The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaklias, 2019-04-06 14:19:22

SMK SERI TERBILANG (PANITIA MATEMATIK)

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA

Versi 2019_01

Dasar dan Hala Tuju

2018 – 2020

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang
Panitia MATEMATIK

1

PANITIA MATEMATIK

Ketua Panitia: XXXXXXXXXX

Setiausaha Panitia: XXXXXXXXXX

Guru: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

2

PERANCANGAN JANGKAMASA PANJANG 2018 - 2020

Petunjuk Prestasi Sasaran
Utama
Matlamat Objektif (KPI) TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi
70.00 AR]
% Murid Mencapai [AR] [AR] Mengupayakan Guru Menggunakan Amalan Guru Berprestasi Tinggi
Tahap Penguasaan 30.00 100.00 Berasaskan MODEL SLAVIN
1. Pencapaian 1A Pentaksiran Minimum Sekurang- 80.00 90.00 []
prestasi Bilik Darjah kurangnya ‘Tahap 3’ 0.00 [] [] 1 Kualiti Pengajaran – Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah
Tingkatan 3 70.00 difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.
Matematik (PBD) % Murid Belum
Mencapai Tahap 30.00
yang tinggi Penguasaan Minimum 20.00 10.00 0.00 a. Guru merancang pengajaran terlebih dahulu.
oleh semua Sekurang-kurangnya 10.00 [] [] [] b. Guru pelbagai kaedah pengajaran.
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ 2.50 c. Guru mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman lepas
murid. 15.00
% Murid Mencapai 80.00 [] murid.
‘Tahap 6’ 5.00 12.00 14.00 d. Guru menggunakan pelbagai alat bantu mengajar.
4.50 [] [] 100.00 e. Guru mempastikan ketepatan isi pelajaran.
[] f. Guru memantau kemajuan dan kefahaman murid.
1B Pentaksiran % Murid Mencapai 80.00 90.00 g. Guru menyampaikan isi pelajaran secara sistematik, jelas dan mudah
Pusat Tingkatan Tahap Penguasaan [] [] 0.00
Minimum [] difahami.
3 (PT3) Sekurang-kurangnya ‘E’ h. Pengajaran guru dapat menarik minat dan menyeronokkan murid untuk

% Murid Belum 20.00 10.00 terus belajar.
Mencapai Tahap [] [] i. Guru banyak memberi latihan dan kerja rumah.
Penguasaan Minimum, j. Kesemua isi pelajaran dalam sukatan pelajaran atau buku teks diajar oleh
‘F’
guru.
% Murid Memperoleh ‘A’ k. Guru mereka bentuk dan melaksanakan rancangan pengajaran supaya

murid menggunakan pelbagai kemahiran berfikir seperti menganalisis dll.

2 Aras Pengajaran yang Sesuai – Melaksanakan pengajaran-pembelajaran
bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid.

Gred Purata Sekolah 12.00 14.00 15.00 a. Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid.
[] [] [] b. Guru mempraktikkan murid untuk cepat memahami konsep dan menguasai
1C Sijil Pelajaran % Murid Lulus
Malaysia, 2.25 2.00 1.75 kemahiran asas.
Tingkatan 5 % Murid Memperoleh ‘A’ [] [] [] c. Guru memastikan murid mempunyai sikap mahu belajar.
Gred Purata Sekolah d. Guru mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan dan penguasaan
(SPM) 85.00 90.00 95.00
[] [] [] sesuatu kemahiran.
e. Guru memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas.
5.25 5.50 5.75 f. Guru memastikan ketepatan dan mempunyai pengetahuan yang terkini
[] [] []
mengenai isi kandungan mata pelajaran yang diajar dan penguasaan bahan
4.25 4.00
[] [] yang berkaitan.
g. Guru meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian murid

3.75 3 Insentif – Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan
[ ] menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

a. Guru memberitahu murid supaya belajar sampai ke universiti.

3

Petunjuk Prestasi Sasaran

Matlamat Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi
(KPI) AR]
[AR] [AR] b. Guru memberi ganjaran atau pujian kepada murid yang berusaha mencapai
kejayaan.

c. Guru memberi dendaan kepada murid yang malas belajar.
d. Guru memberi semangat supaya murid belajar bersungguh-sungguh.

4 Masa – Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid
mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru memberi
pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged
time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukkan
untuk mengajar).

a. Guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukan
untuk mengajar.

b. Guru memberi pelbagai latihan/kerja dan cukup masa untuk menyiapkan
latihan/kerja rumah.

c. Guru masuk kelas untuk mengajar tepat pada waktunya.
d. Guru keluar selepas mengajar tepat pada waktunya.

4

PERANCANGAN TAHUNAN 2018

Petunjuk Prestasi Sasaran
Utama
Matlamat Objektif (KPI) TOV OTR1 0TR2 ETR Inisiatif / Strategi
30.00 AR]
1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai [AR] [AR] Mengupayakan Guru Menggunakan Amalan Guru Berprestasi Tinggi
prestasi Bilik Darjah Tahap Penguasaan 90.00
Matematik Tingkatan 3 Minimum Sekurang- -- [] 1 Kualiti Pengajaran – Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah
yang tinggi (PBD) kurangnya ‘Tahap 3’ difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.
oleh semua
murid. 1B Pentaksiran % Murid Belum 50.00 - - 10.00 2 Aras Pengajaran yang Sesuai – Melaksanakan pengajaran-pembelajaran
Pusat Tingkatan Mencapai Tahap [] bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid.
3 (PT3) Penguasaan Minimum
Sekurang-kurangnya 3 Insentif – Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

% Murid Mencapai 0.00 - - 14.00 4 Masa – Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid
‘Tahap 6’ [] mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru memberi
30.00 50.00 70.00 pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged
% Murid Mencapai [] [] 90.00 time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukkan
Tahap Penguasaan [] untuk mengajar).
Minimum
Sekurang-kurangnya ‘E’ 70.00 50.00 30.00 10.00
[] [] []
% Murid Belum
Mencapai Tahap 2.00 6.00 10.00 14.00
Penguasaan Minimum, 3.50 [] [] []
‘F’ 80.00
5.00 3.00 2.50 2.00
% Murid Memperoleh ‘A’ 4.50 [] [] []

Gred Purata Sekolah 85.00 90.00 90.00
[] [] []
1C Sijil Pelajaran % Murid Lulus
Malaysia, % Murid Memperoleh ‘A’ 5.25 5.50 5.50
Tingkatan 5 [] [] []
(SPM)
4.25 4.00 4.00
Gred Purata Sekolah [] [] []

5

PELAN TAKTIKAL 2018

STRATEGI 1 Kualiti Pengajaran – Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami,
mudah dingati dan menyeronokkan murid.

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Tindakan jawab Hari / Sumber Kontingensi

Kekerapan

1 Bengkel Kerja Pembelajaran SU Panitia Januari Tiada Semua Guru Sasaran berupaya
Abad Ke 21 SU Panitia Matematik melaksanakan PdPc
Sepanjang Tiada yang menggunakan
2 Program Lesson Study bagi Tahun Semua Guru pendekatan PAK21
memantapkan Kaedah Matematik dengan BAIK.
penyampaian PdPc

3 Program Peer Coaching bagi SU Panitia Sepanjang Tiada Semua Guru
Pembangunan Tahun Matematik
Profesionalisme Diri Guru

4 Bengkel Kerja Pembinaan SU Panitia Februari Tiada / Guru Semua Guru
Item Kemahiran Berfikir Aras Cemerlang Matematik
Tinggi untuk Tujuan
Penyoalan dan Penilaian

6

PELAN TAKTIKAL 2018

STRATEGI 2 Aras Pengajaran yang Sesuai – Melaksanakan pengajaran-pembelajaran bersesuaian
dengan kebolehan dan keupayaan murid.

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Tindakan jawab Hari / Sumber Kontingensi

Kekerapan

1 Pembelajaran Secara SU Panitia Sepanjang Tiada Semua Peningkatan pencapaian
Berkumpulan (Setiap Tahun Kelas sasaran dalam ujian /
penilaian pengesanan.
kumpulan terdiri daripada
pelbagai tahap pencapaian)

2 Bengkel Pembinaan Modul SU Panitia Januari Tiada Semua Guru Sasaran menghasilkan
Latihan Matematik 3 Tahap – Matematik modul latihan

Asas, Pertengahan dan
Lanjutan

3 Kem Matematik bagi SU Panitia Mac RM500.00 Semua Peningkatan pencapaian
Meningkatkan Kemahiran Murid yang sasaran dalam ujian /
Asas penilaian pengesanan.
Gagal
(Markah 0 –

39 peratus)
merujuk
TOV

4 Kem Kecemerlangan SU Panitia April RM500.00 Semua Peningkatan pencapaian
Matematik bagi Meningkatkan Murid yang sasaran dalam ujian /
Kecemerlangan Pencapaian Berpotensi penilaian pengesanan.
Matematik
Cemelang
(Markah 70
– 100
peratus)

7

STRATEGI 2 Aras Pengajaran yang Sesuai – Melaksanakan pengajaran-pembelajaran bersesuaian
dengan kebolehan dan keupayaan murid.

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Tindakan jawab Hari / Sumber Kontingensi
merujuk
Kekerapan TOV

5 Bengkel Kerja Penandaan SU Panitia Julai Tiada Semua Guru Peningkatan keupayaan
sasaran dalam
Kertas Peperiksaan Matematik
penandaan kertas
peperiksaan

8

PELAN TAKTIKAL 2018

STRATEGI 3 Insentif – Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja
yang diberi.

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Tindakan jawab Hari / Sumber Kontingensi

Kekerapan

1 Hadiah Kecemerlangan Mata Penyelaras 2 Kali RM 200.00 Murid yang Peningkatan tahap minat
Pelajaran Matapelajaran Setahun memperoleh sasaran terhadap
A Matematik
Setiap (Pep. ½
Tingkatan Thn dan

Pep. Akhir Murid yang
Thn) memperolehi
lonjakan

markah

2 Mempamerkan tugasan yang SU Panitia Sepanjang Tiada Murid yang
boleh dijadikan contoh di Tahun menghasilkan
papan kenyataan / sudut mata tugasan yang

pelajaran cemerlang

3 Minggu Matematik SU Panitia Julai RM 300.00 / Semua murid
PIBG

4 Kem Motivasi Matematik – SU Panitia April RM 500.00 / Semua Murid
PIBG
Teknik Menjawab Soalan dll.

9

PELAN TAKTIKAL 2018

4 Masa – Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid mempelajari

STRATEGI sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru memberi pelbagai latihan dan
cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa

sepenuhnya seperti mana yang diperuntukkan untuk mengajar).

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Tindakan jawab Hari / Sumber Kontingensi

Kekerapan

1 Kelas Tambahan Petang SU Panitia Februari – RM 200.00 / Semua Murid Peningkatan
2 Kelas Tambahan Sabtu SU Panitia Oktober PCG Kelompok 3
pecapaian sasaran
Februari – RM 200.00 / Semua Murid dalam ujian
Oktober PCG Kelompok 1
dan 2 pengesanan
sebelum dan
selepas kelas.

3 Kelas Tambahan Cuti Sekolah SU Panitia Setiap Kali RM 500.00 / Semua Murid
Cuti Penggal PIBG

4 Jual Beli Kelas – Guru Tukar Guru Sepanjang Tiada Semua Guru Peningkatan peratus
Jadual dengan Guru Lain Berkenaan Tahun PdPc yang
Apabila Ada Urusan Kerja yang dijalankan bagi
Akan Terlibat Hari Berikutnya setiap kelas.

10

11


Click to View FlipBook Version