The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster huurdersraadDBW, 2019-01-25 04:29:47

2018-12 huurder

2018-12 huurder

De Huurder

Kleding krijgt tweede le-
ven.

Prestatie afspraken 2019
Elburg

Tuin en balkon tips van
Joost van der Spek

Klimaatakkoord komt er
aan

Woonbond gaat in hoger beroep Werk aan de winkel

Brandveiligheid Nieuwe regels huurtoeslag

Uitgegeven door Het Blad

De Huurdersraad Voor Huurders
De Betere Woning Elburg Door Huurders

10 de jaargang nr. 4 1
December 2018

Van de redactie en het bestuur Inmiddels hebben we twee personen
bereid gevonden om zitting te nemen
De feestdagen staan weer voor de in het bestuur.
deur. Tijdens de jaarvergadering zullen wij
Ook het afgelopen jaar is voorbijgevlo- deze twee voordragen als secretaris en
gen. algemeen bestuurslid.
Dit is dan ook de laatste ”De Huurder” Tot zolang zullen zij als interim-
van 2018. bestuursleden toetreden tot het be-
Volgens ons hebben we het afgelopen stuur.
jaar verschillende interessante artike- Toch kunnen we nog steeds versterking
len voor u bijeen gezocht. gebruiken.
We denken daar ook voor deze “De Vooral dames zijn van harte welkom,
Huurder” weer in geslaagd te zijn. omdat deze categorie sterk onderbe-
Tijdens de afgelopen jaarvergadering deeld is.
hebben enkele huurders zich opgege- Aanmelden kan bij de voorzitter.
ven om ons team te versterken. E-mail adres [email protected]

Redactie:
Jan de Groot
Biesenkamp 57
8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564
E-mail adres; [email protected]

Inhoudsopgave

Blz. 2 Van de redactie en het bestuur. Redactie. Inhoudsopgave.

Blz. 3 Zonnepanelen 2019.

Blz. 4 Werk aan de winkel. Woning coöperaties.

Blz. 5 Klimaatakkoord komt er aan. Groene vingers.

Blz. 6 Huurexplosies. Nieuwe regels huurtoeslag.

Blz. 7 Prestatie afspraken 2019 Elburg.

Blz. 8 Brandveiligheid

Blz. 9 Vervolg Brandveiligheid. Tuin en balkon tips van Joost van der

Spek.

Blz.10 Woonbond gaat in hoger beroep.

Blz.11 Kleding krijgt tweede leven.

Blz. 12 /13 Puzzelrubriek

Blz. 14 Zimmer Frei

Blz. 15 Gegevens bestuur

Blz. 16 Kerstwens

2

Zonnepanelen voor 2019 van

€600,00.
UWOON heeft besloten om voor 2019 Natuur-
dezelfde regeling voor het aanbrengen lijk zijn er
van zonnepanelen aan te houden als in huurders
2018.
die bij
Wat houdt dat in?
lange na
UWOON neemt 30% van de kosten de opgewekte hoeveelheid niet ge-
voor het aanbrengen van de zonnepa- bruiken.
nelen voor haar rekening. De andere Wanneer is het voor u niet meer ren-
70% wordt doorberekend aan de huur- dabel?
der, via een extra bijdrage in het servi- Stel: u krijgt 10 panelen geplaatst.
cefonds.
U betaalt daarvoor op jaarbasis
Voor 2019 komt dit erop neer dat voor €186,00.
10 panelen €15,50 wordt doorbere- Voor deze €186,00 zou u 930 kWh
kend en voor 8 panelen €13,50.
moeten gebruiken.
Deze prijs geldt voor 25 jaar (de le-
Stel dat uw 10 panelen de gegaran-
vensduur van de panelen) en hierover deerde opbrengst van circa 2100 kWh
wordt geen huurverhoging berekend. opwekken, en u gebruikt maar 600

Wat levert het op voor u als huurder? kWh op jaarbasis.

Ik kan alleen voor mij zelf spreken. Hoe is dan de berekening.
Half februari zijn bij mij 10 panelen 600 kWh tegen een tarief van €0,20 =
geplaatst. €120,00. U levert 1500 kWh terug aan
Nu half november, dus 9 maanden la- uw energieleverancier tegen een tarief
ter, hebben de 10 panelen 2425 kWh van minimaal € 0,07 = €105,00
opgewekt, wat neer komt op een be- Totale opbrengst €225,00.
drag van circa €485,00. Dat betekent dat u €225,00 - €186,00 =
In deze 9 maanden heb ik hiervoor € 39,00 overhoudt.
€139,50 betaald aan servicekosten. Met andere woorden: al is het niet
Mijn voordeel is dus circa €345,00. zoveel, uw panelen hebben u nog
Ondanks dat mijn dak niet de ideale steeds een voordeel op gebracht.
ligging heeft, kan ik zeggen dat mijn U kunt dus stellen: hoe weinig energie
woonlasten in deze eerste 9 maanden ik ook gebruik, met het aanbrengen
met circa €38,00 omlaag zijn gegaan. van zonnepanelen met deze regeling
Zelfs als ik de laatste 3 maanden niets ben ik altijd voordelig uit.
meer opwek, dan kom ik nog uit op Bovendien is het ook nog eens goed
een woonlastenverlaging van €25,00. voor het milieu.

Bij een gunstige ligging heb ik over een

zelfde periode al opbrengsten gezien

3

Werk aan de winkel De koopsector is voor starters geen

optie, omdat je met je flexcontract
Volgens oud-minister Stef Blok was het geen hypotheek kunt krijgen.
woningmarktbeleid wel zo'n beetje Institutionele en particuliere beleggers
'af’, nadat D66, ChristenUnie en SGP namen de huurmarkt over.
hem in februari 2013 aan een meer- Nu heb je de keus tussen een paar
derheid bij het Woonakkoord gehol- honderd euro meer betalen voor het-
pen hadden.
zelfde huis of dramatisch minder vier-
Wat er restte was de vertaling van de kante meters voor hetzelfde geld.
deal in wetgeving.
Het Woningwaarderingsstelsel
Dat kon je wel aan Blok overlaten.
(puntentelling) staat toe om voor een
De totale behandeling van het wets- kippenhok van 29 m2 in Utrecht een
voorstel over de inkomensafhankelijke huur van meer dan € 800,- per maand
huurverhogingen (gluurverhogingen) te vragen.
werd binnen twee maanden door
Het wordt weer tijd voor sociaal wo-
Tweede en Eerste Kamer gejast.
ningmarktbeleid.
Ook de verhuurderheffing passeerde in Als de Woonbond nog niet bestond,
een vloek en een zucht het parlement. zou hij vandaag opgericht moeten
Ruim een jaar na het sluiten van het worden.
Woonakkoord was de klus geklaard. Werk aan de winkel.
Wie beweert er dat de politiek geen

tempo kan maken? Paulus Jansen
Ruim vijf jaar later zijn de problemen Directeur Woonbond

op de Nederlandse woningmarkt gro-

ter dan ooit.

De bouwcrisis werd versterkt doordat

precies op het hoogtepunt de verhuur-

derheffing werd ingevoerd en de hypo-

theekeisen werden aangescherpt.

200.000 woningen die nu hard nodig

zijn, werden niet gebouwd.

De bouwvakkers werden ontslagen en Woning coöperaties

werken inmiddels in andere sectoren.
Niet alleen de huishoudens met lagere, 200 collectieven van bewoners zijn
maar ook die met middeninkomens bezig om een wooncoöperatie te star-
hebben nu moeite om aan een betaal- ten in Nederland.
Dat zijn vier keer meer initiatieven dan
bare passende woning te komen.
De veelvuldig beschimpte woningcor- drie jaar geleden.
poraties mogen deze doelgroep niet Het is nog niet eenvoudig om het gere-
geld te krijgen.
meer bedienen.

4

De Woningwet 2015 gaf de woonco- valt, is afgesproken dat er wijk voor

öperatie wettelijke erkenning als orga- wijk verduurzaming komt.

nisatievorm in het wonen. De belasting op aardgas gaat omhoog,

Sindsdien neemt de belangstelling en die op elektriciteit naar beneden.

voor deze woonvorm, waarin bewo- Verwarming komt van warmtenetten,

ners gezamenlijk hun eigen wooncom- warmtepompen of duurzaam gas.

plex beheren, aanzienlijk toe. De gemeenten maken hiervoor samen

Maar toch voelen veel bewoners (vaak met bewoners de plannen.

huurders of woningzoekenden) er wel De woningcorporaties krijgen een

wat voor om meer zeggenschap en voortrekkersrol omdat zij veel wonin-

verantwoordelijkheid te krijgen over gen hebben.

het beheer van hun wooncomplex, de Daardoor kunnen zij de zaken groot-

hoogte van de huur, de vraag wie er schalig aanpakken, en dalen de kosten.

komt wonen, et cetera. Daar kunnen mensen met een koop-

Minister Ollongren van BZK heeft een woning dan later van meeprofiteren.

aantal maatregelen aangekondigd om Groene vingers
dit gemakkelijker te maken voor huur-

ders. Verleng de zomer

In het najaar brengt zij concrete voor- Heel wat bloemen kunnen worden ge-
stellen daarvoor naar buiten. droogd en als decoratie in huis dienen.
Staan er mooie blauwe hortensia's in
Klimaatakkoord komt eraan

Eind 2018 zal het Klimaatakkoord wor- de tuin?
den ondertekend dat moet zorgen Knip er een aantal af en zet deze in
voor veel minder uitstoot van broei- een vaas met water.
kasgassen. Na twee weken haal je de bloemen uit
Ook komt er een Klimaatwet waarin de de vaas en hang je ze te drogen, liefst
lagere uitstoot wettelijk wordt vastge- op een plek met constante tempera-
legd: in 2050 moet die 95 procent min- tuur en wat wind.
der zijn dan in 1990. Op deze manier houden ze hun diep-
De afgelopen maanden hebben allerlei blauwe kleur.
maatschappelijke organisaties, waar- Andere bloemen die binnenshuis nog
onder ook de Woonbond, gepraat over zeker een seizoen meekunnen zijn het
maatregelen die nodig zijn voor de lampioenplantje (Physalis) en zege-
verduurzaming van Nederland. kruid (Nicandra).
Per sector zijn voor het Klimaatak- Op internet vind je veel informatie
koord afspraken gemaakt. over hoe je bloemen kunt drogen en in
Voor de gebouwde omgeving, waar huis kunt gebruiken als decoratie.

ook de huurwoningvoorraad onder

5

Huurexplosie Nieuwe regels huurtoeslag

De afgelopen zes jaar zijn de huurprij- De Tweede Kamer heeft half septem-

zen met gemiddeld 18,5 procent geste- ber ingestemd met een aanpassing van

gen. de regels voor de huurtoeslag.

Dat is veel meer dan de stijging van de Door de verandering gaat het deel van

consumentenprijzen met 8,5 procent de huur dat huurtoeslagontvangers

in die periode, zo heeft het CBS bere- zelf moeten betalen (de basishuur)

kend. vanaf 2019 sneller stijgen.

In 2013 werd het beleid dat de huur- Tot nu toe was die stijging gekoppeld

prijzen van sociale huurwoningen aan de stijging van het bijstandsinko-

maximaal stegen met de inflatiecorrec- men of aan de gemiddelde huurstij-

tie losgelaten, met deze huurexplosie ging.

als gevolg. De basishuur werd dan verhoogd met

In 2018 zijn de huren meer gestegen het laagste percentage van die twee.

dan in 2017: gemiddeld 2,3 procent, Deze zogenoemde ‘KAN-bepaling' ver-

tegenover 1,6 procent vorig jaar. dwijnt nu.

De grootste stijging kregen de sociale Voortaan stijgt de basishuur mee met

huurders in de particuliere sector voor de gemiddelde huurverhoging.

hun kiezen: 3,3 procent. In de praktijk betekent dit dat huur-

Bij de corporatiehuurders was dat met ders een steeds groter deel van de

1,7 procent bijna de helft. huur zelf moeten betalen.

De corporaties kunnen door de huur- De tweede aanpassing is wel positief:

sombenadering maar beperkt huurver- het loslaten van de harde inkomens-

hogingen doorvoeren. grenzen voor huurtoeslag.

Hun totale huurinkomsten mogen in Nu verliest een huurder die 1 euro

2018 niet meer dan 2,4 procent stij- meer gaat verdienen dan de grens di-

gen. rect alle huurtoeslag.

De huren van woningen in de vrije sec- In de toekomst komt er een geleidelij-

tor (met een huur die hoger is dan ke afbouw van de huurtoeslag bij een

€ 710,68 ) stegen met gemiddeld 3,0 stijgend inkomen.

procent.

Opvallend is verder de grote huurstij-

ging bij nieuwe huurders, wanneer er

geen wettelijke limiet staat op de ver-

hoging.

Bij een wisseling van bewoners gaan

de huren gemiddeld met 9,1 procent

omhoog.

6

Prestatieafspraken 2019 Elburg

Op 3 december zullen de prestatieaf-

spraken voor 2019 die gemaakt zijn tus-

sen de gemeente Elburg, Omnia Wo-

nen , UWOON, Stichting Huurdersbelan-

gen Omnia Wonen (SHOW) en huur-

dersorganisatie De Betere Woning wor-

den ondertekend.

Het afgelopen jaar zijn we diverse keren Een ander punt dat is vastgelegd in de
bijeen geweest om het een en ander te prestatieafspraken betreft het volgen-
bespreken en voor 2019 afspraken te de:
maken over wonen in de gemeente El- UWOON heeft een verkoopvijver van
burg.
een kleine 80 woningen in de gemeente
Op basis van de herziene Woningwet Elburg. Verkoop gebeurt bij mutatie.
van 2015, hebben de huurdersorganisa- Afhankelijk van het leegkomen van de
ties als gelijkwaardige gesprekspartner betreffende woningen verkoopt
inspraak bij deze prestatieafspraken. UWOON in 2019 uit deze verkoopvijver.
In de prestatie afspraken worden ver- De verwachting is dat dit neerkomt op
schillende thema’s besproken.
circa 5 woningen.
De thema’s die zoal aan bod komen, UWOON doet eerst de huurders van
zijn: deze woningen met een verkoopbe-
* Betaalbaarheid en beschikbaarheid. stemming een aanbod voor koop.
* Kwaliteit en duurzaamheid woning Daarna stelt UWOON deze woningen
voorraad.
beschikbaar voor aankoop aan huidige
* Wonen, welzijn, zorg en ouderenhuis- huurders van sociale huurwoningen in
vesting
de regio, met als doel het bevorderen
Zo is voor 2019 afgesproken dat Omnia van de doorstroming.
Wonen de bestaande woningvoorraad Zo zijn allerlei afspraken tussen de ver-
de komende jaren met nieuwbouw zal schillende partijen vastgelegd .
uitbreiden, om de structurele behoefte Wilt u deze prestatieafspraken inzien,
aan sociale huurwoningen in te vullen. dan kunt u ze onder andere vinden op
Deze nieuwbouw van in totaal 90 socia- de website van de gemeente Elburg en
le huurwoningen wordt de komende op de website van UWOON.
jaren fasegewijs gerealiseerd op de lo-

catie De Dijkjes.

In 2019 realiseert Omnia Wonen in de

eerste fase 39 woningen.

7

Brandveiligheid baar.

Drie vragen en antwoorden Als je
slaapt, ruik

Elk jaar vestigt de brandweer in okto- je niets en

ber de aandacht op brandpreventie bij word je

mensen thuis. niet wak-

Dit jaar met het thema: Hé, doe de ker door brand of rook.

deur dicht! Het enige waar je wakker van wordt,

Want als je alle binnendeuren in huis zijn rookmelders.

sluit, verspreidt rook zich minder snel Het gaat dus altijd om de combinatie

en heb je meer tijd om te vluchten. van deuren sluiten én goed hoorbare

Natuurlijk moet je dan ook goed hoor- rookmelders.'

bare rookmelders hebben. Wat moet ik doen als er brand uit-

Jet Vroege van Brandweer Nederland breekt?
legt uit waarom.

Waarom is het zo belangrijk om bin- Beginnende brandjes kun je zelf doven

nendeuren te sluiten? met water of een blusdeken.

Is de brand groter dan een voetbal?
'Een belangrijke boodschap, vooral Blus de brand dan niet zelf en breng je
voor gezinnen met kleine kinderen. huisgenoten en jezelf zo snel mogelijk
Ouders laten slaapkamerdeuren
in veiligheid.
's nachts vaak open om hun kindjes te Na het ontstaan van een brand duurt
kunnen horen.
het meestal minstens acht minuten
Maar het grootste gevaar bij branden voordat de brandweer bij jouw huis is.
in woningen is giftige rook en die ver- Ga dus zo snel mogelijk veilig naar bui-
spreidt zich razendsnel.
ten!
Bij ongeveer de helft van alle woning- Een vluchtplan kan je helpen om je
branden gaat het niet om branden
hierop voor te bereiden: zorg ervoor
met grote vlammen, maar om bran- dat de sleutels van de deur waardoor
den waarbij het vuur smeult.
je naar buiten moet, op een vaste
Deze smeulbranden veroorzaken veel plaats liggen, in de buurt van deze
giftige rook en daardoor vallen ook de deur.
meeste slachtoffers.
Bepaal wat de snelste en veiligste
Als je binnendeuren dicht te houdt, vluchtroute is en wat de tweede
kan rook zich minder snel verspreiden. vluchtroute is, als de eerste niet be-
Daarmee krijg je ruim twee keer zo- schikbaar is.
veel tijd om te vluchten.
Kies een vluchtkamer voor als de twee
Maar vergis je niet: goed hoorbare
vluchtroutes afgesloten zijn.
rookmelders zijn hierbij echt onmis-

8

Bij voorkeur is dit een kamer aan de Zij houden toezicht op bouwzaken en

straatkant of met een balkon, zodat de kunnen door studie van wat bekend is

brandweer erbij kan om je te redden. over je woning of door controle van je

Spreek met elkaar af wie ervoor zorgt woning de situatie beoordelen.'

dat kinderen of huisdieren mee naar Top 5 woningbrandoorzaken
bulten worden genomen.

Sluit tijdens het vluchten alle deuren 1. Stoken (schoorsteenbranden)

achter je. 2. Roken

Een deur kan een brand tot wel twintig 3. Koken

minuten tegenhouden. 4. Elektriciteit
Elektrische apparaten
En spreek een verzamelplaats af, waar 5.
je elkaar ontmoet zodra je buiten bent.

Zo weet je snel of iedereen veilig buiten Tuin- en balkontips van Joost van

is. de Spek
Oefen dit vluchtplan ook met je kin-
deren of andere huisgenoten.' Tijd om te oogsten

In hoeverre is mijn verhuurder verant- Na een bijzonder hete en droge zomer
woordelijk voor de brandveiligheid is nu de herfst aangebroken, traditio-
neel de tijd om te oogsten.
van mijn huis?

'Zij of hij is verantwoordelijk voor Misschien staan er fruitbomen, zoals
bouwkundige zaken, zoals brandveilige
technische installaties (waaronder de appels en peren, heb je druivenranken
elektriciteitsinstallatie "in de muur") en in je tuin of op je balkon of groeien er
nog pompoenen.

"brandcompartimentering" Nu is het de tijd om de vruchten te

(wanden tussen woningen moeten plukken en te bewaren of te verwer-

brandwerend zijn). ken.

Die eisen staan allemaal in het Bouwbe- Bij het oogsten laat ik zelf altijd iets aan

sluit 2012. Bij kamerbewoning is de de fruitbomen hangen voor de vogels

verhuurder vaak ook verantwoordelijk en insecten.

voor de aanwezigheid van voorzienin- Ook geef ik Iets terug aan de aarde. Op
gen zoals rookmelders en brandblus- die manier voed je de plant met zijn
materialen. eigen voedingsstoffen.
Als je je zorgen maakt over gebrekkige Het fruit dat op de grond ligt, verteert
brandveiligheid van je woning op en wordt compost en dus voeding voor
bouwtechnisch niveau, neem dan con- planten.
tact op met je verhuurder. Ook voor de kruiden is het nu de tijd
Reageert die niet? om ze te oogsten en te drogen zodat je
Stap dan naar de gemeente of de om- in de winter je eigen kruiden hebt.
gevingsdienst.

9

Woonbond in hoger beroep tieve rechtszaak dus niet.

Maar op 26 april 2018 volgde wél uit-
In januari 2018 bepaalde de rechter in spraak in een andere rechtszaak, van
Den Haag dat de Woonbond niet ont- een individuele huurder.
vankelijk is in de rechtszaak tegen de Daaruit blijkt dat de Belastingdienst
staat en verhuurders.
wel degelijk aansprakelijk is voor de
Tegen die uitspraak ging de Woonbond geleden schade.
in hoger beroep.
De bestuursrechter in Den Haag oor-
De civiele rechtbank in Den Haag be- deelde dat de Belastingdienst de scha-
paalde op 10 januari 2018 dat de
de van deze huurder moet vergoeden.
Woonbond niet-ontvankelijk is in een Die uitspraak helpt ons in het hoger
rechtszaak tegen de staat en verhuur- beroep bij de civiele rechter.
ders.

Niet-ontvankelijk houdt in dat de Rechtszaak huurder versus verhuur-

rechtbank geen inhoudelijke uitspraak der

doet. Er volgt binnenkort uitspraak in nog

De civiele rechter verwees naar de be- een rechtszaak van een individuele

stuursrechter. huurder die van invloed kan zijn op het

Dit nadat er al eens eerder van be- hoger beroep.

stuursrecht naar civiel recht was ver- Een huurder eist dat een verhuurder

wezen. de huurprijs verlaagt naar de huurprijs

Waar ging de rechtszaak over? die hij betaald zou hebben zónder ex-
tra huurverhoging.

Het delen van inkomensgegevens met In die rechtszaak is dus niet de Belas-

verhuurders door de Belastingdienst tingdienst, maar een verhuurder de

was -en is- volgens de Woonbond een gedaagde partij.

onrechtmatige overheidsdaad, die in Uitspraak van de ‘grote kamer’
strijd is met de wettelijke geheimhou-

dingsplicht van de Belastingdienst. Wij In het hoger beroep is het wenselijk

vroegen de rechtbank in Den Haag na- dat de zogenaamde ‘grote kamer’ uit-

mens alle gedupeerde huurders om spraak gaat doen.

voor recht te verklaren dat de Belas- In die ‘grote kamer’ zitten civiele rech-

tingdienst aansprakelijk is voor de ters van de Hoge Raad én bestuurs-

huurschade als gevolg van haar on- rechters van de Raad van State.

rechtmatige handelen. Maar afstemming tussen beide rechts-
colleges kost wel extra tijd.
Uitspraak in andere rechtszaak: huur- Vandaar dat onze advocaten in-
der versus Belastingdienst schatten dat er niet eerder dan begin

De verklaring dat de Belastingdienst 2020 een uitspraak is.

aansprakelijk is, kwam er in de collec-

10

Inkomensverstrekking onrecht- Kleding krijgt tweede leven

matig Door je kleren langer te dragen bewijs

Dát er sprake was van onrechtmatige je het milieu een grote dienst.

verstrekking van inkomensgegevens Maar op een gegeven moment is je

staat als een paal boven water. kleding versleten, kapot of je vindt ze

Het hoger beroep draait uiteindelijk niet meer leuk.

om de vraag: waar en hoe kunnen Je kunt natuurlijk proberen ze als

huurders die daar schade van onder- tweedehands te verkopen of te ruilen,

vinden een schadevergoeding krijgen? maar je kunt ze ook naar de kleding-

Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat container brengen.

huurders helemaal nergens hun recht Je staat er versteld van hoeveel kan

kunnen halen. worden hergebruikt.

Belastingdienst moet schade Er mag meer in de kledingcontainer
'gluurverhoging' vergoeden. dan je denkt.
Bijvoorbeeld kapotte en versleten kle-

In “De Huurder” van september heb- dingstukken en zelfs ondergoed,

ben wij hierover geschreven. schoenen, knuffels, gordijnen,

Verscheidende huurders hebben de Beddengoed en ook accessoires, zoals

conceptbrief, over dit onderwerp, zo- tassen, riemen, stropdassen, hoeden,

als deze door de Woonbond is opge- petten, handschoenen en sjaals.

steld, ingezonden. Belangrijk is dat je de spullen schoon,

Uit de berekening bleek dat velen zo’n droog en in een gesloten zak inlevert.

€400,00 terug konden vorderen van de Natte kleren mogen niet in de contai-

Belastingdienst. ner, evenmin als kleren of schoenen

De rechter had hierover de uitspraak met olie- of verfvlekken.

gedaan dat de Belastingdienst de scha- Textiel dat bij het restafval belandt,

de aan de huurder zou moeten vergoe- jaarlijks 145 miljoen kilo, wordt ver-

den, omdat zij geen gegevens had mo- brand.

gen verstrekken aan de woningcorpo- Dat is zonde, want textiel kan meestal

ratie. prima worden hergebruikt of gerecy-

Alle huurders hebben, als het goed is, cled. Met de afval-scheidingswijzer

bericht van de Belastingdienst gehad, (www.afvalscheidinswijzer. nl) vind je

dat zij in hoger beroep is gegaan tegen de dichtstbijzijnde kledingcontainer bij

deze uitspraak en dat ze op deze uit- jou in de buurt. Je kunt gebruikte kle-

spraak daarvan afwacht voor ze verde- ding ook inleveren bij winkels als De

re stappen onderneemt. Bijenkorf, H&M, Jack & Jones en We

We moeten nog maar even afwachten, Fashion.

en denken wat in het vat zit verzuurt Zie www.milleucentraal.nl.

niet.

11

Groninger Huurdersverbond opge-
richt

In juli is in Groningen het Groninger

Huurdersverbond opgericht.

Dat gebeurde tijdens het door de SP-

afdeling Groningen georganiseerde

huurdersfestival.

Op het festival kwamen ongeveer

tweehonderd huurders bijeen. Bijna vijftig van de aanwezige huurders

De SP-afdeling Groningen is het afgelo- gaven aan zich direct aan te willen slui-

pen jaar op tal van plekken in actie ten bij het verbond.

gekomen met huurders die problemen Aan het einde van het huurdersfestival

hebben met schimmel, tocht, vocht, sprak SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk

kou en te hoge huren. zijn steun uit: 'De georganiseerde

Op het festival bleek dat huurders uit huurders verdienen een plek.

vele wijken van de stad zich willen ver- Een plek in hun stad, in hun wijk en in

enigen in één Groninger Huurdersver- hun straat.

bond. Die plek moeten ze opeisen.

Het Huurdersverbond heeft als doel Dat moeten huurders samen doen.

om op klachten en problemen in buur- Het oprichten van een Groninger Huur-

ten af te gaan, huurders te vertegen- dersverbond is wat ons betreft een

woordigen, hen te organiseren en prima stap.

huurders meer zeggenschap te geven. groningen.sp.nl/huurdersverbond

Puzzelrubriek

Er zijn veel oplossingen binnengekomen voor de puzzel in “De Huurder“ van sep-
tember. De oplossing van deze puzzel was “de gemeente Elburg”.

Uit de goede inzenders zijn de volgende winnaars getrokken:

1ste prijs Dhr./Mevr. G. Brink Stuifzandstraat 48 ‘t Harde
Elburg
2de prijs Mevr. A. Blomsma Aperloheve 12 Oldebroek

3de prijs Dhr./Mevr. W. Verduyn– Lunel Van Sytzamalaan 8G

Van harte gefeliciteerd!

De nieuwe puzzel is iets anders dan u gewend bent. Als u de antwoorden op de
vragen invult, krijgt u in de dik gedrukte kolom een woord.
Dit woord is de oplossing van deze puzzel.
Stuur uw oplossing voor 1 februari 2019 naar de redactie

12

Mailen mag ook.
Onder de goede inzenders worden weer drie
prijzen verloot.
Het redactieadres is te vinden op pagina 2
Vergeet niet uw adres mee te mailen.

Vul de antwoorden van de onderstaande vragen in.

1 Hoe heet de wereldkampioen turnen op rekstok?
2 Hoe heet de minister van Wonen.?
3 Wie presenteert het programma RTL late night?
4 Hoe heet de buurtbeheerder in Elburg ?
5 Hoe heet de voorzitter van de raad van commissarissen van UWOON?
6 Wat is de naam van de manager wonen van UWOON?
7 Wat is de naam van de Nederlandse autocoureur in de formule 1?
8 Welke huurder schrijft iedere keer een verhaal in “De Huurder”?
9 Hoe heet de weerman van SBS6?
10 Wat is de hoofdstad van Zweden?
11 Waar was dit jaar de nationale intocht van Sinterklaas?
12 Waar worden in 2022 de Olympische winterspelen gehouden?

Veel puzzelplezier!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Zimmer frei feest aan de gang.

Het muziekkorps speelde er lustig op
In het voorjaar maken de meeste men- los.
sen hun vakantieplannen.
Na deze belevenissen waren wij wel aan
Je hoort de verhalen waar ze naar toe nachtrust toe.
willen.
We zochten ons “Zimmer frei” -adres
Verre reizen, maar ook reisjes dichter bij op.
huis.
De drie bewoners zaten nog altijd achter
Velen hoor je praten over de Moezel. het huis bij de wijngaard.
Het is niet zo ver weg en toch buiten- Er was toch wel iets vreemds aan.
land.
Zij hadden teveel van hun eigen wijn
Wij zijn er verschillende malen geweest, gedronken en keken ons glazig aan.
met en zonder kinderen.
We hebben maar gauw onze slaapver-
Je kunt niet alles onthouden wat je ge- trekken opgezocht.
zien hebt, maar die ene keer zal ik nooit De meisjes in een klein kamertje met
vergeten.
een “twijfelaar” als ledikant.
Wij gingen voor een paar dagen met
Niet ideaal.
onze twee dochtertjes, via Limburg en Als echtpaar hadden wij ieder een ka-
de Ardennen naar de Moezelstreek.
mertje met een eenpersoonsbed.
In Limburg overnachtten wij in een klein De feestgangers marcheerden door de
dorpshotelletje.
straat. Dat was niet bevorderlijk om in
Ik herinner mij nog de bedden waar je slaap te komen.
met je achterwerk op de vloer lag, een Midden in de nacht brak er een hevig
soort hangmat.
onweer los.
’s-Morgens een ontbijt met een paar Het lichtte en knetterde om bang van te
kadetjes, kaas en jam, niks geen ontbijt- worden.
buffet zoals tegenwoordig.
We besloten om met z’n vieren in één
We besloten om zo gauw we aan de
kamer de bui uit te zitten.
Moezel waren naar een onderkomen De bewoners hoorden of zagen wij niet.
voor de nacht te zoeken.
Zij sliepen hun roes uit.
In het plaatsje Alf hadden wij geluk bij Wat laat in de ochtend was het oude
een ouder echtpaar met een dochter. echtpaar weer present.
Ze lieten ons de bedden zien in verschil- Het ontbijt was mager en de rekening
lende kamertjes.
pittig.
Het zag er netjes uit en voor één nacht Zo zie je maar dat “Zimmer frei” niet
zou het wel gaan.
alles is.
Achter het huis was een wijngaard en de Voor ons was dit eens maar nooit weer.
bewoners zaten lekker in het zonnetje.
Opgelucht dat we een plekje gevonden Vriendelijke groet
hadden, gingen wij in een cafetaria iets Leo van der Lans
Oldebroek.
eten.

Patat met Duitse worst.

In een café, midden in het dorp was een

14

Naam Functie Adres Postcode Plaats telefoon e-mail adres Contactper-
soon voor de
Dagelijks Bestuur Voorzitter Biesenkamp 57 8081 JA Elburg 0525-682564 [email protected] wijk
Groot, J. de (dhr.) Jan Wijk 8 en 11
vacant Secretaris 0525-682186 [email protected]
Es, M. van (dhr.) Maurice 0525-681914 [email protected] Wijk 5 en 9
Teeuwen, J. (dhr.) Jurrie Penningmeester Eekterstraat 7 8081 XA Elburg Wijk 7
vacant 8081 SC Elburg [email protected]
Raad van Afgevaardigden Algemeen lid Zilverschoon 52 [email protected] Wijk 4
Hooft, J.A.M. (dhr.) Jan [email protected] Wijk 10
Oever, E. ten (mevr.) Eppy Algemeen lid [email protected] Wijk 12
Vos, J. (dhr.) Jan [email protected] Wijk 3
Kuur, G. van de (dhr.) Gerrit lid Fuik 18 8081 KD Elburg 0525-842002 [email protected] Wijk 1
Vries, H. de (dhr.) Henk [email protected] Wijk 2
Geertjes, H (dhr.) Henk lid Stuifzandstraat 4 8084 JL t ‘Harde 0525-653921 [email protected] Wijk 6
Jansen, C. (dhr.) Cris [email protected] Wijk 13
15 Lans, L.B. van der (dhr.) Leo lid Lageweg 13 8085 AX Doornspijk 0525-662130 [email protected]
Kattenburg, R.W. (dhr.) Rob [email protected]
Kamphuis, H. (dhr.) Hilko lid Baron van Lynden- 8081 VC Elburg 0525-681972 [email protected]
Kamphorst, (dhr.) Bert straat 46
Geertsma, (dhr.) Halbe
lid Baron van Lynden- 8081 VC Elburg 0525-655165
straat 64

lid Aperloheve 38 8081 JP Elburg 0525-685702

lid Hanzestraat 72 8081 TT Elburg 0525-682454

lid Van Sytzamalaan 8f 8096 AS Oldebroek 0525-632504

lid Van Gulickstraat 4 8081 AR Elburg 06-21258921

lid Biesenkamp 39 8081 JA Elburg 06-44819318

lid Veldbiesweg 60 8084 RD t ‘Harde 06-20218505

lid Veldbiesweg 58 8084 RD t ’Harde 0525-655730

De Huurdersraad De Betere Woning
wenst u Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 2019

16


Click to View FlipBook Version