The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กฎกติกาบาสเกตบอล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Yoshi Kun, 2020-11-11 19:01:10

กฎกติกาบาสเกตบอล

กฎกติกาบาสเกตบอล

กฎกตกิ าบาสเกตบอล

จดั ทำโดยนำย ตะวนั พรรณภกั ดี ม.4/2 เลขท่7ี
เสนอ คุณครูบรรลอื ศกั ด์ จินตนำกูล

คำนำ
รำยงำนกฬี ำเซปักตะกรอ้ ฉบับน้เีปี ็นสว่ นหนง่ ึของวิชำพละศึกษำปัจจบุ นั กฬี ำเซปักตะกร้อเป็น
ทีแ่ พร่หลำย และไดร้ ับควำมสนใจเน่ืองจำกกฬี ำเซปกั ตะกรอ้ นน้ ัเลน่ ไดง้ ำ่ ยเหมำะกับกำรสรำ้ ง
ควำมสำมคั คีซ่งึในรำยงำน ฉบบั น้ปีระกอบดว้ ยประวตั ิกตกิ ำอปุ กรณ์ละรำยละเอยี ดอ่ืน ๆ
เกีย่ วกับเนอื้ หำเซปักตะกรอ้

จัดทำโดย
นำย ตะวนั พรรณภักดี

สำรบญั

กฎกติกา บาสเกตบอล 1
ประวตั ิ ยุคแรกของบำสเกตบอล 2
กฎและกตกิ ำ 3
กติกำกำรเลน่ 4
อุปกรณก์ ำรเลน่ 5
กตกิ ำบำสเกตบอล 13 ข้อ 6-7

กฎกติกา บาสเกตบอล

บาสเกตบอล (อังกฤษ: basketball) เป็นกฬี าชนดิ หน่ึงซึ่งแบ่งผ้เู ล่นเป็น 2 ทมี แต่ละทมี ประกอบด้วยผ้เู ลน่ 5 คนพยายามท
ตงั้ แตท่ ค่ี ิดค้นขนึ้ ในปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) โดยเจมส์ เนสมิท[1] บาสเกตบอลได้ถูกพฒั นาขนึ้ เป็นกฬี าสากล กีฬานมี้ จี ุดเร
กีฬาอาชพี [ตอ้ งการอา้ งองิ ] มีการจัดตงั้ ลีกเอน็ บเี อ (National Basketball Association, NBA) และเร่ิมมีการแขง่ ขนั ในกีฬาโอลิมป
สหรฐั อเมริกา กีฬาชนิดนแี้ พร่ขยายไปสรู่ ะดับสากลด้วยความรวดเร็ว ปจั จบุ ันมีนักกฬี าและทมี ที่มีชื่อเสยี งตามทตี่ ่าง ๆ ทวั่ โล

บาสเกตบอล (อังกฤษ: basketball) เป็นกฬี าชนดิ หนง่ึ ซึง่ แบ่งผ้เู ลน่ เป็น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผ้เู ลน่ 5 คนพยา
ตงั้ แตท่ คี่ ิดค้นขนึ้ ในปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) โดยเจมส์ เนสมิท[1] บาสเกตบอลได้ถกู พฒั นาขนึ้ เป็นกีฬาสากล กีฬานมี้ จี ดุ เร
กฬี าอาชีพ[ตอ้ งการอา้ งอิง] มกี ารจัดตงั้ ลกี เอ็นบเี อ (National Basketball Association, NBA) และเร่ิมมกี ารแข่งขันในกฬี าโอลมิ ป
สหรฐั อเมริกา กีฬาชนิดนแี้ พร่ขยายไปสู่ระดบั สากลด้วยความรวดเร็ว ปจั จบุ ันมีนักกีฬาและทีมท่มี ชี ือ่ เสยี งตามทต่ี ่าง ๆ ทว่ั โล

เกมบาสเกตบอลมีการพัฒนาเทคนิคการเลน่ ต่าง ๆ เชน่ การช้ตู การสง่ และ การเลยี้ งลูก รวมไปถงึ ตาแหน่งผ้เู ลน่ (ซ่ึงต
ได้เปรียบ ถึงแม้วา่ ในการเลน่ แข่งขนั จะควบคมุ โดยกฎกติกา การเล่นรปู แบบอื่น ๆ สาหรับเล่นผอ่ นคลายก็มกี ารคดิ ขนึ้ บาส

ประวตั ิ

ยุคแรกของบำสเกตบอล

ความพเิ ศษอยา่ งหนง่ึ ของบาสเกตบอล คอื ถกู คดิ ขนึ้ โดยคนเพยี งคนเดียว ตา่ งจากกีฬาส่วนใหญ่ที่
ววิ ัฒนาการมาจากกีฬาอีกชนดิ ชว่ งต้นเดือนธนั วาคม พ.ศ. 2434 ดร. เจมส์ ไนสมิท ครสู อนพละศกึ ษาชาว
อเมรกิ นั ทเ่ี กิดในแคนาดา และเป็นผ้ดู แู ลสถานท่ขี องวทิ ยาลัยแห่งหนง่ึ ของสมาคมวายเอ็มซีเอ (ปัจจบุ ันคือ
วิทยาลัยสปริงฟิลด์) ในเมอื งสปรงิ ฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ค้นหาเกมในร่มท่ีช่วยให้คนมกี ิจกรรมทาระหว่าง
ฤดูหนาวในแถบนิวองิ แลนด์ วา่ กันวา่ หลังจากเขาไตรต่ รองหากจิ กรรมทไ่ี มร่ นุ แรงเกนิ ไปและเหมาะสมกับ
โรงยิม เขาเขียนกฎพนื้ ฐานและตอกตะปูตดิ ตะกร้าใสล่ กู พีชเข้ากับผนังโรงยิม[4] เกมแรกทเ่ี ลน่ เป็นทางการ
เล่นในโรงยมิ วายเอม็ ซีเอในเดือนถัดมา คอื เม่อื 20 มกราคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1891) ในสมยั นนั้ เล่นโดยใช้
ผ้เู ล่นเก้าคน[5] สนามที่ใช้ก็มีขนาดประมาณครงึ่ หนึ่งของสนามเอ็นบีเอในปัจจุบัน ชอ่ื บาสเกตบอล เป็น
ช่ือที่เสนอโดยนักเรียนคนหน่งึ และก็เป็นชื่อที่นยิ มมาตงั้ แต่ตอนต้น เกมแพร่ขยายไปยงั วายเอ็มซีเอทอ่ี ่ืนทั่ว
สหรฐั อเมริกา ไม่นานนกั ก็มีเล่นกันทัว่ ประเทศ

กฎและกติกำ

กฎเก่ยี วกบั ขนาดและเวลาทใี่ ช้แขง่ อาจแตกต่างกันขนึ้ กับทวั ร์นาเมนตห์ รือองค์กรท่จี ัดการแข่งขนั
รายละเอียดในส่วนนจี้ ะใช้ของสากลแเอ็บเอเป็นหลกั
จดุ มุ่งหมายของเกมคือ การทาคะแนนให้ได้มากกวา่ คู่แขง่ โดยการโยนลกู เข้าห่วงของคตู่ อ่ ส้จู ากด้านบน
ในขณะทปี่ ้องกนั ไมใ่ ห้คตู่ ่อส่โู ยนลูกลงหว่ งของฝ่ายตน การโยนลกู ในลักษณะนเี้รยี กวา่ การ
ช้ตู (หรอื ช็อต shot) การช้ตู ท่เี ข้าห่วงจะได้สองคะแนน แตถ่ ้าผ้ชู ้ตู อยู่เลยเส้นสามคะแนนออกไปในขณะช้ตู
ลูกกจ็ ะได้สามคะแนน เส้นสามคะแนนจะอยหู่ ่างจากห่วงเป็นระยะ 6.75 เมตร (22 ฟตุ 1 3/4 นวิ้ ) ในกติกา
สากล และ 23 ฟตุ 9 นวิ้ (7.24 เมตร) ในกตกิ าเอน็ บีเอ การช้ตู ลกู โทษหรอื ท่ีเรียกวา่ ฟรโี ทรว์ (free throw)
เมอ่ื ฟาวล์มคี ่าหน่ึงคะแนน

กติกำกำรเลน่

เกมจะแบง่ การเลน่ เป็น 4 ควอเตอร์ (quarter) แต่ละควอเตอร์มี 10 นาที (สากล) หรือ 12 นาที (เอน็ บี
เอ) ช่วงพักครง่ึ นาน 15 นาที ส่วนพกั อน่ื ๆ ยาว 2 นาที ชว่ งต่อเวลา (overtime) ยาว 5 นาที ทีมจะสลับด้าน
สนามเมอ่ื เรม่ิ คร่ึงหลงั เวลาจะเดนิ เฉพาะระหว่างท่เี ล่น และนาฬิกาจะหยดุ เดินเมอ่ื เกมหยุด เช่น เม่ือเกดิ
การฟาวล์ หรอื ระหว่างการช้ตู ลกู โทษ เป็นต้น ดังนนั้ เวลาทงั้ หมดท่ใี ช้แขง่ มักยาวกว่านมี้ าก (ประมาณสอง
ช่ัวโมง)
ในขณะใดขณะหนึง่ จะมผี ้เู ลน่ ในสนามฝ่ายละห้าคน และจะมีผ้เู ลน่ สารองสูงสดุ ทีมละเจด็ คน สามารถ
เปลีย่ นตัวได้ไมจ่ ากัดและเปล่ียนได้เฉพาะเม่ือเกมหยุด ทีมยงั มโี ค้ชทดี่ แู ลทมี และวางกลยุทธ์ในการเล่น
รวมถงึ ผ้ชู ว่ ยโค้ช ผ้จู ดั การทีม นักสถิติ แพทย์ และเทรนเนอร์

เครื่องแบบนักกีฬาสาหรบั ทมี ชายและหญิงตามมาตรฐานได้แก่ กางเกงขาสนั้ และเสอื้ กล้ามทมี่ ี
หมายเลขผ้เู ล่นชัดเจนพมิ พท์ งั้ ด้านหน้าและด้านหลัง รองเท้าเป็นรองเท้ากีฬาห้มุ ข้อเท้า อาจมชี ือ่ ทีม ชอื่
นักกีฬา และสปอนเซอร์ ปรากฏบนชุดด้วยกไ็ ด้
แตล่ ะทมี จะได้เวลานอกจานวนหนึง่ สาหรบั ให้โค้ชและผ้เู ล่นปรึกษากัน มักยาวไมเ่ กินหนงึ่ นาที ยกเว้นเมอ่ื
ต้องการโฆษณาระหวา่ งการถา่ ยทอดสด
เกมควบคุมโดยกรรมการและหวั หน้ากรรมการผ้ตู ัดสนิ ในสนาม และกรรมการโต๊ะ กรรมการโต๊ะมีหน้าท่ี
บันทึกคะแนน ควบคมุ เวลา บันทึกจานวนฟาลว์ ผ้เู ล่นและฟาล์วทีม ดูเร่ืองการเปลยี่ นตัว โพเซสซันแอร์
โรว์ และชอ็ ตคลอ็ ก

อปุ กรณ์กำรเล่น

อุปกรณ์ท่ีจาเป็นจรงิ ๆ ในกีฬาบาสเกตบอลมเี พยี งลกู บอลและสนามที่มีหว่ งติดอย่ทู ่ีปลายทงั้ สอง
ด้าน การเล่นในระดับแขง่ ขนั ต้องใช้อปุ กรณอ์ ่ืน เชน่ นาฬกิ า กระดาษบนั ทกึ คะแนน สกอรบ์ อร์ด โพเซสซนั
แอรโ์ รว์ ระบบหยุดนาฬกิ าด้วยนกหวดี เป็นต้น
ลกู บาสเกตบอลชายมเี ส้นรอบวงประมาณ 30 นวิ้ (76 เซนติเมตร) และหนกั ประมาณ 1 ปอนด์ 5 ออนส์
(600 กรัม) ลูกบาสเกตบอลหญงิ มเี ส้นรอบวงประมาณ 29 นวิ้ (73 ซม.) และหนักประมาณ 1 ปอนด์ 3
ออนส์ (540 กรมั ) สนามบาสเกตบอลมาตรฐานในเกมสากลมขี นาด 28 คูณ 15 เมตร (ประมาณ 92 คณู
49 ฟตุ ) ส่วนในเอน็ บีเอมขี นาด 94 คณู 50 ฟตุ (29 คูณ 15 เมตร) พนื้ สนามสว่ นใหญท่ าด้วยไม้
ห่วงที่ทาจากเหล็กหล่อ พร้อมทงั้ เน็ต และแป้น ติดอยู่ท่ปี ลายทงั้ สองด้านของสนาม ในการแขง่ ขันเกอื นทกุ
ระดับ ขอบหว่ งด้านบนอยูส่ ูงจากพนื้ 10 ฟตุ (3.05 เมตร) พอดีและถดั เข้ามาจากเส้นหลงั 4 ฟตุ (1.2 เมตร)
ถงึ แม้วา่ ขนาดของสนามและแปน้ อาจแตกตา่ งกันออกไป แตค่ วามสงู ของหว่ งถือวา่ สาคญั มาก ถงึ ตาแหน่ง
จะคลาดเคลื่อนไปไม่เพียงกีน่ วิ้ ก็มีผลต่อการช้ตู อย่างมาก

กตกิ ำบำสเกตบอล 13 ข้อ

1. สามารถโยนลกู บอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ
2. สามารถตลี ูกบอลด้วยมือข้างเดยี วหรอื สองมือ แต่ต้องไมใ่ ช้กาปนั้
3. ห้ามถอื ลกู บอลวงิ่ ต้องโยนลูกบอลจากจดุ ท่ีถอื ลูกบอล ผ้เู ลน่ สามารถว่ิงเพ่ือคว้าบอล
4. ต้องถอื ลกู บอลด้วยมอื แขนหรือลาตวั ห้ามดึงลกู บอล
5. ห้ามใช้ไหล่ดนั ผลกั ดึง ตบหรอื ตี ฝ่ายตรงข้าม หากเกดิ การละเมดิ ให้ถอื เป็น ฟาลว์ หาก กระทาซา้

อกี ถือเป็น ฟาลว์ เสยี สทิ ธ์ิ จนกวา่ จะเกิดการยิงประตูเป็นผลในคราวตอ่ ไป หรอื เกิดผู้เล่นบาดเจ็บ
ของผ้เู ลน่ ตลอดการแข่งขนั ห้ามเปลี่ยนตวั ผ้เู ล่น
6. การฟาล์วเป็นการกระแทกลูกบอลด้วยกาปัน้ และการผดิ ระเบียบของกติกาข้อ 3,4 และตาม
รายละเอียดตามกติกาข้อ 5
7. หากผ้เู ลน่ ฝ่ายเดยี วกนั กระทาฟาล์วติดตอ่ กัน 3 ครงั้ ให้นับคะแนน (การฟาลว์ ตดิ ตอ่ กัน หมายถึง
เป็นการฟาลว์ ทไี่ ม่มีการฟาล์วของฝ่ายตรงข้ามคนั่ ระหวา่ งการฟาล์วติดตอ่ นนั้ )
8. เม่ือลูกบอลถกู ตี หรือโยนจากพนื้ เสข้าประตู ให้นับคะแนน หากลูกบอลค้างก้านห่วงโดยผู้ เล่นฝ่าย
ปอ้ งกนั สมั ผัสหรือกระทบประตู ให้นบั คะแนน
9. เมือ่ ลกู บอลออกนอกสนามให้สง่ บอลเข้าเล่นทีส่ มั ผัสลกู บอลครงั้ แรกในกรณี ทีม่ ผี ้คู ดั ค้าน
กรรมการผ้รู ว่ มตัดสิน (Umpire) จะโยนบอลเข้าไปในสนาม ผ้เู ลน่ ที่ส่งบอลสามารถใช้เวลาได้ 5
วนิ าที หากเกนิ กวา่ นนั้ ฝ่ายตรงข้ามได้สง่ บอลแทน หากมีการคัดค้านและทาให้การแข่งขนั ล่าช้า
กรรมการผ้รู ่วมตดั สิน (Umpire) สามารถขานฟาลว์ เทคนคิ
10. กรรมการผ้รู ว่ มตดั สิน (Umpire) มีหน้าท่ตี ัดสนิ และจดบนั ทึดการฟาล์ว เกดิ ฟาล์วต่อกัน ครบ 3
ครงั้ ให้แจ้งต่อผ้ตู ดั สนิ (Referee) และสามารถให้ฟาล์วเสียสทิ ธ์ิ ตามกตกิ าข้อ 5
11. ผ้ตู ดั สิน (Referee) มีหน้าที่ตัดสินชขี้ าด เม่อื ลูกบอลเข้าสู่การเลน่ ในพนื้ ที่ของเขาและเป็นผู้ จับ
เวลา ,ให้คะแนนเมื่อเกดิ การยงิ ประตูเป็นผล ,จดบันทึกคะแนนและรับผดิ ชองตามพนื้ ท่ี
12. เวลาการแข่งขนั แบง่ เป็น 2 คร่ึง ๆละ 15 นาที พัก 5 นาที
13. เม่ือหมดเวลาการแข่งขัน ฝ่ายทที่ าคะแนนมากกว่าเป็นผ้ชู นะ กรณมี ีคะแนนเท่ากนั ให้ หัวหน้าทมี
ตกลงกันเพ่ือแขง่ ขนั ตอ่ จนกว่ามฝี ่ายใดทาคะแนนได้

พ.ศ. 2435 เรม่ิ มกี ารแข่งขนั บาสเกตบอลครงั้ แรก ระหว่างนกั ศึกษากับคณะครู ของวิทยาลัย สปริง
ฟิล (Springfield College) ผลการแข่งขนั นกั ศกึ ษาชนะ 5:1

พ.ศ. 2435 เรม่ิ มีการเผยแพรเ่ ข้าไปเล่นในประเทศเม็กซิโก (Mexico) ในปีเดยี วกัน Lew Allen of
Hartford ได้ประดษิ ฐป์ ระตูทรงกระบอกทที่ าจากเส้นลวดลักษณะคล้ายกับของ Dr.James
Naismith หว่ งประตยู ังตงติดตงั้ ไว้ตาแหน่งเดมิ
มีตะแกรงป้องกนั ลูกบอลสาหรบั ผ้ชู มทาให้มีความสนุกสนานเพลดิ เพลิน มกี ารจัดทากระดานหลงั
แผ่นแรกขนึ้ มขี นาด 3.6 เมตร * 1.8 เมตร

14. อ้างองิ http://gkropi6p225.blogspot.com/


Click to View FlipBook Version