The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการใช้งานระบบการบันทึกการปิดหมาย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Songkhla Thailand, 2020-11-06 05:24:46

คู่มือการใช้งานระบบการบันทึกการปิดหมาย

คู่มือการใช้งานระบบการบันทึกการปิดหมาย

Keywords: คู่มือการใช้งานระบบการบันทึกการปิดหมาย

ค่มู ือการใชง้ านระบบการบันทกึ การปดิ หมาย

ค่มู ือการใช้งานระบบบันทกึ การปดิ หมาย

1. เปิดแอพพลิเคชนั่ ไอคอน หรือ บนมือถอื

2. แตะท่ไี อคอน
3. กรอกรายละเอยี ดขอ้ มลู บนั ทกึ การปิดหมาย

หํ่

ปู่

พกิ ดั ดาวเทยี มจะอย่ใู นตำแหน่ง
ปัจจบุ นั ท่ีผ้สู ่งหมายอยู่ ณ ขณะน้นั
หากไม่ตรงใหก้ ดเครือ่ งหมาย

ฺถา่ ยภาพตำแหน่งท่ีตดิ หมายไว้
หรอื
ใช้รูปถา่ ยในมอื ถอื

ฐุ์

ศุ้

เซ็นชื่อผสู้ ่งหมาย
กด เพอื่ เซน็ ช่อื ใหม่

:Pกด เพ่ือล็อกการแก้ไข

=

4. บันทึกข้อมลู

หลังจากทบ่ี นั ทึกขอ้ มลู เข้าสู่ google sheet แล้ว ระบบจะทำการประมวลผลรายงานบนั ทกึ การปิดหมายในรูปแบบ
ไฟล์ PDF แล้วส่งไปยงั จดหมายอิเลก็ ทรอนกิ ส์ที่ไดก้ ำหนดไว้ และทำการส่งต่อไปยังจดหมายอเิ ลก็ ทรอนิกส์ของ
ผ้สู ่งหมายนนั้ ๆด้วย

-

o

ตวั อยา่ งไฟล์ PDF บนั ทกึ ปดิ หมาย

การคน้ หาประวัตกิ ารปดิ หมาย

แตะ icon

อํ

- การแยกค้นหาประวตั กิ ารปิดหมาย ตามตำบลต่างๆ แตะเลอื กที่ชื่อตำบลเพอ่ื
ไปยังขอ้ มลู ตำบลนั้นๆ พรอ้ มแสดงจำนวนการปดิ หมายของแต่ละตำบลดว้ ย
- รวมค้นหา ให้แตะทีค่ ำวา่ ALL

ฉั๋ค้นหา เลือกเพือ่ลบ รเีฟรซ
เมื่อแตะไอคอน พิมพข์ ้อมูลทีต่ อ้ งการคน้ หา เชน่
- เลขคดีดำ
- เลขคดแี ดง
- ท่ีอยูผ่ รู้ บั เป็นต้น

รองรับการคน้ หาโดยการสแกนดว้ ยคิวรโี ค้ดหรอื บาร์โค้ด

sonแตะไอคอน

เพ่ือเปดิ กลอ้ งถา่ ยรูปค้นหาด้วยควิ อารโ์ ค้ดหรอื บาร์โคด้

0

หมายเหตุ สามารถสแกนควิ อาร์โคด้ ได้จากบันทึกปิดหมายทางจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ เพือ่ คน้ หาข้อมลู ได้

การดูรายละเอยี ดขอ้ มลู

1งดงาม
คลิกเลอื กรายการทตี่ ้องการดูขอ้ มูล

การแกไ้ ขข้อมลู

แตะเลอื กรายการที่ตอ้ งการดูขอ้ มลู

แตะไอคอน

ษั๋ทำการแกไ้ขขอ้ มูลแลว้ กดSAVE

การลบขอ้ มูล

แตะไอคอน เพือ่ เลือกรายการท่ีต้องการลบ

±

แตะไอคอน ติ้กเครอ่ื งหมายถกู รายการที่ตอ้ งการลบ

,

คลิก้ Delete เพ่ือลบขอ้ มลู

พกิ ัดการปิดหมาย

f

แตะท่ีไอคอน

เป็นการแสดงพิกดั ดาวเทยี มพรอ้ มแผ่นท่ีทีเ่ คยปิดหมาย โดยแยกสขี องสัญลักษณป์ กั หมดุ ตาม
ผ้สู ่งหมายแตล่ ะคนเชน่ สีสม้ หมายถงึ นายเอ สเี ขยี ว หมายถงึ นายบี เปน็ ตน้

แตะท่ไี อคอน


ซูมเขา้ ไปยงั พิกัดนี้ นำทางไปยงั พิกดั น้ี

นำทางไปยังพิกดั น้ีฟงั ก์ชน่ั ความสามารถในการการทำงานของระบบเพิม่ เติม

การทำพกิ ัดแผ่นทป่ี กั หมุด สำหรับใช้เป็นเครอ่ื งมือในการค้นหาบ้านเลขทีข่ องคู่ความ หรอื ใช้เก็บบันทกึ
บา้ นเลขท่ที ี่ตอ้ งการ เพ่อื ใช้ในการคน้ หาบ้านเลขทีบ่ รเิ วณใกลเ้ คียง เพราะโดยสว่ นใหญ่แล้วเลขทบ่ี ้านจะ
อยตู่ ดิ ๆ กนั เมือ่ มีการบนั ทกึ เปน็ ฐานข้อมูลร่วมกนั แล้ว สามารถนำไปใชส้ ง่ หมายด้วยระบบ GPS นำทาง
ในภายหลงั ต่อไปได้ ทำให้สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการคน้ หาบ้านของคู่ความ

แตะท่ีไอคอน0- แตะท่ไี อคอน

แตะเพ่ือเลือก

¥ทุกตำบล
แยกตามตำบล

① เพมิ่ ขอ้ มลู

1
2

แตะเลอื กจากรายการ

แตะเลือกจากรายการ

พกิ ดั ดาวเทียมจะอย่ใู นตำแหน่ง
ปจั จุบันท่ผี ู้ส่งหมายอยู่ ณ ขณะน้นั
หากไม่ตรงให้กดเครือ่ งหมาย

ญิถ่ายภาพ
หรือ
ใชร้ ปู ถา่ ยในมอื ถือ
บนั ทกึ
เลอื กผู้บนั ทกึ

การคน้ หาบา้ นเลขท่ี

แตะเพือ่ เลือก

ทกุ ตำบล
แยกตามตำบล

แตะท่ไี อคอนค้นหา พิมพ์บ้านเลขท่ี หรือขอ้ มลู ทที่ ราบบางส่วนเพอ่ื ค้นหา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
November
Next Book
สำเนาของ แฟ้มสะสมผลงาน นายณัฐธีร์ วิภาพุฒิเศรษฐ์ ม.6_7 เลขที่ 7