The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ช่างไฟฟ้า ขวดน้ำทำเป็นกระถางต้นไม้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yaya98547, 2022-09-05 09:46:00

ช่างไฟฟ้า ขวดน้ำทำเป็นกระถางต้นไม้

ช่างไฟฟ้า ขวดน้ำทำเป็นกระถางต้นไม้

รายงานโครงงานวทิ ยาศาสตร์
เรื่อง ขวดนำ้ ทำเป็นกระถางตน้ ไม้

โดย
1. นาย กรกฤต สงมึ รัมย์
2. นาย นาวนิ ทองสุข
3. นาย ธรี วัตน์ เฉลาภักตร์
4. นางสาวณฐั ณชิ า ทองบำเพ็ญ

ระดบั ประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) ปีพทุ ธ 2565
วลิ ัยการอาชพี มหาราช อาชีวคึกษาจังหวดั พระนครศรีอยุธยา

สำนักวานคณะกรรมการการศกึ ษา
กระทรวงคึกษาการ

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง

เรื่อง ขวดน้ำทำเปน็ กระถางตน้ ไม้

โดย
1. นาย กรกฤต สงมึ รัมย์
2. นาย นาวนิ ทองสขุ
3. นาย ธรี วตั น์ เฉลาภกั ตร์
4. นางสาวณัฐณชิ า ทองบำเพญ็

ครูทปี่ รกึ ษา
นางสาวอธชิ า ฉัตรยุทธนา

ช่อื โครงงาน ขวดนำ้ ทำเปน็ กระถางต้นไม้

ชอื่ ผู้จดั ทำ นาย กรกฤต สงมึ รมั ย์
นาย นาวนิ ทองสขุ
นาย ธรี วตั น์ เฉลาภกั ตร์
นางสาว ณฐั ณิชา ทองบำเพ็ญ

ครูท่ีปรกึ ษา นางสาวอธิชา ฉัตรยุทธนา
ปที ่จี ดั ทำปกี ารศกึ ษา 2565
สถานศึกษา วทิ ยาลัยการอาชพี มหาราช

บทคดั ย่อ

จากการศึกษางานวจิ ยั ในเร่อื งการประดิษฐก์ ระถางจากขวดพลาสตกิ ในปัจจบุ ันจำนวนประชากรของ
โลกได้เพิ่มมากกว่าเดิมข้นึ หลายเทา่ ตัว ประชากรทัว่ โลกประมาน 70,000 ลา้ นคน เม่ือมีจำนวนประชากรมาก
กย็ อ่ มต้องการทจ่ี ะใช้ทรัพยากรมาก ทำใหเ้ กดิ การเส่ือมโทรมของทรพั ยากรธรรมชาติ และเกิดปญั หาขยะ
ตามมา การย่อยสลายของขวดพลาสติกใชเ้ วลานานกวา่ 450 ปีต่อ 1 ชิน้ สมมตวิ า่ ใน 1 วนั ขวดพลาสตกิ จะ
ถกู ผลิตขนึ้ กี่ช้นิ หากถูกทงิ้ ใหเ้ ปน็ ขยะหรือกำจัดโดยวธิ ที ไี่ ม่ถกู ต้อง ความรา้ ยกาจของมันจะมีความประมาณ
มาก ขา้ พเจ้าเห็นความสำคญั ของปญั หาขยะพลาสติก จงึ ทำการวจิ ยั ในช้ันเรียนขน้ึ เพื่อนำขวดพลาสติกที่เหลือ
ใช้แล้วกลบั มาต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าสงเสริมรายได้ของพลาสติกเหล่าน้ันใหม้ คี ุณคา่ มากข้นึ และชว่ ยแก้ไข
สภาวะโลกรอ้ นไดด้ ้วย

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานสามารถบรรลุผลสำเรจ็ ได้ดี ด้วยความรว่ มมือจากผู้ปกครอง อาจารยแ์ ละเพื่อนๆ ผู้จัดทำ
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คณุ แม่ ของคณะผจู้ ัดทำที่ชว่ ยในการจัดหาขวดนำ้ ขอขอบคุณ อาจารยท์ ชว่ ยให้
คำปรกึ ษาแนะนำในการทำโครงงานครั้งน้ี ทำใหง้ านนีส้ ำเร็จไปดว้ ยดี

คณะผจู้ ดั ทำ

นายกรกฤต สงึมรัมย์
นายนาวนิ ทองสขุ
นายธรี วัตน์ เฉลาภกั ตร์
นางสาวณฐั ณชิ า ทองบำเพ็ญ

สารบญั หนา้

บทคดั ยอ่ ข
กติ ติกรรมประกาศ ค
สารบญั ง
สารบญั ตาราง จ
สารบญั รปู ภาพ 1
บทที่ 1 บทนำ 1
ทีม่ าและความสำคัญของโครงงาน 1
จดุ มงุ่ หมายของการการศึกษาคน้ ควา้ 1
สมมตฐิ านการศกึ ษาคน้ คว้า 1
ขอบเขตของการศึกษาคน้ คว้า 2
ตวั แปร 2
นิยามเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร 3
บทที่ 2 เอกสารทเ่ี กย่ี วข้อง 11
บทที่ 3 อุปกรณแ์ ละวิธกี ารศึกษาค้นคว้า 12
บทที่ 4 ผลการศกึ ษาคน้ ควา้ 13
บทท่ี 5 สรุปและอภปิ รายผลการศึกษาคน้ คว้า 13
สรุปผลการศึกษา 13
อภิปรายผลการศึกษา

ประโยชน์ทไี่ ด้รบั 13
ปญั หา/ขอ้ เสนอแนะ 13
บรรณานกุ รม 15
ภาคผนวก 16

บทท1ี่

บทนำ

ทมี่ าและความสำคัญของโครงงาน

ในปจั จบุ นั ความนยิ มการใช้ขวดพลาสตกิ ในการบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมมีเป็นจำนวนมาก เน่อื งจาก
สะดวกในการใชง้ าน หาง่ายและมีราคาถกู ผลติ ภณั ฑเ์ หล่านจ้ี ะทำใหเ้ กิดขยะมูลฝอยพลาสตกิ ซ่งึ เปน็ สาเหตุ
ประการหน่ึงท่กี ่อให้เกิดปญั หาส่งิ แวดลอ้ มและมีผลต่อสุขภาพอนามยั ขยะมีปรมิ าณเพิม่ ขน้ึ ทุกปี เพราะสาเหตุ
จากการเพมิ่ ขึน้ ของประชากร การขยายตวั ทางเศรษฐกจิ และอตุ สาหกรรม นับเป็นปญั หาที่สำคัญของชุมชนซงึ่
ต้องไดร้ ับการแก้ไขการประดิษฐก์ ระถางตน้ ไมจ้ ากขวดพลาสตกิ สามารถทำได้ง่าย เนอ่ื งจากขวดพลาสติกมี
รปู ทรงแปลกใหมส่ ะดุดตา สามารถนำมาประดิษฐ์ได้เลยโดยไมต่ ้องแตง่ เติม หรือดัดแปลง เปน็ เศษวัสดุเหลอื ใช้
ที่หาไดง้ า่ ยทั่วไป และวิธที ำไม่ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม ดึงดูดความสนใจน่ามอง ลดพืน้ ที่
ในการเพาะปลูก สามารถนำไปตกแตง่ สวนหลงั บา้ น รัว้ รอบ ๆ บ้านหรอื ตามต้องการ เป็นการนำขยะพลาสติก
กลับมาใชใ้ หม่ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สุด เปน็ การลดภาวะโลกรอ้ น ลดปริมาณการเผาขยะทำให้ลดแกส็ พิษใน
อากาศ และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบั วสั ดุเหลอื ใช้ไดด้ ้วย

จดุ มงุ่ หมายของการศึกษาคน้ คว้า

ประหยดั งบ แล้วชว่ ยใหพ้ ้ืนที่ทเ่ี ก็บขวดน้ำสะอาดขึน้ เช่นโรงเรียนข้างถนนเป็นต้น

นยิ ามเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร

ขวดนำ้ ขนาด 600 มลิ ลลิ ติ ร ถึง 1.5 ลติ ร

ขอบเขตการศึกษาคน้ คว้า
โครงงานวิทยาศาสตร์น้ีเป็นโครงงานประเภทประดษิ ฐ์ (invention project) เพื่อประหยดั

คา่ ใช้ในการซอ้ื กระถางต้นไม้และนำขวดนำ้ ทเี่ ป็นขยะมาใชใ้ หเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ

บทท่ี 2
เอกสารทีเ่ กยี่ วข้อง
แนวคิด ทฤษฎี
โครงงานเร่ืองขวดน้ำทำเป็นกระถางตน้ ไม้

ขวดน้ำกระถางต้นไม้

ขวดพลาสตกิ กลายเป็นปญั หาใหญเ่ มอื่ พบวา่ ขวดพลาสติกที่กลายเป็นขยะน้ันมีปรมิ าณเยอะทเี ดียว
จะชวนมาเปลี่ยนขยะใหเ้ ปน็ ประโยชนด์ ้วยไอเดยี DIY ขวดนำ้ พลาสติกเปน็ กระถางตน้ ไม้ทำเอง กระถางตน้ ไม้
จากขวดพลาสติก ทงั้ แบบตัง้ พนื้ และแบบแขวน ซ่ึงวิธีทำนั้นก็คลา้ ย ๆ กนั เร่มิ จากนำขวดพลาสติกมาตดั เป็น
รูปทรงตามท่ีตอ้ งการ จากน้นั กต็ กแต่งใหส้ วยงามตามใจชอบ จะเพ้นท์สี ติดจมูก ติดตา ให้เหมือนหน้าสตั ว์
น่ารัก ๆ ก็ได้

วสั ดุอุปกรณ์ บทที3่
อุปกรณแ์ ละวิธีการศึกษาคน้ ควา้
1.คัตเตอร์
3.ขวดนำ้ 2.เชอื ก
4.กรรไกร

ขน้ั ตอนและวิธกี ารดำเนินงาน

1. หาขวดนำ้
2. ลา้ งให้สะอาด
3. นำคตั เตอร์ตัดขวด
4. แลว้ เจาะรใู ต้ขวด 4-7รู
5. เจาะรู 2 รเู พ่อื ใสเ่ ชอื กแขวน
6. นำเชือกมาร้อยรแู ล้วมดั เชือก

บทที่ 4

ผลการศึกษาค้นควา้

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การประดิษฐก์ ระถางต้นไมจ้ ากขวดพลาสติกสามารถทำไดง้ ่าย เน่อื งจากขวดพลาสติกมรี ูปทรงแปลก
ใหมส่ ะดดุ ตา สามารถนำมาประดิษฐไ์ ด้เลยโดยไม่ต้องแต่งเติม หรือดดั แปลง เป็นเศษวสั ดุเหลอื ใช้ ทหี่ าได้ง่าย
ทั่วไป และวิธีทำไมย่ ากจนเกินไป มคี วามคงทนแข็งแรง สวยงาม ดึงดดู ความสนใจน่ามอง ลดพ้ืนทใ่ี นการ
เพาะปลูก สามารถนำไปตกแต่งสวนหลังบา้ น ร้ัวรอบ ๆ บ้านหรือตามต้องการ เป็นการนำขยะพลาสตกิ กลับมา
ใช้ใหม่ให้เกดิ ประโยชน์สงู สุด เป็นการลดภาวะโลกรอ้ น ลดปริมาณการเผาขยะทำให้ลดแกส็ พิษในอากาศ และ
เป็นการเพ่ิมมูลคา่ ให้กบั วัสดุเหลอื ใชอ้ ีกด้วย

บทท่5ี
สรปุ และอภปิ รายผลการศกึ ษาค้นควา้

จากการประดษิ ฐก์ ระถางจากขวดพลาสตกิ สรปุ ผลไดว้ ่าเป็นการสร้างสรรคผ์ ลงานตามจินตนาการ ลด
ภาวะขยะพลาสตกิ ลดพนื้ ที่ในการเพาะปลูก มีความสวยงาม และสามารถนำมาใชเ้ ป็นกระถางปลูกต้นไมไ้ ด้
เป็นอยา่ งดี

ประโยชนท์ ี่ได้รับจากโครงงาน

1.ฝกึ ความคดิ สร้างสรรค์
2.ฝึกการทำงานเป็นทีม
3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.ร้จู กั วางแผนการทำงาน
5.ฝกึ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
6.ฝึกสมาธิ
7.ประหยดั พนื้ ท่ีการเพาะปลกู

ปัญหาในการดำเนินงาน

1.การใช้อปุ กรณใ์ นการตดั ขวดพลาสตกิ ไม่เหมาะสม ทำให้ตัดไม่ไดต้ ามรูปทรงท่ีต้องการ
2.ขวดพลาสตกิ บางชนดิ มีความหนามากทำใหต้ ดั เปน็ รปู ทรงลำบาก

การแก้ไขปัญหา

1.ใช้อปุ กรณ์ท่ีหลากหลาย
2.ใชอ้ ุปกรณ์ใหเ้ หมาะสมกับขวดพลาสติก

ขอ้ เสนอแนะ

1.ควรใช้วัสดธุ รรมชาตมิ ามาทดแทนขวดพลาสตกิ ในการบรรจอุ าหารและเครอื่ งดม่ื เพื่อเป็นการลด
ขยะจากขวดพลาสติก เปน็ การลดปัญหามลพิษ

2.ควรนำขวดพลาสตกิ ไปใชป้ ระโยชนใ์ นดา้ นอื่น ๆ อีกด้วยในปจั จุบันความนยิ มในการใช้ขวดพลาสติก
ในการบรรจอุ าหารและเคร่อื งดื่ม เปน้ จำนวนมากเน่ืองจากหาง่ายและมีราคาถูกการทำกระถางต้นไม้จากขวด
นำ้ ซงึ่ เปน็ การประดิษฐ์ส่ิงของโดยการนำมารีไซเคลิ ให้เกดิ ประโยชนแ์ ละสามารถใช้งานไดโ้ ดยการประดิษฐท์ ไ่ี ม่
ตอ้ งลงทุนมากและเปน็ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่

บรรณนุกรม
โครงงานขวดน้ำทำเปน็ กระถางตน้ ไม้

https://www.slideshare.net/Songsak1/ss-45051323

ขวดนำ้ ทำเป็นกระถางตน้ ไม้

https://images.app.goo.gl/XQ9Nfp1WxmNt7LMbA

วธิ ีทำกระถางตน้ ไม้
https://www.nestlepurelife.com/th/th-th/how-to-make-a-plant-pot

ภาคผนวก
ภาคกจิ กรรมการศึกษาทดลอง
ขัน้ ตอนท่ี 1

วาดโครงใช้ปากกามาร์คเกอร์สีดำ วาดในสว่ นหวั และใบหขู องหมขี ้วั โลกลงบนขวดน้ำขนาดใหญ่
*อยา่ ลมื เผือ่ พืน้ ท่ีแนวลกึ ให้เพียงพอสำหรับใส่ต้นไม้ท่ตี ้องการปลกู *

ขน้ั ตอนท่ี 2

ใช้กรรไกรตดั ขวดตามรูปหมีข้ัวโลกทว่ี าดไว้ ข้ันตอนนส้ี ามารถขอใหค้ ุณพ่อคณุ แมช่ ว่ ยไดเ้ น่อื งจาก
พลาสตกิ มเี น้ือแขง็ ทำใหต้ ัดยาก

ขน้ั ตอนที่ 3

ลงสี

ใช้พกู่ ันระบายสีด้านนอกขวดด้วยสอี ะครลิ คิ (สีขาว) จนทั่ว จากนน้ั พักให้แห้ง และลงสีซ้ำๆ 1-2 คร้งั
ตามความเหมาะสม

ขน้ั ตอนที่ 4

ตกแตง่

เขา้ สชู่ ว่ งการตกแตง่ หมขี ั้วโลกแล้ว! หลังจากทท่ี าสีแห้งเรียบรอ้ ยแล้ว ใชป้ ากกามาร์คเกอรส์ ดี ำวาด
รายละเอยี ดเพ่มิ เตมิ ตามท่ตี ้องการ เช่น หู ตา ปาก จมูกและหนวด

ขน้ั ตอนท่ี 5

ปลูกต้นไม้

นำตน้ ไมท้ ่ีเตรยี มไว้ใสล่ งในกระถางหมขี ั้วโลก หรือใส่ดินและเมล็ดพนั ธุ์ท่ตี อ้ งการปลกู ลงในกระถางหมี
ข้ัวโลก พรอ้ มดูวธิ ีการปลูกตามพืชแตล่ ะชนดิ ให้ถกู ต้อง


Click to View FlipBook Version