The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
(โรงเรียนวังหินวิทยาคม)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teachinee.phi, 2021-10-24 06:13:54

เล่มแผนปฏิบัติการ ปีพ.ศ. 2564

เล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
(โรงเรียนวังหินวิทยาคม)

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 เป็นแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้น โดยสนองกลยุทธ์
ของโรงเรียนวังหินวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ตามเปา้ ประสงคท์ ี่ไดก้ ำหนดไว้

ขอขอบคุณ บุคลากรทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันทำแผนปฏิบัติการฉบับนี้
จนสำเร็จ เพื่อใช้ในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาอย่างเต็มศกั ยภาพในโอกาสตอ่ ไป

(นางจิราพร อนิ ทรทศั น์)
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวงั หนิ วทิ ยาคม

สารบญั หนา้

เรอ่ื ง 1
1
บทที่ 1 ข้อมูลพน้ื ฐาน 4
ข้อมูลท่วั ไป 5
ข้อมลู ดา้ นการบริหาร 5
ระบบโครงสร้างการบรหิ ารงาน 6
ข้อมูลนักเรยี น 7
ข้อมลู บุคลากร
สภาพชมุ ชนโดยรวม 9
ขอ้ มลู ด้านอาคารสถานท่ี 9
10
บทท่ี 2 สภาพของสถานศึกษา
ผลการวเิ คราะห์สภาพแวดล้อม 12
สภาพแวดลอ้ มภายนอก 12
สภาพแวดล้อมภายใน 12
13
บทที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 13
วิสัยทัศน์ 13
พันธกิจ
เป้าหมาย 14
ตัวช้วี ัดความสำเร็จ
กลยทุ ธ์ 23
อตั ลกั ษณ์ของโรงเรยี น
จุดเน้น

บทท่ี 4 ประมาณการรายรบั รายจ่าย ปีการศึกษา 2564
รายละเอยี ดโครงการ/กจิ กรรม

บทท่ี 5 โครงการตามแผนปฎิบัตกิ าร
โครงการตามแผนปฎบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

สารบญั (ตอ่ ) หน้า

เรอ่ื ง 33
34
การอนุมัตใิ ชแ้ ผนปฎบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564 35
การให้ความเหน็ ชอบแผนปฎิบัตกิ าร ปีการศึกษา 2564 36
ที่ปรึกษาและคณะทำงาน
ภาคผนวก

บทท่ี 1
ขอ้ มลู พื้นฐาน

1. ขอ้ มูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนวังหินวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน
จงั หวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80360
สงั กัดสำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา นครศรธี รรมราช
1.2 เปดิ สอนตงั้ แตช่ ้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1-6 (ช่วงชั้นท่ี 3 และชว่ งชั้นท่ี 4)
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเจ, บ้านบางพงค์, บ้านวังหิน, บ้านห้วย,
บ้านวังเนียง, บ้านสวน, บ้านด่านปริง, บ้านทุ่งทับควาย, บ้านทุ่งอินทนิล, บ้านใหม่,
บา้ นน้ำหกั , บ้านไสฝา้ ย และบา้ นนำ้ ร้อน

2. ขอ้ มูลดา้ นการบรหิ าร
2.1 ชื่อ – สกุลผู้บรหิ าร นางจิราพร อินทรทัศน์
วฒุ กิ ารศกึ ษาสูงสดุ ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบณั ฑิต (สาขาวชิ าการบริหารการศึกษา)
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนตี้ ้งั แต่วันท่ี 18 กมุ ภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา - ปี 3 เดอื น
(ข้อมูล เดือน เมษายน 2564)
2.2 ประวัติโดยยอ่ คำขวัญ และวัตถปุ ระสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
โรงเรียนวังหินวิทยาคมเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบางขันวิทยา

เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 โดยความร่วมมือของสภาตำบลวังหิน
ซึ่งมี นายเฉลิม รักษาจันทร์ กำนันตำบลวังหินในขณะนั้น เป็นแกนนำร่วมกับทางอำเภอบางขัน
และได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นเป็นหลังแรก โรงเรียนบางขันวิทยาได้แต่งตั้งให้
นายสุนันท์ กลับขันธ์ อาจารย์ 1 หัวหน้าฝ่ายธุรการ ทำหน้าที่ประสานงานสาขา ในปี พ.ศ.2537
มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 60 คน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2540 กรมสามัญศึกษา
ได้แต่งตั้งให้นายสุนันท์ กลับขันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวังหินวิทยาคม ปัจจุบัน
นางจิราพร อนิ ทรทัศน์ ดำรงตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น

ปรัชญาของโรงเรียน

. .นตถิ ปญญา สมาอาภา แสงสวา่ งเสมอดว้ ยปญั ญาไม่มี

ปณธิ าน
เชดิ ชูคุณธรรม กา้ วล้ำวิชาการ ประสานชมุ ชน

แผนปฏิบัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564 โรงเรียนวงั หินวทิ ยาคม 1

ตราประจำโรงเรียน

ช้างงาเงินอยู่ใตพ้ ระบรมธาตุ

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-ขาว : สีฟ้า หมายถงึ ความฉลาด
สีขาว หมายถงึ ความซือ่ สตั ย์ สุจรติ

อกั ษรย่อ

ว.ค.

จดุ เน้นโรงเรยี นวังหินวทิ ยาคม
1. จดุ เนน้ การขยายโอกาสทางการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
2. จดุ เนน้ หลักสตู รและการจดั การเรยี นการสอน
3. จดุ เนน้ ดา้ นคณุ ธรรมและจริยธรรม ระเบยี บวินยั และประชาธปิ ไตยของนกั เรยี น
4. จดุ เน้นด้านอาคารสถานท่ี วสั ดุ อุปกรณ์และส่ิงแวดล้อม
5. จุดเนน้ ด้านการอนรุ ักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถ่ินและการสง่ เสริมดา้ นการออกกำลังกาย
ตา้ นภัยยาเสพตดิ
6. จดุ เน้นด้านการกำกบั ตรวจสอบ และรายงาน

เปา้ หมายการพัฒนานกั เรียนโรงเรยี นวังหนิ วิทยาคม
ขอ้ 1. นกั เรียนทกุ คนสวยต้ังแต่หัวจรดเท้า
ข้อ 2. รจู้ ักรกั นอ้ งเคารพพ่ี
ขอ้ 3. ยิ้มใสไหวส้ วย
ข้อ 4. มารยาทดี มคี ุณธรรม
ขอ้ 5. บ้าน วดั มสั ยิด โรงเรยี น รว่ มพฒั นานกั เรยี น

แผนปฏิบัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรียนวังหินวทิ ยาคม 2

2.3 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนวังหินวิทยาคมได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4 ซึ่งมีภาระงานที่โรงเรียนได้ดำเนินการ พัฒนางานในด้านต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเปน็ 5 กลุม่ งานดงั ต่อไปน้ี

แผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวงั หินวิทยาคม 3

โครงสร้างการบรหิ ารงานโรง

อำเภอบางขัน จังหวดั นครศรธี รรมราช สำนักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน --------------- ผอู้ ำนวยก


 

หัวหน้ากล่มุ บรหิ ารวชิ าการ หัวหน้ากล่มุ บรหิ ารงบประมาณ หวั หน้ากลุ่มบ

  

- งานพัฒนาหลกั สตู รและกระบวน - งานนโยบายและแผน - งานวางแผนอัต
การเรียนรู้ - งานการเงิน และการกำหนดต
- งานวจิ ัยเพื่อพัฒนาคณุ ภาพ - งานบัญชี - งานสรรหาและ
การศึกษา - งานพัสดแุ ละสนิ ทรัพย์ - งานพัฒนาและ
- งานนเิ ทศภายใน - งานตรวจสอบ ติดตาม ประสทิ ธภิ าพภาย
- งานวดั /ประเมินผลและเทยี บโอน ประเมินผล และรายงานการใช้ ราชการ
ผลการเรยี น เงิน และผลการดำเนินงาน - งานวนิ ยั และกา
- งานพฒั นาส่ือนวัตกรรมและ - งานระดมทรัพยากรและการ - งานเคร่อื งราชอ
เทคโนโลยี ลงทุนเพ่ือการศกึ ษา - งานบำเหนจ็ คว
- งานแนะแนวการศึกษา และทะเบยี นประ
- งานตาม พรบ.การศึกษาภาค
บังคบั และการรบั นักเรียน
- งานทะเบยี นนกั เรยี น
- งานประกนั คุณภาพการศึกษา
-งานห้องสมุด

นกั ค

แผนปฏิบัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรียนวงั หนิ วทิ ยาคม

งเรยี นวังหินวิทยาคม

นเขตพื้นท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา นครศรีธรรมราช

การโรงเรียน ------------- คณะกรรมการบรหิ ารสถานศึกษา

  

บรหิ ารงานบคุ คล หัวหน้ากลุ่มบรหิ ารทวั่ ไป หัวหนา้ กลมุ่ บริหารกจิ การนกั เรยี น

  

ตรากำลัง - งานธุรการ - งานส่งเสริมกิจการนกั เรียน
ตำแหนง่ - งานเลขานุการคณะกรรมการ - งานระบบดูแลช่วยเหลอื
ะการบรรจแุ ตง่ ตง้ั สถานศกึ ษาข้ันพื้นฐาน นกั เรียน
ะเสริมสร้าง - งานสิ่งแวดลอ้ มอาคารสถานที่ - งานวินยั ปกครอง
ยใน การปฏิบตั ิ และยานพาหนะ - งานกิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี นและ
- งานระบบควบคุมภายใน สาธารณประโยชน์
ารรกั ษาวินัย - งานประชาสมั พันธแ์ ละข้อมูล - งานเครือข่ายผูป้ กครองและ
อสิ ริยาภรณ์ สารสนเทศ สัมพันธช์ มุ ชน
วามดีความชอบ - งานอนามยั และโภชนาการ - งานสภานกั เรยี น
ะวัติ - งานสหกรณ์ - งานสง่ เสรมิ คณุ ธรรมจริยธรรม
นักเรียน

กคุณเรภยี าพนผทู้เรกุ ยี นคน

4

3. ขอ้ มูลนักเรยี น
ปจั จุบันโรงเรียนมขี ้อมูลเกยี่ วกบั จำนวนนกั เรียน ดังน้ี

ชนั้ เรียน จำนวน จำนวนนักเรยี น รวม (คน)
ห้องเรยี น ชาย (คน) หญงิ (คน)
21
ม.1 1 12 9 30
31
ม.2 1 23 7 12
17
ม.3 1 16 15 13
8
ม.4/1 1 3 9 13
6
ม.4/2 1 14 3 151

ม.5/1 1 6 7

ม.5/2 1 5 3

ม.6/1 1 3 10

ม.6/2 1 6 0

รวม 9 88 63

(ข้อมลู ณ วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564)

4. ขอ้ มูลบคุ ลากร

ประเภท เพศ ระดับการศกึ ษาสูงสุด ประสบการณ์
บุคลากร เฉล่ีย
ชาย หญงิ ตำ่ กวา่ ป.ตรี สูงกว่า อายุเฉลย่ี
ผอู้ ำนวยการ ป.ตรี ป.ตรี 31
รองผอู้ ำนวยการ -1 54 -
ครูประจำการ -- - -1 - 14
พนักงานราชการ - 11 43 16
ช่างไฟฟา้ -1 --- 41 23
ครอู ตั ราจ้าง 1- 53 2
เจ้าหน้าที่ธรุ การ -1 - 38 28 11
-1 34 16
รวม 1 15 -1- 42

1- -

-1-

-1-

169

- มคี รทู ีส่ อนตรงตามวิชาเอก 13 คน (100 % )
- มีครูที่สอนตรงตามความถนัด - คน (- % )

แผนปฏิบตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564 โรงเรียนวังหนิ วิทยาคม 5

5. สภาพชมุ ชนโดยรวม
5.1 สภาพพื้นที่โดยรวมของอำเภอบางขันมีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่สูงเชิงเขา

และเนินเขาพื้นที่ลาดชัน ประชากร ประมาณ 8,900 คน (ที่มา : แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนล้อมรอบ
ด้วยสวนยางพารา อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน เนื่องจาก
พื้นที่ลุ่มเหมาะสำหรับการทำสวนยางพารา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ งานวันมาฆบูชา แห่ผ้าพระบฎ งานวันสงกรานต์
งานวันสารทเดือนสิบ งานประเพณีถือศีลอด เดือนรอมฎอน งานวันออกพรรษา ประเพณีลากพระ
งานวันลอยกระทง

5.2 ประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
(สวนยางพารา) ร้อยละ 92 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 87 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 13 ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลีย่ ต่อครอบครัว ตอ่ ปี 50,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน

5.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนวังหินวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในชุมชนวังหิน ห่างจากบ้านเรือนของประชาชนซึ่งเป็นชุมชนหลักประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่าง
จากตำบลวังหิน ประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนเป็นที่ราบสูงตามแนวเนินเขา
และที่ราบ มีประชากรอาศัยกระจายตามแนวถนนของหมู่บ้าน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพ
เกษตรกรรม ทำสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป สภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างยากจน
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนดีขึ้นเป็นลำดับ สภาพสังคมเป็นลักษณะสังคมชนบท
มีสาธารณูปโภคไม่ครบ ขาดโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาประชากร
ได้รับการศึกษาภาคบังคับไม่ครบทุกคนเพราะมีการอพยพย้ายถิ่น แต่อนาคตมีแนวโน้มจะศึกษาต่อ
ในระดับสูงมากขึ้นและสามารถรับใช้สังคมได้ดี แหล่งการท่องเที่ยวของชุมชนมีอยู่พอสมควร
ทีส่ ามารถเป็นแหลง่ เรียนรู้ได้มหี ลายสาขา เชน่ ด้านการเกษตร ด้านอนามัย ด้านการปกครอง เป็นต้น
ได้แก่ อุทยานบ่อน้ำร้อน วัด สถานีอนามัย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โรงงานแปรรูป
น้ำยางพารา ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้ประโยชน์ เช่น ทางการศึกษา ทางศาสนา
ยาสมุนไพร ด้านเกษตร อื่นๆ เน่ืองจากโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากถนนสายหลักในการสัญจร
ของประชาชน นกั เรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนวังหนิ วิทยาคมจำต้องใชย้ านพาหนะส่วนตวั เพราะไม่มีรถ
รับส่งนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องออกไปเรียนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นที่เส้นทางใน
การเดินทางมีความสะดวก นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ปที ี่ 6 จะสง่ บตุ รหลานไปยงั โรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ) ซึ่งอยู่ในจงั หวัดนครศรธี รรมราช

แผนปฏิบัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564 โรงเรียนวงั หินวทิ ยาคม 6

6. ขอ้ มูลด้านอาคารสถานที่
6.1 อาคารเรยี นและอาคารประกอบ 3 หลงั ไดแ้ ก่ อาคารเรียน แบบ 216 ล/41 1 หลงั
อาคารชว่ั คราว (โรงอาหาร) และอาคารโรงอาหาร-หอประชุม 1 หลัง
6.2 จำนวน หอ้ งเรียน ทั้งหมด 9 หอ้ งเรยี น แบ่งเป็น ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ถึง ชนั้ มธั ยมศกึ ษา
ปีท่ี 6 เทา่ กับ 1 : 1 : 1 : 2 : 2 : 2

แผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564 โรงเรยี นวังหนิ วิทยาคม 7

แผนปฏิบตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวังหนิ วิทยาคม 8

บทท่ี 2
สถานภาพของสถานศึกษา

การจดั ทำแผนปฏิบัติการ ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรียนและผู้มสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้
ร่วมกันทบทวนภารกิจการจัดการศึกษา ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทัง้ ภายนอกและภายในท่ีมผี ลกระทบต่อการจดั การศึกษา ทั้งด้านบวก
และด้านลบ ผลปรากฏดงั น้ี

ผลการวเิ คราะห์สภาพแวดล้อม

สภาพแวดลอ้ มภายนอก

1. ปัจจัยดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
โอกาสคือผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้บุตรหลาน

ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ชุมชนมีส่วนในการจัดการศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นมีวัฒนธรรม
ทห่ี ลากหลาย และมคี วามแตกต่างในการนับถือศาสนา ส่งผลให้นกั เรยี นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน อุปสรรค คือ นักเรียนบางส่วนมาจากครอบครัวที่แตกแยก ประชาชนในชุมชน
มีค่านิยมในการมีคู่ครองก่อนวัยอันควร ขีดจำกัดในกิจกรรมของแต่ละศาสนา สื่อและอบายมุข
ขาดการควบคุมอย่างเข้มแข็งและเส้นทางคมนาคมที่มีความสะดวกขึ้นส่งผลให้นักเรียน
เดนิ ทางไปเรียนยังสถานศกึ ษาอ่นื

2. ปจั จัยดา้ นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน ช่วยสร้างโอกาสในการรับข่าวสารข้อมูลให้แก่ผู้เรียน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้การประสานงานระหว่างบ้านกับโรงเรียนรวดเร็ว
แต่ขาดการควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยีและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
ไม่เหมาะสม

3. ปจั จยั ด้านเศรษฐกิจ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาชีพเกษตรกรรม

โดยเฉพาะการทำสวนยางพาราช่วงนี้ราคาตกต่ำทำให้มีผลต่อครอบครัว และรายได้ของผู้ปกครอง
ก็ไมส่ ม่ำเสมอ ค่าครองชีพสงู ขน้ึ ภาษใี นสงั คมสงู และผูป้ กครองสว่ นหนงึ่ ประกอบอาชพี ตา่ งถน่ิ

4. ปัจจัยดา้ นกฎหมายและการเมอื ง
พระราชบัญญัติการศึกษาได้กำหนดกรอบ ทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาไทย

หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพของสถานศึกษา
แต่ขาดการควบคุมและติดตามการใช้หลักสูตร ขาดมาตรการในการติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน
ขาดการสนับสนุนด้านสื่อวัสดุ เพอื่ ใหก้ ารใชห้ ลักสตู รมีประสิทธผิ ลและหลักสตู รไม่เหมาะสมกับสภาพ
จรงิ ของนักเรยี น

แผนปฏิบตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564 โรงเรยี นวงั หินวิทยาคม 9

สภาพแวดล้อมภายใน
1. ปัจจยั ดา้ นโครงสรา้ งและนโยบาย
โครงสร้างการบรหิ ารองคก์ รชัดเจน บคุ คลากรภายในสถานศึกษาและชุมชนมสี ว่ นร่วมใน

การกำหนดนโยบายและทศิ ทางในการบรหิ าร แต่การนำนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิยังขาดความตอ่ เนื่อง
2. ปัจจยั ด้านผลผลิตและการบริการ
ครูมีความตั้งใจและมีพลังอยู่ในวัยทำงานที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตร จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการร้อง รำ ศิลปะ และกีฬา แต่ผู้เรียนยังขาดทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และครูที่สอน
ไมต่ รงวิชาเอกสง่ ผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน

3. ปัจจัยดา้ นบคุ ลากร
บุคลกรมีความสนิทสนมและมีความร่วมมือในการทำงาน ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน

และมีจำนวนน้อยจึงสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานด้านต่าง ๆ สามารถดูแลนักเรียน
ได้อย่างทั่วถึง และในวิชาที่สอนตรงกับวิชาเอกและความถนัดส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดเรียนการสอน แตข่ าดแคลนบคุ ลากรในบางสาขาวชิ า บุคลากรแต่ละคนต่างมีหน้าที่งาน
พิเศษหลายหน้าที่ โอกาสในการรับการพัฒนาตนเองจากต้นสังกัดในแต่ละสาขาวิชามีไม่เท่ากัน
และขาดความต่อเน่อื ง

4. ปัจจัยด้านการเงนิ
การดำเนินงานด้านงบประมาณมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรภายใน

โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร แต่โรงเรียนตั้งอยู่ไกลจากธนาคาร
ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายและในการดำเนินงานด้านการเงินในบางครั้งบุคลากรขาด
ความรู้ความชำนาญทำให้เกิดความผิดพลาด

5. ปจั จัยด้านวัสดุอปุ กรณ์
โรงเรียนยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและบางอย่างมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ภายในโรงเรียน สถานที่สำหรับจัดเก็บยังไม่เหมาะสม สถานที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ท่ตี ง้ั อยใู่ กลโ้ รงเรียนมีน้อย และการใชว้ ัสดุอุปกรณไ์ ม่คุ้มคา่

6. ปัจจัยดา้ นการบริหารจดั การ
โรงเรียนจดั การบริหารอย่างมรี ะบบ มีการประสานงานกับหนว่ ยงานอ่ืน และบริหารงาน

แบบมุ่งเน้นความมีส่วนร่วม แต่การประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อชุมชนยังมีน้อย และการจัดข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ครอบคลมุ และทนั ต่อการใช้งาน

แผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวังหนิ วิทยาคม 10

ผลการประเมินสถานภาพของสถานศกึ ษา
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก พบว่า มีลักษณะ

ไม่เอื้อ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการสรุปความคิดอย่างเป็นระบบ
และประชาสัมพนั ธโ์ รงเรียนสชู่ ุมชนดว้ ยวิธีการทห่ี ลากหลายและต่อเนือ่ ง

แผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวงั หนิ วทิ ยาคม 11

บทท่ี 3
ทศิ ทางการพฒั นาการศกึ ษา

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังหินวิทยาคม ได้กำหนด ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดงั น้ี

วสิ ัยทศั นโ์ รงเรยี น (Vision)
โรงเรียนวังหินวิทยาคม มีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษา และบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา
ทอ้ งถนิ่ อาศยั การมสี ่วนรว่ มจากทกุ ภาคสว่ น

พันธกจิ (Mission)

1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรยี นรู้ในทกั ษะการเรยี นร้ใู นศตวรรษ ท่ี 21
(3Rs8Cs)

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยี ง และสง่ เสริมภมู ิปญั ญาทอ้ งถิน่

3. สง่ เสริมและพัฒนาศกั ยภาพของบุคลากรครูทุกสาขาวชิ า
4. พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการศึกษาแบบมสี ่วนร่วม
5. ส่งเสริมและสรา้ งโอกาสทางการศึกษาขน้ั พื้นฐานอย่างทว่ั ถึง

เปา้ หมาย (Goal)
1. นักเรยี นมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้นื ฐานอย่างทัว่ ถึง
2. นกั เรยี นมคี วามรตู้ ามมาตรฐานการเรียนร้ใู นทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษ ท่ี 21
(3Rs8Cs)
3. นักเรียนมคี ณุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ยดึ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
4. บุคลากรครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคณุ ภาพ
5. ชมุ ชนและองคก์ รอน่ื ในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการจดั การศกึ ษา

แผนปฏิบตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรียนวงั หนิ วทิ ยาคม 12

ตวั ชว้ี ดั ความสำเร็จ (Key performance indicator : KPI)
1. รอ้ ยละของนักเรยี นมีโอกาสไดร้ บั การศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐานอยา่ งทัว่ ถงึ
2. ร้อยละของนกั เรยี นมีความรู้ตามมาตรฐานการเรยี นร้ใู นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

(3Rs8Cs)
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
4. ร้อยละของบคุ ลากรครมู ีความสามารถในการจดั การเรยี นการสอนอย่างมีคณุ ภาพ
5. ชุมชนและองค์กรอื่นในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับดี

ขน้ึ ไป

กลยทุ ธ์ (Strategies)
1. ให้นกั เรียนในการได้รับโอกาสในการศกึ ษาข้ันพื้นฐานอยา่ งท่ัวถึง
2. ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

ยดึ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยี ง
4. ยกระดับคณุ ภาพของบุคลากรใหเ้ ป็นครมู ืออาชีพ
5. ระดมทรัพยากรจากชุมชนและองคก์ รอื่นในท้องถ่นิ ให้มสี ว่ นร่วมในการจดั การศึกษา

อัตลักษณข์ องโรงเรยี น
“ลกู วังหินวทิ ยาคมทุกคน แต่งกายดี และมนี สิ ยั รักการออม”

จดุ เนน้ (Focus)
1. ด้านผเู้ รียน
1.1 นกั เรยี นเป็นคนดี เกง่ กล้า มที กั ษะการแกป้ ัญหา มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
1.2 นักเรียนมีความมงุ่ มั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตวั เข้ากับชมุ ชน และสังคม
2. ดา้ นครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษามีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. ด้านการบริหารจดั การ
3.1 สถานศึกษามีความเขม้ แข็งและมคี ณุ ภาพเป็นท่ียอมรับของชมุ ชน

แผนปฏิบัติการ ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรียนวังหินวทิ ยาคม 13

บทที่ 4

ประมาณการรายรบั -รายจา่ ย ปกี ารศกึ ษา 2564
รายละเอียดประมาณการงบประมาณจากเงินอดุ หนุนและเงินรายได้

ปีการศกึ ษา 2564
(ขอ้ มลู นกั เรยี น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาคเรยี นท่ี 2/2563
ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ 100 คน คนละ 2,250 บาท/ภาคเรยี น 225,000 บาท
ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย 55 คน คนละ 2,400 บาท/ภาคเรยี น 132,000 บาท

รวมเงนิ อุดหนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 357,000 บาท

ภาคเรยี นที่ 1/2564
ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ 82 คน คนละ 2,250 บาท/ภาคเรยี น 184,500 บาท
ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย 69 คน คนละ 2,400 บาท/ภาคเรียน 165,600 บาท

รวมเงินอุดหนนุ การศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2564 350,100 บาท

รวมเงินอดุ หนนุ การศึกษา 2 ภาคเรยี น รวมท้ังส้นิ 707,100 บาท

2. เงินโครงการนักเรยี นเรียนรว่ ม งบประมาณปี 2563 2,500 บาท

รวมเงนิ โครงการนกั เรยี นเรยี นรว่ ม 2,500 บาท
3. เงินรายได้สถานศกึ ษา ประจำปี 2563 60,000 บาท
4. เงนิ อุดหนนุ จากองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำบลวังหิน …………… บาท

5. เงนิ บรจิ าค ………….. บาท

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรยี นวังหินวิทยาคม 14

รายละเอียดประมาณการงบประมาณ
จากเงินงบประมาณโครงการเรยี นฟรี 15 ปี อย่างมีคณุ ภาพ

ปีการศึกษา 2564

1. คา่ หนงั สือเรยี น 157,527 บาท
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 71,400 บาท
3. คา่ อุปกรณ์การเรยี น 66,740 บาท
4. คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 138,980 บาท

รวมเงนิ สนบั สนุนฯ ปกี ารศึกษา 2564 434,647 บาท

******************************************************

1. รวมรับเงนิ อุดหนนุ จากรัฐบาล 707,100 บาท
2. เงนิ งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 434,647 บาท
3. เงินโครงการนกั เรียนเรียนรว่ ม
4. รายไดส้ ถานศึกษา 2,500 บาท
60,000 บาท

รวมรายรับทั้งหมด 1,204,247 บาท

แผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวังหนิ วิทยาคม 15

รายละเอยี ดประมาณการรายจา่ ยประจำ ปกี ารศกึ ษา 2563

งาน/โครงการ จำนวนเงนิ (บาท)
ค่าสาธารณปู โภค
120,000
- ค่าไฟฟ้า 15,000
- ค่าวัสดุเช้อื เพลิง 24,000
- คา่ บริการ กสท. 90,000
- คา่ จา้ งครู 295,667
จ่ายเงนิ โครงการเรยี นฟรี 15 ปอี ย่างมีคุณภาพ
(หนงั สือ,เครอื่ งแบบ,อปุ กรณ์) 544,667
รวมรายจ่ายประจำท้ังหมด
ประมาณการรายรับเงนิ ทัง้ หมด 1,204,247
(เงินอุดหนนุ จากรฐั บาล เงนิ งบประมาณ เงินรายไดส้ ถานศึกษา
และเงนิ กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น) 659,580
คงเหลืองบประมาณในการจัดสรรปกี ารศกึ ษา 2564 50,000
จดั เป็นงบกลาง 10%
คงเหลอื งบประมาณในการจดั สรรให้กับโครงการของกลุ่มงานต่าง ๆ 609,580
ในปกี ารศกึ ษา 2564

แผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564 โรงเรียนวงั หินวทิ ยาคม 16

สรุปจำนวนเงนิ ที่จัดสรรใหก้ ับกลุ่มงานตา่ ง ๆ ปกี ารศึกษา 2564

ท่ี กลมุ่ งาน จำนวนเงนิ ร้อยละ
1. บริหารวชิ าการ 187,330 28.40
2. บรหิ ารงบประมาณ 85,000 12.89
3. บริหารงานบคุ คล 76,000 11.52
4. บรหิ ารทั่วไป 146,250 22.17
5. บริหารกิจการนักเรยี น 115,000 17.44
6. งบกลาง 50,000 7.58
659,580 100.00
รวมท้ังหมด

แผนปฏิบัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรียนวังหนิ วทิ ยาคม 17

สรปุ โครงการและงบประมาณ

ปีการศึกษา 2564

กลมุ่ งานบริหารวชิ าการ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิ ชอบ

1. โครงการพฒั นางานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 41,950 นางสาวจติ รตรา

1.1) การพัฒนางานทะเบยี นนกั เรียน 3,250 นางสาวจติ รตรา

1.2) การพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 36,950 นางสาวรจุ ิรา

1.3) การรบั สมัครและมอบตัวนกั เรยี น 1,750 นางสาวจติ รตรา

2. โครงการพฒั นางานวชิ าการ 18,000 นางสาวรจุ ิรา

2.1) การพัฒนาการเรยี นการสอนภาษาไทย 2,000 นางยุพเยาว์

2.2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2,000 นางสาวจติ รตรา

2.3) การพฒั นาการเรยี นการสอนวทิ ยาศาสตร์ฯ 4,000 นางสาวเตชนิ ี

2.4) การพัฒนาการเรียนการสอนสงั คมศึกษาฯ 2,000 นางอามรพนั ธ์

2.5) การพฒั นาการเรยี นการสอนสุขศึกษาพลศกึ ษา 2,000 นางกฤติยา

2.6) การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 2,000 นางสาวสรอ้ ยสดุ า

2.7) การพฒั นาการเรียนการสอนการงานอาชีพ 2,000 นางบุณยกร

2.8) การพฒั นาการเรยี นการสอนภาษาตา่ งประเทศ 2,000 นางสาวอนุตตรีย์

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2,000 นางสาวรุจริ า

3.1) การพฒั นาหลักสตู รและการจัดการเรียนรู้ 1,000 นางสาวรจุ ิรา

3.2) การนเิ ทศการเรียนการสอน 500 นางสาวรุจริ า

3.3) พฒั นาสง่ เสริมและวิจยั การเรียนรู้ 500 นางสาวรจุ ริ า

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน 113,980 นางสาวรจุ ิรา

4.1) มหกรรมวชิ าการมธั ยมศึกษา 30,000 นางสาวรุจริ า

4.2) ตวิ เขม้ เตรยี มสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 5,000 นางสาวรุจริ า

4.3) วนั วชิ าการ Open House เปิดบ้านวังหิน 21,980 นางสาวรุจริ า

4.4) การศกึ ษาแหล่งเรยี นรู้และภมู ิปญั ญาท้องถนิ่ 30,000 นางสาวรจุ ริ า

4.5) การบรกิ ารสบื คน้ ข้อมลู ทางอินเทอรเ์ นต็ 25,000 นางกฤตยิ า

4.6) การจัดทำแผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 0 นางสาวจติ รตรา

4.7) การทดสอบความรคู้ วามสามารถของนักเรยี น 2,000 นางสาวสร้อยสดุ า

5. โครงการพฒั นาห้องสมดุ และทรพั ยากรสารสนเทศ 3,000 นางยุพเยาว์

5.1) รางวัลนักข่าวดีเด่น 1,000 นางยพุ เยาว์

5.2) จัดซอ้ื วสั ดใุ นการตกแต่งหอ้ งและเคร่ืองราชสกั การะ 2,000 นางยุพเยาว์

แผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวังหินวทิ ยาคม 18

สรุปโครงการและงบประมาณ

ปีการศกึ ษา 2564

กล่มุ งานบริหารวิชาการ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผ้รู บั ผดิ ชอบ

6. โครงการพัฒนาระบบประกนั คุณภาพภายใน 4,900 นางสาวจริยา

6.1) การจดั ทำมาตรฐานการศกึ ษา 2,000 นางสาวจรยิ า

6.2) รายงาน SAR ประจำปี 1,900 นางสาวจรยิ า

6.3) การประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบส่ี 1,000 นางสาวจรยิ า

7. โครงการจัดการเรยี นรวม 2,500 นางยุพเยาว์

8. โครงการเสรมิ สรา้ งความเปน็ ไทย 1,000 นางอามรพันธ์

รวมเงนิ 187,330

กลุ่มบริหารงบประมาณ

9. โครงการส่งเสริมสนบั สนุนการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 85,000 นางสาวอนตุ ตรีย์

9.1) จดั ซอ่ มแซม บำรงุ รักษาวสั ดุ ครุภัณฑ์ 30,000 นางกฤตยิ า

9.2) จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 53,000 นางสาวอนตุ ตรีย์

9.3) พฒั นางานการเงิน – บัญชี 1,000 นางสาวจิตรตรา

9.4) พัฒนางานนโยบายและแผน 1,000 นางสาวเตชนิ ี

รวมเงนิ 85,000

กลุม่ บริหารงานบุคคล

10. โครงการพฒั นาบุคลากรสูม่ ืออาชพี 76,000 นางยพุ เยาว์

10.1) การประชุมอบรมสัมมนา 50,000 นางยพุ เยาว์

10.2) การศึกษาดูงาน 25,000 นางยพุ เยาว์

10.3) การสรา้ งขวญั กำลังใจ 1,000 นางยุพเยาว์

รวมเงนิ 76,000

กลุ่มบริหารท่วั ไป

11. โครงการส่งเสรมิ พฒั นาสง่ิ แวดล้อมและสุขภาพฯ 72,000 นางสาวจารณุ ี

11.1) การปรบั ปรุงภูมิทศั น์ 5,000 นางสาวจารณุ ี

11.2) กิจกรรมการซ่อมบำรุง 20,000 นางสาวจารุณี

11.3) กจิ กรรมการตัดหญ้า 40,000 นางสาวจารุณี

11.4) กิจกรรมส่งเสริมความสะอาดภายในโรงเรยี น 2,000 นางสาวจารุณี

11.5) กิจกรรมธนาคารขยะ 2,000 นางสาวจารุณี

11.6) กจิ กรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยี น 0 นางสาวจารณุ ี

11.7) การบรกิ ารยา เวชภณั ฑ์ สขุ ภาพอนามยั 3,000 นางอามรพันธ์

แผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรียนวงั หินวิทยาคม 19

สรุปโครงการและงบประมาณ

ปกี ารศกึ ษา 2564

กลมุ่ บริหารท่วั ไป

ที่ โครงการ งบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ

12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพนั ธ์ 5,250 นางสาวเตชินี

12.1) การพัฒนา Web Site โรงเรียน 3,250 นางสาวเตชินี

12.2) การประชาสมั พนั ธ์ 1,000 นางสาวเตชินี

12.3) การจัดทำขอ้ มูลสารสนเทศโรงเรยี น 1,000 นางสาวเตชินี

13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4,000 นางสาวจารุณี

13.1) บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยี งส่ชู น้ั เรียน 1,000 นางสาวจารณุ ี

13.2) บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียงนอกห้องเรียน 1,000 นางสาวจารณุ ี

13.3) การประกวดแข่งขนั และนำเสนอผลงานเศรษฐกิจพอเพียง 2,000 นางสาวจารณุ ี

14. โครงการโรงเรียนสุจรติ 5,000 นางสาวจารุณี

14.1) ส่งเสริมทกั ษะการคิด การประกวดชุดรไี ซเคิล 600 นางสาวจารณุ ี

14.2) ส่งเสริมความมีวินยั 3,500 นางสาวจารณุ ี

14.3) สง่ เสรมิ ความซอ่ื สัตยส์ ุจริต 0 นางสาวจารุณี

14.4) สง่ เสรมิ การอยอู่ ย่างพอเพยี ง 900 นางสาวจารุณี

14.5) ส่งเสริมการมีจติ สาธารณะ 0 นางสาวจารุณี

15. โครงการบรหิ ารจดั การสวนปาล์มน้ำมัน 60,000 นางสาวจารุณี

15.1) การดแู ลบำรุงรักษาสวนปาล์มนำ้ มัน 45,000 นางสาวจารณุ ี

15.2) การปลกู ปาล์มนำ้ มนั ทดแทน 15,000 นางสาวจารณุ ี

รวมเงนิ 146,250

กลมุ่ บริหารกิจการนักเรยี น

16. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 39,000 นางสาวจรยิ า

16.1) คา่ ยคุณธรรมจรยิ ธรรม 4,000 นางสาวจริยา

16.2) โรงเรยี นคุณธรรม 3,000 นางอามรพนั ธ์

16.3) การเสรมิ สรา้ งและพัฒนาวินัยนกั ศึกษาวชิ าทหาร 8,000 นางสาวจริยา

16.4) งานสมั พันธ์ชมุ ชน 8,000 นางสาวจรยิ า

16.5) สง่ เสริมกิจกรรมสัมพันธ์ 16,000 นางสาวจริยา

- ประชุมผปู้ กครอง 4,000 นางสาวจรยิ า

- วนั ไหว้ครู 2,000 นางสาวจริยา

- วันพ่อแหง่ ชาติ 2,500 นางสาวจรยิ า

- วนั แมแ่ หง่ ชาติ 2,500 นางสาวจริยา

- วันข้ึนปใี หม่ 5,000 นางสาวจรยิ า

แผนปฏิบตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวงั หนิ วิทยาคม 20

สรุปโครงการและงบประมาณ

ปกี ารศึกษา 2564

กลมุ่ บริหารกิจการนักเรยี น

ที่ โครงการ งบประมาณ ผรู้ บั ผิดชอบ

17. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3,500 นางสาวจริยา

17.1) ห้องเรยี นสีขาว 3,000 นางสาวจรยิ า

17.2) สถานศกึ ษาสขี าว 500 นางสาวจรยิ า

17.3) ดนตรแี ละกีฬา 0 นางสาวจรยิ า

18. โครงการโรงเรยี นปลอดบุหรี่ 1,000 นางสาวจริยา

19. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 7,000 นางอามรพันธ์

19.1) วันวสิ าขบชู า 500 นางอามรพันธ์

19.2) วนั อาสาฬหบูชาและเขา้ พรรษา 1,000 นางอามรพนั ธ์

19.3) วันสารทเดือนสิบ 1,000 นางอามรพันธ์

19.4) วันลอยกระทง 1,000 นางอามรพนั ธ์

19.5) วนั มาฆบชู า 1,000 นางอามรพนั ธ์

19.6) ทำบุญให้ทานไฟ 1,500 นางอามรพันธ์

19.7) รอมฎอนสมั พนั ธ์ 1,000 นางอามรพันธ์

20. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรยี น 11,000 นางสาวจารุณี

20.1) พฒั นาระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น 4,500 นางสาวจารุณี

20.2) กจิ กรรมแนะแนว 1,500 นางสาวจารณุ ี

20.3) กิจกรรมปจั ฉมิ นิเทศ 5,000 นางสาวจารณุ ี

21. โครงการส่งเสรมิ ประชาธปิ ไตยและกจิ กรรมสภานักเรยี น 4,500 นางอามรพันธ์

21.1) การรับน้องหวั ใจวงั หิน 1,000 นางสาวอนุตตรยี ์

21.2) การเลอื กตัง้ สภานักเรียนและคณะกรรมการฯ 500 นางอามรพันธ์

21.3) กจิ กรรมอบรมสภานกั เรยี น 3,000 นางอามรพนั ธ์

22. โครงการส่งเสริมกีฬาและนนั ทนาการ 25,000 นางสาวจริยา

22.1) กจิ กรรมกฬี าสภี ายใน 20,000 นางสาวจรยิ า

22.2) กิจกรรมสง่ เสรมิ ความเป็นเลิศทางกฬี า 5,000 นางสาวจรยิ า

23. โครงการออมทรัพย์ 1,000 นางสาวจริยา

24. โครงการพัฒนาผู้เรียน 22,000 นางสาวจริยา

24.1) กจิ กรรมลกู เสอื 20,000 นางสาวจรยิ า

24.1) กิจกรรมชมุ นมุ 2,000 นางสาวจรยิ า

แผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรียนวังหนิ วิทยาคม 21

สรุปโครงการและงบประมาณ

ปกี ารศึกษา 2564

กลมุ่ บริหารกิจการนกั เรียน

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รบั ผดิ ชอบ

25. โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE 1,000 นางสาวอนตุ ตรีย์

25.1) Wanghin g0t talent 1,000 นางสาวอนุตตรยี ์

รวมเงนิ 115,000

รวมเงนิ ทั้งส้นิ 609,580

แผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรียนวงั หินวทิ ยาคม 22

โครงการตามแผนปฏิบัต
โรงเรียนวังห

ท่ี ชอ่ื โครงการ ระยะเวลา ผรู้ บั ผดิ ชอบ งบประมาณ
ดำเนนิ การ โครงการ รวมทั้ง
โครงการ

1. โครงการพฒั นางานทะเบียน พ.ค. 2564 – นางสาวจิตรตรา 42,950 -
-
วดั ผลและประเมนิ ผล ม.ค. 2565
21,000 -
2. โครงการพฒั นางานวชิ าการ พ.ค. 2564 – นางสาวรจุ ิรา -
ม.ค. 2565 -
-
-
-

ตกิ าร ปีการศึกษา 2564 งบประมาณแยกตามกิจกรรมและแหลง่ เงนิ
หนิ วิทยาคม
รวม
กิจกรรม อ่ืน ๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้
อดุ หนุน

- การพัฒนางานทะเบยี นนกั เรยี น 41,950 - - - 41,950
- การพัฒนางานวดั ผล
และประเมนิ ผล

- การพัฒนาการเรยี นการสอน 18,000 - - - 18,000
ภาษาไทย
- การพัฒนาการเรียนการสอน
คณติ ศาสตร์
- การพฒั นาการเรยี นการสอน
วิทยาศาสตร์
- การพัฒนาการเรยี นการสอน
สงั คมศกึ ษาฯ
- การพฒั นาการเรยี นการสอน
สุขศึกษาพลศกึ ษา
- การพัฒนาการเรียนการสอน
ศิลปะ

แผนปฏิบตั กิ ารปกี ารศึกษา 2564 โรงเรยี นวงั หนิ วทิ ยาคม 23

กลุม่ งานบริหารวชิ าการ ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ
ท่ี ช่ือโครงการ ดำเนินการ โครงการ รวมทั้ง
โครงการ

3. โครงการพัฒนาหลักสตู ร พ.ค. 2564 – นางสาวรุจิรา 2,000
และกระบวนการเรยี นรู้ ม.ค. 2565 113,980

4. โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ พ.ค. 2564 – นางสาวรุจิรา

ทางการเรียน ก.พ. 2565

งบประมาณแยกตามกิจกรรมและแหลง่ เงิน

กจิ กรรม รวม
อ่ืนๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้
อดุ หนุน

- การพฒั นาการเรียนการสอน 2,000 -- - 2,000
การงานอาชีพฯ 2,000 - 111,980 113,980
- การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตา่ งประเทศ

- การพัฒนาหลักสูตร
- การนเิ ทศการเรยี นการสอน
-พัฒนาส่งเสริมและวจิ ัยการเรียนรู้

- มหกรรมวิชาการ
- การติว O-Net
- วนั วิชาการ Open House

เปิดบา้ นวังหนิ
- การศึกษาแหลง่ เรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถน่ิ
- การบริการสบื ค้นขอ้ มลู ทาง
อินเทอร์เนต็
- การจดั ทำแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- การทดสอบความรู้
ความสามารถของนกั เรยี น

แผนปฏบิ ตั ิการปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรียนวงั หินวิทยาคม 24

ท่ี ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผรู้ ับผดิ ชอบ งบประมาณ
ดำเนินการ โครงการ รวมทั้ง
โครงการ

5. โครงการพฒั นาห้องสมุดและ พ.ค. 2564 – นางยพุ เยาว์ 3,000
4,900
ทรัพยากรสารสนเทศ ม.ค. 2565

6. โครงการพฒั นาระบบประกนั พ.ค. 2564 – นางสาวจรยิ า
คุณภาพภายในสถานศึกษา ม.ค. 2565

7. โครงการการจัดการเรยี นรวม พ.ค. 2564 – นางยพุ เยาว์ 2,500
ม.ค. 2565 นางอามรพันธ์ 1,000
8. โครงการเสริมสรา้ งความเป็น รวม
ไทย พ.ค. 2564 –
ม.ค. 2565

งบประมาณแยกตามกจิ กรรมและแหลง่ เงนิ

กิจกรรม รวม
อ่ืนๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้
อดุ หนุน

- รางวัลนักข่าวดีเด่น 3,000 - - - 3,000
- จัดซ้ือวสั ดุในการตกแตง่ หอ้ ง 4,900 - - - 4,900
และเครอื่ งราชสักการะ
- - - 2,500 2,500
- การจดั ทำมาตรฐานการศีกษา
- การรายงาน SAR ประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่

- พัฒนานกั เรียนเรยี นรวม

- กจิ กรรมส่งเสริมคา่ นยิ ม - - 1,000 - 1,000
12 ประการ

71,850 - 112,980 2,500 187,330

แผนปฏบิ ตั ิการปีการศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวงั หินวิทยาคม 25

กลุม่ งานบริหารงบประมาณ

ที่ ชือ่ โครงการ ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ งบประ
ดำเนนิ การ โครงการ รวม
โครง
1. โครงการสง่ เสรมิ สนบั สนนุ การ พ.ค. 2564 – นางสาวอนุตตรยี ์
8

ยกระดับคณุ ภาพของ มี.ค. 2565

สถานศึกษา

รวมท้ังสิน้ 85

ะมาณ รวมงบประมาณแยกตามกจิ กรรมและแหล่งเงนิ
มทั้ง กจิ กรรม 85,000 - - - 85,000
งการ อ่ืนๆ85,000 - - - 85,000
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้

อดุ หนุน

85,000 - จัดซ่อมแซม บำรงุ รักษาวสั ดุ

ครภุ ณั ฑ์
- จดั ซ้ือวสั ดสุ ำนักงาน
- พฒั นางานการเงิน – บญั ชี
- พัฒนางานนโยบายและแผน

5,000 -

แผนปฏิบตั กิ ารปกี ารศึกษา 2564 โรงเรียนวงั หินวิทยาคม 26

กลุม่ งานบริหารงานบคุ คล

ท่ี ชอื่ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผดิ ชอบ งบประ
ดำเนินการ โครงการ รวม
โครง
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสคู่ รู พ.ค. 2564 – นางยพุ เยาว์
7
มอื อาชีพ เม.ย. 2565
76
รวมทั้งสิน้

ะมาณ งบประมาณแยกตามกจิ กรรมและแหล่งเงิน
มทั้ง กิจกรรม
งการ 76,000 - - - 76,000
76,000 - - - 76,000
รวม
อ่ืนๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้
อดุ หนุน

76,000 - การประชุมอบรมสัมมนา
- การศึกษาดงู าน

- การสรา้ งขวัญกำลงั ใจ

6,000 -

แผนปฏบิ ตั ิการปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 27

กลมุ่ งานบรหิ ารท่ัวไป

ท่ี ช่อื โครงการ ระยะเวลา ผรู้ บั ผิดชอบ งบประม
ดำเนินการ โครงการ รวมท
โครงก

1. โครงการส่งเสริมพฒั นา พ.ค. 2564 – นางสาวจารณุ ี 72
ส่งิ แวดล้อมและสุขภาพใน ก.พ. 2565
โรงเรยี น

2. โครงการพัฒนาระบบ พ.ค. 2564 – นางสาวเตชนิ ี 5
สารสนเทศและการ ก.พ. 2565 4
ประชาสัมพันธ์
พ.ค. 2564 – นางสาวจารุณี
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ค. 2565

งบประมาณแยกตามกจิ กรรมและแหลง่ เงนิ

มาณ
ท้ัง กิจกรรม
การ
รวม
อ่ืนๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้

อดุ หนุน

2,000 - การปรับปรงุ ภมู ิทัศน์ 72,000 - - - 72,000
- กิจกรรมการซ่อมบำรงุ
- - - 5,250
- กิจกรรมการตัดหญ้า - - - 4,000

- กิจกรรมสง่ เสรมิ ความสะอาด

ภายในโรงเรยี น

- กจิ กรรมธนาคารขยะ

- กจิ กรรมสหกรณ์รา้ นค้าโรงเรยี น

- การบรกิ ารยา เวชภัณฑ์ สขุ ภาพ

อนามยั

5,250 - การประชาสมั พนั ธ์ 5,250
- การพัฒนา Web Site โรงเรียน

- การจดั ทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

4,000 - บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 4,000
สู่ชน้ั เรยี น
- บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง

นอกชั้นเรียน
- การประกวดแขง่ ขนั
และนำเสนอผลงานเศรษฐกจิ
พอเพยี ง

แผนปฏบิ ัตกิ ารปกี ารศึกษา 2564 โรงเรยี นวังหนิ วทิ ยาคม 28

ที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผดิ ชอบ งบประม
4. โครงการโรงเรียนสจุ รติ ดำเนนิ การ โครงการ รวมท
โครงก
พ.ค. 2564 – นางสาวจารณุ ี
ก.พ. 2565 5

5. โครงการบริหารจดั การสวน พ.ค. 2564 – นางสาวจารุณี 60
133,
ปาล์มนำ้ มนั ก.พ. 2565

รวมท้ังส้ิน

งบประมาณแยกตามกจิ กรรมและแหลง่ เงิน

มาณ
ท้ัง กจิ กรรม
การ
รวม
อ่ืนๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้

อดุ หนุน

5,000 - ส่งเสริมทกั ษะการคดิ การ 5,000 - - - 5,000
ประกวดชดุ รไี ซเคลิ
- ส่งเสรมิ ความมวี นิ ยั 60,000 60,000
- ส่งเสริมความซ่อื สตั ย์สจุ ริต
- ส่งเสรมิ การอยอู่ ย่างพอเพยี ง 86,250 60,000 - - 146,250
- ส่งเสรมิ การมีจติ สาธารณะ

0,000 - การดแู ลรกั ษาสวนปาลม์ นำ้ มนั
- การปลูกปาลม์ นำ้ มันทดแทน

,200 -

แผนปฏบิ ัติการปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวังหนิ วิทยาคม 29

กลมุ่ งานบริหารกจิ การนกั เรียน

ท่ี ช่อื โครงการ ระยะเวลา ผรู้ บั ผิดชอบ งบประ
ดำเนินการ โครงการ รวม
โครง
1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม พ.ค. 2564 – นางสาวจรยิ า
ม.ค. 2565 3

2. โครงการสถานศึกษาสีขาว พ.ค. 2564 – นางสาวจริยา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ม.ค. 2565

3. โครงการโรงเรียนปลอดบหุ ร่ี พ.ค. 2564 – นางสาวจรยิ า
ก.พ. 2565

4. โครงการวันสำคัญทางศาสนา พ.ค. 2564 – นางอามรพนั ธ์
ก.พ. 2565

งบประมาณแยกตามกิจกรรมและแหล่งเงิน

ะมาณ
มทั้ง กิจกรรม
งการ
รวม
อ่ืนๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้
อดุ หนุน

39,000 - คา่ ยคณุ ธรรมจริยธรรม 35,000 - 4,000 - 39,000

- โรงเรยี นคณุ ธรรม 3,500 - - - 3,500
- การเสรมิ สรา้ งและพฒั นาวินยั 1,000 - - - 1,000
นกั ศกึ ษาวิชาทหาร
- งานสมั พนั ธช์ มุ ชน
- สง่ เสรมิ กจิ กรรมสมั พนั ธ์ ฯลฯ

3,500 - หอ้ งเรยี นสขี าว
- สถานศกึ ษาสขี าว
- ดนตรีและกีฬา

1,000 โรงเรยี นปลอดบหุ ร่ี

7,000 - วนั วิสาขบูชา 7,000 - - - 7,000
- วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
- วันสารทเดือนสบิ 30

- วันลอยกระทง
- วนั มาฆบชู า
- ทำบญุ ใหท้ านไฟ
- รอมฎอนสัมพนั ธ์

แผนปฏิบัตกิ ารปกี ารศึกษา 2564 โรงเรยี นวงั หนิ วิทยาคม

ที่ ช่ือโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผดิ ชอบ งบประ
ดำเนนิ การ โครงการ รวม
โครง
5. โครงการพัฒนาระบบดแู ล พ.ค. 2564 – นางสาวจารุณี 1
ช่วยเหลอื นกั เรยี น ก.พ. 2565
2
6. โครงการสง่ เสรมิ พ.ค. 2564 – นางอามรพนั ธ์
ประชาธิปไตยและกจิ กรรม ก.พ. 2565
สภานกั เรียน
พ.ค. 2564 – นางสาวจรยิ า
7. โครงการส่งเสรมิ กีฬาและ ก.ย. 2565
นนั ทนาการ

งบประมาณแยกตามกจิ กรรมและแหล่งเงิน

ะมาณ
มทั้ง กจิ กรรม
งการ
รวม
อ่ืนๆ
เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้
อดุ หนุน

11,000 - พฒั นาระบบดแู ลช่วยเหลอื 11,000 - - - 11,000
- กจิ กรรมแนะแนว 4,500 - - - 4,500
- กจิ กรรมปจั ฉิมนิเทศ 25,000 -
- - 25,000
4,500 - การรบั น้อง
- การเลือกตงั้ สภานกั เรียนและ
คณะกรรมการห้องเรยี น
- กจิ กรรมอบรมสภานักเรยี น

25,000 - แขง่ ขนั กฬี าและกรีฑา
- กจิ กรรมส่งเสรมิ ความเป็นเลศิ
ทางกีฬา

แผนปฏิบตั กิ ารปกี ารศึกษา 2564 โรงเรยี นวังหินวิทยาคม 31

ที่ ชอ่ื โครงการ ระยะเวลา ผรู้ บั ผิดชอบ งบประ
ดำเนินการ โครงการ รวม
8. โครงการออมทรัพย์ โครง
9. โครงการพัฒนาผู้เรยี น พ.ค. 2564 – นางสาวจริยา
10. โครงการชมรม TO BE ก.พ. 2565 นางสาวจรยิ า 2
นางสาวอนตุ ตรยี ์
NUMBER ONE พ.ค. 2564 –
ก.พ. 2565

พ.ค. 2564 –
ก.พ. 2565

รวม

งบประมาณแยกตามกิจกรรมและแหลง่ เงิน

ะมาณ รวม
มทั้ง กจิ กรรม อ่ืนๆ
งการ เรยี นฟรี 15 ปี
รายได้

อดุ หนุน

1,000 - ธนาคารโรงเรียนส่งเสรมิ 1,000 - - - 1,000
การออม - 22,000 - 22,000
- - - - 1,000
22,000 - กิจกรรมลกู เสอื
- กจิ กรรมชุมนมุ 1,000 - 26,000 - 115,000

1,000 - ชมรม TO BE 89,000
NUMBER ONE
- Wanghin got talent

แผนปฏิบตั กิ ารปกี ารศึกษา 2564 โรงเรยี นวงั หนิ วิทยาคม 32

การอนมุ ตั ใิ ชแ้ ผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564
โรงเรียนวังหนิ วทิ ยาคม

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวังหินวิทยาคม จัดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา นโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีเกิดจากการร่วมคิด
รว่ มวางแผน ของผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ งกบั การจดั การศึกษาของโรงเรียนวังหินวทิ ยาคม ด้วยความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวังหินวิทยาคม ได้ให้ความเห็ นชอบ
และอนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ฉบับน้ี และจะให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
ให้โรงเรียนวังหินวิทยาคม สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
ของโรงเรยี น

ลงช่ือ ลงชื่อ
(นางจริ าพร อนิ ทรทศั น์) (นายวินยั บวร)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นวงั หินวทิ ยาคม ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนวงั หนิ วทิ ยาคม

แผนปฏบิ ตั กิ ารปีการศึกษา 2564 โรงเรยี นวังหินวิทยาคม 33

การให้ความเห็นชอบ
แผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ได้พิจารณา
แผนปฏิบัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564 ของโรงเรียนวงั หินวทิ ยาคม แลว้

1) เหน็ ชอบในการแบง่ สัดสว่ นงบประมาณ (งบอุดหนุนรายหวั , งบเรียนฟรี 15 ปี) ดังน้ี

กลุ่มงานบริหารวชิ าการ จำนวน 187,330 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 28.40
กล่มุ งานบริหารงบประมาณ จำนวน 85,000 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 12.89
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จำนวน 76,000 บาท คดิ เป็นร้อยละ 11.52
กลมุ่ งานบรหิ ารทัว่ ไป จำนวน 146,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.17
กลุ่มงานบริหารกจิ การนักเรียน จำนวน 115,000 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 17.44
งบสำรองจ่าย จำนวน 50,000 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 7.58
รวมงบประมาณทั้งสน้ิ จำนวน 659,580 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 100.00

2) เหน็ ชอบใหด้ ำเนินการตามแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564 ได้

ลงชอื่
(นายวนิ ัย บวร)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรยี นวังหินวิทยาคม

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศกึ ษา 2564 โรงเรยี นวงั หนิ วทิ ยาคม 34


Click to View FlipBook Version