The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

my short story:)
and A little bit lazy

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by purple violet, 2019-09-13 04:36:15

Portfolio :)

my short story:)
and A little bit lazy

Keywords: port,portfolio,พอร์ท,สาธิตละอออุทิศลำปาง

แฟม้ สะสมผลงาน

ด.ญ.ญาดา ขันทา
โรงเรยี นสาธิตละอออทุ ศิ ลาปาง

คำนำ

แฟม้ สะสมผลงาน (portfolio) นี้
ดิฉนั จัดทาขน้ึ โดยมีจดุ มงุ่ หมายเพื่อเป็นข้อมลู
ในการนาเสนอตนเองในด้านประวตั สิ ่วนตวั ประวตั ิ
การศึกษา ความรคู้ วามสามารถ ทกั ษะและความสนใจ
พิเศษ ตลอดจนพฒั นาการทางดา้ นตา่ งๆของดฉิ ัน
โดยภายในแฟ้มผลงานจะประกอบไปด้วย
เกยี รตบิ ัตรและการเขา้ รว่ มกจิ กรรมของดิฉัน

ดฉิ ันหวงั วา่ แฟม้ สะสมผลงานฉบบั นจี้ ะทาใหท้ า่ นได้
รจู้ กั และเห็นความสามารถโดยรวมของดิฉันมากยิงขนึ้

ด.ญ.ญาดา ขันทา
ผู้จดั ทา

ประวัตสิ ่วนตัว

ช่ือ – นามสกุล ด.ญ.ญาดา ขนั ทา

วันเกดิ : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2551

อายุ: 11 ปี

หมูโ่ ลหิต: โอ

นับถอื ศาสนา: พุทธ

ครอบครัว
บดิ า:นายพัฒนพงศ์ ขันทา อาชีพ พนกั งานรัฐวสิ าหกิจ (กฟผ.แม่เมาะ)
มารดา: นางวลยั ลกั ษณ์ ขันทา อาชีพ รับราชการ (พยาบาล)
ประวตั ิครอบครัว : เป็นบุตรคนที่ 2 มีพช่ี าย 1 คน
(กาลงั ศกึ ษาชั้นมหาลัย)
ความสามารถพิเศษ: รอ้ งเพลง,เลน่ กีตาร์,สไี วโอลนิ
อปุ นิสยั :เป็นคนร่าเริงแจม่ ใสเขา้ กบั ผูอ้ ่ืนได้ง่าย
งานอดเิ รก:เลน่ ดนตรี,ฟังเพลง,อา่ นหนังสือ

ระดบั กำรศึกษำ

ประถมปลำย:) โรงเรยี นสำธิตละอออุทิศลำปำง
โรงเรยี นสำธติ ละอออทุ ิศลำปำง ประถมต้น:)

อนุบำล;) โรงเรยี นสำธติ ละอออุทศิ ลำปำง

ผลงำน

กจิ กรรม/ เกยี รติบัตร / วฒุ บิ ัตร

- เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาจีนเด็กละออ” ปีพ.ศ.2559 จัดโดยร.ร.
สาธติ ละอออุทศิ ลาปาง

- เข้ารว่ มโครงการประเมนิ และพฒั นาสคู่ วามเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี 2559

- สาเรจ็ การศกึ ษาหลกั สูตรสมารท์ เบรนขน้ั ที่ 1 ปี 2015
- เข้ารว่ มการแสดง จินตลีลาสายฝน งานนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย

ประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2560 จดั โดยเทศบาลเมอื งเขลางคน์ คร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้

SSuper fan (สูตรคูณ 3 วิ) โครงการสนุดคิดกับคณิตศาสตร์ ปี
พ.ศ. 2560 จัดโดย ร.ร.สาธิตละอออุทศิ

ผลงำน

กิจกรรม/ เกยี รติบัตร / วุฒบิ ตั ร

- เข้ารว่ มสอบวดั ความรทู้ างคณติ ศาสตร์ ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4
โครงการเพชรบวรวทิ ย์ ปพี .ศ. 2560

- เข้ารว่ มสอบวัดความรวู้ ชิ าวทิ ยาศาสตร์ ระดับชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
โครงการเพชรบวรวิทย์ ปี 2560

- รางวัลเกยี รตบิ ตั รเหรียญเงิน การทดสอบวดั ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โครงการเพชรบวรวทิ ย์ ปี 2560

- เขา้ ร่วมโครงการประเมนิ และพฒั นาส่คู วามเป็นเลิศทางคณิตศาสตรแ์ ละ
วทิ ยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี 2560

- สาเร็จการศกึ ษาหลกั สูตร “ไวโอลนิ เบื้องตน้ ” ร.ร.สาธติ ลอออทุ ศิ ปี
พ.ศ. 2560

- เกยี รติบตั รการเรียนยอดเย่ยี ม ระดับช้นั ประถมปที ี่ 4 ปพี .ศ.2560 ร.ร.
สาธติ ละอออุทศิ ลาปาง

ผลงำน

กิจกรรม/ เกียรตบิ ตั ร / วุฒิบัตร

- สาเร็จการศึกษาหลกั สตู รสมาร์ทเบรนขั้นที่ 2 ปี 2016
- เขา้ ร่วมแข่งขนั อจั ฉรยิ ภาพทางคณติ ศาสตร์ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 ปพี .ศ.

2561 จัดโดย ร.ร.ลาปางกลั ยาณี
- เขา้ ร่วมสอบวัดความรทู้ างคณติ ศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 5

โครงการเพชรบวรวทิ ย์ ปพี .ศ. 2561
- เข้ารว่ มโครงการประเมนิ และพฒั นาสู่ความเป็นเลศิ ทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี 2561
- เขา้ ร่วมการประกวดอา่ น ฟัง เสียง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

โครงการ ธนชาต ริเร่มิ เตมิ เต็ม เอกลกั ษณไ์ ทย ชิงถว้ ยพระราชทาน
สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดา สยามบรมราชกมุ ารี ปพี .ศ. 2561
- สาเรจ็ การศึกษาไวโอลนิ หลักสตู ร “elementary level” ร.ร.สาธิตลออ
อทุ ศิ ปี พ.ศ. 2561

ผลงำน

กจิ กรรม/ เกียรตบิ ตั ร / วุฒบิ ัตร

- เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ดุสติ วิชาการ….จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน
มหกรรมอาหารชนเผา่ และกลุม่ ชาตพิ ันธ์ุ 17 จงั หวัดภาคเหนอื ” ปี พ.ศ.
2561 จัดโดยมหาวิทยาลยั สวนดสุ ติ

- รางวลั ชนะเลศิ การแขง่ ขันวทิ ยาศาสตรป์ ระเภททมี ระดับชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี
5 ประจาปี 2018 จดั โดยร.ร.สาธติ ละอออทุ ิศ ลาปาง

- เข้าร่วมกจิ กรรมงานวันแสดงมุฑิตาจติ แด่ผเู้ กษียณอายรุ าชการของสานกั งาน
สหกรณจ์ ังหวดั ลาปาง ประจาปี 2561 จัดโดยสานักงานสหกรณจ์ ังหวดั
ลาปาง

- รางวลั เหรียญทอง (100คะแนน) โครงการพฒั นาทักษะทางวชิ า
คณติ ศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 จดั โดยร.ร.สาธิตละอออทุ ิศ ลาปาง

- รางวัลเกยี รตบิ ัตรเหรยี ญทอง การทดสอบวัดความรทู้ างวิทยาศาสตร์
โครงการเพชรบวรวิทย์ ปี 2562


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ธัญชนก วงค์วิชัย -PortFolio-
Next Book
portfolio kultida upakarat la-or school