The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norazwaabmutalip, 2019-12-30 08:45:56

RPT BM Tg.4 2020

RPT BM Tg.4 2020

 

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

 


 

TAHUN 2020
SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM


 


 

 

 

 

 

 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 

  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 

  TEMA
 1:
  1.1.1
 Mendengar,
  BBM
 :
 
MINGGU
 /
  SUKAN
 DAN
  1.1
 Mendengar,
  mengenal,
 menyebut
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ HEBAT
  Buku
 Teks
 
TARIKH
  REKREASI
 (DSKP)
  mengenal
 dan
  mengenal
 pasti
 perbezaan
  murid
 dapat;
 
 

  menyebut
 perkataan,
  sebutan
 perkataan,
 rangkai
  1.
 Mendengar
 
 dan
 mengenal
  Strategi
 PdPC:
 
 
Minggu
 1
  TAJUK:
  rangkai
 kata,
 istilah
  kata,
 istilah
 dan
 ungkapan
  sebutan
 sekurang-­‐kurangnya
  Kajian
 Masa
 Depan
  KBAT:
 
(2
 –
 3
 Jan
  MEREALISASIKAN
  dan
 ungkapan
 serta
  dalam
 pelbagai
 ujaran
  enam
 perkataan
 dan
 rangkai
  Pembelajaran
  1.
 Kemahiran
 Menaakul
 
IMPIAN
  intonasi
 ayat
 dalam
  dengan
 betul
 dan
 jelas.
 
  kata,
 istilah
 dan
 ungkapan
  Kooperatif
 
 -­‐-­‐
 “Round
 Robin”
 
2020)
 
 
  pelbagai
 ujaran.
  dalam
 pelbagai
 ujaran.
 
  2.
 Peta
 I-­‐think
 –
 

 
  2.1.1
 Membaca
 teks
  2.Menyebut
 dan
  EMK:
 
 
  Peta
 Pokok,
 Peta
 Dakap
 

  -­‐
 Kitalah
 Juara
  2.1
 Membaca
 secara
  syarahan
 dan
 pidato
  menyatakan
 dengan
 pasti
  Bahasa
 
 
 

  mekanis
 pelbagai
  dengan
 sebutan
 dan
  sekurang-­‐kurangnya
 enam
  Kelestarian
 Alam
  3.
 Aras
 Berfikir
 
 

  Syarahan
 
 :
  bahan
 prosa
 dan
 puisi.
  intonasi
 yang
 betul,
 nada
  sebutan
 perkataan
 dan
  Sekitar
  Mengingat
 
Kepentingan
 Sukan
  yang
 sesuai
 serta
  rangkai
 kata,
 istilah
 dan
 
  Memahami
 
Minggu
 2
  Air
 kepada
 Negara
  3.1
 Menulis
 untuk
  kepantasan
 yang
 wajar.
  ungkapan
 dengan
 jelas
 dan
 
  Menganalisis
 
(6
 –
 10
 Jan
  menerangkan
 makna
  betul.
  KOMSAS:
 
  Mengaplikasi
 
Karangan:
  kata
 dan
 istilah,
  3.1.1
 Menulis
 untuk
 
  Puisi
 –
 Syair
 Bidasari
 
 

 2020)
 
 Laporan
  rangkai
 kata,
  membina
 ayat
 dengan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Prosa
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  Tajuk
 :e-­‐
 sukan
  ungkapan
 dan
 ayat.
  membezakan
 makna
 kata,
  murid
 dapat;
 
  Kata,
 istilah,
 rangkai
 

 
  istilah,
 maksud
 rangkai
 kata,
  1.
 Membaca
 teks
 syarahan
  1.Prosa
 
 Moden
  kata,
 ungkapan
 
 
Prosa
 Tradisional
  4.1
 Memahami
 dan
  dan
 ungkapan
 dengan
 betul
  dengan
 sebutan
 dan
 intonasi
  Syarahan
 “Kepentingan
 
 
Cerpen
 /
 
  mengapresiasi
 karya
  mengikut
 konteks.
  yang
 betul,
 nada
 yang
 sesuai
  Sukan
 Air
 kepada
 
 
 
 
 
 
4.1.1
 Memahami
 dan
  serta
 kepantasan
 yang
 wajar.
  Negara”
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 
 
mengapresisasi
 untuk
 
 
  Penyoalan
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ 2.
 
 Prosa
 Tradisional
 
 
 
murid
 dapat;
 
 Kepimpinan
 Melalui
 
 
1.
 Menjelaskan
 makna
 kata,
  Teladan
 
istilah,
 maksud
 rangkai
 kata
  Teknik
 Bacaan
 :
 
dan
 ungkapan
 dengan
 betul
  QUACK
 
mengikut
 konteks
 formal.
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
murid
 dapat;
  Syarahan
 “Langkah-­‐
langkah
 untuk
 menjaga
 
alam
 sekitar”
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Prosa
 Moden
  sastera.
  menghubung
 kait
 aspek
  1.
 Mentafsir
 dan
 menghayati
 
 
Umum
 
  yang
 menarik
 dalam
 prosa
  nilai
 dalam
 teks
 prosa
 moden
 
 

  moden
 dan
 prosa
  dan
 prosa
 tradisional
 serta
 

  tradisional
  menghubung
 kait
 aspek
  CADANGAN
 STRATEGI
 
menarik
 (gaya
 bahasa)
 dalam
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 
MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  karya.
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  HEBAT
 
TEMA
 2:
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  Strategi
 PdPC:
  BBM
 
 :
 
Minggu
 3
  PENDIDIKAN
 (DSKP)
  1.1
 Mendengar,
  1.1.2
 Mendengar,
 memahami
  PEMBELAJARAN
  Pendekatan
 Inkuiri
 
  Buku
 Teks
 
(13–17
 Jan
 
  mengenal
 dan
 menyebut
  dan
 menuturkan
 ayat
 
 dalam
 
 
 
TAJUK:
 
  perkataan,
 rangkai
 kata,
  pelbagai
 ujaran
 dengan
 betul
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ EMK
 :
 Bahasa
  KBAT:
 
2020)
  INSAN
 TERDIDIK
  istilah
 dan
 ungkapan
  dan
 jelas.
 
  murid
 dapat;
 
  1.
 Fan-­‐N-­‐Pick
 
NEGARA
 SEJAHTERA
  serta
 intonasi
 ayat
 dalam
  1.
 Mendengar
 
 dan
 memahami
  Komsas
 :
 Cerpen
 Munsyi
  2.
 Kemahiran
 menaakul
 

  pelbagai
 ujaran.
  sebutan
 sekurang-­‐kurangnya
 
 
 
Tajuk
 :
 Nutrien
 untuk
  enam
 perkataan
 dan
 rangkai
  Teknik
 Bacaan
 :
 SQ4R
  2.
 Peta
 I-­‐think
 
 
Minda
  2.2
 Membaca
 untuk
  2.2.1
M  Meemmbbacaac,
 ma eunngetunakl
  kata,
 istilah
 dan
 ungkapan
 
  1.Peta
 Pokok
 

  dalam
 pelbagai
 ujaran.
  Modul
 HEBAT
 Bacaan
 :
 
  2.
 Peta
 Dakap
 

  memahami
 makna
  pasti
m daen
m  meanhjealamskiamn
  akna 2.Menuturkan
 
 enam
 sebutan
 
 
 
perkataan
 ,
 rangkai
 kata,
 istilah
  Bahasa
 dan
 Kesusateraan
  3.
 Aras
 Berfikir
 
 
Tajuk
 :
 Bahasa
  perkataan,
 rangkai
 kata,
  dm p
  eealnbkglauapukgmnaane
 ibat gr
 batek k
a  tt,auehailrta s
p as dnutaaa
i prlrananirptimh,
a  dddr,eaaaanrs.n
n  
.  et
  e
g  rartksyaiaraaitt
  dan
 ungkapan
 dengan
 jelas
 dan
 
  1.
 Menganalisis
 dan
 
Melayu
 di
 Persada
  istilah,
 serta
 ungkapan
 
  betul.
 
 
 
 
 
 menilai
 
Dunia
  dan
 ayat
 dalam
 pelbagai
 
 
 
 

  bahan.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 Penanda
 
murid
 dapat;
 
  wacana,Kata
 hubung,
 
Karangan
 Pendapat
  1.
 Membaca
 secara
 kuat
 dengan
  rangkai
 kata,
 istilah
 dan
 

  dalam pelbagai mementingkan
 sebutan
 huruf
  ungkapan
 
Tajuk
 :
 Evolusi
  dan
 bunyi,
 membaca
 mengikut
 
 
 
 
 
 
Pembelajaran
  bahan. intonasi,
 nada
 dan
 tekanan
 yang
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 :
 
Sepanjang
 Hayat
  betul
 dan
 sesuai.
 
 

  2.
 menjelaskan
 maklumat
  1.
 Pembentangan
 
tersurat
 dan
 tersirat
 dengan
  2.Evidens
 Borang
 SQ4R
 
3.2
 Menulis
 dan
  3.2.1
 Menulis
 untuk
 meramal
  betul
 daripada
 pelbagai
 bahan
 
 
mengemukakan
  sesuatu
 perkara
 yang
 dibaca,
  primer..
 
 
maklumat
 tentang
  didengar
 dan
 ditonton
 dengan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
sesuatu
 perkara.
  memberikan
 justifikasi
  murid
 dapat;
 
menggunakan
 ayat
 yang
  1.
 Menyatakan
 sesuatu
 alasan
 
gramatis.
 
 
  yang
 akan
 berlaku
 dan
 
menjadikan
 sesuatu
 yang
 wajar
 
dilakukan
 daripada
 dibaca,
 
didengar
 dan
 ditonton
 dengan
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

menggunakan
 ayat
 yang
 
gramatis
 berdasarkan
 bukti
 yang
 
kukuh.
 

 

Tatabahasa:
  5.1
 Memahami
 dan
  5.1.1
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐

  menggunakan
 bentuk
  menggunakan
 bentuk
 kata
  murid
 dapat;
 
Pembentukan
 Kata
  kata
 yang
 sesuai
 dalam
  tunggal
 dan
 kata
 majmuk
  1.
 Mengenal
 pasti
 dan
 menulis
 
 
pelbagai
 bidang.
 
  dengan
 betul
 mengikut
  bentuk
 kata
 tunggal
 dan
 kata
 
konteks.
  majmuk.
 
 

 
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
BBM
 :
 
TARIKH
  TEMA
 
 2
 :
  1.2
 Mendengar
 dan
  1.2.1
 
 Mendengar
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ HEBAT
  Buku
 Teks
 
PENDIDIKAN
 (DSKP)
  memahami
 perkataan,
  memberikan
 respons
  murid
 dapat;
 
 

 
  rangkai
 kata,
 istilah,
  dengan
 mengutamakan
  1.
 
 Mendengar,
 menyebut
 dan
  Strategi
 PdPC:
  KBAT:
 
Minggu
 4
  TAJUK:
  ungkapan
 dan
 ayat
  aspek
 kejelasan,
 nada,
 dan
  memberikan
 reaksi
 berkaitan
  -­‐
 Prinsip
 5P
  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 
(20
 –
 24
 Jan
  INSAN
 TERDIDIK
  dalam
 pelbagai
 ujaran.
  kefasihan
 dengan
 betul.
  dengan
 kata,
 istilah,
 ungkapan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  Kritis
 
NEGARA
 SEJAHTERA
  dan
 ayat
 yang
 diperdengarkan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 
2020)
 
  2.1
 Membaca
 secara
  2.1.1
 Membaca
 teks
 syarahan
  dari
 aspek
 kejelasan,
 nada
 dan
  -­‐
 Koperatif
  Kreatif
 

  Tema
  mekanis
 pelbagai
 bahan
  dan
 pidato
 dengan
 sebutan
  kefasihan
 yang
 betul.
  -­‐
 Kontekstual
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 

 Pendidikan
 Sivik
  prosa
 dan
 puisi.
  dan
 intonasi
 yang
 betul,
 nada
 
  -­‐
 Konstruktivisme
 
 
-­‐
 Nilai
 Kasih
 Sayang
  yang
 sesuai
 serta
 kepantasan
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  2.
 Peta
 I-­‐think
 
 

  yang
 wajar..
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  1.Peta
 Pokok
 
murid
 dapat;
 
 
 Kendiri
  2.
 Peta
 Dakap
 
-­‐
 Membawa
 Dunia
 ke
  1.
 
 Membaca
 teks
 
 pidato
  -­‐
 Masteri
 
 
Bilik
 Darjah
  dengan
 sebutan
 dan
 intonasi
  -­‐
 Modular
  3.
 Aras
 Berfikir
 
 
yang
 betul,
 nada
 yang
 sesuai
  -­‐
 Pembelajaran
 
  1.
 Menganalisis
 dan
 
serta
 kepantasan
 yang
 wajar
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
 
 
 
 
 menilai
 
daripada
 pelbagai
 bahan
 asli
  -­‐
 Didik
 Hibur
 
 
yang
 belum
 ditafsir.
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
 

 
EMK:
 
 
-­‐
 Bahasa
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Plot
 Novel
 Leftenan
  3.3
 Menulis
 untuk
  3.3.1
 Menulis
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

Adnan
 Wira
 Bangsa
  melengkapkan
 maklumat
  melengkapkan
 maklumat
  murid
 dapat;
  -­‐
 Nilai
 Murni
 
  Kata,
 istilah,
 rangkai
 kata,
 
dalam
 pelbagai
 bahan.
  dalam
 pelbagai
 bahan
  1.
 
 Mengenal
 pasti
 dan
 menulis
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  ungkapan/peribahasa
 
mengikut
 situasi
 dan
  maklumat
 yang
 tertinggal
 dalam
  -­‐
 Keusahawan
 
 
 
 
 
 
 
keperluan.
  pelbagai
 bahan
 mengikut
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 :
 
keadaan
 dan
 kerevelanannya.
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
 
 

Cerpen
  4.1
 Memahami
 dan
  4.1.1
 Memahami
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
  1.
 Pembentangan
 

 Ayam,
 Kaduk
 &
  mengapresiasi
 karya
  mengapresisasi
 untuk
  murid
 dapat;
  -­‐
 TMK
 
  2.
 
 Sumbang
 saran
 
Raja
  sastera.
  menghubung
 kait
 aspek
  1.
 Mentafsir
 dan
 menghayati
  -­‐
 Patriotisme
 
  2.
 Lembaran
 Bacaan
 
 

 
  yang
 menarik
 dalam
 prosa
  nilai
 dalam
 teks
 prosa
 moden
 
 
 
 
 
 QUACK
 
moden
 dan
 prosa
  dan
 prosa
 tradisional
 serta
  Komsas
 
 :
 
 
tradisional
  menghubung
 kait
 aspek
 menarik
  Cerpen/
 Prosa
 Moden
 
 
(gaya
 bahasa)
 dalam
 karya.
  Novel
 
 

 
 
Teknik
 Bacaan
 :
 

QUACK
 


 


 


 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
BBM
 
 :
 
HEBAT
  Buku
 Teks
 

 

  TEMA
 3
 :
  1.2
 Mendengar
 dan
  1.2.1Mendengar
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  KBAT:
 

  KERJAYA
 (DSKP)
  memahami
 perkataan,
  memberikan
 respons
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 

  rangkai
 kata,
 istilah,
  dengan
 mengutamakan
  1.
 
 Mendengar
 dan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  Kritis
 
Minggu
 5
  TAJUK:
 
  ungkapan
 dan
 ayat
  aspek
 kejelasan,
 nada,
 dan
  memberikan
 respons
 dengan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 
(27
 –
 31
 Jan
  MEMETIK
 BINTANG
  dalam
 pelbagai
 ujaran.
  kefasihan
 dengan
 betul.
  mengutamakan
 aspek
  -­‐
 Koperatif
  Kreatif
 

  kejelasan,
 nada,
 dan
  -­‐
 Kontekstual
 
2020)
  -­‐
 Kerjaya
 di
 Awan
  kefasihan
 dengan
 betul.
 
  -­‐
 Konstruktivisme
 

  Biru
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

-­‐
 Saksi
 Senyap
  2.2
  Membaca
  untuk
  2.2.1
 Membaca,
 mengenal
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 
Rungkai
 Misteri
  pasti
 dan
 menjelaskan
  murid
 dapat;
 
 
 Kendiri
 
 
memahami
  makna
  maklumat
 tersurat
 dan
  1.
 
 Membaca,
 mengenal
 pasti
  -­‐
 Masteri
  Peta
 I-­‐think
 
 
Karangan
 Bahan
  tersirat
 dengan
 betul
  dan
 menjelaskan
 maklumat
  -­‐
 Modular
  1.Peta
 Pokok
 
Rangsangan
  perkataan,
  rangkai
  daripada
 pelbagai
 bahan
  tersurat
 dan
 tersirat
 dengan
  -­‐
 Pembelajaran
 
  2.
 Peta
 Dakap
 

  primer.
  betul
 daripada
 pelbagai
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
 
 
Tajuk
 :
 Ciri-­‐ciri
  kata,
  istilah,
  serta
  bahan
 primer
 dengan
 tepat.
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Aras
 Berfikir
 
 
Pekerja
 Cemerlang
  3.4.1
 
 Menulis
 kerangka
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Mengaplikasi
 
ungkapan
  dan
  ayat
  karangan
 dengan
 menyusun
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  Menganalisis
 
Tatabahasa:
  dalam
  pelbagai
  dan
 menganalisis
 isi
 penting
  murid
 dapat;
  EMK:
 
  Menilai
 

  secara
 terancang.
  1.
 Membina
 kerangka
  -­‐
 Bahasa
 
  Mencipta
 
KataTerbitan
  bahan..
  karangan
 dengan
 menyusn
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
 Sekitar
 
 
5.1.2
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  dan
 menghuraikan
 keadaan/
  -­‐
 Nilai
 Murni
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
TEMA
 /
 TAJUK
  3.4
 Menulis
 untuk
  menggunakan
 pelbagai
 kata
  masalah/
 persoalan
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  Kata
 Terbitan
 
menghasilkan
 sesuatu
  terbitan
 dengan
 betul
  berkaitan
 dengan
 tema
  -­‐
 Keusahawan
 
  Sebutan
 &
 Intonasi
 
penulisan
 secara
  mengikut
 konteks.
  bahan
 mengikut
 asas-­‐asas
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  Sistem
 ejaan
 
terancang.
  tertentu
 yang
 ditetapkan.
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  Tanda
 baca
 

  -­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
  Tatabahasa
 
5.1
 
 Memahami
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 TMK
 
  Kosa
 Kata
 
menggunakan
 bentuk
  murid
 dapat;
  -­‐
 Patriotisme
 
 
 
 
 
 
 
kata
 yang
 sesuai
  1.
 
 Menyatakan
 dan
 
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 :
 
dalam
 pelbagai
 bidang
  menggunakan
 pelbagai
 kata
  Komsas
 
 :
  1.
 Pembentangan
 
terbitan
 (berimbuhan)
  Cerpen/
 Prosa
 Moden
  2.
 Lembaran
 Bacaan
 
 
dengan
 betul
 mengikut
 
 
keadaan
 menyeluruh
 atau
  Teknik
 Bacaan
 :
  SQ4R
 
latar
 belakang
 yang
 sesuai.
  SQ4R
  3.
 
 Bersoal
 jawab
 
CHATT
 
 
QUACK
 
ACID
 


 


  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
MINGGU
 /
 
TARIKH
  HEBAT
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Minggu
 6
  TEMA
 3
 :
  1.5
 Bersoal
 jawab
  1.5.3
 Bersoal
 jawab
 dalam
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐m
u  rid
  StrategiPdPC:
  BBM
 
 :
 
(3-­‐7
 Feb
  KERJAYA
 (DSKP)
  tentang
 sesuatu
  Pembelajaran
 Kontekstual
  BukuTeks
 

  perkara
 dengan
 
 situasi
  untuk
  meningkatkan
  kedbaopleaht:p
  asaran
  diri
  dalam
  Pembelajaran
 
 
2020)
  TAJUK:
 
  menggunakan
  bidang
 pendidikan
 dan
 kerjaya
  1.
 Bersoal
 jawab
 dalam
 pelbagai
  Konstruktivisme
 
 

  MEMETIK
 BINTANG
  pelbagai
 soalan
 
 dengan
 yakin
  situasi
 untuk
 meningkatkan
 
  KBAT:
 

  EMK:
  Kemahiran
 Berfikir
 Kritis
 
 
8
 Feb
  -­‐Menjulang
  Potensi
  2.3.Membaca
  untuk
 
  kebolehpasaran
 diri
 dalam
 bidang
  Nilai
 murni
 
  -­‐“Think-­‐Pair-­‐Share”
 
Cuti
  Diri
  memproses
  Kelestarian
 Global
 
 
Thaipusam
  maklumat
  daripada
 
  pendidikan
 dan
 kerjaya
 dengan
  Pendidikan
  Peta
 I-­‐think
 
 

  Rencana
 :
 
  pelbagai
 bahan.
 
  yakin
 
  Peta
 Alir
 
Harapan
 Setinggi
 
  KOMSAS:
 
 
 

  Gunung
  2.Melakonkan
 semula
 semasa
  Puisi
 Tradisioal:
 Gurindam
  Aras
 Berfikir
 

  3.4
 
  menghadiri
 sesi
 temuduga
  12
 Fasal
 Ketiga
  Memahami
 
Karangan
 :
  Menulis
 untuk
 
  Menganalisis
 
Perenggan
  menghasilkan
 sesuatu
  2.3.2
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐murid
  Puisi
 Moden
 :
  Menilai
 
Pendahuluan
  penulisan
 secara
  membanding
 beza
 maklumat
  dapat:
  Aku
 Membaca
 Lagi
 
 

  terancang.
 
  daripada
 pelbagai
 bahan
 teks
  1.
 
 Membaca
 teks
 berita
 dengan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
.
  dengan
 betul.
 
  sebutan
 dan
 intonasi
 yang
 betul,
  Modul
 HEBAT
 Bacaan
 –
 
 
  Sebutan,
 
-­‐
 Puisi
 Tradisonal
 :
 
 
  nada
 yang
 sesuai
 
  Kerjaya
  Intonasi
 dan
 kosa
 kata
 
Gurindam
 12
 Fasal
  4.1
  Memahami
  dan
 
 
 
  Kata-­‐kata
 puitis
 
Ketiga
  mengapresiasi
  karya
  2.
 Menyatakan
 maklumat
 penting
  Teknik
 Bacaan:
 
 
 

  sastera.
  3.4.2
  Menulis
  pelbagai
  jenis
  yang
 terdapat
 dalam
 rencana
  Chatt
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah:
 
-­‐
 Puisi
 Moden
 :
 
 
  perenggan
  pendahuluan
  yang
  dengan
 betul
 
  Penyoalan,
 penulisan
 
Aku
 Membaca
 Lagi
  menepati
  tema
  menggunakan
 
 
laras
  bahasa
  yang
  sesuai
  dan
 
gramatis.
 
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐murid
 
.
  dapat:
 
1.Menulis
 pelbagai
 jenis
 perenggan
 
4.1.2
 Memahami
 dan
  pendahuluan
 yang
 menepati
 
mengapresiasi
 puisi
 moden
  tugasan
 tema/
 perkara
 dasar
 
dan
 puisi
 tadisional
 dengan
  dengan
 laras
 bahasa
 yang
 sesuai
 
menyatakan
 respons
 peribadi
  dan
 gramatis
 
yang
 sesuai
 terhadap
 karya.
 
 
 

 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐murid
 
dapat;
 
1.Menghayati
 gaya
 bahasa
 dan
 
bentuk
 antara
 puisi
 moden
 dengan
 
puisi
 tradisional
 

 


 
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 


  HEBAT
 

 
TEMA
 4:
  1.3
 Mendengar
 dan
  1.3.1
 
 Mendengar,
 menyebut
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  BBM
 
 :
 
Minggu
 7
  PERTANIAN,
  memahami
 maklumat,
  semula
 dan
 menyusun
 fakta
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  Buku
 Teks
 
(10-­‐14
 Feb
  PENTERNAKAN
 DAN
  fakta,
 idea
 dan
 hujah
  serta
 hujah
 daripada
 pelbagai
  1.
 Memberikan
 dan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
 
 
PERIKANAN
 (DSKP)
  dalam
 pelbagai
 wacana
  situasi
 dengan
 betul,
 tepat
 dan
  menghuraikan
 idea/
 pandangan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  KBAT:
 
2020)
 
  dan
 memberikan
  bermakna.
  sesuatu
 perkara
 dalam
  -­‐
 Koperatif
 

  TAJUK:
  respons.
  perbualan
 secara
 spontan
  -­‐
 Kontekstual
  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 
MENJULANG
  2.3.3
 
 Membaca
 dan
 membuat
  dengan
 sopan
 santun.
  -­‐
 Konstruktivisme
  Kritis
 
HARAPAN
 DI
 BUMI
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  kesimpulan
 daripada
 bahan
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 
BERTUAH
  memproses
 maklumat
  dengan
 betul.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Kreatif
 

  daripada
 pelbagai
 bahan.
  murid
 dapat;
 
 
 Kendiri
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 
-­‐
 Semerah
 Rozel
  3.4.3
 Menulis
 perenggan
 isi
  1.
 
 Membaca
 untuk
  -­‐
 Masteri
 
 

  3.4
 Menulis
 untuk
  dengan
 huraian
 yang
 jelas
 dan
  mempersembahkan
 maklumat
  -­‐
 Modular
  Peta
 I-­‐think
 
 
-­‐
 Terbaik
 dari
 Kolam
  menghasilkan
 sesuatu
  kritis
 menggunakan
 bahasa
  daripada
 bahan
 yang
 betul
 serta
  -­‐
 Pembelajaran
 
  1.Peta
 Pokok
 
penulisan
 secara
  yang
 gramatis.
  membuat
 keputusan
 yang
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  2.
 Peta
 Dakap
 
Karangan
  terancang.
  bernas.
  -­‐
 Didik
 Hibur
 
 
-­‐
 Perenggan
 Isi
  5.2.1
 Mengenal
 pasti
 dan
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Aras
 Berfikir
 
 
5.2
 Memahami
 dan
  menggunakan
 golongan
 kata
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  Mengingat
 
Tatabahasa:
  menggunakan
 golongan
  nama
 dengan
 betul
 mengikut
  murid
 dapat;
  EMK:
 
  Memahami
 
Golongan
 Kata
 Nama
  kata
 yang
 sesuai
 dalam
  konteks.
  1.
 
 Menghuraikan
 sesuatu
  -­‐
 Bahasa
 
  Menganalisis
 
pelbagai
 bidang
  perenggan
 isi
 penting
 dengan
  -­‐Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  Mengaplikasi
 
menggunakan
 ayat
 yang
  -­‐
 Nilai
 Murni
  Menilai
 
gramatis
 dan
 ungkapan
 yang
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
 
 
menarik
 mengikut
 asas
 yang
  -­‐
 Keusahawan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
ditetapkan.
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  Kata
 Ganda
 

  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  Akronim
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
  Peribahasa
 
murid
 dapat;
  -­‐
 TMK
 
 
 
 
 
 
 
-­‐
 Patriotisme
 
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 :
 
1.
 Mengenal
 pasti
 dan
 
  1.
 Pembentangan
 
Komsas
 
 :
  2.
 Lembaran
 Bacaan
 
 
menggariskan
 golongan
 kata
  Cerpen/
 Prosa
 Moden
 
nama
 dengan
 betul
 mengikut
 
  ACID
 
konteks.
  Teknik
 Bacaan
 :
  3.
 
 Bersoal
 jawab
 
2.
 Membina
 6
 ayat
 daripada
  ACID
 
 


 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

golongan
 Kata
 Nama.
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 

  BBM
 
 :
 

  HEBAT
  Buku
 Teks
 

 
 

  TEMA
 4:
  1.2
 
 Mendengar
 dan
  1.2.1
 Mendengar
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  KBAT:
 
MINGGU
 /
  PERTANIAN,
  memahami
 perkataan,
  memberikan
 respons
 dengan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 
TARIKH
  PENTERNAKAN
 DAN
  rangkai
 kata,
 istilah,
  mengutamakan
 aspek
  1.
 Mendengar
 dan
 memberikan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  Kritis
 
PERIKANAN
 (DSKP)
  ungkapan
 dan
 ayat
  kejelasan,
 nada,
 dan
 kefasihan
  respons
 dengan
 mengutamakan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 

 
  dalam
 pelbagai
 ujaran..
  dengan
 betul..
  aspek
 kejelasan,
 nada,
 dan
  -­‐
 Koperatif
  Kreatif
 
Minggu
 8
  TAJUK
 :
  kefasihan
 dengan
 betul
 dan
  -­‐
 Kontekstual
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 
(17
 -­‐21
 Feb
  MENJULANG
  2.1
 
 Membaca
 secara
  2.1.2
 Membaca
 skrip
 drama
  tepat.
  -­‐
 Konstruktivisme
 
 
HARAPAN
 DI
 BUMI
  mekanis
 pelbagai
 bahan
  dengan
 intonasi
 yang
 betul
 dan
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Peta
 I-­‐think
 
 
2020)
  BERTUAH
  prosa
 dan
 puisi..
  nada
 yang
 sesuai.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  1.Peta
 Pokok
 

 
  murid
 dapat;
 
 
 Kendiri
  2.
 Peta
 Dakap
 

  -­‐
 Serikandi
 Berjasa
  1.
 Membaca
 skrip
 drama
  -­‐
 Masteri
 
 
dengan
 intonasi
 yang
 betul
 dan
  -­‐
 Modular
  Aras
 Berfikir
 
 

  nada
 yang
 sesuai.
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Mengingat
 
-­‐Realisasikan
 Impian
  2.
 Membina
 ayat
 dialog
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Memahami
 
daripada
 setiap
 
 perkataan
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Menganalisis
 
-­‐
 Pendekatan
 Tematik
 

 
EMK:
 
 
-­‐
 Bahasa
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Karangan:
  3.4
 
 Menulis
 untuk
  3.4.4
 
 Menulis
 untuk
 membuat
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  Mengaplikasi
 
Perenggan
  menghasilkan
 sesuatu
  kesimpulan
 yang
 lengkap
 dan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Nilai
 Murni
  Menilai
 
Kesimpulan/
 Penutup
  penulisan
 secara
  menepati
 tema
 menggunakan
  1.
 Menghasilkan
 sesuatu
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
 
 
terancang.
  ayat
 yang
 gramatis
 dan
  wacana
 lengkap
 dengan
  -­‐
 Keusahawan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
ungkapan
 yang
 menarik.
  menggunakan
 ayat
 yang
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
 
 Kata
 Terbitan
 
-­‐
 Puisi
 Tradisonal
  4.1
 Memahami
 dan
  gramatis
 dan
 ungkapan
 yang
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  Sebutan
 &
 Intonasi
 
Syair
 Bidasari
  mengapresiasi
 karya
  4.1.2
 Memahami
 dan
  menarik
 mengikut
 asas
 yang
  -­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
  Sistem
 ejaan
 

  sastera.
  mengapresiasi
 puisi
 moden
  ditetapkan.
  -­‐
 TMK
 
  Tanda
 baca
 
-­‐Puisi
 Moden
 
  dan
 puisi
 tadisional
 dengan
 
 
  -­‐
 Patriotisme
 
  Tatabahasa
 
Sang
 Gembala
 Kuda
  menyatakan
 respons
 peribadi
 
  Kosa
 Kata
 
yang
 sesuai
 terhadap
 karya.
 
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Komsas
 
 :
 
 

  murid
 dapat;
  Puisi
 Tradisional
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 :
 
1.Menghayati
 persoalan
 dan
  Puisi
 Moden
  1.
 Pembentangan
 
nilai
 antara
 puisi
 moden
 dengan
 
  2.
 Lembaran
 Bacaan
 
 
memberikan
 reaksi
 peribadi
  Teknik
 Bacaan
 :
 
yang
 sesuai.
  ACID
  ACID/
 SQ4R
 

  SQ4R
  3.
 
 Bersoal
 jawab
 

 
 
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 

  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
MINGGU
 /
  BBM
 
 :
 
TARIKH
  HEBAT
  Buku
 Teks
 

 

  TEMA
 5:
  1.3
 Mendengar
 dan
  1.3.2
 Mendengar,
 menganalisis
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  KBAT:
 
Minggu
 9
  PERINDUSTRIAN
  memahami
 maklumat,
  dan
 menerangkan
 maklumat
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 
(24
 -­‐28
 Feb
  (DSKP)
  fakta,
 idea
 dan
 hujah
  daripada
 pelbagai
 wacana
  1.
 
 Mendengar,
 menganalisis
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  Kritis
 

  dalam
 pelbagai
 wacana
  dengan
 betul
 dan
 bermakna..
  dan
 menerangkan
 maklumat
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 
2020)
  TAJUK:
  dan
 memberikan
  daripada
 pelbagai
 wacana
  -­‐
 Koperatif
  Kreatif
 

  MEMACU
  respons..
  dengan
 betul
 dan
 bermakna
  -­‐
 Kontekstual
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 

  PRODUKTIVITI
  secara
 individu
 atau
 kumpulan
  -­‐
 Konstruktivisme
 
 

  secara
 bersopan
 dan
 adab
 budi
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Peta
 I-­‐think
 
 
-­‐
 Rumah
 Pasang
 Siap
  pekerti.
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  1.Peta
 Pokok
 

 
 
 Kendiri
  2.
 Peta
 Dakap
 
Pendidikan
 Sivik
  -­‐
 Masteri
 
-­‐Nilai
 Hormat
  -­‐
 Modular
 
Menghormati
  -­‐
 Pembelajaran
 
 

 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

-­‐
 Khazanah
 Hutan
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  2.3.5
 
 Membaca
 dan
 mengulas
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Didik
 Hibur
 
 
Bakau
  murid
 dapat;
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
 
 Aras
 Berfikir
 
 
memproses
 maklumat
  pandangan
 penulis
 secara
  1.
 Membaca,
 menerangkan
 dan
 
  Mengingat
 
Karangan
 Fakta
  mentafsir
 suatu
 bahan
  EMK:
 
  Memahami
 

  daripada
 pelbagai
 bahan.
  rasional.
  rangsangan
 dan
 memberikan
  -­‐
 Bahasa
 
  Menganalisis
 
Tajuk
 :
 Langkah-­‐ pendapat/
 idea
 tersirat.
 
  -­‐Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  Mengaplikasi
 
langkah
 untuk
  3.4
 
 Menulis
 untuk
  3.4.5
 
 Menulis
 untuk
  -­‐
 Nilai
 Murni
  Menilai
 
Memajukan
 Industri
  menghasilkan
 sesuatu
  menghasilkan
 karangan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
 
 
Kek
 Sarawak
  penulisan
 secara
  dengan
 wacana
 yang
 lengkap,
  murid
 dapat;
  -­‐
 Keusahawan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
terancang.
  bahasa
 yang
 gramatis
 dan
  1.
 Menghasilkan
 wacana
 yang
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  Kata
 Kerja
 
Tatabahasa:
  ungkapan
 yang
 menarik.
  lengkap
 dengan
 laras
 bahasa
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
 
 
Golongan
 Kata
 Kerja
  yang
 gramatis
 dan
 sesuai
 serta
  -­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 :
 
5.2
 
 Memahami
 dan
  5.2.2
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  penggunaan
 ungkapan
 yang
  -­‐
 TMK
 
  1.
 Pembentangan
 
menggunakan
 golongan
  menggunakan
 golongan
 kata
  menarik.
  -­‐
 Patriotisme
 
  2.
 Lembaran
 Bacaan
 
 
kata
 yang
 sesuai
 dalam
  kerja
 dengan
 betul
 mengikut
 
 
 
pelbagai
 bidang
  konteks
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  ACID/
 SQ4R
 
murid
 dapat;
  Teknik
 Bacaan
 :
  3.
 
 Bersoal
 jawab
 
1.
 
 Menggunakan
 pelbagi
 jenis
  ACID
 
 
bentuk
 Kata
 kerja
 dengan
 betul
  SQ4R
 
 
berdasarkan
 konteks/
 keadaan/
 
 
fungsi
 yang
 sesuai.
 
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 

  TEMA
 5:
 

  PERINDUSTRIAN
  HEBAT
 
MINGGU
 /
  (DSKP)
 
TARIKH
 
  1.4
 Berbicara
 tentang
  1.4.1
 Menyampaikan
 pendapat
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  BBM
 
 :
 
TAJUK
 :
  sesuatu
 perkara
 dalam
  tentang
 sesuatu
 perkara
 dalam
  murid
 dapat;
  Pembelajaran
 Koperatif
  Buku
 Teks
 

  MEMACU
  pelbagai
 situasi
 formal
  perbualan
 santai
 secara
  1.
  Menyampaikan
  pendapat
  Pembelajaran
 Kontekstual
 
Minggu
 10
  PRODUKTIVITI
  dan
 tidak
 formal..
  bertatasusila
  tentang
  sesuatu
  perkara
  dalam
  Kajian
 Masa
 Depan
 
 
(2
 –
 6
 Mac
 
  perbualan
  santai
  secara
 
 
bertatasusila
 
 
 
2020)
  EMK:
 

  Bahasa
 
  KBAT
 

  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 

Kritis
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Prosa
 Tradisional:
  2.4
 
 Membaca
 secara
  2.4.1
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Nilai
 murni
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 
Kepimpinan
 Melalui
  ekstensif
 pelbagai
 bahan
  menghayati
 pelbagai
 bahan
  murid
 dapat;
  Sains
 dan
 Teknologi
  Kreatif
 
Teladan
  untuk
 mengukuhkan
  fiksyen
 dan
 bukan
 fiksyen
  1. Membaca
 dan
 
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 

  penguasaan
 bahasa
 dan
  untuk
 meningkatkan
  memahami
 bahan
 bacaan
 
 
 
meluaskan
 pengetahuan
  penguasaan
 kosa
 kata
 dalam
  secara
 luas
 liputan
  KOMSAS:
 
  Peta
 I-­‐think
 
 
bagi
 pembangunan
 diri.
  pelbagai
 bidang.
  2.
 Mengemukan
 kosa
 kata
 yang
  Prosa
 Tradisional
  1.
 Peta
 Alir
 
sukar
 difahami
 dan
 menyatakan
  Kepimpinan
 Melalui
  2.
 Peta
 Bulatan
 
Karangan
  3.5
 Menulis
 untuk
  3.5.1
 Mengolah
 pelbagai
 bahan
  maksud
 kosa
 kata
 yang
  Teladan
 
 
Berdasarkan
  Bahan
  mengolah
 maklumat
  menggunakan
 ayat
 yang
  dikemukakan.
 
 
 
Rangsangan
  bagi
 menghasilkan
  gramatis
 dan
 penanda
 wacana
 
 
 Aras
 Berfikir
 
 
-­‐
 Usaha
 Memajukan
  pelbagai
 bentuk
  yang
 sesuai.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Modul
 HEBAT
 Bacaan
 –
 
  1.
 Memahami
 
Industri
 Kecil
 dan
  penulisan
 dan
 grafik
  murid
 dapat;
  Pelancongan
  2.
 menganalisis
 
Sederhana
 
  4.2.1
 
 Menggunakan
  1.
 Mengolah
 maklumat
 
 
 
 
peribahasa
 dan
 menghubung
  daripada
 bahan.
  Teknik
 Bacaan
 :
 
 
kait
 maksudnya
 dengan
 betul
  2.
 Membuat
 karangan
 yang
  QUACK
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
mengikut
 konteks.
  lengkap
 dengan
 menggunakan
  ACID
  1.
 Kosa
 kata
 
ayat
 yang
 gramatis
 dan
 penanda
  2.
 Peribahasa
 
Peribahasa
  4.2
 
 Memahami
 dan
  wacana
 yang
 sesuai.
 
  3.
 Sebutan
 
menggunakan
 
  4.
 tatabahasa
 
 
 
 
 
peribahasa
 dalam
 lisan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
 
dan
 penulisan.
  murid
 dapat;
 
 
1.
 Memahami
 maksud
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 :
 
peribahasa.
 
  1.
 Pemerhatian
 
2.
 Menggunakan
 peribahasa
 dan
  2.
 Lisan
 
menghubung
 kait
 maksudnya
  3.
 Lembaran
 kerja
 
menikut
 konteks
 untuk
 
dipersembahkan
 dalam
 bentuk
  CATATAN
 
penulisan
 

 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
 
KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
MINGGU
 /
 
TARIKH
  HEBAT
 


 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Minggu
 11
  TEMA
 5:
  1.5
 Bersoal
 jawab
  1.5.3
 Bersoal
 jawab
 dalam
  Pada
 akhir
 pelajaran,
  Strategi
 PdPC:
  BBM
 
 :
 
(9
 –
 13
 Mac)
 
  PERINDUSTRIAN
  tentang
 sesuatu
  situasi
 untuk
 meningkatkan
  murid-­‐murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  Buku
 Teks
 

  perkara
 dengan
  kebolehpasaran
 diri
 dalam
  1.
 Bersoal
 jawab
 untuk
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
 
 
US
 1
  TAJUK:
 
  menggunakan
  bidang
 pendidikan
 dan
  meningkatkan
 keupayaan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 

  MEMACU
  pelbagai
 soalan.
  kerjaya
 dengan
 yakin..
  berkomunikasi
 agar
 menarik
  -­‐
 Koperatif
  KBAT:
 
PRODUKTIVITI
  perhatian
 orang
 lain
 bagi
  -­‐
 Kontekstual
  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 
Cuti
 
  2.1
 Membaca
 secara
  2.1.1
 Membaca
 teks
  menerima
 pendapat,
 idea
  -­‐
 Konstruktivisme
  Kritis
 
Pertengahan
  Pendidikan
 Sivik
  mekanis
 pelbagai
  syarahan
 dan
 pidato
  atau
 sebarang
 persembahan
 
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 
-­‐
 Nilai
  bahan
 prosa
 dan
 puisi
  dengan
 sebutan
 dan
 
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Kreatif
 
Penggal
 1
  Bertanggungjawab
  intonasi
 yang
 betul,
 nada
 
 
 Kendiri
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 
14
 Mac
 –
 22
  Lisan
  3.5
 
 Menulis
 untuk
  yang
 sesuai
 serta
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐ -­‐
 Masteri
 
 
Mac
 2020)
  mengolah
 maklumat
  kepantasan
 yang
 wajar.
  murid
 dapat;
  -­‐
 Modular
  Peta
 I-­‐think
 
 
Karangan
 Umum
  bagi
 menghasilkan
  1.
 Melafazkan
 teks
 syarahan
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Peta
 Alir
 

  Mewawancara
  pelbagai
 bentuk
  3.5.2
 
 Mengolah
 maklumat
  dan
 pidato
 mengikut
 tema
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Peta
 Buih
 
tokoh
 yang
 berjaya
  penulisan
 dan
 grafik.
  daripada
 pelbagai
 bahan
  dengan
 sebutan
 dan
 intonasi
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Peta
 Bulatan
 

  dalam
 perniagaan
  dalam
 bentuk
 grafik
 yang
  yang
 betul,
 nada
 yang
 sesuai
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
 
 
Minggu
 12
  sesuai
 dan
 menarik.
  serta
 kepantasan
 yang
 wajar.
 
  Aras
 Berfikir
 
 
(23
 –
 27
 Mac
  EMK:
 
  Memahami
 
2020)
  5.2.2
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Bahasa
 
  Menganalisis
 

  menggunakan
 golongan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Nilai
 Murni
 
 

  kata
 kerja
 dengan
 betul
  1.
 Menulis
 semula
 suatu
  -­‐
 Keusahawan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  mengikut
 konteks.
  maklumat
 dengan
 ayat
 lain
 
  Kata
 Kerja
 
tanpa
 mengubah
 maksud
 
  Kata
 Kerja
 Terbitan
 
Tatabahasa:
  5.2
 
 Memahami
 dan
  asal
 daripada
 pelbagai
 bahan
  Teknik
 Bacaan
 :
  Pembentukan
 Kata
 

  menggunakan
  grafik
 yang
 sesuai
 dan
  ACID
  Kerja
 
Golongan
 Kata
  golongan
 kata
 yang
  menarik.
  SQ4R
  Penggandaan
 Kata
 
Kerja
  sesuai
 dalam
 pelbagai
 
  QUACK
  Kerja
 
bidang
  CHATT
  Pemajmukan
 Kata
 Karja
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
 
 
murid
 dapat;
 
  Pentaksiran
 Bilik
 
1.
 
 Menggunakan
 pelbagi
  Darjah
 
 
jenis
 bentuk
 Kata
 Kerja
  1.
 Pemerhatian
 
dengan
 betul
 berdasarkan
  2.
 Soal
 jawab
 
konteks/
 keadaan/
 fungsi
  3.
 
 Lembaran
 Kerja
 
yang
 sesuai.
 
 


 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 


  HEBAT
 
Minggu
 13
 
(30
 Mac
 -­‐
 3
  TEMA
 
 6:
  1.6
 
 Mempersembahkan
  1.6.1
 Menyampaikan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  BBM
 
 :
 
April
 2020)
  PELANCONGAN
 
  maklumat
 secara
 lisan
  maklumat
 yang
 betul
 dan
 tepat
  murid
 dapat;
  1.Pembelajaran
  Buku
 Teks
 
(
 DSKP)
  tentang
 sesuatu
 perkara
  dalam
 bentuk
 pembentangan
  1.
 
 Menjelaskan
 idea
 dan
  Berasaskan
 Projek.
 
 

 
  dalam
 pelbagai
 situasi.
  serta
 perbahasan
 dengan
 jelas
  maklumat
 dalam
 puisi
 dengan
  2.
 Pembelajaran
  KBAT:
 
TAJUK
 :
  dan
 intonasi
 yang
 sesuai
 secara
  betul,
 tepat
 dan
 jelas.
  Kecerdasan
 Pelbagai
  1.
 Kemahiran
 Berfikir
 
DUNIA
  bertatasusila.
 
  3.
 Pembelajaran
 Koperatif
  Kritis
 
PELANCONGAN
  2.
 
 Menghuraikan
 peristiwa
 
  2.
 Kemahiran
 Berfikir
 
2.1.2
 
 Membaca
 skrip
 drama
  manarik
 daripada
 karya
 secara
 
  Kreatif
 
-­‐
 Tahan
 Menghijau
  2.1
 Membaca
 secara
  dengan
 intonasi
 yang
 betul
 dan
  kreatif.
  EMK:
  3.
 Kemahiran
 Menaakul
 
mekanis
 pelbagai
 bahan
 
  1.
 Bahasa
 
 
nada
 yang
 sesuai.
  2.
 Nilai
 Murni
  Peta
 I-­‐think
 
 
prosa
 dan
 puisi.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ 3.
 Kreatif
 dan
 Inovasi
  Peta
 Buih
 
3.6.1
 
 Menganalisis
 kesalahan
  murid
 dapat;
  4.
 TMK
  Peta
 Alir
 
Karangan
  3.6
 
 Mengedit
 dan
  bahasa
 dan
 kejituan
 idea
  1.
 
 Mendeklamasi
 sajak
 
 dalam
  5.
 Kelestarian
 Global
 
 
Berdasarkan
  Bahan
  memurnikan
 pelbagai
  dalam
 pelbagai
 teks.
  skrip
 drama
 dengan
 
  .Aras
 Berfikir
 
 
Rangsangan
  teks.
  menggunakan
 intonasi
 yang
 
  1.
 Memahami
 

  4.3.1
 
 Menghasilkan
 skrip
  sesuai
 secara
 kreatif
 dan
  KOMSAS:
 
  2.
 Mengaplikasi
 
Tajuk
 :
 
  drama
 secara
 berpandu
  bertatasusila.
  Puisi
 (Sajak)
  3.
 Menganalisis
 
Usaha
 Memajukan
  dengan
 menggunakan
 gaya
 
 
  4.
 Menilai
 
Sektor
 Pelancongan
  bahasa
 yang
 sesuai
 dan
 
  5.
 Mencipta
 
menarik.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
 
 
Drama
  4.3
 
 Menghasilkan
 karya
  Prosa
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  kreatif
 dalam
 bentuk
  murid
 dapat;
  1.
 Skrip
 Drama
  Sebutan
 dan
 intonasi
 
Berkhidmat
 untuk
  prosa
 dan
 puisi.
  1.Mengenal
 pasti
 kesalahan
 
  Sistem
 ejaan
 
Negara
  tatabahasa
 yang
 terdapat
 dalam
 
  Tatabahasa
 
-­‐Plot
  petikan
 teks.
  Modul
 HEBAT
 Bacaan
 –
 
 
  Kosa
 kata
 
-­‐Gaya
 Bahasa
 
  Peribahasa
 
 
 
2.Mengesan
 isi
 utama
 dan
 isi
  Pelancongan
 
 
 
 
 
 
sokongan
 dalam
 pelbagai
 teks.
  Pentaksiran
 Bilik
 Darjah
 
 

 
  Pemerhatian
 &
 Rekod
 
Lisan
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Teknik
 Bacaan
 :
  Latih
 Tubi
 Bertulis
 

 SQ4R
  Pentaksiran
 kendiri
 
murid
 dapat;
  CHATT
  Pentaksiran
 Rakan
 
1.Mengembangkan
 plot
 drama
  ACID
 
mengikut
 kronologi
 secara
  QUACK
 
kreatif.
 

 
2.Menghasilkan
 skrip
 drama
 
dengan
 menggunakan
 gaya
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

bahasa
 yang
 sesuai
 dan
 
menarik.
 

 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 

  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 

  TEMA
 
 6:
  1.7.1
 
 Berbincang
 dengan
  BBM
 
 :
 

  PELANCONGAN
 (DSKP)
  1.1
 Berbincang
 dan
  mengemukakan
 idea
 yang
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ HEBAT
  Buku
 Teks
 
MINGGU
 /
 
  berunding
 tentang
  bernas
 dan
 rasional
 tentang
  murid
 dapat;
 
 
TARIKH
  TAJUK:
  sesuatu
 perkara
  sesuatu
 perkara
 secara
  1.
 Mengemukakan
 pendapat
  Strategi
 PdPC:
  KBAT:
 
DUNIA
 PELANCONGAN
 
  bertatasusila
 
  secara
 perbincangan
 dengan
  -­‐
 Prinsip
 5P
  1.
 Kemahiran
 
Minggu
 14
 
  2.2
 Membaca
 untuk
  menggunakan
 ayat
 yang
 gramatis
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  Berfikir
 Kritis
 
(6
 -­‐
 10
 Apr
  memahami
 makna
  2.2.1
 Membaca,
 mengenal
  dan
 bahasa
 yang
 santun.
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  2.
 Kemahiran
 
Rumusan
 
  perkataan,
 rangkai
  pasti
 dan
 menjelaskan
  2.Menyatakan
 sekurang-­‐ -­‐
 Koperatif
  Berfikir
 Kreatif
 
2020)
  Tajuk
 
 :
 Usaha
  kata,
 istilah,
 serta
  maklumat
 tersurat
 dan
  kurangnya
 tiga
 isi
 penting
  -­‐
 Kontekstual
 
 

  Mempromosikan
 Kegiatan
  ungkapan
 dan
 ayat
  tersirat
 dengan
 betul
  berdasarkan
 topik
 yang
  -­‐
 Konstruktivisme
  Aras
 Berfikir
 
Pelancongan
  dalam
 pelbagai
  daripada
 pelbagai
 bahan
  dibicarakan
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Menaakul
 

  bahan.
  primer.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Mengaplikasikan
 
Petikan
 Umum
 
  murid
 dapat;
 
 
 Kendiri
  Menganalisis
 
3.1
 Menulis
 untuk
  1.
 mengenal
 pasti
 maklumat
  -­‐
 Masteri
  Menilai
 
menerangkan
 makna
  3.1.1
 Menulis
 untuk
 membina
  penting
 daripada
 petikan
 yang
  -­‐
 Modular
  Mencipta
 
kata
 dan
 istilah,
  ayat
 dengan
 membezakan
  disediakan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
 
rangkai
 kata,
  makna
 kata,
 istilah,
 maksud
  2.
 menerangkan
 sekurang-­‐
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
ungkapan
 dan
 ayat.
  rangkai
 kata,
 dan
 ungkapan
  kurangnya
 dua
 isi
 tersirat
  -­‐
 Didik
 Hibur
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
dengan
 betul
 mengikut
  berdasarkan
 petikan
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
konteks.
 
 
  -­‐
 Peta
 buih
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ EMK:
 
  berganda
 
murid
 dapat;
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
1.
 
 menulis
 maksud
 kata,
 istilah
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
dan
 ungkapan
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
2.
 Membina
 ayat
 dengan
 betul
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
megikut
 konteks.
  -­‐
 Keusahawan
 
 

  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
 
-­‐
 Kelestarian
 global
 
 
-­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Tatabahasa:
  5.2
 Memahami
 dan
  5.2.3
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 TMK
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
Golongan
 Kata
 Kerja
  menggunakan
  menggunakan
 golongan
 kata
  murid
 dapat;
  -­‐
 Patriotisme
 
 
 
golongan
 kata
 yang
  kerja
 dengan
 betul
 mengikut
  1.
 
 Menyenaraikan
 sekurang-­‐
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
TEMA
 /
 TAJUK
  sesuai
 dalam
  konteks.
  kurangnya
 tiga
 jenis
 Kata
 Adjektif
 
  Jenis
 Kata
 Adjektif
 
pelbagai
 bidang
  yang
 terdapat
 dalam
 petikan
  Teknik
 Bacaan
 :
  Sebutan
 &
 Intonasi
 
TEMA
 
 7:
  2.
 Membina
 ayat
 menggunakan
  CHATT
 
 
KESELAMATAN
  yang
 kata
 adjektif
 dengan
 betul
  QUACK
  PBD
 :
 
(DSKP)
  mengikut
 konteks/
 jenisnya
  -­‐
 
 Lisan
 

 
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
TAJUK:
  -­‐
 
 Kuiz
 
 

  DEMI
 KEDAMAIAN
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  -­‐
 
 Pembentangan
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
Lisan
  CATATAN
 
TARIKH
  -­‐
 Jebak
 Digital
  HEBAT
 
ABM/BBM
 :
 

  Karangan
 Umum
  1.7
 
 Berbincang
 dan
  1.7.2
 
 Berunding
 
 untuk
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  -­‐
 
 Buku
 teks
 
Minggu
 15
 
  berunding
 tentang
  menyelesaikan
 masalah
 secara
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
(13
 –
 17
 Apr
  -­‐
 Perenggan
  sesuatu
 perkara.
  kritis
 
 
 
  dan
 rasional
  1.
 
 Berbincang
 untuk
 mendapat
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
Pendahuluan
 (
 jenis
  menggunakan
 bahasa
 yang
  persetujuan
 tentang
 satu
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
2020)
  suasana,
 persoalan,
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  santun.
  masalah
 dengan
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 Petikan
 

  statistic
 dan
  memproses
 maklumat
  mempertimbangkan
 baik
  -­‐
 Kontekstual
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 

  gabungan)
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  2.3.1
 
 Membaca
 dan
 menilai
  buruknya
 dan
 disampaikan
  -­‐
 Konstruktivisme
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
bentuk
 serta
 kandungan
 teks
  dalam
 Bahasa
 yang
 bersantun
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 
 
3.4
 Menulis
 untuk
  daripada
 pelbagai
 bahan
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  KBAT:
 
dengan
 betul
 dan
 tepat.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
 
 Kendiri
  Mengaplikasikan
 
menghasilkan
 sesuatu
  murid
 dapat;
  -­‐
 Masteri
  Menganalisis
 
penulisan
 secara
  3.4.2Menulis
  pelbagai
  jenis
  1.
 
 Membaca,
 memberikan
 
  -­‐
 Modular
  Menilai
 
terancang..
  perenggan
  pendahuluan
  yang
  alasan
 yang
 munasabah
 tentang
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Mencipta
 
menepati
  tema
  menggunakan
  bentuk
 dan
 kandungan
 teks
 
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
 
 
laras
  bahasa
  yang
  sesuai
  dan
  daripada
 pelbagai
 bahan
 dengan
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
gramatis.
  tepat.
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 

  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ EMK:
 
  -­‐
 Peta
 buih
 berganda
 
murid
 dapat;
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
-­‐
 Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
1.Menghasilkan
  pelbagai
  jenis
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
-­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
perenggan
  pendahuluan
  yang
  -­‐
 Keusahawan
 
 
menepati
  tema
  menggunakan
 
laras
  bahasa
  yang
  sesuai
  dan
 
gramatis.
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 


  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
-­‐
 Kelestarian
 global
 
 
 
Puisi
 Moden
  4.1Memahami
 dan
  4.1.2
  Memahami
  dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  mengapresiasi
 karya
  mengapresiasi
  puisi
  moden
  murid
 dapat;
  -­‐
 TMK
 
  Sebutan
 dan
 Intonasi
 
-­‐
 Gelanggang
  sastera.
  dan
  puisi
  tadisional
  dengan
  -­‐
 Patriotisme
 
  Ejaan
 &
 Tanda
 baca
 
menyatakan
  respons
  peribadi
  1.Memahami
 dan
 
  Kosa
 Kata
 
STANDARD
  yang
 sesuai
 terhadap
 karya..
  Komsas
 
 :
  Tatabahasa
 
KANDUNGAN
  mengapresiasi
 puisi
 moden
  Puisi
 Tradisonal
 -­‐
 Seloka
 
 
1.8
 
 Mengulas
 sesuatu
  dengan
 menyatakan
 respons
 
  PBD
 :
 
perkara,
 isu
 atau
 topik.
  peribadi
 yang
 sesuai
 terhadap
  Teknik
 Bacaan
 :
  -­‐
 
 Sumbang
 saran
 
karya
 untuk
 mengembangkan
  CHATT
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
suatu
 idea.
  QUACK
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
ACID
 
 

  SQ4R
 

  CATATAN
 

 
CADANGAN
 STRATEGI
  ABM/BBM
 :
 
MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
  -­‐
 
 BUku
 teks
 
TARIKH
  PEMBELAJARAN
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
HEBAT
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 

  TEMA
 
 7:
  1.8.1
 
 Merumus
 isu
 semasa
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 
 Peta
 minda
 
KESELAMATAN
  dengan
 kritis
 dan
 bernas
  murid
 dapat;
  Strategi
 PdPC:
  -­‐
 Petikan
 
Minggu
 16
  (DSKP)
  secara
 jelas
 menggunakan
 ayat
  1.
 
 Membuat
 kesimpulan
 sama
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 
(20
 –
 24
 Apr
 
  yang
 betul
 dan
 gramatis.
  ada
 menerima
 atau
 menolak
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
TAJUK:
  tentang
 suatu
 isu
 semasa
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 
2020)
  DEMI
 KEDAMAIAN
  dengan
 mempertimbangkan
  -­‐
 Koperatif
  KBAT:
 

 
  baik
 buruknya.
  -­‐
 Kontekstual
 

  Pendidikan
 Sivik
 
  -­‐
 Konstruktivisme
 
-­‐Nilai
 Kegembiraan
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 

  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 

 
 Kendiri
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

-­‐
 Petikan
 Umum
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  2.3.2
 
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Masteri
  Mengaplikasikan
 

Soalan
 Pemahaman
  memproses
 maklumat
  membanding
 beza
 maklumat
  murid
 dapat:
  -­‐
 Modular
  Menganalisis
 

(m/s
 58)
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  daripada
 pelbagai
 bahan
 teks
  1.
 
 Membaca
 dan
 mengenal
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menilai
 
dengan
 betul.
  pasti
 perbezaan
 serta
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mencipta
 

persamaan
 maklumat/
 isi
  -­‐
 Didik
 Hibur
 
 

kandungan
 pelbagai
 bentuk
 teks
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 

dengan
 betul.
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 


  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 

  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 Peta
 buih
 berganda
 

Karangan
 Umum
  3.4
 Menulis
 untuk
  3.4.3
  Menulis
  perenggan
  isi
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 


  menghasilkan
 sesuatu
  dengan
  huraian
  yang
  jelas
  dan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 

-­‐Perenggan
 Isi
  penulisan
 secara
  kritis
  menggunakan
  bahasa
  1.
  Menulis
  dan
  meyiapkan
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
perenggan
  isi
  dengan
  huraian
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 

  terancang..
  yang
 gramatis
 
yang
  jelas
  dan
  kritis
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
Tajuk:
 Mengelakkan
 
menggunakan
  bahasa
  yang
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
 
 
Penipuan
 Menerusi
 
-­‐
 Pendidikan
 kewangan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
Internet
  gramatis
 dan
 betul.
 
-­‐
 TMK
 
  Kata
 Tugas
 

 
  -­‐
 Patriotisme
 
  Morfologi
 Kata
 Adjektif
 

Tatabahasa:
  5.2
 
 Memahami
 dan
  5.2.3
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
 
 


  menggunakan
 golongan
  menggunakan
 golongan
 Kata
  murid
 dapat;
 
  PBD
 :
 

Kata
 Adjektif
  kata
 yang
 sesuai
 dalam
  adjektif
 dengan
 betul
 mengikut
  1.
 Menyenaraikan
 sekurang-­‐ Teknik
 Bacaan
 :
  -­‐
 
 Aktiviti
 Lisan
 
CHATT
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
pelbagai
 bidang
  konteks.
  kurangnya
 lima
 jenis
 Kata
  QUACK
  -­‐
 
 Pembentangan
 
adjektif
 yang
 terdapat
 dalam
 
petikan
 
 

2.
 Membina
 ayat
 menggunakan
 

yang
 Kata
 adjektif
 dengan
 betul
 

mengikut
 konteks/
 jenisnya
 

 


 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 

HEBAT
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

PEPERIKSAAN
  TEMA
 
 8:
  1.8
 Mengulas
 sesuatu
  1.8.1
  Merumus
  isu
  semasa
  Pada
 akhir
 pelajaran
 murid-­‐murid
  Strategi
 PdPC:
  ABM/BBM
 :
 
PERTENGAHAN
  SEJARAH
  DAN
  perkara
 isu
 atau
 topik
  dengan
  kritis
  dan
  bernas
  secara
  dapat:
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 
 Buku
 teks
 
WARISAN
 (DSKP)
  jelas
  menggunakan
  ayat
  yang
  1.
 Memberi
 respon
 secara
 lisan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
TAHUN
 
  2.3
 Membaca
 untuk
  betul
 dan
 gramatis.
  dengan
 tepat,
 betul
 dan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
Minggu
 17
 -­‐
 19
  TAJUK:
  memproses
 maklumat
  bermakna
 
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
DALAM
 LIPATAN
  daripada
 pelbagai
  2.3.3
 Membaca
 dan
 membuat
  2.Merumus
  isu
  semasa
  dengan
  -­‐
 Kontekstual
  -­‐
 Petikan
 
27
 April
 -­‐
 15
  KENANGAN
  bahan
  kesimpulan
 daripada
 bahan
  kritis
  dan
  bernas
  secara
  jelas
  -­‐
 Konstruktivisme
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 
Mei
 2020
 
  dengan
 betul.
  menggunakan
  ayat
  yang
  betul
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

  Pendidikan
 Sivik
  3.4
 
 Menulis
 untuk
  dan
 gramatis.
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 
 
-­‐Nilai
 Kasih
 Sayang
  menghasilkan
 sesuatu
  3.4.4
  Menulis
  untuk
  membuat
 
 
 
 Kendiri
  KBAT:
 
**(Tertakluk
 
  penulisan
 secara
  kesimpulan
  yang
  lengkap
  dan
  -­‐
 Masteri
  Mengaplikasikan
 
kepada
  Petikan
 Umum
  terancang
  menepati
  tema
  menggunakan
  Pada
 akhir
 pelajaran
 murid-­‐murid
  -­‐
 Modular
  Menganalisis
 
-­‐
 Darah
 Sateria
  ayat
  yang
  gramatis
  dan
  dapat:
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menilai
 
perubahan)
  5.2
  Memahami
  dan
  ungkapan
 yang
 menarik.
  1.Membaca
 dengan
 jelas
 petikan
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mencipta
 

  Karangan
 Umum
  menggunakan
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  -­‐
 Didik
 Hibur
 
 

 
  golongan
  kata
  yang
  5.2.4
  Mengenal
  pasti
  dan
  (poster/
 puisi/
 prosa
 moden/
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
-­‐Perenggan
  sesuai
  dalam
  pelbagai
  menggunakan
  golongan
  kata
  grafik)
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Minggu
 20
  Kesimpulan
  bidang
  tugas
  dengan
  betul
  mengikut
  2.
 Memberikan
 respon
 secara
  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
(18
 -­‐
 22
 Mei
 
  konteks.
  peribadi
 berkaitan
 maklumat
 dan
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Tajuk:
 Langkah-­‐ membuat
 kesimpulan
 tentang
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
2020)
  langkah
  bahan
 yang
 dibaca
  Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 

  Menghargai
 Tokoh
  Pada
 akhir
 pelajaran
 murid
 dapat:
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 

  Kemerdekaan
  1.Menulis
 dan
 membina
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
Negara
  perenggan
 kesimpulan
 yang
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 

 
  lengkap
 dan
 menepati
 tema
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
 
 
Tatabahasa:
  menggunakan
 ayat
 yang
 gramatis
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  dan
 ungkapan
 yang
 menarik.
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  Sebutan
 &
 Intonasi
 
Golongan
 Kata
 
  -­‐
 TMK
 
  Kata
 Tugas
 
Tugas
  -­‐
 Patriotisme
 
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  PBD
 :
 
murid
 dapat:
 
  -­‐
 
 Main
 Peranan
 
1.Menjelaskan
 dan
 membina
 ayat
  Teknik
 Bacaan
 :
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
yang
 gramatis
 dengan
  CHATT
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
menggunakan
 kata
 tugas
 dalam
  QUACK
  -­‐
 
 Pembentangan
 
pelbagai
 laras
 bahasa
 dengan
 
 
 
betul
 mengikut
 konteks
  Petikan
 Laras
 
 
 
-­‐Laras
 sukan
 
 
-­‐Laras
 Sains
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
TEMA
 
 8:
 
  1.3.1
  Mendengar,
  menyebut
  BBM
 
 :
 

  SEJARAH
 DAN
  1.3
  Mendengar
  dan
  semula
  dan
  menyusun
  fakta
  HEBAT
  Buku
 Teks
 
WARISAN
 (DSKP)
  memahami
  maklumat,
  serta
  hujah
  daripada
  pelbagai
  Video/
 Audio
 
Cuti
 Penggal
 1
 
  fakta,
  idea
  dan
  hujah
  situasi
 dengan
 betul,
 tepat
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  Peta
 KBAT
 
(21
 Mei
 –
 7
  TAJUK:
  dalam
  pelbagai
  wacana
  bermakna..
 
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
 
 
Jun
 
 2010)
  DALAM
  LIPATAN
  dan
  memberikan
  1.
 Mendengar
 
 dan
 menyebut
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  KBAT:
 

  KENANGAN
  respons
  2.3.3Membaca
  dan
  membuat
  sekurang-­‐kurangnya
 enam
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  Mengaplikasikan
 

 
  kesimpulan
  daripada
  bahan
  perkataan
 dan
 rangkai
 kata,
  -­‐
 Koperatif
  Menganalisis
 

  -­‐Tekstil
 Warisan
 
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  dengan
 betul.
  istilah
 dan
 ungkapan
 dalam
  -­‐
 Kontekstual
  Menilai
 
Minggu
 21
  memproses
 maklumat
  pelbagai
 ujaran.
  -­‐
 Konstruktivisme
  Mencipta
 
(8
 –
 12
 Jun
  Petikan
 Umum
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  3.4.4
  Menulis
  untuk
  membuat
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 
 
2020)
 
  kesimpulan
  yang
  lengkap
  dan
  2.
 menyusun
 fakta
 serta
 hujah
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 

  -­‐
 Tercatat
 dalam
  3.4
 Menulis
 untuk
  menepati
  tema
  menggunakan
 
 
 Kendiri
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 

  Sejarah
  menghasilkan
 sesuatu
  ayat
  yang
  gramatis
  dan
  daripada
 pelbagai
 situasi
  -­‐
 Masteri
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
penulisan
 secara
  ungkapan
 yang
 menarik.
  dengan
 betul,
 tepat
 dan
  -­‐
 Modular
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Karangan
 Umum
  terancang.
 
  bermakna.
  -­‐
 Pembelajaran
 
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 

  .
  4.4.1
 
 Mempersembahkan
 
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
Tajuk:
 Kepentingan
  sketsa
 dalam
 bentuk
  -­‐
 Didik
 Hibur
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
Memulihara
  4.4
 
 Mempersembahkan
  multimedia
 secara
 kreatif
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
Bangunan
 Bersejarah
  pelbagai
 prosa
 dan
 puisi
  menarik.
  murid
 dapat;
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
secara
 kreatif.
  1.
  Membaca
  dan
  membuat
  EMK:
 
 
 
Novel
  kesimpulan
  daripada
  bahan
  -­‐
 Bahasa
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  dengan
  betul
  dengan
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  Sebutan
 &
 Intonasi
 
Leftenan
 Adnan
 Wira
  menggunakan
  ayat
  yang
  -­‐
 Nilai
 Murni
  Ejaan
 
Bangsa
  gramatis.
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  Tanda
 Baca
 

  -­‐
 Keusahawan
 
 
 
-­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  PBD
 :
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Aktiviti
 pertuturan
 
murid
 dapat:
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
1.Menulis
 perenggan
  -­‐
 TMK
 
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
pendahuluan
 yang
 menepati
  -­‐
 Patriotisme
 
  -­‐
 
 Pembentangan
 
tugasan
 tema/
 perkara
 dasar
 
 
 
dengan
 laras
 bahasa
 yang
 sesuai
  Teknik
 Bacaan
 :
 
dan
 gramatis
 serta
 ungkapan
  CHATT
 
menarik.
  QUACK
 

  ACID
 
SQ4R
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
murid
 dapat:
 
1.Memyampaikan,
 membuat
 
klip
 
 video
 ,
 mempertunjukkan
 
sketsa
 dalam
 multimedia
 secara
 
kreatif
 dan
 menarik.
 

 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 


 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 

TARIKH
  HEBAT
 


  TEMA
 
 9:
  1.1
 Mendengar,
  1.1.2
 Mendengar,
 memahami
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  ABM/BBM
 :
 
Minggu
 22
  JATI
 DIRI,
 PATRIOTISME
  mengenal
 dan
 menyebut
  dan
 menuturkan
 ayat
 
 dalam
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 
 Buku
 teks
 
(15
 -­‐19
 Jun
  DAN
  perkataan,
 rangkai
 kata,
  pelbagai
 ujaran
 dengan
 betul
  1.
 Mendengar
 
 dan
 memahami
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
KEWARGANEGARAAN
 
  istilah
 dan
 ungkapan
  dan
 jelas.
 
  sebutan
 sekurang-­‐kurangnya
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
2020)
  (
 DSKP)
  serta
 intonasi
 ayat
 dalam
  enam
 perkataan
 dan
 rangkai
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 
 Peta
 minda
 

 
  pelbagai
 ujaran.
  2.3.3
  Membaca
  dan
  membuat
  kata,
 istilah
 dan
 ungkapan
  -­‐
 Kontekstual
  -­‐
 Petikan
 

  TAJUK
 :
  kesimpulan
  daripada
  bahan
  dalam
 pelbagai
 ujaran.
  -­‐
 Konstruktivisme
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 
SAYANGI
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  dengan
 betul.
 
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
MALAYSIAKU
  memproses
 maklumat
  2.Melafazkan
 
 enam
 sebutan
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 
 
daripada
 pelbagai
 bahan.
  perkataan
 ,
 rangkai
 kata,
 istilah
 
 
 Kendiri
  KBAT:
 
PetikanUmum
 
  dan
 ungkapan
 dengan
 jelas
 dan
  -­‐
 Masteri
  Kritis
 &
 Kreatif
 

  betul.
  -­‐
 Modular
  Menaakul
 
Identitiku
 
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
 

 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Didik
 Hibur
  Mengaplikasikan
 
murid
 dapat;
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Menganalisis
 
1.
 Membaca,
 menerangkan
 dan
 
  Menilai
 
membuat
 kesimpulan
 suatu
  EMK:
 
  Mencipta
 
bahan
 rangsangan
 dan
  -­‐
 Bahasa
 
 
 
memberikan
 pendapat/
 idea
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
tersirat.
 
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
-­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
Karangan
  3.4
 Menulis
 untuk
  3.4.5
 Menulis
 untuk
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Berdasarkan
  Bahan
  menghasilkan
 sesuatu
  menghasilkan
 karangan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
Rangsangan
  penulisan
 secara
  dengan
 wacana
 yang
 lengkap,
  1.
 
 Menghasilkan
 perenggan
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 

  terancang.
  bahasa
 yang
 gramatis
 dan
  karangan
 dengan
 menggunakan
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
Tajuk:Memupuk
  ungkapan
 yang
 menarik..
  ayat
 yang
 gramatis
 dan
  -­‐
 TMK
 
 
 
Semangat
 Kejiranan
  ungkapan
 yang
 menarik
  -­‐
 Patriotisme
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
mengikut
 asas
 yang
 ditetapkan.
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Tatabahasa:
  5.2
 Memahami
 dan
  5.2.4
 Mengenal
 pasti
 dan
 
 
  Ayat
 Dasar
 

  menggunakan
 golongan
  menggunakan
 golongan
 kata
 
 
 
Golongan
 Kata
 
 Tugas
  kata
 yang
 sesuai
 dalam
  tugas
 dengan
 betul
 mengikut
  1.
 
 Menyatakan
 dan
  Teknik
 Bacaan
 :
  PBD
 :
 
(Menyambungkan
  pelbagai
 bidang
  konteks.
  menggunakan
 kata
 tugas
 yang
  ACID
  -­‐
 
 Permainan
 
Ayat)
  betul
 dan
 sesuai
 dalam
 pelbagai
  CHATT
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
situasi/bidang.
  QUACK
  -­‐
 
 Kuiz
 /
 Lisan
 
SQ4R
  -­‐
 
 Pembentangan
 


 

MIINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
ABM/BBM
 :
 

  HEBAT
  -­‐
 Buku
 teks
 
Minggu
 23
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
(22
 –
 26
 Jun
  TEMA
 
 9:
  1.6
 Mempersembahkan
  1.6.1
 Menyampaikan
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐ Strategi
 PdPC:
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
JATI
 DIRI,
 PATRIOTISME
  maklumat
 secara
 lisan
  maklumat
 yang
 betul
 dan
 tepat
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
2020)
  DAN
  tentang
 sesuatu
 perkara
  dalam
 bentuk
 pembentangan
  1.
 Menyampaikan
 maklumat
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 Petikan
 

  KEWARGANEGARAAN
 
  dalam
 pelbagai
 situasi.
  serta
 perbahasan
 dengan
 jelas
  yang
 betul
 dan
 tepat
 dalam
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

  (
 DSKP)
  dan
 intonasi
 yang
 sesuai
 secara
  bentuk
 pembentangan
  -­‐
 Konstruktivisme
 
 
2.3
 
 Membaca
 untuk
  bertatasusila
  dengan
 jelas
 dan
 intonasi
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  KBAT:
 

  memproses
 maklumat
  yang
 sesuai
 secara
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Menaakul
 
TAJUK:
  daripada
 pelbagai
  2.3.5
 
 Membaca
 dan
  bertatasusila
 
 
 Kendiri
 
 
SAYANGI
  bahan.
  mengulas
 pandangan
 
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
MALAYSIAKU
  penulis
 secara
 rasional.
 
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mengaplikasikan
 

  -­‐
 Didik
 Hibur
  Menganalisis
 
-­‐Menu
 Malaysia
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Menilai
 
Serata
 Dunia
  murid
 dapat;
 
  Mencipta
 
Petikan
 Umum
  1.
 Membaca,
 menerangkan
  EMK:
 
 
dan
 mentafsir
 suatu
 bahan
  -­‐
 Bahasa
 
 
rangsangan
 dan
 memberikan
  -­‐
 Nilai
 Murni
 
pendapat/
 idea
 tersirat.
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Karangan
 Umum
  3.4
 
 Menulis
 untuk
  3.4.4
 
 Menulis
 untuk
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
 
 

  menghasilkan
 sesuatu
  membuat
 kesimpulan
 yang
  murid
 dapat;
  -­‐
 Patriotisme
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
Tajuk:
 Usaha-­‐usaha
  penulisan
 secara
  lengkap
 dan
 menepati
 tema
  1.
 Menghasilkan
 sesuatu
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Melahirkan
  terancang.
  menggunakan
 ayat
 yang
  wacana
 lengkap
 dengan
  Teknik
 Bacaan
 :
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
Semangat
  gramatis
 dan
 ungkapan
  menggunakan
 ayat
 yang
  CHATT
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
Patriotisme
 dalam
  yang
 menarik.
  gramatis
 dan
 ungkapan
 yang
  QUACK
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
Kalangan
  menarik
 mengikut
 asas
 yang
  ACID
 
 
Masyarakat
  4.4.2
 
 Mempersembahkan
  ditetapkan.
  SQ4R
  PBD
 :
 
syair
 dan
 pantun
 dengan
 
 
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
nada
 dan
 intonasi
 yang
  -­‐
 
 Permainan
 
Puisi
 Moden
  4.4
 Mempersembahkan
  sesuai
 menggunakan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kuiz
 /
 Lisan
 

  pelbagai
 prosa
 dan
 puisi
  pelbagai
 media
 secara
  murid
 dapat;
 
 
www.sibermerdeka.
  secara
 kreatif.
  kreatif.
  1.
 
 Mempertunjukkan,
 
com.my
  mendendangkan,
 melafazkan
  CATATAN
 

  syair
 dan
 pantun
 secara
 

  kreatif
 dengan
 nada
 dan
  BBM
 
 :
 
 
intonasi
 yang
 sesuai
 dengan
 
 Buku
 Teks
 
penggunaan
 multimedia
 
 

  KBAT:
 .
 
 
Kemahiran
 Berfikir
 Kritis,
 

  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  Kreatif
 &
 Menaakul
 

  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
 
MINGGU
 /
  Aras
 Berfikir
 
TARIKH
  HEBAT
  •Mengaplikasi
 
•Menganalisis
 

  TEMA
 
 10:
  1.5
 Bersoal
 jawab
  1.5.3
 Bersoal
 jawab
 dalam
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐ Strategi
 PdPc:
  •Menilai
 
Minggu
 24
  BAHASA
  DAN
  tentang
 sesuatu
 perkara
  situasi
 untuk
 meningkatkan
  murid
 dapat;
  ● Prinsip
 5P
 
(29
 Jun
 –
 3
  dengan
 menggunakan
  kebolehpasaran
 diri
 dalam
  1.
 Bersoal
 jawab
 dalam
 situasi
  ● Penyelesaian
 
Julai
 2020)
  KESUSASTERAAN
  pelbagai
 soalan.
  bidang
 pendidikan
 dan
 kerjaya
  untuk
 meningkatkan
 
dengan
 yakin.
  kebolehpasaran
 diri
 dalam
  Masalah
 

  bidang
 pendidikan
 dan
 kerjaya
  ● Didik
 hibur
 
dengan
 yakin
 dengan
  ● Pembentangan
 
TAJUK:
  pengalaman
 dan
 kehidupan
  ●
 
 Koperatif
 
BAHASA
 BUGAR,
  murid.
  ● Bimbingan
 berfokus
 

 
 
SASTERA
 KEKAR
  EMK:
 


  ● patriotisme
 

Pendidikan
 Sivik
 

-­‐Nilai
 Hormat
 
Menghormati
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Petikan
 Umum
  2.4
  Membaca
  secara
  2.4.1
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ ● Nilai
 Murni
  •Mencipta
 


  ekstensif
  pelbagai
  bahan
  menghayati
 pelbagai
 bahan
  murid
 dapat;
 
 
 

-­‐
 Pencinta
 Bahasa
  untuk
  mengukuhkan
  fiksyen
 dan
 bukan
 fiksyen
  1.
 Membaca
 dan
 memahami
  KOMSAS:
 
  PAK
 21
 :
 
penguasaan
  bahasa
  dan
  untuk
 meningkatkan
  bahan
 bacaan
 secara
 luas
  CERPEN
 Munsyi
 (Fiksyen)
  •
 Round
 Table
 
meluaskan
  pengetahuan
  penguasaan
 kosa
 kata
 dalam
  liputan
  Artikel
 (Bukan
 Fiksyen)
  •
 Team
 
 
bagi
 pembangunan
 diri.
 
  pelbagai
 bidang.
  2.
 Mengemukakan
 kosa
 kata
 
 
 
 
 Worb-­‐Web
 
yang
 sukar
 difahami
 dan
  Modul
 HEBAT
 Bacaan
 –
 
 
 
Karangan
  3.4
 Menulis
 untuk
  3.4.5
 Menulis
 untuk
  menyatakan
 maksud
 kosa
 kata
  Teknik
 Bacaan
 :
 
 
 Peta
 I-­‐think
 
 
menghasilkan
 karangan
  yang
 dikemukakan.
  QUACK
 &
 ACID
  •Peta
 buih
 
Berdasarkan
  Bahan
  menghasilkan
 sesuatu
  dengan
 wacana
 yang
 lengkap,
 
  •Peta
 buih
 berganda
 
Rangsangan
  penulisan
 secara
  *Strategi
  pdp
  dan
  Elemen
  •Peta
 titi
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Merentas
  Kurikulum(EMK)
  •Peta
 pokok
 
murid
 dapat;
  hanyalah
 cadangan.
 Guru-­‐
 
1.
 Menghasilkan
 wacana
 yang
 
guru
  boleh
  menggunakan
 
 

  terancang.
 
  bahasa
 yang
 gramatis
 dan
  lengkap
 dengan
 laras
 bahasa
 
yang
 gramatis
 dan
 sesuai
 serta
  strategi/EMK
  yang
  SISTEM
 BAHASA:
 
 
Tajuk:
 Kepentingan
 
  ungkapan
 yang
 menarik.
 
  berbeza
  mengikut
  Sebutan
 dan
 intonasi
 
 
 
 

Minggu
 Bahasa
  penggunaan
 ungkapan
 yang
  kesesuaian
  murid
  dan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menarik.
 

  tema
 yang
 diajar.
  PENTAKSIRAN
 

Tatabahasa:
  5.3
 Memahami
 dan
  5.3.3
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐ •
 Latihan
 bertulis
 


  menggunakan
 ayat
 yang
  menggunakan
 ayat
 tunggal
  murid
 dapat:
  •
 Pembentangan
 

Ayat
 Susunan
 Biasa
  sesuai
 dalam
 pelbagai
  susunan
 biasa
 dan
 susunan
  1.
  Mengkategorikan
  dan
 
 

dan
 Susunan
  bidang
 
  songsang,
 dan
 ayat
 majmuk
  menghasilkan
  enam
  ayat
 
Songsang
  yang
 betul
 mengikut
 konteks
  tunggal
  susunan
  biasa
  dan
 

  susunan
 songsang.
 

  2.
  Membina
  enam
  ayat
  majmuk
 

yang
 betul
 mengikut
 konteks
 


 
 
 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 

 
HEBAT
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Minggu
 25
  TEMA
 
 10:
  1.3
 Mendengar
 dan
  1.3.2
 Mendengar,
 
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid
  -­‐ Strategi
 PdPC:
  BBM
 
 :
 
(6
 –
 10
 Julai
  BAHASA
 DAN
  memahami
 maklumat,
  menganalisis
 dan
 
  murid
 dapat:
  -­‐
 Prinsip
 5P
  Buku
 Teks
 
KESUSTERAAN
  fakta,
 idea
 dan
 hujah
  menerangkan
 maklumat
 
  1.Mendengar
 dan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  Modul
 Hebat
 
2020)
  (DSKP)
  dalam
 pelbagai
  daripada
 pelbagai
 
  menganalisis
 maklumat
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  Video
 

 
  wacana
 dan
  wacana
 dengan
 betul
 
  daripada
 petikan
 rencana
  -­‐
 Koperatif
  Lembaran
 Bacaan
 

  TAJUK:
  memberikan
 respons
 
  dan
 bermakna.
 
  dengan
 betul
 dan
 bermakna.
 
  -­‐
 Kontekstual
 
 
BAHASA
 BUGAR,
 
 
  2.Menerangkan
 maklumat
  -­‐
 Konstruktivisme
  KBAT
 
 :
 
SASTERA
 KEKAR
 
  yang
 terdapat
 dalam
 petikan
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Kemahiran
 Berfikir
 

  2.3
  Membaca
  untuk
 
  dengan
 betul
 dan
 bermakna.
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Kritis,
 Kreatif
 &
 
-­‐
 Sastera
 untuk
  memproses
  maklumat
  2.3.3
 Membaca
 dan
 
 
 Kendiri
  Menaakul
 
Masyarakat
  daripada
  pelbagai
  membuat
 kesimpulan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Masteri
 
 
Petikan
 Umum
  bahan.
  daripada
 bahan
 dengan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Modular
  Aras
 Berfikir
 
 :
 

  betul.
  1.
 Membaca
 petikan
 teks
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Mengaplikasikan
 
-­‐
 Sastera
 dari
 Utara
  3.5
 
 Menulis
 untuk
  dengan
 sebutan
 dan
 intonasi
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Menganalisis
 
mengolah
 maklumat
  3.5.1
 
 Mengolah
 pelbagai
  yang
 betul,
 nada
 yang
 sesuai
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Menilai
 
Karangan
 Umum
  bagi
 menghasilkan
  bahan
 menggunakan
 ayat
  serta
 kepantasan
 yang
 wajar.
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Mencipta
 

  pelbagai
 bentuk
  yang
 gramatis
 dan
 penanda
  2.Membuat
 kesimpulan
 
 
 
Tajuk:
 Usaha
  penulisan
 dan
 grafik.
  wacana
 yang
 sesuai.
  berdasarkan
 teks
 yang
  EMK:
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
Memartabatkan
  dibaca
 secara
 bertulis.
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Bahasa
 dan
 Sastera
  4.3
 Mempersembahkan
  4.4.1
 
 Mempersembahkan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
Melayu
 dalam
  pelbagai
 prosa
 dan
 puisi
  cerpen
 secara
 langsung
  murid
 dapat;
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
Kalangan
  secara
 kreatif.
  dengan
 kreatif
 dan
 menarik.
  1.
 Mengolah
 maklumat
 
  -­‐
 TMK
 
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
Masyarakat
  daripada
 pelbagai
 bahan
  -­‐
 Patriotisme
 
 
 
prosa
 atau
 grafik
 
 
 
Cerpen:
  2.
 Membuat
 karangan
 yang
  Teknik
 Bacaan
 :
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  lengkap
 dengan
  CHATT
 
 
Munsyi
  menggunakan
 ayat
 yang
  QUACK
  PBD
 :
 
gramatis
 dan
 penanda
  ACID
  -­‐
 
 Aktiviti
 Lisan
 
wacana
 yang
 sesuai.
 
  SQ4R
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  -­‐
 
 Pembentangan
 
murid
 dapat;
 
 
1.Mempertunjukkan,
 
menceritakan,
 
 melafazkan
 
prosa/
 cerita
 pendek
 secara
 
spontan
 dengan
 kreatif
 dan
 
menarik.
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 


 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 
TEMA
 
 11:
  HEBAT
  BBM
 
 :
 
Minggu
 26
  EKONOMI,
  1.4
 Berbicara
  1.4.1
 Menyampaikan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Buku
 Teks
 
(13
 -­‐
 17
  KEUSAHAWANAN
  tentang
 sesuatu
  pendapat
 tentang
 sesuatu
  murid
 dapat;
  Strategi
 PdPC:
  Video
 
Julai
 2020
  DAN
  PENGURUSAN
  perkara
 dalam
  perkara
 dalam
 perbualan
  1.Mengemukakan
 pendapat
  Prinsip
 5P
  Lembaran
 Bacaan
 

  KEWANGAN
 (DSKP)
  pelbagai
 situasi
  santai
 secara
 bertatasusila
  /idea/cadangan/pandangan
 
 
 Didik
 Hibur
 
 

 
  formal
 
 dan
 tidak
 
  berkaitan
 dengan
 sesuatu
 isu
 
  Penyelesaian
 Masalah
  KBAT:
 
TAJUK:
  formal
  dalam
 perbualan
 santai
 (secara
  Koperatif
  1.Alat
 Berfikir
 

  EKONOMI
 DINAMIK
  spontan)
 dan
 bertatasusila
  Bimbingan
 Berfokus
  2Lembaran
 pengurusan
 
 
NEGARA
  2.3
  Membaca
  untuk
 
 
  Grafik
 

  BERWIBAWA
  memproses
  EMK:
 
 
Petikan
 Umum
  maklumat
  daripada
  2.3.4
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐murid
  Bahasa
  Peta
 I-­‐think
 
 

 
  pelbagai
 bahan.
  mendapatkan
 penyelesaian
  dapat;
  Sains
 dan
 teknologi
  Peta
 Bulatan
 
Mendung
 Beralih
  masalah
 secara
 rasional.
  1.
 Membaca
 secara
 kuat
 
 mengikut
  Nilai
 Murni
  Peta
 Buih
 

  Jua
  3.5
 
 Menulis
 untuk
  intonasi,
 nada
 dan
 tekanan
 yang
  Keusahawanan
  Peta
 Dakap
 

  mengolah
  3.5.2
 Mengolah
 maklumat
  betul
 dan
 sesuai
 daripada
 bahan
  Pendidikan
 Kewangan
  Peta
 Titi
 

 
  maklumat
 bagi
  daripada
 pelbagai
 bahan
  yang
 mudah
 difahami.
 
  Peta
 Pokok
 
menghasilkan
  dalam
 bentuk
 grafik
 yang
  2.Menyenaraikan
 isi-­‐isi
 penting
 
 
 

  Karangan
  pelbagai
 bentuk
  sesuai
 dan
 menarik
  daripada
 bahan
 yang
 dibaca.
  KOMSAS:
 
  Aras
 Berfikir
 
 
Berdasarkan
  penulisan
 dan
 
  Drama
 “Berkhidmat
  Mengaplikasi
 

  Bahan
 Rangsangan
  grafik.
  Untuk
 Negara”
  Menganalisis
 

 
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  Menilai
 

  Tajuk:
 Manfaat
  5.3
 Memahami
 dan
  murid
 dapat;
 
  Mencipta
 
Kedai
 Koperasi
  menggunakan
 
 ayat
  1.
 Mentafsir
 dan
 mengolah
  Modul
 HEBAT
 Bacaan
 –
 
 
 
 

  Sekolah
  yang
 sesuai
 dalam
  maklumat
 statistik/
 graf
 /jadual
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
pelbagai
 bidang
  bagi
 menghasilkan
 pelbagai
 
  Sebutan/Intonasi/Ejaan/
 

  Tatabahasa:
  penulisan.
 
 
  Teknik
 Bacaan
 :
  Tatabahasa/Peribahasa
 

 
  SQ4R
 
 

 
  Jenis-­‐jenis
 Frasa
  ACID
  Tatabahasa:
 
5.3.1
  Mengenal
  pasti
  dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  Sintaksis:
 Jenis-­‐jenis
 
frasa
 
 
 
 
menggunakan
  frasa
  nama,
  murid
 dapat;
 
 

frasa
  kerja,
  frasa
  adjektif
  1.
 Mengenal
 pasti
 jenis-­‐jenis
 

dan
  frasa
  sendi
  nama
  frasa.
 
dengan
  betul
  mengikut
  2.
 Membina
 satu
 ayat
 bagi
 

konteks
  setiap
 jenis
 frasa.
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

3.Menulis
 jenis
 ayat
 bagi
 setiap
  Pentaksiran
 Bilik
 
ayat
 yang
 diberikan
 mengikut
  Darjah:
 
 
konteks.
  Latihan
 Bertulis
 
Kuiz/
 Lisan
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
MINGGU
 /
  STANDARD
  ABM/BBM
 :
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  HEBAT
  -­‐
 
 
 
 Buku
 teks
 
-­‐
 
 Lembaran
 
 

  TEMA
 
 11:
  1.6
  Mempersembahkan
  1.6.1
 Menyampaikan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
Minggu
 27
  EKONOMI,
  maklumat
  secara
  lisan
  maklumat
 yang
 betul
 dan
 tepat
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
(20
 
 –
 24
 Julai
  KEUSAHAWANAN
  DAN
  tentang
  sesuatu
  perkara
  dalam
 bentuk
 pembentangan
  1.
 Berbincang
 untuk
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 Petikan
 
PENGURUSAN
  dalam
 pelbagai
 situasi.
  serta
 perbahasan
 dengan
 jelas
  mendapatkan
 suatu
 idea/
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 
2020)
  KEWANGAN
 (DSKP)
  dan
 intonasi
 yang
 sesuai
 secara
  pendapat
 dan
 menyampaikan
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

 
  2.2
 Membaca
 untuk
  bertatasusila
  maklumat
 yang
 betul
 dan
 tepat
  -­‐
 Kontekstual
 
 

  TAJUK:
  memahami
 makna
  dalam
 bentuk
 
 perbahasan
  -­‐
 Konstruktivisme
  KBAT:
 
EKONOMI
 DINAMIK
  perkataan,
 rangkai
 kata,
  2.2.1
 Membaca,
 mengenal
  dengan
 jelas
 dan
 intonasi
 yang
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Kreatif,
 Kritis
 &
 
NEGARA
 BERWIBAWA
  istilah,
 serta
 ungkapan
  pasti
 dan
 menjelaskan
  sesuai
 secara
 bertatasusila.
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Menaakul
 

  dan
 ayat
 dalam
 pelbagai
  maklumat
 tersurat
 dan
 tersirat
 
 
 Kendiri
 
 
Pendidikan
 Sivik
  bahan.
  dengan
 betul
 daripada
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Masteri
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
-­‐Nilai
  pelbagai
 bahan
 primer.
  murid
 dapat;
  -­‐
 Modular
  Mengaplikasikan
 
Bertanggungjawab
  3.6
 
 Mengedit
 dan
 
  1.
 Mengenal
 pasti
 maklumat
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menganalisis
 
memurnikan
 pelbagai
  penting
 daripada
 petikan
 yang
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Menilai
 

  teks.
  3.6.1
 
 Menganalisis
 kesalahan
  disediakan.
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Mencipta
 
Petikan
 Umum
  bahasa
 dan
 kejituan
 idea
  2.
 Menerangkan
 makna
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
 
 

  dalam
 pelbagai
 teks.
  perkataan,
 rangkai
 kata,
 istilah
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 

  serta
 ungkapan
 berdasarkan
  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
petikan
 asli/
 bahan
 primer
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
Karangan
 Umum
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 

  murid
 dapat;
  Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
Tajuk:
 Usaha
  1.Mengenal
 pasti
 kesalahan
  -­‐
 Nilai
 Murni
 
Mengekang
  bahasa
 dan
 kejituan
 idea
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
 
Kenaikan
 Harga
  berkaitan
 dengan
 pemilihan
  -­‐
 Keusahawan
 
 
Barang
  kata
 dan
 istilah
 yang
 konkrit,
 
pemilihan
 ayat
 yang
 tidak
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Cerpen
  4.1
 Memahami
 dan
  4.1.1
 Memahami
 dan
  meleret-­‐leret.
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 

  mengapresiasi
 karya
  mengapresisasi
 untuk
  2.
 Menulis
 semula
 perkataan
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
Jaket
 Kulit
 Kijang
  sastera.
  menghubung
 kait
 aspek
 yang
  frasa
 atau
 ayat
 yang
 betul
 hasil
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
dari
 Istanbul
 
  menarik
 dalam
 prosa
 moden
  daripada
 pengeditan.
  -­‐
 TMK
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
dan
 prosa
 tradisional
  -­‐
 Patriotisme
 
 
 
TEMA
 /
 TAJUK
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
murid
 dapat;
  Teknik
 Bacaan
 :
 
 
TEMA
 
 12:
  1.
 Mentafsir
 dan
 menghayati
  CHATT
  PBD
 :
 
KEBUDAYAAN,KESENIAN
  nilai
 dalam
 teks
 prosa
 moden
  QUACK
  -­‐
 
 Lisan
 
DAN
 ESTETIKA
 (DSKP)
  dan
 prosa
 tradisional
 serta
  ACID
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 

  menghubung
 kait
 aspek
 menarik
  SQ4R
  -­‐
 
 Pembentangan
 
TAJUK:
  (gaya
 bahasa)
 dalam
 karya.
 
ASLI
 DAN
 

  KONTEMPORARI
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 

  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 
MINGGU
 /
  -­‐Ekspresi
 Diri
  1.7
 
 Berbincang
 dan
  1.7.1
 Berbincang
 dengan
  ABM/BBM
 :
 
TARIKH
 
  berunding
 tentang
  mengemukakan
 idea
 yang
  HEBAT
  -­‐
 
 
 Buku
 teks
 
Petikan
 Umum
  sesuatu
 perkara..
  bernas
 dan
 rasional
 tentang
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
Cuti
 
  sesuatu
 perkara
 secara
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid
  Strategi
 PdPC:
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
Pertengahan
  Asimilasi
 Seni
  2.3
 Membaca
 untuk
  bertatasusila.
  dapat:
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
Penggal
 ke-­‐2
  memproses
 maklumat
  1.
 Berbincang
 dengan
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 Petikan
 
daripada
 pelbagai
 bahan.
  2.3.4
 Membaca
 dan
  mengemukakan
 idea
 yang
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 

  mendapatkan
 penyelesaian
  bernas
 dan
 rasional
 tentang
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
(25
 Julai-­‐2
  masalah
 secara
 rasional
  sesuatu
 perkara
 secara
  -­‐
 Koperatif
 
 
Ogos
 2020)
  bertatasusila.
  -­‐
 Kontekstual
  KBAT:
 
-­‐
 Konstruktivisme
  Kreatif,
 Kritis
 &
 Menaakul
 

 
 

  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
Minggu
 28
  Mengaplikasikan
 
(3
 –
 7
 Ogos
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Menganalisis
 
2020)
  dapat:
  Menilai
 
1.membaca
  dan
  mendapatkan
 
 
 Kendiri
 
penyelesaian
  masalah
  daripada
  -­‐
 Masteri
 
kandungan
  dengan
  betul
  dan
  -­‐
 Modular
 
tepat.
  -­‐
 Pembelajaran
 
 

 
 Berasaskan
 Inkuiri
 

2.membuat
 kesimpulan
 daripada
  -­‐
 Didik
 Hibur
 
-­‐
 Pendekatan
 Tematik
 
bahan
 yang
 dibaca.
 


 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Karangan
 Berdasarkan
  3.1
  Menulis
  untuk
  3.1.1
  Menulis
  untuk
  membina
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid
 
  Mencipta
 
Bahan
 Rangsangan
  menerangkan
 makna
 kata
  ayat
  dengan
  menggunakan
  dapat:
 
 

  EMK:
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
Tajuk:
 Langkah-­‐langkah
  dan
  istilah,
  rangkai
  kata,
  makna
  kata,istilah,
  maksud
  1.Menulis
  dan
  membina
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Memperkenalkan
  ungkapan
 dan
 ayat.
  rangkai
  kata,
  dan
  ungkapan
  sekurang-­‐kurangnya
  6
  ayat
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
Makanan
 Tradisional
  dengan
  betul
  mengikut
  dengan
  menggunakan
  makna
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
konteks.
  kata,istilah,
 maksud
 rangkai
 kata,
  Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
Tatabahasa
  dan
  ungkapan
  dengan
  betul
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 

  mengikut
 konteks.
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
Pola
 Ayat
 Dasar
  -­‐
 
 Peta
 alir
 

  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
-­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
 
 
5.3
 Memahami
 dan
  5.3.2
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
menggunakan
 ayat
 yang
  menggunakan
 ayat
 dasar
 yang
  dapat:
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  Kata
 Majmuk
 
sesuai
 dalam
 pelbagai
  betul.
 
 
bidang
 
  1.
 Mengenal
 pasti
 dan
 membina
  PBD
 :
 
sekurang-­‐kurangnya
 4
 ayat
 ayat
  -­‐
 TMK
 
  -­‐
 
 Pemerhatian
 
dasar
 yang
 betul.
  -­‐
 Patriotisme
 
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
-­‐
 
 Pembentangan
 

 
CATATAN
 
Teknik
 Bacaan
 :
 
ABM/BBM
 :
 
CHATT
  -­‐
 
 
 Buku
 teks
 
-­‐
 
 Lembaran
 
 
QUACK
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
-­‐
 
 Peta
 minda
 
ACID
  -­‐
 Petikan
 
-­‐
 Video
 /
 Audio
 
SQ4R
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

 
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
 
KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
MINGGU
 /
 
TARIKH
  HEBAT
 


  TEMA
 
 12:
  1.5
 
 Bersoal
 jawab
  1.5.2
 
 Mendengar
 dan
 menilai
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
 
KEBUDAYAAN,
  tentang
 sesuatu
 perkara
  keseluruhan
 soalan
 serta
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
 
Minggu
 29
  KESENIAN
 DAN
  dengan
 menggunakan
  memberikan
 respons
 yang
  1.
 Membina
 soalan
 tentang
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
 
(10
 –
 14
 Ogos
  ESTETIKA
 (DSKP)
  pelbagai
 soalan.
  betul
 secara
 berhemah
 dan
  sesuatu
 isu
 yang
 dikemukakan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 

  bertatasusila
  untuk
 mendapatkan
 maklumat.
  -­‐
 Koperatif
 
2020)
  TAJUK:
  2.
 
 Membuat
 penilaian
 dan
  -­‐
 Kontekstual
 

  ASLI
 DAN
  memberi
 respon
 terhadap
  -­‐
 Konstruktivisme
 

  KONTEMPORARI
  sesuatu
 isu
 yang
 didengar
 
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 

  secara
 bertatasusila.
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Petikan
 Umum
 
  2.3.Membaca
 untuk
  2.3.2
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
 
 Kendiri
  KBAT:
 
memproses
 maklumat
  membanding
 beza
 maklumat
  murid
 dapat:
  -­‐
 Masteri
  Mengaplikasikan
 
Karangan
 Umum
  daripada
 pelbagai
 bahan.
 
  daripada
 pelbagai
 bahan
 teks
  1.
 
 Membaca
 teks
 berita
 dengan
  -­‐
 Modular
  Menganalisis
 

 
  dengan
 betul.
 
  sebutan
 dan
 intonasi
 yang
 betul,
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menilai
 
Tajuk:
 Usaha
 
  nada
 yang
 sesuai
 
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mencipta
 
Memajukan
 Hasil
  3.5
 
 Menulis
 untuk
 
  2.
 Menyatakan
 maklumat
  -­‐
 Didik
 Hibur
 
 
Kraf
 Malaysia
  mengolah
 maklumat
  penting
 yang
 terdapat
 dalam
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
bagi
 menghasilkan
  3.5.1
 Mengolah
 pelbagai
 bahan
  rencana
 dengan
 betul
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
ProsaTradisional
  pelbagai
 bentuk
  menggunakan
  ayat
  yang
 
  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 

  penulisan
 dan
 grafik.
  gramatis
  dan
  penanda
  wacana
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Kepimpinan
 Melalui
  yang
 sesuai
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
Teladan.
  4.1
 Memahami
 dan
  murid
 dapat;
  Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 

  mengapresiasi
 karya
  4.1.1
 
 Memahami
 dan
  1.
  Mengolah
  pelbagai
  bahan
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 

  sastera.
  mengapresisasi
 untuk
  dengan
 menggunakan
 ayat
 yang
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 alir
 

  menghubung
 kait
 aspek
  gramatis
  dan
  penanda
  wacana
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
yang
 menarik
 dalam
 prosa
  yang
 sesuai.
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
 
 
moden
 dan
 prosa
 
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
tradisional
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 TMK
 
  PBD
 :
 
murid
 dapat;
  -­‐
 Patriotisme
 
  -­‐
 
 Main
 Peranan
 
1.
 Mentafsir
 dan
 menghayati
 
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
nilai
 dalam
 teks
 prosa
 moden
  Teknik
 Bacaan
 :
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
dan
 prosa
 tradisional
 serta
  CHATT
  -­‐
 
 Projek
 
menghubung
 kait
 aspek
  QUACK
 
 
menarik
 (gaya
 bahasa)
 dalam
  ACID
 
 
karya.
  SQ4R
 
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 

TARIKH
  HEBAT
 


 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Minggu
 30
  TEMA
 
 13:
  1.7
 
 Berbincang
 dan
  1.7.2
 
 Berunding
 untuk
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  ABM/BBM
 :
 
(17
 –
 21
 Ogos
  ALAM
  SEKITAR
  DAN
  berunding
 tentang
  menyelesaikan
 masalah
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 
 Buku
 teks
 
TEKNOLOGI
 HIJAU
 
  sesuatu
 perkara
  secara
 kritis
 dan
 rasional
  1.
 Berunding
 untuk
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
2020)
  (
 DSKP)
  menggunakan
 bahasa
 yang
  menyelesaikan
 masalah
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 

 
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  santun.
  secara
 kritis
 dan
 rasional
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 
 Peta
 minda
 

  TAJUK:
  memproses
 maklumat
  menggunakan
 bahasa
 yang
  -­‐
 Kontekstual
  -­‐
 Petikan
 
SEGALANYA
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  2.3.5
  Membaca
  dan
  mengulas
  santun.
  -­‐
 Konstruktivisme
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 

  BERMULA
 DI
 SINI
  pandangan
  penulis
  secara
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

  3.3
 Menulis
 untuk
  rasional.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 
 
-­‐Lubuk
 Akal
 Tepian
  melengkapkan
 maklumat
  murid
 dapat:
 
 
 Kendiri
  KBAT:
 
Ilmu
  dalam
 pelbagai
 bahan.
  3.3.1
 Menulis
 dan
  1.
 Membaca
 dan
 menyatakan
  -­‐
 Masteri
  Kreatif,
 Kritis
 &
 

  melengkapkan
 maklumat
  pandangan
 penulis
 secara
  -­‐
 Modular
  Menaakul
 
Patah
 Dagu
  dalam
 pelbagai
 bahan
  rasional.
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
 
Bertongkat
 Paruh
 
  mengikut
 situasi
 dan
 
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
keperluan.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Didik
 Hibur
  Mengaplikasi
 
Karangan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Menganalisis
 
Berdasarkan
  Bahan
  1.
 
 Mengenal
 pasti
 dan
 menulis
 
  Menilai
 
Rangsangan
  maklumat
 yang
 tertinggal
 dalam
  EMK:
 
  Mencipta
 
Usaha
 Melestarikan
  pelbagai
 bahan
 mengikut
  -­‐
 Bahasa
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
Alam
 Sekitar
  keadaan
 dan
 kerevelanannya.
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
Tatabahasa
  5.3
 Memahami
 dan
  5.3.3
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 

  menggunakan
 ayat
  menggunakan
 ayat
 tunggal
  murid
 dapat;
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
Ayat
 Susunan
  yang
 sesuai
 dalam
  susunan
 biasa
 dan
 susunan
  1.
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
Songsang
 dan
  pelbagai
 bidang
  songsang,
 dan
 ayat
 majmuk
  menggunakan
 ayat
 tunggal
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
Susunan
 Biasa
  yang
 betul
 mengikut
  susunan
 biasa
 dan
 susunan
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
konteks.
  songsang,
 dan
 ayat
 majmuk
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
yang
 betul
 mengikut
  -­‐
 TMK
 
 
 
konteks.
  -­‐
 Patriotisme
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  Ayat
 Biasa
 dan
 
Teknik
 Bacaan
 :
  Songsang
 
CHATT
 
 
QUACK
  PBD
 :
 
ACID
  -­‐
 
 Pemerhatian
 
SQ4R
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
BBM
 
 :
 

  HEBAT
  -­‐
 
 Buku
 Teks
 
Minggu
 31
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
TEMA
 
 13:
  1.6
 Mempersembahkan
  1.6.1
 Menyampaikan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
(24
 –
 28
  ALAM
  SEKITAR
  DAN
  maklumat
 secara
 lisan
  maklumat
 yang
 betul
 dan
 tepat
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
Ogos
 2020)
  TEKNOLOGI
 HIJAU
 
  tentang
 sesuatu
 perkara
  dalam
 bentuk
 pembentangan
  1.
 
 Menyampaikan
 maklumat
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 Petikan
 
(
 DSKP)
  dalam
 pelbagai
 situasi.
  serta
 perbahasan
 dengan
 jelas
  yang
 betul
 dan
 tepat
 dalam
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 

 
  dan
 intonasi
 yang
 sesuai
 secara
  bentuk
 pembentangan
 serta
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

  TAJUK:
  2.4
 
 Membaca
 secara
  bertatasusila.
  perbahasan
 dengan
 jelas
 dan
  -­‐
 Kontekstual
 
 
SEGALANYA
 BERMULA
  ekstensif
 pelbagai
 bahan
  intonasi
 yang
 sesuai
 secara
  -­‐
 Konstruktivisme
  KBAT:
 
DI
 SINI
  untuk
 mengukuhkan
  bertatasusila
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Kreatif,
 Kritis,
 

  penguasaan
 bahasa
 dan
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  Menaakul
 
Pendidikan
 Sivik
  meluaskan
 pengetahuan
  2.4.1
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
 
 Kendiri
 
 
-­‐
 Nilai
 Kegembiraan
  bagi
 pembangunan
 diri.
  menghayati
 pelbagai
 bahan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Masteri
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
fiksyen
 dan
 bukan
 fiksyen
  1.Membaca
 dan
 menghayati
  -­‐
 Modular
  Mengaplikasikan
 

  untuk
 meningkatkan
  pelbagai
 bahan
 fiksyen
 dan
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menganalisis
 
penguasaan
 kosa
 kata
 dalam
  bukan
 fiksyen
 untuk
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Menilai
 
Petikan
 Umum
  pelbagai
 bidang.
  meningkatkan
 penguasaan
 kosa
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Mencipta
 

  kata
 dalam
 pelbagai
 bidang.
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
 
 
-­‐Pulau
 11
 Gelaran
  3.4.1
 
 Menulis
 kerangka
  2.
 Membina
 ayat
 berdasarkan
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
karangan
 dengan
 menyusun
  kosa
 kata
 yang
 sukar.
  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Karangan
 Umum
  3.4
 Menulis
 untuk
  dan
 menganalisis
 isi
 penting
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 

  menghasilkan
 sesuatu
  secara
 terancang.
  murid
 dapat;
  Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Tajuk:
 Langkah-­‐ penulisan
 secara
  1.
 Membina
 kerangka
 karangan
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
langkah
 untuk
  terancang.
  dengan
 menyusn
 dan
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
Mengatasi
 
  menghuraikan
 keadaan/
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
 
 
 
Pemanasan
 Global
  masalah/
 persoalan
 berkaitan
  -­‐
 TMK
 
 
dengan
 tema
 bahan
 mengikut
 
 
asas-­‐asas
 tertentu
 yang
  Teknik
 Bacaan
 :
 
ditetapkan.
 

 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Puisi
 Tradisional
  4.4
  Mempersembahkan
  4.4.2
  Mempersembahkan
  syair
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ CHATT
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  pelbagai
  prosa
  dan
  puisi
  dan
  pantun
  dengan
  nada
  dan
  murid
 dapat;
  QUACK
  Sebutan
 &
 Intonasi
 
Gurindam
 Dua
 Belas
  secara
 kreatif..
  intonasi
  yang
  sesuai
  ACID
  Kosa
 Kata
 
(
 Fasal
 yang
 Ketiga)
 
  menggunakan
  pelbagai
  media
  1.
  Melafazkan
  syair
  dan
  pantun
  SQ4R
  PBD
 :
 
secara
 kreatif.
 
 
  -­‐
 
 Sumbang
 saran
 
dengan
  nada
  dan
  intonasi
  yang
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
sesuai
  menggunakan
  pelbagai
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
media
 secara
 kreatif.
 
 

 
CATATAN
 

  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
  BBM
 :
 
TEMA
 
 14:
  1.8.1Merumus
  isu
  semasa
  -­‐
 
 Buku
 teks
 
TARIKH
  KESIHATAN
  DAN
  1.8
  Mengulas
  sesuatu
  dengan
  kritis
  dan
  bernas
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ HEBAT
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
KEBERSIHAN
 (DSKP)
  perkara,
 isu
 atau
 topik..
  secara
 jelas
 menggunakan
 ayat
  murid
 dapat;
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 

 
  yang
 betul
 dan
 gramatis.
  1.
  Merumus
  isu
  semasa
  dengan
  Strategi
 PdPC:
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
Minggu
 32
  TAJUK:
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  kritis
  dan
  bernas
  secara
  jelas
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 Petikan
 
(31
 Ogos
 –
 4
  SIHAT
 DAN
 BERSIH
  memproses
 maklumat
  2.3.4
 Membaca
 dan
  menggunakan
  ayat
  yang
  betul
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 
Sept
 2020)
  PILIHANKU
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  mendapatkan
 penyelesaian
  dan
  gramatis
  secara
  lisan
  dan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

  masalah
 secara
 rasional.
  bertulis.
  -­‐
 Koperatif
 
 

  -­‐Ikrar
 Anda
 Harapan
  3.4
 Menulis
 untuk
  -­‐
 Kontekstual
  KBAT:
 

  Mereka
  menghasilkan
 sesuatu
  3.4.2Menulis
 pelbagai
 jenis
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Konstruktivisme
  Kritis
 &
 Kreatis
 
Hari
  Petikan
 Umum
  penulisan
 secara
  perenggan
 pendahuluan
 yang
  murid
 dapat;
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  Menaakul
 
Kebangsaan
 
  terancang.
 
  menepati
 tema
 menggunakan
  1.
 Membaca
 untuk
 mencari
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 
 
(31
 Ogos
 2020)
  -­‐Mitos
 Perubatan
  .
  laras
 bahasa
 yang
 sesuai
 dan
  penyelesaian
 sesuatu
 isu
 
 
 Kendiri
  Aras
 Berfikir
 
gramatis.
 
  dengan
 memberikan
 alasan
  -­‐
 Masteri
  Mengaplikasikan
 
Karangan
  .
  yang
 mendasari
 sesuatu
  -­‐
 Modular
  Menganalisis
 
Berdasarkan
  Bahan
  tindakan
 atau
 pegangan.
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menilai
 
Rangsangan
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mencipta
 

  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Didik
 Hibur
 
 
Tajuk:Aktiviti
 Sukan
  murid
 dapat:
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
Lasak
  1.Menulis
 pelbagai
 jenis
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
perenggan
 pendahuluan
 yang
  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
menepati
 tugasan
 tema/
  -­‐
 Bahasa
 
 
perkara
 dasar
 dengan
 laras
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
 
bahasa
 yang
 sesuai
 dan
 gramatis
  Sekitar
 
-­‐
 Nilai
 Murni
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Tatabahasa
  5.3
 Memahami
 dan
  5.3.3
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 

  menggunakan
 ayat
 yang
  menggunakan
 ayat
 tunggal
  murid
 dapat;
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
Ayat
 Majmuk
  sesuai
 dalam
 pelbagai
  susunan
 biasa
 dan
 susunan
  1.
 
 Menyatakan
 dan
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 

  bidang
  songsang,
 dan
 ayat
 majmuk
  menggunakan
 ayat
 tunggal
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
yang
 betul
 mengikut
 konteks
  susunan
 biasa
 dan
 susunan
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
 
 
songsang,
 dan
 ayat
 majmuk
  -­‐
 TMK
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
yang
 betul
 mengikut
 konteks
 
  -­‐
 Patriotisme
 
  Kata
 ganda
 

  Akronim
 
CADANGAN
 OBJEKTIF
  Teknik
 Bacaan
 :
 
 
PEMBELAJARAN
  CHATT
  PBD
 :
 
QUACK
  -­‐
 
 Sumbang
 saran/
 Kuiz
 
ACID
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
SQ4R
  -­‐
 
 Pembentangan
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 

TARIKH
  HEBAT
 


  TEMA
 
 14:
  1.7
 
 Berbincang
 dan
  1.7.2
 
 Berunding
 
 untuk
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  ABM/BBM
 :
 
Minggu
 33
  KESIHATAN
  DAN
  berunding
 tentang
  menyelesaikan
 masalah
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 Buku
 teks
 
(7
 –
 11
 Sept
  KEBERSIHAN
 (DSKP)
  sesuatu
 perkara.
  secara
 kritis
 
 
 
  dan
  1.
 
 Berbincang
 untuk
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 
 Lembaran
 
 

  rasional
 menggunakan
  mendapat
 persetujuan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 
2020)
  TAJUK:
  bahasa
 yang
 santun.
  tentang
 satu
 masalah
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 
 Peta
 minda
 

  SIHAT
 DAN
 BERSIH
  dengan
 mempertimbangkan
  -­‐
 Kontekstual
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 

  PILIHANKU
  baik
 buruknya
 dan
  -­‐
 Konstruktivisme
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
disampaikan
 dalam
 Bahasa
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 
 
Petikan
 Umum
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  2.3.5
 
 Membaca
 dan
  yang
 bersantun
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  KBAT:
 

  memproses
 maklumat
  mengulas
 pandangan
 
 
 
 Kendiri
  Kritis
 &
 Kreatis
 
Cegah
 Sebelum
  daripada
 pelbagai
  penulis
 secara
 rasional.
  -­‐
 Masteri
  Menaakul
 
Parah
  bahan.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Modular
 
 
murid
 dapat;
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
1.
 Membaca,
 menerangkan
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mengaplikasikan
 
dan
 mentafsir
 suatu
 bahan
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Menganalisis
 
rangsangan
 dan
 memberikan
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Menilai
 
pendapat/
 idea
 tersirat.
 
 
  Mencipta
 

 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Karangan
 Umum
  3.4
 Menulis
 untuk
  3.4.3
 Menulis
 perenggan
 isi
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ EMK:
 
 
 

  menghasilkan
 sesuatu
  dengan
 huraian
 yang
 jelas
  murid
 dapat;
  -­‐
 Bahasa
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
Tajuk:
 Badan
 Cergas,
  penulisan
 secara
  dan
 kritis
 menggunakan
  1.
 
 Menghuraikan
 sesuatu
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Otak
 Cerdas
  terancang.
  bahasa
 yang
 gramatis.
  perenggan
 isi
 penting
  Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
dengan
 menggunakan
 ayat
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Puisi
 Moden
  4.1
 Memahami
 dan
  4.1.2
 Memahami
 dan
  yang
 gramatis
 dan
 ungkapan
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 

  mengapresiasi
 karya
  mengapresiasi
 puisi
 moden
  yang
 menarik
 mengikut
 asas
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
Aku
 Membaca
 Lagi
  sastera.
  dan
 puisi
 tadisional
 dengan
  yang
 ditetapkan.
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 

  menyatakan
 respons
 
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
peribadi
 yang
 sesuai
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
terhadap
 karya.
 
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 TMK
 
 
 

  murid
 dapat;
  -­‐
 Patriotisme
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
1.Menghayati
 persoalan
 dan
 
  Sebutan
 &
 Intonasi
 
nilai
 antara
 puisi
 moden
  Teknik
 Bacaan
 :
  Ejaan,
 Tanda
 Baca
 
dengan
 memberikan
 reaksi
  CHATT
 
 
peribadi
 yang
 sesuai.
  QUACK
  PBD
 :
 

  ACID
  -­‐
 
 Permainan
 

  SQ4R
  -­‐
 
 Kuiz/Lisan
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 
MINGGU
 /
  1.8.1
 
 Merumus
 isu
 semasa
  BBM
 
 :
 
TARIKH
  dengan
 kritis
 dan
 bernas
 secara
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 
  HEBAT
  Buku
 Teks
 
 
jelas
 menggunakan
 ayat
 yang
  murid-­‐murid
 dapat;
 
 
 Modul
 Hebat
 Bbacaan
 
Minggu
 34
  TEMA
 
 15:
  1.8
 Mengulas
 sesuatu
  betul
 dan
 gramatis.
  1.
 Memberi
 keterangan/
 tafsiran
  Strategi
 PdPC:
 
 
 
 
sesuatu
 perkara,
 isu
 atau
 topik
  Pembelajaran
 Koperatif
  KBAT:
 
 
(14
 –
 18
 Sept
  SAINS,
 TEKNOLOGI
 DAN
  perkara,
 isu
 atau
 topik
  dan
 menyatakan
 isi
 penting
  dan
 Kolaboratif
  Melahirkan
 pendapat
 
2020)
  INOVASI
 (DSKP)
  dalam
 petikan.
 
  peribadi
 
2.
 Membuat
 kesimpulan
 tentang
  EMK:
 
 
 
  Membuat
 rumusan
 

 
  isu
 semasa
 dengan
 kritis
 dan
  Bahasa
 
 
  Menukarkan
 bentuk
 
bernas
 secara
 jelas
  Patriotisme
  penyampaian
 maklumat
 

  TAJUK:
  menggunakan
 ayat
 yang
 betul
  Sains
 dan
 Teknologi
 
 
 “Think-­‐Pair-­‐Share”
 
dan
 gramatis
 berkaitan
 isu
 yang
 
 
 
 
 

  ANGIN
 PERUBAHAN
  dibincangkan.
 
 
 
KOMSAS:
 
 
 
Hari
 Malaysia
  MEMBADAI
  Puisi
 moden
 –
 
(16
 Sept
 2020)
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Petikan
 Umum
  2.4
 Membaca
 secara
  2.4.1
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 
  “Gelanggang”
  Peta
 I-­‐think:
 

  ekstensif
 pelbagai
 bahan
  menghayati
 pelbagai
 bahan
  murid-­‐
 murid
 dapat;
 
 
 
  Peta
 Pokok,
 Peta
 Berbuih
 
Futuris
  untuk
 
 mengukuhkan
  fiksyen
 dan
 bukan
 fiksyen
 untuk
  1.
 Membaca
 teks
 dengan
 
  Berganda
 
penguasaan
 bahasa
 dan
  meningkatkan
 penguasaan
 kosa
  sebutan
 dan
 intonasi
 yang
 betul,
  Teknik
 Bacaan
 :
 
 
 
 
Rumusan
  meluaskan
 pengetahuan
  kata
 dalam
 pelbagai
 bidang.
 
  nada
 yang
 sesuai
 serta
  5W1H/
 CHATT
 
 
 
 
bagi
 pembangunan
 diri.
  kepantasan
 yang
 wajar.
 
 
  Aras
 Berfikir:
 
 
3.4.3
  Menulis
  perenggan
  isi
  2.
 Menjelaskan
 makna
 kata,
 
 
  Mengingat
 
 
3.4
 
 Menulis
 untuk
  dengan
  huraian
  yang
  jelas
  dan
  istilah,
 maksud
 rangkai
 kata
 dan
  Modul
 HEBAT
 
  Memahami
 
 
menghasilkan
 sesuatu
  kritis
  menggunakan
  bahasa
  ungkapan
 dengan
 betul
  Teknologi
  Menganalisis
 
 
penulisan
 secara
  yang
 gramatis.
  mengikut
 konteks
 formal.
 
 
 
  Mengaplikasi
 
 
terancang.
 
 
 
Tatabahasa
  5.3.4
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

  5.3
 Memahami
 dan
  menggunakan
 ayat
 penyata,
  murid-­‐
 murid
 dapat;
 
  Kata,
 istilah,
 rangkai
 kata,
 
 
Jenis-­‐Jenis
 Ayat
  menggunakan
 ayat
 yang
  ayat
 tanya,
 ayat
 perintah
 dan
  1.Menulis
 dan
 mengemukakan
  ungkapan
 
 
 

  sesuai
 dalam
 pelbagai
  ayat
 seruan
 yang
 betul
  idea
 utama
 dalam
 petikan.
 
 
 

  bidang
  mengikut
 konteks.
  2.
 Mencadangkan
 secara
 bertulis
  PBD
 :
 
 

  enam
 isi
 penting
 tentang
  Penyoalan
 /
 LIsan
 
 
semangat
 patriotik.
  Latih
 Tubi
 
Membina
 ayat
 daripada
 kata
  Pmerhatian
 
tanya.
 
 
 

 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 
 
murid-­‐murid
 dapat;
 
  CATATAN
 
1.
 Mengenal
 pasti
 dan
 
menggunakan
 ayat
 penyata,
 ayat
 
tanya,
 ayat
 perintah
 dan
 ayat
 
seruan
 yang
 betul
 mengikut
 
konteks.
 
2.
 Membina
 4
 jenis
 ayat
 secara
 
bertulis.
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 

TARIKH
  HEBAT
 


 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Minggu
 35
  TEMA
 
 15:
  1.8
 
 Mengulas
 sesuatu
  1.8.2
 
 Mengulas
 karya
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  ABM/BBM
 :
 
(21
 –
 25
 Sept
  SAINS,
 TEKNOLOGI
  perkara,
 isu
 atau
  dengan
 menyatakan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 
 Buku
 teks
 
DAN
 INOVASI
 (DSKP)
  topik.
  kekuatan
 dan
 kelemahan
  1.
 
 Menerangkan/
 mentafsir
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 
 Lembaran
 
 
2020)
 
  secara
 jelas,
 bernas
 dan
  sesuatu
 dengan
 menyatakan
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 

  TAJUK:
  2.1
 Membaca
 secara
  kritis
 menggunakan
 ayat
  kekuatan
 dan
 kelemahan
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 
 Peta
 minda
 

  ANGIN
 PERUBAHAN
  mekanis
 pelbagai
  yang
 betul
 dan
 gramatis.
  secara
 jelas,
 bernas
 dan
  -­‐
 Kontekstual
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 
MEMBADAI
  bahan
 prosa
 dan
 puisi.
  menimbangkan
 baik
 buruk
  -­‐
 Konstruktivisme
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 

  2.1.1
 Membaca
 teks
  dengan
 menggunakan
 ayat
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 
 
Lisan
  3.4
 
 Menulis
 untuk
  syarahan
 dan
 pidato
  yang
 betul
 dan
 gramatis.
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
  KBAT:
 
menghasilkan
 sesuatu
  dengan
 sebutan
 dan
 
 
 
 Kendiri
  Kriris
 &
 Kreatif
 
Karangan
 Umum
  penulisan
 secara
  intonasi
 yang
 betul,
 nada
  -­‐
 Masteri
  Menaakul
 

  terancang.
  yang
 sesuai
 serta
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Modular
 
 
Tajuk:
 Kelebihan
  kepantasan
 yang
 wajar.
  murid
 dapat;
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Aras
 Berfikir
 
Teknologi
 dalam
  4.4
  Mempersembahkan
  1.
 Membaca
 teks
 syarahan
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mengaplikasikan
 
Kehidupan
  pelbagai
  prosa
  dan
  puisi
  3.4.4
 
 Menulis
 untuk
  dengan
 sebutan
 dan
 intonasi
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Menganalisis
 
Seharian
  secara
 kreatif
  membuat
 kesimpulan
 yang
  yang
 betul,
 nada
 yang
 sesuai
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Menilai
 
lengkap
 dan
 menepati
 tema
  serta
 kepantasan
 yang
 wajar.
 
  Mencipta
 
Cerpen
  menggunakan
 ayat
 yang
 
  EMK:
 
 
 
gramatis
 dan
 ungkapan
  -­‐
 Bahasa
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
yang
 menarik.
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
murid
 dapat;
  Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 
4.4.3
 Mempersembahkan
  1.
 Menghasilkan
 sesuatu
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
cerpen
 secara
 langsung
 dengan
  wacana
 lengkap
 dengan
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
kreatif
 dan
 menarik.
  menggunakan
 ayat
 yang
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
gramatis
 dan
 ungkapan
 yang
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
menarik
 mengikut
 asas
 yang
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
ditetapkan.
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 

 
  -­‐
 TMK
 
 
 
-­‐
 Patriotisme
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐
  Peribahasa
 
murid
 dapat;
  Teknik
 Bacaan
 :
  PBD
 :
 
1.
  Mempersembahkan
  cerpen
  CHATT
  -­‐
 
 Sumbang
 saran
 
secara
  langsung
  dengan
  kreatif
  QUACK
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
dan
  menarik
  serta
  menulis
  ACID
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
semula
 dalam
 buku
 tulis.
  SQ4R
  -­‐
 
 Pembentangan
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 


  HEBAT
 
Minggu
 36
 
(28
 Sept
 –
 2
  TEMA
 
 16:
  1.8
  Mengulas
  sesuatu
  1.8.1
  Merumus
  isu
  semasa
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  ABM/BBM
 :
 
Okt
 2020)
  PENTADBIRAN
  DAN
  perkara,
 isu
 atau
 topik.
  dengan
  kritis
  dan
  bernas
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 
 Buku
 teks
 
POLITIK
 (DSKP)
  secara
 jelas
 menggunakan
 ayat
  1.
  Merumus
  isu
  semasa
  dengan
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 
 Lembaran
 
 

 
  2.4
  Membaca
  secara
  yang
 betul
 dan
 gramatis.
  kritis
  dan
  bernas
  secara
  jelas
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
 
 
 
 
 pengurusan
 grafik
 

  TAJUK:
 
  ekstensif
  pelbagai
  bahan
  menggunakan
  ayat
  yang
  betul
  -­‐
 Koperatif
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
DIPIMPIN
 UNTUK
  untuk
  mengukuhkan
  2.4.1
 Membaca
 dan
  dan
  gramatis
  secara
  lisan
  dan
  -­‐
 Kontekstual
  -­‐
 Petikan
 
MEMIMPIN
  penguasaan
  bahasa
  dan
  menghayati
 pelbagai
 bahan
  bertulis.
  -­‐
 Konstruktivisme
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 

  meluaskan
  pengetahuan
  fiksyen
 dan
 bukan
 fiksyen
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
Pendidikan
 Sivik
  bagi
 pembangunan
 diri..
  untuk
 meningkatkan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 
 
-­‐
 Nilai
 Kasih
 Sayang
  penguasaan
 kosa
 kata
 dalam
  murid
 dapat;
 
 
 Kendiri
  KBAT:
 

  3.4
 
 Menulis
 untuk
  pelbagai
 bidang..
 
  1.
 Membaca
 secara
 kuat
 dengan
  -­‐
 Masteri
 
 Aras
 Berfikir
 
 :
 
menghasilkan
 sesuatu
 
  mementingkan
 sebutan
 huruf
  -­‐
 Modular
  Mengaplikasikan
 
Karangan
  penulisan
 secara
  dan
 bunyi,
 membaca
 mengikut
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menganalisis
 
Berdasarkan
  Bahan
  terancang.
  3.4.5
 
 Menulis
 untuk
  intonasi,
 nada
 dan
 tekanan
 yang
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Menilai
 
Rangsangan
  menghasilkan
 karangan
  betul
 dan
 sesuai
 daripada
 bahan
  -­‐
 Didik
 Hibur
  Mencipta
 

  dengan
 wacana
 yang
 lengkap,
  yang
 mudah
 difahami
 dan
 tidak
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
 
 
Tajuk:
 
 
  bahasa
 yang
 gramatis
 dan
  membebankan
 fikiran.
 
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
Kelebihan
 Sudut
  ungkapan
 yang
 menarik.
  2.
 Menyenaraikan
 kosa
 kata
 dan
  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Pidato
 Sekolah
  membina
 6
 ayat
 secara
 bertulis.
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 

  -­‐
 Kelestarian
 Alam
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
murid
 dapat;
  -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
1.
 Menghasilkan
 wacana
 yang
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
lengkap
 dengan
 laras
 bahasa
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
yang
 gramatis
 dan
 sesuai
 serta
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
penggunaan
 ungkapan
 yang
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
 
 
menarik.
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 

 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Tatabahasa
  5.3
 
 Memahami
 dan
  5.3.4
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 TMK
 
  Kata
 Kerja
 

  menggunakan
 ayat
 yang
  menggunakan
 ayat
 penyata,
  murid
 dapat;
  -­‐
 Patriotisme
 
  Morfologi
 Kata
 Kerja
 
Jenis-­‐Jenis
 Ayat
  sesuai
 dalam
 pelbagai
  ayat
 tanya,
 ayat
 perintah
 dan
  1.
 
 Menggunakan
 pelbagi
 jenis
 
 
 
bidang
  ayat
 seruan
 yang
 betul
  ayat
 dengan
 betul
 berdasarkan
  Teknik
 Bacaan
 :
  PBD
 :
 
mengikut
 konteks..
  konteks/
 keadaan/
 fungsi
 yang
  CHATT
  -­‐
 
 Main
 Peranan
 
sesuai.
  QUACK
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
ACID
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
SQ4R
  -­‐
 
 Pembentangan
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
MINGGU
 /
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
BBM
 
 :
 
TARIKH
  HEBAT
  -­‐
 Buku
 Teks
 
-­‐
 Video
 “Lagu
 suku-­‐suku
 

  TEMA
 
 16:
  1.2
 Mendengar
 dan
  1.2.1
 Mendengar
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran
 murid-­‐ Strategik
 pdp:
  separuh”
 
Pepepriksaan
  PENTADBIRAN
  DAN
  memahami
 perkataan,
  memberikan
 respons
 dengan
  murid
 dapat
  Pendekatan
 Didik
 Hibur
 
 
Akhir
 Tahun
  POLITIK
  rangkai
 kata,
 
 istilah,
 
  mengutamakan
 aspek
  1.
 Mendengar
 dan
 menyebut
  Kepelbagaian
 Sumber
  KBAT:
 
Tingkatan
 4
 
  ungkapan
 dan
 
 ayat
  kejelasan,
 nada,
 dan
 kefasihan
  lima
 patah
 penggunaan
 kata
 dan
  Bahan
  1.
 Peta
 I-­‐think
 
 
TAJUK:
 
  dalam
 pelbagai
 ujaran.
 
 
  dengan
 betul.
 
 
  istilah
 dalam
 laras
 bahasa
 
  -­‐
 Peta
 buih
 

  DIPIMPIN
 UNTUK
 
  kesihatan.
  EMK
 
 
Minggu
 37
 –
  MEMIMPIN
  2.3.1
 
 
 Membaca
 dan
 menilai
  2.
 Menjelaskan
 lima
 maksud
  Sains
 dan
 Teknologi
 
 Aras
 Berfikir
 
 
Minggu
 39
 
  2.3
 Membaca
 untuk
  bentuk
 serta
 kandungan
 teks
  kata
 dan
 istilah
 yang
 tepat
  Kreativiti
 danInovasi
  1.Menganalisis
 
(5
 –
 23
 Okt
  Pendidikan
 Sivik
  memproses
 maklumat
  daripada
 pelbagai
 bahan
  mengikut
 laras
 bahasa
  TMK
 
  2.Menagaplikasi
 
-­‐
 Nilai
 Hormat
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  dengan
 betul
 dan
 tepat.
 
 
  kesihatan..
  Nilai
 Murni
 
 
2020)
  menghormati
 
 
 
 
____________
 
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran
 murid-­‐
  Sebutan
 dan
 intonasi
 

  Petikan
 Umum
  murid
 dapat:
 
  Tatabahasa
 –kata
 adjektif
 
Minggu
 40
 
  1.
 Membaca
 dengan
 jelas
  Teknik
 Bacaan
 
 
 
 
 
(26
 –
 30
 Okt
  Soalan
 Pemahaman
  petikan
 daripada
 pelbagai
  CHATT
 
 
(
 m/s
 230)
  bahan.
  PBD
 :
 
2020)
  2.
 Mengenal
 pasti
 sekurang-­‐ Latih
 Tubi
 

  kurangnya
 empat
 idea
 utama
  Soal
 Jawab
 
yang
 terdapat
 dalam
 petikan
 
Ulang
 kaji/
  dengan
 tepat.
 
Perbincangan
 
 

PAT
 

 

 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Karangan
 Umum
  3.5
 
 Menulis
 untuk
  3.5.1
 
 Mengolah
 pelbagai
  Pada
 akhir
 pelajaran
 murid-­‐

  mengolah
 maklumat
  bahan
 menggunakan
 ayat
 yang
  murid
 dapat:
 
Tajuk:
 Ciri-­‐ciri
  bagi
 menghasilkan
  gramatis
 dan
 penanda
 wacana
  1.
 Menganalisis
 empat
 idea
 
Pemimpin
 Abad
 Ke-­‐ pelbagai
 bentuk
  yang
 sesuai.
 
 
  utama
 yang
 telah
 dikenal
 pasti
 
21
  penulisan
 dan
 grafik.
 
 
 
 
4.3.1
 
 Menghasilkan
 skrip
 
 
Drama
  4.3
 
 Menghasilkan
 karya
  drama
 secara
 berpandu
 
 

  kreatif
 dalam
 bentuk
  dengan
 menggunakan
 gaya
 
Berkhidmat
 untuk
 
  prosa
 dan
 puisi
  bahasa
 yang
 sesuai
 dan
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐
Negara
  menarik.
  murid
 dapat;
 
1.Mengembangkan
  plot
  drama
 
mengikut
  kronologi
  secara
 
kreatif.
 
2.Menghasilkan
 skrip
 drama
 
dengan
 menggunakan
 gaya
 
bahasa
 yang
 sesuai
 dan
 
menarik.
 


  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
 PEMBELAJARAN
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 

  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK/KOMSAS/
 
ABM/BBM
 :
 
MINGGU
 /
  HEBAT
  -­‐
 
 
 Buku
 teks
 
TARIKH
  -­‐
 
 Lembaran
 
 

 
 
 
 pengurusan
 grafik
 

  TEMA
 
 17:
  1.3
 
 Mendengar
 dan
  1.3.1
 Mendengar,
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Strategi
 PdPC:
  -­‐
 
 Peta
 minda
 
INTEGRITI
 (DSKP)
  memahami
 maklumat,
  menyebut
 semula
 dan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Prinsip
 5P
  -­‐
 Petikan
 
Minggu
 41
  fakta,
 idea
 dan
 hujah
  menyusun
 fakta
 serta
 hujah
  1.
 
 Mendengar,
 menyebut
  -­‐
 Pembelajaran
 
 
  -­‐
 Video
 /
 Audio
 
(2
 -­‐6
 Nov
  dalam
 pelbagai
  daripada
 pelbagai
 situasi
  semula
 dan
 menyusun
 fakta
 
 
 Berasaskan
 Projek
 
  -­‐
 Modul
 HEBAT
 Bacaan
 
 
 
 
wacana
 dan
  dengan
 betul,
 tepat
 dan
  serta
 hujah
 daripada
  -­‐
 Koperatif
 
 
2020)
  memberikan
 respons.
  bermakna.
  pelbagai
 latar
 belakang,
  -­‐
 Kontekstual
  KBAT:
 

  tepat
 dan
 bersesuaian
  -­‐
 Konstruktivisme
  Mengaplikasikan
 
dengan
 pengalaman
 dan
  -­‐
 Kajian
 Masa
 Depan
 
Ulang
 kaji/
  kehidupan
 murid.
  -­‐
 Pembelajaran
 Akses
 
 
Perbincangan
 
 
 
 
 Kendiri
 
-­‐
 Masteri
 
PAT
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Petikan
 daripada
  2.3
 
 Membaca
 untuk
  2.3.2
 
 Membaca
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Modular
  Menganalisis
 
buku
 teks/
 Modul
  memproses
 maklumat
  membanding
 beza
 maklumat
  murid
 dapat:
  -­‐
 Pembelajaran
 
  Menilai
 
Hebat
 Bacaan
  daripada
 pelbagai
 bahan.
  daripada
 pelbagai
 bahan
 teks
  1.
 
 Membaca
 dan
 mengenal
 
 
 Berasaskan
 Inkuiri
  Mencipta
 
dengan
 betul.
  pasti
 perbezaan
 serta
  -­‐
 Didik
 Hibur
 
 
Rumusan
  3.5
 
 Menulis
 untuk
  persamaan
 maklumat/
 isi
  -­‐
 Pendekatan
 Tematik
  Peta
 I-­‐think
 :
 
 
mengolah
 maklumat
  3.5.2
 
 Mengolah
 maklumat
  kandungan
 pelbagai
 bentuk
 teks
 
  -­‐
 
 Peta
 bulatan
 
Tatabahasa
  bagi
 menghasilkan
  daripada
 pelbagai
 bahan
 dalam
  dengan
 betul.
  EMK:
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 
 

  pelbagai
 bentuk
  bentuk
 grafik
 yang
 sesuai
 dan
 
  -­‐
 Bahasa
 
  -­‐
 
 Peta
 buih
 berganda
 
Jenis-­‐Jenis
 Frasa
  penulisan
 dan
 grafik.
  menarik.
  -­‐
 Kelestarian
 Alam
 Sekitar
  -­‐
 
 Peta
 dakap
 
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ -­‐
 Nilai
 Murni
  -­‐
 
 Peta
 titi
 
 
TEMA
 /
 TAJUK
  5.3
 
 Memahami
 dan
  5.3.1
 Mengenal
 pasti
 dan
  murid
 dapat;
  -­‐
 Sains
 &
 Teknologi
  -­‐
 
 Peta
 pokok
 
 
TEMA
 18:
  menggunakan
 ayat
 yang
  menggunakan
 frasa
 nama,
  1.
 Menulis
 semula
 suatu
  -­‐
 Keusahawan
 
  -­‐
 
 Peta
 alir
 
PERPADUAN
  sesuai
 dalam
 pelbagai
  frasa
 kerja,
 frasa
 adjektif
 dan
  maklumat
 dengan
 ayat
 lain
  -­‐
 Kreativiti
 &
 inovasi
 
  -­‐
 
 Peta
 pelbagai
 alir
 
(DSKP)
  bidang
  frasa
 sendi
 nama
 dengan
 betul
  tanpa
 mengubah
 maksud
 asal
  -­‐
 Kelestarian
 global
 
 
 
mengikut
 konteks.
  daripada
 pelbagai
 bahan
 grafik
  -­‐Pendidikan
 kewangan
 
  Sistem
 Bahasa:
 
 
 
 
yang
 sesuai
 dan
 menarik.
  -­‐
 TMK
 
  Sebutan
 &
 Intonasi
 

  -­‐
 Patriotisme
 
  Ejaan
 &
 Tanda
 Baca
 

  Kosa
 Kata
 
Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐ Teknik
 Bacaan
 :
 
 
murid
 dapat;
  CHATT
  PBD
 :
 
1.Mengenal
 pasti
 dan
  QUACK
  -­‐
 
 Sumbang
 saran
 
menggunakan
 frasa
 nama,
 frasa
  ACID
  -­‐
 
 Latihan
 bertulis
 
 
kerja,
 frasa
 adjektif
 dan
 frasa
  SQ4R
  -­‐
 
 Kuiz
 
 
sendi
 nama
 dengan
 betul
 
  -­‐
 
 Pembentangan
 
mengikut
 konteks
 secara
 
 
bertulis.
 


  STANDARD
  STANDARD
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 

  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 

  BBM
 
 :
 
 

  1.3
  Mendengar
  dan
  1.3.2
  Mendengar,
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐murid
  HEBAT
  Buku
 teks
 

  memahami
  menganalisis
  dan
  dapat;
  Teks
  pelbagai
  laras,
  bahan
 
MINGGU
 /
  maklumat,
  fakta,
  idea
  1.Menyenaraikan
 sekurang-­‐ Strategi
 PdPC:
  rakaman
  audio,
  bahan
 
TARIKH
  dan
  hujah
  dalam
  menerangkan
  maklumat
  kurangnya
 tiga
 maklumat
 yang
  Pembelajaran
 Koperatif
  kreatif,
 bahan
 grafik
 
pelbagai
  wacana
  dan
  didengar
 
 yang
 terdapat
 dalam
  Didik
 Hibur
 
 
Minggu
 42
  memberi
 respons
  daripada
  pelbagai
  wacana
  bahan.
  Pembentangan
 
9
 –
 13
 Nov
 
 
dengan
 betul
 dan
 bermakna
 
 
2020
 

 

 

Ulang
 kaji/
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 

Perbincangan
  2.
  Menerangkan
  tiga
  idea
  utama
  EMK:
 
 
PAT
  Sains
 dan
 Teknologi
  KBAT
 
 :
 

  yang
  didegar
  daripada
  bahan
  Kelestarian
 Global
  Kemahiran
  Kreatif,
  Kritis,
 

  Kebersihan
  Menaakul
 

  dengan
 betul
 dan
 bermakna
 
  TMK
 
 

  Nilai
 murni
  Peta
 KBAT
 
Cuti
 Deepavali
 
  -­‐Peta
 bulatan
 
(13
 Nov
 2020)
  Petikan
  daripada
  2.3
  Membaca
  untuk
  2.3.3
 Membaca
 dan
 membuat
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐murid
 
  -­‐Peta
 buih
 
buku
  teks/
  Modul
  memproses
 
  -­‐Peta
 pokok
 
Hebat
 Bacaan
  maklumat
  daripada
  kesimpulan
  daripada
  bahan
  dapat;
 
 
 

  pelbagai
 bahan
  Teknik
 Bacaan
 :
  Aras
 Berfikir
 
 :
 
dengan
 betul
  1.
 Me
 
 
 
 1.
 Membaca
 
 petikan
 dengan
  ACID,CHATT,QUACK,
 SQ4R
  Mengaplikasi
 
Petikan
  daripada
  3.6
  Mengedit
  dan
 
  Menganalisis
 
buku
  teks/
  Modul
  memurnikan
  pelbagai
 
  sebutan
 yang
 betul
 dan
 mengenal
 
  Menilai
 
Hebat
 Bacaan
  teks
 
  Mencipta
 
pasti
 tiga
 maklumat
 penting.
 
 
 
Peribahasa
  4.2
 Memahami
 dan
 
  Sistem
 bahasa
 :
 
menggunakan
  2.Menh2.
 Menghuraikan
 secara
 menyeluruh
 
  Sebutan
 dan
 intonasi
 
peribahasa
 dalam
 
 
  Kata
 Tugas
 
lisan
 dan
 penulisan.
  berkaitan
 bahan
 yang
 dibaca
 
 
 

 
3.6.1
 Menganalisis
 kesalahan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐murid
  PBD
 
 :
 
bahasa
 dan
 kejituan
 idea
  dapat;
  -­‐
 
 Projek
 
dalam
 pelbagai
 teks
  1.
 Mengenal
 pasti
 dan
  -­‐
 
 Permainan
 
membetulkan
 sekurang-­‐kurangnya
  -­‐
 
 Main
 Peranan
 
4.2.1
 Menggunakan
  lima
 kesalahan
 bahasa
 yang
  -­‐
 
 
 Pemerhatian
 
peribahasa
 dan
 menghubung
  terdapat
 dalam
 bahan
 
kait
 maksudnya
 dengan
 betul
  2.
 Menyenaraikan
 tiga
 idea
 utama
 
mengikut
 konteks.
  yang
 terdapat
 dalam
 bahan
 

 

Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐murid
 
dapat;
 
1.
 Menggunakan
 peribahasa
 dan
 
menghubung
 kait
 maksudnya
 
dengan
 betul
 mengikut
 konteks.
 

 
2.
 Membina
 ayat
 menggunakan
 
peribahasa
 dengan
 betul.
 


 

MINGGU
 /
  TEMA
 /
 TAJUK
  STANDARD
  STANDARD
  CADANGAN
 OBJEKTIF
  CADANGAN
 STRATEGI
  CATATAN
 
TARIKH
  KANDUNGAN
  PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
  PDPC/
 EMK
 /KOMSAS/
 
BBM
 
 :
 
 
Minggu
 43
  TEMA
 18:
  1.3
  Mendengar
  dan
  1.3.2
 Mendengar,
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐murid
  HEBAT
  Buku
 teks
 
(16
 -­‐
 20
  PERPADUAN
  memahami
  menganalisis
 dan
  dapat;
  Teks
  pelbagai
  laras,
  bahan
 
Nov
 2020
  (DSKP)
  maklumat,
  fakta,
  idea
  menerangkan
 maklumat
  1.Menyenaraikan
 sekurang-­‐ Strategi
 PdPC:
  rakaman
  audio,
  bahan
 

 
  dan
  hujah
  dalam
  daripada
 pelbagai
 wacana
  kurangnya
 tiga
 maklumat
 yang
  Pembelajaran
 Koperatif
 
Didik
 Hibur
 
Pembentangan
 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 

 


 
  pelbagai
  wacana
  dan
  dengan
 betul
 dan
 bermakna
  didengar
 
 yang
 terdapat
 dalam
 
  kreatif,
 bahan
 grafik
 

  Pendidikan
 Sivik
  memberi
 respons
 
 
 
Ulang
 kaji/
  -­‐
 Nilai
  bahan.
  EMK:
 
 
Perbincangan
  Bertanggungjawab
  2.3
 Membaca
 untuk
  Sains
 dan
 Teknologi
  KBAT
 
 :
 
PAT
  memproses
  2.
  Menerangkan
  tiga
  idea
  utama
  Kelestarian
 Global
  Kemahiran
  Kreatif,
  Kritis,
 

  Petikan
  daripada
  maklumat
 daripada
  yang
  didengar
  daripada
  bahan
  Kebersihan
  Menaakul
 

  buku
  teks/
  Modul
  pelbagai
 bahan
  TMK
 
 
Cuti
 Akhir
  Hebat
 Bacaan
  dengan
 betul
 dan
 bermakna
 
  Nilai
 murni
  Peta
 KBAT
 
Tahun
 2020
 
  3.4
 Menulis
 untuk
 
  -­‐Peta
 bulatan
 
21
 Nov
 2020
 –
  menghasilkan
 sesuatu
 
 
  -­‐Peta
 buih
 
31
 Dis
 2020)
  Karangan
 Umum
  penulisan
 secara
 
  -­‐Peta
 pokok
 

  terancang.
  2.3.3
 Membaca
 dan
 membuat
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐murid
 
 
 

  Tatabahasa
  Teknik
 Bacaan
 :
  Aras
 Berfikir
 
 :
 

 
  5.2
 
 Memahami
 dan
  kesimpulan
  daripada
  bahan
  dapat;
  ACID,CHATT,QUACK,
 SQ4R
  Mengaplikasi
 

  Kata
 Tugas
  menggunakan
  dengan
 betul
  1.
 Mem1.
 membaca
 
 petikan
 dengan
 sebutan
 
  Menganalisis
 
golongan
 kata
 yang
 
  Menilai
 

  sesuai
 dalam
 pelbagai
 
  yang
 betul
 dan
 mengenal
 pasti
 tiga
 
  Mencipta
 
bidang
 
 
 
maklumat
 penting
 
  Sistem
 bahasa
 :
 

  Sebutan
 dan
 intonasi
 
2.Meng2.menghuraikan
 secara
 menyeluruh
 
 
  Kata
 Tugas
 

 
 
berkaitan
 bahan
 yang
 dibaca
 
 
PBD
 
 :
 
3.4.5
 Menulis
 untuk
  Pada
  akhir
  pelajaran,
  murid-­‐murid
  -­‐
 
 Projek
 
menghasilkan
 karangan
  dapat;
  -­‐
 
 Permainan
 
dengan
 wacana
 yang
 lengkap,
  1.Menghasilkan
  karangan
  dengan
  -­‐
 
 Main
 Peranan
 
bahasa
 yang
 gramatis
 dan
  wacana
 yang
 lengkap,
 bahasa
 yang
  -­‐
 
 
 Pemerhatian
 
ungkapan
 yang
 menarik.
  gramatis
  dan
  ungkapan
  yang
 
menarik.
 

5.2.4
 
 Mengenal
 pasti
 dan
  Pada
 akhir
 pelajaran,
 murid-­‐murid
 
menggunakan
 golongan
 Kata
  dapat;
 
Tugas
 dengan
 betul
 mengikut
  1.
 Menyenaraikan
 sekurang-­‐
konteks.
  kurangnya
 tiga
 jenis
 Kata
 Tugas
 
yang
 terdapat
 dalam
 petikan
 
2.
 Membina
 ayat
 menggunakan
 
yang
 Kata
 Tugas
 dengan
 betul
 
mengikut
 konteks/
 jenisnya
 

 


 


  2020 /
 BmT4/SMKSS16
 

 


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SENARAI NAMA TAHUN 1 2020
Next Book
CP Brochure January