The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster huurdersraadDBW, 2019-01-25 04:29:18

2018-09 huurder

2018-09 huurder

De Huurder

Huurcommissie blijft
nuttig voor huurders

Regering gaat woonco-
öperaties stimuleren

Rijk obstakel voor minder
huisuitzettingen

Ongediertebestrijding

Belastingdienst moet schade “Passend wonen'“ lost
'gluurverhoging' vergoeden niets op

Gratis zonnepanelen voor huur- Hoe is het met de zonne-
ders panelen op de daken van
UWOON

Uitgegeven door Het Blad

De Huurdersraad Voor Huurders
De Betere Woning Elburg Door Huurders

10 de jaargang nr. 3 1
september2018

Van de redactie en het bestuur u eventueel geld kunt vragen van de

De vakantie is voor de meesten voorbij belastingdienst over de gluurverho-
en we kunnen ons met de dagelijkse
ging.
Maar ook andere leuke wetenswaar-
dingen bezig houden. Een van deze digheden heb ik uit dit blad overgeno-
dingen is het maken van “De Huurder”.
We denken er elke keer weer over na men.
wat belangrijk is voor u als huurder om Toch is de redactie benieuwd wat u
van “De Huurder” vindt. Wat mist u,
te weten en waar u eventueel uw
voordeel mee kunt doen. en waar zou u graag wat meer van wil-
Diverse artikelen heb ik dan ook over- len weten. Laat het ons weten. Dit kan
via een mail naar de redactie.
genomen uit de Huurwijzer, het blad
van de Woonbond. Het adres ziet u hieronder.
Veel leesplezier.
Zo staat er o.a. een artikel in over hoe

Redactie:
Jan de Groot
Biesenkamp 57
8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564
E-mail adres; [email protected]

Inhoudsopgave

Blz. 2 Van de redactie en het bestuur. Redactie. Inhoudsopgave.

Blz. 3 Huurcommissie blijft nuttig voor huurders, “Passend wonen” lost

niets op

Blz. 4 Vaarwel

Blz. 5 De warmtepomp.

Blz. 6 Belastingdienst moet schade 'gluurverhoging' vergoeden

Blz. 7 Meerdere rechtszaken, Gratis zonnepanelen voor huurders,

Ongediertebestrijding

Blz. 8/9 Vervolg Ongediertebestrijding

Blz.10 Regering gaat wooncoöperaties stimuleren, Rijk obstakel voor

minder huisuitzettingen

Blz.11 Een beetje verliefd

Blz. 12 /13 Op bezoek bij, Puzzel rubriek

Blz. 14 Afvaltip, Hoe is het met de zonnepanelen op de daken van

UWOON

Blz. 15 Groene vingers, Plantenversterker, Groen koelt

Blz. 16 Adresgegevens

2

Huurcommissie blijft nuttig voor “Passend wonen” lost niets op

huurders Begin juni heeft een groep van 23 wo-

De Huurcommissie vierde in 2017 haar ningcorporaties bij minister Ollongren

100ste verjaardag. van Wonen een plan ingediend voor

Uit haar jaarverslag blijkt dat huurders 'passend wonen'.

vaker wel dan niet gelijk krijgen bij de Ze willen inkomen en gezinssamenstel-

commissie. ling van huurders in de gaten houden

Bij de Huurcommissie kun je terecht en vergelijken met de woning waarin

als je een conflict hebt met je verhuur- zij wonen.

der. Wie niet passend woont krijgt een an-

In de meeste gevallen gaan de geschil- dere woning aangeboden.

len over de afrekening van de service- Bij huurders die daar niet op ingaan

kosten (29 procent), huurverlaging in gaat de huur omhoog.

verband met gebreken (29 procent) en Het idee lijkt op de inkomensafhanke-

de toetsing van de aanvangshuur (10 lijke huurverhoging, waarmee minister

procent). Blok eerder hogere inkomens wilde

Het aantal bij de Huurcommissie inge- laten doorstromen naar duurdere wo-

diende verzoeken neemt al jaren af. In ningen.

2017 waren het er 7588, 18 procent Maar net als toen zijn er gewoonweg

minder dan in 2016. niet voldoende woningen om door te

Huurders kregen vorig jaar in 60 pro- schuiven, vindt onder andere de Am-

cent van de gevallen gelijk. sterdamse huurdersorganisatie Huur-

Dat leverde flinke verlagingen op in de genoot.

aanvangshuur (gemiddeld € 103,-), Hun verhuurder Stadgenoot is een van

huur bij gebreken (€ 285.-) of service- de ondertekenaars van het plan.

kosten (€ 222,-). Volgens Huurgenoot komt hiermee de

Begin dit jaar heeft de Tweede Kamer woonzekerheid in het geding en komt

een wetsvoorstel aangenomen om de het neer op 'het afschaffen van de

Huurcommissie te 'moderniseren'. huurbescherming in zijn huidige vorm'.

Er komt meer nadruk op bemiddeling. ‘Niet de huurders zijn het probleem,

En corporaties gaan meer meebetalen maar het woningtekort als gevolg van

aan de commissie. het overheidsbeleid'.

De Woonbond vreest dat hiermee de Er is vrijwel niet gebouwd, mede door-

onafhankelijkheid van de Huurcommis- dat geld dat voor de bouw beschikbaar

sie onder druk kan komen te staan. had moeten zijn in de schatkist is ver-

dwenen, stelt de huurdersorganisatie

3

Vaarwel Gelukkig was het niet alleen ellende.

Na elf en een half jaar heb ik per 1 juli Met plezier kijk ik terug op de energie-
de Woonbond verlaten.
akkoorden, waarbij milieudoelstellin-
gen gecombineerd zijn met meer
Vanaf eind mei ben ik wethouder in wooncomfort en lagere woonlasten.
Arnhem, onder andere verantwoorde-
lijk voor wonen en armoedebestrij- Een goed gevoel heb ik ook bij het So-
ding; een mooie uitdaging in een ciaal Huurakkoord.
Eindelijk matiging na jarenlang extre-
mooie stad!
Ik heb altijd met veel plezier de belan- me huurstijgingen.
gen van huurders behartigd. De volgende stap is natuurlijk een ak-
koord met huurverlaging!
Directeur van de Woonbond zijn is niet
zomaar een baantje, maar ook een Ten slotte merk ik dat de positie van
huurdersorganisaties in de loop van de
passie.
Het is van groot belang dat de stem jaren is versterkt.
van huurders gehoord wordt, want er Ik hoop dat de komende jaren de situ-
is nog vaak een onrechtvaardige ach- atie voor huurders verbetert.
Door meer aandacht voor betaalbaar-
terstelling van huurders.
Er zijn dieptepunten en hoogtepunten heid, meer nieuwbouw van betaalbare
geweest in mijn Woonbondperiode. woningen, meer woonzekerheid en
striktere regels om excessen door ver-
Om met de eerste te beginnen:
Ik heb veel grote schandalen gezien, huurders te voorkomen.
waarbij de rekening door huurders Rest mij om u en vele anderen te dan-
ken voor de samenwerking.
betaald is, terwijl ze er niks tegen kon-
den doen. Ik ga weg bij de Woonbond, maar ver-
laat de volkshuisvesting niet.
Dat gaat dan om de affaires bij wo-

ningcorporaties zoals Woonbron, Vaarwel, en tot ziens!

Rochdale en Vestia. Ronald Paping
Zeer recent is daarbij ook de rekening

gepresenteerd van de WSG Geertrui-

denberg.

Kosten: ruim een half miljard, te beta-

len door huurders.

Een ander dieptepunt is het beleid van

ex-minister Blok met zijn verhuurder-

heffing, huurexplosie en kaalslag van

de sociale huursector.

De gevolgen zijn woningnood en veel

huurders die in armoede leven door

veel te hoge huren.

4

De warmtepomp. neemt het elektriciteitsgebruik met

In 1880 was een Amerikaanse uitvin- wel 70 procent toe.
der en zakenman in een felle strijd ge-
Als op grote schaal wordt overgescha-
keld op individuele warmtepompen,
wikkeld met een Kroatische uitvinder groeit de vraag naar stroom sterk.
en ingenieur over de vraag welk type
stroomvoorziening het moest worden. Dan moeten we nog meer windturbi-
Wordt het een energie netwerk met nes en zonneweiden aanleggen.
Op koude winterdagen zal de vraag
gelijkstroom of met wisselstroom ?
Edison, de Amerikaan wilde wissel- naar stroom zeer groot zijn.
stroom. Vaak is er dan weinig wind en zonne-
energie.
De keuze werd wisselstroom.
De vraag was of een elektrische auto Er moeten dus enorme hoeveelheden
elektrische energie worden opgesla-
zich moest voeden door een batterij of
door waterstof. gen.
Nu is er een discussie rondom de De vereiste accu’s hebben wij nog niet
warmtepomp. Volgens sommigen is in voldoende mate.
Een individuele warmtepomp heeft
dat enige vervanger voor de gasketel,
nu we van het gas af moeten. een levensduur van ongeveer 15 jaar
Volgens anderen is zo’n warmtepomp en kan een tussenstap zijn naar warm-
tenetten.
te duur, niet behaaglijk en te groot.
Zet echter niet alleen in op de warmte- Een warmtepomp is niet geschikt voor
pomp. flatgebouwen.
Wel voor een grondgebonden woning.
Er worden voorstellen gedaan over
een verbod op het installeren van Hoe ironisch is het dat autofabrikant
Tesla batterijen voor woningen levert.
nieuwe cv-ketels.
Dat was, zoals ik in de aanhef schreef,
De vraag naar warmte moet worden
beperkt. het idee van Edison.
Over het belang van een goede wo- General Electric, ontstaan uit Edisons
bedrijf, levert omvormers, waarmee
ningisolatie bestaat brede overeen-
stemming. gelijkstroom kan worden omgezet naar
Zonnepanelen kunnen een handje hel- wisselstroom.
Dat was de stroomvariant van de con-
pen, maar op den duur niet aan de
warmtevraag voldoen. current Tesla.
Laten wij echter focussen op een effici-
Er kan ook warmte worden gebruikt ënte energietransitie.
uit de diepe ondergrond.

De geothermie biedt grote kansen. Vriendelijke groet.

Individuele warmtepompen gebruiken Leo van der Lans.
veel elektriciteit.
Ook in een goed geïsoleerde woning Oldebroek.

5

Belastingdienst moet schade eisen bij de Belastingdienst. De Woon-

'gluurverhoging' vergoeden bond stelt een modelbrief beschikbaar

en heeft ook een Excelbestand ge-
Heeft u in de periode 2013 tot en met maakt waarmee u uw schade kunt be-
2015 een inkomensafhankelijke huur- rekenen.
verhoging betaald?
Hierin wordt rekening gehouden met
Dan kunt u een schadevergoeding ei- het 'cumulatieve effect' (het effect van
sen bij de Belastingdienst.
de extra inkomensafhankelijke huur-
De Woonbond heeft hiervoor een mo- verhoging in 2013 op de jaren erna,
delbrief gemaakt, die u kunt downloa- bijvoorbeeld).
den op www.woonbond.nl.
Wie een schadevergoeding wil eisen,
De Belastingdienst moet een Amster- moet dat wettelijk gezien binnen vijf
damse huurder een schadevergoeding jaar doen.
betalen van € 554.10.
Huurders die per 1 juli 2013 een inko-
De Belastingdienst heeft in de periode mensafhankelijke huurverhoging heb-
van 2013 tot en met 2015 inkomensge- ben gehad, moesten de schadevergoe-
gevens verstrekt aan zijn verhuurder, ding dus (schriftelijk) opeisen voor 1
terwijl hier geen wettelijke basis voor juli 2018.
was. Heeft u een inkomensafhankelijke
Hiermee overtrad de Belastingdienst huurverhoging betaald in 2014 en
zijn geheimhoudingsplicht. De huurder 2015?
heeft hier financiële schade door on- Dan heeft u nog ruim de tijd om uw
dervonden.
schadeclaim bij de Belastingdienst in te
Die heeft namelijk heeft op grond van dienen.
deze gegevens een hogere
Doe dat in elk geval voor 1 juli 2019.
(inkomensafhankelijke) huurverhoging
Downloads
voorgesteld.

De rechtbank oordeelde onlangs dat de Ga voor de modelbrief Schadevergoe-
Belastingdienst vanaf 2013 tot april ding en het Excelbestand om uw scha-
2016 geen inkomensgegevens had mo- de door de extra huurverhoging te be-
gen verstrekken aan verhuurders.
rekenen naar:
Voormalig minister Blok van Wonen www.woonbond.nt/ gluurvergoeding
voerde in april 2016 een wetswijziging

door, die het verstrekken van gegevens

vanaf april 2016 naar het oordeel van

de rechter wel mogelijk maakte.

U kunt ook schadevergoeding eisen.

Als u in 2013 tot en met 2015 een inko-

mensafhankelijke huurverhoging heeft

betaald, kunt u een schadevergoeding

6

Meerdere rechtszaken direct voor een verlaging van de ener-

De Woonbond is al sinds de invoering gierekening van een huurder”, zegt
tegenstander van de inkomensafhan- Bastiaan van Perlo, beleidsmedewer-
ker energie bij de Woonbond.
kelijke huurverhoging of
'gluurverhoging'. Die schendt de priva- Zonnepanelen zijn niet heel duur en

cy van huurders en brengt bescheiden hebben een hoge opbrengst.

middeninkomens onterecht in de knel. Met de reserves die in de commerciële

De Woonbond voerde eerder een col- tak van de woningcorporaties zitten,

lectieve rechtszaak tegen Belasting- kun je al meer dan een miljoen huur-

dienst en verhuurders over het ver- woningen van gratis zonnepanelen
strekken van de inkomensgegevens. voorzien.
De rechter oordeelde in die zaak dat
de Woonbond niet ontvankelijk was. Ongediertebestrijding

De individuele claim van een huurder Weg met de plaagdiertjes!
aan de Belastingdienst was nu wel suc- In en om het huis worden we omringd
cesvol. Deze zaak werd gesteund door door plaagdiertjes.
het juridische fonds van de Woon- Van slakken in de tuin tot de opruk-
bond. De Woonbond is nog juridisch kende bedwantsen in de slaapkamer.
advies aan het inwinnen over eventue- In principe moet je als huurder
le vervolgstappen in de collectieve 'ongedierte' zelf bestrijden, tenzij er
rechtszaak. duidelijk bouwtechnische oorzaken

Gratis zonnepanelen voor huur- zijn en dus de verhuurder verantwoor-

ders delijk is.
We nemen een aantal veelvoorkomen-
Woningcorporatie Kennemer Wonen de plaagdiertjes onder de loep en ge-
biedt huurders in Bergen zonnepane- ven tips over hoe ze te bestrijden.
len aan.
Daar staat geen huurverhoging tegen- 1. Fruitvlieg

over. Vooral weten-

En ook geen regeling van de corporatie schappen zijn
om de investering terug te verdienen. dol op de fruit-
Het levert huurders zelfs een mooi be-
drag per maand op. vlieg, ook wel
Ook andere corporaties bieden gratis bananenvlieg genoemd.
zonnepanelen aan, zoals Woonborg in Elk jaar worden er honderdduizenden

Drenthe en Woonpalet in Zeewolde. gekweekt.
“Zonnepanelen dragen bij aan de ver- Ook aquariumhouders houden van
duurzaming van woningen en zorgen fruitvliegen, omdat ze goed voedsel
zijn voor hun vissen.

7

Anderen zijn er minder enthousiast en eczeem).

over, omdat fruitvliegen zich in korte Zo'n 10 procent van de bevolking

tijd tot een ware plaag kunnen ont- heeft een huisstofmijtallergie.

wikkelen. Bestrijden

Een vide kan per dag wel 300 tot 900 Maak vaak en goed schoon, zodat er

eitjes leggen die zich binnen twee weinig huidschilfers zijn. Wat ook

weken ontwikkelen tot een volwassen helpt is de luchtvochtigheid te beper-

fruitvlieg. ken door goed te ventileren.

Zo kan één overrijpe banaan een wa- Houd matrassen en kussens zo droog

re plaag veroorzaken. mogelijk.

Fruitvliegen zijn hinderlijk, maar niet Vervang tapijt door gladde vloeren

schadelijk voor de gezondheid. (hout, zeil of tegels), vooral in de

Bestrijden slaapkamer.

Gooi overrijp fruit weg, lucht flink 3. Mug

door en stofzuig goed tegen de eitjes Muggen leven

en larven.
Voorkomen is natuurlijk nog beter. altijd In de
buurt van water
Houd de keuken schoon, bewaar fruit omdat de lar-
en groente in afgesloten bakken en ven hierin op-
sluit de vuilnisbak goed af. groeien.

2. Huisstofmijt De wijfjes hebben geen angel en zui-

De huisstofmijt gen bloed met de monddelen.

leeft met name Ze komen met name af op zweetgeur.

in matrassen, Het hinderlijke gezoem heeft te ma-

kussens, ge- ken met de voortplanting.

Zo kunnen ze elkaar in het donker
stoffeerd meubilair, tapijt en op be- vinden.
schimmelde muren.
De muggensoorten in Nederland zijn
Hij gedijt het beste bij ongeveer 25°C voor de mens meer hinderlijk dan
en een luchtvochtigheid van 50-75 gevaarlijk.
procent.
Ze zoemen en steken, wat jeukende
Hij leeft onder andere van menselijke builen oplevert.
huidschilfers.
De gevaarlijke soorten (bijvoorbeeld
De uitwerpselen en vervellingshuidjes de malariamug en de tijger mug) ko-
van de huisstofmijt kunnen gezond- men gelukkig in ons land (nog) niet
heidsklachten veroorzaken, zoals al- voor.
lergische reacties (waaronder astma

8

Bestrijden 5. Mot

Gebruik anti-muggenspray met DEET Van nature leeft
erin of citroengeur (bijvoorbeeld ci- de rups van de
troenplant).
(kleer)mot in oude
Ook wierook en de damp van plantaar- vogelnesten en

dige oliën schijnen te helpen. holen van zoogdie-

Wat natuurlijk ook helpt is het plaat- ren, of wespen-

sen van horren. nesten.

4. Zilvervisje Kleermotten zelf eten geen kleding,
het zijn de larven.

Het zilvervisje Ze eten organische materialen zoals
is een insect wol en haar, bont, leer, veren, zijde en
dat houdt van linnen.

vochtige hoeken in badkamers of keu- Als u vreetgaatjes aantreft in katoenen

kenkastjes. kleding, dan zijn zilvervisjes waar-

Ze worden vaak 's morgens gevonden schijnlijk de boosdoener.

in badkuipen en gootstenen, waarin ze Mottenlarven lusten namelijk geen

's nachts zijn gevallen, omdat ze zich katoen.

moeilijk over gladde oppervlakten kun- Bestrijden

nen bewegen. Motten kun je met gif bestrijden.

In boeken en papieren aangetroffen Dat kan natuurlijk met etherische

'zilvervisjes' zijn 'papiervisjes'. (geurende) oliën (die het reukver-

Zilvervisjes kunnen ziekmakende bac- mogen van de mot uitschakelen) of

teriën overbrengen of allergische reac- met spuitbussen met pyrethrine.

ties veroorzaken. Het kan ook chemisch met mottenbal-

Daarnaast kunnen ze ook boeken, be- len gemaakt van dichloorbenzeen,

hang of zijden kleding aantasten. maar die zijn wel giftig.

Bestrijden Je kunt motten ook met kleefvallen

Giftig lokaas of een lijmval als het om bestrijden. Die werken met feromoon.
enkele zilvervisjes gaat. Voorkomen is natuurlijk beter dan be-
Als er sprake is van een plaag, is pro- strijden.

fessionele bestrijding noodzakelijk. Kijk tweedehands wollen of bonten
Wat ook helpt is goed ventileren en kleding goed na op vreetplekken.
'vochtvreters' installeren. Bij twijfel laat u deze eerst chemisch
Zilvervisjes gaan namelijk dood bij een reinigen of invriezen.
luchtvochtigheid van minder dan 50 U kunt ze ook in de zon hangen.
procent. Kleding in afgesloten bakken of zakken

En ruim stapels kranten en tijd- beschermen helpt natuurlijk ook.

schriften regelmatig op.

9

Regering gaat wooncoöperaties Rijk obstakel voor minder huisuit-
stimuleren zettingen

Sinds de Woningwet 2015 hebben Om huisuitzettingen van huurders te

huurders en andere initiatiefnemers voorkomen moet de overheid niet lan-

meer mogelijkheden gekregen om ger voordringen bij het innen van

wooncomplexen over te nemen of in schulden.

eigen beheer te nemen. Het aantal Een dak boven je hoofd is belangrijker

initiatiefgroepen dat hiermee bezig is, dan een bekeuring, vindt Aedes-

is sindsdien toegenomen van 50 naar voorzitter Marnix Norder.
200. Er is onder bewoners en woning- De Belastingdienst en Justitie krijgen
nu voorrang bij het innen van schul-
zoekenden dus groeiende belang- den, wat vaak gepaard gaat met hoge
stelling voor de wooncoöperatie, een incassokosten.
woonvorm tussen huur en koop. Veel Daardoor houden mensen geen geld
initiatieven zijn gericht op betaalbare over voor de huur en voor andere vas-

huisvesting, vergaande verduurzaming, te lasten, met alle gevolgen van dien.
zelfbeschikking en gezamenlijke zorg Corporaties maken steeds vaker af-
voor de oude dag. In het regeerak- spraken met gemeenten en andere

koord van 2017 maakt deze regering instanties over armoede en de aanpak

duidelijk zich te willen inspannen om van schulden.

de realisatie van wooncoöperaties be- Dat leidt al jaren tot een dalende trend

ter mogelijk te maken. Minister 0l- in uitzettingen.

longren van Wonen kondigde eind mei Maar nu moet de Rijksoverheid met

aan te onderzoeken hoe zij initiatieven haar boetes en vorderingen ook mee-
financieel kan gaan ondersteunen. Ook doen, vindt Norder.
wil zij een experiment verlengen waar- In 2017 hebben woningcorporaties
3700 keer huurders uit hun huis gezet,
door woningcorporaties korting mogen zo blijkt uit een recente enquête van
geven bij verkoop aan een woonco- de corporatiekoepel onder 179 leden.
öperatie. Dat is een daling van 23 procent ten

opzichte van 2016.

Huurachterstand is de reden bij 80

procent van de uitzettingen.

In 84 procent van de gevallen gaat het

om alleenstaande huurders.

10

Een beetje verliefd 'Ik kan er niets aan doen', stamelt zij

verontschuldigend.
Soms word ik een beetje verliefd op Deze wet is keihard.
een cliënt.
Er zit geen ontsnappingsclausule in.'
Dat mag niet, dat weet ik ook wel en ik Sip lopen we weer naar buiten.
hou mijn *METOO-tengels dan ook De mevrouw van de gemeente moet
keurig thuis.
binnen zes weken een beslissing ne-
Maar deze meneer is zo'n schatje en men.
hij heeft een pracht van een glimlach. Maar dat doet zij niet.
Ik weet niet of hij als kind ook al niet En ik zeur niet.
hoog scoorde bij de IQ-test, maar nu is Geen beslissing is ook geen ontruiming
de wereld hem veel te ingewikkeld. tenslotte.
Nou is zijn zaak ook complex.
Het dossier blijft meer dan een jaar in
Hij woont in een wijk waar hij een
de kast hangen.
huisvestingsvergunning moet hebben. Tot de meneer weer langskomt en nog
Vanwege de Rotterdamwet.
prachtiger glimlacht dan anders.
En die krijgt hij niet, omdat er ergens Geen idee hoe het kan, maar deze
in de afgelopen vijf jaar een gat zit in week lag er ineens een huisvestings-
zijn inschrijving bij de Burgerlijke
vergunning in zijn brievenbus.
Stand.
Dank je wel, lieve mevrouw van de
Hij woonde toen een tijdje bij zijn zus. gemeente.
En daar mocht hij zich van de huisbaas Stoer van je.
niet inschrijven.
Om iets te doen wat eigenlijk niet mag.
We zitten samen bij de gemeente

Rotterdam en ik probeer dit aan de Een column door Carrie Jansen, sociaal
mevrouw aan de overkant uit te leg- advocaat, cabaretière, modeontwer-
gen. per, onderneemster, columniste, schrij-
Ik merk dat ik al kriegel ben. ver en politiek activiste.
Potverdorie, hoe moeilijk kun je doen.

Mijn cliënt is behalve een lieverd ook

nog lichamelijk gehandicapt; hij heeft

eindelijk een kamer op de begane

grond en nou moet hij eruit vanwege

de een of andere onzinnige huisves-

tingswet?

Du-uh!

Mijn cliënt legt een warme hand op de

mijne.

En glimlacht zijn prachtige glimlach

tegen de mevrouw.

11

Op bezoek bij beleid van UWOON in de komende

U zult wel denken: wat houdt deze jaren.

Mocht u gebeld worden voor een
kreet in? Binnen UWOON is afgespro- eventuele afspraak, schroom dan niet
ken dat alle medewerkers deze zomer en ga het gesprek aan.
tenminste één keer een bezoek gaan Uit mijn eigen ondervinding kan ik u
brengen bij een huurder van UWOON vertellen dat we thuis een heel leuk
om zodoende de huurders beter te gesprek hebben gehad.
leren kennen.
De tijd vloog voorbij en in dit gesprek
Zij hebben een vragenlijst bij zich die heb ik ook mijn mening kunnen geven
ze graag met u willen bespreken.
over allerlei zaken.
Op deze lijst staan verschillende alge- Natuurlijk is het niet de bedoeling dat
mene vragen, zoals: hoelang woont u het gesprek uit loopt op een opname
hier al?, maar ook vragen over de
van klachten, daar zijn andere kanalen
buurt en over wat u graag veranderd voor.
zou willen zien.
Wie al een gesprek gehad heeft zal dit
Alle antwoorden op deze vragen wor- verhaal kunnen beamen, denk ik.
den verzameld en meegenomen in het

……………………………………………………………………………..

Puzzelrubriek

Er zijn vele oplossingen binnen gekomen op de puzzel in “De Huurder “ van juni.
De oplossing van deze puzzel was “De Huurder is er voor u”.
Uit de goede inzenders zijn de volgende winnaars getrokken:

1ste prijs Mevr. A. Poeder Bovendwarsweg 6 ‘t Harde
2de prijs Dhr. L. Holstege Oude Kerkweg 13 Doornspijk
3de prijs Mevr. J. Docter-Bos Korenbloem 8 Elburg

Van harte gefeliciteerd.

De nieuwe puzzel is opnieuw de gebruikelijke wegstreeppuzzel. De woorden kun-
nen zowel van links naar rechts als van rechts naar links, van boven naar beneden
en van beneden naar boven, als diagonaal staan. Dit keer zijn het allemaal plaat-
sen, dorpen of buurtschappen
De overgebleven letters vormen een zin. Deze zin is de oplossing van de puzzel.
Stuur uw oplossing voor 1 november2018 naar de redactie, mailen mag ook.
Onder de goede inzenders worden weer drie prijzen verloot.
Het redactieadres is te vinden op pagina 2. Vergeet niet uw adres mee te mailen.
De gewonnen prijzen worden bij u thuis bezorgd.

Veel puzzelplezier toegewenst.

12

T F EOH S UT Y L OP P I H L
H S EONEGN I L L E S R E E
OOR L OONOP Z ANDND I
RD L O L L ANDRONT ENR
N K EWV A EMT R E H E GHD
HOOG E RH E I D ENHOE K
E U E NMR E EWN E T ON E R
EDLN I RDZRZ I NEN I E
R E E S N E T O I BMK E DN K
L K D S B E H UOU AMD E E R
E E L D E E H L SMH E L S E E
R R O BWA R R P T R K S K V E
B KWU L U E G E K U E E E UM
A E E E UT R I EO L R I OOX
A I E R T GGRON EN EHRO
N E Z I U H K IJ D E S K A A L B

Onderstaande woorden zijn gebruikt in de puzzel

Blaaksedijk Heerlerbaan Kessel Rhenen
Boxmeer Heidenhoek Koudekerke Rhoon
Broekhuizervorst Heino Lenthe Ridderkerk
Denekamp Hertme Lobith Rouveen
Dijkhuizen Hippolytushoef Loon op zand Ruurlo
Dronten Hoek Neede Sellingen
Eelde Holwerd Nieuwehorne Teerns
Eersel Hoogerheide Norg Thorn
Elahuizen Hulsberg Oirlo Zeewolde
Giethmen Ittersum Olland Zweeloo
Halle Kerkdriel

13

Afvaltip

Glas

Glazen fles-

sen en

potten wor- Hoe is het met de zonnepanelen

den in Nederland tamelijk goed gere- op de daken van UWOON
cycled: 71 procent komt terug.

Glas kan eindeloos vaak worden gere- Bij veel huurders in Elburg zijn al zon-
cycled.
nepanelen geplaatst. Deze huurders,
Dat scheelt veel grondstoffen en ener- hebben inmiddels al kunnen profiteren
gie.
Alle glazen flessen en potten waarin van de opbrengst van deze panelen.
drank, eten, cosmetica en medicijnen Huurdersraad De Betere Woning heeft
hebben gezeten, mogen in de glasbak. veel aandacht geschonken aan deze

Heeft je gemeente aparte bakken voor actie.
wit, bruin en groen glas, gebruik die Dat heeft ertoe geleid dat in Elburg
dan! veel meer huurders zich hebben aan-
Metalen doppen en deksels mogen gemeld voor zonnepanelen dan in Er-

gewoon mee de glasbak in, maar plas- melo en Harderwijk.

tic doppen kun je er beter eerst af- Maar hoeveel voordeel hebben de

draaien. huurders hier nu van?

Etensresten zijn geen probleem. Ik kan alleen voor mij zelf spreken.

Andere glassoorten, zoals theeglazen, Bij mij zijn half februari 10 zonnepane-

wijnglazen, (oven)schalen, vazen en len geplaatst.

sierflessen zijn niet geschikt voor de Half augustus hebben die zonnepane-
glasbak, maar horen in de vuilnisbak len al 1870 kWh opgebracht.
bij het restafval.
In een half jaar tijd is dat omgerekend
Ze hebben namelijk een ander smelt-
punt dan verpakkingsglas. € 374,00.
Ook vensterglas, glas van foto- en pos- Daarvoor heb ik € 93,00 betaald aan
terlijsten en spiegelglas mogen niet in servicekosten.
de glasbak, omdat het een andere sa- Met andere woorden: Ik heb in een

menstelling heeft dan verpakkingsglas. halfjaar tijd € 281,00 minder aan
Je kunt dit soort glas inleveren bij de woonlasten gehad.
Natuurlijk hoor ik u zeggen we hebben
glashandel of de milieustraat.

Spaarlampen, ledlampen en tl-buizen ook een uitgesproken periode met

horen in de inzamelbak voor lampen. zonneschijn gehad.

Dat klopt.

14

Maar ook tijdens een mindere periode voeg 500 gram suiker toe en vul

leverden de panelen zoveel stroom op de emmer met water.

dat ik er nog aan verdiende. Roer alles goed door en laat het enige

Ik kan u alleen maar aanraden om u tijd staan tot dat het gaat schuimen.

aan te melden, als u dat nog niet ge- Helaas stinkt het wel. Het is dus min-

daan hebt. Doe dat, voor het einde van der geschikt voor op een balkon.

het jaar, want hoe de aanbieding er Zeef vervolgens de brandnetels eruit

volgend jaar uit komt te zien is nog en giet de gier in afsluitbare flessen.

niet bekend. Verdun de gier voor gebruik: 100 ml

Wilt u meer weten, dan mag u gerust gier op 1000 ml (=1 liter) water.

contact met ons als Huurdersraad op- Geef planten bij de voet water, anders

nemen. kan het blad beschadigen.

Groen koelt

Sowieso zorgt groen voor een koeler

leefklimaat.

Hoe meer groen in je tuin of op je bal-

kon, hoe koeler het is.

Groene vingers Stenen houden warmte vast.
Wanneer een tuin geheel bestraat is,

Plantenversterker zal de temperatuur snel oplopen.

Ook kan het regenwater nergens heen:
Het zal de meeste mensen niet zijn dit moet dan allemaal afgevoerd wor-
ontgaan: het weer lijkt te veranderen. den door het riool, dat over belast kan
Dit voorjaar was extreem warm, maar raken.
ook viel er op sommige plaatsen heel Momenteel zijn er in verschillende ge-
veel regen.
meenten en bij diverse waterschappen
Planten lijden hieronder.
subsidieregelingen om tuinen te ver-
Om deze planten goed door de zomer groenen.
heen te krijgen, is het belangrijk om nu Zo is er subsidie beschikbaar voor
bij te mesten, bij voorkeur met biolo- groendaken, het onttegelen van de
gische bemesting.
tuin of de aanschaf van een regenton.
Hierdoor blijven de planten sterker en In sommige gemeenten kun je tegels
zijn ze minder gevoelig voor ziektes. omruilen voor planten.
Je kunt ook zelf bemesting maken.
Heb je geen tuin?
Heb je veel brandnetels staan, maak Dan bestaat soms de mogelijkheid om
dan eens brandnetelgier.
een geveltuintje aan te leggen.
Pluk de brandnetels met handschoe- Informeer bij de gemeente wat mag.
nen aan, doe ze in een plastic emmer,

15

Naam Functie Adres Postcode Plaats telefoon e-mail adres Contactpersoon
Dagelijks Bestuur voor de wijk
Groot, J. de( dhr.) Jan Voorzitter Biesenkamp 57 8081 JA Elburg 0525-682564 [email protected]
vacant Secretaris Wijk 8 en 11
Es, M. van (dhr.) Maurice Penningmeester Eekterstraat 7 8081 XA Elburg 0525-682186 [email protected]
Teeuwen, J. (dhr.) Jurrie Algemeen lid Zilverschoon 52 8081 SC Elburg 0525-681914 [email protected] Wijk 5 en 9
vacant Algemeen lid Wijk 7
Raad van Afgevaardigden [email protected]
Hooft, J.A.M. (dhr.) Jan lid Fuik 18 8081 KD Elburg 0525-842002 [email protected] Wijk 4
Oever, E. ten (mevr.) Eppy [email protected] Wijk 10
Vos, J. (dhr.) Jan lid Stuifzandstraat 4 8084 JL t ‘Harde 0525-653921 [email protected] Wijk 12
Kuur, G. van de (dhr.) Gerrit [email protected] Wijk 3
Vries, H. de (dhr.) Henk lid Lageweg 13 8085 AX Doornspijk 0525-662130 [email protected] Wijk 1
Geertjes, H (dhr.) Henk [email protected] Wijk 2
16 Jansen, C. (dhr.) Cris lid Baron van Lynden- 8081 VC Elburg 0525-681972 [email protected] Wijk 6
Lans, L.B. der (dhr.) Leo straat 46 [email protected] Wijk 13
Kattenburg, R.W. (dhr.) Rob [email protected]
Kamphuis, H. (dhr.) Hilko lid Baron van Lynden- 8081 VC Elburg 0525-655165 [email protected]
Dijkstra. G. (dhr.) Gerard straat 64 [email protected]
Kamphorst, (dhr.) Bert [email protected]
Geertsma, (dhr.) Halbe lid Aperloheve 38 8081 JP Elburg 0525-685702

lid Hanzestraat 72 8081 TT Elburg 0525-682454

lid van Sytzamalaan 8f 8096 AS Oldebroek 0525-632504

lid van Gulickstraat 8081 AR Elburg 06-21258921

lid Biesenkamp 39 8081 JA Elburg 06-44819318

lid Backerskamp 15 8081 DM Elburg 06-15956091

lid Veldbiesweg 60 8084 RD t ‘Harde 06-20218505

lid Veldbiesweg 58 8084 RD t ’Harde 0525-655730


Click to View FlipBook Version