The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Entrepreneurship Academy, 2020-07-29 11:33:26

dirctory lampang

472837_book_new00

ข้าวแตน๋ ลำ�ปาง

ขา้ วแต๋นลำ�ปาง ไดร้ บั การขึน้ ทะเบียนเปน็ สิง่ บ่งชที้ างภมู ิศาสตร์ (GI) เมื่อวันที่ 8
กนั ยายน 2554 โดยขา้ วแต๋นลำ�ปาง ท�ำ มาจากข้าวเหนยี วขาว พันธ์ุ กข.6 หรอื
ข้าวกำ�่ (ข้าวเหนยี วด�ำ ) ท่ปี ลูกในจงั หวดั ล�ำ ปาง มาน่ึงใหส้ กุ แลว้ ผสมกบั น้ำ�แตงโม
ที่ได้จากแตงโมพันธุ์กินรีที่ปลูกในจังหวัดลำ�ปาง แล้วนำ�ข้าวที่ผสมกับน้ำ�แตงโมใส่
ลงพิมพร์ ปู ทรงตา่ งๆ และนำ�ไปตากแดดให้แหง้ ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน หรอื อบ
ในอณุ หภมู ิ 50 – 70 องศาเซลเซยี ส ระยะเวลาประมาณ 12-15 ชั่วโมง หลงั จากนัน้
นำ�ไปทอดทอ่ี ณุ หภูมิ 180 องศาเซลเซยี ส ประมาณ 45 นาที เม่อื ทอดเสร็จน�ำ มา
หยอดน�ำ้ อ้อยที่ได้จากตน้ ออ้ ยทีป่ ลกู ในจังหวดั ลำ�ปาง โดยหยอดเป็นรูปตา่ งๆ เช่น
วงกลม ก้นหอย ลายตรง บนข้าวแต๋น จะไดข้ ้าวแต๋นที่หอม หวาน มนั อรอ่ ย

ผู้ประกอบการขา้ วแต๋นทวีพรรณ
ผู้จัดการคุณชาญยทุ ธ อนิ ทร์พรหม
ทอ่ี ยู่ 81/1 ม.2 ต.นาแกว้ อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง
หมายเลขโทรศพั ท์ 083-2028892
ได้รบั มาตรฐาน HACCP,มผช,อย. ,ฮาลาล ,OTOP 5 ดาว ก�ำ ลังการผลติ 300ตนั /ปี

2 สินค้าสิง่ บง่ ชท้ี างภมู ิศาสตร์ (GI) ผลไมแ้ ละผลติ ผลการเกษตรจงั หวดั ล�ำ ปาง ปี 2563

ผลิตภณั ฑ์ข้าวแตน๋ บรรจภุ ณั ฑ์ถุงกระดาษ มี 6 รสชาติ
รสตม้ ย�ำ ,รสสาหรา่ ย, รสด้ังเดิม, รสธัญพชื , รสหมหู ยองน้�ำ พรกิ เผา, รสวาซาบิ

ผลิตภณั ฑ์ข้าวแตน๋ บรรจุภณั ฑแ์ บบกระปุก มี 6 รสชาติ
รสชีส, รสสาหร่าย, รสด้ังเดมิ , รสวาซาบิ, รสนำ้�ผงึ้ , รสตม้ ย�ำ

ผลติ ภัณฑข์ า้ วแตน๋ บรรจภุ ณั ฑแ์ บบถงุ ซิปล๊อค มี 6 รสชาติ
รสดั้งเดมิ , รสวาซาบ,ิ รสตม้ ย�ำ , รสนำ้�ผึง้ , รสสาหร่าย, รสชีส

ผลิตภัณฑข์ ้าวแตน๋ บรรจภุ ัณฑ์แบบกลอ่ ง มี 6 รสชาติ 3
รสธัญพืช, รสหวาน, รสงา , ขา้ วแต๋นรปู โดนทั , ขา้ วแตน๋ มินิ

สินค้าส่ิงบง่ ช้ีทางภูมศิ าสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรจงั หวัดล�ำ ปาง ปี 2563

ข้าวสายน้�ำ แร่แจ้ซ้อน

ข้าวสายน�ำ้ แรแ่ จซ้ ้อน ขา้ วอินทรยี ์ ที่ปลูกด้วยน�้ำ แร่ธรรมชาตจิ ากอทุ ยานแห่งชาติ
แจ้ซอ้ น เปน็ ขา้ ว 5 สายพนั ธุ์ ไดแ้ ก่ ไรซ์เบอรี่ , ทบั ทิมชุมแพ ,หอมลา้ นนา ,จ้าวก่ำ�,
ข้าว กข 43 ซึง่ อดุ มไปดว้ ยวติ ามนิ แร่ธาตุ ช่วยปรบั สมดลุ ร่างกาย สามารถชะลอ
ความชรา ตอ่ ต้านอนุมูลอสิ ระ ชว่ ยปอ้ งกนั โรคเบาหวาน ลดการอดุ ตนั ของไขมนั ใน
เส้นเลือด ชว่ ยให้นอนหลับ มีกากใยมาก ช่วยในการขับถ่าย
วิสาหกิจชุมชนกลมุ่ ขา้ วทพิ ย์รม่ โพธ์ิ
นางติณณว์ รรณ อภพิ ัฒนก์ ีรติ
เลขที่ 43 บา้ นศรีดอนมลู หมู่ 2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมือง จ.ลำ�ปาง
หมายเลขโทรศพั ท์ 089-6357138
Facebook:ขา้ วทิพย์สายน�ำ้ แร่แจซ้ อ้ น ครูตณิ ณ์

4 สนิ คา้ สิ่งบง่ ช้ีทางภมู ิศาสตร์ (GI) ผลไมแ้ ละผลิตผลการเกษตรจังหวัดล�ำ ปาง ปี 2563

สินค้าสิง่ บ่งชที้ างภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลติ ผลการเกษตรจังหวัดลำ�ปาง ปี 2563 5

สบั ปะรดผลสดพนั ธ์หุ อมเขลางค์ (รม1หรือ LP1)

สับปะรดผลสดพันธุห์ อมเขลางค์ (รม1หรอื LP1)
เป็นสับปะรดลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ภูเก็ต
กับแมพ่ นั ธปุ์ ัตตาเวียตั้งแตป่ ี 2545 มลี กั ษณะ
เดน่ ๆ หลายประการ เชน่ ใบมีหนามไมม่ าก
มีผลขนาดปานกลาง มรี สที่หวานหอมอร่อย
มีรสหวาน 17 .00- 19.42 oBrix มกี ลน่ิ หอม
รสชาดดี มีวิตามินซี ประมาณ 12.00 mg/
100 ml ขน้ึ ไป การเจริญเติบโตและปรับตัวได้
ดใี นสภาพแวดลอ้ มของจงั หวดั ล�ำ ปาง ทนแล้ง
และเป็นสับปะรดท่ปี ลูกแบบเกษตรอนิ ทรยี ์

วสิ าหกจิ ชุมชนแปลงใหญส่ ับปะรด
ปลอดภัยบา้ นเสด็จ

นายกฤษณะ สทิ ธหิ าญ
135 ม.7 ต.บา้ นเสด็จ อ.เมอื ง จ.ล�ำ ปาง
หมายเลขโทรศัพท์ 084-772-9190

6

ส้มเกลยี้ ง

สม้ เกลย้ี ง (Sweet Orange) จัดเป็นส้มประเภทเปลอื กตดิ กับเนอื้ (thigh skin)
ไส้ตรงกลางแน่น ลำ�ต้นมขี นาดปานกลาง และมคี วามสูง 5-7 เมตร เมือ่ แก่จัดมผี ล
สีเขยี วอมเหลอื ง มตี ่อมนำ้�มนั เลก็ กระจายรอบผล เปลือกแข็งหนา เน้อื ในฉ�่ำ นำ้�
มีสเี หลืองนวล รสหวานอมเปร้ยี ว และมีความหวานอยรู่ ะหวา่ ง 9-10 องศาบริกซ์
ประกอบด้วยวิตามนิ เกลอื แร่ มากกว่าสม้ ชนิดอน่ื ของประเทศไทย ซ่งึ จะออกดอก
ระหวา่ งเดอื นมนี าคมถงึ เมษายน และดอกบานในระหวา่ งเดอื นเมษายนถงึ พฤษภาคม
ระยะดอกบานถงึ ผลแก่จะประมาณ 8 เดอื น จังหวดั ลำ�ปางถือเปน็ แหลง่ ปลูกเพยี ง
แหง่ เดยี วในประเทศไทย ทผ่ี ลิตส้มเกล้ยี งเปน็ พชื เศรษฐกจิ ในท้องถิ่น ปลกู ในพืน้ ที่
อำ�เภอแม่พริก ประมาณ 640 ไร่ อำ�เภอเถิน ประมาณ 604 ไร่ ผลผลติ เฉล่ีย 2,500
กิโลกรัมต่อไร่ นิยมรับประทานแบบผลสด หรือทำ�เป็นน้ำ�ส้มเกลี้ยงคั้นที่มีรสชาติ
กลมกลอ่ ม

เกษตรกรผูป้ ลกู ส้มเกล้ยี งจงั หวัดลำ�ปาง

1.นางบญุ ลักษณ์ สิทธิวงศ์
บ้านเลขที่ 232 หมู่ท่ี 3 ต�ำ บลแม่วะ อ.เถนิ จ.ล�ำ ปาง
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1949870
2.นางสายรงุ้ วงศ์ษา ประธานกลุ่มปลกู ส้มเกล้ียงอำ�เภอเถนิ
บ้านเลขที่ 136 หม่ทู ี่ 4 บา้ นทา่ หลวง ต.เถินบรุ ี อ.เถนิ จ.ล�ำ ปาง
หมายเลขโทรศพั ท0์ 8-7786-004

7


Click to View FlipBook Version