Montri Kromthamma Download PDF
  • 1
  • 0
คู่มือ-RD-มนตรี
1.1 คู่มือชุดที่ 1 ทัศนะเกี่ยวกับนิยามของ ทักษะการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง ทัศนะเกี่ยวกับนิยาม แบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง
1.2 คู่มือชุดที่ 2 ทัศนะเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง ทัศนะเกี่ยวกับความสำคัญ แบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง
1.3 คู่มือชุดที่ 3 ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของ ทักษะการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะ แบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง
1.4 คู่มือชุดที่ 4 ทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา ทักษะการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง ทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา แบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง
1.5 คู่มือชุดที่ 5 ทัศนะเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา ทักษะการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง ทัศนะเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา แบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง
1.6 คู่มือชุดที่ 6 ทัศนะเกี่ยวกับการประเมินผลทักษะการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง ทัศนะเกี่ยวกับการประเมินผล แบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications