The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ainin Safiyya, 2021-12-22 20:00:33

Ebook ainin & anissa

Ebook ainin & anissa

MPU23052:

SAINS TEKNOLOGI DAN

KEJURUTERAAN DALAM ISLAM
KAEDAH FIQH &
PERANANNYA DALAM
SAINS TEKNOLOGI DAN

KEJURUTERAAN

Biodata Penulis:

Penulis bernama Nureen Ainin Safiyya dan
akrab dipanggil dengan nama Ainin. Penulis
dilahirkan di Sarikei, Sarawak pada 18 April
2002. Penulis merupakan anak bongsu dari
pasangan Abdul Kadir dan Fatimah Hashim.

Nurul Nur-Anissa atau nama samarannya,
Nisa dilahirkan di Bintulu, Sarawak pada 3
November 2002. Merupakan anak perempuan
dari pasangan ayahanda Azeman dan Ibunda

Hamimah.

i

PENGHARGAAN

‫ِبْس ِم ِهَّللا الَّرْحَم ِن الَّرِح يِم‬

Alhamdulillah hirrabbil'alamin, kami merafakkan sepenuh rasa kesyukuran
kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya, dapat kami menyelesaikan tugasan
ini dengan penuh jayanya. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada Puan

Shakinah binti Mustapha, Pensyarah Matapelajaran Sains Teknologi dan
Kejuruteraan dalam Islam (MPU23052) di atas kesudian beliau memberi tugasan

ini kepada kami. Beliau juga banyak membantu kami sepanjang proses
pembentukan tugasan ini berlaku.Pelbagai ilmu yang dapat kami rungkai sepanjang kami menyiapkan tugasan ini.
Sejajar dengan anjakan paradigma dalam era globalisasi ini, begitulah

dominannya peranan pendidik di negara ini untuk merungkai pelbagai ilmu
pendidikan di muka bumi ini. Pada dewasa kini, pelbagai pembangunan dari

segenap sudut begitu pesat terbina, begit
ulah juga pembangunan dalam bidang

pendidikan. Justeru itu, para pendidik haruslah tergolong dalam orang yang
sentiasa menyaingi peradaban zaman yang begitu hebat. Sebelum mengundur diri,

terimalah serangkap mutiara kata dari kami sebagai renung-renungan dan
selamat beramal.

"Ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya,
maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat."

ii

Hasil Pembelajaran

MENGHUBUNGKAITKAN MINDA INGIN
TAHU DENGAN PRINSIP SYARIAH, ETIKA

DAN KAEDAH FIQH DALAM BIDANG
SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Objektif Pembelajaran

MENERANGKAN PENGERTIAN
KAEDAH FIQH
MEMBINCANGKAN PERANAN KAEDAH
FIQH

iii

KANDUNGAN

Halaman

i) Pengenalan 1

ii) Pengertian 2

iii) Peranan - peranan Kaedah Fiqh 3

iv) Kesimpulan 4

v) Latihan pengukuhan 5

Rujukan 6

iv

Pengenalan

Kaedah fiqh merupakan satu prinsip umum
yang dijadikan sebagai satu panduan umum

dalam pembinaan hukum-hukum Islam
apabila masalah-masalah baharu yang
memerlukan keputusan hukum yang cepat.
Prinsip umum ini membolehkan sesuatu
masalah baharu yang timbul diselesaikan
dengan mudah mengenai hukumnya yang
sebenar melalui rujukan kepada sumber-

sumber hukum lain.

1

Pengertian Kaedah Fiqh

Kaedah fiqh ialah gabungan daripada dua perkataan bahasa Arab,
iaitu qawaid dan fiqh. Qawaid daripada kata jamakqaidah yang
bermaksud asas rumah, tapak atau prinsip. Fiqh pula bermaksud
kumpulan kaedah atau formula bagi menentukan hukum sesuatu

perkara atau isu.Menurut istilah syarak, kaedah fiqh ialah sesuatu hukum yang
secara umumnya terpakai kepada kebayakan masalah-masalah cabang.

Dalam istilah perundangan pula, kaedah fiqh disebut sebagai
‘principle’, namun dibentuk dalam perkataan yang amat ringkas dan

padat di samping mempunyai makna yang luas bagi merangkumi
semua masalah cabang atau furu’ yang berkaitan dengannya. Ulama'
mentakrifkan kaedah fiqh sebagai kaedah-kaedah hukum bersifat
umum yang diambil daripada dalil-dalil al-Quran dan hadis. Kaedah-
kaedah tersebut menjadi asas kepada kaedah yang dapat disesuaikan
dengan semua juz’iyyah atau menjadi cabang dalam perbahasan ilmu

fiqh sahaja.2

Peranan-peranan Kaedah Fiqh

1. MEMUDAHKAN PEMAHAMAN TERHADAP HUKUM-
HAKAM UNTUK DIGUNAPAKAI DALAM PERSOALAN

SAINS TEKNOLOGI & KEJURUTERAAN

SETIAP PERSOALAN BAHARU YANG TIMBUL DALAM KAJIAN SAINS,
TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN BOLEH DIRUJUK KEPADA AL-QURAN DAN
HADIS SERTA KAEDAH FIQH BAGI MENENTUKAN SESUATU HUKUMNYA YANG

TIMBUL.

2. MEMBANTU MANUSIA KHUSUSNYA PARA SAINTIS,
TEKNOKRAT DAN JURUTERA UNTUK MENYELESAIKAN

PERSOALAN YANG MELIBATKAN ISU-ISU DALAM
BIDANG SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

KAEDAH FIQH TELAH MEMBANTU SAINTIS, TEKNOKRAT DAN
JURUTERA UNTUK MENGENAL PASTI DAN MENYELESAIKAN ISU

DALAM OPERASI MEREKA.3. MENYEDIAKAN KEPERLUAN HUKUM-HUKUM YANG
MENYELURUH BAGI MENANGANI ISU-ISU KECIL DALAM

BIDANG SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

HUKUM-HUKUM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM KAEDAH FIQH
SANGAT SESUAI UNTUK MENJAWAB SEGALA PERSOALAN TENTANG

CABANG ATAU SAMPINGAN YANG TIMBUL DALAM PERKARA
BERKAITAN BIDANG SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN. 

3

Kesimpulan

Peranan kaedah fiqh ialah memudahkan pemahaman
terhadap hukum untuk digunapakai kepada persoalan
sains teknologi dan kejuruteraan. Contohnya, setiap
persoalan yang baru dalam kajian sains teknologi dan
kejuruteraan boleh dirujuk kepada kaedah fiqh bagi
menentukan hukum. Peranan yang kedua, membantu

manusia khususnya para saintis, teknorat dan
jurutera untuk menyelesaikan persoalan yang
melibatkan isu-isu sains dan teknologi, kaedah ini bagi
menjadikan operasi dalam penyelidikan mendapat
rahmat dan berkat Ilahi. Selain itu juga, menyediakan
keperluan hukum-hukum yang menyeluruh bagi
menangani isu-isu kecil dalam sains teknologi dan

kejuruteraan.

4

Latihan pengukuhan

1.Apakah kaedah fiqh?
2.Kaedah fiqh ialah gabungan daripada dua

perkataan Bahasa Arab. Apakah dua
perkataan tersebut?
3.Nyatakan 1 contoh peranan kaedah fiqh.

5

Rujukan:

1) BAB 5:KAEDAH FIQAH DALAM SAINS TEKNOLOGI
DAN KEJURUTERAAN (dem2s2dis2017.blogspot.com)
2) kaedah fiqah dalam sains teknologi dan
kejuruteraan (huna4074.blogspot.com)
3) Nota pdf
4) KONSEP KAEDAH FIQH DAN 3 PERANAN KAEDAH
FIQH: 4. KESIMPULAN (arisjke.blogspot.com)
5) KONSEP FIQH DAN PERANAN KAEDAH FIQH
(konsepkaedahfiqh.blogspot.com)

6

Politeknik Mukah (Sarawak).
KM 7.5, Jalan Oya 96400 Mukah Sarawak.
No Tel, : 084-874 001. No Faks, : 084-874 005.

https://anyflip.com/zujtn/fmju


Click to View FlipBook Version