The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปกิจกรรมทำแผนพัฒนา 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-05 04:43:31

สรุปกิจกรรมทำแผนพัฒนา 64

สรุปกิจกรรมทำแผนพัฒนา 64

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบา้ นบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) ตาบลบางเลน อาเภอบางเลน จังหวดั นครปฐม

ท่ี พิเศษ /256๔ วันที่ ๓๑ เดอื น มีนาคม พ.ศ. 256๕

เรอ่ื ง รางงานผลการดาเนินงานกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวยั

ประจาปกี ารศกึ ษา 256๔

………………………………………………………………… …………………………………..

เรยี น ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นบางเลน(บางเลนวิทยาคาร)

ตามท่ีขา้ พเจ้านางวิไลรัตน์ กนุ ศรี และคณะทางาน ไดร้ ับมอบหมายใหป้ ฏบิ ตั ิงานตามแผนปฏบิ ตั ิการ

ประจาปกี ารศกึ ษา 256๔ ตามโครงการส่งเสริมระบบคุณภาพท่ีเปดิ โอกาสให้ผู้มีสว่ นเก่ียวขอ้ งทุกฝ่ายมสี ว่ น

ร่วม ปกี ารศกึ ษา 256๔ นั้น

บัดนกี้ ารดาเนนิ งานตามโครงการดังกลา่ วไดเ้ สร็จสิ้นเปน็ ทเี่ รียบร้อยแลว้ ผลการดาเนนิ งานบรรลุ

เป้าหมายทกี่ าหนดไวต้ ามโครงการดังน้ี

1. ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการดาเนนิ งานโครงการ คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ อย่างมีคุณภาพ

คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(ลงชือ่ )………………………..
(นางวไิ ลรัตน์ กนุ ศรี)

ตาแหน่ง ครู โรงเรยี นบ้านบางเลน

ความคดิ เหน็ รองผู้อานวยการ

ลงช่อื
(นางสาวสุภาพร ภริ มยเ์ มือง)

รองผ้อู านวยการโรงเรยี นบา้ นบางเลน (บางเลนวิทยาคาร)

ความคิดเห็นผู้อานวยการ

ลงชือ่
(นางศวิ ิไล ทคี า)

ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นบางเลน (บางเลนวทิ ยาคาร)

สรปุ ผลการดาเนนิ งานกิจกรรมการจดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกี ารศกึ ษา 256๔
โรงเรียนบา้ นบางเลน(บางเลนวทิ ยาคาร)

ชอ่ื โครงการ กจิ กรรมการจดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศกึ ษา 2564

แผนงาน บริหารวิชาการ

ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ นางวไิ ลรตั น์ กนุ ศรี คณะครูสายปฐมวัย

ลกั ษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง

สนองมาตรฐาน(ตวั ช้ีวดั ) () มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

ตวั บงช้ที ี่ ๖มรี ะบบบรหิ ารคุณภาพทเ่ี ปดิ โอกาสใหผ้ ้เู กีย่ วข้องทุกฝา่ ยมีสว่ นร่วม

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน () สนองกลยทุ ธของโรงเรียนที่

๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึ ษา

๓) พฒั นาผบู้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหป้ ฏบิ ตั ิงานได้ตาม

กณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ เมษายน ๒๕๖๕

............................................................................................................................. .............................................

1. หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษามคี วามสาคัญต่อการบริหารงาน เพ่ือทาให้การดาเนินงานน้นั ๆ ประสบ

ความสาเรจ็ ตามเปา้ หมายได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพโดยชว่ ยให้การบริหารงานเปน็ ไปโดยประสานสอดคล้องกัน

เกิดการประหยดั ท้ังด้าน คน เวลา งบประมาณ ทาให้การตรวจสอบ/ควบคมุ งานมปี ระสิทธิภาพและชว่ ยในการ

ขยายงานและปรับปรุงวธิ ีการดาเนนิ งานขององค์กรได้อย่างชดั เจนสมเหตสุ มผล

2. วตั ถปุ ระสงค์
2.1 ชว่ ยให้หนว่ ยงานพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
2.2 เพอ่ื ให้การบรหิ ารและการจัดการศกึ ษาของโรงเรียนเป็นไปอย่าง มปี ระสิทธิภาพและประสิทธผิ ล
2.3 เพอื่ สนับสนนุ สง่ เสรมิ ให้แตล่ ะหน่วยงานในโรงเรยี นสามารถพัฒนายุทธศาสตรใ์ นการบรหิ ารและ

การจดั การศกึ ษาของตนใหม้ ีคุณภาพสอดคล้องกบั ยทุ ธศาสตรข์ องโรงเรยี น
2.4 เพ่อื วางแผนจดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (ระยะ 4 ปี) และจดั แผนปฏิบตั งิ าน

ประจาปกี ารศึกษา

3. เป้าหมาย
3.1 เชงิ ปริมาณ
1) สถานศกึ ษา มีการจดั ทาแผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา (ระยะ 4 ปี อยา่ งมีคณุ ภาพ
ไมน่ อ้ ยกว่าร้อย 90
2) ผู้เกยี่ วข้องมคี วามพึงพอใจไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บรหิ าร ครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษาทุกคน มีส่วนรว่ มปรับปรงุ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึ ษา (ระยะ 4 ป)ี ของโรงเรียน
2) มยี ทุ ธศาสตรท์ ี่สอดคล้องกบั แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔. การดาเนินงานของกจิ กรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ
๔.๑.กิจกรรมจดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา
มิถุนายน ๖๔ นางวไิ ลรตั น์ กุนศรี
ขนั้ ตอน/กิจกรรม
มถิ ุนายน ๖๔ นางวิไลรัตน์ กนุ ศรี
๑. ขนั้ เตรยี มการ(P=Plan) ตลอดปกี ารศึกษา และคณะครู
๑.๑ เสนอโครงการ/กจิ กรรมและจัดสรรงบประมาณ
๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏบิ ัตงิ าน
๑.๒ แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนินการ

๒. ข้ันดาเนนิ การ (กจิ กรรม)(D=DO)
จัดกจิ กรรมตามโครงการไดแ้ ก่

๒.๑ จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา

๓. ขนั้ ตรวจสอบ(C=Check) นางวไิ ลรัตน์ กุนศรี

๓.๑ กากบั ดแู ลและติดตามการดาเนนิ งาน มนี าคม 6๕
๓.๒ ประเมินผลและสรปุ ผลการดาเนนิ งาน

๔. ขนั้ ปรบั ปรุงพัฒนา(A=Action) เมษายน 6๕ นางวไิ ลรตั น์ กนุ ศรี
๔.๑ รับข้อคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะ/พัฒนางานต่อไป
๓.๒ รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

๔.3. ผลการดาเนนิ การ กจิ กรรมจัดทาแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา
1) สถานศกึ ษาได้ดาเนินการตามแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษา (ระยะ 4 ป)ี

อยา่ งมีคณุ ภาพ รอ้ ยละ ๑๐0

2) ผเู้ ก่ยี วขอ้ งมคี วามพึงพอใจไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 804.3 ผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรม

- จานวนเป้าหมาย ....8๕.....คน คิดเป็น รอ้ ยละ……๑๐๐…..

- จานวนผูเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรม ท้ังหมด .....8๗... คน คดิ เปน็ ร้อยละ……๑๐๐..
แบ่งเปน็

- นกั เรียนช้นั อนุบาล 2 …๓๖…..คน คิดเป็น ร้อยละ……๑๐๐……
- นักเรยี นชั้นอนุบาล ๓ …๔๕…..คน คดิ เปน็ ร้อยละ.......๑๐๐...

- ครู ….๔….. คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ.......๑๐๐...
- ผู้บรหิ าร ….๒….. คน คิดเปน็ รอ้ ยละ.......๑๐๐...
4.4 งบประมาณกิจกรรม

จานวนเงนิ กจิ กรรม ....................สว่ นกลาง..............บาท

ใชไ้ ปจานวนเงิน .................. ………….. ....... .บาท

คงเหลอื ...................................................บาท

5. สรปุ ผลการดาเนนิ กิจกรรม

1)ผลการดาเนนิ งานกิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุความสาเร็จ

คิดเป็นร้อยละ 100

 บรรลุความสาเรจ็

 ไมบ่ รรลคุ วามสาเร็จ เนอ่ื งจาก ........................................................................

6. ผลทไ่ี ดร้ บั จากการดาเนินกจิ กรรม
คาดว่าจะไดร้ บั

1 สถานศึกษามแี ผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา (ระยะ 4 ปี อย่างมีคณุ ภาพ
2 มกี ารปฏบิ ัติงานตามแผนพัฒนาการศกึ ษาของโรงเรียนอยา่ งมคี ณุ ภาพ
7. ปญั หา และอปุ สรรค ขอ้ เสนอแนะ
7.๑ ขอ้ เสนอแนะ

1) สถานศกึ ษาควรจดั ทาแผนงานพัฒนาคุณภาพของสถานศกึ ษาควรยึดกรอบตามมาตรฐานท่ี
กาหนด และสอดรบั กบั วิสัยทัศน์ พนั ธกจิ และเป้าหมายท่สี ถานศกึ ษากาหนด และให้มีความชัดเจน จดั ทา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถกู ตอ้ ง ทันสมัย ครอบคลุมสามารถให้บริการแกผ่ ้ตู ้องการใช้ได้ทกุ เวลา

7.๒ ปญั หา/อุปสรรค

ลงช่ือ …………………………………………………..
(นางวิไลรัตน์ กุนศรี)
ผู้รับผดิ ชอบกจิ กรรม

เอกสารประกอบ

แผพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา 2564-2567
ผ้รู ับผิดชอบกจิ กรรม นางวิไลรตั น์ กุนศรี

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปี 2564
ผรู้ ับผดิ ชอบกิจกรรม นางวไิ ลรตั น์ กุนศรี

คำสัง่ จดั ทำแผนพฒั นำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปรงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗

แบบสรปุ ผลการประเมินความพึงพอใจ
กจิ กรรมการจัดทาแผนพัฒาคุณภาพการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 256๔

โรงเรียนบา้ นบางเลน(บางเลนวทิ ยาคาร)
สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

ผทู้ าแบบประเมิน ประกอบด้วย

ระดับความพึงพอใจ

ที่ ความพึงพอใจ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยท่สี ดุ

1. เหตุผลและความจาเป็นของโครงการ 100

2. วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม 100

3. เปา้ หมายของโครงการมีความเหมาะสม 100

4. ระยะเวลาในการจดั กิจกรรมมีความเหมาะสม 100

5. งบประมาณในการใชโ้ ครงการมคี วามเหมาะสม 100

6. การมีสว่ นรว่ มของผเู้ กย่ี วข้อง 100

7. ความสาเร็จของโครงการ 100

8. ความจาเป็นที่ต้องมโี ครงการ 100

รวม 800

เฉล่ีย 100

รอ้ ยล่ะ 100

(/ ) นกั เรยี น ( / ) ผู้ปกครอง (/ ) ครู ( /) ผ้บู รหิ าร (/ ) กรรมการสถานศึกษาจานวน 100 คน

แบบประเมินเอกสารการประกนั คณุ ภาพภายใน

กจิ กรรมการจดั ทาแผนพัฒาคณุ ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔

แผนงาน บริหารวิชาการ

ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ นางวไิ ลรัตน์ กนุ ศรี

ประเมิน เมอ่ื วันที่ ๙ เมษายน 256๕

ระดบั คุณภาพ

ดี พอใช้ ปรับปรงุ
ที่ รายการประเมนิ มี ไมม่ ี (3) (2) (1) หมายเหตุ

1 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา //

2 จดั ทาแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา //

3 จดั ระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศ / /

4 ดาเนนิ การตามแผน //

5 ตรวจสอบคณุ ภาพภายใน //

6 ประเมนิ คุณภาพภายใน //

7 จัดทารายงานประจาปี //

8 พัฒนาคณุ ภาพอยา่ งต่อเนือ่ ง //

คะแนนท่ไี ด้ 24

รวมคะแนน 24 ร้อยละ

100

สรปุ ผลการประเมิน  การดาเนินโครงการอย่ใู นเกณฑด์ ี ( 22- 30 คะแนน)
ควรปรับปรุงโครงการ ( 15- 21 คะแนน)
ควรยุติโครงการ (14 คะแนนลงมา)

(ลงชือ่ )...................................................ผปู้ ระเมนิ
(นางวิไลรตั น์ กุนศร)ี

แบบประเมินกจิ กรรม

กิจกรรมการจัดทาแผนพฒั าคุณภาพการศึกษา ปกี ารศึกษา 256๔

แผนงาน บรหิ ารวชิ าการ

ผู้รับผดิ ชอบโครงการ นางวิไลรัตน์ กุนศรี

ประเมนิ เม่ือวันที่ ๙ เมษายน 256๕

ท่ี รายการประเมิน ระดบั คุณภาพ
1 มแี ผนงาน/โครงการ/คณะกรรมการดาเนนิ งาน
ดี พอใช้ ปรับปรงุ
ชัดเจนและเหมาะสม
2 มคี วามสอดคลอ้ งตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มี ไม่มี (3) (2) (1) หมายเหตุ
3 ระบเุ กณฑ์ความสาเรจ็ (ตังชี้วัด)ระยะเวลาชดั เจน //
4 ระบวุ ิธีประเมนิ ผลชดั เจน
5 ชุมชนเข้ามีสว่ นร่วม //
6 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใชจ้ ่าย //
7 ความกา้ วหนา้ ของโครงการ //
8 ความร่วมมอื ของผรู้ ว่ มโครงการ //
9 ความจาเปน็ ทต่ี ้องมีโครงการนตี้ อ่ ไป //
10 มีการนิเทศติดตาม //
//
คะแนนทไี่ ด้ //
//

30
30 รอ้ ยละ
100

สรุปผลการประเมิน  การดาเนินโครงการอย่ใู นเกณฑด์ ี ( 22- 30 คะแนน)
/ ควรปรบั ปรุงโครงการ ( 15- 21 คะแนน)
(14 คะแนนลงมา)
ควรยตุ ิโครงการ

(ลงช่อื )...................................................ผปู้ ระเมนิ
(นางวไิ ลรตั น์ กนุ ศร)ี

รูปกิจกรรม

คณะครูผ้บู ริหารร่วมประชมุ การจดั ทาแผนพมั นาคณุ ภาพการศกึ ษา


Click to View FlipBook Version