The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือป้องกันปี 64(update)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by changhai1974, 2021-06-28 00:16:23

คู่มือป้องกันปี 64(update)

คู่มือป้องกันปี 64(update)

คำนำ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ได้มีการระบาดใน
วงกว้าง โดยเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์
และประกาศให้ โรค COVID-19 เป็นภาวะฉกุ เฉินทางสาธารณสุขระหวา่ งประเทศ ( Public Health -
Emergency of International Concern) การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้มี
ยอดผตู้ ิดเช้ือเพ่มิ ขึ้นในแต่ละวนั และสง่ ผลกระทบอย่างมากตอ่ ทุกภาคสว่ น โดยเฉพาะสถานศกึ ษาซึ่งมี
ความเสย่ี งตอ่ การแพรร่ ะบาดของโรค กระทรวงศึกษาธกิ ารกำหนดให้สถานศึกษาเปดิ เรยี นภาคเรียนที่
1/2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้ทัง้ 5
รูปแบบ คือ On Site , On Air , Online , On Hand , On Demand โดยผสมผสานรูปแบบได้ตาม
ความเหมาะสม โรงเรยี นทีต่ ัง้ อยใู่ นพื้นทีค่ วบคุมสงู สดุ (สีแดง) หรอื พ้ืนทค่ี วบคุม (สีส้ม) ไม่อนุญาต
จัดการเรยี นการสอนในรูปแบบ On Site

“เพอ่ื ความมน่ั ใจในความปลอดภัยของนกั เรียนและบุคลากร” ระหว่างวนั ท่ี 14 มถิ นุ ายน 2564
ทางโรงเรียนจัดใหม้ กี ารเรยี นการสอนแบบ Online ผา่ น Google Classroom และเปดิ ทำการเรียน
การสอนในรูปแบบ On-site ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดสอน On-site บุคลากรทุกท่านได้จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ รวมถึงได้
จัดทำคู่มือการปฏิบัติตนสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา แม่ครัว ผู้จำหน่าย
อาหาร ผู้ปฏิบตั งิ านทำความสะอาด และงานอ่ืน ๆทเ่ี ก่ยี วข้อง รวมถึงผปู้ กครองและผทู้ มี่ าตดิ ต่อกับทาง
โรงเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียนเป็นที่ตั้ง และให้โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการจดั บรกิ ารทางการศกึ ษาไดอ้ ยา่ งมคี ุณภาพต่อไป

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมอื ง

สารบญั หนา้

คำนำ 1-2
การเตรียมความพรอ้ มกอ่ นเปดิ เรียน 2
การเตรยี มความพร้อมในการให้บรกิ าร 3
การวางแผนการดำเนินงาน
แนวทางปฏิบตั ิในวันเปิดเรียน 3-4
4-5
- ผูป้ กครองและบุคคลภายนอก
- ครู ครูต่างชาติ บุคลากรสนบั สนุน และนักเรียน 5
- พนกั งานโรงอาหาร พนกั งานทำความสะอาดโรงอาหาร 5
- โรงอาหารในโรงเรยี น 5-6
- พนกั งานขบั รถตู้ - รบั สง่ นักเรียน 6
- ดา้ นจราจร 6
- จดุ คดั กรอง 6
- โรงอาหาร 7
- การจดั การเรียนการสอน 7-8
- ตารางเรียนและสถานที่เรียน
มาตรการ เตรียมความพร้อมในสถานการณ์ โควคิ -19 แต่ละฝ่าย 9
- ฝา่ ยวชิ าการ 10 - 11
- ฝ่ายปกครอง
- ฝา่ ยกิจการนกั เรยี น 12
- ฝา่ ยอาคารสถานท่ี 13-14
ภาคผนวก 15-30

1

โรงเรยี นพระหฤทยั ดอนเมือง
ค่มู ือการปฏบิ ัตติ นเพ่ือปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคโควิด 19

************************************

จากสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคโควิด-19 ซงึ่ ส่งผลกระทบในวงกวา้ งโดยเฉพาะสถานศกึ ษาซงึ่ เป็นศนู ย์
รวมของเด็กท่มี าจากครอบครัวทีต่ ่างกนั จึงจำเป็นอย่างยง่ิ ท่ีโรงเรยี นต้องเตรยี มความพร้อมรับมือเพ่ือการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ในโรงเรยี น โดยยึดความปลอดภัยของนกั เรยี น รวมทงั้ บคุ ลากรในโรงเรียนเป็นสำคัญ

เพือ่ ใหก้ ารจดั การเรียนการสอนสามารถเกิดข้นึ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพสูงสุด โรงเรยี นพระหฤทัยดอนเมืองจึงมี
มาตรการในการปฏิบตั ิตนเพ่ือป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 ดงั นี้

1. การเตรยี มความพร้อมก่อนเปิดเรยี น
1.1 การเตรียมสถานท่ีและอปุ กรณป์ อ้ งกัน
1. จดั เตรียมสถานที่ ได้แก่ หอ้ งเรียน ห้องพกั ครโู ดยคำนงึ ถึงระยะหา่ งทางสังคม
(Social distancing)
2. จัดเตรยี มเครื่องตรวจวัดอณุ หภูมิร่างกายไว้อยา่ งพอเพียงและมีประสทิ ธภิ าพในการใช้
3. จดั เตรยี มสบู่ แอลกอฮอล์อยา่ งน้อย70% สำหรบั ล้างมืออยา่ งเพียงพอครอบคลุมทกุ จดุ ที่มี
การเข้า – ออกจากโรงเรียนรวมทั้งในห้องเรยี น โรงอาหารและห้องประกอบการทุกห้อง
4. กำหนดจดุ คัดกรองตรวจวัดอุณหภมู ริ ่างกายสำหรบั นักเรียน บุคลากรในโรงเรยี น
ผ้ปู กครองและผทู้ ี่เขา้ มาตดิ ต่อในโรงเรยี น
5. จดั เตรยี มโรงอาหาร ห้องสุขาใหอ้ ยใู่ นสภาพพร้อมใชแ้ ละมีอา่ งล้างมือ สบู่หรอื เจลอยา่ ง
เพียงพอ
6. จัดระบบลงทะเบยี นเข้า – ออกของผู้ปกครองหรือผู้ทม่ี าติดตอ่ กบั ทางโรงเรียน รวมทง้ั
จดั หนา้ ท่ีรักษาการณด์ ูแลการเขา้ ออกอยา่ งทัว่ ถึง
7. จดั ให้มีจดุ เฉพาะในการรับ – สง่ นกั เรยี นโดยคำนงึ ถึงระยะห่างระหว่างบคุ คล และอย่ใู น
บรเิ วณท่มี อี ากาศถ่ายเทได้สะดวก
8. จัดให้มรี ะบบระบายอากาศท่เี หมาะสมกบั ห้องเรียนและห้องประกอบการต่างๆ
9. ทำสัญลักษณ์เพ่อื เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามจดุ ต่างๆ เช่น จุดคดั กรอง ห้องอาหาร
จดุ ล้างมือ จุดรอรบั นกั เรียน
10. จัดให้มีการดำเนินการดา้ นอนามยั สง่ิ แวดลอ้ มที่ถกู สขุ ลักษณะ
11. จดั เตรียมหอ้ งพยาบาลสำหรบั นักเรยี นหรือบคุ ลากรในโรงเรียนทมี่ ีอาการปว่ ยหรือมี
ความเสยี่ งต่อการตดิ โรค

2

12. จัดให้มกี ารทำความสะอาดหอ้ งเรยี นหรือจดุ สัมผสั ร่วมบอ่ ยๆ
13. จดั ให้มอี ปุ กรณ์ป้องกันโรค เช่นหน้ากากอนามยั หรือ Face Shield
2. การเตรยี มความพร้อมในการใหบ้ รกิ าร
2.1 มาตรการในการป้องกนั
1. สวมหนา้ กากอนามัย/หรือผ้ากอ่ นเขา้ โรงเรยี นทกุ คน
2. ลา้ งมือให้สะอาดดว้ ยสบหู่ รือแอลกอฮอล์เจลอยเู่ สมอ
3. เว้นระยะห่างระหว่างกัน
4. กำหนดนโยบายใหน้ กั เรยี น ครู บุคลากรในโรงเรยี นและผมู้ าตดิ ต่อสวมใส่หนา้ กาก

อนามยั หรือหน้ากากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
5. จัดให้มกี ารปรับเวลาในการเรยี นการสอน การพักรบั ประทานอาหารกลางวัน และเวลา

พักนอ้ ย
6. จดั ให้มีการเรยี นการสอนแบบออนไลน์
7. งดกจิ กรรมการเรียนการสอนทด่ี ำเนินในรปู แบบกลมุ่
8. นักเรยี นปฐมวัยท่ีตอ้ งนอนกลางวันใหร้ ักษาระยะห่างระหว่างกนั
9. กำหนดหนา้ ทรี่ บั ผิดชอบการป้องกนั ควบคมุ โรคของโรงเรียน
10. วางแผนเพ่อื การเฝา้ ระวงั และป้องกนั โรคเม่ือเปิดภาคเรยี น
11 สือ่ สารประชาสมั พันธแ์ กค่ ณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเบือ้ งตน้

เกี่ยวกับโรคโควิ-19 รวมท้ังวธิ กี ารดูแลตนเองในเบ้ืองตน้ อย่างถูกวิธี

3

3. การวางแผนดำเนนิ การกอ่ นเปดิ ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564
3.1 แต่งตัง้ คณะทำงานป้องกนั การแพรร่ ะบาดโควิ–19 เพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางการปอ้ งกันการแพร่
ระบาดโรคโควดิ -19 ของสถานศกึ ษา ตดิ ตามและประเมนิ ผล เพือ่ รายงานผบู้ รหิ ารทราบทกุ วัน
3.2 จัดทำแบบประเมนิ ตนเอง ในการเตรียมความพร้อมกอ่ นเปดิ ภาคเรยี น สำหรับครู นกั เรยี น และ
บคุ ลากรในโรงเรยี น เพือ่ เฝ้าระวังและป้องกนั การแพรร่ ะบาด ของโรคโควดิ - 19 ตามแนวทางของ
กรมอนามยั ทางไลน์กลมุ่ ห้องเรียน โดยใช้ Google form หากบคุ คลใดอย่ใู นเกณฑเ์ สย่ี งหรอื มีอาการท่ี
แสดงวา่ มคี วามเสี่ยงจะยงั ไมใ่ หม้ าโรงเรยี นจนกวา่ จะกักตัวครบ 14 วัน
3.3 ติดป้ายประชาสมั พันธ์ใหค้ วามรู้วิธีการปอ้ งกนั ตนเองจากเชอ้ื โควิด-19 ภายในบรเิ วณโรงเรียน
3.4 ทำจดหมายแจง้ มาตรการ ใหผ้ ปู้ กครองและนกั เรยี นรบั ทราบ ทางไลน์ และ Website ของโรงเรยี น
ดังนี้
1. ให้ผ้ปู กครองตรวจวัดไข้ของนักเรยี นก่อนออกจากบา้ นทุกครั้ง หากนักเรียนคนใดมอี ุณหภมู ิ
ภายในร่างกาย สงู กว่า 37.5 องศา ใหห้ ยุดพกั อยู่บา้ น
2. ให้นักเรยี นทุกคนพกเจลแอลกอฮอล์ (ขนาดพกพา) มาใชข้ ณะอยใู่ นโรงเรียน
3. ให้นักเรียนทกุ คนมีขวดน้ำ ชอ้ น สอ้ ม สำหรบั ใชส้ ว่ นตวั
3.5 จดั จดุ คดั กรองตรวจวดั ไข้ เจลแอลกอฮอล์ บรเิ วณลานคุณพ่อปีโอ ถ้าหากนกั เรยี นคนใดมีอุณหภมู ิ
ภายในรา่ งกายสงู กว่า 37.5 องศา ทางโรงเรียนไดจ้ ัดห้องแยกนกั เรียนไวท้ ี่บา้ นธารพระพร บันทึก
รายช่อื อาการปว่ ย และติดต่อผ้ปู กครองให้มารบั นักเรียนทันที
3.6 จัดเตรยี มเจลแอลกอฮอล์ ทุกหอ้ งเรียน ไว้สำหรบั ใชใ้ นห้องเรียนโดยให้ครเู ป็นผกู้ ดเจลแอลกอฮอล์ ให้
นักเรยี น
3.7 จัดเตรยี มสบู่ตามจุดตา่ งๆ ทก่ี ำหนดไวใ้ นโรงเรยี น สำหรับลา้ งมอื ใหเ้ พยี งพอต่อจำนวนนักเรียนและ
บคุ ลากร
3.8 ให้ความร้คู วามเขา้ ใจกับบุคลากรภายในโรงเรยี นทุกคน เก่ียวกบั โรคตดิ เชื้อโควดิ -19 รวมทงั้ เผยแพร่
มาตรการป้องกนั ตนเองจากโรคแก่ บคุ ลากรทุกคน ผู้ปกครอง นกั เรียนและผ้ทู ีเ่ ก่ยี วข้อง
3.9 มอบหมายคณุ ครูหอ้ งพยาบาล ประสานงานกับหนว่ ยงานด้านสาธารณสขุ 60 เพ่ือดำเนินการคัดแยก
ดแู ลรักษา กรณพี บนักเรยี นติดเชอ้ื โควดิ -19 หรือเจ็บป่วย

4. แนวทางปฏบิ ัติในวนั เปดิ เรยี น
4.1 ผู้ปกครองและผทู้ ่ีมาติดต่อ
1. เม่ือเขา้ มาในบรเิ วณโรงเรยี นหรือมาตดิ ตอ่ ใหส้ วมหน้ากากอนามัยหรือหนา้ กากผ้า
2. ให้ผปู้ กครองรับ – สง่ นักเรียนในจดุ ทที่ างโรงเรยี นกำหนดให้เท่าน้ัน ขณะรอรบั นักเรยี นให้เว้น
ระยะห่างตามจุดหรือสัญลกั ษณท์ ีก่ ำหนด

4

* ผปู้ กครองทรี่ บั – ส่งนักเรียนโดยรถยนตส์ ่วนตวั ใหน้ ำรถจอดรบั – ส่งที่บรเิ วณหนา้
ลานพ่อปโี อพาวิลเลีย่ น 1 และตดิ ช่ือนักเรยี นไว้ทก่ี ระจกหนา้ รถใหช้ ัดเจน

* ผปู้ กครองทีร่ ับ–ส่งนักเรยี นโดยเดินทางมาดว้ ยรถโดยสารสาธารณะใหร้ ับ–สง่ บรเิ วณลาน
พอ่ ปีโอพาวิลเลย่ี น 2 ตามจดุ หรือสัญลักษณท์ ี่โรงเรียนกำหนด (สิน้ สุดเขตผู้ปกครอง)

* ผปู้ กครองมารบั นักเรียนกลับบ้านตามเวลาเลกิ เรยี นแตล่ ะระดับช้ัน รับนกั เรียนแลว้ ให้รบี
กลบั ทนั ท่ี ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรยี น และอยู่ภายในบริเวณโรงเรยี นโดยเดด็ ขาด

3. กรณที ี่มาติดต่อกบั ทางโรงเรียน ก่อนเขา้ โรงเรียนใหป้ ฏิบตั ิตามมาตรการปอ้ งกนั ควบคุมโรค ท่ี
โรงเรยี นกำหนดอยา่ งเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ไดแ้ ก่ วดั ไข้ ลงทะเบียน
โดยสแกน QR-Code ลา้ งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และติดสญั ลักษณผ์ า่ นการตรวจเมอ่ื เสร็จส้ิน
ภารกิจแลว้ ใหร้ ีบกลบั ทนั ที

4. หากผูป้ กครองหรือผู้มาตดิ ต่อมีอาการไข้ ไอ หอบ เหนอ่ื ย เปน็ หวดั ใหง้ ดการเขา้ มาในโรงเรียน
5. ให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของนกั เรยี นทกุ วนั ถา้ มีไข้ ตัวร้อน ใหพ้ กั รักษาตัวอยู่ทบ่ี ้านจนกว่า

จะหายเป็นปกติ
4.2 ครู ผู้ช่วยครู ครูตา่ งชาติ และบคุ ลากรสนับสนนุ

1. สวมหนา้ กากอนามยั หน้ากากผ้า Face Shield ขณะทำการสอนทุกครงั้
2. วัดอณุ หภูมใิ นจดุ ทโี่ รงเรียนกำหนดกอ่ นเขา้ บริเวณโรงเรยี นทกุ เช้า
3. ล้างมือดว้ ยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอนหรอื เข้าปฏบิ ตั ิหน้าท่ี
4. การพักรบั ประทานอาหารกลางวนั ใหน้ ำ ชอ้ น ส้อม มาจากบ้าน
5. ช่วั โมงทีไ่ มม่ ีคาบสอน ให้ครูนง่ั ในหอ้ งทก่ี ำหนด ไมอ่ นญุ าตใหน้ ่ังรวมกล่มุ ในหอ้ งเรียน หรอื ที่

โรงอาหาร
4.3 นักเรียน

1. นักเรียนทุกคนตรวจความพรอ้ มตนเองก่อนมาโรงเรียน ถ้าไม่สบาย มีไข้ ตวั ร้อนให้พักอยู่ที่บ้าน
2. สวมหนา้ กากอนามยั หน้ากากผา้ และFace Shield ขณะอยู่ในโรงเรยี นตลอดเวลา ถา้ สะดวกให้

นำเจลแอลกอฮอล์ตดิ ตวั มาด้วย
3. วดั อุณหภูมใิ นจุดทโ่ี รงเรียนกำหนดกอ่ นเข้าบรเิ วณโรงเรยี นทกุ เชา้ กลางวัน และกอ่ นกลับบ้าน
4. ล้างมอื ด้วยเจลแอลกอฮอลก์ ่อนเขา้ หอ้ งเรยี นทุกคร้งั
5. ระหว่างการเรียนการสอนและในเวลาพักทกุ ช่วงของนักเรียนทกุ คน นักเรียนจะอยู่ในการดแู ล

ของคณุ ครู โดยใหเ้ ว้นระยะห่างทางสงั คม Social Distancing
6. การใช้หอ้ งนำ้ ในระหว่างเรียน ห้องน้ำในอาคารให้ไปได้ทีละ 1 คน
7. การพักรบั ประทานอาหารกลางวนั ใหน้ กั เรียนนำแก้ว ช้อน สอ้ ม มาจากบ้านและรบั ผิดชอบ

ของของตนเอง

5

8. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หลงั รับประทานอาหาร หรือหลงั จากเข้าหอ้ งน้ำ
9. ใหน้ กั เรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ขณะอย่ใู นโรงเรียน หรือเมอื่ ปฏบิ ัตกิ ิจกรรมท่ตี อ้ ง

สัมผัสวัสดตุ ่างๆ
10. งดการเลน่ การรวมกลมุ่ แบบใกล้ชดิ และสมั ผสั กันเพอ่ื ลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ

4.4 พนักงานโรงอาหาร
1. สวมหน้ากากอนามัยหรอื หน้ากากผา้ และ Face Shield ขณะปฏิบตั หิ น้าที่
2. วดั อุณหภูมิในจดุ ทโ่ี รงเรยี นกำหนดก่อนเขา้ บริเวณโรงเรยี นทกุ เชา้
3. ล้างมือด้วยสบหู่ รอื เจลแอลกอฮอล์ 70% บอ่ ยๆ
4. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ด้วยน้ำยาฆ่าเชอื้ ก่อนและหลังนักเรียนใช้บรกิ ารในโรงอาหารทกุ ครง้ั
5. จัดโตะ๊ เก้าอี้ โดยเว้นระยะหา่ งใหเ้ หมาะสม โตะ๊ 1 ตวั น่งั ได้ 3 คน
6. ทำความสะอาดโรงอาหารหลังจากนกั เรียนมาใชบ้ รกิ ารทกุ วัน

4.5 พนักงานทำความสะอาดโรงเรียน
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผา้ และ Face Shield ขณะปฏบิ ัติหน้าท่ี
2. วดั อุณหภมู ใิ นจดุ ที่โรงเรียนกำหนดกอ่ นเขา้ บริเวณโรงเรยี นทกุ เช้า
3. ทำความสะอาดพืน้ บริเวณราวบนั ได ห้องนำ้ ด้วยน้ำยาฆ่าเช้อื ตามเวลาทก่ี ำหนด

4.6 โรงอาหารในโรงเรียน
1. ทำการคัดกรองก่อนนกั เรยี นเข้าโรงอาหารโดยการล้างมอื ด้วยเจลแอลกอฮอล์
2. จดั ระเบยี บแถวโดยเวน้ ระยะหา่ ง 1 – 2 เมตร ในการซื้ออาหาร
3. ผู้ซ้อื อาหารสวมหน้ากากอนามยั ส่วนผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามยั Face Shield ถงุ มือยาง
รองเท้ายาง หมวกและผา้ กันเป้อื น
4. การน่งั รับประทานอาหารในโรงอาหารให้เวน้ ระยะหา่ งอยา่ งน้อย 1 เมตร และนัง่ ตรงขา้ มแบบ
เฉยี ง 3 คน

5. มาตรการพนักงานขับรถตู้รับ – สง่ นักเรยี น
เนื่องด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองมีรถตู้จากบุคคลภายนอกบริการรับ – ส่งนักเรียนในหลาย

เสน้ ทาง และบางเสน้ ทางให้บริการหลายรอบโดยเฉพาะเส้นทางระยะใกล้ เพือ่ ใหเ้ กดิ ความปลอดภัยสำหรับนักเรียนท่ี
ใชบ้ ริการรถรบั - สง่ ทางโรงเรยี นจึงมมี าตรการทีต่ ้องปฏิบัตอิ ยา่ งเคร่งครัดดงั น้ี

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหนา้ กากผา้ และ Face Shield

6

2. วดั อุณหภูมนิ กั เรียนทุกคนก่อนขึน้ รถรับ - ส่ง

3. จัดบรกิ ารเจลแอลกอฮอลเ์ พื่อใหน้ กั เรียนล้างมือก่อนขน้ึ – ลงรถ

4. ทำความสะอาดรถและจดุ สัมผัสร่วมกนั เช่น ราวจบั เบาะนัง่ ท่วี างแขน ทุกครัง้ กอ่ น-หลงั ใชร้ ถ และ

เปิดหนา้ ต่าง ประตเู พื่อระบายอากาศหลังใช้รถ

5. จัดเวน้ ระยะห่างระหว่างท่ีน่งั ภายในรถ

6. ด้านจราจร

1. มีเคร่ืองหมายจราจร การเดินรถ จดุ จอดรถอยา่ งชัดเจน

2. มีระบบการจราจรภายในโรงเรียนเพื่อให้เกดิ ความคล่องตัวในการรบั – ส่งนกั เรยี น

3. จอดรถรบั – ส่งนกั เรียนตามจุดท่ที างโรงเรียนกำหนดให้เทา่ นั้น และไมจ่ อดรถทงิ้ ไวภ้ ายในโรงเรียน

4. กรณที มี่ ีความจำเปน็ ท่ีจะต้องเขา้ มาตดิ ต่อกับทางโรงเรยี น หรือปฏิบัตภิ ารกจิ ทจ่ี ำเป็น ใหใ้ ช้เวลาอยา่ ง

อย่างรวดเร็ว ไม่เกิน 15 นาที

7. จุดคดั กรอง

1. ทางโรงเรียนกำหนดจดุ คัดกรองก่อนเขา้ โรงเรยี น 4 จุด ได้แก่

* หนา้ หอ้ งฝ่ายปกครอง 2 จดุ

* ประตูทางเข้าอาคารพระหฤทัยอปุ ถัมภ์บรเิ วณลานพ่อปโี อพาวิลเลยี่ น 2 จุด

2. บรเิ วณคัดกรองจัดให้มเี จลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณภูมริ า่ งกาย ลงทะเบียนโดยสแกน QR – Code

ไทยชนะ (สำหรับผทู้ ี่มาติดต่อกับทางโรงเรียน)

8. โรงอาหาร

1. เหล่ือมเวลาพักรับประทานอาหารของนักเรยี นแต่ละระดบั เพอ่ื ลดการแออัดขณะอยู่บริเวณโรงอาหาร

- เตรียมอนบุ าล – อ.3  รบั ประทานอาหารในห้องเรยี น โดยเว้นระยะหา่ งตามทก่ี ำหนด

- ระดับ ป.1 - ป.4  รับประทานอาหารทีห่ ้องอาหารปิตมิ หาการญุ โดยเวน้ ระยะหา่ ง

ตามที่กำหนด

- ระดับ ป.5 และ ระดับมธั ยม  รับประทานอาหารทหี่ ้องอาหารหริ ัญมารี โดยสลบั เวลาและ

เว้นระยะหา่ งตามท่ีกำหนด

- ระดบั ป.6 รับประทานอาหารท่หี ้องอาหารปติ มิ หาการญุ โดยเวน้ ระยะหา่ งตามท่กี ำหนด

2. ยกเลิกการจัดกจิ กรรม ท่ีมีนักเรยี นหรือบคุ ลากรภายในโรงเรยี นมารวมตัวกันเปน็ จำนวนมาก

3. ยกเลกิ กิจกรรมกีฬาทุกประเภททตี่ ้องสมั ผัสตัวกับผ้รู ่วมแข่งขันหรอื กีฬาประเภททีม

4. ครปู ระจำชน้ั จดั ทำแบบบนั ทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรยี นทุกวัน

5. คณะทำงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรการปอ้ งกันโรคโควิด-19 ทุกวันอยา่ ง

เคร่งครัด

7

9. ด้านการจดั การเรียนการสอน
รูแบบการจดั การเรียนการสอน ดังน้ี
 วนั ที่ 17 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2564 จัดการเรยี นการสอนแบบออนไลน์ 5 วชิ าหลัก โดย
รอบเชา้ 1 วิชา รอบบ่าย 1 วชิ า
 วันท่ี 1 มิถุนายน – 30 มถิ นุ ายน 2564 จดั การเรียนการสอนแบบออนไลนต์ ามตารางสอนของแต่ละวนั
 กรกฎาคม 2564 เปน็ ตน้ ไป กรณที ่ีสามารถเปดิ ทำการสอนได้จัดการเรยี นการสอนตามปกติ

10. ตารางเวลาเรยี นของนกั เรียนชั้นเตรียมอนบุ าล – มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6

เวลา ชัน้ เตรียมอนบุ าล – อนุบาลปีที่ 3
07.00 – 08.20 น. กจิ กรรม
08.20 – 08.50 น.
08.50 – 09.00 น. รบั เด็กเปน็ รายบคุ คล
09.00 – 11.00 น. กจิ กรรมบูรณาการ
11.00 – 11.30 น. ด่ืมนม
11.30 – 13.30 น. กจิ กรรมบูรณาการ
13.30 – 13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.45 – 14.30 น. นอนพักกลางวัน
อาหารว่าง
14.30 น. กจิ กรรมบูรณาการ
กลับบ้าน

8

ชนั้ ประถมศกึ ษาและมธั ยมศึกษา

ระดับประถมศกึ ษา ระดบั มธั ยมศกึ ษา

เวลา คาบเรยี นท่ี เวลา คาบเรยี นที่

08.00 – 08.50 น. 1 08.00 – 08.50 น. 1

08.50 – 09.40 น. 2 08.50 – 09.40 น. 2

09.40 – 10.00 น. พกั น้อย 09.40 – 10.30 น. 3

10.00 – 10.50 น. 3 10.30 – 10.50 น. พกั น้อย

10.50 – 11.40 น. 4 10.50 – 11.40 น. 4

11.40 – 12.30 น. พกั กลางวัน 11.40 – 12.30 น. 5

12.30 – 13.20 น. 5 12.30 – 13.10 น. พักกลางวนั

13.20 – 14.10 น. 6 13.10 – 14.00 น. 6

14.10 – 14.20 น. พกั ดืม่ นม 14.00 – 14.50 น. 7

14.20 – 15.10 น. 7 14.50 – 15.00 น. พักน้อย

15.10 – 16.00 น. เรียนพิเศษเยน็ 15.00 – 15.50 น. 8 (ม.ปลาย)

เรียนพิเศษเยน็ ม.ตน้

11. สถานทเ่ี รยี น

1. ชั้นเตรยี มอนุบาล – ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 1 ใช้อาคารเรียนพระกุมารเยซู

2. ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 – ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ใช้อาคารเรียนมารนี ิรมล

3. ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 – มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ใชอ้ าคารเรียนมารนี ิรมล

4. ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 5 - 6 ใชอ้ าคารเรียนพระหฤทยั อุปถมั ภ์

5. ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4 – มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ใชอ้ าคารเรียนหิรัญสมโภช

9

จากสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID 19) ทีม่ ีการแพรร่ ะบาดในวงกว้างอย่าง
ต่อเนือ่ ง ฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา
เป็นสำคัญ และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายวิชาการจึงวางแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภายใตส้ ถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดงั น้ี..
1. ก่อนเปิดเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แม้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ แต่นักเรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ โดยฝ่ายวิชาการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ On Line โดยผ่าน Google
classroom, Google Meet, Zoom และ กลมุ่ Line
2. การเตรียมความพร้อมกอ่ นเปิดเรียนแบบ On Site

1. ครูประจำชัน้ ทำความสะอาดห้องเรยี นและบรเิ วณพน้ื ผวิ สมั ผัสร่วม เช่น ลกู บดิ ประตู โตะ๊ เรยี น เกา้ อี้
และของใช้ตา่ งๆภายในหอ้ งเรยี น

2. จัดโตะ๊ เรยี นโดยเว้นระยะห่างอยา่ งน้อย 1 – 2 เมตร
3. จัดห้องเรียนใหม้ อี ากาศถ่ายเทสะดวก ตู้ หรอื ส่ิงของต่างๆทอ่ี ยู่ภายในหอ้ งเรยี นจัดเกบ็ หรือเคลื่อนย้าย

ออกใหเ้ รยี บรอ้ ยเพอื่ หอ้ งเรียนจะได้มบี ริเวณกว้างขึ้น
4. ครปู ระจำชน้ั จดั เตรยี มเจลแอลกอฮอลเ์ พอื่ ให้นักเรียนและครูลา้ งมือก่อนเขา้ ห้องเรียนทุกคร้งั
3. การจัดการเรยี นการสอนแบบ On Site
1. กอ่ นเข้าห้องเรียนใหล้ ้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทกุ คร้ัง
2. ในช่วงเชา้ เปดิ ประตู หนา้ ตา่ งให้อากาศถา่ ยเทสะดวก กำหนดเวลาเปิด - ปดิ เครอ่ื งปรบั อากาศ
3. ครู และนกั เรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทงั้ ในห้องเรียนและขณะอยใู่ นโรงเรยี น
4. ลดเวลาจดั กจิ กรรมทมี่ ีการรวมกลมุ่ ของนักเรยี น
5. ทำความสะอาดห้องเรยี น พืน้ ผิวสมั ผัสรว่ ม และกำจดั ขยะมูลฝอยทกุ วนั
6. เหลื่อมเวลาพักรบั ประทานอาหารของนักเรียนแต่ละระดบั ช้นั เพ่ือไมใ่ ห้เกิดการแออัดขณะอยบู่ ริเวณโรง

อาหาร ซึง่ มคี รปู ระจำช้ันและครูรกั ษาการณ์ดแู ลนกั เรียนอย่างใกลช้ ิด
7. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ของใชส้ ่วนตวั ไม่ใชส้ ิ่งของรว่ มกบั ผอู้ ่ืน

10

 มาตรการควบคุม เพือ่ ความปลอดภัยจากโรคโควคิ 19 มหี ลกั ปฏบิ ตั ใิ นโรงเรยี น ได้แก่
1. จดุ คดั กรอง (Screening) มจี ุดคัดกรอง 4 จดุ

1. บริเวณหนา้ หอ้ งปกครอง 2 จดุ
2. บริเวณลานพ่อปีโอพาวิลเล่ยี น 1 จำนวน 2 จุด

ผทู้ ี่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องไดร้ ับการคัดกรอง วดั อณุ หภูมิ ร่างกาย บันทกึ
อุณหภมู ิ สแกน QR Code ไทยชนะ ตดิ สต๊กิ เกอร์ แลกบัตรจึงจะสามารถผา่ นเขา้ โรงเรยี นได้
2. สวมหน้ากาก (Mask) ทกุ คนตอ้ งสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก อนามัย ตลอดเวลาทอี่ ยู่ใo
สถานศึกษา
3. ลา้ งมอื (Hand Washing) โดยใชเ้ จลแอลกอฮอล์

4. เวน้ ระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหวา่ งบคุ คล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมถงึ

การจัดเว้นระยะหา่ งของสถานท่ี

5. วนั มาโรงเรยี นมกี ารวัดอุณหภมู ิรา่ งกายของนกั เรียน ชา่ งเช้า และบ่าย

6. การดแู ลเวรรกั ษาการณ์ สปั ดาหแ์ รก ครูทุกทา่ นมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.

- ครูท่ีเปน็ เวรรกั ษาการณ์ประจำวัน ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามทก่ี ำหนด

- ครูท่ไี มใ่ ชเ่ วรรกั ษาการณ์ ปฏิบตั หิ นา้ ที่ช่วยรับนักเรยี นบริเวณดงั ตอ่ ไปนี้

ระดบั ช้นั สถานท่ี

ครรู ะดับชน้ั ป.1 , ป.2 รอรบั นกั เรยี นและนำนกั เรียนขึ้นหอ้ งเรยี น

ครูระดบั ชนั้ ป.3 , ป.4 ทางเดิน walk way ตรงข้ามอาคารมารยี ์สวรรค์

ครรู ะดับชั้น ป.5 , ป.6 ลานคณุ พอ่ ปีโอ 1

ครูระดับชั้น ม.5 , ม.6 ลานคุณพอ่ ปีโอ 2 บริเวณลกู ศรทางเดิน

ครรู ะดบั ช้นั ม.1 , ม.2 ทางเดินบรเิ วณหน้าเสาธง

ครรู ะดับชั้น ม.3 ทางเดิน หนา้ ตกึ หิรญั สมโภช

ครูระดับชน้ั ม.4 ทางเดิน walk way ตรงข้ามตึกอนุบาล

11

- ครหู วั หนา้ สายชนั้ ม.3 สัปดาห์แรกจัดนกั เรียนชั้น ม.3 มาชว่ ยน้อง ป.1 ถือกระเป๋าข้ึน

หอ้ งเรียน

- สปั ดาหท์ ี่ 2 ครทู ่ไี ม่ใชเ่ วรรักษาการณ์ มาถึงโรงเรียน เวลา 7.00 น. ครูท่ีเปน็ เวรรักษาการณ์

ปฏบิ ตั ิหน้าที่ 06.30 น.

7. ในการปฏิบัตหิ น้าท่ดี แู ลเวรรกั ษาการณ์ ขอให้ครบู ันทกึ เหตกุ ารณใ์ นสมุดบนั ทึกของระดับชั้น

ใหแ้ ลว้ เสรจ็ ในวันทค่ี รปู ฏิบตั ิหน้าท่ี

8. เวลาพักนอ้ ยและพักกลางวนั ของนักเรียน

- ป.1 – ป.4 ห้องอาหารปิติมหาการุณ

- ป.5 – ป.6 หอ้ งอาหารหิรัญมารีย์

- มัธยมตน้ – มัธยมปลาย ห้องอาหารปิตมิ หาการุณและหอ้ งอาหารหิรญั มารยี ์

9. นกั เรียนทปี่ ฏิบตั หิ น้าท่ีกจิ กรรมหนา้ เสาธง

- วนั จนั ทร์ ม.5

- วนั องั คาร ม.4

- วันพธุ ที่ ม.3

- วันพฤหสั บดี ม.2

- วนั ศกุ ร์ ม.1

10. ในวนั เปดิ เรยี นวนั แรก หลังจากเสรจ็ ส้นิ กิจกรรมหน้าเสาธง ใหค้ ุณครูดำเนนิ การปฐมนเิ ทศนกั เรียน

ในหอ้ งเรียน โดยให้นักเรียนดูคลปิ วีดีโอ การปฐมนิเทศนกั เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2564

11. การคดั เลือกหัวหน้าหอ้ งและรองหัวหน้าห้องให้ เวน้ ไป 2 สปั ดาห์ เพอ่ื ใหเ้ ด็กๆ สร้างความคุ้นชิน

กับเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกนั ได้พจิ ารณาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ แล้วจึงทำการเลอื กหัวหน้า

และรองหวั หนา้ หอ้ ง

12. ส่งรายชื่อ หัวหน้าห้อง ตั้งแต่ชั้น ป.6 ถึง ม.6 ทุกห้องให้ฝ่ายปกครองเพื่อทำการแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนต่อไป ( เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถทำ

การเลือกตั้งสภานกั เรยี นได้ )

12

เน่อื งจากปัจจบุ นั อยูใ่ นสถานการณ์การเฝา้ ระวงั การแพรร่ ะบาดของเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นพระหฤทัย-
ดอนเมือง / ฝ่ายกิจการนักเรียนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังของทางกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกยี่ วขอ้ ง ดังน้ี
1. การจัดกิจกรรมภายนอก

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ชะลอการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน
จนกวา่ จะได้รับคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหนว่ ยงานที่เกีย่ วข้อง เชน่ กจิ กรรมสำคัญทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม กิจกรรมการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่หน่วยงานภายนอกมาติดต่อเพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆ
เปน็ ต้น
2. การจดั กิจกรรมภายใน

การจัดกิจกรรมสำคญั ต่างๆ ที่มีนกั เรยี นเข้ารว่ มกิจกรรม มีการวางมาตรการและการเฝ้าระวงั การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยปฏิบตั ิ ดงั นี้

1. กจิ กรรมทน่ี กั เรียนปฏิบัติรว่ มกันจำนวนมาก จำกัดจำนวนนกั เรียนเขา้ ร่วมกิจกรรม ให้ผแู้ ทน
นักเรยี นของแต่ละช้ัน /หอ้ งเรียน มาร่วมกจิ กรรม ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้ลงมาร่วมกจิ กรรมก็ปฏิบัติที่ห้องเรียน โดยมคี รู
ประจำชัน้ ดแู ล เช่น กจิ กรรมวันแม่ กิจกรรมวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา ร.10 ...

- กจิ กรรมวันไหว้ครู เปลี่ยนรปู แบบ นกั เรียนไหว้คุณครูในหอ้ งเรยี น หัวหนา้ หอ้ งผนู้ ำ โดยมีคุณครูเป็นผู้
ชีแ้ นะแนวทางเปน็ ต้น

2. นักเรียนท่เี ข้าร่วมกิจกรรม ต้องเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร
3. นกั เรยี นสวมหน้ากากอนามยั / Face shield ตลอดเวลาท่ีเขา้ รว่ มกจิ กรรม
4. หลงั จากเสรจ็ สน้ิ กจิ กรรม กอ่ นขึ้นห้องเรียน นักเรยี นลา้ งมอื ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลท์ กุ ครง้ั
3. ประชาสมั พนั ธ์เกย่ี วกับเรื่องการปฏิบตั ิตนเอง
1. นักเรียนควรมีของใชส้ ่วนตวั เชน่ ผา้ เช็ดหน้า ขวดนำ้ ด่มื เป็นตน้
2. นกั เรยี นรักษาความสะอาดของร่างกายตนเอง
3. นกั เรียนดม่ื น้ำบ่อยๆ และพักผ่อนใหเ้ พียงพอ
4. นักเรยี นงดหรอื หลีกเลย่ี งการไปในสถานที่แออดั /สาธารณชน/พื้นทีเ่ สยี่ ง/เวน้ ระยะห่างทางสังคม
5. นักเรียนติดตามและปฏิบตั ิตัวตามมาตรการของกระทรวงหรอื หนว่ ยงานท่เี กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6. นกั เรียนรักษาความสะอาดในหอ้ งเรยี นและบริเวณส่วนรวม/ตามพืน้ ทที่ ่กี ำหนด

13

.

สำหรบั นกั เรียน

1. สวมหน้ากากอนามัย
2. เข้าแถวเวน้ ระยะหา่ ง 1-2 เมตร
3. ผา่ นการวัดไข้
4. ล้างมอื ด้วยเจล
5. ถ้าพบว่ามไี ขส้ ูงเกนิ 37.5 องศา บันทึกไข้ นำนักเรยี นพักแยกทีห่ ้องพยาบาลพเิ ศษ และตดิ ต่อผู้ปกครอง
มารบั ไปพบแพทย์และประสานงานติดตามอาการ
สำหรับผู้ปกครองทีม่ คี วามประสงค์มาตดิ ตอ่ กบั ทางโรงเรยี น
1. สวมหน้ากากอนามยั
2. เขา้ แถวเว้นระยะหา่ ง 1-2 เมตร
3. การวดั ไข้
4. ล้างมือดว้ ยเจล
5. แสกนควิ อารโ์ ค้ดหรือลงบันทกึ ชอื่ เบอร์โทรศัพทท์ ีจ่ ุดคดั กรอง
6. ติดสติกเกอรบ์ ริเวณที่เหน็ ชัดเจน
การพ่นยาฆ่าเชอื้ โรคดว้ ยน้ำยาที่ไดม้ าตรฐานตามสถานท่ีดงั น้ี
1. บรเิ วณทั่วไปของโรงเรยี นเช่น หอ้ งอาหาร หอ้ งประชมุ สนามเดก็ เล่น
2. ภายในหอ้ งเรยี นและห้องประ กอบการตา่ งๆ
3. ลา้ งเครื่องปรับอากาศและพ่นยาฆา่ เชื้อโรคทุกเคร่อื ง
4. บริเวณที่ตั้งถังขยะและมีถังขยะสำหรับท้ิงหนา้ กากอนามยั โดยเฉพาะ

14

การพ่นยาฆ่าเชอ้ื โรคด้วยน้ำยาท่ไี ดม้ าตรฐานตามสถานท่ีดงั นี้

1. บริเวณทวั่ ไปของโรงเรียนเช่น หอ้ งอาหาร หอ้ งประชุม สนามเด็กเล่น
2. ภายในห้องเรยี นและห้องประกอบการต่างๆ
3. ลา้ งเครอื่ งปรบั อากาศและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกเคร่อื ง
4. บรเิ วณทต่ี ั้งถงั ขยะและมีถงั ขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ

ภายในหอ้ งเรยี น

1. จดั โตะ๊ เรียนเวน้ ระยะห่าง
2. ห้องเรียนใดมนี ักเรยี นมีจำนวนนักเรียนมากขยายหอ้ งเรียนเพิม่
3. หนา้ ห้องเรยี นและห้องประกอบการมจี ุดวางเจลลา้ งมือทุกหอ้ ง
4. เปิดประตู หนา้ ต่าง หอ้ งเรียนและห้องประกอบการ ระบายอากาศ
5. ทำความสะอาดพน้ื ผิวโต๊ะเรียน เก้าอี้ พ้นื ห้อง มือจับประตูหรอื บรเิ วณทสี่ ัมผัสรว่ มดว้ ยนำ้ ยาฆ่าเชอื้ โรค
6. การเข้าหอ้ งเรียนในภาคบ่าย นกั เรียนทกุ คนผ่านการวดั ไขก้ ่อนเข้าห้องเรียน ถ้าพบวา่ มไี ข้สูงเกิน
37.5 องศา บันทึกไข้ นำนกั เรยี นพกั แยกทหี่ ้องพยาบาลพิเศษ และติดตอ่ ผปู้ กครองมารับไปพบแพทย์และ
ประสานงานตดิ ตามอาการ

ภายในห้องอาหาร
1. จัดเวลาพักรับประทานอาหารเหลอ่ื มเวลากนั ระดบั อนุบาล ประถมและมธั ยม
2. กำหนดตำแหน่งเวน้ ระยะห่าง การเข้าแถวรับอาหารและการวางจานทรี่ ับประทานแล้ว
3. กำหนดตำแหนง่ เว้นระยะห่าง ท่ีน่ังรบั ประทานอาหาร
4. ทำความสะอาดพน้ื ผวิ โตะ๊ อาหารดว้ ยนำ้ ยาฆา่ เชื้อโรค ทุกระยะพัก

ตู้นำ้ ดื่ม
1. เปน็ ตนู้ ้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและสะอาดผา่ นการตรวจสอบตามกำหนดเวลา
2. รกั ษาความสะอาดหวั ก๊อกและพืน้ ผวิ ตดู้ ้วยน้ำยาฆ่าเชอ้ื โรค

อ่างล้างมือ

1. มีสบู่ไว้ประจำทุกอา่ ง ตดิ ตามสมำ่ เสมอ

การใช้หอ้ งน้ำ

1. หอ้ งน้ำหญงิ และห้องน้ำชายมสี บไู่ วล้ า้ งมือก่อนออกจากหอ้ งนำ้ ทุกห้อง ตดิ ตามสม่ำเสมอ
รถรบั – สง่ นกั เรยี น

1. วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลก่อนขึ้นรถทกุ ครั้ง
2. ดแู ลรกั ษาความสะอาดภายในรถด้วยนำ้ ยาฆ่าเช้ือโรคอย่างสม่ำเสมอ

15

16

โรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Coroavirus Disease 2019 : COVID-19) เปน็ ตระกูล ของ ไวรัสทกี่ อ่ ให้เกิดอาการ
ป่วยตงั้ แตโ่ รคไขห้ วัดธรรมดา ไปจนถึงโรคท่ีมีความรนุ แรงมาก เชน่ โรคระบบทางเดนิ หายใจ ในตะวนั ออก
กลาง (MERS - CoV) โรคระบบทางเดนิ หายใจเฉียบพลันรนุ แรง (SARS - CoV) เป็นต้น เป็นสายพันธใ์ุ หม่ท่ีไม่
เคยพบมาก่อนในมนุษย์ ก่อให้เกดิ อาการปว่ ยระบบทางเดนิ หายใจในคน และสามารถแพรเ่ ชอื้ จากคนสคู่ นได้ โดย

เช้ือไวรสั นพ้ี บการระบาด คร้ังแรกในเมืองอู่ฮนั่ มณฑลหเู ป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปี 2019
หลังจากนั้น ได้มีการระบาดไปทั่วโลกองค์การอนามัยโลก จึงตั้งชือ่ การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใุ หม่นวี้ ่า
โรคCOVID-19

17 16

18

19

20

21

22

23

24

25

เตรียมพร้อมหอ้ งเรยี นน้องอนุบาล

26

เตรียมพร้อมหอ้ งเรียนน้องประถม

27

เตรียมพร้อมหอ้ งเรียนพมี่ ธั ยม

28


จุดคัดกรองกอ่ นเขา้ หอ้ งเรยี น

29

หอ้ งประกอบการ สะอาดงามตา

30

ทกุ ทม่ี คี วามพร้อม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CHEMICAL BOND!
Next Book
Sains Tingkatan 4 KSSM: Topik 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan