The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ฉบับที่ 5 ปีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 วารสารจันท์ยิ้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วารสารจันท์ยิ้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

Keywords: วารสารจันท์ยิ้ม,องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

องค์ก์ ารบริหิ ารส่่วนจังั หวัดั จันั ทบุุรีี

จันั ท์ย์ ิ้ม�้
ฉบัับที่่� 5 ปีที ี่�่ 7 เดือื นกุมุ ภาพัันธ์์ 2565

สารบัญั 09

04 เรื่่�องเล่่าจันั ท์ย์ ิ้้ม�

สามแยกคลองทราย 15

13 เรื่�่องจากปก

เยาวชนคนจันั ท์์ 23

19 จันั ท์ท์ ี่�่คิิดถึึง

เกษตรจันั ท์ย์ ิ้้ม� 31

27 จันั ท์ม์ ููเตลูู

ท่่องเที่�่ยวจันั ท์ย์ ิ้้ม� 36

จันั ท์ย์ ิ้้ม� ชวนชิิมสามแยกคลองทราย 4

อบจ.สนับั สนุุนการก่่อสร้า้ งถนนคอนกรีตี ประชุุมคณะกรรมการข้า้ ราชการองค์ก์ าร
สายวัดั ป่่ าธรรมสุุข ตำำ�บลนายายอาม อำำ�เภอ บริหิ ารส่่วนจังั หวัดั จังั หวัดั จันั ทบุุรีี
นายายอาม ครั้้ง� ที่่� 2/2565

นายธนภณ กิิจกาญจน์์ นายกองค์ก์ ารบริิหาร ที่่�ห้้องไพลิิน สำนัักงานองค์์การบริิหารส่่วน
ส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี ได้ม้ อบหมายนายวันั ทิติ ตั้้�งรัักษาสััตย์์ จังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี นายธนภณ กิจิ กาญจน์์ นายกองค์ก์ าร
รองนายกองค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี พร้อ้ มด้ว้ ย บริิหารส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีี พร้้อมด้้วยผู้�้ทรงคุุณวุุฒิิ,
นายสมยศ ศรีีทองคำ สมาชิิกสภาองค์์การบริิหาร ท้อ้ งถิ่น�่ จังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี หัวั หน้า้ ส่ว่ นราชการ และข้า้ ราชการ
ส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีี เขตอำเภอนายายอาม เขต 1, ในสังั กัดั องค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี เข้า้ ร่ว่ มการ
นายศุภุ กิจิ จินิ ดาพรรณ นายกองค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นตำบล ประชุุมคณะกรรมการข้้าราชการองค์์การบริิหารส่่วน
นายายอาม ผู้น�้ ำท้อ้ งที่่แ� ละผู้น�้ ำท้อ้ งถิ่น�่ ลงพื้น้� ที่่ต� ิดิ ตาม จังั หวัดั จังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี ครั้้ง� ที่่� 2/2565 โดยมีนี ายอลงกรณ์์
ความคืืบหน้า้ การก่อ่ สร้า้ งถนนคอนกรีตี สายวัดั ป่า่ ธรรมสุขุ แอคะรัจั น์์ รองผู้�้ว่าราชการจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี เป็น็ ประธานใน
หมู่�ที่� 9 เชื่อ� มหมู่�ที่� 6 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม การประชุมุ โดยมีเี นื้อ�้ หาในการประชุมุ เรื่อ� งเพื่่อ� พิจิ ารณา
จังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี โดยมีรี ะยะทางยาว 610 เมตร ในการแต่ง่ ตั้้ง� ประธานอนุกุ รรมการพิจิ ารณาการดำเนินิ การ
ทางวินิ ัยั และการให้อ้ อกจากราชการของข้า้ ราชการองค์ก์ าร
บริิหารส่่วนจัังหวััดและประธานอนุุกรรมการพิิจารณา
อุทุ ธรณ์แ์ ละร้อ้ งทุกุ ข์ข์ ององค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี
และการขอความเห็น็ ชอบย้า้ ยข้า้ ราชการองค์ก์ ารบริหิ าร
ส่ว่ นจังั หวัดั เพื่่อ� แต่ง่ ตั้้ง� ผู้�้ ผ่า่ นการสรรหาให้ด้ ำรงตำแหน่ง่
สายงานผู้บ�้ ริหิ าร

5

ร่ว่ มประชุุมคณะกรรมการโรคติิดต่่อจังั หวัดั ประชุุมปรึกึ ษาหารือื กรณีีให้ด้ ำำ�เนิินการ
จันั ทบุุรีี ครั้้ง� ที่่� 5/2565 ปรับั ปรุงุ ท่่าเทีียบเรือื ประมงทะเลชายฝั่� ่ง
พื้้ น� บ้า้ นบริเิ วณปากน้ำำ�� แขมหนูู
ที่่�ห้้องประชุุมพลอยจัันท์์ สำนัักงานสาธารณสุุข ตำำ�บลตะกาดเง้า้ และการจัดั ตั้้ง� กองทุนุ น้ำำ�� มันั
จังั หวััดจัันทบุรุ ีี นายธนภณ กิจิ กาญจน์์ นายกองค์์การ เพื่่� อช่ว่ ยเหลืือชาวประมงในจังั หวัดั จันั ทบุุรีี
บริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี ได้ม้ อบหมายให้น้ างพิชิ ญ์ส์ ินิ ีี
วินิ ิจิ จิติ ร์์ รองนายกองค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี ที่่�ศาลาจุุดชมวิิวปากน้้ำแขมหนูู ตำบลตะกาดเง้้า
และหััวหน้้าส่่วนส่่วนราชการในสัังกััดองค์์การบริิหาร อำเภอท่่าใหม่่ นายธนภณ กิจิ กาญจน์์ นายกองค์์การ
ส่ว่ นจัังหวัดั จันั ทบุุรีี เข้า้ ร่ว่ มการประชุมุ คณะกรรมการ บริหิ ารส่่วนจัังหวััดจันั ทบุุรีี ได้้มอบหมายให้้นายวันั ทิิต
โรคติิดต่่อจัังหวััดจัันทบุุรีี ครั้้�งที่่� 5/2565 โดยมีี ตั้้�งรัักษาสััตย์์ รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
นายสุธุ ีี ทองแย้ม้ ผู้้�ว่า่ ราชการจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี เป็น็ ประธาน จัันทบุรุ ีี พร้อ้ มด้้วยนายวรลักั ษณ์์ เวชมณีี สมาชิิกสภา
ในการประชุุม ซึ่่�งการประชุุมดัังกล่่าวเป็็นการประชุุม องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีี เขตอำเภอท่่าใหม่่
หารืือแนวทางการบริิหารจััดการสถานที่่�กัักกัันตััว CI เขต 2 ผู้�้นำท้้องที่่�และผู้�้นำท้้องถิ่่�นเข้้าร่่วมการประชุุม
ที่่�องค์์การบริหิ ารส่ว่ นจัังหวััดจันั ทบุุรีี และสถานการณ์์ ปรึึกษาหารืือกรณีีขอให้้ดำเนิินการปรัับปรุุงท่่าเทีียบ
โรคติดิ เชื้อ้� ไวรัสั โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ข่ องประเทศไทย เรืือประมงทะเลชายฝั่่�งพื้�้นบ้้านบริิเวณปากน้้ำแขมหนูู
จังั หวัดั จันั ทบุรุ ี/ี การคัดั กรองเชิกิ รุกุ โควิดิ -19/สถานกักั กันั ฯ ตำบลตะกาดเง้า้ อำเภอท่่าใหม่่ และการจัดั ตั้้�งกองทุุน
การรัักษา และสรุุปผลการดำเนิินงานวััคซีีนโควิิด-19 น้้ำมันั เพื่่อ� ช่ว่ ยเหลืือชาวประมงในจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี โดยมีี
จัังหวัดั จัันทบุุรีี ปลัดั อาวุโุ สอำเภอท่า่ ใหม่่ และปลัดั อำเภอประจำตำบล
ตะกาดเง้้าเป็น็ ประธานในการประชุมุ ดังั กล่า่ ว

6

ประชุุมปรับั ปรุงุ ผังั เมือื งรวมจันั ทบุุรีี กิิจกรรมปลููกหญ้า้ ทะเล

ที่่�ห้้องทููบีีนััมเบอร์์วััน นายธนภณ กิิจกาญจ์์ ที่่�สะพานปลาสุุดขอบฟ้้า ต.คลองขุุด อ.ท่่าใหม่่
นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีี พร้้อมด้้วย จ.จัันทบุุรีี นางรััฐนัันท์์ ตั้้�งเกีียรติิพชร ประธานสภา
นายสายชล ชะนา ผู้อ�้ ำนวยการกองช่า่ ง สังั กัดั องค์ก์ าร องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีี เป็็นประธานใน
บริิหารส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีีและองค์์กรปกครองส่่วน พิิธีีเปิิดโครงการอนุุรัักษ์์และฟื้�้นฟููทรััพยากรธรรมชาติิ
ท้อ้ งถิ่น่� เข้า้ ร่ว่ มการประชุมุ ดำเนินิ การประเมินิ ผลผังั เมืือง และสิ่่�งแวดล้้อมในพื้�้นที่่�จัังหวััดจัันทบุุรีี กิิจกรรมปลููก
และปรัับปรุุงผัังเมืืองรวมเมืืองจัันทบุุรีี พ.ศ.2562 หญ้า้ ทะเลฟื้น้� ฟููระบบนิเิ วศทางทะเลและชายฝั่ง่� จันั ทบุรุ ีี
โดยมีี นายสุุวรรณ เจริิญพร โยธาธิิการและผัังเมืือง โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วน
จัังหวัดั จัันทบุรุ ีี เป็น็ ประธานการประชุุมในครั้้�งนี้้� จัังหวััดจัันทบุุรีี หััวหน้้าส่่วนราชการ ข้้าราชการ และ
พนักั งานจ้า้ งในสังั กัดั องค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี
ซึ่่�งองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีีดำเนิินการ เข้้าร่ว่ มกิจิ กรรมดังั กล่า่ ว
ประเมิินผลผัังและปรัับปรุุงผัังเมืืองรวมเมืืองจัันทบุุรีี
เมื่่อ� ดำเนินิ การเสร็จ็ แล้ว้ ส่ง่ มอบผังั เมืืองรวมเมืืองจันั ทบุรุ ีี ซึ่�่งระบบนิิเวศหญ้้าทะเลมีีความสำคััญในด้้าน
คืืนให้้กัับเทศบาลเมืืองจัันทบุุรีี และองค์์กรปกครอง เป็็นแหล่่งที่่�อยู่�อาศััย เลี้้�ยงตััวอ่่อนสััตว์์น้้ำ และแหล่่ง
ส่่วนท้อ้ งถิ่�่น รวม 14 แห่่ง บัังคับั ใช้ต้ ่อ่ ไป หากิินของสััตว์์ทะเลนานาชนิิด โดยเฉพาะปลาทะเล
กลุ่่�มกุ้�งทะเล และปููม้า้ ไม่เ่ พียี งเฉพาะกลุ่่�มสัตั ว์น์ ้้ำขนาด
เล็็กที่่�กล่า่ วถึึง แต่ย่ ังั มีีสัตั ว์์น้้ำขนาดใหญ่่ เช่่น เต่่าทะเล
และพะยููน รวมถึึงสััตว์์น้้ำเศรษฐกิิจ อันั ได้้แก่่ ปลา กุ้�ง
ปูู และหอยหลายชนิิด และยัังมีีส่่วนช่่วยในการกรอง
และปรับั ปรุุงคุุณภาพน้้ำด้ว้ ย เพราะหญ้า้ ทะเลมีรี ะบบ
รากที่่�คอยยึึดจัับเพื่่�อป้้องกัันการพัังทลายของหน้้าดิิน
ได้เ้ ป็น็ อย่่างดีี

7

พิิ ธีปี ิิ ดโครงการแข่ง่ ขันั ฟุุตซอล “พลับั พลา
นารายณ์ค์ ัพั ” ครั้้ง� ที่่� 1 ของเทศบาลตำำ�บล
พลับั พลานารายณ์์

ที่่�สนามกีีฬาเทศบาลตำบลพลัับพลานารายณ์์ 3. รุ่น่� ประชาชนชาย
นายธนภณ กิจิ กาญจน์์ นายกองค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั • รางวัลั ชนะเลิิศ ถ้้วยรางวัลั พระราชทานสมเด็็จ
จัันทบุุรีี พร้อ้ มด้ว้ ยนายบวรภวิิษฐ์์ พิิกุลุ เลขานุุการ
นายกองค์ก์ ารบริิหารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี นายอรรถพล พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
พงษ์ส์ วััสดิ์์� สมาชิิกสภาองค์ก์ ารบริิหารส่ว่ นจัังหวััด รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ได้้แก่่
จันั ทบุรุ ีี เขตอำเภอเมืืองจันั ทบุรุ ีี เขต 1 นายกเทศมนตรีี ทีีม 9 กุมุ าร by ส.ยิินดีีทรััพย์์
ตำบลพลับั พลานารายณ์์ ผู้น้� ำท้อ้ งที่่แ� ละท้อ้ งถิ่น�่ เข้า้ ร่ว่ ม • รางวััลรองชนะเลิิศ อัันดัับ 1 ถ้้วยรางวััลจาก
พิธิ ีีปิดิ โครงการแข่ง่ ขันั ฟุตุ ซอล “พลับั พลานารายณ์ค์ ัพั ” หััวหน้้าผู้�ต้ รวจราชการ กระทรวงการท่่องเที่่�ยว
ครั้้�งที่่� 1 ของเทศบาลตำบลพลัับพลานารายณ์์ และกีีฬา ได้้แก่่ ทีีม Chamchan Product
ประจำปีงี บประมาณ 2565 โดยมีนี ายนิเิ วศน์์ หาญสมุทุ ร์์ • รางวััลรองชนะเลิิศ อัันดัับที่่� 2 ได้้แก่่ ทีีม
รองผู้้�ว่า่ ราชการจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี เป็น็ ประธานในพิธิ ีแี ละ Hooligan Arena
อัันเชิิญถ้ว้ ยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า้
กรมสมเด็จ็ พระเทพรัตั นราชสุดุ าฯ สยามบรมราชกุมุ ารีี

ผลการจััดการแข่ง่ ขััน ดังั นี้้�
1. รุ่่น� ยุุวชน อายุไุ ม่เ่ กินิ 12 ปีี
• รางวััลชนะเลิิศ ถ้้วยรางวััลจากปลััดกระทรวง

การท่อ่ งเที่่ย� วและกีฬี า ได้้แก่่ ทีมี ตะลุุมบอล A

• รางวััลรองชนะเลิศิ อัันดับั 1 ได้แ้ ก่่ ทีมี จิิงโจ้้
น้อ้ ย

• รางวััลรองชนะเลิศิ อันั ดัับ 2 ได้้แก่่ ทีีมตะลุมุ
บอล B

2. รุ่น�่ อาวุุโสชาย อายุุ 50 ปีี ขึ้น�้ ไป
• รางวััลชนะเลิศิ ถ้้วยรางวัลั จากรัฐั มนตรีีว่่าการ

กระทรวงการท่อ่ งเที่่ย� วและกีฬี า ได้แ้ ก่่ ทีมี หนอง
ปลายนา
• รางวัลั รองชนะเลิศิ อัันดับั 1 ได้แ้ ก่่ ทีีม POR
& สิงิ ห์จ์ ันั ทบููร FC

• รางวัลั รองชนะเลิศิ อันั ดับั 2 ได้แ้ ก่่ ทีมี สารทิศิ
สีีพยา

8

พิิ ธีีเปิิ ดเทศกาลนานาชาติิพลอยและเครื่่อ� ง
ประดับั จันั ทบุุรีี 2021 – 2022 (International
Chanthaburi Gems and Jewelry Festival
2021-2022)

ที่่�ตลาดพลอย และ ศููนย์์ส่่งเสริิมอััญมณีีและ
เครื่่�องประดับั จัันทบุุรีี นายธนภณ กิิจกาญจน์์ นายก
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดจัันทบุุรีี มอบหมายให้้
นายกิติ ติิ กันั ทรวิชิ ัยั วัฒั น์์ เลขานุกุ ารนายกองค์ก์ ารบริหิ าร
ส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี เข้า้ ร่ว่ มพิธิ ีเี ปิดิ เทศกาลนานาชาติิ
พลอยและเครื่่อ� งประดับั จันั ทบุรุ ีี 2021 – 2022 (Inter-
national Chanthaburi Gems and Jewelry Festival
2021-2022) การจัดั งานในครั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� เป็น็ การกระตุ้�น
เศรษฐกิิจ สร้้างความเชื่�อมั่่�นในการเลืือกซื้้�ออััญมณีี
และเป็็นเวทีีสำหรัับผู้้�ประกอบการในจัังหวััดจัันทบุุรีี
จัังหวััดในภาคตะวัันออก และผู้�้ ประกอบการจาก
ทั่่�วประเทศ ที่่�ได้้นำเสนอผลิิตภััณฑ์์อััญมณีีและ
เครื่่อ� งประดับั ที่่ม� ีคี ุณุ ภาพให้แ้ ก่ผ่ ู้บ�้ ริโิ ภค โดยเปิดิ โอกาส
ให้้ผู้�้ ชมงานได้้เลืือกซื้้�อสิินค้้าคุุณภาพดีี มีีมาตรฐาน
ในราคาผู้�้ ผลิิตอีีกด้้วย

9

เรื่อ�่ งเล่า่ จันั ท์ย์ ิ้ม�้

วััดคริิสต์เ์ ตาหม้อ้

วััดคริิสต์์เชื้อ�้ สายจีีน

10

หากใครมีโี อกาสขับั รถผ่า่ นถนนเส้น้ บ้า้ นเตาหม้อ้ ที่ข�่ นานกับั คลองรำ�ำ พันั อำ�ำ เภอท่า่ ใหม่่ จังั หวัดั
จันั ทบุรุ ีี จะเห็น็ วัดั คริสิ ต์ต์ ั้้ง� เด่น่ เป็น็ สง่า่ อยู่�่ ริมิ ถนนหน้า้ คลอง สถานที่แ่� ห่ง่ นี้้ม� ีชี ื่อ�่ ว่า่ “วัดั นักั บุญุ
ยอแซฟกรรมกร ท่า่ ศาลา” หรือื “วัดั ญวนเตาหม้อ้ ”

ชื่�อวััดญวนเตาหม้้อทำให้้คนทั่่�วไปเข้้าใจว่่า วััดคริิสต์์แห่่งนี้้�เป็็นสถานที่่�รวมจิิตใจของ
ชุุมชนชาวเวีียดนามอพยพที่่�นัับถืือนิิกายโรมัันคาทอลิิก เฉกเช่่นเดีียวชุุมชนใหญ่่ริิมแม่่น้้ำ
จันั ทบุุรีใี นอำเภอเมืือง

แต่จ่ ริิงๆ แล้ว้ ชาวคริสิ ต์์ที่่บ� ้า้ นเตาหม้้อส่ว่ นใหญ่เ่ ป็น็ คนเชื้อ�้ สายจีนี แคะฮกเกี้้ย� น ข้้อมููล
จากมููลนิิธิิเล็็ก-ประไพ วิิริิยะพัันธุ์� อธิิบายว่่า คนจีีนแคะเลืือกตั้้�งชุุมชนบริิเวณนี้้�เพราะมีี
ฮวงจุ้�ยดีเี พราะด้า้ นหน้า้ ติดิ ลำน้้ำด้า้ นหลังั ติดิ ภููเขา มีคี วามอุดุ มสมบููรณ์แ์ ละสามารถเดินิ ทาง
ติิดต่่อได้ส้ ะดวกโดยใช้เ้ ส้น้ ทางน้้ำ

11

12

ต่่อมาคนจีีนเหล่่านี้้�มีีทั้้�งผู้�้ ที่ �นัับถืือพุุทธศาสนาและคริิสต์์ศาสนาอยู่ �อาศััยปะปน
กันั ไป บ้า้ งก็แ็ ต่ง่ งานกันั โดยไม่ม่ ีกี รอบเรื่อ� งศาสนามากั้้น� และส่ว่ นใหญ่เ่ คยเป็น็ ทั้้ง� เจ้า้ ของ
ช่่างปั้้�นและคนงานเตาปั้้�นหม้้อ กระถาง ไห อิิฐต่่างๆ ที่่�เคยมีีอยู่�จำนวนมากบริิเวณ
เชิิงเขาขนานไปกับั ลำน้้ำรำพันั แทบทั้้ง� นั้้น�

วัดั ญวนเตาหม้อ้ ก่อ่ สร้้างและมีพี ระมาอยู่่�ประจำระหว่่างช่ว่ ง พ.ศ. 2474 - 2479
อาคารผนังั ทำด้ว้ ยไม้ไ้ ผ่ข่ ัดั แตะพอกดินิ และตั้้ง� อยู่�หน้า้ สุสุ านในปััจจุบุ ันั ที่่อ� ยู่่�ลึึกเข้า้ ไปใกล้้
เชิิงเขา ส่่วนวััดปััจจุบุ ันั นั้้น� อยู่่�ริิมถนน

13

เยาวชนคนจันั ท์์

ลุงุ ทม คนของจัันท์์

14

หากการได้ต้ อบแทนแผ่น่ ดินิ เกิดิ เป็น็ สิ่่ง� ที่เ�่ ราทำ�ำ ได้้ในทุกุ เมื่อ่� เชื่อ�่ วันั ที่ย�่ ังั หายใจอยู่�่
เชื่อ่� ว่า่ หลายๆคนคงมีคี วามสุขุ ไม่น่ ้อ้ ยแต่ม่ ีบี ุรุ ุษุ ผู้�หนึ่ง�่ ที่ท�่ ำ�ำ แบบนี้้ม� าเนิ่่น� นาน
และยังั ทำ�ำ อยู่ใ�่ นทุกุ วันั นี้้�

คนๆ นั้้น� คืือลุงุ ทม หรืือบรรทม บุตุ รฉัยั ยา ปราชญ์ช์ าวบ้า้ นแห่ง่ บ้า้ นท่า่ แฉลบ ตำบล
บางกะจะ ซึ่ง�่ ผ่่านประสบการณ์ช์ ีีวิิตอัันหลากหลาย ไม่่ว่า่ จะการเลี้้�ยงกุ้�ง ทำการประมง
นัักวิจิ ััย และเจ้้าของโฮมสเตย์ล์ ุงุ ทม ป้า้ หลุยุ ส์์อัันลืือชื่อ�

ลุงุ ทมนอกจากเป็น็ นักั วิจิ ัยั โครงการ “การศึึกษารููปแบบแนวทางการเลี้้ย� งหอยนางรม
เพื่่อ� ให้้ได้้ขนาดที่่�สามารถจำหน่า่ ยเพื่่อ� บริโิ ภคได้ใ้ นพื้น�้ ที่่�ชุมุ ชนฝั่่�งท่า่ แฉลบ ต.บางกะจะ
อ.เมืือง จ.จัันทบุุรีี” ยัังเป็็นวิิทยากรในช่่วงที่่�มีีนัักศึึกษาระดัับต่่างๆ มาศึึกษาดููงานที่่�
ชุมุ ชนท่า่ แฉลบ

องค์์ความรู้�้ของลุุงทมมิิได้้มีีแค่่เรื่�องสิ่่�งแวดล้้อมและธรรมชาติิ แต่่ยัังเป็็นผู้้�เล่่า
เรื่�องราวของท่่าแฉลบจากอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน ไม่่ว่่าจะเป็็นความเป็็นมาของท่่าแฉลบ
ยุุคต่า่ งๆ ความเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคม เศรษฐกิจิ และสิ่่ง� แวดล้้อมของชุมุ ชนท่่าแฉลบ

ลุงุ ทมจัดั ว่า่ เป็น็ องค์ค์ วามรู้เ้� คลื่่อ� นที่่ข� องชุมุ ชนท่า่ แฉลบที่่ย� ังั คงเผยแพร่ค่ วามรู้เ�้ รื่อ� ง
ต่่างๆ ของชุมุ ชน และทุุกวันั นี้้ล� ุุงทมก็็ยังั คงทำกิิจกรรมหลากหลายเหล่า่ นั้้น� อยู่่�ทุุกวันั

15

เรื่อ�่ งจากปก

16

14 กุุมภา

รัักน้้ อล หมููดุุด
ปลูู กหญ้้ าทะเล

“หญ้้าทะเล” เป็็นแหล่่งอาหารสำำ�คััญของพะยููน หรืือที่�่คนจัันท์์เรีียกว่่า “หมููดุุด” และ
หญ้้าทะเลก็็ยัังเป็็นพื้้�นที่�่ที่่�ชาวประมงใช้้ประโยชน์์ เนื่่�องจากเป็็นแหล่่งวางไข่่ แหล่่งอนุุบาล
ตััวอ่่อนของสััตว์์น้ำำ��ชนิิดต่่างๆ อย่่างไรก็็ตาม แนวหญ้้าทะเลก็็มีีจำำ�นวนลดน้้อยถอยลง
เช่่นเดียี วกัับจำ�ำ นวนพะยููนที่�่ลดลง

17
สาเหตุทุ ี่่ท� ำให้ห้ ญ้า้ ทะเลลดลง ส่ว่ นหนึ่ง่� มาจากเครื่่อ� งมืือประมง เช่น่ อวนรุนุ อวนลาก
การคราดหอย ที่่�เป็็นเครื่่�องมืือแบบลาก ไถ หรืือคราดไปตามพื้้�นท้้องทะเล ส่่งผลให้้
หญ้า้ ทะเลเสื่่อ� มโทรมอย่า่ งหนักั อีกี สาเหตุมุ าจากการปล่อ่ ยน้้ำเสียี และตะกอนที่่เ� กิดิ จาก
การพัฒั นาชายฝั่ง�่ ยิ่ง� เมื่่อ� เข้า้ สู่�ฤดููฝน หรืือในช่ว่ งที่่ม� ีภี ัยั ธรรมชาติหิ รืืออุทุ กภัยั น้้ำเสียี และ
ตะกอนจะยิ่�งถููกชะล้้างลงสู่�แนวหญ้้าทะเล ซึ่ง่� ทำให้ห้ ญ้า้ ทะเลเสื่่�อมโทรมอย่่างรวดเร็ว็

18
ในทางกลัับกัันพะยููนก็็มีีบทบาทสำคััญในการรัักษาสมดุุลและความหลากหลาย
ของแนวหญ้า้ ทะเล สัังเกตุจุ ากพฤติกิ รรมการกิินหญ้้าทะเลของพะยููน ที่่จ� ะไถกิินทั้้ง� ใบ
และลำต้้นใต้้ดิิน จึึงทำหน้้าที่่�เหมืือนการตััดแต่่ง พรวนดิิน ขุุดต้้นหญ้้าชุุดเก่่าออกไป
เปิิดโอกาสให้้ลำต้้นใต้้ดิินชุุดใหม่่ได้้แตกงอกออกมาทดแทน ทั้้�งยัังเปิิดพื้้�นที่่�ให้้มีี
การแข่่งขัันระหว่า่ งหญ้า้ ชนิิดต่่างๆ จึึงทำให้เ้ กิิดความหลาหลาย ดังั นั้้น� ยิ่�งมีีหญ้้าทะเล
หลากหลายชนิดิ ก็็ยิ่�งมีจี ำนวนสิ่่�งมีชี ีีวิติ ในแนวหญ้้าทะเลมากขึ้้น� ตามไปด้้วย
ด้้วยความสำคัญั ของหญ้า้ ทะเล อบจ.จันั ทบุุรีี จึึงจัดั กิิจกรรม “14 กุมุ ภา รัักน้อ้ ล
หมููดุดุ ปลููกหญ้า้ ทะเล” ซึ่ง�่ เป็น็ วัันแห่ง่ ความรััก ที่่�ชาวจัันท์ไ์ ด้ร้ ่่วมกันั แสดงความรัักต่่อ
ธรรมชาติิและเพื่่�อนร่ว่ มโลก เพื่่�อให้จ้ ังั หวัดั ของเราน่่าอยู่�ยิ่�งขึ้น� ๆ

19

เกษตรจันั ท์ย์ ิ้ม�้

ทุุ เรีี ยนต้้ นคู่�่

จากปลูู กเผื่่� อกัั นตาย
เป็็ นปลููกเพิ่่�มผลผลิิต

20

ความนิิยมในการปลููกทุุเรีียนของชาวสวนจัันทบุุรีี ทำำ�ให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ขึ้�้นหลายอย่่าง
ทุุกวัันนี้้�หากขัับรถผ่่านแปลงทุุเรีียนใหม่่ ก็็จะสัังเกตุุได้้ว่่าหลายสวนใช้้นวััตกรรมปลููกทุุเรีียน
“ต้้นคู่่”� คืือ การปลููก 2 ต้น้ ต่อ่ หนึ่ง่� หลุุม

21
แต่่เดิิมการปลููกทุุเรีียน 2 ต้้นในหลุุมเดีียวกััน มาจากแนวคิิดที่่�ต้้องการปลููกเพื่่�อ
ชดเชยหากมีีต้้นใดต้้นหนึ่�่งตาย เหตุุที่่�ต้้องทำเช่่นนี้้�เนื่่�องจากต้้นทุุเรีียนอ่่อนแอต่่อโรค
ทำให้้มีโี อกาสตายสููง
ส่ว่ นผลลัพั ธ์ข์ องการปลููกทุเุ รียี นต้น้ คู่่�คืือ รากของ 2 ต้น้ จะทำหน้า้ ที่่ช� ่ว่ ยยึึดประสาน
ทำให้โ้ ค่่นล้้มยาก ทนลมแรงได้เ้ ป็น็ อย่า่ งดีี ทั้้�งนี้้�ยัังทำให้ไ้ ด้ผ้ ลผลิิตมากขึ้้�น นอกจากนี้้�
การปลููกทุุเรีียนต้น้ คู่�ไม่ไ่ ด้้ทำให้ต้ ้น้ ทุเุ รีียนแย่่งอาหารกันั เพราะระบบรากในการดููดหา
อาหารรากใครรากมััน

22
อย่่างไรก็็ตาม ชาวสวนที่่�สนใจจะปลููกทุุเรีียนต้้นคู่� อาจจะต้้องคำนวณต้้นทุุนค่่า
ต้น้ พันั ธุ์์�ทุเุ รียี นให้ด้ ีี เพราะการปลููกสองต้น้ ในหลุมุ เดียี วก็เ็ ท่า่ กับั การเพิ่่ม� ต้น้ ทุนุ ให้ม้ ากขึ้้น�
กว่่าเดิิมอีกี หนึ่ง�่ เท่่า

23

จันั ท์ท์ ี่่ค� ิิดถึงึ

TAXI ขลุุง

อีีกขนส่่งสาธารณะสู่่� เมืืองจัันท์์

24

“Taxiขลุงุ ”อีกี หนึ่ง่� ขนส่ง่ สาธารณะจากตลาดเมืืองจันั ท์ส์ ู่�่ อำ�ำ เภอขลุงุ
หรืือจากจากขลุุงสู่�ต่ ลาดเมืืองจัันท์์ก็็ได้้ เป็็นขนส่่งสาธารณะเก่่าแก่่
ของเมืืองจันั ท์์ ที่เ�่ รียี กว่า่ แท็ก็ ซี่เ� พราะใช้ร้ ถเก๋ง๋ มาบริกิ าร ซึ่ง่� หากเป็น็
สมัยั ก่อ่ นก็จ็ ะคึึกคักั มากสำ�ำ หรับั ลููกค้า้ แต่เ่ มื่อ่� กาลเวลาผ่า่ นไป เริ่ม� มีี
การใช้ร้ ถส่ว่ นตัวั กันั มากขึ้น�้ ความนิยิ มในการใช้จ้ ึึงน้อ้ ยลง

25
ปััจจุุบัันการให้้บริิการคืือ ถ้้ามีีผู้�้โดยสารครบ 4 คน ก็็จะออกโดยคิิดค่่าโดยสาร
คนละ 60 บาท แต่ถ่ ้า้ มีไี ม่่ถึึง 4 คน แล้้วอยากให้ร้ ถออกเลยก็็จะเก็บ็ เงินิ ต่่อคนเพิ่่ม�
เพื่่�อให้ไ้ ด้ย้ อด 240 บาท
คนขัับรถแท็็กซี่่�ได้้เปิิดเผยว่่า “คิิวรถในปััจจุุบัันมีีมากกว่่า 30 คััน แต่่ไม่่ได้้วิ่�ง
ทุุกคััน สมััยนี้้�คนมีีรถส่่วนตััวกัันเยอะ วัันๆ นึึงแต่่ละคนจะได้้งานหนึ่�่งคิิวก็็จะได้้เงิิน
240 บาท เติมิ แก๊ส๊ 100 บาท รายได้้เราก็็ 140 บาท ก็พ็ ออยู่�ได้้ แต่ถ่ ้้ามีอี าชีพี อื่่น�
ก็็จะไปทำอย่่างหน้้าผลไม้้ก็็ไปรัับจ้้างเก็็บมัังคุุดเพราะได้้เงิินเยอะกว่่า ลููกค้้าที่่�เราได้้
ส่ว่ นใหญ่จ่ ะเป็น็ ผู้�้ สููงอายุทุ ี่่ม� าโรงพยาบาล เพราะอย่า่ งน้อ้ ยรถแท๊ก๊ ซี่่ก� ็ร็ าคาถููกกว่า่ เหมา
รถอื่่�นๆ มีีนักั ท่อ่ งเที่่�ยวมาบ้้างแต่ไ่ ม่เ่ ยอะ”

26

รถแท๊๊กซี่่�ขลุุงพาเรามาจอดที่่�ปลายทางคืือตลาดเทศบาลขลุุง โดยใช้้เวลาเพีียง
30 นาทีี และหากจะนั่่ง� รถแท็ก็ ซี่่ก� ลับั เข้า้ ตัวั เมืืองจันั ท์ก์ ็ต็ ้อ้ งขึ้น� ที่่ต� ลาดเทศบาลขลุงุ เช่น่ กันั

รถ Taxi ขลุงุ คืือตััวแทนของรถโดยสารสาธารณะหลายสายภายในจัันทบุุรีที ี่่ก� ำลััง
จะเลืือนหายไปกับั กาลเวลา ถ้า้ หากระบบขนส่ง่ สาธารณะที่่ด� ีี คืือ ดัชั นีชีี้ว� ัดั คุณุ ภาพชีวี ิติ
ของประชาชน ทำอย่า่ งไรการเดินิ ทางโดยรถโดยสารสาธารณะจึึงจะกลับั มาเป็น็ ตัวั เลืือก
ในการเดิินทางของคนจัันท์ไ์ ด้อ้ ีีกครั้้�ง

27

ท่อ่ งเที่ย่� วจันั ท์ย์ ิ้ม�้

สี่่� มุุมเมรุุ

คู่่�แข่่งต่่างสไตล์์สี่่� มุุมเมืือง

28
หากตลาดสี่่�มุุมเมืืองที่่�ใครต่่อใครรู้�จัักว่่าเป็็นตลาดผัักผลไม้้ขนาดใหญ่่เป็็นตลาดที่�่ช่่วยการ
ขับั เคลื่อ่� นเศรษฐกิจิ ของประเทศ ที่จ่� ันั ทบุรุ ีเี ราก็ม็ ีตี ลาดสี่่ม� ุมุ เมรุทุ ี่ข่� ับั เคลื่อ่� นวิถิ ีชี ีวี ิติ เศรษฐกิจิ
ชุมุ ชน เช่น่ กันั เรียี กว่า่ นอกจากชื่อ่� คล้า้ ยกันั ก็็ไม่ม่ ีอี ะไรเหมืือนกันั เลย

ตลาดสี่่�มุมุ เมรุุ ตั้้ง� อยู่�ที่ว� ัดั บางสระเก้า้ ตำบลบางสระเก้้า อำเภอแหลมสิงิ ห์์ เรียี กว่า่
ตั้้ง� อยู่่�ติดิ ๆ กับั เมรุุของวััดบางสระเก้้ากัันเลยทีเี ดียี ว ตลาดสี่่ม� ุมุ เมรุุอุดุ มไปด้้วยสินิ ค้้าจาก
ชุุมชนทั้้ง� อาหารทะเลสดๆ ไม่่ว่่าจะกุ้�ง ปูู ปลาสดๆ ที่่�เพิ่่ง� จะเอาขึ้�นมาจากคลอง อาหาร
ทะเลแปรรููปที่่�ทำจากภููมิิปััญญาพื้�้นบ้้าน อาหารพื้�้นบ้้านต่่างๆ อีีกมากมาย รวมไปถึึง
ผัักผลไม้ข้ องในแต่ล่ ะฤดููกาล เรีียกว่า่ เป็น็ ของพื้้น� บ้า้ นล้้วนๆ

29

30
เดิมิ ทีนี ั้้น� ตลาดสี่่ม� ุมุ เมรุนุ ั้้น� เริ่�มจากการที่่ช� าวบ้า้ นนำสินิ ค้า้ ที่่ห� าได้จ้ ากการประกอบ
อาชีีพนำมาซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนกััน ซึ่�่งในสมััยก่่อนที่่�แห่่งนี้้�ยัังไม่่มีีถนนเชื่�อมสู่�ภายนอก
ชาวบ้้านที่่�อาศััยอยู่�ในพื้้�นที่่�ต่่างกัันก็็นำสิินค้้ามาแลกกััน ใครอยู่่�น้้ำเค็็มก็็นำของทะเล
มาขาย ใครอยู่�บริิเวณน้้ำจืืดก็็นำของต่่างๆ มาขาย จนกระทั่่�งเริ่�มมีีถนนตััดผ่่านมาคน
เริ่�มเดิินทางไปมาก็็มีีลููกค้้าเพิ่่�มขึ้�นเรื่�อยๆ จาตลาดคนท้้องถิ่�่นสู่่�นัักท่่องเที่่�ยว และด้้วย
ความสดของอาหาร ราคาถููกเพราะชาวบ้้านนำมาขายเองจึึงทำให้้ตลาดสี่่�มุุมเมรุุได้้รัับ
ความนิิยม
ตลาดสี่่ม� ุมุ เมรุนุ อกจากจะได้ข้ องทะเล และของท้อ้ งถิ่น�่ ราคาถููกแล้ว้ ยังั ได้ส้ ัมั ผัสั ถึึง
วิถิ ีชี ีวี ิติ ของชุมุ ชนบางสระเก้า้ และธรรมชาติใิ นท้อ้ งถิ่น่� ที่่ม� ีที ั้้ง� น้้ำจืืดและน้้ำเค็ม็ ซึ่ง�่ ถืือเป็น็
เสน่่ห์ท์ ี่่�ยากจะหาสััมผัสั ได้้ในที่่ไ� หนๆ

31

จัันท์์มููเตลูู

ไหว้้
ท้า้ วเวสสุวุ รรณ

ณ เกาะเปิริด

32
ตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2565 เป็็นต้้นมา กระแสความนิิยมของสายบุุญ สายมููเตลููในเมืืองไทย กำ�ำ ลััง
ได้้รัับความนิิยมเป็็นอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะเป็็นการแก้้ปีีชง การขอพรเริ่�มต้้นปีีใหม่่ หนึ่่�งใน
สิ่่ง� ศักั ดิ์์ส� ิทิ ธิ์์ท� ี่โ�่ ด่ง่ ดังั และได้ร้ ับั ความนิยิ มคงหนีีไม่พ่ ้น้ “ท้า้ วเวสสุวุ รรณ” ที่เ่� ชื่อ่� กันั ว่า่ ผู้�ที่ม�่ ีี
ศรัทั ธาไปกราบไหว้ข้ อพร ขอโชคลาภ ความสำ�ำ เร็จ็ รวมถึึงปัดั เป่า่ สิ่่ง� ชั่ว� ร้า้ ยให้ห้ มดไป

33

เมื่่�อวันั ที่่� 11 มกราคม ที่่ผ� ่า่ นมา วััดเกาะเปริดิ อำเภอแหลมสิงิ ห์์ จัังหวัดั จัันทบุรุ ีี
ได้้จัดั ให้้มีีพิิธีีบวงสรวง ท้้าวเวสสุุวรรณ รวมทั้้�งเจ้้าแม่่กวนอิิม ท้้าววิิรููปัักโขนาคราช
และพญาครุุฑ แม้จ้ ะเปิิดให้ผ้ ู้�้ มีจี ิิตศรัทั ธาเดินิ ทางมาสัักการะไม่น่ าน แต่ก่ ็ม็ ีปี ระชาชน
เดินิ ทางมาหนาตา เพื่่อ� กราบไหว้้ขอพรเสี่่�ยงโชค พึ่ง่� บารมีขี องท้้าวเวสสุวุ รรณ แม้ว้ ่า่
จะไม่่ใช่ว่ ัันหยุุดก็ต็ าม

สำหรัับการเดิินทางเข้้ามากราบไหว้้องค์์เทพต่่างๆ ที่่�วััดเกาะเปริิด สามารถ
เข้้าได้้ตั้้�งแต่่ช่่วงเช้้าไปจนถึึง 3 ทุ่�มของทุุกวััน ทางวััดมีีบริิการเครื่่�องเซ่่นไหว้้ให้้บููชา
โดยเฉพาะดอกกุุหลาบสีีแดง เทีียนสีีแดง ผ้้าแดง หรืือน้้ำแดง ที่่�ท้้าวเวสสุุวรรณ
โปรดปรานเป็น็ พิิเศษ

34

35
ท้้าวเวสสุุวรรณองค์์ใหม่่ของจัันทบุุรีี นอกจากจะเป็็นที่่�พึ่่�งทางใจให้้กัับผู้�้ มีี
จิิตศรััทธาแล้้ว ยัังช่่วยทำนุุบำรุุงพระพุุทธศาสนา และช่่วยกระตุ้�นเศรษฐกิิจและ
การท่อ่ งเที่่ย� วในพื้น้� ที่่ท� ำให้ช้ าวบ้า้ นในพื้น้� ที่่น� ำสินิ ค้า้ จากท้อ้ งทะเลและสินิ ค้า้ ในชุมุ ชน
มาวางจำหน่า่ ยด้้วย

36

จัันท์ย์ ิ้ม้� ชวนชิิม

37

ก๋ว๋ ยเตี๋ย�๋ วป้า้ อ้ว้ น

รสเลิิ ศแห่่ งแหลมสิิ งห์ ์

หากเราขัับรถรัับลมทะเลไปเรื่�อยๆ จากแหลมสิิงห์์หัันหน้้าเข้้าสู่�เกาะเปริิด
บนถนนสวยๆ ที่่ช�ื่อ� เฉลิิมบููรพาชลทิศิ จะมีรี ้า้ นเล็็กๆ เป็น็ เพิงิ ริิมทางที่่�ตั้้�งอยู่่�ด้า้ น
ขวามืือ เป็น็ ร้า้ นขนาดไม่ใ่ หญ่ม่ ีโี ต๊ะ๊ อยู่�ราว 4-5 โต๊๊ะ แต่่จะเห็็นว่า่ มีลี ููกค้้าเข้า้ ออก
อยู่ �ตลอดเวลา

ใช่่แล้้ว นั่่�นคืือร้้านป้้าอ้ว้ น ริิมทางที่่�มีีเมนููสุุดแสนอร่่อยอย่่างก๋๋วยเตี๋๋�ยวหมููน้้ำ
ใสหลากหลายเส้้นไม่่ว่่าจะเส้้นหมี่่� เส้้นใหญ่่ เส้้นเล็็ก เส้้นหมี่่�ขาว ส่่วนเมนููเด็็ด
คืือเย็็นตาโฟที่่�มีีน้้ำซุุปรสกลมกล่่อมและหอมมาตั้้�งแต่่เดิินเข้้าร้้าน การคลุุกเคล้้า
ซอสเย็็นตาโฟสีีชมพููอย่่างเข้้าเนื้�้อผสมกัับการใส่่หมููแดง ปลาแท่่ง หมููบะช่่อ
โรยหน้้าด้้วยกุ้�งทอดแป้ง้ และเกี๊ย� วกรอบทำให้้เพิ่่�มความกรุุบกรอบผสมกัันละมุนุ ลิ้้�น
เป็น็ อย่่างยิ่�ง สำหรับั เมนููอื่่�นๆ ไม่่ว่่าจะแห้ง้ หรืือน้้ำก็เ็ ด็ด็ ไม่่แพ้ก้ ััน

38

ก๋๋วยเตี๋๋�ยวป้้าอ้้วน แหลมสิิงห์์ริิมถนนเฉลิิมบููรพา
ชลทิิศ เปิดิ ให้้บริิการทุุกวััน เวลา 08.30 - 14.00 น.
แต่แ่ นะนำให้้รีบี ไป เพราะที่่น� ี่่�เป็น็ ขวััญใจของคนท้อ้ งถิ่�น่
ของต่่างๆมัักจะหมดเร็็วก่่อนที่่�จะปิิดร้้าน ได้้ที่่�หมาย
แล้ว้ ไปลองกัันเลย

พัฒั นาสังั คมให้เ้ ข้ม้ แข็ง็
พัฒั นาเศรษฐกิจิ อย่า่ งยั่่ง� ยืนื
ฟื้น�้ ฟูทู รัพั ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้อ้ ม

องค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี
222 หมู่�่ 2 ถ.สุขุ ุมุ วิทิ ต.ท่า่ ช้า้ ง
อ.เมือื ง จ.จันั ทบุรุ ีี 22000
โทรศัพั ท์์ 039 319 999
www.chan-pao.go.th

องค์ก์ ารบริหิ ารส่ว่ นจังั หวัดั จันั ทบุรุ ีี


Click to View FlipBook Version