The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster huurdersraadDBW, 2019-01-25 04:27:56

2018-06 huurder

2018-06 huurder

De Huurder

Nijmegen groene
hoofdstad van 2018.

In hoger beroep tegen
uitspraak gluurverhoging;

Mijn ervaring met de zon-
nepanelen.

Speeltuin voor ouderen;

Geen woning door pas-
Verslag van de jaarvergadering van de send toewijzen;
Huurdersraad De Betere Woning

Huurverhoging 2018. Pompeii, het verhaal van
Dhr. Van der Lans

Uitgegeven door Het Blad

De Huurdersraad Voor Huurders
De Betere Woning Elburg Door Huurders

10 de jaargang nr. 2 1
Juni 2018

Van de redactie en bestuur men uit de bladen van de Woonbond

waarvan wij dachten dat deze voor u
Zo vlak voor de vakantie, is het ons van belang zouden kunnen zijn.
weer gelukt om “De Huurder” te voor- Dat deze artikelen niet altijd betrek-
zien van allerlei verschillende onder- king hebben op onze verhuurder, ja
werpen die voor u misschien van be- dat klopt.
lang kunnen zijn.
Maar u kunt hier wel uit opmaken dat
We hebben op 16 april een goede jaar- het er bij andere verhuurders soms
vergadering gehad, waar vele huurders veel moeilijker aan toegaat dan bij
gehoor hadden gegeven op onze uit- UWOON.
nodiging.
Natuurlijk zijn onze vaste rubrieken
Wat er zoal aan de orde is geweest ook deze keer weer van de partij.
kunt u verderop in ons blad lezen on- De redactie wenst u veel leesplezier,
der de kop “verslag van de jaarverga- en een fijne vakantie waar u ook naar
dering”.
toegaat of thuis blijft.
Ook zijn er dit keer stukken overgeno-

Redactie:
Jan de Groot
Biesenkamp 57
8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564

Inhoudsopgave

Blz. 2 Van de redactie en bestuur. Redactie. Inhoudsopgave.

Blz. 3 Huurverhoging 2018.

Blz. 4 Dakloos door sloop.

Blz. 5 Column van Ronald Paping, directeur Woonbond.

Blz. 6 Speeltuin voor ouderen; Geef je op voor ons ledenpanel.

Blz. 7 In hoger beroep tegen uitspraak gluurverhoging; Nijmegen groene

hoofdstad van 2018.

Blz. 8 1001 reparaties in huis; Mijn ervaring met de zonnepanelen.

Blz. 9 Geen woning door passend toewijzen; Wat deed de Woon-

bond in 2017; Groene vingers

Blz.10 / 11 Afvaltips; Puzzel rubriek

Blz. 12 /13 Verslag van de jaarvergadering 2018 van de huurdersraad "De

Betere Woning"

Blz. 14 Pompeii, het verhaal van Dhr. Van der Lans

Blz. 15 Recept

Blz. 16 Adresgegevens

2

Huurverhoging 2018 mee zullen denken hoe deze besteed

De wettelijke huurverhoging voor 2018 zullen worden.
zou gemiddeld voor de woningcorpo- M.a.w. de huurverhoging zal min of
ratie mogen zijn, de inflatie (1,4%) plus meer terug gegeven worden aan de
1%, wat neer komt op 2,4% huurver- huurder via energetische maatregelen.
hoging voor 2018. Hoe en waaraan deze huurverhoging
De drie huurdersorganisaties, Woon- besteed zal gaan worden is op dit mo-
wijs uit Harderwijk, de Groene Draad ment nog niet bekend, hierover wordt
uit Ermelo en De Betere Woning uit nog nagedacht.
Elburg hebben op 18 november 2017 Een optie is al wel naar voren geko-
een ongevraagd advies uitgebracht men, om het geld van de huurverho-
over de huurverhoging voor 2018. ging te besteden aan b.v. een slimme
Dit was mede ingegeven door de thermostaat, waarbij door verschillen-
Woonbond. de instelmogelijkheden energie be-
Ons advies was om voor 2018 geen spaard kan worden en dus geld.
huurverhoging door te voeren. Heeft u andere ideeën, laat het ons
Als onderbouwing hebben we aan ge- weten, dan kunnen we dit mee nemen
geven dat er verscheidende huurders in het overleg.
waren die moeite hadden om rond te Ook tijdens de jaarvergadering stond
komen en door nog hogere huur in deze huurverhoging op de agenda en
financiële moeilijkheden zouden ko- is hier verder over gesproken welke
men. energie beperkende maatregelen hier-
Ook al omdat alles duurder is gewor- voor in aanmerking zouden kunnen
den, zoals de verhoging van de BTW. komen.
Naar aanleiding van ons ongevraagd Heeft u eventuele suggesties laat het
advies kwam UWOON met het voor- ons weten, zodat we dit mee kunnen
stel om de huur met 0,8% te verhogen nemen in het overleg.

voor 2018.

Op 8 januari 2018 hebben we hierover

met UWOON gesproken, en we heb-

ben we ons inziens een goed resultaat

en afspraak kunnen maken over de

huurverhoging voor 2018.

De huurverhoging voor 2018 is uitge-

komen op 0,8%, waarbij is afgesproken

dat deze verhoging niet naar de alge-

mene middelen zal gaan, maar zal wor-

den besteed aan energie beperkende

maatregelen, waarbij wij als huurders

3

Dakloos in de plaats, waarvan 100 koop en 30

door sloop vrije sector.

Joseph Een halvering dus van de sociale huur,
terwijl het vinden van zo'n woning nu
Raaijmakers
al niet meevalt. '
uit Helmond
Dat komt ook door onze woonsite
heeft een
Wooniezie.
probleem.
Daar klopt niets van.
Hij moet,
Tachtig procent wordt via loting toege-
samen met zijn vrouw, per 1. oktober wezen, dus je inschrijfduur telt nauwe-
zijn huurwoning verlaten.
lijks mee.
Die wordt in 2019 gesloopt.
En tot vorig jaar was er ook nog een
Maar een andere sociale huurwoning wie-eerst-komt-eerst-maalt-optie.
vinden lukt niet.
Maar die is eruit gehaald nadat bleek
En dat heeft te maken met zijn wisse- dat er door hackers mee werd gefrau-
lende inkomen als ondernemer.
deerd:
Al zeven jaar is Joseph op zoek naar Om te voorkomen dat hij en zijn vrouw
een nieuwe woning.
straks op straat komen te staan, heeft
En vorig jaar was het bijna gelukt.
Joseph een chalet in een vakantiepark
Er werden vlak in de buurt splinter- gekocht.
nieuwe eengezinswoningen opgele-
verd. ' Maar daarin mag je niet het hele jaar
doorbrengen. '
Met zelfs een carport waar ik m'n mo- Ik ben van huis uit jurist.
tor had kunnen stallen.
Daar hadden we prima oud kunnen Dus als ze me straks daarover lastigval-
len, stap ik naar de rechter.'
worden.'
Ondertussen werpt Joseph zich ook op
De huur was met € 525,- goed te doen. als vraagbaak voor de buurt '
Maar de inkomenseisen gooiden roet Mijn buren die hier al dertigjaar wo-
in het eten. '
nen, zijn er slechter aan toe.
Mijn inkomen over 2015 en 2016 was Daar werkt vader en de twee zoons.
te laag voor deze woning.
Ze verdienen daarmee zogenaamd te
Maar in 2017 verdiende ik juist weer te veel voor een sociale huurwoning.
veel. Maar de inkomens van die jongens
Ik heb voorgesteld dan een gemiddel- komen natuurlijk niet in de huishoud
de te nemen, maar dat kon niet.'
pot.
In de wijk waar Joseph woont, sloopt Ik ben heel bang dat deze mensen vol-
Woonpartners 300 sociale woningen. gend jaar echt op straat komen te
Er komen 280 nieuwe woningen voor staan.'

4

Column van Ronald Paping, direc-
teur Woonbond

Woonlasten 10 procent omlaag

Onder het motto 'Verlaag de huren

met 10 procent' is de Woonbond in

maart een actie gestart om huren weer

betaalbaar te maken.

Dat is hard nodig, nadat de huren in

vijf jaar tijd met zo'n 17 procent zijn der, maar de woonlastenbenadering is
gestegen. completer en daarmee beter dan de
Dat zijn twee maanden huur extra. huur-benadering.
Huren is voor veel mensen nu veel Daarom pleit ik ervoor om onze inzet
duurder dan kopen, zowel in de com- te verbreden en te eisen dat de woon-
merciële huursector als in de corpora- lasten - dus de huur plus de energiere-
tiesector. kening - de komende jaren met 10 pro-
Veel huurders (naar schatting meer cent moeten dalen.
dan een half miljoen) kunnen niet Dat is vooral belangrijk met het oog op
meer rondkomen. het komende Klimaatakkoord.
Terwijl commerciële verhuurders gi- Het kabinet spreekt met veel partijen,
gantisch hoge rendementen halen en waaronder de Woonbond, over ingrij-
de corporaties jaarlijks forse winsten pende maatregelen om de klimaat-
boeken, moeten veel huurders op een doelstellingen van Parijs te halen.
houtje bijten. De verduurzaming van huurwoningen
Daar heeft de Woonbond aandacht speelt hierbij een grote rol.
voor willen vragen en ik denk dat dit In deze discussie breng ik steeds naar
goed gelukt is. voren dat het belangrijk is om draag-
Laten we niet meer praten over huur- vlak bij huurders te krijgen, onder an-
verhoging, maar over huurverlaging. dere door ervoor te zorgen dat ver-
Ik hoop dat dit jaar al de eerste effec- duurzaming gepaard gaat met lagere
ten zichtbaar zullen worden, maar vol- woonlasten.
gend jaar in ieder geval.

Vanuit de Verenigingsraad, het hoog-

ste orgaan van de Woonbond, kwam

de terechte kritiek dat we eigenlijk

breder moeten kijken dan de huren;

het gaat om de woonlasten, dus ook

om de energierekening.

Dat maakt ons verhaal wat ingewikkel-

5

Geef je op voor ons ledenpanel

De Woonbond is benieuwd naar de

mening van zijn (persoonlijke) leden.

Bijvoorbeeld over onderhoud, service-

kosten of woningkwaliteit.

Daarom komt er op onze website vier

keer per jaar een onderzoek met korte

vragenlijstjes.

Speeltuinen voor ouderen De eerste peiling gaat over de woon-
lasten.

Senioren zijn steeds langer gezond en Past de huurprijs van je woning bij de
kwaliteit?
actief.
Om dat zo te houden verschijnen op Hoe betaalbaar is je huurprijs?
steeds meer plekken 'beweegtuinen'. De uitslag staat in het volgende num-
Het zijn veldjes met toestellen waarop mer van Huurwijzer dat begin juli ver-
ouderen oefeningen kunnen doen om schijnt.
Als je persoonlijk lid bent (of wordt),
in conditie te blijven.
In verschillende gemeenten, zoals Hel- kun je meedoen met het panel Je hebt
lendoorn en Gennep, blijken de be- daarvoor een ledenaccount nodig op
onze website.
weegtuinen een succes.
Meestal liggen ze vlakbij een buurthuis Dat kun je aanmaken op
of zorgcentrum, zodat er wat sociale www.woonbond.nl door rechtsboven
op 'Mijn Woonbond' te klikken.
controle is op het speelveld.
Het initiatief komt van de bewoners Heb je al een ledenaccount? Dan kun
zelf, die vaak ook voor begeleiding zor- je hij 'Nieuwsbrieven' het vakje
gen en bijvoorbeeld een fysiothera- 'Ledenpanel' aanvinken.
peut regelen voor het geval er blessu- Je ontvangt dan vier keer per jaar een
uitnodiging voor het panel.
res zijn.
Gemeenten kunnen grond beschikbaar De huurdersraad De Betere Woning is
stellen en de toestellen financieren. lid van de Woonbond, en zodoende
Ook het Rijk heeft geld voor gezond- ook alle huurders omdat zij lid zijn van
heidsprojecten. bijvoorbeeld 20 mil- de huurdersraad.

joen euro per jaar via het programma UWOON heeft ook een huurderspanel,
Gezond in de Stad. www.gezondin.nu waar u zich voor kunt opgeven.
Ook in de gemeente Elburg zijn zulke Wilt u hier meer van weten kijk dan op
speelveldjes te vinden. de website van UWOON.

6

Nijmegen Groene Hoofdstad van
2018

Nijmegen is door de Europese Unie

gekozen als Green Capital — Groene

Hoofdstad —van Europa in 2018.

Elke maand is er een thema dat te ma-

ken heeft met duurzaamheid.

In hoger beroep tegen uitspraak Er worden allerlei ecologische activitei-

gluurverhoging' ten georganiseerd, van een bomen-

plantdag voor kinderen tot het NK Wa-
De Woonbond is in 2017 een rechts- terfietsen.
zaak begonnen tegen de Staat over de Eind januari werd er in Nijmegen-Oost
'gluurverhoging' (of: inkomensafhan- ook een 'modelwoning circulaire eco-
kelijke huurverhoging).
nomie' geopend. 'Circulair' wil zeggen
Volgens ons mag de Belastingdienst dat er zo weinig mogelijk grondstoffen
geen inkomensgegevens van huurders worden gebruikt, door hergebruik en
delen met verhuurders.
recycling.
Want ze hebben een geheimhoudings- Zo staat er in de sociale huurwoning
plicht.
een bank waarvan de kussenvulling is
Op 10 januari deed de rechter uit-
gemaakt van oude plastic flessen, een
spraak; onze vordering werd afgewe- voetenbankje van bananenbladeren en
zen. een vloerbedekking van oude vis-
Volgens ons zonder deugdelijke moti- netten.
vatie.
Een team van vrijwilligers, verzameld
Tegen deze uitspraak stelt de Woon- in de Stichting Green Capital Challen-
bond 'pro forma hoger beroep in bij ges, heeft het afgelopen Jaar hard ge-
het Gerechtshof Den Haag.
werkt om de woning in te richten.
Pro forma beroep betekent dat de in- Ze willen de bezoekers duidelijk maken
houdelijke argumenten later aange- dat circulaire ontwerpen leuk en be-
voerd kunnen worden.
taalbaar zijn, ook voor mensen met
Die zijn mede afhankelijk van de uit- een kleine portemonnee.
spraak van de bestuursrechter in Den De modelwoning aan de Diepenbrock-
Haag in een andere verwante zaak. straat 22 is op aanvraag te bezoeken.
Die uitspraak wordt eind april ver-
wacht. www.greencapital203.8.nl

Vervolgens zal de Woonbond zijn ho-

ger beroep nader motiveren.

Wordt vervolgd.

7

1001 reparaties in Mijn ervaring met de zonnepane-
huis len

Klussen in huis: voor Op maandag 13 februari zijn bij mij 10

de één een nachtmer- zonnepanelen op het dak geplaatst.

rie, voor de ander een Het aanbrengen was in een morgen

reden om extra vroeg gebeurd en we hebben hiervan geen

fluitend op te staan. overlast gehad.

Toch hoeft het niet zo ingewikkeld te Die manier hoe de leidingen binnen

zijn om ook als je twee 'linkerhanden' zijn aangebracht, verdient in mijn ogen

hebt, een aantal klusjes of reparaties niet de schoonheidsprijs. Deze heb ik

in huis zelf te doen. later zelf netjes in een kabelgootje

Bijvoorbeeld loszittend behang vast- weggewerkt.

zetten, schimmel op muren verwijde- De monteurs waren zeer behulpzaam,

ren, een trap kraakvrij maken, een los- zij hebben alles netjes opgeruimd en

zittende leuning vastzetten of een schoongemaakt.

klemmende deur verhelpen. We zijn nu inmiddels drie maanden

Voor deze 'beginnende' klussers biedt verder en als ik op de omvormer kijk

de geheel herziene uitgave 1001 repa- blijkt dat de zonnepanelen al ruim 750

raties in huis van de Consumenten- kilowatt hebben opgebracht.

bond uitkomst. Bij een kilowattprijs van 20 cent is dit

Maar ook de ervaren klusser met twee ruim € 150,00.

rechterhanden komt In dit boek ruim- In deze drie maanden heb ik 3 x

schoots aan zijn trekken. € 15,50 = € 46,50 aan servicekosten

Stap voor stap staat bij elke reparatie moeten betalen.

welke spullen en gereedschap je nodig Mijn woonlasten zijn in deze 3 maan-

hebt en hoe je het (veilig) aanpakt, den dan ook met € 103,50 behoorlijk

aangevuld met handige tekeningen en omlaag gegaan.

slimme tips. Ik ben dan ook zeer content met deze

Wanden, plafonds, vloeren, ramen, besparing en heb dan ook nog geen

deuren, trappen, elektriciteit, water en minuut spijt dat ik mij heb opgegeven

gas: alles komt aan de orde. voor deze actie.

1001 reparaties in huis kost €20,- voor

leden van de Consumentenbond en

€25,- voor niet-leden (gratis verzen-

ding).

Het e-book kost €13,-voor leden en

€16,- voor niet-leden.

www.consumentenbond.nl/webwinkel

8

Geen woning door passend toewij- Het boek Huurdersorganisaties in de

zen commerciële sector (december 2017)
helpt ze op te komen voor hun belan-
De nieuwe regels van het passend toe- gen.
wijzen zijn enorm oneerlijk. Verduurzaming Is een ander speerpunt
Mijn vrouw en ik zijn in verwachting geweest.

van een kind en we wonen in een een- De 'Routekaart naar CO2-neutraal'

kamerappartement. geeft huurdersorganisaties een stap-

Onze huur bedraagt momenteel penplan voor het energiezuinig en

€ 650,-. duurzaam maken van hun woningen.
En in onze zoektocht naar een eenge- Door ons opgeleide Energiecoaches
zinswoning komen we enkel huizen helpen steeds meer huurders met ener-
tegen met een huurbedrag van € 650,- giebesparing.
tot € 700,-. En de Woonbond deed mee aan het
Maar vanwege het passend toewijzen actieplan Samen Gas Terug, en onder-
mogen wij alleen verhuizen naar een steunt huurders in Groningen bij het
woning waarvan de huur maximaal indienen van schadeclaims bij
€ 597,- is. (immateriële) bevingsschade.

Terwijl we nu in een woning wonen Groene vingers
met een huur van € 650,-, en nooit
huurachterstand hebben gehad. Betaalbare (moestuin) planten

Mijn inkomen is te laag voor een dure Planten kopen voor tuin en balkon kan

vrijesectorwoning. een dure aangelegenheid zijn.
En een koopwoning Is voor ons ook Zeker gezien de laatste trend om steeds
geen alternatief. vaker in eigen tuin te moestuinieren.
Hoe komen we dan ooit in aanmerking Op diverse plaatsen in het land worden
voor een passende woning voor ons zaadruilbeurzen gehouden, bijvoor-
gezin? beeld op moestuincomplexen.
Issam, Beverwijk Bij veel beurzen ben je ook van harte
welkom als je niets te ruilen hebt.

Wie weet kun je ook in je eigen buurt

Wat deed de Woonbond in 2017? of wijk zaden ruilen.

Vorig jaar hebben we veel aandacht Een oproep op Facebook of een groeps
besteed aan betaalbaarder huren. -WhatsApp en een poster in de plaatse-
We zijn gestart met de campagne voor lijke winkel kunnen leuke contacten en
10 procent huurverlaging ook voor de mooie zaden opleveren.
commerciële sector. De prijzen daar Zaden uit eigen omgeving doen het
rijzen de pan uit terwijl deze huurders altijd beter dan uit een ander land.

weinig huurbescherming hebben.

9

Afvaltip bestemde afvalbak, maar op straat en

Plastic flesjes en blikjes in de natuur.
Gooi ze dus niet weg, maar Lever ze

Hoewel 80 procent van de Nederlan- gescheiden in, in de PMD-bakken

ders wil dat er statiegeld komt op plas- (Plastic verpakkingen, Metalen verpak-

tic flesjes en blikjes, gebeurt dat zeker kingen en Drankkartons) die in veel

niet voor 2021. gemeenten staan. Ze zijn namelijk heel

Staatssecretaris Stientje van Veldho- goed te recyclen.

ven is, tegen de wil van de Tweede Lever ze schudleeg of schraapschoon

Kamer, gezwicht voor de lobby van de in, dat maakt de sortering makkelijker.

frisdrankfabrikanten, supermarkten en www.afvalscheidingswijzer.nl
verpakkingsindustrie.

Naar schatting belanden er jaarlijks 50

tot 100 miljoen plastic flesjes en nog

véél meer blikjes niet in de daarvoor

……………………………………………………………………………...
Puzzelrubriek

Er waren vele oplossingen binnen gekomen op de puzzel in “De Huurder “ van
maart. De oplossing van deze puzzel was “Dierendag”. Wat paste bij de onder-
werpen uit de puzzel.
Uit de goede inzenders zijn de volgende winnaars getrokken:

1ste prijs Mevr. G. Kroneman-Top Hoeckelsweg 46 Doornspijk
2de prijs Dhr./ mevr. G.J. Kabbedijk Vale Ouwelaan 76 t ‘Harde
3de prijs Dhr./ mevr. W. Jansen Botterstraat 34 Elburg

Van harte gefeliciteerd.

De nieuwe puzzel is de gebruikelijke wegstreeppuzzel. De woorden kunnen zowel
van links naar rechts als van rechts naar links, van boven naar beneden en van
beneden naar boven, als diagonaal staan.
De overgebleven letters vormen een zin. Deze zin is de oplossing van de puzzel.
Stuur uw oplossing voor 1 augustus 2018 naar de redactie, mailen mag ook.
Onder de goede inzenders worden weer drie prijzen verloot.
Het redactieadres is te vinden op pagina 2. Vergeet niet uw adres mee te mailen.
De gewonnen prijzen worden bij u thuis bezorgd.

Veel puzzelplezier toegewenst.

10

GN I GOHR E VRUUHD EG
NH S E R V I C E KOS T ENN
I HNE L ENA P ENNOZN I
L UDUEURRUUHC SDEN
E R L G E N E S S U L K E RMO
D E E R F I L I U R G N I N OW
DNGOBV E RHUR ENS KN
I E L Z ARD I R E C T I ENO
ME E VA E I T A R A P E R I O
E I T A R O P R O C G N I N OW
B TUS HU I S V E S T I NGU
TNEOENERG I E LABE L
R E L E I S S I MM O C R U U H
UGSODAAR S R EDRUUH
UR RUGRUB L E V E R I NG
BURENRUZ I E THCA L K

Onderstaande woorden zijn gebruikt in de puzzel

Burenruzie Huurverhoging Sleutelgeld
Buurtbemiddeling Inkomen Urgentie
Directie Klacht UWOON
Elburg klussen Verhuren
Energielabel Leefbaarheid Woning
Huisvesting Levering Woningcorporatie
Huren Reparatie Woningruil
Huurcommissie Schuur Zonnepanelen
Huurders Servicekosten Zorg
Huurdersraad

11

Verslag van de jaarvergadering 5. Jaarverslag 2017; De voorzitter Jan
2018 van de huurdersraad "De de Groot leest het verslag voor, hier
Betere Woning" op waren geen op en/of
aanmerkingen.
Gehouden op 16 april 2018 Het verslag werd hierop vastgesteld.

1.Opening; Om 19.30 opent de voor- 6. Jaarverslag van de penningmees

zitter Jan de Groot de vergadering en ter; Maurice van Es de penningmees

heet eenieder van harte welkom. De ter gaf een toelichting op het

huurders waren boven verwachting financieel verslag.

goed vertegenwoordigd op deze jaar- Hierop waren geen vragen.

vergadering, wat aangeeft dat de Het verslag werd hierop vastgesteld.

huurdersraad ook bij de huurders 7. Verslag Kascontrolecommissie;

leeft. Een bijzonder welkom voor de Dhr. L. van der Lans bracht mede na-
heer Alfons Hanlo als lid van de Raad mens zijn mede lid dhr. Boender ver-
van Commissarissen, Mevr. Iris Uittien slag uit en meldde dat de stukken in
als manager wonen van UWOON. Ook orde zijn bevonden en vraagt de ver-
ging er een welkom naar de afgevaar- gadering om decharge te verlenen op
digden van de Huurdersraad van Har- het gevoerde beleid, dit werd door de
derwijk. Mevr. Moniek van Balen di- aanwezigen met applaus
recteur-bestuurder van UWOON) kon bekrachtigd.
helaas door omstandigheden niet
aanwezig zijn. 8. Nieuw lid kascommissie; Voor de
kascommissie meldt zich aan Mevr.
2.Mededelingen; De oud voorzitter Jeannet Niemeijer. De kascommissie
van de Huurdersraad DBW en nu nog zal voor 2019 bestaan uit: dhr. Boen-
lid van de Raad van Afgevaardigden der en mevr. E. van ‘t Oever.
Rob van Hilten gaat ons verlaten door Mevr. J. Niemeijer is dan reserve lid
verhuizing naar Nunspeet, op de
en schuift in 2020 door.
volgende vergadering met de Raad
van Afgevaardigden zal persoonlijk 9. Aanvulling van het bestuur. De
afscheid van hem worden genomen. oproep voor nieuwe leden voor de
Huurdersraad is met belangstelling
3. Verslag van de jaarvergadering gereageerd, 5 nieuwe leden hebben
van 24 april 2017;
zich aangemeld.
Het verslag van de vorige
De voorzitter hoopt dat uit de nieuwe
jaarvergadering werd met algemene leden de functie van secretaris kan
stemmen goed gekeurd.
worden ingevuld.

4. Ingekomen stukken; Geen.

12

10. Zonnepanelen; Bij UWOON heb- Men kan zich hiervoor aanmelden via

ben zich al meer dan 500 huurders de website van UWOON.

aangemeld voor het project Na de vergadering kon men zich al via

zonnepanelen op de daken van de wo- een aanmeldingsformulier opgeven,

ning. hier werd druk gebruik van gemaakt.

Uit de vergadering kwam naar voren Inschrijving voor andere woning, de

dat de doelstelling, een besparing van vraagsteller vindt de jaarlijkse bijdrage

de woonlasten met circa €20.00 per van € 15.00 veel te hoog en vraagt om

maand wordt gehaald. b.v. eerste jaar € 15.00 te betalen en

Voor appartement complexen komt daarna bv. € 5.00 per jaar op die ma-

UWOON met een voorstel, als eerste nier kan men ook het systeem opscho-

komt hiervoor de Palaver in aanmer- nen.

king. De huurdersraad zal dit meenemen in

11. Energie coach; Mevr. Karin Soldaat een volgend overleg.
van UWOON geeft uitleg over het werk Veiligheid en verkeersveiligheid in de
van een energie coach en dat er zeker wijk, hier is het wijkcomité het aan-
spreekpunt.
besparingen zijn te behalen.

Op dit moment is er in Elburg geen 15. Pauze ; in de pauze kreeg iedereen

energie coach, UWOON zal in overleg twee consumpties aangeboden.

met de gemeente Elburg kijken of er 16. Wat willen we graag van U we-
op korte termijn weer een energie ten ; Aan de hand van een vraag en
coach kan worden opgeleid en aange- antwoord spel kwamen interessante
steld. vragen naar voren en bovendrijven,

12. Huren 2018; De huurverhoging zal hiervan zal de Huurdersraad er zeker

voor de huurders van UWOON voor een aantal meenemen in besprekingen

2018 0.8% gaan bedragen. met UWOON

Door de directie van UWOON is voor 17. Rondvraag; er waren geen vragen.
gesteld om deze huurverhoging te ge-
bruiken voor energie beperkende 18. Sluiting vergadering ; Om 10.00
maatregelen bv. een slimme thermo uur sluit de voorzitter de gezellige en
staat, wat het definitief gaat worden is opbouwende vergadering en wenst
nog niet bekend. ieder een wel thuis.

Wel heeft UWOON zich zeer zeker van Jurrie Teeuwen,
de goede kant laten zien.
algemeen bestuurslid huurdersraad
13. Vragen aan de Huurdersraad; De Betere Woning
Karin Soldaat meldt dat UWOON met

een mogelijkheid komt om zitting te

nemen in een huurderspanel.

13

len van Pompeii vond plaats tussen

1594 en 1600, toen men tijdens een

opgraving op antieke gebouwen

stootte.

De wanden van de gebouwen waren

bedekt met inscripties en schilderin-

gen.

De rivierhaven van Pompeii was bij de

Pompeii. uitmonding van de Sarnus.
Via deze haven kwamen veel goe-

Na een bezoek aan Rome is een be- deren de stad binnen.
zoek aan Pompeii een goede afslui- Enkele overblijfselen van de bestaan-
ting. de magazijnen bij de poort, die ge-
In de 7e eeuw voor Christus was Pom- bruikt werden voor de distributie en
peii een provinciestad met circa 20 opslag van de handelswaar.
Het is ongelooflijk wat men heeft
duizend inwoners.
In 67 na Chr. Werd de stad getroffen blootgelegd van onder de 6 meter as
en lava.
door een flinke aardbeving.
De schade was enorm, maar men be- Indrukwekkend hoe zo’n stad in de
oudheid functioneerde.
sloot de schade te herstellen.
In 79 na Chr. dus 12 jaar later werd de Er waren bakkerijen, slachterijen, bier-
stad getroffen door een uitbarsting brouwerijen, ateliers en alles wat een
stad nodig had.
van de Vesuvius.
Dit was, zo weten wij nu, een enorme Kerken en badhuizen ontbraken niet.
Ook kunstschilders en culturele bezig-
ramp.
De stad werd bedolven onder een laag heden.
Er waren paleizen, villa’s en natuurlijk
lava en as van 6 meter.
De hitte moet, zo heeft men berekend, de armetierige onderkomens voor de
meer dan 1000 graden Celsius zijn ge- slaven en arbeiders.
De stad was rijk voorzien van borde-
weest.
De bevolking werd volkomen verrast len.
Dat kun je verwachten in een stad met
en vluchten was onmogelijk.
een haven.
Er waren geen overlevenden.
De steeg van de bakkerij van ene Mo-
Het geweld van de uitbarsting was
zodanig dat het bovenste gedeelte van destus komt uit in een andere bochti-
de vulkaan Vesuvius instortte en het ge steeg, waarin de belangrijkste van
de 25 bordelen van Pompeii gevestigd
hele kustgebied verwoestte.
Een eerste contact met de overblijfse- zijn.

14

Deze Lupanare (bordeel) is speciaal als Kip met rijst en kerriesaus

zodanig gebouwd.
Tien kamertjes over twee verdiepin- Ingrediënten

gen. Rijst 1 kopje per persoon

De kamers op de bovenverdieping wa- 8 ons kippendijenfilet

ren groter en bestemd voor de rijke 1 grote ui of 2 kleine

klanten en met meer privacy. 50 gr boter

Beneden kleine kamertjes en geen 1 a 2 eetlepel kerriepoeder

meubilair. 50 gr bloem

Verschil moet er zijn met hetzelfde 6 dl bouillon

genot. 1 dl melk

De muren tonen schilderijtjes , die als 4 schijven ananas

heuse informatiefolders beschouwd zout

kunnen worden en waarin de presta- paprikapoeder

ties worden weergegeven, die de meis- allesbinder

jes bieden.
Zo zie je maar dat er niets nieuws on- Werkwijze

der de zon is. Zet de dijenfilet in ruim water op een

Er werd beweerd dat de ramp met de laag vuur en trek daar een krachtige

Vesuvius op Pompeii , de straf van bouillon van.

God was. Pel en snipper de ui heel fijn.

Mogelijk wel, het geboortecijfer was Smelt de boter in een pannetje en fruit

daar laag door al die bordelen. daarin de ui en het kerriepoeder goud-

Als dit zo zou zijn, komen er vele ste- geel.
den in aanmerking voor een ramp. Voeg de bloem toe en roer deze door
Indien je in de buurt van Pompeii de boter en de uien en giet er dan ge-
komt, ga dan zeker zelf kijken. leidelijk al roerend de bouillon bij tot

een gladde saus ontstaat.

Vriendelijke groet. Voeg vervolgens ook de melk toe en

Leo van der Lans. laat de saus 3 minuten zachtjes koken.
Oldebroek. Snijd de schijven ananas in stukjes en

Recept roer beide door de saus.
Breng de saus op smaak met zout en

een snufje paprikapoeder.

Kook de rijst volgens voorschrift op het

pak.

Eet smakelijk

15

Naam Functie Adres Postcode Plaats telefoon e-mail adres Contactpersoon
Dagelijks Bestuur voor de wijk
Groot, J. de( dhr.) Jan Voorzitter Biesenkamp 57 8081 JA Elburg 0525-682564 [email protected] Wijk 8 en 11
vacant Secretaris
Es, M. van (dhr.) Maurice Penningmeester Eekterstraat 7 8081 XA Elburg 0525-682186 [email protected] Wijk 5 en 9
Teeuwen, J. (dhr.) Jurrie Algemeen lid Zilverschoon 52 8081 SC Elburg 0525-681914 [email protected] Wijk 7
vacant Algemeen lid
Raad van Afgevaardigden
Hooft, J.A.M. (dhr.) Jan lid Fuik 18 8081 KD Elburg 0525-842002 [email protected] Wijk 4
Oever, E. ten (mevr.) Eppy
Vos, J. (dhr.) Jan lid Stuifzandstraat 4 8084 JL t ‘Harde 0525-653921 [email protected] Wijk 10
Kuur, G. van de (dhr.) Gerrit
Vries, H. de (dhr.) Henk lid Lageweg 13 8085 AX Doornspijk 0525-662130 [email protected] Wijk 12
Geertjes, H (dhr.) Henk
16 Jansen, C. (dhr.) Cris lid Baron van Lynden- 8081 VC Elburg 0525-681972 [email protected] Wijk 3
Lans, L.B. der (dhr.) Leo straat 46 Wijk 1
Kattenburg, R.W. (dhr.) Rob Wijk 2
Kamphuis, H. (dhr.) Hilko lid Baron van Lynden- 8081 VC Elburg 0525-655165 [email protected]
Dijkstra. G. (dhr.) Gerard straat 46
Kamphorst, (dhr.) Bert
Geertsma, (dhr.) Halbe lid Aperloheve 38 8081 JP Elburg 0525-685702 [email protected]

lid Hanzestraat 72 8081 TT Elburg 0525-682454 [email protected] Wijk 6

lid van Sytzamalaan 8f 8096 AS Oldebroek 0525-632504 [email protected] Wijk 13

lid van Gulickstraat 8081 Elburg 06-21258921 [email protected]

lid Biesenkamp 39 8081 Elburg 06-44819318 [email protected]

lid Backerskamp 15 8081 Elburg 06-15956091 [email protected]
DM

lid Veldbiesweg 60 8084 RD t ‘Harde 06-20218505 [email protected]

lid Veldbiesweg 58 8084 RD t ’Harde 0525-655730 [email protected]


Click to View FlipBook Version