The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายชื่อผู้ขอรับทุนฯ ระดับปริญญาตรีรายช่อผูขอรบทนการศกษามลนธวสสกรรม
ประจ าป 2563

ระดับ ปริญญาตรีทุนละ 25,000 บาท
จ านวน 18 รายตารางสรปขอมลผขอรบทนมลนธวสสกรรม (จดเรยงตามรายได) ประจาป พ.ศ. 2563


5. ระดบปรญญาตร ทนละ 25,000.-บาท มผเสนอขอรบทน จานวน 18 คน
ระดบช ผลการ สถานภาพ จานวนพ ่ ี ประวตเคย รายไดรวมตอ

ท ี ่ ชอ-นามสกลผขอรบทน นองรวม เดอนของ กรม หมายเหต ุ


น เรยน บดามารดา ผรบทน ไดรบทน บดามารดา


๑ น.ส.นฤภร ธปบชา ป.ตร ี 2.94 แยกกนอย ่ ู 2 - 18,310 คน.


๒ น.ส.นคนนทน เวยงคา ป 4 3.40 แยกกนอย ู ่ ๒ - 22,660 คต.
๓ น.ส.พชญา ยงยน ป 1 ๓.๕๙ หยาราง ๑ 2561/2562 23,120 พค.


๔ นายภรพฒน อบดลลากาซม ป 1 ๓.๔๓ อยรวมกน ๒ ป 2561 23,730 ทป.

๕ น.ส.วรสตร วรรณกล ป 1 2.70 หยาราง 2 2560 25,250 สค.

๖ นายภาณพงษ นวลเปนใย ป 2 2.66 แยกกนอย ู ่ 3 ป 2562 26,480 ทป.


๗ น.ส.นรชา มประเสรฐ ป 1 2.96 หยาราง 2 - 27,480 สป.


๘ น.ส.ปณาล อนสะโก ป 2 3.85 หยาราง 4 2558-2560 28,560 สค.๙ น.ส.สกฤตา ถาวรประเสรฐ ป 1 3.31 หยาราง 1 2561-2562 33,600 สค.

๑๐ น.ส.ชนตา รปเทวนทร ์ ป 2 ๒.๙๘ หยาราง ๒ - 38,280 คต.

2558๑๑ น.ส.ณฐธยาน คชประภา ป 2 3.17 หยาราง 1 2560 39,380 สค.


2562๑๒ น.ส.กลยภรณ พารง ่ ุ ป 3 ๒.๖ หยาราง - 2561/2562 39,420 จร.

๑๓ น.ส.ทมทอง มวงแสง ป 2 2.92 หยาราง 3 40,050 สป.

๑๔ น.ส.ณฐากร รตนมสก ป 3 3.62 แยกกนอย ่ ู 2 - 41,650 สป.๑๕ น.ส.ณฐรดา บวหลวง ป 2 ๓.๑๕ หยาราง ๒ 2554 ๔๔,๖๐๐ สป.

๑๖ น.ส.ปยพร ศรสนน ป 4 3.83 อยรวมกน ๒ 2562 ๔๖,๒๓๐ สป.

๑๗ น.ส.ภชกลธดา สทธวงศ ์ ป 4 ๒.๗๖ อยรวมกน ๒ 2562 ๔๗,๗๗๐ สป.๑๘ น.ส.วรญญา พลพฤกษ ์ ป 4 ๓.๖๕ หยาราง ๒ - ๖๙,๗๙๐ สป.
Click to View FlipBook Version