The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จิราวรรณ หนูโหนด 023 ส1/2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แผ่นพับเลขานุการ

จิราวรรณ หนูโหนด 023 ส1/2

เรียนจบแลว้ ทำงำนอะไร คุณสมบตั ิ อำจำรยใ์ นแผนก

งานเลขานุการ 1.ระดับ ปวช. นางอารมย์ วรภักด์ิ
พนักงานประชาสัมพนั ธ์ หวั หน้าแผนกวชิ าการเลขานุการ
งานสารบรรณ สำเร็จการศกึ ษาระดบั มธั ยมศกึ ษาปีที่3
งานธรุ การในสว่ นธรุ การตา่ งๆ (ม.3 หรือเทียบเท่า) นางจารวุ รรณ จิตรสคุ นธ์
พนักงานจดั เกบ็ เอกสาร ครปู ระจำแผนกวชิ าการเลขานกุ าร
พนักงานต้อนรบั มคี วามประพฤตเิ รียบรอ้ ย
ธุรกจิ ส่วนตัว ฯลฯ นางสาวสุจนา ไชยรตั น์
2.ระดับ ปวส. ครอู ัตราจา้ งแผนกวชิ าการเลขานุการ
เรียนจบแลว้ ตอ่ ปริญญำะไร
สำเรจ็ การศึกษาระดบั ประกาศนยี บตั ร นางหน่งึ ฤทัย แก้วสุข
มหาวิทยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธริ าช (ปวช3.)หรือระดบั มัธยมศกึ ษาปีท6ี่ (ม.6หรอื เทยี บเทา่ ) ครอู ัตราจ้างแผนกวชิ าการเลขานุการ
มหาวิทยาลยั ศิลปากร
มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์ มีความประพฤเรียบรอ้ ย นางสาวประกายฉัตร ขวญั แก้ว
มหาวิทยาลยั มหดิ ล ครอู ัตราจา้ งแผนกวิชาการเลขานกุ าร
มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย หลกั ฐานทีใ่ ชใ้ นการสมัคร
มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์
- ใบแสดงผลการเรยี น(รบ.1)หรอื ใบรบั รองการเป็น
นักเรียนฉบับจริงพรอ้ มสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบยี นบ้านของผสู้ มัครจำนวน 1 ฉบบั
- สำเนาบัตรประชาชนของผสู้ มัครจำนวน 1 ฉบบั
- รปู ถ่ายขนาด 2 นวิ้ จำนวน 2 รปู

คาขวญั แผนก กิจกรรมในแผนก

รักษาความลบั ขานรับนโยบาย วิทยาลยั เทคนิคกระบ่ี
คลงั สมองของนาย บริการได้ประทบั ใจ
แผนกเลขานุการ

Secretary


Click to View FlipBook Version