The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

idplan1-2564

idplan2564-664

แบบประเมินตนเองและแผนพฒั นาตนเองรายบคุ คล
(Individual Development Plan: ID PLAN)
ประจำปการศกึ ษา 2564
ชือ่ - สกุล นางสกุ ัญญา ดนยั สวสั ดิ์
ตำแหนง ครู

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสวา งแดนดิน

สถาบันการอาชวี ศึกษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ 2 อาชวี ศกึ ษาจังหวดั สกลนคร

แบบประเมนิ สมรรถนะในการปฏิบัติหนา ที่ ของครสู ายงานการสอน
สงั กดั สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา
สำหรับตำแหนง ครู
ประจำปก ารศึกษา 2564
**********************

คำชแี้ จง

ครูทท่ี ำหนาทส่ี อนทุกคน ใหทำการประเมินตนเองและจัดทำแผนพฒั นาตนเองรายบุคคล (Indibudual Development Plan : ID PLAN) โดยใชแบบประเมนิ สมรรถนะในการปฏบิ ตั หิ นา ที่ของ
ครสู ายงานกาารสอน สงั กัดสำนกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษาตามที่กำหนด โดยมีวตั ถุประสงคเ พอ่ื ตรวจสอบสมรรถนะในการปฏบิ ตั หิ นา ทีข่ องครเู ปนรายบคุ คลตามกระบวนการที่กำหนด
แลว นำผลที่ประเมนิ ไปประกอบการจดั ทำแผนการพัฒนาตนเองรายบคุ คล (ID PLAN) แบบประเมนิ นี้แบงออกเปน 4 ตอน

ตอนท่ี 1 ขอมลู เบื้องตน

1. ชอ่ื - สกุล นางสกุ ัญญา ดนัยสวัสด์ิ

2. ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ระยะเวลาทด่ี ำรงตำแหนงปจ จุบนั 7 ป 3 เดอื น ระยะเวลาในการปฏิบัตงาน 17 ป

3. วุฒกิ ารศกึ ษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท

ปรญิ ญาตรี อนปุ รญิ ญา

สาขา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสุกญั ญา ดนยั สวัสด์ิ พมิ พเม่อื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ที่ 2/21

4. ประเภทวิชาท่สี งั กัด เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร แผนกเทคโนโลยสี ารสนเทศ
6. สถานศึกษา วิทยาลยั เทคนคิ สวางแดนดนิ

ID Plan ประจำปก ารศกึ ษา 2564 ของ นางสกุ ัญญา ดนยั สวัสด์ิ พมิ พเ ม่อื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาท่ี 3/21

6. รายวชิ าท่ีสอนและจำนวนชว่ั โมงที่สอน ในปการศกึ ษา 2564

ภาคเรียน ช่ือรายวิชา ระดับ จำนวนช่ัวโมง
ตอ สัปดาห
ที่ 1 20001-1006 กฎหมายคอมพวิ เตอร
20001-2001 คอมพวิ เตอรและสารสนเทศเพ่อื งานอาชีพ ปวช. 3
20901-2103 วิทยาการกา วหนา ระบบอนิ เทอรเ น็ตและเทคโนโลยีในอนาคต ปวช. 15
30000-2001 กจิ กรรมวิชาชีพ1 ปวช. 6
ปวช. 2

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสกุ ญั ญา ดนยั สวัสด์ิ พมิ พเ มอ่ื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาที่ 4/21

7. งานสนบั สนนุ การเรียนรู

วิเคราะห วจิ ยั และประเมินผลการใชหลกั สูตรในการเรยี นการสอน เพ่ือหาผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนการสอน การใชเคร่ืองมอื วัสดุ อุปกรณทางการศึกษาในการจดั การเรียนการสอน การใชอาคารสถานที่
การใหค ำปรกึ ษานกั เรยี นท่ปี รกึ ษา การจัดทำงานวจิ ยั ในชน้ั เรยี นเพื่อแกปญ หาในการจดั การเรียนการสอน รวมเปนวิทยากรโครงการตา งๆ

เอกสารอา งองิ URL
https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-
j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9

8. งานตอบสนองนโยบายและจดุ เนน

สง เสรมิ สนบั สนนุ นกั เรยี น นกั ศกึ ษาและบคุ ลากรในสถานศกึ ษา เกี่ยวกบั การวิจยั พัฒนาองคค วามรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดษิ ฐตา งๆ เพื่อ ประโยชนในการจัดการศกึ ษา
การประกอบอาชีพและประโยชนโ ดยรวมของสงั คม ชมุ ชนและทอ งถิน่

เอกสารอา งอิง URL
https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-
j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9

9. งานภาระหนา ทอ่ี นื่ ๆ

- หวั หนา แผนกวิชาเทคโนโลยสี ารสนเทศ -ไดร ับมอบหมายใหเ ปนครูทป่ี รึกษาของนกั เรยี นในระดบั ปวส. ปท ่ี 1 (คอมพวิ เตอรธรุ กิจ) ภาระหนาทท่ี ่ีไดรับมอบหมายตามคำสง่ั วิทยาลยั ฯ

เอกสารอา งองิ URL
https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-
j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9

10. ความสามารถพิเศษ

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสุกัญญา ดนยั สวัสดิ์ พมิ พเ มื่อ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 5/21

- เลน หมากลอ ม -ออกแบบสื่อส่งิ พิมพ

ID Plan ประจำปการศกึ ษา 2564 ของ นางสกุ ัญญา ดนยั สวสั ด์ิ พมิ พเ มื่อ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 6/21

11. การพฒั นาตนเองยอ นหลงั ปก ารศึกษา 2563 (ยอ นหลัง 1 ปการศึกษา) จำนวนช่วั โมง วันเดือนป แหลงเรียนรู
8.00 9 ก.ย. 2563 หอ งปฏบิ ัติการคอมพิวเตอร
ช่อื หลักสตู ร/เรื่อง/หัวขอ ตึกวิทยบริการ
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
บรู ณาการหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง ดวย E-Book ระดบั กลาง 2.00 2 ก.ย. 2563 หอ งปฏิบตั ิการคอมพวิ เตอร
เอกสารหลักฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9) ตกึ วทิ ยบริการ

การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 6.00 1 ม.ิ ย. 2563 - 23 ส.ค. 2563 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบคุ ลากร
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว ย E-Book อาชวี ศึกษา
เอกสารหลกั ฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9) 15.00 1 ม.ิ ย. 2563 - 30 ส.ค. 2563 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบคุ ลากร
อาชีวศึกษา
หลักสตู รทักษะพ้นื ฐานในดานคมุ ครองขอมลู สว นบุคคล(ICDL Data Protection)
เอกสารหลักฐาน 6.00 1 ม.ิ ย. 2563 - 30 ส.ค. 2563 สำนกั พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9) อาชีวศึกษา

หลกั สตู รทักษะการตลาดดิจิทลั (ICDL Digital Marketting)
เอกสารหลกั ฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)

หลักสูตรทกั ษะดจิ ทิ ลั เบือ้ งตนสำหรบั กำลงั คนยคุ ใหม( ICDL Workforce Basics)
เอกสารหลกั ฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)

ID Plan ประจำปการศึกษา 2564 ของ นางสกุ ญั ญา ดนัยสวัสดิ์ พิมพเมอื่ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 7/21

หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครอู าชีวศกึ ษาดานการจดั การเรยี นการสอนออนไลน 30.00 25 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563 สำนักพฒั นาสมรรถนะครแู ละบุคลากร
เอกสารหลักฐาน อาชวี ศึกษา
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)
8.00 8 พ.ค. 2563 หอ งปฏิบัตกิ ารคอมพวิ เตอร
อบรมครแู กนนำ''การเตรยี มการจดั การเรยี นการสอนออนไลน ดวย Google Classroom''
เอกสารหลักฐาน ตึกวิทยบรกิ าร
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)
20.00 5 ก.พ. 2563 - 7 ก.พ. 2563 สำนักพฒั นาสมรรถนะครูและบคุ ลากร
พัฒนาศกั ยภาพสถานศึกษาภายใตการนิเทศการปฏิบัติงาน ระยะท2ี่ อาชวี ศกึ ษา
เอกสารหลกั ฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9) 20.00 21 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563 สำนกั พฒั นาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
พัฒนาศกั ยภาพสถานศกึ ษาภายใตการนเิ ทศการปฏบิ ตั งิ าน ระยะท1ี่
เอกสารหลักฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)

ID Plan ประจำปการศกึ ษา 2564 ของ นางสุกญั ญา ดนัยสวสั ด์ิ พมิ พเ ม่อื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ที่ 8/21

12. การฝกอบรม และการศกึ ษาดูงาน ปก ารศึกษา 2563 (ยอ นหลัง 1 ปก ารศกึ ษา) จำนวนช่ัวโมง วันเดือนป หนว ยงาน
6.00
ชื่อหลักสูตร/เรื่อง/หวั ขอ 1 ม.ิ ย. 2563 - 30 ส.ค. 2563 สำนกั พัฒนาสมรรถนะครูและบคุ ลากร
630020004 : การพัฒนาทักษะดิจิทลั เบื้องตนสำหรับกำลงั คนยคุ ใหม (ICDL Workforce Basics)
รหัสรุน : 001 อาชวี ศกึ ษา (1413415)
เอกสารหลกั ฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9) 30.00 25 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563 สำนกั พัฒนาสมรรถนะครูและบคุ ลากร
อาชวี ศึกษา (1413422)
หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครอู าชีวศกึ ษาดานการจัดการเรยี นการสอนออนไลน
รหัสรุน : 001 15.00 1 มิ.ย. 2563 - 30 ส.ค. 2563 สำนกั พฒั นาสมรรถนะครูและบุคลากร
เอกสารหลกั ฐาน อาชีวศกึ ษา (1413427)
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)
6.00 1 ม.ิ ย. 2563 - 30 ส.ค. 2563 สำนักพฒั นาสมรรถนะครแู ละบคุ ลากร
630020005 : การพฒั นาทกั ษะการตลาดดิจทิ ัล (ICDL Digital Marketing) อาชีวศึกษา (1413433)
รหัสรนุ : 001
เอกสารหลกั ฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)

630020006 : ทกั ษะพนื้ ฐานในดานการคมุ ครองขอมลู สวนบุคคล (ICDL Data Protection)
รหัสรุน : 001
เอกสารหลกั ฐาน
• (https://drive.google.com/drive/folders/1G-WMa7swrLa-j7kSPjIUm3EKlWs2vtG9)

13. จดุ มุงหมายชีวิต

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสุกัญญา ดนัยสวัสด์ิ พิมพเมือ่ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาท่ี 9/21

พัฒนาตนเองอยเู สมอ ใชช ีวติ อยา งมีความสขุ
14. เปาหมายของการรับราชการ

ไดวิทยฐานะ เชยี่ วชาญ
15. เปาหมายของสถานศกึ ษาท่ีคาดหวงั

ไดร ับการยอมรับวา เปนสถานศกึ ษาทม่ี กี ารจดั การเรยี นการสอนดีท่สี ดุ ในจงั หวัด

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสุกญั ญา ดนยั สวัสด์ิ พิมพเ มื่อ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาท่ี 10/21

ตอนที่ 2 การประเมินตนเอง
วิธีการประเมิน
ใหค รพู จิ ารณาระดับสมรรถนะในการปฏบิ ตั หิ นา ท่ี 3 ดาน 13 ตวั ชว้ี ดั ตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏบิ ัติหนา ทีข่ องครสู ายงานการสอน สงั กัดคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

ในระดบั เกณฑคณุ ภาพที่กำหนดตามตำแหนงและวทิ ยฐานะแลวมาเทยี บกับสมรรถนะปจจบุ ันวา มีหรอื ไมม สี มรรถนะท่ที ำใหเกดิ งานตามเกณฑร ะดับสมรรถนะทกี่ ำหนดในแตล ะตัวชวี้ ดั ถา มใี หใสเครอื่ งหมาย
ในชอ งที่มี ถาไมมหี รอื มีแตไมถึงเกณฑทก่ี ำหนดใหใสเ คร่ืองหมาย ในชองไมมี

ID Plan ประจำปการศกึ ษา 2564 ของ นางสกุ ญั ญา ดนยั สวสั ดิ์ พิมพเ มือ่ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 11/21

ตอนท่ี 3 รายการประเมนิ ระดับสมรรถนะ 3 ดาน 13 ตวั ชวี้ ดั สำหรบั ตำแหนง และวทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ

ตวั ชี้วัด ระดับสมรรถนะ สมรรถนะปจจุบนั หลกั ฐาน / รองรอย ความตองการในการพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑคณุ ภาพ มี ไมม ี ใหม สี มรรถนะสูงข้นึ

ทก่ี ำหนด โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง /หัวขอ

1. ดา นการจัดการเรียนการสอน 1. วิเคราะหห ลกั สตู รจดุ ประสงค สมรรถนะ และคำอธิบาย
1.1. การสรา งและหรอื พฒั นาหลักสตู ร รายวิชาหรือคำอธบิ ายของหลักสูตรและนำไปจดั ทำรายวชิ า
และหรือหนว ยการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค สมรรถนะ
และคำอธิบายรายวชิ าหรือคำอธบิ ายของหลกั สูตร

2. รวมพฒั นาหลักสตู รรายวิชา กจิ กรรม หรือโครงการ และ
หนวยการเรยี นรูใหสอดคลอ งกับบริบทของสถานศึกษา หรอื
สถานประกอบการ ผูเรยี น ทองถน่ิ และสามารถนำไปปฏิบตั ิ
ไดจริง

3. รวมประเมินผลการใชหลักสูตร กจิ กรรม หรือโครงการ
และนำผลการประเมนิ มาปรบั ปรงุ ใหมคี ุณภาพสูงขึ้น

1.2.1. การออกแบบหนวยการเรียนรู 1. ออกแบบหนว ยการเรียนรู หรือเนื้อหาสาระการเรยี นรู
โดยการปรบั ประยกุ ตใหสอดคลองกับบริบทของสถานศกึ ษา
หรอื สถานประกอบการและหรอื ทอ งถน่ิ และเหมาะสมกับ
ผเู รียนหรอื ผูเขารับการฝกอบรม

2. มีกจิ กรรมการเรียนรดู ว ยวธิ กี ารปฏิบัตทิ ส่ี อดคลอ งกับธรรม
ชาตขิ องเน้ือหาสาระ การเรียนรู อยา งหลากหลาย และ
สมรรถนะนำไปปฏบิ ัติไดจ ริง

3. ประเมินผลการใชหนวยการเรยี นรหู รอื เนือ้ หาสาระการ เรยี นรู
และนำผลการประเมนิ มาปรับปรุงใหม คี ุณภาพสูง ข้นึ

1.2.2. จัดทำแผนการจดั การเรียนรู 1. วเิ คราะหผ ูเรียนหรอื ผูเขารับการฝก อบรมเปน รายบุคคล

ID Plan ประจำปการศึกษา 2564 ของ นางสุกญั ญา ดนัยสวัสด์ิ พมิ พเมื่อ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาท่ี 12/21

ตอนที่ 3 รายการประเมนิ ระดับสมรรถนะ 3 ดา น 13 ตวั ชว้ี ัด สำหรบั ตำแหนงและวทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการ

ตัวช้ีวัด ระดับสมรรถนะ สมรรถนะปจจบุ นั หลกั ฐาน / รองรอย ความตองการในการพฒั นาตนเอง
ตามเกณฑค ุณภาพ มี ไมมี ใหมสี มรรถนะสูงข้ึน

ทีก่ ำหนด โปรดระบุช่อื สมรรถนะ / เรือ่ ง /หวั ขอ

/แผนการฝก อาชพี 2. จัดทำแผนการจดั การเรียนรูและหรอื แผนการฝก อาชีพสอด

/แผนการจดั การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / คลอ งกับการออกแบบหนว ยการเรียนรูธรรมชาติของผูเรียน

แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / หรอื ผูเขา รบั การฝกอบรมและบริบทของสถานศกึ ษาหรอื สถาน

แผนการจัดประสบการณ ประกอบการและทอ งถนิ่ ที่มอี งคป ระกอบครบถว นตามรปู แบบ

ทหี่ นวยงานการศกึ ษาหรือสวนราชการตน สงั กัดกำหนดและ

สามารถนำไปปฏบิ ตั ไิ ดจ ริง

3. มกี จิ กรรมการเรียนรสู อดคลองกับธรรมชาตขิ องเนอื้ หาสาระ
การเรียนรู และผเู รียน หรอื ผูเขารบั การฝกอบรม

4. มีบนั ทึกหลงั การสอนหรือหลงั การจดั กิจกรรมการเรียนรูท ี่
สอดคลอ งกับจุดประสงคก ารเรยี นรู และนำผลมาพัฒนาแผน
การจดั การเรยี นรู

1.2.3. กลยุทธในการจัดการเรยี นรู 1. จัดการเรยี นรูโดยใช รปู แบบ เทคนิค และวธิ ีการทีเ่ นน
วิธีการปฏิบตั ิมคี วามหลากหลาย ใชส ่อื นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรยี นรู การวดั ผลและประเมินผลตามแผน
การจัดการเรียนรหู รอื แผนการฝกอาชีพท่ีสอดคลอ งกบั จุด
ประสงคการเรยี นรสู มรรถนะประจำหนว ยหรือสมรรถนะ
ของหลักสูตร และสอดคลอ งกบั ธรรมชาติของผูเรยี นหรอื
ผูเขา รับการฝกอบรมและเนื้อหาสาระการเรยี นรู

2. ประเมินผลการใช กลยทุ ธในการจัดการเรยี นรแู ละนำผล
การประเมนิ มาปรบั ปรงุ

ID Plan ประจำปการศึกษา 2564 ของ นางสุกัญญา ดนยั สวสั ดิ์ พิมพเมอ่ื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 13/21

ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ 3 ดา น 13 ตวั ช้ีวัด สำหรบั ตำแหนงและวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ตวั ชี้วดั ระดบั สมรรถนะ สมรรถนะปจ จุบนั หลกั ฐาน / รอ งรอย ความตองการในการพฒั นาตนเอง
ตามเกณฑคณุ ภาพ มี ไมม ี ใหมสี มรรถนะสงู ข้นึ

ทีก่ ำหนด โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เร่อื ง /หัวขอ

1.2.4. คณุ ภาพผูเ รยี น 1. จำนวนผเู รียนหรือผูเ ขารับการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ 60
มีผลการพัฒนาคณุ ภาพเปน ไปตามคา เปาหมายทส่ี ถาน
ศกึ ษากำหนด

1.3. การสรา งและการพฒั นา ส่อื 1. คดั สรรและหรอื พฒั นา สื่อ นวตั กรรมเทคโนโลยีทางการ 630010100 การใชเ ทคโนโลยใี นรายวิชา
นวตั กรรม เทคโนโลยที างการศกึ ษา ศึกษาและแหลง เรยี นรูน ำไปใชในการจัดการเรียนรูเหมาะ วทิ ยาการกาวหนาระบบอินเทรเนต็ รฯ
และแหลงการเรียนรู สมกบั ผูเ รียนหรือผเู ขา รบั การฝกอบรมสอดคลองกับเนื้อหา
สาระรายวิชา และจดุ ประสงคการเรยี นรู

2. ประเมินผลการใชส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู

1.4. การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู 1. คัดสรรและหรือพฒั นาเครื่องมอื วัดและประเมินผลทีห่ ลาก
หลาย เหมาะสมและสอดคลอ งกับจุดประสงคก ารเรยี นรู

2. มกี ารประเมินตามสภาพจรงิ

3. มีการตรวจสอบคุณภาพของเครอื่ งมือวดั และประเมินผล

1.5. การวิจัยเพอ่ื พฒั นาการเรียนรู 1. ใชก ระบวนการวจิ ัยเพอ่ื แกป ญหาหรอื พัฒนาการเรยี นรขู อง
ผูเรียนหรอื ผูเ ขารบั การฝกอบรมโดยใชวิธกี ารที่ถูกตอง

2. นำผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรยี นรขู องผูเรยี นหรอื
ผเู ขา รับการฝก อบรมไปใช

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสุกัญญา ดนยั สวสั ด์ิ พิมพเ มือ่ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาท่ี 14/21

ตอนท่ี 3 รายการประเมนิ ระดับสมรรถนะ 3 ดา น 13 ตัวชี้วดั สำหรับตำแหนงและวทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ

ตวั ช้ีวดั ระดับสมรรถนะ สมรรถนะปจ จบุ นั หลกั ฐาน / รอ งรอย ความตองการในการพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑค ณุ ภาพ มี ไมมี ใหมสี มรรถนะสงู ขึ้น

ท่กี ำหนด โปรดระบชุ ่อื สมรรถนะ / เรื่อง /หัวขอ

2. ดา นการบริหารจัดการช้ันเรยี น 1. ผเู รียนหรอื ผูเ ขา รับการฝก อบรมมีสวนรวมในการจดั สภาพ
2.1. การบรหิ ารจัดการชั้นเรียน แวดลอ มบรรยากาศทเ่ี อือ้ ตอ การเรยี นรมู คี วามปลอดภัยและ
มีความสุข

2. สง เสรมิ ใหผูเ รยี นหรือผูเขารบั การฝก อบรมเกิดกระบวน การคดิ
มที กั ษะชีวิตและทกั ษะการทำงาน

3. อบรมบม นิสยั ใหผ เู รียนหรอื ผูเ ขารบั การฝกอบรมมคี ุณธรรม
จรยิ ธรรม คุณลักษณะอนั พึงประสงคค า นยิ มทด่ี งี าม ปลูก
ฝง ความเปนประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตริยท รงเปน ประมขุ

2.2. การจัดระบบดูแลชว ยเหลือผูเ รยี นหรือ 1. รวบรวมขอ มลู วิเคราะห สังเคราะห จัดทำและใช

ผูเขารบั การฝก อบรม สารสนเทศของผูเรียนหรือผเู ขา รบั การฝกอบรม ในระบบ

ดแู ลชว ยเหลือผเู รียน

2. มโี ครงการและจดั กจิ กรรมเชงิ สรางสรรคดว ยวิธกี ารที่หลาก
หลายในการดูแลชว ยเหลือผูเ รยี น หรอื ผเู ขา รับการฝก อ บรม

2.3. การจดั ทำขอมลู สารสนเทศและเอกสา 1. จัดทำขอ มูลสารสนเทศและเอกสารผูเรียนในท่ีปรึกษาหรือ

รประจำช้นั เรยี นหรือประจำวิชา ประจำวิชาอยา งเปนระบบ ถกู ตอ งและเปน ปจจุบนั

2. ใชส ารสนเทศในการเสริมสรา งและพัฒนาผูเรยี นหรือผเู ขา การใชสารสนเทศเพอื่ พัฒนาผูเ รยี น
รับการฝก อบรม

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสกุ ญั ญา ดนัยสวสั ด์ิ พมิ พเมอื่ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 15/21

ตอนที่ 3 รายการประเมินระดบั สมรรถนะ 3 ดา น 13 ตวั ชี้วัด สำหรบั ตำแหนง และวทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ

ตวั ชว้ี ัด ระดบั สมรรถนะ สมรรถนะปจจบุ นั หลักฐาน / รอ งรอย ความตอ งการในการพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑคุณภาพ มี ไมมี ใหม สี มรรถนะสงู ข้นึ

ท่กี ำหนด โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง /หัวขอ

3. ดานการพัฒนาตนเองและพฒั นาวิชาชพี 1. จัดทำแผนพฒั นาตนเองทีส่ อดคลอ งกบั สภาพการปฏิบัติงาน

3.1. การพัฒนาตนเอง ความตองการจำเปน หรือตามแผนกลยทุ ธของสถานศึกษา

ตน สงั กัด

2. พฒั นาตนเองตามแผนและตามที่สำนกั งานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึ ษา กำหนดเพมิ่ เตมิ 2 เร่อื งไดแ กการใชภ าษา
องั กฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร ดังนี้

2.1 การใชภ าษาองั กฤษ

2.1.1 การใชภ าษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ การพฒั นาภาษาตา งประเทศ
1) การแนะนำ ตัวเอง
2) การใชชีวติ ประจำวนั
3) ในงานอาชพี

2.1.2
มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

2.2 การใชเทคโนโลยสี ารสนเทศในการสอื่ สาร

2.2.1 ใชเทคโนโลยสี ารสนเทศในการคนหาขอมลู สบื คน และ
เรียนรขู อมูลใหมๆ มาใชใ นการจดั การเรยี นการสอน/การ
ปฏิบัตงิ าน

2.2.2 ใชโปรแกรมสำเร็จรูปชวยในการประมวลผลการจดั การ
เรยี นสอน

2.2.3 ใชโปรแกรมสำเร็จรปู ในการสรา งส่ือการเรยี นการสอน

ID Plan ประจำปการศึกษา 2564 ของ นางสุกญั ญา ดนยั สวสั ด์ิ พมิ พเมอ่ื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 16/21

ตอนที่ 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ 3 ดา น 13 ตัวชว้ี ดั สำหรับตำแหนงและวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ตวั ชี้วัด ระดับสมรรถนะ สมรรถนะปจ จุบัน หลกั ฐาน / รองรอย ความตอ งการในการพฒั นาตนเอง
ตามเกณฑค ุณภาพ มี ไมม ี ใหมสี มรรถนะสูงขน้ึ

ที่กำหนด โปรดระบชุ ือ่ สมรรถนะ / เรอื่ ง /หวั ขอ

3.2. การพัฒนาวิชาชีพ 1. เขารวมชมรมวิชาชีพ หรือชมุ ชนการเรียนรูทางวิชาชพี

2. นำองคค วามรทู ่ีไดจากการเขารวมชมรมวชิ าชีพ หรือชมุ
ชนการเรยี นรูทางวชิ าชีพไปใชใ นการจัดการเรียนการสอน

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสกุ ัญญา ดนัยสวัสดิ์ พิมพเมือ่ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ที่ 17/21

ช่ือ - สกลุ นางสกุ ญั ญา ดนยั สวสั ด์ิ ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ
ช่อื สถานศกึ ษา วทิ ยาลยั เทคนคิ สวางแดนดนิ

จากการประเมินตนเองแลว พบวา ความตองการในการพฒั นาตนเองใหมีสมรรถนะสูงข้นึ โดยสรุปแผนการพัฒนาตนเองเรยี งตามลำดับความสำคัญ สรุปดงั นี้

1. แผนการพฒั นาดว ยตนเอง

ลำดับ สมรรถนะ หลกั สตู ร/เรอ่ื ง/หวั ขอ รูปแบบ/ แหลง เรยี นรู ระยะเวลาในการพัฒนา
ความสำคัญ วิธีการพัฒนา เรม่ิ ตน สน้ิ สดุ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 การใชภ าษาองั กฤษในการส่อื สารเพ่อื การพฒั นาภาษาตา งประเทศ การเรียนรดู ว ยตนเอง วทิ ยาลยั เทคนิคสวางแดน 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2565
1) การแนะนำ ตวั เอง (Self-Learning) ดิน
2) การใชชีวิตประจำวนั
3) ในงานอาชพี

ID Plan ประจำปก ารศึกษา 2564 ของ นางสุกญั ญา ดนยั สวสั ด์ิ พมิ พเ มอ่ื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาที่ 18/21

2. แผนการพัฒนาตนเองรวมกับบุคลากรภายในสถานศกึ ษาและหนว ยงานภายนอก

ลำดับ สมรรถนะ หลักสูตร/เร่อื ง/หวั ขอ รูปแบบ/ แหลงเรยี นรู ระยะเวลาในการพฒั นา
ความสำคัญ วธิ กี ารพัฒนา เร่ิมตน สิ้นสดุ
การงานอาชพี และเทคโนโลยี
1 ใชส ารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเ รียนหรือผูเขา การใชส ารสนเทศเพือ่ พัฒนาผูเรยี น การขอหรือใหค ำปรึก วทิ ยาลัยเทคนคิ สวางแดน 1 มิ.ย. 2563 31 พ.ค. 2565
รบั การฝก อบรม
ษาแนะนำ ดนิ

(Consulting)

ID Plan ประจำปการศึกษา 2564 ของ นางสกุ ัญญา ดนัยสวสั ด์ิ พมิ พเ มอ่ื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนา ท่ี 19/21

3. แผนการขอรับการสนบั สนนุ การพัฒนาจากหนว ยงาน

ลำดับ สมรรถนะ หลักสตู ร/เรื่อง/หวั ขอ รูปแบบ/ ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรบั การสนบั สนนุ
ความสำคญั วิธกี ารพัฒนา เร่มิ ตน ส้นิ สุด จากหนวยงาน

1 คดั สรรและหรอื พัฒนา ส่ือ นวตั กรรมเทคโนโลยที างการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร การเขา รวมอบรม/ป 3 ส.ค. 2564 31 พ.ค. 2565 สำนักพฒั นาสมรรถนะครู
ศึกษาและแหลงเรียนรนู ำไปใชใ นการจัดการเรยี นรูเหมาะ 630010100 : การพัฒนาส่อื การเรียน ระชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร และบคุ ลากรอาชีวศึกษา(
สมกับผเู รียนหรือผูเขา รับการฝก อบรมสอดคลองกับเนื้อหา การสอนในรปู แบบ Infographics สำห (Training) ประชุม / สสอ.)
สาระรายวิชา และจดุ ประสงคการเรยี นรู รับการจดั การเรียนรูในยุคการศึกษาไท สัมมนา (Meeting /
ย 4.0 Seminar)

ลงชอ่ื .............................................................................................. ผูจ ดั ทำแผนพฒั นาตนเอง

( นางสกุ ัญญา ดนยั สวสั ดิ์ )
ตำแหนง ครู

ID Plan ประจำปก ารศกึ ษา 2564 ของ นางสุกัญญา ดนัยสวสั ด์ิ พิมพเมอ่ื 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาท่ี 20/21

ความเห็นของหวั หนา แผนก ความเห็นของผบู รหิ ารสถานศกึ ษา

...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

ลงชื่อ .............................................................................. ลงชือ่ ..............................................................................

(..............................................................................) ( นางวรรณภา พว งกลุ )

ตำแหนง .............................................................................. ผูอำนวยการ วทิ ยาลยั เทคนิคสวา งแดนดิน

ID Plan ประจำปก ารศกึ ษา 2564 ของ นางสุกญั ญา ดนยั สวสั ดิ์ พิมพเม่ือ 3 ส.ค. 2564 15:53:23 หนาท่ี 21/21

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
_MyDoc 14_30_34
Next Book
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี64 สนพ.แพร่