The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การประเมินสัมฤทธิผล รอบ ๑ ปี รองฯธันย์ญาธิป ฟองจางวาง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thiwawan.f, 2021-11-05 04:50:40

เอกสารการประเมินสัมฤทธิผล รอบ ๑ ปี รองฯธันย์ญาธิป ฟองจางวาง

การประเมินสัมฤทธิผล รอบ ๑ ปี รองฯธันย์ญาธิป ฟองจางวาง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

คำนำ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน8าที่ตามข8อตกลงการปฏิบัติหน8าที่ (Performance
Agreement) เพื่อพัฒนาการศึกษาเปQนระยะเวลา ๑ ปU ของนางสาวธันยVญาธิป ฟองจางวาง ตำแหน\ง
รองผู8อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถV สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัด
การศึกษา เพื่อเปQนเอกสารประกอบการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลารอบ ๑ ปU (๖
เดือนหลัง) ซึ่งข8าพเจ8าได8ปฏิบัติหน8าที่ตำแหน\ง รองผู8อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต\วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๓ จนถึงปnจจุบัน รวมระยะเวลา ๑ ปU โดยจัดทำเอกสารตามองคVประกอบและตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ดังนี้

สว\ นท่ี ๑ ขอ8 มูลผ8ูขอรบั การประเมนิ
ส\วนที่ ๒ องคปV ระกอบและตวั ชวี้ ัด ประกอบด8วย

องคปV ระกอบที่ ๑ การบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาทม่ี ปี ระสทิ ธิภาพ
• ตัวชวี้ ดั ที่ ๑ การบรหิ ารงานวชิ าการ
• ตัวชี้วดั ที่ ๒ การบริหารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการลงทนุ

เพือ่ การศกึ ษา
• ตัวชว้ี ดั ที่ ๓ การบรหิ ารงานบุคคลการสง\ เสริมวินัย การรักษาวนิ ยั จรรยาบรรณ

วิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชพี
• ตัวชี้วัดที่ ๔ การบริหารงานทวั่ ไป และการมีสว\ นรว\ มของสถานศกึ ษากับ

ผป8ู กครองและชมุ ชน
องคVประกอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือ
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
• ตวั ช้ีวัดที่ ๑ มีการวางแผนและกระบวนการทำงานทมี่ ีความเหมาะสมและ

สอดคลอ8 งตอ\ การปฏบิ ตั ิหน8าที่
• ตัวชี้วัดที่ ๒ มีผลงานที่แสดงให8เห็นถึงความคิดริเริ่มสร8างสรรคV สะท8อนภาวะ

ผ8นู ำและเปQนประโยชนVตอ\ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
องคปV ระกอบที่ ๓ ผลงานท่ีเกดิ จากการบริหารจัดการของผบ8ู รหิ ารสถานศกึ ษา
ขอขอบพระคุณท\านผู8อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถV
ผู8อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู8เกี่ยวข8องทุกท\านที่ให8
ข8อมูล คำแนะนำ รวมถงึ อำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหนา8 ที่เพอื่ พฒั นาคุณภาพการศึกษาตอ\ ไป

ธนั ยญV าธปิ ฟองจางวางสารบัญ

คำนำ หนา#
สารบัญ
บนั ทกึ ขอ8 ตกลงในการปฏบิ ัตงิ านในหน8าทผ่ี 8ูบรหิ ารสถานศกึ ษา ๑
สว\ นที่ ๑ ข8อมลู ผู8ขอรบั การประเมิน ๕
ส\วนที่ ๒ องคVประกอบและตวั ช้ีวดั ๕
การประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหน#าทีต่ ำแหน=ง รองผอ#ู ำนวยการสถานศึกษา ๕
องคปG ระกอบที่ ๑ การบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาทีม่ ีประสทิ ธภิ าพ ๒๒
๓๑
ตวั ชว้ี ดั ที่ ๑ การบริหารงานวิชาการ ๓๖
ตัวชว้ี ัดท่ี ๒ การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึ ษา ๔๙
ตวั ชวี้ ดั ที่ ๓ การบริหารงานบุคคลการสง\ เสรมิ วนิ ยั การรกั ษาวนิ ยั ๔๙
๕๑
จรรยาบรรณวชิ าชพี และการพฒั นาทางวชิ าชพี ๕๕
ตัวช้ีวดั ท่ี ๔ การบรหิ ารงานทว่ั ไป และการมีสว\ นรว\ มของสถานศกึ ษากบั ผูป8 กครองและชุมชน
องคปG ระกอบท่ี ๒ ผลการดำเนนิ การตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ และหรือสำนกั งาน

คณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน
ตัวชี้วดั ท่ี ๑ มกี ารวางแผนและกระบวนการทำงานที่มคี วามเหมาะสมและสอดคลอ8 ง

ตอ\ การปฏบิ ตั ิหน8าที่
ตวั ช้วี ัดท่ี ๒ มผี ลงานที่แสดงใหเ8 ห็นถงึ ความคิดรเิ ริ่มสร8างสรรคV สะทอ8 นภาวะผูน8 ำ

และเปนQ ประโยชนตV \อการยกระดับคณุ ภาพการศึกษา
องคGประกอบที่ ๓ ผลงานทเี่ กิดจากการบริหารจดั การของผบู# ริหารสถานศึกษาเอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั หิ น#าที่
ตามข#อตกลงการปฏบิ ตั หิ นา# ท่ี (Performance Agreement) เพอ่ื พัฒนาการศกึ ษาเปนg ระยะเวลา ๑ ปh

ตำแหนง= รองผอ#ู ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน
……………………………………

ส=วนท่ี ๑ ข#อมูลผู#ขอรับการประเมนิ

ประวตั สิ ว= นตัวขอ# มูลทว่ั ไป
ชือ่ นางสาวธนั ยVญาธิป นามสกุล ฟองจางวาง
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ๖๕๐๓ ๐๐๐๔๔ ๗๙ ๑
เกิดวนั ที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ อายุ ๓๓ ปh ๐ เดือน
ปจm จบุ นั ดำรงตำแหน=ง รองผู8อำนวยการโรงเรยี นเนินมะปรางศกึ ษาวทิ ยา
วทิ ยฐานะ ชำนาญการ สังกดั สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษาพษิ ณุโลก อุตรดติ ถV
ทอี่ ยปู= จm จุบัน เลขท่ี ๑ หมู=ท่ี ๙ ตำบล ทา\ สะแก อำเภอ ชาตติ ระการ จงั หวัด พิษณโุ ลก

รหสั ไปรษณียG ๖๕๑๗๐ โทรศพั ทG (มือถอื ) ๐๘-๐๔๕๘-๒๔๙๔
E- mail : [email protected]
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ระดับประถมศกึ ษา โรงเรียนบ8านท\าสะแก อำเภอชาติตระการ จงั หวดั พิษณุโลก
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต8น โรงเรยี นบา8 นทา\ สะแก จงั หวดั พษิ ณุโลก
ระดับประกาศนียบัตรวชิ าชพี จาก วทิ ยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ระดบั ปรญิ ญาตรี สาขาวิชา นาฏศลิ ป~ไทยศกึ ษา จาก วิทยาลัยนาฏศิลปสโุ ขทัย
ระดบั ปริญญาโท สาขาวิชา การบรหิ ารการศึกษา จาก มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
อายรุ าชการ ๘ ปU ๖ เดือน (เรมิ่ รับราชการวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
การรบั ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ครผู ชู8 \วย/คศ.๑ โรงเรียนลไิ ทพทิ ยาคม สพม.สโุ ขทัย

พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ ครชู ำนาญการโรงเรยี นวัดโบสถV สพป.พิษณโุ ลก เขต ๓
วนั ท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รองผอู8 ำนวยการโรงเรยี นเนนิ มะปรางศึกษาวทิ ยา

ขอรับรองว\าข8อมูลท่ไี ดร8 ายงานมาท้งั หมดเปนQ ความจรงิ ทุกประการ

(ลงช่อื ) ผูร8 ายงาน (ลงช่อื ) ผร8ู บั รอง

(นางสาวธนั ยญV าธปิ ฟองจางวาง) (นายวันชัย อยตู\ รง)
รองผ8ูอำนวยการโรงเรียนเนนิ มะปรางศกึ ษาวิทยา ผ8ูอำนวยการโรงเรียนเนนิ มะปรางศกึ ษาวิทยาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มีการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต8รูปแบบ NMPS Model และ
วงจรเดมมิ่ง ควบคู\ไปกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนกลยุทธV เพื่อมุ\งเน8นให8ผู8เรียนมี
ทักษะชีวิตที่จำเปQนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรลุผลตามวิสัยทัศนVโรงเรียน
ที่ว\า “มุ\งพัฒนาผู8เรียนให8มีคุณภาพด8านวิชาการและคุณธรรม น8อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน
พน้ื ฐานความเปนQ ไทย ทันสมยั ดว8 ยเทคโนโลยี ประสานภาคีเครือข\าย ส\ูมาตรฐานสากล”และมีแนวคิดในการช\วยผู8อำนวยการโรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให8มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยใช8หลักการมีส\วนร\วมมาขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การร\วม
ปรึกษาหารือ กับฝ•ายบริหาร หัวหน8ากลุ\มงาน ร\วมวางแผนการดำเนินงาน ร\วมตัดสินใจ รวมถึงร\วม
ปฏิบัติการ ดำเนินงานไปพร8อมกับทีมงาน ร\วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อหาข8อบกพร\อง
และนำมาปรับปรุง พัฒนา ให8การดำเนินงานต\างๆ น้ันประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนV
สูงสุดกับสถานศึกษา ตามกลยุทธVและเปƒาหมายที่ดิฉันได8ตั้งไว8 นำไปสู\ผลลัพธVที่มีคุณภาพและประสบ
ผลสำเร็จ คือ Smart Director Smart Teacher Smart Student ซ่ึงคุณภาพเหล\าจะส\งผลให8โรงเรียนเนิน
มะปรางศึกษาวทิ ยานัน้ เปQน Smart School ต\อไปและข8าพเจ8ามีการวางแผนกระบวนการทำงานโดยมี Road Map 12 Month บนเส8นทางของการ
ดำรงตำแหนง\ รองผูอ8 ำนวยการโรงเรยี นเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดังน้ี

ระยะ ๖ เดือน
- วางแผนการบริหารงานใหค8 รอบคลุมรอบด8าน
- มุ\งพัฒนาสถานศึกษาสู\ความเปQนเลิศตามแนวคิดของการมีส\วนร\วม ผสานกับค\านิยมของ
สถานศกึ ษา โดยใช8การบริหารบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภบิ าล (Good Governance)

ระยะ ๑๒ เดือน บรรลุเปƒาหมายที่ตั้งไว8 คือ ตนเอง = Smart Director สถานศึกษา = Smart
School ครแู ละบคุ คลากรทางการศึกษา = Smart Teacher นกั เรียน = Smart Student

ตั้งแต= ๑๒ เดือน เปgนต#นไป Effective leadership in educational administration “ความ
เปนg ผ#ูนำทีม่ ีประสทิ ธิผลในการบริหารการศึกษา”ส+วนท่ี ๒ องคป3 ระกอบและตวั ช้วี ัด

องคGประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาทมี่ ปี ระสทิ ธิภาพ (๘๐ คะแนน)
ข8าพเจ8า นางสาวธนั ยVญาธปิ ฟองจางวาง ตำแหน\ง รองผ8ูอำนวยการโรงเรยี นเนนิ มะปรางศึกษาวิทยา

ได8ดำเนินงานเพื่อช\วยผู8อำนวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให8บรรลุตาม
เปƒาหมายอย\างมีระบบ โดยมุ\งเน8นหลักการสร8างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามโครงสร8างการ
บริหาร ได8แก\ การบริหารงานวิชาการการบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา การบริหารงานบุคคลอการส\งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาทาง
วิชาชีพ การบริหารงานทั่วไป และการมีส\วนร\วมของสถานศึกษากับผู8ปกครองและชุมชน โดยยึดการสร8าง
ความเข็มแข็งด8วยการพัฒนาให8องคVกรแห\งการเรียนรู8 การกระจายอำนาจและเป’ดโอกาสให8ผู8ที่มีส\วน
เกย่ี วขอ8 งไดม8 ีสว\ นรว\ มในการจัดการศกึ ษาใหไ8 ปสู\เปาƒ หมายได8อย\างมปี ระสทิ ธิภาพ
ตวั ชีว้ ัดที่ ๑ การบรหิ ารงานวชิ าการ

ข8าพเจ8าได8ปฏิบัติหน8าที่ช\วยผู8อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ขับเคลื่อนพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อให8โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มีการดำเนินงานบริหารงานด8านวิชาการได8โดย
อิสระ มีความคล\องตัว รวดเร็ว และสอดคล8องตามความต8องการของผู8เรียน โดยยึดผู8เรียนเปQนสำคัญ พร8อม
กับประสานความร\วมมือกับครอบครัว องคVกร หน\วยงาน และสถาบันอื่นๆ ในการจัดการศึกษา โดย
กระบวนการทำงาน ดังน้ี

๑. มีการดำเนนิ กจิ กรรมทางวิชาการ ดังนี้
๑.๑ จดั ทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มีเปƒาหมายชัดเจนในการจัดการศึกษาและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู8เรียน ด8วยกระบวนการดำเนินงานที่ควบคู\ไปกับการสร8างเสริมความรู8ในทักษะ
อื่นๆ มีการประชุมวางแผนร\วมกับคณะครูในการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยี น และจดั ทำโครงการพฒั นาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นรว\ มประชุมจดั ทำแผน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและยกระดบั สัมฤทธ์ทิ างการเรยี น
๑.๒ ดำเนนิ การตามแผนการพฒั นาคณุ ภาพและยกระดบั สัมฤทธิ์ทางการเรยี น
มีการดำเนินการจัดการสอนซ\อมเสริมให8กับนักเรียนเพื่อเปQนการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให8กับผู8เรียน ภายใต8แผนพัฒนาและแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดำเนินการร\วมกัน
ทั้งฝ•ายบริหาร ครูผู8รับผิดชอบแผน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่ตั้งไว8อย\างเปQนระบบ โดยการขับเคลื่อน
การดำเนินงานด8วยรูปแบบ TEAMS Model

การขบั เคลอื่ นดว# ยรูปแบบ TEAMS Model
๑.๓ จดั ทำฐานข#อมลู คุณภาพ และผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนของผ#ูเรียนรายบคุ คล

จัดทำฐานข8อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู8เรียนรายบุคคล ซึ่งครูผู8สอน ครู
ที่ปรึกษา นักเรียน รวมถึงผู8ปกครอง สามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการเรียน ผลการพัฒนา หรือ
ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนไดผ8 \านทางระบบออนไลนV ดงั น้ี

๑) ระบบ SESA : ระบบบรหิ ารจัดการสารสนเทศสำนกั บริหารมัธยมศกึ ษาตอนปลาย๒) ระบบ EMIS : ระบบสารสนเทศเพ่อื บรหิ ารการศึกษา
๓) ระบบ G suite ของโรงเรยี น๔) เวบ็ ไซดโV รงเรยี น

๕) ระบบ GPAX OBEC ของโรงเรยี น

๑.๔ มีการพัฒนาครูด#วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล#องกับความ
ต#องการ

โรงเรียนเนนิ มะปรางศึกษาวทิ ยา ได8มกี ารสง\ เสริม สนับสนนุ และพัฒนาครูใหม8 ีความรค8ู วามเขา8 ใจ
และสามารถจัดการเรียนรู8ด8วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนให8มีการจัดทำและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
ใหม\ๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต8องการของผู8เรียน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย\างต\อเนื่อง
สนบั สนุนใหค8 รทู ำวิจยั อย\างเปQนระบบเพอื่ แกไ8 ขและพฒั นาการเรยี นรูข8 องผ8เู รยี น

๑๐

๑๑

๑๒

๑.๕ มีการพัฒนานักเรียนด#วยกิจกรรมหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล#องกับ
ความต#องการ โรงเรียนได8สนับสนุน ส\งเสริมให8ครูสร8างสื่อบทเรียนออนไลนVขึ้น โดยสร8างเปQนคลังความร8ู
ออนไลนVใน YouTube ขึ้น เพื่อให8นักเรียนสามารถศึกษาค8นคว8าและทบทวนความร8ูได8ทุกเวลา ไม\จำกัด และ
ยังช\วยให8นกั เรยี นได8เรียนรู8เสมือนอยใ\ู นห8องเรยี นจริง

๑๓

๑.๖ มีแหล=งเรียนรท#ู เ่ี หมาะสมและเออ้ื ต=อการเรยี นรู#ของผเู# รียน
โรงเรียนมีการส\งเสริมการจัดแหล\งเรียนรู8ที่เหมาะสมและเอื้อต\อการเรียนรู8ของผู8เรียนให8

เพียงพอตอ\ ความต8องการ ท้งั ในสถานศึกษาและนอกสถานศกึ ษา ไดแ8 ก\
- ฐานการเรียนร8เู ศรษฐกจิ พอเพยี ง ๙ ฐาน
- ศูนยกV ารเรียนร8ู ICT ชมุ ชนเพ่อื พ\อหลวง
- ห8องสมุด
- หอ8 งปฏบิ ัตกิ ารตา\ งๆ
- แหล\งเรยี นรูใ8 นชมุ ชน
- คลังความร8ูออนไลนV

ฐานการเรียนรต8ู ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง (ด8านการศึกษา)
โรงเรยี นเนนิ มะปรางศึกษาวทิ ยา

๑๔

๑๕

๑.๗ มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู#ด#วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด#วยวิธีและรูปแบบท่ี
หลากหลาย

ส\งเสริมให8ครูผู8สอนมีการจัดการทดสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรู8ด8วยเครื่องมือท่ี
หลากหลาย โดยคำนึกถึงความแตกต\างระหว\างบุคคลของผู8เรียนโดยใช8วิธีและรูปที่หลากหลายตามความ
เหมาะสม

๑๖

๑.๘ มีระบบนเิ ทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนนิ งานทีช่ ัดเจน
มีการจัดนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนVร\วมกับสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

และกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาที่เปQนระบบ เพื่อกำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินการ
ที่ถกู ต8องชัดเจนต\อฝ•ายบรหิ ารตอ\ ไป

๑๗

๒. การดำเนินกจิ กรรมการพัฒนาทักษะด4านการอ6านและการเขียนภาษาไทย ดงั นี้
๒.๑ มีการส6งเสริม สนับสนุนในการสรา4 งความตระหนกั และใหค4 วามรแู4 กค6 รู
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได8ตระหนักถึงความสามารถในการอ\าน เขียน และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อให8ผู8เรียนมีทักษะการอ\าน การเขียน และมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยที่ดี อันจะนำไปสู\การเรียนรู8ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งดิฉันได8มีกระบวนการดำเนินงานภายใต8ทฤษฎีการ
บริหารโดยหลักการมีส\วนร\วม โดยส\งเสริมให8ครูมีความตระหนักรู8แก\ครู โดยมีการประชุมให8ความร8ู
แลกเปลี่ยนเรียนรู8ในการพัฒนาการอ\าน การเขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยอย\าง
ตอ\ เน่ือง ตงั้ แต\เปด’ ภาคเรียนเปนQ ต8นมา

๑๘

๒.๒ มกี ารสง6 เสรมิ สนบั สนุนการนำความร4ูสูก6 ารปฏบิ ัติ
ส\งเสริมสนับสนุนการนำความรู8สู\การปฏิบัติในทุกมิติ เพื่อให8ครูสามารถได8ถ\ายทอดความรู8ส\ู

ผูเ8 รยี นได8อยา\ งเต็มท่ีและหลากหลาย

๒.๓ มกี ารสง6 เสริม สนบั สนนุ ใหม4 ีการจดั ทำสอ่ื หรอื นวตั กรรม
ส\งเสริมสนับสนุนให8ครูทุกระดับชั้นจัดทำวิจัย สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล8องกับบริบท

ของผู8เรียนและคำนึงถึงความแตกต\างระหว\างบุคคล ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ\าน การเขียน
อยา\ งเปนQ ระบบและตอ\ เน่ือง

๑๙

๒.๔ มีการวางแผนนเิ ทศ และติดตาม
การวางแผนนิเทศและติดตามอยา\ งตอ\ เนื่อง

๒.๕ การสรุป ติดตาม รายงานผล และพฒั นาอย6างตอ6 เน่อื ง
ดำเนินการสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนของครู และรายงานผลการนิเทศใหCผูCบริหาร

รับทราบและรายงานผลต\อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถV อย\างเปQนระบบ
๒๐

มีผลการวิเคราะหVความสามารถในการอ\าน การเขียน ปUการศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับค\าเปƒาหมายที่ตั้ง
ไว8 ระดบั ปานกลาง (ร8อยละ๖๐ ขน้ึ ไป) พบว\า โดยภาพรวมมคี \าเฉล่ยี อย\ูในระดับ ดี (รอ8 ยละ ๗๒.๑๓)

แผนภูมิแสดงความสามารถในการอ\าน การเขียน
ปUการศกึ ษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ

180.00

160.00

140.00 86.68 ระดบั ดีเย7ียม
120.00 76.08 74.79 77.91 ระดบั ดี
100.00 61.84 60.96 ระดบั พอใช้
ระดบั ผา่ น
80.00 ระดบั ไมผ่ า่ น
60.00 ระดบั พอใช้ขนึ B ไป
40.00 คา่ เปา้ หมาย
20.00

0.00
ม.# ม.% ม.& ม.' ม.( ม.) โดยภาพรวม

๒๑

ตวั ชว้ี ัดที่ ๒ การบรหิ ารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทนุ เพอ่ื การศกึ ษา
๑. มีการดำเนินกิจกรรมการบรหิ ารงบประมาณ ดงั น้ี
การบรหิ ารงบประมาณนน้ั เปQนงานทมี่ คี วามสำคัญ มีแนวปฏบิ ัตทิ ซ่ี บั ซ8อน อาจส\งผลกระทบตอ\

สถานศกึ ษาและผู8บริหาร ขา8 พเจา8 จึงใหค8 วามสำคญั อย\างมาก โดยไดด8 ำเนินการ ดงั น้ี
๑.๑ จดั ทำแผนการบริหารงบประมาณ
มีแผนปฏิบัติการประจำปU มีการวิเคราะหVสภาพปnจจุบัน ปnญหาที่ผ\านมา เพื่อนำมาจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปU ดังน้ี แต\งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธVของโรงเรียน
หลังจากนั้นพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เสนอความเห็นชอบอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขนั้ พื้นฐาน

๒๒

๑.๒ ดำเนนิ การตามแผนการบรหิ ารงบประมาณ
มีการบริหารงบประมาณโดยบริหารตามแผนการปฏิบัติการให8การใช8งบประมาณเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปร\งใส ดำเนินตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการการเงิน
การใช8จ\ายเงิน รายรับรายจ\ายของสถานศึกษาอย\างเปQนปnจจุบัน และได8ผ\านการตรวจสอบจากหน\วยการ
ตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถV มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด8านการเงิน บัญชี ของสถานศึกษา ประจำปUงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ\านเกณฑVการประเมินของ
สพฐ. อยใ\ู นระดับดี

๒๓

๑.๓ มีการบรหิ ารจดั การงบประมาณที่มปี ระสทิ ธภิ าพ และเกดิ ประโยชนGสงู สุดต=อสถานศกึ ษา
การดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได8ขับเคลื่อน
ผ\านกระบวนท่ีส\งผลให8เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความคุ8มค\าสูงสุด บรรลุวิสัยทัศนVของกลุ\มงาน
บริหารงบประมาณและสินทรัพยV ที่ว\า “ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารด8วยระบบเทคโนโลยี สู\วิถีใหม\ วิถี
คุณภาพ” โดยนำรูปแบบ FAST MODEL มาใช8ในการปฏิบัติงานและใช8กระบวนการ PDCA มาเปQนตัว
ขบั เคล่ือน

๒๔

๑.๔ จัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษา
โรงเรยี นจดั ทำรายงานการเงนิ เปQนประจำทุกๆ เดือน และนำสง\ สำนกั งานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพษิ ณโุ ลก อุตรดติ ถV กอ\ นวันท่ี ๑๕ ของเดอื นถดั ไป โดยมีเอกสารประกอบการรายงาน
ไดแ8 ก\ รายงานเงินคงเหลอื ประจำวนั ณ สน้ิ เดอื น ,รายงานประเภทเงนิ คงเหลอื ณ สิ้นเดอื น, รายงานงบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคาร, ใบแสดงรายงานเดินบญั ชี (Statement)

๑.๕ มีการดำเนินการตามระเบยี บพัสดุและการดำเนนิ การตรวจสอบภายในสถานศกึ ษา
งานพัสดุได8ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย\างถูกต8อง และมีการสรุปผลการดำเนินงานให8

ผบู8 ริหารรับทราบ ดังน้ี
สรุปภาพรวมการดำเนนิ งานของงานพสั ดุ
๑) งานข#อมลู การจัดซอื้ จดั จ#างในระบบ e-GP ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

รายการ จำนวน หน=วย

จดั ซอ้ื ๒๖ รายการ

จัดจ8าง ๒๒ รายการ

รวม ๔๘ รายการ

๒๕

อดุ หนนุ (บาท) รายได(# บาท) เรยี นฟรี(บาท) รวม(บาท)
๘๖๓,๑๐๒ ๘๓๘,๓๓๓
๖๖๙,๑๘๐ ๘๒๐,๗๘๕

รายละเอยี ดดงั นี้
จดั ซื้อ ๒๖ รายการ จำนวนเงนิ ๑,๙๔๑,๕๓๗ บาท
จดั จา8 ง ๒๒ รายการ จำนวนเงนิ ๑,๒๗๐,๘๖๓ บาท

เปgนเงนิ ทง้ั สน้ิ ๓,๒๒๑,๔๐๐ บาท

๒) งานขอ# มลู การจดั ซ้ือจดั จา# งตามโครงการ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓

ฝ…าย จำนวน ได#รบั ใชไ# ป คงเหลอื
(โครงการ) งบประมาณ
๑,๘๐๓,๗๐๘
วิชาการ ๓๒ ๑,๙๔๓,๕๑๑.๘๐ ๑๓๖,๒๐๓ ๒๘,๗๙๙.๒๐
๑๗๙,๘๓๗.๔๐
บคุ ลากร ๒ ๓๗,๖๐๔.๒๐ ๑๓,๓๗๐ ๓๔,๑๗๐.๘๐

งบประมาณ ๕ ๒๘๒,๕๑๙.๔๐ ๓๒,๓๓๒

บรหิ ารท่ัวไป ๒๕ ๑๑๒,๘๑๒.๖๐ ๗๘,๖๔๑.๘๐

๓) รายงานการตรวจสอบพสั ดุประจำปงh บประมาณ ๒๕๖๔

๒๖

๒. มีการดำเนินกจิ กรรมการระดมทรพั ยากรและการลงทนุ เพ่อื การศึกษา ดังน้ี
๒.๑ จัดทำแนวทาง/แผน ในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข=าย/ภาคประชาสังคม มาใช#

เพอื่ ประโยชนGทางการศกึ ษา
๑) มีการจดั การทรพั ยากร
- ศกึ ษาเก่ียวกบั ข8อมลู การระดมทรัพยากรของสถานศกึ ษา
- ศกึ ษารายการทรพั ยVสินของสถานศึกษาที่สามารถใชท\ รพั ยากรร\วมกนั ได8
- สร8างระบบแนวทาง/แผนการใช8ทรัพยากรอย\างมีประสิทธิภาพร\วมกับภาคีเครือข\าย/

ภาคประชาคม
- ดำเนินการใชท8 รัพยากรตามแนวทางอยา\ งเปนQ ระบบ
- สนับสนุนให8ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาร\วมมือกันใช8ทรัพยากรใน

ชมุ ชนให8เกิดประโยชนVตอ\ การจัดการเรียนการสอน
๒) มกี ารระดมทรพั ยากร
- ศกึ ษาวเิ คราะหVกจิ กรรมและภารกจิ งาน/โครงการ แผนปฏิบัตกิ ารประจำปU
- ศึกษาวิเคราะหVแหล\งทรัพยากร บุคคล หน\วยงาน องคVกร และท8องถิ่นที่มีศักยภาพใน

การใหก8 ารสนบั สนนุ การจัดการศกึ ษา ตลอดจนติดตอ\ ประสานความร\วมมืออย\างเปQนรูปธรรม
- จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยกำหนดแหล\งการสนับสนุน เปƒาหมาย

เวลาในการดำเนินงาน และผร8ู ับผดิ ชอบ
- เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต\อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอ

ความเหน็ ชอบและดำเนนิ การในรูปคณะกรรมการ
- ประสานงานหน\วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนสิ่งของที่เกี่ยวกับ

การศกึ ษา
๓) มีการจดั หารายไดแ8 ละผลประโยชนV
- วิเคราะหVศักยภาพของสถานศึกษาในการดำเนินการจัดหารายได8และสินทรัพยV ใน

ส\วนท่ีจะนำมาซ่งึ รายได8และผลประโยชนขV องสถานศกึ ษา เพื่อจดั ทำทะเบียนขอ8 มลู
- จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดหาและบริหารรายได8 ผลประโยชนVตามแต\ละสภาพ โดย

ไมข\ ัดตอ\ กฎหมายและระเบียบทีเ่ กยี่ วขอ8 ง
***แหลง\ ท่มี าของการระดมทรพั ยากร จัดเกบ็ จากนกั เรยี น (รายได8สถานศกึ ษา)
ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน8
- ค\าจา8 งครทู ม่ี คี วามเชยี่ วชาญในสาขาเฉพาะ ๒๐๐ บาท/ภาคเรยี น
- ค\าใช8จ\ายในการจัดร\วมโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู8เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให8

๑๐๐ บาท/ภาคเรียน
- คา\ จ8างบุคลากรทป่ี ฏบิ ตั งิ านในสถานศึกษา ๕๐ บาท/ภาคเรยี น

๒๗

- อืน่ ๆ (โครงการ,กจิ กรรม) ๓๕๐ บาท/ภาคเรยี น
- ค\าประกนั ชวี ติ ประกันอบุ ตั เิ หตุ คนละ ๒๘๐ บาท/ปกU ารศึกษา
ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- คา\ จา8 งครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ๓๐๐ บาท/ภาคเรียน
- ค\าใช8จ\ายในการจัดร\วมโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู8เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให8
๑๐๐ บาท/ภาคเรยี น
- คา\ จ8างบคุ ลากรท่ปี ฏิบตั ิงานในสถานศึกษา ๖๐ บาท/ภาคเรยี น
- อ่นื ๆ (โครงการ,กจิ กรรม) ๕๔๐บาท/ภาคเรยี น
- คา\ ประกนั ชวี ติ ประกนั อบุ ัตเิ หตุ คนละ ๒๘๐บาท/ปUการศกึ ษา
๒.๒ ดำเนินการตามแนวทาง/แผน ในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข=าย/ภาคประชา
สงั คม มาใช#เพ่อื ประโยชนทG างการศกึ ษา
มีการดำเนินงานตามแผนในการระดมจากภาคีเครือข\าย/ภาคประชาสังคม มาใช8เพ่ือ
ประโยชนทV างการศึกษา

๒๘

๒.๓ การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข=าย/ภาคประชาสังคม ส=งผลต=อการพัฒนาคุณภาพ
การศกึ ษา โดยไดร# บั การสนับสนนุ งบประมาณ วัสดุ อปุ กรณG และความร=วมมือจากหลายภาคส=วนเพ่ิมขึ้น

มีการระดมทรัพยากรเปQนไปเพื่อประโยชนVต\อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด8วยความ
ร\วมมือจากหลายภาคส\วน เช\น ได8รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุสื่อทางการศึกษา รถตู8จากโรงเรียนสตรี
นนทบรุ ี ทุนการศกึ ษา อกี ท้งั ยงั ไดร8 ับความร\วมมือจากภาคเี ครอื ขา\ ย ผ8มู ีจติ ศรทั ธา คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู8ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย\างมากมาย เปQนจำนวนเงินกว\า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ส\งผลให8โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต\อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสวยงามน\าดู น\าอยู\
นา\ เรียน และปลอดภยั เปQนประโยชนVตอ\ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย\างย่งั ยืน

๒๙

๓๐

ตวั ชวี้ ัดที่ ๓ การบรหิ ารงานบุคคลการส=งเสรมิ วินัย การรักษาวนิ ัย จรรยาบรรณวชิ าชพี และการพัฒนา
๑. มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคล การส=งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณ

วชิ าชีพ ดังน้ี
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปQนภารกิจสำคัญที่มุ\งส\งเสริมให8สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน

เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด8านการบริหารงานบุคคลให8เกิดความคล\องตัว อิสระ
ภายใต8กฎหมาย ระเบียบ เปQนไปตามหลักธรรมาภิบาล ข8าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได8รับการ
พัฒนา มีความรู8 ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได8รับการยกย\องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก8าวหน8าใน
วิชาชพี ซ่ึงจะสง\ ผลต\อการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาของผูเ8 รยี นเปQนสำคญั

๑.๑ จัดทำแผนการบริหารงานบคุ คล
๑) ประชุมรว\ มกับฝา• ยบรหิ าร และหน8ากลมุ\ บริหารงานบคุ คล
๒) กำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม ของงานกลุม\ บริหารงานบุคคล
๓) วางแผนจัดโครงสร8างการบรหิ ารงานในสถานศกึ ษาให8เหมาะสม
๔) วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช8ในกลุ\มบริหารงานบุคคลสนับสนุน

มอบหมาย ควบคุม ดูแล ใหด8 ำเนนิ ไปด8วยความเรยี บรอ8 ย

๕) จดั ทำแผนการบริหารงานบุคคล และดำเนนิ การตามแผนโดยแบ\งรปู แบบงาน ดงั นี้
- งานขอ8 มูลการปฏิบัติราชการ
- งานพฒั นาบคุ ลากร
- งานวางแผนอตั รากำลงั และการกำหนดตำแหน\งและบำเหน็จความชอบ
- งานการเลอื่ นเงินเดือน ทะเบียนประวัติ

๓๑

- งานขอมีและเลอื่ นวทิ ยฐานะข8าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา
- งานสรรหา บรรจุ แต\งตงั้ โยกยา8 ย ลาออก
- งานลกู จ8างชว่ั คราวและครสู อนต\างชาติ
- งานเครอ่ื งราชอสิ ริยาภรณV
- งานเสริมสรา8 งกำลังใจ และยกยอ\ งเชดิ ชเู กยี รติ
- งานกองทนุ สวัสดิการโรงเรยี น
- งานธรุ การฝ•ายบริหารงานบคุ คล
๑.๒ ดำเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคล
- จดั ระบบการบรหิ ารจดั การบรหิ ารงานบคุ คลใหม8 ีประสิทธภิ าพ และเกดิ ประโยชนVสงู สุด
ตอ\ สถานศกึ ษา
- ดำเนนิ การพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารจดั การศึกษาดว8 ยระบบดิจทิ ัล โดยมกี ารสง\ เสรมิ ให8
ครูผ8สู อนมคี วามรใ8ู นการนำเทคโนโลยมี าใชใ8 นการจดั การเรยี นร8ู มกี ารเชญิ วิทยากรมาให8ความรแ8ู ก\บุคลากรใน
โรงเรียน ดำเนินการตดิ ตั้งอุปกรณVทส่ี นบั สนนุ การเรียนร8ดู 8วยเทคโนโลยี ท้ังนีเ้ พื่อใหก8 ารจดั การเรียนการสอน
สามารถเกดิ ข้นึ ได8อยา\ งมีประสทิ ธิภาพ
๑.๓ มีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนGสูงสุดต=อ
สถานศกึ ษา
โรงเรยี นเนนิ มะปรางศกึ ษาวทิ ยา มุง\ เนน8 การประสานความรว\ มมอื อย\างบูรณาการกับทุกภาค
สว\ น รวมถึงความรว\ มมือของผป8ู กครองและชุมชนในการดูแลนักเรียน ควบคก\ู บั การสร8างความตระหนกั ให8
เกดิ ความรอบรูแ8 กน\ กั เรยี น มกี ารบรหิ ารจัดการภายใต8รูปแบบ BUKOL 5G Model

๓๒

๑.๔ จดั ทำแผนการส=งเสริมวินยั และการรักษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชพี
๑.๕ ดำเนินการแผนการส=งเสริมวินยั และการรกั ษาวนิ ยั จรรยาบรรณวชิ าชีพ

มีการจัดทำแผนการส\งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพและ ส\งเสริม และ
สนับสนุนให8ครูพัฒนาตนเองในด8านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีการยกกรณี
ตัวอย\างการกระทำผิดวินัยของข8าราชการ ในการประชุมข8าราชการครู เพื่อให8ครูรู8และตระหนักในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชพี และจรรยาบรรณวิชาชพี

๓๓

๒. มกี ารดำเนนิ กจิ กรรมการสง= เสรมิ ใหค# รูและบุคลากรทางการศกึ ษาได#รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ส=งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด#วยวธิ กี ารหลากหลาย

การอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนV ในสถานการณVการแพร\ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน\า ๒๐๑๙ โดยผ\านระบบการประชมทางไกล ส\งเสรอมสนับสนุนให8ครูเข8ารับการพัฒนา
ศักยภาพ เช\น การอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม
ออนไลนV การอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ส\งผลให8คุณครูมีขีดความสามารถ มี
ความรู8มีศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ผู8เรียนได8รับองคVความรู8ที่หลากหลาย
และสามารถนำความรู8ที่ได8ไปประยุกตVในการพัฒนาวิชาชีพต\อไป ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เนินมะปรางศึกษาวิทยา ได8พัฒนาทางวิชาชีพครบเปQนจำนวนร8อยละ ๑๐๐ และข8าราชการครูได8รับการเลื่อน
เงนิ เดือนทกุ คน

จดั ทำโครงการพฒั นาบคุ ลากร กิจกรรมพัฒนางานสร8างขวญั และเสริมกำลงั ใจ เพ่อื เปนQ ขวัญ กำลังใจ
และยกย\องเชิดชูเกียรติ ให8กับข8าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด\น รวมท้ัง
สง\ เสริมใหไ8 ดร8 ับรางวลั ในระดบั ต\าง ๆ

๓๔

๓๕

ตัวชวี้ ดั ท่ี ๔ การบรหิ ารงานท่ัวไป และการมสี ว= นรว= มของสถานศึกษากบั ผ#ูปกครองและชมุ ชน
๑. มีการดำเนนิ กจิ กรรมการบริหารงานท่ัวไป ดงั น้ี
๑.๑ จดั ทำแผนการบริหารงานท่ัวไป
โรงเรียนเนนิ มะปรางศึกษาวทิ ยา มีการดำเนินงานจัดทำแผนการบริหารทัว่ ไปและ

ดำเนนิ การตามแผนอย\างเปนQ ระบบ

๑.๒ ดำเนินการตามแผนการบรหิ ารงานท่วั ไป
ดำเนนิ การตามแผนการบริหารงานท่ัวไปอย\างเปนQ ระบบ โดยขับเคลอื่ นด8วยรูปแบบ NMP

PLUS Model

๓๖

๑.๓ มีการบริหารจัดการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย=างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสG งู สดุ ตอ= สถานศกึ ษา

มีการบริหารจัดการงานธุรการอย\างเปQนระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการ
ใช8ระบบ my – office ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสV ใช8ในการรับ – ส\งหนังสือราชการ ระหว\างโรงเรียนกับ
สำนกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษา มีระบบการกำหนดเลขรบั -ส\งหนังสอื ราชการ และการขอไปราชการทีช่ ัดเจน

๓๗

มีกระบวนการการผลิตและเผยแพร\ข\าวประชาสัมพันธV ของงานประชาสัมพันธV กลุ\มบริหารงาน
ทั่วไปโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ภายใต8กระบวนการการประชาสัมพันธVสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถV ข8อมูลข\าวสารต\าง ๆ ที่เกี่ยวข8องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน8าที่หรือ
ภารกิจของโรงเรียน โดยการเผยแพร\ข\าวประชาสัมพันธVบนเว็บไซตV www.nss.ac.th และแฟนเพจ
Facebook งานประชาสัมพันธVโรงเรียนเนินมะปรางศกึ ษาวทิ ยา

แฟนเพจงานประชาสัมพันธGโรงเรยี นเนินมะปรางศกึ ษาวิทยา
https://www.facebook.com/nsschool.pr/

๓๘

๑.๔ จัดทำแผนการใช#อาคารสถานที่
๑.๕ ดำเนินการตามแผนการใชอ# าคารสถานทอ่ี ย=างมีประสิทธภิ าพ และเกิดประโยชนGสูงสุด

มีการจัดทำแผนโครงการ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสร8างบรรยากาศภายในโรงเรียนให8ร\ม
รื่น สวยงาม เอื้อต\อการเรียนรู8 รวมไปถึงการวางผังบริเวณที่ตั้งอาคาร ควบคุมการก\อสร8าง การจัดระเบียบ ให8
เปนQ ไปตามหลกั การจดั อาคารสถานทข่ี องโรงเรียน

๓๙

๒. มกี ารดำเนนิ การใหส# ถานศึกษามสี ว= นร=วมกบั ผูป# กครองและชุมชน ดงั นี้
๒.๑ สถานศึกษามีประชุมวางแผนโครงการ หรือมีกิจกรรมที่ปฏิบัติร=วมกับผู#ปกครองและ

ชุมชน
วางแผนระบบการทำงานในการดำเนินกิจกรรมที่ส\งเสริมให8ผู8ปกครองและชุมชนเข8ามามี

ส\วนร\วมในการพฒั นาสถานศึกษาและการเรยี นรขู8 องผ8ูเรยี น รว\ มกับผ8เู ก่ียวขอ8 ง

๔๐

๒.๒ สถานศึกษาจดั ทำแผนโครงการหรือกิจกรรมทีป่ ฏบิ ตั ิรว= มกบั ผูป# กครองและชมุ ชน
มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาร\วมกันอันจะส\งผลดีต\อการสร8างโอกาสและคุณภาพการศึกษา

โดยได8จัดทำแผนปฏิบัติการ มีการประชุมวางแผนงานและกิจกรรมที่ปฏิบัติร\วมกันกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู8ปกครองและชุมชน อย\างเปQนรูปธรรมและต\อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให8
เปQนไปตามความต8องการของชมุ ชน

๔๑

๒.๓ สถานศึกษาดำเนินการตามแผนโครงการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร=วมกับผู#ปกครอง
และชุมชน

มีการเข8าร\วมกิจกรรมกับชุมชนและหน\วยงานภายนอก เช\น งานประชุมหัวหน8าส\วน
ราชการ งานประเพณีท8องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ การเยี่ยมบ8านเด็กนักเรียน ร\วม
ช\วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัย เพื่อแสดงถึงความใกล8ชิดและเห็นสภาพความเปQนอยู\ของนักเรียน
เพื่อนำมาพัฒนาในโครงการพัฒนาระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียน อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส\งเสริมให8ผู8ปกครอง
และชมุ ชนเข8ามามีสว\ นรว\ ม มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตอ\ ผ8เู กย่ี วข8อง

๔๒

๔๓

๔๔

๒.๔ สถานศึกษาได#รับความร=วมมือจากผู#ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีส=วน
ร=วมในการส=งเสริมการเรยี นรู#ของผูเ# รยี นตามศักยภาพ

ตลอดระยะเวลา ๑ ปU ส\งผลให8เกิดความสัมพันธVท่ีดีระหว\างบ8านและโรงเรียนนำมาซึ่งความ
ช\วยเหลือและสนับสนุนจากผู8ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาต\อไปอย\างไม\
หยดุ ย้ัง

๔๕

๔๖

๒.๕ จดั ทำรายงานผลการดำเนินงานและมีรายงานผลการดำเนนิ งานต=อผเู# ก่ยี วข#อง
การดำเนินงานระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียนสามารถดำเนินการได8อย\างมีประสิทธิภาพ มี

ขั้นตอน พร8อมด8วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเปQนบุคลากรหลักในการ
ดำเนินงานตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียน และมีการประสาน
ความร\วมมืออย\างใกล8ชิดกับครูที่เกี่ยวข8อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส\งเสริมจากโรงเรียน
ดังนั้น การจัดระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จึงดำเนินการส\งเสริม
ปƒองกัน ช\วยเหลือ และแก8ไขปnญหาให8แก\นักเรียนโดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากร
ที่เกี่ยวข8องเพื่อใช8ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให8มีคุณลักษณะที่พึงประสงคVและปลอดภัยจากสารเสพติด
เช\น แบบคัดกรองนักเรียนเปQนรายบุคคล แบบประเมิน SDQ EQ แบบบันทึกการเยี่ยมบ8านนักเรียนและแบบ
บนั ทึกการประชุมผปู8 กครองช้ันเรยี น เปนQ ต8น

กระบวนการระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาที่ดำเนินงาน คือ การ
รู8จักนักเรียนเปQนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การประชุมผู8ปกครอง และการรณรงคVเยี่ยมบ8านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% โดยเป’ดโอกาสให8ครูที่ปรึกษาได8ใช8รูปแบบออนไลนVในการเยี่ยมบ8านได8 ส\วนองคVประกอบอีก
๓ ด8านที่สำคัญในกระบวนการดูแลช\วยเหลือ ไม\ว\าจะเปQนการส\งเสริมนักเรียน การปƒองกันและช\วยเหลือ
นักเรียน งานระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียนมีการดำเนินการส\งต\อภายในเพื่อให8นักเรียนได8พูดคุยปรึกษาหารือ
ร\วมกับครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีการดำเนินการส\งต\อภายนอกไปยังศูนยVเพื่อนใจวัยรุ\นของโรงพยาบาล
เนินมะปราง เพื่อให8นักเรียนได8รับการบำบัดอย\างถูกวิธีมีความสัมพันธVเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ซึ่งเอื้อต\อการ
ดแู ลชว\ ยเหลอื นักเรยี นใหเ8 ปนQ ระบบท่มี ีประสิทธิภาพตอ\ ไป ดังรายละเอียดตอ\ ไปนี้

๔๗


Click to View FlipBook Version