The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อสอบมี ๕ ข้อ กลางภาค 62204622

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Duangphon Saechueng, 2022-05-09 12:42:27

ข้อสอบมี ๕ ข้อ กลางภาค 62204622

ข้อสอบมี ๕ ข้อ กลางภาค 62204622

นางสาวดวงพร แซ่จึง 62204622 วิทยาลยั การศึกษา สาขาพฒั นาสงั คม

ข้อสอบมี ๕ ข้อ

๑) ในบรรดาปจั จยั เด่นที่เป็นจุดกำเนิดพระราชา ๖ ประการ นสิ ิตคดิ ว่า ๒ ข้อท่สี ำคญั และจะขาดเสียมไิ ด้
คอื ขอ้ ใดบา้ ง เพราะเหตใุ ด

ตอบ

1.ความสามารถในการสร้างถาวรวัตถุและจดั หาทรัพยากรที่จำเปน็ เชน่ สรา้ งเมอื ง เขื่อน ลา่ สตั ว์ หา
อาหาร เพราะพระราชาคือผู้นำทจี่ ะนำพามาซง่ึ ความเป็นอยู่ของประชาชนทด่ี ขี ึ้น เปน็ ผู้ดูและและบริหาร
จัดการบา้ นเมือง ซง่ึ รวมถงึ จดั ปจั จยั พื้นฐาน ดา้ นทีอ่ ยู่ท่ีอาศัย อาหาร ความรู้ในการเอาตวั รอดในสงั คม และ
พระราชาจงึ จำเป็นตอ้ งจัดหาทรพั ยากรท่ีตอบสนองเกิดเป็นปจั จยั พ้นื ฐานต่อการดำรงชีวิต และเพื่อความ
สะดวกสบาย ความเปน็ อยู่ท่ีดีขนึ้ ในการดำรงชีวติ ของประชาชน

2.ความสามารถในการสรา้ งอำนาจนำและขยายอาณาเขตทางการเมอื งการปกครองใหก้ วา้ งใหญ่
กวา่ เดิม (ยิง่ มากยงิ่ ดี) เพราะ ประชาชนจะยนิ ยอมอยู่ใต้อำนาจของพระราชาไดน้ ้ัน พระองค์ต้องแสดงให้เหน็
ซง่ึ ความสามารถทจ่ี ะสรา้ งอำนาจของพระองคเ์ อง จนเปน็ ท่ปี ระจักษ์แก่ประชาชน จนเกิดการยอมรบั ดว้ ย
ความเตม็ ใจต่อตวั พระราชา ซ่ึงอำนาจในทน่ี ี่ หมายถงึ อำนาจนำทางจิตใจและความคดิ จนนำพาไปสู่การ
ยอมรบั และยนิ ยอมทจี่ ะอย่ภู ายใต้การปกครอง และทำให้เกิดการขยายอำนาจ ขยายการปกครองได้

๒) ระหว่าง ๒ แนวคดิ ท่ีประกอบสร้างความเปน็ พระราชา คือ แนวคิดที่อ้างอำนาจจากพระเจ้าหรือเทพ
เจ้ากับแนวคิดท่อี า้ งคุณธรรม แบบใดท่จี ะทำใหพ้ ระราชารักษาบลั ลังก์ไดย้ าวนานและกา้ วหน้ากว่ากนั
เพราะเหตุใด

ตอบ ถ้าเป็นอดีตท่ีความเช่อื ต่อพระเจา้ หรือเทพ ยังมีอิทธิพลมากอยู่ กค็ งจะตอบว่าการอ้างอำนาจจากพระเจ้า
หรอื เทพเจ้า จะทำให้พระราชารกั ษาบลั ลังก์ได้ยาวนานและกา้ วหนา้ กวา่ เพราะประชาชนยังมีความเช่อื และ
เคารพบชู า แล้วยังเช่ือว่าพระราชาคือลูกหลาน องค์อวตารของพระเจ้า จงึ ทำใหเ้ กิดการเคารพและยากต่อการ
ทีจ่ ะเปน็ ปปรปักษ์ เป็นผลให้การปกครองเปน็ ไปในทางเดยี ว

แต่ถ้าในปจั จุบันคงต้องตอบวา่ แนวคิดที่อา้ งคุณธรรมจะทำใหพ้ ระราชารักษาบลั ลงั กไ์ ดย้ าวนานและ
กา้ วหน้ากว่า เพราะปจั จุบนั ความเชื่อทีว่ ่าพระราชาคือตวั แทนของเทพเจา้ ไม่คอ่ ยเป็นที่ยอมนักในปจั จบุ นั
ประชาชนได้รบั ความรู้ อิทพลจากวทิ ยาศาสตร์ โลกทัศนก์ ว้างขน้ึ และนิยมให้ความเคารพ ยกย่องต่อผู้ท่มี ี
ความสามารถและมีความเปน็ คนดเี ท่านน้ั นั่นจงึ เป็นสาเหตุท่ีแนวคดิ ที่อ้างคุณธรรมจงึ สมเหตุสมผลท่ีจะทำให้
พระราชานัง่ อยูบ่ นบัลลังก์ได้นานและสรา้ งความน่านบั ถือ ยกยอ่ ง ต่อประชาชนได้

นางสาวดวงพร แซ่จึง 62204622 วทิ ยาลยั การศึกษา สาขาพฒั นาสงั คม

๓) Political Hegemony ต่างจาก Cultural Hegemony อยา่ งไร โปรดยกตวั อย่างกษัตริย์ที่มีลักษณะ
อำนาจนำท้งั ๒ แบบประกอบพร้อมชแ้ี จงให้ชัดเจน (อาจจะเป็นกษัตริย์องคเ์ ดยี วหรือหลายองคก์ ็ได)้

ตอบ การครองอำนาจนำ 2 ดา้ น คือ

1) Political Hegemony การสถาปนาระบบการเมืองระบบหนงึ่ ใหก้ ลายเป็นระบบหลกั ของสงั คม

-สมยั พระบรมรามาธบิ ดีท่ี 1 ทมี่ กี ารเปล่ียนระบบการปกครองสว่ นกลางแบบ “จตุสดมภ์” ตามแบบ
ของขอม มีกษตั ริย์เป็นผ้ปู กครองสงู สดุ และมเี สนาบดี 4 คน คอื ขุนเมือง ขุนวงั ขนุ คลัง และขนุ นา เปน็ ผชู้ ่วย
ดำเนนิ การมหี นา้ ทดี่ งั น.้ี ..

1. เมือง รบั ผิดชอบดา้ นการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผรู้ ้าย

2. วัง มหี น้าทีเ่ ก่ยี วกบั ราชสำนกั และตัดสนิ คดคี วามต่าง ๆ

3. คลงั มีหน้าที่เก่ียวกบั ด้านคลงั การคา่ และภาษีอากรประเภทตา่ ง ๆ

4. นา มหี น้าทีร่ ับผิดชอบเกย่ี วกับด้านการเกษตร

2) Cultural Hegemony การสถาปนาระบบคิดระบบวัฒนธรรมอันหนง่ึ ใหก้ ลายเป็นระบบคดิ หลกั
และวัฒนธรรมหลักของสงั คม เพื่อนำไปสู่การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน (consensus)

-พระบาทสมเดจ็ พระจอมเกล้าเจ้าอยหู่ ัว ที่ทรงมีการสง่ เสริมด้านระบบการศึกษาทรงสนับสนุน
โรงเรียนของหมอสอนศาสนาทเ่ี ข้ามาเปดิ กิจการในประเทศไทยเพ่อื ให้คนไทยไดเ้ รยี นร้ภู าษา อรรถคดี และ
วิทยาการของชาติตะวันตก ทรงพระกรุณาสง่ ขา้ ราชการระดับบรหิ ารไปศึกษางานทจี่ ำเป็น สำหรับราชการไทย
ณ ต่างประเทศ ทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ จดั ตงั้ โรงอกั ษรพิมพการข้นึ ในพระบรมมหาราชวัง ผลติ ข่าวสาร
ของทางราชการเผยแพรใ่ ห้ราษฎรได้ทราบทัว่ ถงึ กนั ใชช้ ื่อว่า ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงยังคงพิมพม์ าจนถึงปัจจบุ ัน

๔) ใหน้ สิ ติ ลองยกตัวอยา่ งราชวงศข์ องกษตั ริยใ์ นโลกมาสัก ๑ ราชวงศท์ ี่มีการปรบั ตัวเข้ากบั สถานการณ์
ปัจจบุ นั ไดด้ ีโดยอธิบายวา่ ปรับเรื่องอะไร ปรบั อยา่ งไร และเกิดผลอย่างไรบ้าง

ตอบ ราชวงศ์ญ่ปี ุ่น มีการปรับตวั หลังสงครามโลกครั้งทีส่ อง มีการปรับเปล่ียน และเกิดผลดงั นี้

-ปรบั ทศั นคติความเชื่อท่ีวา่ จักรพรรดิคือสมมุติเทพ โดยเจ้าชายอากิฮิโตะแต่งงานกับหญงิ สามัญชน
ครั้งแรกในประวตั ิศาสตร์ของญ่ีป่นุ โชดะ มชิ ิโกะ ในปี 1958 ตอกยำ้ ใหเ้ หน็ วา่ สถาบันจักรพรรดปิ รบั ตัวเข้าสู่
สมยั ใหม่ ทำให้ประชาชนร้สู กึ ใกลช้ ิดกบั สถาบันมากย่งิ ขึ้น

-มกี ารปรับตวั ระบบการปกครองมาเป็นการปกครองแบบประชาธปิ ไตย โดยนายพลแมคอาเธอร์ ผู้
บัญชาการสงู สดุ ฝา่ ยสัมพนั ธมิตร เป็นผ้มู ีบทบาทสำคัญในการปฏริ ูปประเทศญ่ีปุ่นให้เปน็ ประเทศประชาธปิ ไตย

นางสาวดวงพร แซ่จึง 62204622 วิทยาลยั การศึกษา สาขาพฒั นาสังคม

และทำให้ราชวงศ์ญ่ปี ุ่นไมต่ ้องตกอยู่ในสถานะอาชญากรสงคราม จำเป็นต้องรักษาองค์จักรพรรดิที่
เปรียบเสมือนศูนยร์ วมจิตใจของประชาชนไว้ จงึ ไมท่ ำใหเ้ กิดความวนุ่ วายหลงั ปฏิรูปการปกครอง

-การพยายามปรบั เปลย่ี นการสบื ราชบัลลงั กข์ องจักรพรรดิ ทพ่ี ยายามเสนอและปรับเปล่ียนใหผ้ ู้หญงิ
สามารถสืบทอดราชบัลลังกไ์ ด้ ซงึ่ ประชาชนสว่ นใหญ่ไม่คัดค้านตอ่ การเปล่ยี นแปลงนี้ แตว่ ่าทางราชวงศ์เองไม่
สามารถทำอะไรได้เนื่องจากกฎการข้นึ ครองราชยถ์ ูกกำหนดภายใต้กฎหมายของรฐั บาล ซง่ึ ข้อเสนอ
เปลย่ี นแปลงนี้ถกู ปัดตกจากนายกรฐั มนตรีคนปจั จบุ นั

๕) นสิ ติ คิดว่าระหว่างศาสนาพราหมณ์-ฮินดกู บั พทุ ธศาสนา ศาสนาใดมีแนวคิดเก่ียวกบั กษัตรยิ ์ทโี่ ดดเด่น
กวา่ กนั และสามารถหาดตู ัวอย่างหรอื หลักฐานประกอบจากสถาบนั พระมหากษัตริยไ์ ทยได้ โปรดอภิปราย
พรอ้ มยกตวั อย่างประกอบ

ตอบ พุทธศาสนา เพราะ มีแนวคิดเกย่ี วกับกษัตรยิ ์ว่า พระพุทธเจ้าหลวง กษตั ริยผ์ ู้ทรงเปน็ ทเี่ คารพเทียบเท่า
พระพุทธเจา้ หรอื พระธรรมราชา พระราชาผู้ทรงธรรม เชน่ ทศพิธราชธรรม, จกั รวรรดวิ ตั ร, ราชสงั คหวัตถุ
และยังเชือ่ ว่าเป็นสมมตุ เิ ทพ พระราชาผเู้ ป็นดั่งเทพจตุ ิมาโปรดมวลมนุษย์ ดว้ ยเหตนุ ้ีกษัตริย์ของไทยเองก็มี
การนับถือศาสนาพุทธ มีการบำรงุ รักษาศาสนาอยู่ตลอด มีการสร้างวดั วาอารามตา่ งๆ ฟื้นฟพู ระไตรปฏิ ก และ
มีการออกผนวชเพือ่ แสดงใหเ้ หน็ ว่าตนนับถอื และศาสนกิ ชนของศาสนาพุทธ และสถานบันกษัตรยิ ์ยังมกี ารใช้
เคร่ืองราชกกุธภณั ฑ์ ๕ อยา่ ง ทไ่ี ด้รบั อิทธพิ ลมาจากพุทธศาสนา ได้แก่ พระมหาพชิ ยั มงกฎุ พระขรรค์ ฉลอง
พระบาท ธารพระกร วาลวีชนี เคร่ืองราชกกธุ ภัณฑ์มีความสำคญั ยง่ิ เพราะเปน็ เคร่ืองหมายแหง่ ความเปน็
พระราชาธบิ ดี จึงเป็นส่งิ ทจ่ี ะต้องนำขน้ึ ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพธิ ีบรมราชาภิเษก


Click to View FlipBook Version