The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชา 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-08 05:44:14

สรุปโครงการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชา 64

สรุปโครงการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชา 64

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร)

ท่ี /2564 วนั ท่ี 25 มนี าคม 2564

เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการสง่ เสริมให้ครูมีความเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผ้อู านวยการโรงเรยี นบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร)

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร ภิรมยเ์ มอื ง ได้รับมอบหมายใหเ้ ป็นผรู้ ับผิดชอบโครงการส่งเสริมใหค้ รู

มคี วามเชีย่ วชาญดา้ นการจัดประสบการณ์ ในปกี ารศกึ ษา 2564 นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบการดาเนินงานโครงการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจัดประสบการณ์ได้ดาเนินงานต่าง ๆ เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานสรุปผลการ

ดาเนินงานโครงการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ รายละเอียดตามรายงานสรุปท่ี

แนบมาน้ี

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

ลงชือ่ หัวหนา้ โครงการ
(นางสาวสุภาพร ภริ มยเ์ มอื ง)

ความคิดเหน็ รองผอู้ านวยการ

ลงชอ่ื
(นางสาวสภุ าพร ภิรมย์เมือง)

รองผ้อู านวยการโรงเรียนบา้ นบางเลน (บางเลนวทิ ยาคาร)

ความคิดเห็นผูอ้ านวยการ

ลงช่อื
(นางศิวิไล ทคี า)

ผู้อานวยการโรงเรยี นบ้านบางเลน (บางเลนวทิ ยาคาร)

สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการสง่ เสรมิ ให้ครูมีความเช่ียวชาญดา้ นการจัดประสบการณ์
ประจาปกี ารศกึ ษา 2564

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมใหค้ รูมคี วามเช่ียวชาญด้านการจดั ประสบการณ์
แผนงาน บรหิ ารงานบคุ คล
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางศิวิไล ทคี า นางสาวสภุ าพร ภริ มยเ์ มอื งและนางสาวศริ ิเพ็ญ หวานวาจา
ลกั ษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง
สนองมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ตวั ชีว้ ัดท่ี 2.3 สง่ เสรมิ ให้ครูมีความเชยี่ วชาญดา้ นการจดั ประสบการณ์

กลยุทธส์ ถานศึกษาข้อท่ี 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบรหิ ารจดั การศึกษา

ระยะเวลาดาเนนิ งาน ปกี ารศึกษา 2564

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กาหนด
ความมุ่งหมายว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

อารมณ์สังคมและสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสขุ การจัดการศึกษาใหผ้ เู้ รียนไดพ้ ัฒนาตามความมุง่ หมายดังกลา่ ว ครูจะต้องเป็นผู้
มีความรู้ ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ควร

ดาเนินการวิเคราะห์ครูในด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับพิจารณา
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของครูแกน

นา ครูต้นแบบและสถาบันการศึกษาช้ันสูง รวมท้ังชมรมวิชาชีพซึ่งจะช่วยพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการ
พฒั นาหลกั สูตร และการจดั การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานไดอ้ ย่างมปี ระสิทธภิ าพ ผ้บู ังคับบัญชา
ควรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความรู้

ทกั ษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีเหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและด้าน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาควรนาผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาดาเนินการบริหาร

ทรพั ยากรบคุ คล เชน่ การเลอ่ื นขั้นเงนิ เดอื น การเปล่ียนตาแหน่งหรือสายงาน การเลื่อนวิทยฐานะ และการ
ยกย่องเชดิ ชูเกยี รติ

2. วัตถปุ ระสงค์

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
มที ักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสงั เกตและประเมนิ พฒั นาการเดก็ เป็นรายบคุ คล มปี ฏิสมั พันธท์ ่ีดกี ับเดก็ และครอบครวั
3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปรมิ าณ

1) สง่ เสริมครูใหม้ ีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมนิ พฒั นาการเด็กไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 75

2) ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ

ประเมนิ พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75

3) สง่ เสรมิ ใหค้ รมู ีปฏสิ ัมพนั ธ์ทด่ี กี บั เด็กและครอบครัว ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 75

3.2 เชิงคุณภาพ

1) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร

สถานศกึ ษา ในระดบั ดเี ลศิ – ยอดเยี่ยม

4. วธิ กี ารดาเนินงาน

โครงการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีผลการดาเนินงานของโครงการใน

ภาพรวม ดังน้ี

4.1 วธิ ีการดาเนนิ งาน

ที่ รายละเอยี ดกิจกรรม ระยะเวลาดาเนนิ การ ผู้รบั ผดิ ชอบ
1. Plan เม.ย. 64 นางศิวิไล ทคี า

1.1 คณะทางานประชมุ ปรึกษาหารือ กาหนด น.ส.สภุ าพร ภิรมย์เมือง

ปจั จยั การทางาน ระยะเวลา วิธกี าร น.ส.ศิริเพญ็ หวานวาจา

และการสรปุ รายงานกจิ กรรม/โครงการ

2. Do

1) ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและ ตลอด นางศิวไิ ล ทคี า

คุณภาพของครูตามที่องค์กรวิชาชีพครู ปกี ารศกึ ษา 64 น.ส.สภุ าพร ภริ มย์เมอื ง

กาหนดขึ้น รวมท้ังมาตรฐานและคุณภาพของ น.ส.ศิรเิ พ็ญ หวานวาจา

ครทู ่หี นว่ ยงานและสถานศึกษากาหนดขน้ึ

2) วิเคราะหว์ ่าครูตอ้ งการพัฒนาด้านใดก่อน

และหลงั หรอื พัฒนาไปพรอ้ มกัน

3) จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา โดยพิจารณาจาก พ.ค. 64 นางศิวไิ ล ทคี า

การจัดทา ID Plan และวิเคราะห์สภาพและ น.ส.สภุ าพร ภริ มยเ์ มอื ง

ปัญหาท่ีค้นพบในข้อ 2 เป็นหลัก และ น.ส.ศริ ิเพ็ญ หวานวาจา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ อื่ น ๆ เ ช่ น ง บ ป ร ะ ม า ณ

ระยะเวลา วิทยากร เป็นรอง ตลอดปีการศึกษา 64 นางศวิ ไิ ล ทคี า

4) กาหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา น.ส.สภุ าพร ภริ มย์เมอื ง

ว่าจะใช้รปู แบบและกิจกรรมใด ในชว่ งเวลาใด น.ส.ศิรเิ พ็ญ หวานวาจา

ปฏิบตั ิที่ไหน ผู้ใดปฏบิ ัติ ผู้ใดกากบั ดูแล ใช้สื่อ

และเทคโนโลยีอะไร ประเมินผลและรายงาน

ผลอยา่ งไร

5) ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตามแผนงานที่ ตลอดปกี ารศึกษา นางศิวิไล ทีคา

กาหนด น.ส.สภุ าพร ภิรมยเ์ มือง

- กจิ กรรมพฒั นาบคุ ลากร ตลอดปกี ารศึกษา น.ส.ศิรเิ พ็ญ หวานวาจา

- กจิ กรรมวิจัยในเรียน พ.ค.64 น.ส.ศิรเิ พ็ญ หวานวาจา

- กจิ กรรม ID Plan ตลอดปกี ารศกึ ษา น.ส.ศิริเพญ็ หวานวาจา

- กิจกรรม PLC พ.ค.64 , พ.ย.64 น.ส.ศิรเิ พ็ญ หวานวาจา

- กิจกรรมประชุมผปู้ กครอง

3. Check มี.ค.65 นางศิวิไล ทีคา

3.1 ประเมินโครงการ น.ส.สภุ าพร ภิรมย์เมอื ง

3.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ น.ส.ศริ ิเพ็ญ หวานวาจา

4. Action มี.ค.65 นางศิวิไล ทคี า
4.1 กากับดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตาม น.ส.สภุ าพร ภริ มยเ์ มือง
ประเมินผลเป็นระยะนาผลมาวิเคราะห์และ น.ส.ศริ เิ พ็ญ หวานวาจา
พัฒนาต่อไป รวมทั้งนาผลการพัฒนามาให้
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือนาผลการ
พฒั นาไปในเรื่องอื่นๆ เช่น การเลือ่ นตาแหน่ง
เล่ือนเงินเดือน

4.2 ผลการดาเนนิ งาน
1. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา ในระดับดีเลิศ – ยอดเย่ียม ผ่านการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและพัฒนา
วชิ าชพี ทง้ั การอบรมทสี่ ถานศกึ ษาจัดขน้ึ เองและการอบรมจากหนว่ ยงานอ่ืน ๆ ตามทค่ี รูผสู้ อนสนใจ
2. ครูร้อยละ 100 มีทักษะในการจัดประสบการณแ์ ละการประเมนิ พัฒนาการเด็ก

3. ครูร้อยละ 100 ใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมนิ พฒั นาการเด็กเป็นรายบุคคล

4. ครรู ้อยละ 100 มปี ฏิสัมพนั ธท์ ดี่ กี บั เด็กและครอบครัว

4.3 ผู้เขา้ รว่ มกิจกรรม

- จานวนเป้าหมาย 4 คน คดิ เป็น รอ้ ยละ 100
4 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100
- จานวนผูเ้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม ทั้งหมด
บาท
4.4 งบประมาณกิจกรรม บาท
บาท
จานวนเงินกจิ กรรม 21,000

ใช้ไปจานวนเงิน 0

คงเหลอื 21,000

5. สรปุ ผลการดาเนนิ งานของโครงการ
โครงการส่งเสริมครูให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีผลการวัดและประเมินความพึง

พอใจจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 4 คนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 95.58
บรรลคุ วามสาเรจ็

 บรรลคุ วามสาเรจ็
 ไมบ่ รรลคุ วามสาเรจ็ เน่ืองจาก ........................................................................

6. ผลทีไ่ ด้รบั จากการดาเนนิ โครงการ
6.1 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) ได้รับการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวชิ าชีพ ร้อยละ 100
6.2 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตรงตาม

ความต้องการ ร้อยละ 100
6.3 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามชี ุมชนวชิ าชีพ ร้อยละ 100
6.4 จานวนครูที่จัดสภาพ แวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย ร้อยละ 100
6.5 ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที่ 2.3

ส่งเสริมใหค้ รูมคี วามเชี่ยวชาญด้านการจดั ประสบการณ์ ระดับดเี ลศิ

7. ขอ้ เสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค
7.1 ขอ้ เสนอแนะ
1) การทาวิจัยในชน้ั เรยี นควรใชก้ ระบวนการและการเก็บข้อมูลทางการวิจยั อยา่ งละเอียดเข้ามาใช้

เพ่มิ มากขนึ้ และนาผลจากการวิจัย ไปแก้ไขหรอื พัฒนาตอ่ ยอดในปีการศึกษาถัดไป

2) ควรพัฒนาตนเองตามแผนงานที่สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยการทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) เพื่อจะได้พัฒนาตนเองและ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดยี วกัน อนั จะส่งผลให้งานดาเนนิ ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยงิ่ ข้นึ

3) การจัดประชุมออนไลน์ท้ังในระดับห้องเรียนและในระดับปฐมวัยควรจัดขึ้นต่อไป เพื่อให้การ
ตดิ ต่อประสานกันระหว่างครูและผู้ปกครองดาเนินไปได้ แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา่ 2019

7.2 ปญั หา
-

7.3 อุปสรรค
1) การเปิด ปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผล

ใหก้ ารดาเนนิ การวิจยั ขาดความตอ่ เน่ือง
2) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 การพัฒนาตนเองในทุก

ด้านส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคุณครูบางท่านยังขาดความชานาญในการใช้แอปพลิเคชันหรือ
โปรแกรมตา่ ง ๆ ในการอบรม

3) การประชุมผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต้อง
เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สะดวกในเรื่องการส่ือสารทางออนไลน์ทั้งเร่ืองขาดแคลน
อปุ กรณแ์ ละไมม่ เี วลา ทาใหไ้ ม่ได้รับความร่วมมือในการจัดการประชุมเท่าท่ีควร

ลงชอ่ื …………………………………………………..
(นางสาวสภุ าพร ภริ มยเ์ มอื ง)
ผรู้ ับผิดชอบโครงการ

ภาคผนวก

รายงานสรุปผลการดาเนนิ กจิ กรรมภายใต้โครงการส่งเสริมให้ครูมีความเชย่ี วชาญด้านการจดั ประสบการณ์

ท่ี ชือ่ กจิ กรรม QR Code หมายเหตุ
1. กิจกรรมพฒั นาบุคลากร

2. กิจกรรมวิจยั ในช้ันเรียน
3. กจิ กรรม ID Plan
4. กจิ กรรม PLC
5. กจิ กรรมประชุมผู้ปกครอง

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

กจิ กรรมพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสรมิ ให้ครูมีความเชีย่ วชาญด้านการจดั ประสบการณ์ ปีการศึกษา 2564

โรงเรยี นบา้ นบางเลน (บางเลนวิทยาคาร)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

เพศ  ชาย  หญิง 100.00

อายุ  20 – 30 25.00  31 - 40 50.00

 41 – 50 25.00  51 - 60

ตอนท่ี 2

คาชแ้ี จง โปรดใสเ่ คร่ืองหมาย  ลงในชอ่ งระดบั ความพึงพอใจทตี่ รงกับความคิดเห็นของทา่ นมากท่ีสุด

ระดับ

ที่ รายการประเมนิ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ทสี่ ุด กลาง ทีส่ ุด

1 ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ก่อน 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

ไดร้ บั การพฒั นา

2 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ีหลงั 75.00 25.00 0.00 0.00 0.00

ได้รับการพัฒนา

3 ความรู้ทไี่ ดร้ ับตรงตามความต้องการพัฒนาของท่าน 75.00 25.00 0.00 0.00 0.00

4 ท่านได้รบั ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ใหม่ ๆ จากการจัดกิจกรรมพัฒนาบคุ ลากร

5 ท่านสามารถนาความรูท้ ่ีได้รับจากการจัดกิจกรรม 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พฒั นาบคุ ลากรไปใช้ในการปฏบิ ัติงานได้

6 ท่านสามารถนาความรูท้ ี่ไดร้ บั จากการจดั กจิ กรรม 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พฒั นาบุคลากรไปใชใ้ นพฒั นาวชิ าชพี ได้

7 สิ่งท่ไี ดร้ ับจากการจัดกจิ กรรมพัฒนาบคุ ลากรนต้ี รง 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตามความคาดหวังของทา่ น

8 ประโยชน์ที่ทา่ นไดร้ ับจากการดาเนนิ กิจกรรมพัฒนา 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บุคลากร

เฉลย่ี รอ้ ยละ 81.25 12.50 6.25 0.00 0.00

ความคดิ เห็น/ขอ้ เสนอแนะเพมิ่ เติม
ไม่มี

สรปุ แบบประเมนิ ความพึงพอใจ
กจิ กรรมวจิ ัยในชั้นเรยี น ในโครงการส่งเสรมิ ใหค้ รูมีความรู้ความเชีย่ วชาญดา้ นการจัดประสบการณ์

ประจาปกี ารศกึ ษา 2564
โรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวทิ ยาคาร)

ผทู้ าแบบประเมินประกอบด้วย

เพศ  ชาย จานวน - คน  หญงิ จานวน 3 คน

สถานภาพ  ครู จานวน 3 คน  นกั เรยี น จานวน - คน  ผ้ปู กครอง จานวน - คน

รวมจานวน 3 คน

ตอนท่ี 2

คาช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในชอ่ งระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความคิดเห็นของทา่ นมากท่สี ุด

ระดับ

ท่ี รายการประเมนิ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ทสี่ ดุ กลาง ทสี่ ดุ

1 กจิ กรรมวิจัยในช้ันเรียนมคี วามสาคญั 3- - - -

2 ท่านมคี วามสนใจในกิจกรรม 3- - - -

3 ท่านได้เรยี นร้แู ละไดร้ ับประสบการณ์ในการเขา้ ร่วม 3- - - -
กิจกรรม

4 กจิ กรรมช่วยส่งเสรมิ ให้เกดิ ผลงานและสรา้ งประโยชน์ 3 - - - -

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3- - - -

6 สถานท่ีในการจัดกจิ กรรมมีความเหมาะสม 3- - - -

7 งบประมาณทีใ่ ช้มีความเหมาะสม 3- - - -

8 ผลสาเรจ็ ของกจิ กรรม 3- - - -

9 ทา่ นมสี ่วนรว่ มในการจดั กิจกรรม 3- - - -

10 กจิ กรรมควรจัดอย่างต่อเนื่อง 3- - - -

รวม 30 - - - -

รอ้ ยละ 100 - - - -

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรม ID Plan ในโครงการสง่ เสรมิ ใหค้ รมู คี วามร้คู วามเช่ยี วชาญดา้ นการจดั ประสบการณ์

ประจาปีการศึกษา 2564
โรงเรยี นบ้านบางเลน (บางเลนวทิ ยาคาร)

ผทู้ าแบบประเมนิ ประกอบด้วย

เพศ  ชาย จานวน - คน  หญิง จานวน 3 คน

สถานภาพ  ครู จานวน 3 คน  นักเรียน จานวน - คน  ผ้ปู กครอง จานวน - คน

รวมจานวน 3 คน

ตอนที่ 2

คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจทีต่ รงกับความคิดเหน็ ของท่านมากที่สดุ

ระดับ

ที่ รายการประเมนิ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ท่ีสุด กลาง ท่สี ุด

1 กิจกรรม ID Planมคี วามสาคัญ 3- - - -

2 ท่านมีความสนใจในกิจกรรม 3- - - -

3 ทา่ นไดเ้ รียนรู้และไดร้ บั ประสบการณใ์ นการเขา้ ร่วม 3- - - -
กิจกรรม

4 กิจกรรมชว่ ยสง่ เสริมใหเ้ กิดผลงานและสร้างประโยชน์ 3 - - - -

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3- - - -

6 การดาเนินการพฒั นาตนเองตามแผนใน ID Plan 3- - - -

7 งบประมาณทใี่ ช้มีความเหมาะสม 3- - - -

8 ผลสาเร็จของกจิ กรรม 3- - - -

9 ทา่ นมีสว่ นร่วมในการจัดกจิ กรรม 3- - - -

10 กิจกรรมควรจดั อยา่ งต่อเน่ือง 3- - - -

รวม 30 - - - -

ร้อยละ 100 - - - -

สรปุ แบบประเมินความพึงพอใจ
กจิ กรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ในโครงการส่งเสรมิ ใหค้ รูมคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้านการจดั ประสบการณ์ ประจาปีการศกึ ษา 2564

โรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร)

ผู้ทาแบบประเมินประกอบด้วย

เพศ  ชาย จานวน - คน  หญงิ จานวน 3 คน

สถานภาพ  ครู จานวน 3 คน  นกั เรยี น จานวน - คน  ผู้ปกครอง จานวน - คน

รวมจานวน 3 คน

ตอนที่ 2

คาชี้แจง โปรดใสเ่ ครื่องหมาย  ลงในช่องระดบั ความพึงพอใจท่ตี รงกับความคดิ เห็นของท่านมากทสี่ ุด

ระดับ

ที่ รายการประเมนิ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ที่สุด กลาง ท่สี ุด

1 กิจกรรม PLC มคี วามสาคญั 3- - - -

2 ทา่ นมคี วามสนใจในกจิ กรรม 3- - - -

3 ทา่ นได้เรยี นรู้และไดร้ ับประสบการณ์ในการเขา้ รว่ ม 3- - - -
กิจกรรม

4 กจิ กรรมช่วยส่งเสริมให้เกดิ ผลงานและสร้างประโยชน์ 3 - - - -

5 ระยะเวลาในการจดั กจิ กรรมมีความเหมาะสม 3- - - -

6 กิจกรรม PLC ก่อใหเ้ กดิ สื่อ/นวตั กรรมการเรียนรู้ 3- - - -

7 งบประมาณท่ใี ชม้ ีความเหมาะสม 3- - - -

8 ผลสาเรจ็ ของกจิ กรรม 3- - - -

9 ทา่ นมสี ว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม 3- - - -

10 กิจกรรมควรจัดอย่างต่อเน่ือง 3- - - -

รวม 30 - - - -

ร้อยละ 100 - - - -

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในโครงการส่งเสรมิ ให้ครูมีความรคู้ วามเชย่ี วชาญดา้ นการจัดประสบการณ์

ประจาปกี ารศกึ ษา 2564
โรงเรยี นบ้านบางเลน (บางเลนวทิ ยาคาร)

ผูท้ าแบบประเมินประกอบด้วย

เพศ  ชาย จานวน 12 คน  หญิง จานวน 21 คน

สถานภาพ  ครู จานวน 3 คน  นกั เรียน จานวน – คน  ผูป้ กครอง จานวน 30 คน

รวมจานวน 33 คน

ตอนที่ 2

คาช้แี จง โปรดใสเ่ ครื่องหมาย  ลงในชอ่ งระดบั ความพึงพอใจทีต่ รงกับความคดิ เห็นของท่านมากที่สุด

ระดบั

ท่ี รายการประเมนิ มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ย
ทสี่ ุด กลาง ทส่ี ดุ

1 กจิ กรรมประชุมผ้ปู กครองมีความสาคญั 33 - - - -

2 ทา่ นมคี วามสนใจในกิจกรรม 33 - - - -

3 ทา่ นได้เรียนรูแ้ ละไดร้ บั ประสบการณ์ในการเข้ารว่ ม 31 2 - - -
กจิ กรรม

4 กจิ กรรมช่วยส่งเสรมิ ให้เกดิ ความเข้าใจระหว่างครแู ละ 30 3 - - -
ผ้ปู กครอง

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 32 1 - - -

6 มกี ารตดิ ต่อประสานงานระหวา่ งครแู ละผปู้ กครองอย่าง 30 3 - - -
สมา่ เสมอ

7 งบประมาณทใ่ี ชม้ ีความเหมาะสม 31 2 - - -

8 ผลสาเร็จของกจิ กรรม 33 - - - -

9 ท่านมีสว่ นรว่ มในการจัดกิจกรรม 33 - - - -

10 กิจกรรมควรจัดอย่างต่อเน่ือง 33 - - - -

รวม 319 11 - - -

ร้อยละ 96.67 3.33 - - -


Click to View FlipBook Version