The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chnakantcwngngein, 2022-04-20 03:52:45

Uniqlo

Uniqlo

Keywords: Uniqlo

UNI
QLO

รายงาน

วชิ า Organization and Human Resource Management (MG111)
เสนอ

ดร. ธนกฤต วงศม์ หาเศรษฐ์

นางสาว ชนากานต์ จวงเงิน จดั ทาํ โดย 1640211296 เลขที@ 49
นางสาว ณริวลั พนั ธะปิ ว รหสั นกั ศึกษา 1640211304 เลขที@ 50
นายประภากร อุคาํ รหสั นกั ศึกษา 1640212211 เลขท@ี 53
นายเกริกพล เลา้ ทองเกตุกลุ รหสั นกั ศึกษา 1640212484 เลขที@ 54
นางสาวรุ่งนภา เรืองขจร รหสั นกั ศึกษา 1640218978 เลขท@ี 77
นายณฐั ชนน สุดทองคง รหสั นกั ศึกษา 1640219893 เลขท@ี 92
อู่ชิวยู่ รหสั นกั ศึกษา 1640219919 เลขที@ 94
รหสั นกั ศึกษา

ปี การศึกษา 2/2564
คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิ ยาลยั กรุงเทพ

คาํ นํา

รายงานฉบบั นNีเป็นส่วนหน@ึงของวชิ า Organization and Human Resource Management รหสั วชิ า MG111 ไดจ้ ดั ทาํ ขNึนตามหลกั สูตรระดบั
ปริญญาตรีของกระทรวง อุดมศึกษาจากเดิมกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวงั ใหน้ กั ศึกษาเกิด ความรู้ และมีวตั ถุประสงคเ์ พ@ือนาํ ความรู้ทาง การจดั การองคก์ รเเละ
ทรัพยากรมนุษยไ์ ปใชใ้ นงานอาชีพได้ คณะผจู้ ดั ทาํ ไดเ้ ลือกธุรกิจ Uniqlo นNีมาเน@ืองจาก เป็นธุรกิจที@น่าสนใจในมิติต่างๆในธุรกิจ หลงั จากท@ีไดศ้ ึกษาขอ้ มูล
จากธุรกิจนNีเเลว้ ประยกุ ตใ์ ชใ้ นการจดั ทาํ รายงานเล่มนNีขNึนมา คณะผจู้ ดั ทาํ หวงั เป็นอยา่ งยง@ิ วา่ รายงานฉบบั นNีจะเป็นประโยชนต์ ่อ ผทู้ @ีตอ้ งการศึกษาขอ้ มูลเกี@ยวกบั
ธุรกิจ Uniqlo สามารถนาํ ความรู้นNนั ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวติ การทาํ งานเเละเพิ@มพลู ความรู้ คณะผจู้ ดั ทาํ ขอขอบพระคุณยงิ@ ต่อผอู้ ยเู่ บNืองหลงั ความสาํ เร็จใน ครNังนNี
คือ ดร.ธนกฤต วงศม์ หาเศรษฐี และขอขอบคุณเจา้ ของเอกสาร ขอ้ มูลอา้ งอิงทุกแห่งท@ีนาํ มาเป็นแนวทางในการจดั ทาํ รายงานฉบบั นNี หากเกิดขอ้ ผดิ พลาดประการ
ใดทางคณะผจู้ ดั ทาํ ตอ้ งขออภยั ณ ที@นNี

คณะผจู้ ดั ทาํ

เรื$อง สารบัญ หนา้
01 การดาํ เนินธุรกิจและวตั ถุประสงค์ 1
02 โครงสร้างองคก์ ร 4
Planning 6
Production
Stores 10
03 กลุ่มเป้าหมาย 14
04 สินคา้ และบริการที$จดั จาํ หน่าย 15
05 กิจกรรมเพ$ือสงั คม 18
บรรณานุกรม 20
25

01

การดาํ เนินธุรกิจและ
วตั ถุประสงค์

1

แก่นของการดาํ เนินธรุ กิจยนู ิโคล่ ท9วั โลก คือ หลกั ปรชั ญา
“LifeWear” ความเรยี บงา่ ย คณุ ภาพ ความยืนยาวท9ีอยใู่ น
เสือI ผา้ ทกุ หมวด ไมว่ า่ จะเป็นชดุ ทาํ งาน ชดุ อยบู่ า้ น ชดุ สวมใส่
ขา้ งใน ภายใต้ P องคป์ ระกอบนี–I ผลติ ภณั ฑ์ LifeWear สรา้ งมา
จากความตอ้ งการของผบู้ รโิ ภค
– ใสใ่ จในรายละเอียด กวา่ จะมาเป็นเสอืI ผา้ S ชินI ตอ้ งผา่ นการ
ทดสอบ T – 4 ขนัI ตอน
– เรยี บงา่ ย เขา้ ไดก้ บั ทกุ สไตล์ และ Item ของยนู ิโคลต่ อ้ งเป็น
สว่ นหนง9ึ ของตเู้ สอืI ผา้
– มองไปสอู่ นาคต และพฒั นาไมห่ ยดุ ยงัI เพ9ือทาํ ใหช้ ีวิตของผคู้ น
สะดวกสบายมากขนึI
– คณุ ภาพสงู ในราคาจบั ตอ้ งได้ เพ9ือใหท้ กุ คนเขา้ ถงึ ได้

2

วตั ถุประสงคท์ ี=ใชแ้ ละนาํ เสนอ
Uniqlo เป็นแบรนดท์ =ีประสบความสาํ เร็จเป็นอยา่ งมากมีหลาย
ประเทศมีหลายสาขาและมีตSงั อยใู่ นประเทศไทย54สาขาเป็น
ตน้ แบบท=ีประสบความสาํ เร็จในการขายเสSือผา้ แฟชน=ั ที=
สะดวกสบาย มีกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวยั

3

02

ลกั ษณะโครงสร้างองคก์ ร

4

5

Planning (การวางแผน)
Materials manufacturers (ผผู้ ลิตวสั ดุ):

ผา้ ยนี ส์ จาก บริษทั Kaihara การผลิตผา้ ยนี ส์ญี=ป่ ุน ซ=ึงแตกต่างจาก
SPAs อื=น ๆ เช่น ZARA UNIQLO จา้ งการผลิตใหก้ บั โรงงาน
พนั ธมิตรในประเทศเกิดใหม่สาํ หรับการผลิตตน้ ทุนต=าํ

ขนแกะ จากหลายภูมิภาคที=เป็นที=รู้จกั กนั สาํ หรับขนแกะที=มี
คุณภาพรวมถึงออสเตรเลียแอฟริกาใตแ้ ละอาร์เจนตินา

6

Research & Development
(Designers/Pattern Makers) : การวจิ ยั
และพฒั นา (นกั ออกแบบ/ผสู้ ร้างลวดลาย)

ส่วนสาํ คญั ของการวจิ ยั และพฒั นาท=ี UNIQLO คือการพฒั นา
ผลิตภณั ฑท์ =ีตอบสนองต่อคาํ ขอของลูกคา้ ในขณะเดียวกนั กร็ ะบุ
ความตอ้ งการใหม่และท=ีเกิดขSึนใหม่ ดงั นSนั ศูนย์ R&D ของเราจึง
วจิ ยั แนวโนม้ แฟชนั= ทวั= โลกและวสั ดุใหม่ ๆ อยา่ งต่อเน=ืองทาํ งาน
เพื=อคาดการณ์การเปล=ียนแปลงในอนาคตในการดาํ เนินชีวติ และ
ความตอ้ งการของลูกคา้ ของเรา หน=ึงปี ก่อนท=ีจะมีการเปิ ดตวั

7

Merchandising : การขายสินคา้

ทีมขายสินคา้ มีบทบาทสาํ คญั ในกระบวนการสร้างผลิตภณั ฑต์ Sงั แต่
การวางแผนจนถึงการผลิต การตดั สินใจเลือกกลุ่มผลิตภณั ฑแ์ ละ
ปริมาณตลอดทSงั ปี เป็นสิ=งสาํ คญั ของงานของแผนก และ พวกเขายงั
จดั การการเปิ ดตวั ผลิตภณั ฑเ์ ชิงกลยทุ ธ์ของเราโดยความร่วมมือ
อยา่ งใกลช้ ิดกบั แผนกหลกั อ=ืน ๆ ผลิตภณั ฑ์ UNIQLO จาํ นวน
มาก ผลิตขSึนในจาํ นวนมากกวา่ ประมาณ 1 ลา้ นหน่วยและแผนก
ขายสินคา้ จะตรวจสอบเงื=อนไขการขายล่าสุดออกคาํ แนะนาํ เพ=ือ
เพ=ิมหรือลดการผลิตในช่วงฤดูกาลซ=ึงเป็นความรับผดิ ชอบที=สาํ คญั
อีกประการหน=ึงของทีม

8

Development and Procurement of
Materials : การพฒั นาและจดั ซ6ือวสั ดุ

UNIQLO สามารถรักษาความปลอดภยั วสั ดุท=ีมีคุณภาพสูงสุดท=ีมี
เสถียรภาพและมีปริมาณสูงในราคาที=ต=าํ โดยการเจรจาโดยตรงกบั
ผผู้ ลิตวสั ดุทวั= โลก วสั ดุที=ใชส้ าํ หรับรายการหลกั ของเรามีความสาํ คญั
อยา่ ง การทดลองของเราสร้างการปรับปรุงการทาํ งานความรู้สึกภาพ
เงาและพSืนผวิ ของเสSือผา้ ของเราตวั อยา่ งเช่นเราทาํ งานอยา่ งใกลช้ ิด
กบั Kaihara Corporation เพ=ือจดั หาผา้ ยนี ส์ตามมาตรฐาน
การป=ันท=ีเฉพาะเจาะจงและขอ้ กาํ หนดการยอ้ มสี นอกจากนSีเรายงั เป็น
พนั ธมิตรกบั ผผู้ ลิตเสน้ ใยสงั เคราะห์ชSนั นาํ ระดบั โลก Toray
Industries เพื=อสร้างเสน้ ใย

9

Production Network : เครือข่ายการผลิต

● UNIQLO พนั ธมิตรโรงงานกางเกงยนี ส์
● UNIQLO ไม่ไดเ้ ป็นเจา้ ของโรงงานใด ๆ แต่เราจา้ งผลิตผลิตภณั ฑเ์ กือบ

ทSงั หมดของเราไปยงั โรงงานทว=ั เอเชียแทน เราไดส้ ร้างความสมั พนั ธ์ท=ีแขง็ แกร่ง
ของความไวว้ างใจกบั โรงงานพนั ธมิตรของเราในช่วงหลายปี ท=ีผา่ นมา

10

Production Department : ฝ่ ายผลิต

เรามอบหมายสมาชิกแผนกการผลิตซ=ึงจดั การคุณภาพผลิตภณั ฑ์
และความคืบหนา้ ในการผลิตและ Takumi (ช่างฝีมือท=ีมี
ทกั ษะ) ไปยงั สาํ นกั งานการผลิตในเซ=ียงไฮโ้ ฮจิมินห์ซิตSีธากา
จาการ์ตาและเบงกาลูรู ตวั แทนสาํ นกั งานผลิตเยยี= มชมโรงงาน
พนั ธมิตรทุกสปั ดาห์เพ=ือแกไ้ ขปัญหาต่างๆ

11

Inventory Control : การควบคุมสินคา้ คงคลงั

แผนกควบคุมสินคา้ คงคลงั รักษาระดบั สินคา้ คงคลงั ของร้านคา้ ในอุดมคติ
โดยการตรวจสอบยอดขายและสตอ็ กเป็นรายสปั ดาห์ จากนSนั จดั ส่งสินคา้
คงคลงั และผลิตภณั ฑใ์ หม่เพื=อตอบสนองคาํ สง=ั ซSือ ในตอนทา้ ยของแต่ละ
ฤดูกาลผขู้ ายสินคา้ และฝ่ ายการตลาดทาํ งานร่วมกนั ประสานงานส่งเสริม
การขายเพ=ือช่วยลดสินคา้ คงคลงั ที=เหลืออยู่

12

Marketing : การตลาด

ในแต่ละฤดูกาล UNIQLO จดั แคมเปญส่งเสริมการขายสาํ หรับ
ผลิตภณั ฑห์ ลกั เช่น HEATTECH, Ultra Light Down,
AIRism และ Bratops ในระหวา่ งแคมเปญเหล่านSี UNIQLO
เนน้ คุณสมบตั ิและประโยชนท์ =ีเป็นเอกลกั ษณ์ของแต่ละผลิตภณั ฑบ์ น
ทีวแี ละในส=ืออื=น ๆ ในญี=ป่ ุนเราใชแ้ อปอีเมลโซเชียลมีเดียและใบปลิว
ของ UNIQLO ท=ีจดั ส่งพร้อมหนงั สือพิมพแ์ ห่งชาติเพ=อื แจง้ ใหล้ ูกคา้
ทราบเก=ียวกบั ส่วนลดระยะเวลา จาํ กดั โดยทว=ั ไปคือ 20% ถึง
30% ในช่วงฤดูกาลใหม่

13

Stores : ร้านคา้

● UNIQLO
● Japan มีร้านคา้ 810 แห่ง (รวม 30 ร้านแฟรนไชส์) ทว=ั

ประเทศญี=ป่ ุน ณ สิSนเดือนสิงหาคม 2021 ยนู ิโคล่ อินเตอร์เนชนั=
แนลขยายสาขาเป็น 1,502 สาขา รวมถึงร้านคา้ 932 แห่งใน
ภูมิภาคจีน 134 แห่งในเกาหลีใต้ 270 แห่งในเอเชียใต้ เอเชีย
ตะวนั ออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย 109 แห่งในยโุ รป และ 57 แห่ง
ในอเมริกาเหนือ เราไดเ้ ร่งการเปิ ดร้านใหม่โดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคจีน
และเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ รวมไปถึงช่องทางออนไลน์

14

03

กลุ่มเป้าหมาย

15

Targetingกลุ่มเป้าหมายของ Uniqlo เป็นกลุ่ม
ผใู้ หญ่ทSงั เพศชายและหญิง อายตุ Sงั แต่ 18-40 ปี ที=
กาํ ลงั มองหาเสSือผา้ ที=มีคุณภาพสูงเพ=ือตอบโจทยไ์ ลฟ
สไตลข์ องตวั เอง ซ=ึงไม่ไดจ้ าํ กดั แค่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหน=ึง
เท่านSนั Uniqlo เช=ือวา่ คุณภาพและราคาที=เขา้ ถึงไดเ้ ป็น
ส=ิงท=ีสามารถสร้างเกิดมูลค่าแก่ลูกคา้

16

วเิ คราะห์กลุ่มเป้าหมายกลยทุ ธ์พSืนฐานของ Uniqlo มุ่งเนน้
ไปที=กลุ่มเป้าหมายแบบ Mass ครอบคลุมทุกช่วงอายแุ ละอยู่
ในทุกพSืนที= Uniqlo ไม่ไดต้ อ้ งการใหก้ ลุ่มลูกคา้ ยดึ ติดกบั
รูปแบบการแต่งตวั เพียงแบบเดียว ผลิตภณั ฑไ์ ม่เนน้ การใช้
ลวดลาย และมีขนาดท=ีหลากหลาย ซ=ึงแบรนดพ์ ยายามสร้าง
ความผกู พนั เชิงอารมณ์กบั ลูกคา้ พยายามที=จะสร้างมาตรฐาน
ในสงั คมท=ีมีความหลากหลายทางวฒั นธรรม และพยายามทาํ
ความเขา้ ใจลูกคา้ อยา่ งลึกซSึง

17

04

สินคา้ บริการท,ีจดั จาํ หน่าย

18

สนิ คา้ ของ Uniqlo คอื เครอื- งแตง่ กายในทกุ ฤดู มที งั< เสอื< ผา้ ใสอ่ ยู่
บา้ น ชดุ ไปเทยี- ว ชดุ ทํางาน ไปจนถงึ เสอื< กนั หนาว ฟังกช์ น-ั ของ
สนิ คา้ มมี ากมายหลายรปู แบบ ตงั< แตส่ นิ คา้ ประเภท Cotton รวม
ไปถงึ สนิ คา้ ทมี- เี ทคโนโลยใี นวสั ดผุ า้ อาทิ Dry-Ex เสอื< ทแี- หง้ ไว
UV Protection เสอื< กนั รงั สยี วู ี หรอื AIRism เสอื< ทรี- ะบายความ
รอ้ นไดด้ เี ยยี- ม ซงึ- สนิ คา้ สามารถตอบโจทยข์ องการใชช้ วี ติ
(Lifewear) สาํ หรบั ทกุ คน ทกุ เพศ ทกุ วยั และทกุ ระดบั ชน<ั
สนิ คา้ มตี งั< แตเ่ สอื< ผา้ ทใี- สไ่ ดท้ ว-ั ไป (Spring / Summer) เสอื< กนั ฝน
กนั ละอองนํา< (Autumn) และเสอื< กนั หนาวโดยเฉพาะเสอื< ขนหา่ น
ซงึ- เป็ นทนี- ิยมในหมู่ผูบ้ รโิ ภค (Winter) ซงึ- ทงั< หมดนีม< รี าคาที-
สมเหตสุ มผล (อาจจะถกู ดว้ ยซาํ< สาํ หรบั ลกู คา้ บาง
กลมุ่ ) กลมุ่ เป้ าหมายคอื กลมุ่ ลกู คา้ ทว-ั ไป (Mass Market) ยกเวน้
สนิ คา้ ทไี- ดค้ วามรว่ มมอื จากแบรนดอ์ นื- เชน่ Uniqlo x
Marimekko ทอี- าจจะจบั กลมุ่ เฉพาะทางลงไปอกี หน่อย (ผูห้ ญงิ
วยั ทาํ งาน ชอบแตง่ ตวั )

19

05

กิจกรรมเพื)อสงั คม

20

ยนู ิโคล่สานต่อโครงการ UNIQLO Recycling Clothes Donation
ครNังที@ 10 พร้อมแบ่งปันความสุขและความอบอุ่นใหค้ รอบครัวผหู้ ่างไกลใน
เชียงใหม่ 23 พฤศจิกายน 2563, กรุงเทพฯ – ยนู ิโคล่ แบรนดเ์ ครื@องแต่งกาย
ระดบั โลกจากญ@ีป่ ุน สานต่อโครงการเพ@ือสงั คม UNIQLO Recycling
Clothes Donation ต่อเนื@องเป็นครNังท@ี 10 โดยคราวนNีนาํ เสNือผา้ ยนู ิโคล่
7,000 ชิNนที@ลูกคา้ บริจาค พร้อมส@ิงของจาํ เป็น มาส่งต่อใหก้ บั ครอบครัว
ผดู้ อ้ ยโอกาสในอาํ เภออมก๋อย จงั หวดั เชียงใหม่ เพื@อสร้างความอบอุ่นในช่วง
อากาศหนาว

21

เมื@อวนั ท@ี 18 พฤศจิกายน 2563 ที@ผา่ นมา ยนู ิโคล่และมูลนิธิบา้ นร่มไทร
จดั เตรียมเสNือผา้ ที@ผา่ นทาํ การทาํ ความสะอาดแลว้ จาํ นวน 7,000 ชิNน หลงั จาก
ไดร้ ับมอบบริจาคมาจากลูกคา้ ท@ีร้านยนู ิโคล่ทุกสาขาทว@ั ประเทศ พร้อมอาหาร
และสิ@งของยงั ชีพอื@นๆ 270 ชุด อุปกรณ์ทางการศึกษา 120 เซ็ต อุปกรณ์กีฬา
พร้อมยาจาํ นวน 5 เซ็ต เพ@ือเตรียมส่งมอบใหก้ บั 242 ครอบครัว จาก 5

หมู่บา้ น และนกั เรียน 120 คน จาก 5 โรงเรียนในพNืนที@ห่างไกลของอาํ เภออม
ก๋อย นอกจากนNีอาสาสมคั รซ@ึงเป็นพนกั งานยนู ิโคล่ยงั จดั กิจกรรมส่งความสุข
ใหก้ บั เดก็ กาํ พร้า พร้อมมอบหนา้ กากผา้ AIRism Mask สาํ หรับเดก็ และ
ผใู้ หญ่ใหแ้ ก่มูลนิธิฯ เพื@อนาํ ไปใชป้ ระโยชน์

22

“ยนู ิโคล่ ประเทศไทย ดาํ เนินกิจการตามพนั ธกิจดา้ นความยง@ั ยนื
ของบริษทั ซ@ึงครอบคลุมดา้ นผคู้ น ชุมชน และโลก สาํ หรับ
โครงการ UNIQLO Recycling Clothes Donation เป็นกิจกรรมที@
เนน้ พฒั นาชุมชน เพื@อส่งความสุขใหท้ ุกคนผา่ นเสNือผา้ และ
สร้างสรรคส์ งั คมที@ดียงิ@ กวา่ เดิม ซ@ึงโครงการนNีเริ@มตน้ ในไทยตNงั แต่ปี
พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั เราไดบ้ ริจาคเสNือผา้ แลว้ กวา่ 85,000 ชิNน
ใหก้ บั ผขู้ าดแคลนกวา่ 6,000 คน” มร.โอกรุ ิ โทโมโยชิ ประธาน
เจา้ หนา้ ที@ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริษทั ยนู ิโคล่ (ประเทศไทย)

23

UNIQLO Recycling Clothes Donation เป็นโครงการเพ9ือความย9งั ยืน
ของยนู ิโคล่ ภายใตโ้ ปรเจกต์ RE.UNIQLO ท9ีมงุ่ เนน้ การลดผลกระทบ
ตอ่ ส9งิ แวดลอ้ มดว้ ยหลกั 3R คือ การนาํ กลบั มาผลติ ใหม่ (Recycle) การ
นาํ กลบั มาใชซ้ าIํ (Reuse) และการลด (Reduce) ตงัI แตป่ ี พ.ศ. 2549 ยนู ิ
โคลไ่ ดร้ วบรวมเสือI ผา้ ท9ีไมใ่ ชแ้ ลว้ จากลกู คา้ และนาํ มาสง่ ตอ่ ใหผ้ อู้ 9ืนท9ี
ตอ้ งการ หรอื รไี ซเคลิ เป็นผลติ ภณั ฑใ์ หมๆ่ เพ9ือลดปรมิ าณขยะและลด
การปลอ่ ยก๊าซคารบ์ อนไดออกไซด์ รวมถงึ ลดการใชท้ รพั ยากรตลอด
อายขุ องเสอืI ผา้ ยนู ิโคลไ่ ดร้ ว่ มมือกบั ลกู คา้ ภายใตโ้ ปรเจกต์
RE.UNIQLO เพ9ือชว่ ยกนั ผลกั ดนั แบรนดส์ จู่ ดุ ยืนท9ีเป็นมิตรตอ่ ทงัI
ส9งิ แวดลอ้ มและชมุ ชนโดยรอบในขณะเดียวกนั

24

บรรณานุกรม

https://www.uniqlo.com/th/th/news/topics/2020113001/
https://www.fastretailing.com/eng/group/strategy/uniqlobusiness.html#paget op
https://faq-au.uniqlo.com/articles/en_US/FAQ/Where-do-you-source-your-materials-from
https://salehere.co.th/uniqlo/branches/phatthanakan

25


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM SEMAK
Next Book
PROGRAM IFTAR PERDANA SKSML