The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

น.ส ศรัณยา ทองมา.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saranya Thongma, 2022-06-11 08:04:44

น.ส ศรัณยา ทองมา.

น.ส ศรัณยา ทองมา.

การจดเลคเชอร์

คำนำ

หนงั สอื อิเล็กทรอนกิ ส์ คอื การ
นาเอาขอ้ มลู จากระบบการทา
เอกสารปกตมิ าจดั ทาเป็ นหนงั สอื ท่ี
อา่ ผา่ นโปรแกรมลแั อพพลิเคชนั่ ใน
ระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ จงึ เรียกวา่
หนงั สืออิเล็กทรอนกิ ส์ (E-Book)

นางสาวศรณั ยา ทองมา
2565

สารบญั

ชอื่ เร่ือง หนา้

แบ่งหวั ขอ้ ยอ่ ย 2
ทำ Mind Map 3
วำดรปู ประกอบ 4
ใชส้ ีเนน้ คำสำคญั 5
ทำตำรำงเปรยี บเทียบ
ใชว้ ิธีจดเลคเชอรแ์ บบ Cornell 6
7

1

การจดเลคเชอรค์ งเป็ นเรื่องท่ีหลายๆ คนไมช่ อบ
เพราะตอ้ งจดใหไ้ ว อา่ นงา่ ย แถมตอ้ งนา่ อา่ นดว้ ย
หยบิ โทรศพั ทม์ อื ถือมาถา่ ยรปู สไลดเ์ อาสะดวกกวา่
เห็นๆ แตร่ หู้ รือไมว่ า่ กำรจดเลคเชอรด์ ว้ ยมือนนั้
ช่วยใหเ้ รำเขำ้ ใจเน้ือหำไดด้ ีกวำ่ เพราะเนอื้ หา

เหลา่ นน้ั จะผา่ นกระบวนการวิเคราะหค์ าและ
ความหมาย และสรปุ ออกมาเป็ นถอ้ ยคาของเราเอง

รอู้ ยา่ งนแี้ ลว้ มาดู
วิธีจดเลคเชอรใ์ ห้
สวยและนา่ อ่านกนั

ไดเ้ ลย

2

จดเลคเชอรโ์ ดยแบง่ เนอ้ื หาออกเป็ นหวั ขอ้
ใหญ-่ ยอ่ ยลดหลนั่ กนั ไป
ไมว่ า่ จะเป็ นการใช้ Bullet points
หรือตวั เลข วธิ นี เี้ หมาะมากสาหรบั เนอ้ื หาท่ี
มรี ายละเอยี ดเยอะ เร่ืองทม่ี ลี าดบั ขน้ั ตอน
และการแบ่งแยกประเภทของสง่ิ ตา่ งๆ
ขอ้ ดขี องการจดเลคเชอรว์ ธิ นี ค้ี ือ อา่ นงา่ ย
ชว่ ยใหเ้ ราจบั ประเด็นสาคญั ไดด้ ี

3

2. ทำ Mind Map

การจดเลคเชอรด์ ว้ ย Mind Map ชว่ ยใหเ้ ราเขา้ ใจ
โครงสรา้ งและความสัมพันธ์ของแต่ละส่ิงไดด้ ี
เหมาะมากสาหรับเนื้อหาที่มีรายละเอียดเยอะ
และแตล่ ะประเด็นมคี วามสมั พนั ธเ์ ชอื่ มโยงกนั
ขอ้ ดีของการจดเลคเชอร์วิธีนี้คือ ช่วยใหเ้ รา
เขา้ ใจเน้ือหาไดด้ ีข้ึน เพราะเห็นความเช่ือมโยง
ของแตล่ ะหวั ขอ้ รวมถึงยงั ชว่ ยใหจ้ ารายละเอียด
ไดม้ ากขนึ้ เนอ่ื งจากมลี กั ษณะเป็ นรปู ภาพ

4

3. วำดรปู ประกอบ

การจดเลคเชอรพ์ รอ้ มวาดรปู ประกอบ ชว่ ยใหเ้ ราจดเลคเชอร์
ไดเ้ ร็วขนึ้ เพราะไมต่ อ้ งจดเป็ นขอ้ ความยาวๆ วิธีนยี้ งั รวมไป
ถึงการใชส้ ญั ลกั ษณแ์ ละตว้ ยอ่ ตา่ งๆ ดว้ ย เชน่ ลกู ศร
เครื่องหมายมากกวา่ -นอ้ ยกวา่ ฯลฯ
วธิ ีนเ้ี หมาะมากสาหรับเร่ืองทเี่ กี่ยวกบั ตาแหนง่ และ
สว่ นประกอบของส่งิ ตา่ งๆ เชน่ การวาดภาพเซลลแ์ ละอวยั วะ
ภายในของส่งิ มชี วี ติ การวาดภาพสถาปัตยกรรม การวาด
ภาพชนิ้ สว่ นเคร่ืองจกั ร ฯลฯ
ขอ้ ดีของการจดเลคเชอรว์ ธิ ีนคี้ ือ กลบั มาอา่ นงา่ ย ไมต่ อ้ งจด
เยอะ เพราะดรู ปู ก็เขา้ ใจ จางา่ ย และยงั ชว่ ยใหเ้ ราสนกุ กบั การ
เรียน เพราะนอกจากความรแู้ ลว้ ยงั ไดเ้ ลคเชอรส์ วยๆ อีก
ดว้ ย

5

4. ใชส้ ีเนน้ คำสำคญั

การจดเลคเชอรด์ ว้ ยปากกาสตี า่ งๆ เป็ นวิธี
จดเลคเชอรใ์ หน้ า่ อา่ นท่ีนยิ มและทาไดง้ า่ ย
ทีส่ ดุ เหมาะกบั เนอ้ื หาทกุ รปู แบบ
ขอ้ ดขี องการจดเลคเชอรว์ ธิ ีนคี้ อื เลคเชอร์
นา่ อา่ น มสี สี นั ชว่ ยใหจ้ างา่ ยมากขน้ึ แตก่ ็
ควรระวงั ไมใ่ ชห้ ลายสี หรือใชส้ เี ยอะเกนิ ไปจน
หาคาท่สี าคญั จริงๆ ไมเ่ จอ

6

5. ทำตำรำง
เปรยี บเทียบ

วิธนี ช้ี ว่ ยใหเ้ ราเขา้ ใจความเหมอื นและแตกตา่ ง
ของหลายๆ สงิ่ เหมาะมากสาหรบั การ
เปรียบเทยี บของหลายๆ สง่ิ ทีม่ คี วามเหมอื น
หรือแตกตา่ งกนั
ขอ้ ดขี องการจดเลคเชอรว์ ธิ ีนค้ี ือ ชว่ ยใหเ้ รา
เห็นภาพรวมของสง่ื เหลา่ นน้ั ไดช้ ดั เจนขน้ึ และ
สามารถแยกสง่ิ ที่มรี ายละเอยี ดคลา้ ยกนั ได้
โดยไมส่ บั สน

7

6. ใชว้ ิธีจดเลคเชอร์
แบบ Cornell

วิธจี ดเลคเชอรแ์ บบ Cornell เป็ นวธิ หี นงึ่ ทเ่ี ริ่มนยิ มมากขนึ้
เร่ือยๆ โดยเฉพาะในหมนู่ กั ศึกษามหาวทิ ยาลยั เพราะตอ้ ง
จดประเด็นสาคัญสาหรับอภปิ รายและคน้ ควา้ เพิ่มเตมิ
มากกวา่ จดรายละเอยี ดของเนอื้ หา
วิธจี ดเลคเชอรแ์ บบ Cornell
จะแบง่ กระดาษออกเป็ น 3 สว่ น
– สว่ นแรก ทางดา้ นขวา ไวจ้ ดประเด็นสาคัญ และ
รายละเอียดระหวา่ งเรียน
– สว่ นที่ 2 ทางดา้ นซา้ ย ไวจ้ ดขอ้ สงสยั คาถาม คาสาคญั
สาหรบั ทบทวนภายหลงั
– สว่ นท่ี 3 ทางดา้ นลา่ ง ไวจ้ ดสรปุ ประเด็นสาคญั สนั้ ๆ
หรือสิ่งท่เี ราคิดวิเคราะหไ์ ด้

ผจู้ ดั ทา

ช่ือ นำงสำวศรณั ยำ ทองมำ
ช่ือเลน่ บีม
ชน้ั ปวส.1/ทธด/1

Saranya Thongma
0611271558


Click to View FlipBook Version