyurl.com/infopenuhsolat

14PERKARA-PERKARA YANG

MEMBATALKAN SOLAT

Berkata-kata dengan sengaja walau

dengan satu huruf yang dapat difahami atau
dua huruf yang tiada makna.

Menambah atau mengurangkan
rukun solat.

Kedatangan hadas
(hadas kecil atau hadas besar).

Berhubung najis yang tidak dimaafkan
pada badan atau pakaian atau tempat.

- Terbuka aurat
- Mengubah niat.

15PERKARA-PERKARA YANG

MEMBATALKAN SOLATBerpaling dari arah kiblat
dengan dadanya.

Makan dan minum walaupun
sedikit dengan sengaja.

Menggerakkan anggota-anggota besar
yang bukan pergerakan solat seperti
berjalan, melompat, menggaru-garu.

Ragu -ragu pada niat atau
takbiratulihram

dan panjang masa keraguan tersebut.

Murtad
iaitu keluar daripada agama Islam..

SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM 16

SEKULARISME KESAN

SEKULARISME ADALAH SATU Mengantikan
FAHAMAN YANG MEMISAHKAN undang-undang

KEHIDUPAN DUNIA DENGAN Islam kepada
AGAMA. undang-undang


Barat.

SILA KLIK / IMBAS UNTUK INFO SEJARAH
SEKULARISME

https://tinyurl.com/sejarahsekularisme Pembentukan
jasmani, emosi,

rohani dan
intelektual tidak

seimbang.

Akidah yang menyalahi dari sudut Sistem politik
Rububiyyah dan Uluhiyyah. kapitalisme,
sosialisme dan

nasionalisme
diperjuangkan dan
Wujud du
a sistem diagungkan.
pendidikan yang berbeza
iaitu sistem pendidikan
tradisional Islam dan sistem

pendidikan moden.

Ekonomi kapitalis dan sosialis Media massa tidak banyak
bermatlamat untuk mendapatkan yang membantu

kekayaan semata-mata. perkembangan nilai-nilai
murni, minda dan

pengamalan dengan akhlak
Islam.

PLURALISME 17

Semua agama adalah sama
dan menuju kepada kemuncak
kebenaran yang sama. Ia hanya
berbeza pada aspek luaran atau

zahirnya sahaja.

Berita Harian 15 April 2020

ISLAM MENOLAK PLURALISME KERANA;

1.Hanya Allah SWT sahaja Tuhan yang wajib
disembah.

2.Nabi Muhammad SAW adalah rasul utusan
Allah SWT untuk mengeluarkan manusia
daripada kegelapan kepada cahaya.

3.Konsep ketuhanan Islam tidak sama dengan
konsep Triniti Kristian dan Trimurti Hindu.

4.Islam menyuruh umatnya menghormati agama-agama
lain, tidak bermaksud meredhai dan bersetuju
dengan ajaran yang terdapat dalam agama-agama lain.

LIBERALISME 18

Liberalisme adalah pemikiran yang ingin

melonggarkan kepercayaan keagamaan termasuk

manusia dengan Tuhan perlu dibebaskan daripada

kongkongan wahyu.

Berita Harian
10 September 2018
CIRI-CIRI ISLAM LIBERAL

1.Menganut Fahaman Pluralisme; Sambutan Kongsi-
Raya dan terpengaruh dengan Fahaman Pluralisme.

2.Mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad
untuk penganut Islam di Malaysia.

3.Ayat-ayat al-Quran perlu ditafsir semula agar selari
dengan peredaran zaman.

4.Mempertikai Syariat Allah dan hukum-hakam fiqh
dengan hujah rasional.

5.Menolak penguatkuasaan undang-undang moral
agama.

Sumber : HARAKAHDAILY 21 Mei 2018

19

AJARAN SESAT

AJARAN SESAT IALAH AJARAN ATAU AMALAN YANG DIDAKWA

SEBAGAI AJARAN ISLAM, SEDANGKAN PADA HAKIKATNYA

BERCANGGAH DENGAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH.
PENYELEWENGAN DALAM ASPEK
BERIKUT :

AKIDAH SYARIAH AKHLAK

Mengaku diri
Mendakwa

Mengubah


seb
agai Tuhan.
A
llah SWT
Mengaku diri hanya menilai
sebagai Nabi atau ibada
h fardhu
yang kebersihan
Rasul. batin.
Mendakwa Allah disyariatkan.
Amalan tarekat Tidak perlu
SWT bersatu yang menyalahi syariat jika
dengan makhluk. tasawuf telah
Mendakwa tahu syariat. sempurna.
Menghalalkan Mengutip
perkara ghaib. perkara yang sumbangan
Mendakwa jumpa diharamkan.
untuk
Rasulullah SAW Menolak kepentingan
ketika sedar. kandungan diri sendiri.
Mencerca ahli ajaran al-Quran


keluarga & sahabat & hadis.
Rasulullah SAW. Mati syahid jika Harian Metro 2 Okt 2020
Mengaku diri
sebagai Imam melakukan
Mahdi. serangan kepada


orang awam.

KESIMPULAN 20

Islam adalah agama yang memberi rahmat
kepada semua. Ajarannya sesuai diamalkan oleh
semua bangsa, diamalkan setiap masa dan semua

tempat di dunia ini yang merangkumi aspek
akidah, ibadah dan akhlak.

Namun, kejahilan terhadap Islam yang sebenar
merupakan faktor yang mendorong umat Islam pada
masa kini mudah menerima fahaman-fahaman yang jelas

menyalahi dengan konsep Islam seperti sekularisme,
pluralisme, liberalisme dan ajaran-ajaran sesat.


Maka sudah tiba masanya umat Islam perlu

menyedari dan berusaha menambah ilmu fardu Ain
dan fardhu kifayah supaya seimbang bagi menjalani
kehidupan yang diredhai Allah SWT.

LATIHAN PENGUKUHAN

SILA KLIK / IMBAS UNTUK LATIHAN

https://tinyurl.com/latihanpengukuhantopik1

RUJUKAN 21

1. Al-Quran dan Tafsir pimpinan ar-Rahman.

2. Modul Pengajaran dan Pembelajaran kursus MPU23052 Sains Teknologi

dan Kejuruteraan dalam Islam Unit Pendidikan Islam dan Moral. Perak :

Politeknik Ungku Omar.

3. Ismail Kamus & Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid (2009). Indahnya hidup
bersyariat . Kuala Lumpur : Telaga Biru Sdn. Bhd.
4. Ts. Muhammad Nazir bin Mohammed Khalid (2019). Menerokai Rahsia
STEM (Science, Technology, Engineering dan Math) dalam al-Quran.

Selangor : Shanana Sdn. Bhd.

5. Rohidzir Rais et. Al. (2011). Ensiklopedia Solat. Kuala Lumpur : Telaga

Biru Sdn. Bhd.

6. Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (2010). Sistem kekeluargaan dalam Islam.

Kuala Lumpur : Darul Syakir Enterprise.

7. Aerisuli Awan (2011). Penghayatan ibadah dan kesannya terhadap
hubungan sosial di kalangan pelajar SMKA Tok Jiring, Terenggganu. Kuala

Lumpur : Universiti Malaya.

8. Mohd Yusri Ibrahim (2019). Sekularisme : Faktor penyebaran dan langkah
mengatasinya dari sudut pandang Islam. Perak : Universiti Perguruan Sultan

Idris.

9. Azmi Aziz (2016). Isu-isu agama dan sekularisme dalam ruang sosio-politik
di Malaysia.Kuala Lumpur : Universiti Kebangsaan Malaysia.

10. Earnie Elmie Hilmi. Kamarudin Saleh. Nur Farhana Abdul Rahman (2019).

Faktor-faktor Pengaruh Penyebaran Pluralisme Agama di Malaysia. Kuala

Lumpur : Universiti Kebangsaan Malaysia.

11. Sakinah Salleh (2020). Liberalisme Dalam Agama : Memahami Pemikiran
Golongan Anti Hadis Dan Puncanya. Perak : Universiti Perguruan Sultan

Idris.

12. Khalif Muammar A. Harris (2018). Islam dan Liberalisme : antara
maslahah dan mafsadah. Johor : Universiti Teknologi Malaysia.
13. Nor Azurin Ali (2015). Isu Liberalisme di Malaysia. Kuala Lumpur :

Universiti Kebangsaan Malaysia.

14. Liberalisme & Pluralisme agama, bahagian penyelidikan Jabatan Agama

Islam Perak.

15. Mohd Nasir Masroom (2016). Cabaran Islam Liberal kepada umat Islam.

Johor : Universiti Teknologi Malaysia.

16. AL-BAYAN SIRI 12 (2020). DARI LIBERALISME KE ISLAM LIBERAL: SATU

SOROTAN.
17. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (2007). Kajian ajaran sesat: Dalam
pengajian Islam, satu sorotan. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.
18. Abdullah Din (2016). Kenali Syiah dan perangkapnya. Kedah : Maahad

Tarbiah Islamiah.

19. Hidayat Shafie. Naimah Ghazali. Sejarah, Gerakan dan perkembangan

ajaran-ajaran sesat dalam dunia Islam. Melaka : Politeknik Merlimau.

20. E- Sumber Maklumat Fatwa, JAKIM

21. Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatoni. Muniyyah al-Musolli. Cetakan

Matba’ah bin Halabi. Fatoni. Thailand.

22. Unsplash.com

22

TOPIK 2:
KONSEP SAINS,
TEKNOLOGI DAN
KEJURUTERAAN
DALAM ISLAM

AMIR FARIZ BIN CHE MAN

SAINS, TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN 23

MENURUT ISLAM

saIasjmamlaramaatnhausudryeupaabtunsabngigsekmtareeiaemisdlrmuaapaundetaguarnkilbaau. gaImmlmadimarukutaeaassnnaye,iagnlpnusloigr,nultigbthekiekakurn,nspeoisfklaiaoosjtagtnercioamdamnraakniI,sehslkhaioedmisdjuuiuapyrplua,matnpengeermnmasdaypaniudunmjinuukysugaailnaa.i

Bahkan menurut kaca Justeru, sains,
mata Islam, semua ilmu teknologi dan
yang bermanfaat kepada kejuruteraan tidak
kehidupan manusia di sewajarnya diterokai
dunia adalah platform secara berasingan
untuk mendekatkan diri daripada ajaran
manusia kepada Allah Islam. Sebaliknya
SWT. digandingkan
bersama demi
membangunkan
kemakmuran dunia
yang selari dengan
keredhaan Allah
SWT. Hal ini jelas
dibuktikan dengan

pencapaian
gemilang sarjana-
sarjana Islam dalam

bidang sains,
teknologi dan
kejuruteraan seawal
abad ke 7 masihi.

24

PENGERTIAN SAINS, TEKNOLOGI

DAN KEJURUTERAAN

SAINS TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Perkataan sains berasal Perkataan teknologi pula Istilah kejuruteraan boleh
daripada bahasa Latin berasal daripada bahasa difahami sebagai suatu
iaitu istilah scio, scire dan Yunani iaitu gabungan di disiplin ilmu yang
scientia yang bermaksud antara perkataan techne mengaplikasikan
pengetahuan. Sains juga dan logos. Techne pengetahuan saintifik,
boleh dihuraikan sebagai bermaksud seni, kraf atau
suatu kategori ilmu yang kemahiran. Manakala logos teknikal dan praktikal bagi
sistematik berkaitan pula bermaksud ucapan tujuan mereka bentuk,
kajian tentang alam sama atau perkataan yang
ada yang hidup atau tidak menzahirkan perkara yang pembangunan, pembinaan,
hidup serta melibatkan terkandung dalam penyelenggaraan dan
pengaplikasian pemikiran. Teknologi boleh
eksperimen dan diertikan sebagai suatu pengoptimuman semua jenis
pencerapan ke arah bidang ilmu berkaitan teknologi, mesin, struktur,
menghasilkan dapatan dengan penciptaan dan sistem, alat, bahan dan
yang meyakinkan dan pengalikasian kaedah- proses.
kesahihannya boleh diuji. kaedah teknikal dalam
kehidupan, masyarakat dan
alam sekitar.

25

SAINS, TEKNOLOGI
DAN

KEJURUTERAAN
ISLAM

26

CIRI KEAGAMAAN &
CIRI SAINTIFIK

SAINS ISLAM

PERANAN SAINS, TEKNOLOGI DAN 27
KEJURUTERAAN

Menjadi medium untuk
1 manusia mengenal Allah SWT

sebagai Tuhan Pencipta alam.

Membantu manusia membuat
2 jangkaan dan penentuan masa

terhadap sesuatu keadaan

Memudahkan pelaksanaan
3 tuntutan Syariah Islam

Membantu manusia untuk
4 bertafakur

Menjadi platform untuk manusia
5 mengoptimumkan keupayaan akal

yang kreatif dan inovatif.

IMPAK SAINS, TEKNOLOGI 28

DAN KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI IMPAK POSITIF
PERTAHANAN
Mengukuhkan sistem pertahanan dan keselamatan
Cont
oh: negara.

Penciptaan senjata canggih IMPAK NEGATIF

Wujud perlumbaan industri persenjataan yang
boleh menggugat keamanan sejagat.

IMPAK POSITIF TEKNOLOGI
MAKLUMAT
Memudahkan pelbagai urusan seperti pentadbiran,
pendidikan, perniagaan dan sosial. Con
toh:

IMPAK NEGATIF Penggunaan Internet

Penyebaran unsur lucah, ideologi sesat dan
subversif serta risiko pencerobohan maklumat oleh

penggodam.

BIOTEKNOLOGI IMPAK POSITIF

Contoh: Makanan seperti beras perang, tomato dan cili yang
(Makanan Ubahsuaian Genetik - Genetically dihasilkan lebih tahan lama, sedap, bermutu, murah
serta meningkatkan pengeluaran tanaman.
Modified Food)
IMPAK NEGATIF

Sumber genetik yang digunakan untuk menghasilkan
makanan ubahsuaian tersebut dikhuatiri diambil
daripada benda-benda yang dilarang oleh Syarak.

IMPAK POSITIF TEKNOLOGI
PERUBATAN
Merawat kecacatan dan kecederaan anggota
badan. Cont
oh:

IMPAK NEGATIF Pembedahan plastik


Penyalahgunaan untuk mengubah kejadian Allah
SWT dan bersikap sombong serta menunjuk-nunjuk

serta terdedah kepada risiko kesihatan seperti
kerosakan saraf dan gangguan fungsi jantung.

29

PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

BIOLOGI

Biologi ialah suatu bidang sains yang mengkaji perkara-perkara berkaitan organisma
hidup termasuklah struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi dan lain-lain. Antara sub
bidang biologi yang berkembang pesat semasa kegemilangan tamadun Islam ialah

botani dan zoologi. Al-Riyasah Ibn Jarit (1193M) merupakan salah seorang tokoh botani
Islam yang telah membuat kajian berkaitan pokok limau rubab serta penggunaannya.

Kajian yang dilakukan oleh para sarjana Islam dalam bidang botani turut didokumenkan
dalam bentuk penulisan kitab.

ABU JA’AFAR AL-GHAFIQI IBNU AL-WAHSYIYAH
(1165M) (SEKITAR 904M)

Mengarang kitab al-Adawiyyah al-Mufradah Mengarang kitab al-Filaha al-Nabatiyyah
al-Jami fi al-Adwiyyah al-Mufradah
IBNU SINA
ALI BIN RABBAN AT-TABARI (1037M)
(870M)Mengarang kitab al-Filaha al-Nabatiyyah
Mengarang kitab Firdaus al-Hikmah

30

PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

FIZIK

Bidang fizik merupakan suatu cabang sains yang melibatkan kajian terhadap perkara-
perkara seperti binaan ruang dan masa, hukum gerakan objek, sifat serta jenis daya yang

mengikat bersama bahan-bahan yang berbeza, saling tindak pancaran elektromagnetik
(seperti cahaya, sinar-X dan sinar gamma) dengan jirim dan lain-lain. Dunia Islam telah
melahirkan tokoh-tokoh sarjana dalam bidang ini yang menaikkan lagi imej Islam dari

sudut sumbangan kepada ketamadunan dunia.

AL-FARABI IBNU SINA
(950M) (1037M)


Menghasilkan kajian tentang bunyi dalam
muzik dalam sebutan gelombang udara. Menghasilkan kajian tentang halaju bunyi dan
cahaya.

ABU AL-BARAKAT AL-BAGHDADI
(1165M)

Menghasilkan kajian tentang pecutan dan
jisim terluncur.

HASAN IBN AL-HAYTHAM ABU AL-FATH ABD AL-RAHMAN
(1040M) MANSUR AL-KHAZINI
(1130M)
Menghasilkan kajian tentang konsep

momentum dan inersia.
Menghasilkan kajian tentang konsep tarikan

graviti.

31

PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

PERUBATAN

Dalam Islam, bidang perubatan amat sinonim dengan perkembangan ketamadunannya.
Sejak zaman Rasulullah SAW, bidang ini sudah diperkenalkan melalui kaedah perubatan
baginda sehingga wujud dalam tradisi keilmuan Islam istilah ilmu perubatan nabi atau at-

Tibb an-Nabawi. Seterusnya pada zaman kegemilangan Islam, lahir lebih ramai tokoh
bidang perubatan dengan penemuan dan penulisan yang menjadi rujukan sehingga ke

dunia Barat.

IBNU SINA IBNU HAITHAM
(1037M) (1040M)

Menulis buku al-Qanun fi al-Tibb (Peraturan Menulis buku al-Manazir yang
Perubatan) yang mengandungi 14 jilid dan membincangkan ilmu oftalmologi iaitu
menjadi buku rujukan utama di universiti-
universiti Eropah. Di Barat beliau dikenali penyakit mata.
sebagai Avicenna dan mendapat jolokan Bapa

Kedoktoran.

AR-RAZI
(864M)

Beliau mengasaskan rawatan untuk penyakit
gangguan psikosomatik melalui penekanan
keseimbangan di antara jasmani dan rohani.

Ar-Razi juga adalah tokoh yang berjaya
mengesan penyakit cacar dan

membezakannya daripada penyakit campak.

32

PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

MATEMATIK

Pada era pemerintahan Khalifah al-Ma’mun di Baghdad, ilmu
matematik merupakan antara cabang ilmu sains yang popular
dalam kalangan sarjana Islam. Pada ketika itu, kehebatan dan

keupayaan mereka dalam bidang matematik tiada tolok
bandingnya dengan mana-mana sarjana Barat.

AL-KHAWARIZMI AL-KINDI
(850M) (873M)


Beliau memperkenalkan sistem angka, ilmu
aljabar (algebra) dan ilmu trigonometri. Ilmu Seorang yang pakar dalam bidang aritmetik
algebra dibincangkan dalam buku-buku beliau dan geometri. Beliau menulis banyak buku
yang terkenal iaitu al-Jabar Wal Muqalabah dalam pelbagai bidang antaranya berkaitan
kaedah pengiraan yang berjudul al-Kafi fi al-
dan al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabar Wal-
Muqalabah. Hisab.

AL-BATTANI
(929M)Beliau menggantikan penggunaan chords

Greek kepada sinus. Beliau banyak

menyumbang dalam ilmu trigonometri

antaranya menghasilkan jadual kotangen.

33

PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

ASTRONOMI

Sebahagian daripada tuntutan syariat Islam dalam aspek ibadah seperti
solat dan puasa menjadi antara faktor pendorong kepada kelahiran
sarjana-sarjana Islam dalam bidang astronomi. Sebagai contoh, ilmu
astronomi atau ilmu falak amat memainkan peranan penting dalam
penentuan waktu solat, arah kiblat dan awal bulan Ramadan.

AL-BIRUNI AL-KHAWARIZMI
(1048M) (840M)
Beliau mencipta jadual dalam bidang Beliau mencipta jadual perjalanan bintang-
astronomi yang diberi nama Jadual Toledo. bintang atau zij. Beliau juga menghasilkan
karya dalam bidang astronomi antara al-’Amal

bi al-Asturlab, al-Rukhamah, al-Zij al-Awwal

AL-FARGHANI dan az-Zij ath-Thani.
(920M)


Beliau sangat dikenali d
i Barat hasil penulisan IBRAHIM AL-FAZARI AL-
beliau berkaitan astronomi yang menjadi MUNAJJAM (777M)


rujukan iaitu kitab Jawami’ Ilmu an-Nujum wal
Harakat (The Element of Astronomy). Beliau banyak menulis buku panduan yang
membantu ahli falak dalam kajian bidang
Penulisan beliau berkaitan astronomi yang astronomi antaranya az-Zij ‘Ala Sini al-’Arab,
lain termasuklah Usul al-Falak, al-Fusul al-Qasidah Fi ‘Ilm al-Nujum dan Kitab al-
Miqyas lil Ziwal. Selain itu, beliau turut
Ikhtiyat al-Majisti dan al-’Amal ar-Rukhamat. mencipta jadual-jadual penting dalam ilmu


falak.

34

LATIHAN
PENGUKUHAN

Sila imbas di sini
atau klik di sini

https://bit.ly/LatihanTopik2

RUJUKAN 35

Che Wan Jasimah Wan Mohamad Radzi, Osman Bakar 1996. Teknologi
Menurut Perspektif Barat dan Islam. Jurnal Usuluddin (3): 147-155

Alias Azhar, Sains Islam vs Sains Barat 2017. Analisis Amalan dan
Perbandingan. Ulum Islamiyyah (August) (21): 25-41

Hafiz Zakariya 2019. Kegemilangan Tamadun Islam Dan Sumbangannya
Terhadap Pembinaan Tamadun Barat. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah
(6) Bil. 2: 43-57

Muhamad Izzat Ibrahim, Fadzreen Iqbal Nazri, Bushrah Basiron 2018. Islam
dan Pembentukan Sains dan Teknologi. Prosiding Seminar Tamadun Islam
2018, 17 Ogos 2018: 1-12

Alias Azhar 2017. Sains dalam Kerangka Islam: Perspektif Amalan Saintis
Muslim Silam. Jurnal Hadhari 9 (2): 321-335

Muhammad Faris Iqbal Zaidi, Mohamamad Zulfadzli Shamsuddin, Kamarul
Azmi Jasmi 2018. Sumbangan Sains Islam dan Sains Moden. Prosiding
Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018: 219-240

Muhammad Adil Afridi 2013. Contribution of Muslim Scientists to the
World: An Overview of Some Selected Fields. Revelation and Science (3)
No.01: 47-56

Khairun Nain Bin Nor Aripin 2019. Makanan Sunnah dan Makanan
Tambahan dari Perspektif Sains Kesihatan: Panduan Pemilihan dan
Tatacara Pengamalan. Kertas Kerja Pembentangan Seminar Kefahaman
Islam Mengenai Makanan Sunnah Dan Makanan Moden Institut Kefahaman
Islam Malaysia (IKIM), 19-20 November 2019

https://www.ikim.gov.my/index.php/2006/02/09/sains-dan-teknologi-
suatu-kelebihan-atau kemudaratan/ (26 Julai 2021)

http://www.majlisilmu.gov.bn/Kertas%20Kerja/Kertas%20Kerja%202014
/Sains%20dan%20Islam.pdf (23 Ogos 2021)

https://www.famousscientists.org/famous-muslim-arab-persian-scientists-
and-their-inventions/ (1 Ogos 2021)

https://www.ikim.gov.my/new-wp/index.php/2000/01/01/hubungan-islam-
dengan-sains-dan-teknologi/ (2 Ogos 2021)

RUJUKAN 36

https://www.gramedia.com/literasi/cabang-ilmu-biologi/ (5 Ogos 2021)

https://www.ceritahuda.com/2020/05/mudah-yer-nak-tunaikan-zakat-
secara.html (4 September 2021)

https://www.rd.com/list/science-facts-never-learned/ (4 September 2021)

https://funci.org/73607/?lang=en (4 September 2021)

https://www.build-review.com/essential-tips-on-how-to-involve-top-civil-
engineers-in-your-project/ (4 September 2021)

https://bincangsyariah.com/khazanah/sejarah-memahami-hadis-dengan-
perspektif-sains/ (18.9.2021)

https://www.linkedin.com/company/reaction-biology-corporation (18.9.2021)

https://www.openaccessgovernment.org/research-on-subatomic-
physics/74998/ (18.9.2021)

https://www.redcover.com.my/medical-card-malaysia-and-medical-
insurance-types/ (18.9.2021)

https://www.livescience.com/china-approved-covid-19-vaccine-emergency-
use-medical-workers.html (18.9.2021)

https://oecdedutoday.com/complex-mathematics-isnt-for-everyone-but-
maybe-it-should-be/ (18.9.2021)

https://www.timeshighereducation.com/news/colombia-launches-first-
doctoral-programme-astronomy (18.9.2021)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astrolabe_of_%E2%80%98Umar_i
bn_Yusuf_ibn_%E2%80%98Umar_ibn_%E2%80%98Ali_ibn_Rasul_al-
Muzaffari_MET_wb-91.1.535ahf.jpeg (21.9.2021)

37

TOPIK 3:
WAHYU SEBAGAI

SUMBER SAINS,

TEKNOLOGI DAN

KEJURUTERAAN

AMIR FARIZ BIN CHE MAN

Salah satu ciri keistimewaan Islam ialah agama ini bersifat

38rabbaniah atau ketuhanan. Maksud rabbaniah dalam konteks

ini ialah setiap peraturan, hukum-hakam, prinsip dan nilai
yang terkandung dalam ajaran Islam adalah bersumberkan
wahyu daripada Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW. Begitu
juga dengan ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan yang
sentiasa berkembang dan berinovasi dari semasa ke semasa
adalah bersumberkan al-Quran dan hadis.

WAHYU

Istilah wahyu berasal daripada bahasa Arab iaitu
‘awha’ bermaksud ilham, inspirasi atau arahan
daripada seseorang

Pengertian wahyu dari sudut bahasa

Sesuatu perkara yang disampaikan oleh Allah SWT
kepada hambaNya yang terpilih melalui cara
tersembunyi dan rahsia.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 163

‫ِهۚۦ‬ ‫ِد‬ ‫َبۡع‬ ‫ََووَٱأَۡ۞أوِۡإلََّۡنٓحساۡيَََأبنۡٓوااَِِإطحٰٓۡيىَََنولٓاِعِإِإَۡبٰيلَۡرَيِسَهكٰيَىمَكََوَموَأُِٓإّايَۡسوأَٰۡوَمبَِحۡعيََوينُٓيَالِوإُٰنَىَوَِسإلۡسُن َٰوَوٖحٰحََهقَُرو َٱوولَََّيننِۡبعۧ‍َُِّيوقَُنسو ََِلمۡبيَٰۢمن‬
‫َۚن‬
Pengertian Wahyu
dari sudut istilah ‫َوَءاَتۡيَنا َداُوۥَد َزُبوٗرا‬

Setiap yang

disampaikan oleh Terjemahan surah an-Nisa' ayat 163
Allah SWT kepada
para nabi dan rasul Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu
melalui perantaraan kepadamu (wahai Muhammad), sebagaimana Kami
malaikat Jibril yang
mengandungi syariat telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, dan
sebagai panduan Nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya; dan
kehidupan manusia. Kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi
Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi
Yaakub, serta Nabi-nabi keturunannya, dan Nabi

Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi
Harun, dan Nabi Sulaiman; dan juga Kami telah
memberikan kepada Nabi Daud: Kitab Zabur.

39

PERANAN WAHYU
DALAM KONTEKS
SAINS, TEKNOLOGI
DAN KEJURUTERAAN

Wahyu menjadi rujukan dalam Wahyu menjadi sumber
pelaksanaan sesuatu eksperimen penerokaan pelbagai
bidang ilmu.
saintifik

Wahyu menjadi sumber
inspirasi pembangunan

teknologi.

Wahyu menyediakan garis Wahyu
panduan dalam pengendalian mengesahkan
dan pengaplikasian teknologi. fakta dan dapatan
daripada kajian

sains dan
teknologi.

Al-Quran dan hadis merupakan sumber spiritual
dan intelektual kepada manusia sejagat.

Pelbagai ilmu duniawi dan ukhrawi terkandung
dalam kedua-dua sumber agung ini termasuklah

ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan.

40FAKTA SAINTIFIK DALAM AL-QURAN TENTANG

PROSES KEJADIAN MANUSIA

Maksudnya: Firman Allah SWT dalam
Dan sesungguhnya Kami surah al-Mukminun: 12-14
telah menciptakan
manusia dari pati (yang ‫َوَلَق ۡد َخَلۡق َنا ٱِإۡلنَٰس َن ِم ن ُس َٰلَلٖة ِّم ن‬
berasal) dari tanah; ‫ِط يٖن ُثَّم َجَع ۡلَٰن ُه ُنۡط َف ٗة ِفي َق َراٖر َّم ِكيٖن‬
Kemudian Kami jadikan ‫ُثَّم َخَلۡق َنا ٱلُّنۡط َف َة َع َلَق ٗة َف َخَلۡق َنا ٱۡلَع َلَق َة‬
"pati" itu (setitis) air ‫ُم ۡض َغ ٗة َف َخَلۡق َنا ٱۡلُم ۡض َغ َة ِع َٰظ ٗم ا‬
benih pada penetapan ‫َف َكَس ۡوَنا ٱۡلِع َٰظ َم َلۡحٗم ا ُثَّم َأنَش ۡأَٰنُه َخۡلًق ا‬
yang kukuh; ‫َءاَخَۚر َف َتَباَرَك ٱلَّلُه َأۡحَس ُن ٱۡلَٰخِلِق يَن‬
Kemudian Kami ciptakan
air benih itu menjadi Dari sudut kajian saintifik, saintis
sebuku darah beku. lalu telah menemukan bahawa manusia
Kami ciptakan darah
beku itu menjadi seketul terjadi melalui proses
daging; kemudian Kami percantuman benih lelaki dan
ciptakan daging itu
menjadi beberapa perempuan iaitu sperma dan
tulang; kemudian Kami ovum. Proses ini boleh
balut tulang-tulang itu
dengan daging. Setelah dibahagikan kepada tiga peringkat
sempurna kejadian itu iaitu pre-embrionik, embrionik
Kami bentuk dia menjadi
makhluk yang lain sifat dan fetus. Ketiga-tiga peringkat
keadaannya. Maka ini jika dibandingkan dengan
nyatalah kelebihan dan
ketinggian Allah sebaik- fasa-fasa proses kejadian manusia
baik Pencipta. seperti yang diterangkan dalam
surah al-Mukminun ayat 12-14

kita akan dapati bahawa terdapat
banyak titik persamaan yang

ketara. Ini membuktikan bahawa
al-Quran lebih awal menjelaskan

elemen saintifik dalam konteks
proses kejadian manusia.

FAKTA SAINTIFIK DALAM AL-QURAN TENTANG 41

KULIT MANUSIA

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’: 56

‫ِإَّن ٱَّلِذيَن َكَف ُروْا َٔ‍ِباَٰيِتَنا َس ۡوَف ُنۡص ِليِه ۡم َناٗرا ُكَّلَم ا َنِض َجۡت ُجُلوُدُهم‬
‫َبَّدۡلَٰن ُه ۡم ُجُلوًدا َغ ۡيَرَها ِلَيُذوُقوْا ٱۡلَع َذاَۗب ِإَّن ٱلَّلَه َكاَن َع ِزيًزا َحِكيٗم ا‬

Maksudnya:
Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat
keterangan Kami, Kami akan membakar mereka dalam api neraka.

Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, Kami gantikan untuk
mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab

sengsara itu. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah adalah Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.Dari sudut kajian saintifik, saintis telah menemukan bahawa kulit manusia mempunyai tiga lapisan iaitu epidermis
(lapisan paling luar), dermis (lapisan kedua) dan hipodermis (lapisan paling dalam). Apabila berlaku kecederaan
akibat kebakaran, manusia akan berasa sakit jika kelecuran itu berlaku pada lapisan epidermis dan dermis. Namun,
jika kelecuran itu sampai ke lapisan hipodermis, kesakitan sudah tidak dirasai lagi kerana pada lapisan tersebut

tiada deria rasa. Penjelasan saintifik ini secara tidak langsung memahamkan kita akan sebab Allah SWT
menggantikan kulit manusia yang diazab di dalam neraka berkali-kali iaitu untuk mengekalkan rasa pedih siksaan

akibat keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah SWT

FAKTA SAINTIFIK DALAM 42
AL-QURAN TENTANG

AIR HUJAN &

TUMBUH-TUMBUHAN

Firman Allah SWT dalam surah al-An’am: 99

‫ۡنُه‬ ‫ُكِّل َش ۡيٖء َف َأۡخَرۡجَنا ِم‬ ‫َنَباَت‬ ‫ِبِهۦ‬ ‫َف َأۡخَرۡجَنا‬ ‫ٱلَّس َم ٓاِء َم ٓاٗء‬ ‫ِم َن‬ ‫َأنَزَل‬ ‫ٱَّلِذ ٓي‬ ‫َو ُه َو‬
‫ِّم ۡن‬ ‫ة َوَجَّٰنٖت‬ٞ‫ن َداِنَي‬ٞ‫ا ِقۡنَوا‬ ‫َط ۡلِع َه‬ ‫ن‬ ‫ٱلَّنۡخِل ِم‬ ‫ُّم َتَراِكٗبا َوِم َن‬ ‫َحّٗبا‬ ‫ِم ۡنُه‬ ‫ُّنۡخِرُج‬ ‫َخِض ٗرا‬

‫َأۡع َناٖب َوٱلَّزۡيُتوَن َوٱلُّرَّم اَن ُم ۡش َتِبٗه ا َوَغ ۡيَر ُم َتَٰش ِبٍۗه ٱنُظ ُرٓوْا ِإٰىَل َثَم ِرِهٓۦ ِإَذٓا َأۡثَم َر‬
‫َوَيۡنِع ِهۚٓۦ ِإَّن ِفي َٰذ ِلُكۡم ٓأَلَٰيٖت ِّلَق ۡوٖم ُيۡؤِم ُنوَن‬

Maksudnya: Hasil eksperimen saintifik tentang
tumbuhan, didapati bahawa selain
Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu faktor sinaran cahaya matahari dan
Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis karbon dioksida, taburan hujan atau
tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan bekalan air yang mencukupi juga
daripadanya tanaman yang menghijau, Kami amat penting untuk pertumbuhan dan
keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah)
yang bergugus-gugus; dan dari pohon-pohon tamar kesuburan tumbuh-tumbuhan.
(kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) Kekurangan sumber air untuk
tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik; pengairan akan mengakibatkan
dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan tanaman tidak menjadi serta kurang
zaiton serta buah delima, yang bersamaan (bentuk,
rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. mengeluarkan hasil.
Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia
berbuah, dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang
demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang
menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang
yang beriman.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(PDF/DOWNLOAD) Death, Taxes, and Leaky Waders : A John Gierach Fly-Fishing Treasury android
Next Book
SAMUEL