The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

עלון 01 חודש תשרי קרית נטפים

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Yael chen Lama, 2019-10-07 08:17:09

גליון 01 קרית נטפים חודש תשרי

עלון 01 חודש תשרי קרית נטפים

‫לישוב‬‫יומ הולדת‪37‬‬

‫וצחי דניאל‬ ‫תהילה‬ ‫ויהודה לוי‬ ‫רעות‬
‫להולדת הבנ‬ ‫מזל טוב‬ ‫להולדת הבנ‬ ‫מזל טוב‬

‫מוריה ועדיאל‬ ‫ואייל מגורי‬ ‫צופנת‬ ‫מזאלופטיורב ולחיהיולמדתנקהרבית‬
‫מזל טוב להולדת הבת‬ ‫להולדת הבנ‬ ‫מזל טוב‬ ‫מזלקרנטוובאלביהושלידגתההיבנ‬

‫‪2‬‬‫קובגרלואכדניטברבדימלרבוראנבוכליבאא–עימאבבדויבמרהבוורמטבפכדאלברקייבושערומממכוטנמרייכייביהגמחנאדימיבעבובומנאיניקלאבייממאורימרשונמייכענויטהאמלהללשיבלברשאירוייבובמשכעינמביננמפרגרבבנדקראלורוייכמיתהברממהוצררלכובמיבהדאחיבמיבהנגרונרמבובניווכרדאכהייייבעויאומדממהרלטהבבלוובויאאאיריאהובופמימכיריהטירזדלמאננאדבבינריאהויכמימשנעמלוובקזשבררמוישואאבביוכיארירלחגומוימכימכיאישיבמונמממאיהויבבאמתמויאאוייפוריממרעשונית‬

‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫‪3‬‬ ‫שבט יהודה בדוחק?‬
‫קשה‪ ,‬קשה לקומ ל ליחות‪ .‬השינה המאוחרת והיקיצה המוקדמת גורמימ לכ לבקש עוד כמה רגעימ של תנומה‪ .‬אולמ לפתע הוא בא‪ ,‬בכבודו‬
‫ובעצמו‪ ,‬רבי ומורי בימימ אלה‪ ,‬רבי יהודה הלוי‪ ,‬וגוער בי בנחת‪" :‬ישנ אל תרדמ ועזב התלהלהכ הרחק מדרכי אדמ‪ ...‬מה לכ נרדמ קומ קרא אל‬

‫אלוהיכ"‪ .‬טוב‪ ,‬טוב רבי ומורי‪ ,‬חלילה‪ ,‬איני בורח מה' כיונה נביאינו ע"ה‪.‬‬
‫אני קמ ולובש את בגדי ומזדרז החוצה‪ ,‬ובחוצ צינת הבוקר‪ .‬ריח האדמה והתחדשות הבריאה במלא תוקפה‪ .‬הכוכבימ יימו משמרתמ‪ ,‬פזורימ‬
‫ברקיע‪ ,‬מאירימ ומבהיקימ כאבני חנ‪ .‬אני מתבוננ ונזכר בדברי מורי ורבי‪" :‬הקצ לראות שמיו ואת מעשה אצבעותיו והבט אהלי מרומיו תלויימ‬

‫בזרועותיו וכוכבימ חותמיו פתוחי אצבעותיו"‬
‫קשה‪ .‬קשה היא התפלה והתחינה‪ .‬חכמינו הראשונימ כנראה מלאכימ היו‪ ,‬הלא מכל פינה שבמחזור ה ליחות תראה תחינה ודמע‪ ,‬מו"ר כתב‪:‬‬
‫"דמעות תזיל עינכ ותתחרט על פשעימ והתחננ למול קונכ ואל תתחר במרעימ‪ "...‬דמעות אמרת רבי‪ ,‬הלא אני אינ בליבי אפ לא התרגשות קלה‪.‬‬
‫בטח לא כפי שכתבת במקומ אחר‪" :‬למענכ תפדה חרדימ נדהמימ" זה לא נאמר עלי‪ ,‬לי יותר מתאימ המשפט הקודמ "עוררה גבורתכ להקיצ‬

‫נרדמימ"‪ .‬או "פדה עמ לכ הומה וכאלמ דומה"‪.‬‬
‫כיצד היו רבותינו הראשונימ מ וגלימ לפתוח ליבמ? שמא לב אבנ לי ולא לב בשר?! איכ אפשר להתחננ בלב שלמ ובאהבה? כיצד כתבת מו"ר‪:‬‬

‫"ואתחננ לפניו‪ ,‬ובתחינה אתענג‪ .‬ובקעו דמעי ענניו‪ ,‬ומתקו מצופ ופנג"‪.‬‬
‫אני נכנ אל בית הכנ ת ואט אט ההרגשה משתנית‪ ,‬קולות נעימת ה ליחות חודרות בי‪ ,‬אני אוחז במחזור ה ליחות‪ ,‬ומתחיל‪" :‬קמתי‬
‫באשמורת לבקש על עוני ונפשי שחרחורת מפני רוב זדוני‪ "...‬קולו של החזנ מפליג וככ גמ מחשבותיי‪ ,‬והזיכרונות צפימ‪ ...‬האירועימ מאשתקד‪,‬‬
‫ומשנימ שעברו‪ ,‬ואפ אחורה מככ‪ ,‬מתגלגלימ בראשי‪ ,‬אני מרגיש צורכ להתפלל‪ -‬להתפלל על עמ ישראל‪ ,‬שיזכה לאחוז בארצ בכל כוחו‪ ,‬וישלח‬

‫מזור וארוכה לחולימ והכואבימ‪ ,‬שיחזק כל לב שבור ויגנ על כל חלש‪ .‬שיצילנו מכל אויבינו מבית ומחוצ‪.‬‬
‫והחזנ עונה כנגדי "שבט יהודה בדוחק ובצער‪"...‬‬

‫והלב מבקש הוא להתפלל על המשפחה שלי‪ ,‬על הישוב שלי‪ ,‬רבש"ע זכנו שנראה כל אחד במעלת חברו ולא בח רונו‪ ,‬ונזכה להדגיש תמיד את‬
‫המאחד ולא המפריד‪ ,‬ות יר ממנו קנאה שנאה ותחרות‪ .‬שלא יינזקו חלילה‪ ,‬ויזכו לפרנ ה טובה‪ ,‬ויזכו לעינ טובה‪ .‬ושה' ישמור את הילדימ‬
‫המתוקימ‪ ,‬וישגיח עליהמ כבבת עינו‪ ,‬ואל יראה להמ שומ צער ח"ו‪ .‬שייתנ ה' חנ אישה על בעלה‪ .‬ויזכו לנחת בחייהמ‪ .‬שיחזקמ ה' בתורה‬
‫ובתפלה‪ .‬שייתנ להמ ה' עצה ותבונה‪ .‬שישמרמ מ כנת הדרכימ ומחולאימ‪...‬‬
‫והחזנ אפ הוא עונה לקראתי "רחמנא אדכר לנ קימה דאברהמ רחימא"‬
‫אני מרגיש צורכ להתחננ על ילדי‪ ,‬שיחונ אותמ ה' בדעת‪ ,‬שישמור על בריאותמ‪ ,‬ושלא יינזקו ח"ו‪ .‬שיזכה אותי ה' לתת להמ כפי צורכמ‪.‬‬
‫והחזנ מתחננ לעומתי "אלהינו שבשמימ חמל עלינו ועל טפינו ועל עוללינו"‬
‫אני רוצה להתפלל על אשתי שישמור אותה ה' בבריאות הגופ והנפש‪ ,‬שתהא חזקה‪ ,‬שאראה אותה תמיד בעינ טובה‪ ,‬וישלח לה ה' ברכה‬
‫במעשה ידיה‪.‬‬

‫אני מבקש לבקש על עצמי‪ .‬על בריאות גופי ותקינות אברי‪ .‬אני מבקש על דעתי שלא אכשל ולא אכשיל‪ .‬שאזכה לראות כל אדמ בעינ טובה ולא‬
‫אקנא באפ אדמ‪ .‬שאזכה לשעבד את ליבי לה'‪ ,‬ולא ליצרי או לדעת בני אדמ‪ .‬שי לח לי ה' על חטאי ויזכה אותי לתקנמ‪ .‬שיחזקני ויאמצני‬
‫בני יונות‪ .‬שחיי יהיו מלאי תוכנ ולא ריקימ ודלימ‪.‬‬

‫קשה‪ ,‬קשה שאינ מ פיק זמנ לפנות אליכ‪ .‬יש לי כל ככ הרבה מה לומר לכ וגמ טוב לי ככ להישענ עליכ‪ .‬אבל מחוגי הזמנ אצימ להמ אל העתיד‬
‫ומזרזימ אותי לשאר יומי‪ .‬עכשיו אני מבינ את דרישת מורי ורבי‪" :‬דומ ליל והכבד ואחר שחר‪ ,‬מבוא עדי יתרצה עבד בתחנוניו אלי רבו וישפוכ‬

‫דמ לב וכבד ויגיד נגעי לבבו ויתייחד העובד עמ המלכ במ בו"‪.‬‬
‫ברכה לשנה החדשה‬

‫שנה חדשה‪ -‬התחלות חדשות‪ .‬כל התחלה טומנת בתוכה כוחות חדשימ ורעננימ‪ ,‬שיכולימ להצמיח בריאה חדשה‪ ,‬טובה יותר‪ ,‬מתוקנת יותר‪.‬‬
‫בכל התחלה יש גמ אתגרימ חדשימ ומדרגות גבוהות יותר‪.‬‬

‫אנו תפילה שה' יזכנו בכוחות חדשימ וטובימ‪ ,‬ייתנ לנו למצוא את הטוב שבכל אחד מאיתנו ויזכה כל אחד ואחת בבריאות הגופ‪ ,‬בפרנ ה טובה‬
‫ובשמחת הלב‪ .‬אכי"ר‪.‬‬

‫תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה‬
‫הרב נתנאל עובד | רב הישוב‬

‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫‪4‬‬ ‫חברימ וחברות יקרימ‪,‬‬
‫השנה החולפת הייתה שנה מלאת מחשבה‪ ,‬עשיה‪ ,‬התפתחות והרבה הרבה למידה מצידנו כמזכירות חדשה‪.‬‬

‫תודה על ה בלנות מצידכמ בתהליכ הזה‪ ,‬ותודה על פירגונימ ועל ביקורת כשצריכ‪.‬‬
‫תחילתה של שנה מעוררת תמיד תחושות של תקווה ואמונה שהשנה שנפתחת תוביל להמשכ צמיחה בכל‬
‫המעגלימ שאליהמ אנו משתייכימ‪ :‬במשפחה‪ ,‬בקהילה ובמדינה בכללותה‪ .‬התקווה והאמונה מבו ות היטב‪ .‬הנ‬
‫מבו ות על ההכרה בכוח שיש לנו כפרטימ וכקהילה‪ ,‬כוח שברוכ ה' בא לידי ביטוי מעורר התפעלות במהלכ‬
‫השנה האחרונה‪ ,‬בהתגיי ות ובהתנדבות לטובת הישוב בקרב תושבימ רבימ‪ ,‬בהיקפימ שאינ להמ כמעט תקדימ‬
‫באפ ישוב‪ ,‬ובדרכימ שונות ומגוונות‪ .‬את העוצמות שיש בישוב הזה למדתי להכיר מקרוב בשנה החולפת‪ ,‬ואני‬
‫גאה להשתייכ לישוב כמו שלנו‪ .‬השנה הקרובה מזמנת לנו התפתחויות וגדילה בתחומימ שכבר הושקעו בהמ‬
‫הרבה מאמצימ בשנה החולפת‪ ,‬כמו גמ בתחומימ נו פימ‪ .‬בעזרתכמ‪ ,‬התושבימ‪ ,‬בעזרת צוות העובדימ המשובח‬
‫שיש לנו בישוב‪ ,‬שנדמה כאילו נבחר בפינצטה בשביל ליצור לנו מארג עובדימ מתואמ‪ ,‬מקצועי ומשתפ פעולה כל‬

‫ככ‪ ,‬ובעזרת ה'‪ ,‬נמשיכ לעשות ולהצליח‪ ,‬לקדמ את הישוב שלנו‪ ,‬ונראה כולנו ברכה בעמלינו‪.‬‬
‫שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולמ‪.‬‬
‫אודליה מינ | יור המזכירות‬

‫בתנופת עשייה ‪ -‬למענ התושבימ‬

‫עברה שנה מאז בחירתה של המזכירות וראשית אנחנו מבקשימ להודות לכל השותפימ לדרכ והעובדימ המ ורימ שמ ייעימ לצמיחה מתמדת‬
‫של היישוב‪.‬‬

‫בשנה האחרונה נו פו ליישוב‪ ,‬כ‪ 18-‬משפחות חדשות לשמחתנו‪ .‬התכנונ של פרוייקט המדורגימ נמצא בשלבימ ה ופיימ ואנו מקווימ שנראה‬
‫בקרוב את הדחפורימ עובדימ בשטח‪ ,‬כשבמקביל יחל שלב השיווק ויתקיימ ערב חשיפה‪.‬‬

‫עברנו תהליכ ממוקד ומוצלח שבו נרשמ מ פר שיא של מתעניינימ ונבחרו כ‪ 80-‬מתנדבות ומתנדבימ לועדות היישוב השונות‪ ,‬שפועלות לאורכ‬
‫כל השנה בהצלחה מרובה‪.‬‬

‫המזכירות גיי ה רכזת קהילה שעשייתה המבורכת מורגשת היטב והביאה להגדלה משמעותית מאוד של שיעור השתתפות התושבימ באירועי‬
‫התרבות‪.‬‬

‫לאחר תהליכ ארוכ גוי ה רכזת נוער‪ ,‬שהשקעתה ורצינותה ניכרת לעינ כל‪ ,‬הנ בבני הנוער הצעירימ והנ בבוגרימ‪.‬‬
‫בשנה האחרונה נחנכו ביישוב מ פר מבנימ ומתקנימ חדשימ‪ :‬מגרש כדורגל )שחב"ק(‪ ,‬מגרשי פורט ואמפי משודרגימ‪ ,‬מעונ חדש ומקווה‬

‫משופצ‪ ,‬שבקרוב ייערכ טק חנוכה רשמי שלו‪.‬‬
‫השנה נפתח גנ ילדימ רביעי ביישוב ואנו פועלימ כדי לקבל הרשאה לבנייה בטווח הזמנ הנראה לעינ כדי לבנות לו מבנה קבע‪.‬‬
‫בימימ אלה אנו דנימ במ פר הצעות שהוגשו לתפעול של המכולת במתכונת שונה ומשודרגת מהמפעיל הראשונ ואנו תקווה שבתוכ זמנ קצר‬

‫נוכל לברכ על המוגמר‪.‬‬

‫נאחל לכל תושבי ותושבות היישוב שנה מבורכת ומלאה פעילות ועשייה‪.‬‬
‫מזכירות הישוב‬

‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫חברימ יקרימ‪,‬‬

‫בשעה טובה העלונ הישובי חוזר! בעז"ה בכל ראש חודש תקבלו את העיתונ בכל רשתות המדיה ובשחור לבנ בתיבות הדואר‪.‬‬
‫תודה ליעל חנ על כל העזרה‪.‬‬

‫לאחר קיצ עמו בפעילות קהילתית‪ ,‬יימנו את חודש אלול עמ פרויקט מוצלח‪ :‬מדרשת אלול לנשימ‪.‬‬
‫שמחנו מאוד לראות את הנשימ שהגיעו והצטרפו לשיעור‪.‬‬

‫תודה לאורחות המיוחדות שהגיעו לשתפ את יפורנ‪ ,‬למרימ רביע המק ימה שהגיעה לחזק אותנו בבחירה בחיימ‪ ,‬בחירה בראיה הטובה‪ ,‬ותודה לרב‬
‫עובד על שיתופ הפעולה תמיד בשמחה ובנועמ עמ היוזמות הקהילתיות‪.‬‬
‫נכנ ה שנה חדשה ויצאנו ל יור בחברונ‪.‬‬

‫הטיול היה מרוממ מאוד‪ .‬זכינו במדריכ מקומי‪ ,‬אורי ארנונ‪ ,‬שחברונ מוכרת לו ככפ ידו‪ .‬אורי יפר לנו על אביו נעמ ארנונ‪ ,‬על אומצ ליבו לחקור את‬
‫מערת המכפלה ולשמר בחברונ ישוב יהודי‪.‬‬

‫הכרנו אנשימ עמ ערכימ‪ ,‬תושבי חברונ המדהימימ‪ ,‬אנשי אמת עמ ערכימ של הכנ ת אורחימ‪ ,‬אומצ‪ ,‬מאור פנימ‪ ,‬אהבת ארצ ישראל‪ ,‬אהבת תורת ה'‪.‬‬
‫בימימ אלו אנחנו עובדימ על תוכנית שנתית יחד עמ ועדת חברה וקהילה ‪ .‬משמרימ את הדברימ הטובימ ‪ ,‬משפרימ ומו יפימ הפתעות חדשות ‪.‬‬
‫בעזרת ה' מתוכננימ בשנה זו יורימ וטיולימ קהילתיימ נו פימ‪ ,‬בתקווה שיו יפו תוכנ וחיבור בינ חברי הקהילה‪.‬‬

‫אני רוצה להגיד תודה לכל הקהילה על פירגונ ואהבה‪ ,‬ולאחל לכולכמ שנה טובה מלאה בעשיה‪ ,‬חיפוש משמעות‪ ,‬מלאה באור ושמחה בריאות ובשורות‬
‫טובות‪.‬‬

‫גמר חתימה טובה‬
‫מיכל יהודה‪ ,‬רכזת חברה וקהילה‬

‫תושבי קרית נטפימ היקרימ!‬

‫אנו נמצאימ במציאות ביטחונית מורכבת‪,‬‬
‫חמא עזה מנ ה לדחופ כל הזמנ את חמא איו"ש להפר את האיזונ היח י באזורינו ובמקביל יש נכונ לעכשיו חו ר יציבות בממשלה‬

‫בישראל‪.‬‬
‫השילוב של הדברימ הזה נותנ את אותותיו )ישנה מגמת עליה בכלל איו"ש( בשטח ויכולה להיווצר מציאות ביטחונית חדשה ומאתגרת‪.‬‬

‫זכינו שבישוב שלנו יש צוותימ אורגנימ שיכולימ לתת מענה לכל תרחיש!‬
‫צוות כוננות ‪ -‬מתאמנ באופנ דור ומקצועי על תרחישי קיצונ הקשורימ לטרור על כל גווניו‬

‫צוות צח"י‬
‫נותנימ מענה מקצועי בשלל ארועי קיצונ לאו דווקא ביטחוניימ יש להמ את כל הכלימ המקצועיימ ללוות את התושבימ ולעדכנמ אונ ליינ‬

‫צוות כוננ רפואי‬
‫נותנימ מענה רפואי מקצועי לכל תרחיש יש ברשותמ ציוד מלא‪.‬‬

‫הצוותימ האלו עובדימ באופנ יעיל ואיכותי בשוטפ‬
‫אכ על כל אחד ואחת מאיתנו יש לנהוג במשנה זהירות ע"מ להבטיח את בטחונינו‬

‫הנחיות כלליות‪:‬‬

‫‪ -‬לשמור בחיוג מהיר את המ ' חירומ שלי ‪0534-200-555‬‬
‫מ ' זה נועד לדיווח אירוע ביטחוני בלבד!!!‬

‫‪ -‬להכני לחיוג מהיר מ ' של מוקד מועצה לארוע ביטחוני‪/‬ת‪.‬ד וכו' בכל מקומ ברחבי המועצה ‪1208‬‬
‫‪ -‬רצוי שבכל משפחה יהיה לפחות אוחז נשק אחד ע"מ שיוכל "להגנ בגיזרתו" אמ וכאשר יצטרכ להגיב‪.‬‬

‫‪ -‬לפני שינה ‪ /‬יציאה מהבית יש לנעול הכל‬
‫‪ -‬רצוי לא להשאיר מפתח בחוצ )היצירתיות במקומ המ תור של המפתח לוקה בח ר(‬
‫‪ -‬במידה וילדיכמ מגיעימ לפניכמ הביתה יש לתדרכ אותמ לנעול את הדלת ולא לפתוח לזרימ )ק"ו אמ יש אתר עמ פועלימ ב מוכ(‬
‫‪ -‬ציר הביטחונ נועד לרכב ביטחונ יש המונ מקטעימ עמ שדה ראייה מוגבל ולא פעמ כמעט וקרתה תאונה עמ ילדימ באופניימ ‪ -‬אנא תדרכו‬

‫את ילדכמ בנושא‪.‬‬

‫התנהגות נכונה בארוע ביטחוני בישוב‬

‫‪-‬נעילת דלתות ‪,‬חלונות ‪ ,‬תרי ימ‬
‫‪ -‬לכבות אורות בבית ובמקביל להדליק בחצר‬

‫‪ -‬הכנ ת משפחה לחדר הפנימי ביותר‬
‫‪ -‬ישיבה מתחת לגובה החלונ‬

‫‪ -‬הכנ ת פלאפונ זמינ )הודעות עדכונ ישלחו מצוות צח"י ובמקביל יבקשו מכמ לעדכנ שהכל ב דר(‬
‫‪ -‬להשאר רגועימ ולשדר ביטחונ לילדימ‬

‫‪ -‬להשמע לכלל ההוראות וההנחיות דרכ הפלא'‬
‫חשוב!‬

‫מי שלא מקבל הודעות ביטחוניות שיפנה לשי לוי שיכני אותו לקבוצה‪.‬‬

‫התנהגות נכונה בנהיגה‬
‫‪ -‬נעילת דלתות וחלונות לפני היציאה מהישוב‬
‫‪ -‬במידה ומנ ימ לח ומ את הרכב יש להתחמק בזהירות דרכ השול או ברוור ‪ /‬במידה ומתנגשימ בכמ מאחור ואתמ רוצימ להתרשמ מהנזק‬
‫יש לצאת עמ המפתח ולא להשאיר ב וויצ'‪.‬‬
‫‪ -‬אינ לתדלק עמ מפתח ב וויצ'‬
‫‪ -‬אינ למלא אויר בגלגלימ בתחנת דלק כאשר הרכב מונע‬
‫‪ -‬אינ לעצור עמ רכב מונע בצידי הדרכימ מכל יבה שהיא‬
‫זה המקומ לבקש ליחה ומחילה אמ חלילה פגעתי במישהו במישרינ או בעקיפינ‬ ‫‪ -‬רצוי לוודא שיש מטפ ברכב‬
‫שנתבשר רק בבשורות טובות‪.‬‬
‫אלדד מנצור | רבש"צ קרית נטפימ‬

‫‪6‬‬ ‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫מהנעשה בתחזוקה‪.‬‬

‫השנה האחרונה הייתה שנה מלאה בעשייה‪ ,‬מעבר למעונ החדש‪ ,‬בנייה של המדשאה באמפי החדש‪ ,‬מקווה חדש‪ ,‬מגרש חדש‪ .‬בכל‬
‫הפרוייקטימ צוות התחזוקה היה מעורב ככל שנדרש‪ .‬בנו פ צוות התחזוקה ממשיכ בעבודה השוטפת‪ .‬צוות התחזוקה משקיע‬
‫כמחצית מזמנו לניקוי הישוב‪ ,‬נשמח שלקראת השנה החדשה כל אחד ישתדל לשמור על ישובנו נקי ובככ אנחנו נוכל להשקיע יותר‬

‫בפיתוח וטיפוח הישוב‪.‬‬
‫נאחל לכולנו שנה טובה‪.‬‬

‫יונתנ פטו י | מנהל תחזוקה‬

‫בשעה טובה פתחנו את שנת הלימודימ תש"פ! מרגש לפתוח עמ הילדימ וההורימ שנה חדשה נו פת‪.‬‬
‫ערב לפני היומ הראשונ‪ ,‬חגגנו את חנוכת המעונ החדש‪ ,‬בנוכחות ראש המועצה יו י דגנ‪ ,‬מפקחת המעונ רבקה קליינ‪ ,‬חברי‬

‫המזכירות‪ ,‬בעלי תפקידימ בישוב‪ ,‬הורימ וכמובנ הילדימ‪.‬‬
‫לקראת פתיחת השנה החדשה הצטרפו אלינו מטפלות חדשות‪ ,‬מנו ות ומקצועיות‪ ,‬וכלל הצוות –הוותיק והחדש‪ -‬עברו השתלמות‬

‫מטעמ המועצה‪ ,‬שע קה בנושאימ של חינוכ‪ ,‬ביטחונ ובטיחות‪ ,‬להעשרה והעצמה‪.‬‬
‫אנו תקווה שנצליח בשנה זו לחנכ‪ ,‬לטפל‪ ,‬לגדל באהבה את הילדימ והתינוקות שהופקדו לטיפולנו‪.‬‬
‫** ובהזדמנות זאת‪ -‬אמ את טודנטית או נערה מגיל ‪ 18‬ומעלה‪ ,‬שפנויה בימי שישי ומעוניינת להצטרפ אלינו למשימה החשובה‬

‫והמ פקת הזאת‪ -‬מוזמנת ליצור קשר! ‪052-8109403‬‬

‫שנה טובה!‬
‫מיכל וצוות המעונ‬

‫גמר חתימה טובה וחג וכות שמח!‬ ‫עצות קטנות לעידוד הקריאה אצל ילדימ‪:‬‬
‫עידית אפרימ | מנהלת פריה‬ ‫* שבו יחד עמ הילדימ בזמנ הקריאה וחבקו אותמ‪.‬‬

‫ילדימ רוצימ תשומת לב של ההורימ‪.‬‬
‫הקריאה תתחבר אצלמ למגע נעימ עמ ההורה‪.‬‬
‫* קיראו עמ הילדימ ל רוגינ‪ .‬משפט אתמ ומשפט הילדימ‪ .‬דפ אתמ ודפ הילדימ‪.‬‬
‫כמות גדולה של טק ט יכולה להלחיצ ילדימ שלומדימ לקרוא‪.‬‬

‫חלוקת הקריאה תוריד מהמ את הלחצ‪.‬‬
‫* בזמנ הקריאה יחד‪ ,‬הצביעו על המילה עמ האצבע‪.‬‬
‫הילדימ יחברו את הצליל שהמ שומעימ למילה שהמ קוראימ‪.‬‬
‫* קיבעו שעת קריאה כל המשפחה יחד‪ .‬גמ ההורימ‪.‬‬
‫הילדימ יראו שהקריאה חשובה לכמ ושהיא חלק מאורח החיימ שלכמ‪.‬‬
‫* בואו עמ הילדימ ל פריה ושבו וקיראו להמ יפור יחד‪.‬‬
‫הקריאה והביקור ב פריה תתחבר אצלמ לבילוי מהנה עמ ההורה‪.‬‬

‫‪--------------‬‬
‫ב וכות ה פריה תהיה גורה‪.‬‬
‫מוזמנימ להגיע עמ הילדימ ל פריה ולהצטייד ב פרימ לחג‪.‬‬

‫‪--------------‬‬
‫מזכירה שיש אתר ל פריה ‪netafim.library.org.il - -‬‬
‫ובו אתמ יכולימ לראות אילו פרימ חדשימ הגיעו‪ ,‬וגמ לבדוק את מצב השאלות ה פרימ האישי שלכמ‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫‪8‬‬ ‫גמר חתימה טובה‬
‫וועדת תרבות תורנית‬

‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫‪9‬‬ ‫מדור "הכר את‪ "...‬בכל חודש נעשה הכירות עמ עמ אחד מצוות העובדימ של היישוב‬
‫והחודש קבלו את רוני בנ עטר בת השירות החדשה שנכנ ה אלינו בתחילת שנה‪.‬‬

‫היי רוני ברוכה הבאה לישוב שלנו‬
‫אז קיבלו את פנייכ ?‬

‫שהגעתי ליישוב זכיתי לקבל יח אוהב וחמ מכל הקהילה ‪ ,‬ארוחות טעימות ‪ ,‬אירוחימ בשבתות‪..‬‬
‫מאיפה את מגיעה אלינו ?‬

‫אני מגיעה מכרמי צור שנמצא בינ קריית ארבע חברונ לגוש עציונ‪.‬‬
‫איכ מתנהל יומ טיפו י שלכ ‪?.‬‬
‫היומ הטיפו י שלי הוא‪..‬‬

‫אני קמה בבוקר ויוצאת לתקנ בוקר ברבבה בגנ השפתי יחד עמ רחלי אריה‪,‬‬
‫לאחר מכנ חוזרת ליישוב לדירה‪,‬‬

‫ונותנת את הזמנ לעצמי לגיטרה ולקמנצ'ה )כינור פר י(מנגנת ויוצרת‪.‬‬
‫אחר ככ הנוער המדהימ של היישוב תמיד קופצ להגיד שלומ ולשבת בדירה‪ ,‬ובחלק מהימימ יש פעילות בבית נוער‪.‬‬

‫מהמ התוכניות שלכ לקראת השנה החדשה ?‬
‫התוכניות שלי בשירות לקראת השנה החדשה‬

‫זה להיות אוזנ קשבת ומקומ מחבק ואוהב לכל ילד בנוער‪.‬‬
‫ליצור שיח משמעותי ומעמיק‪,‬‬
‫ולהראות לנוער את כל הכוחות‬
‫שנמצאימ בו‬

‫ויחד להוציא כוחות אלו מנ הכוח אל הפועל בצורה הכי טובה שיש‪.‬‬
‫תארי את תפקידכ בשלוש מילימ‬
‫לאהוב‪ ,‬לקבל ‪ ,‬להיות‪.‬‬
‫דמות השראה שלכ‬

‫הדמויות שכרגע נותנות לי השראה המ חברימ שלי הלל ללומ ועמית בר לב ז"ל שנהרגו לפני חודשיימ וחצי בתאונת דרכימ‪.‬‬
‫וחיה עדינה חברה שלי שנפטרה גמ היא השנה בחודש תמוז‪.‬‬

‫בכל יומ מאז שהמ אינמ עוד איתי אני לוקחת מתכונתהימ הטובות ומנ ה להחיות אותמ בתוכי‪.‬‬
‫המ היו אנשימ בלי פוזות בלי חארטות ‪..‬אנשימ של תכל ‪ ,‬של אמת של שמחה‪,‬של תורה ושל אהבת הזולת בלי לה תכל על‬

‫חיצוניות ודברימ שטחיימ‪.‬‬
‫וואלה ישר לתוכ הלב של האדמ‪ .‬ככה בפשטות לאהוב אותו מהלב ומהנשמה‪.‬ובכל צומת שעומדת מולי והתלבטות אני ישר חושבת‬

‫מה המ היו עושימ‪,‬‬
‫ומנ ה להעזר בהמ גמ כשהמ לא כאנ איתי‪.‬‬

‫תודה רבה !‬
‫ל יומ נברכ אותכ שיהיה לכ שנת שירות משמעותית‬
‫מלאת עשיה ‪ .‬שיתופ פעולה עמ כל גורמי הקהילה ‪ .‬במיוחד עמ הנוער‬

‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫מה חדש במערכת החינוכ?‬

‫שלומ רב‪,‬‬
‫הורימ‪ ,‬ילדימ ומחנכימ‪ ,‬חשוב מאוד שתכירו את מוקד ‪ 105‬החדש‪.‬‬
‫המוקד זמינ ביומ ובלילה‪ ,‬ותפקידו אחד‪ :‬להעניק הגנה על ילדימ ונוער ברשת‪.‬‬
‫לפגיעה ברשת‪ ,‬לחרמות‪ ,‬להונאות ייבר‪ ,‬למצוקות נפשיות או לכל יטואציה אחרת שגורמת בל לילדימ ומקורה ברשת‪ ,‬המוקד‬

‫החדש מעניק מענה יעיל ומיידי‪.‬‬
‫המוקד מאויש בנציגימ של משרד החינוכ‪ ,‬שעובדימ בשיתופ פעולה מלא עמ בתי ה פר ומשטרת ישראל‪ ,‬והמ זמינימ בשעה זו‬

‫ממש עבורכמ‪.‬‬
‫חלק מהפניות שמתקבלות מחייבות התערבות משטרתית מיידית‪ .‬חלקנ המכריע מטופלות על ידי נציגות שפ"י של המשרד‪,‬‬

‫ובמקרימ רבימ נכנ בית ה פר לתמונה ונעשה שותפ מלא לטיפול באירוע‪.‬‬
‫לצערנו‪ ,‬רבימ מהתלמידימ לא ידברו על זה‪ .‬המ ייחשפו לבריונות רשת‪ ,‬יחוו חוויה קשה‪ ,‬אולמ יישמרו את שעבר עליהמ לעצממ‪.‬‬
‫אנו מחויבימ לשימ לב לתלמידימ הללו; לשוחח איתמ‪ ,‬ולעודד כל בית פר לראות במוקד ‪ 105‬כלי שימושי‪ ,‬זמינ וחשוב מאינ כמוהו‬

‫לטיפול בכל אירוע ואירוע‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שמואל אבואב‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫בברכה‪,‬‬
‫וועדת חינוכ‬

‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫‪11‬‬ ‫וועדת חינוכ רואה חשיבות רבה בהונ האנושי שקיימ בינ התושבימ בתחומימ מגוונימ‪ .‬לכנ השקנו את‬
‫פרוייקט מאז"ה )מעבירמ את זה הלאה( שיכלול‪:‬‬
‫קור ימ יעוברו ע"י תושבי הישוב‬

‫שיעורי תגבור לתלמידי תיכונ בדגש על תלמידי תיכונ הניגשימ לבגרות‬
‫יצירת אווירת לימוד ע"י יוע בינ תלמידי הישוב הבוגרימ לצעירימ ! לכל אחד יש את התחומ שבו הוא חזק ויכול ללמד אחרימ‪.‬‬

‫לכנ כל מי שמוכנ להעביר קור בנושא שלדעתו אחרימ ירצו להיתרמ מידיעותיו מוזמנ להגיש מועמדות לניהול קור ‪.‬‬
‫וועדת מאז"ה תבחנ את הצורכ והעניינ שיש לתושבימ בקור זה ובמידה ויש צורכ נבנה ביחד את הקור ‪.‬‬
‫בשביל הצלחת פרוייקט זה אנו צריכימ את שיתופ הפעולה של תושבי הישוב‬

‫ניתנ לפנות לזהבה גמזו ‪ 052-4799494‬ישר כח לפרויקט מאזה‬

‫זהבה גמזו‪ .‬אייל מגורי ‪ .‬איתמר חתוכה ‪.‬צופית בלומ ישר כח גדול לצוות פרוקיט מאזה על שיתופ פעולה פורה‪.‬‬
‫והוצאה לפועל של קור ימ מעשירימ‬

‫הורימ יקרימ שלומ רב‬
‫אחרי חופש עמו ומלא פעילויות וטיולימ אנחנו לקראת תחילתה של שגרה מבורכת אותה ניצור בע״ה יחד עמ הנערימ‪.‬‬

‫במהלכ החופשה יצאנו למ פר פעילויות ונהננו מאוד‪:‬‬
‫אירוע פתיחת קיצ‪ :‬פתיחת קיצ חגיגית בקאנטרי בשערי תקווה‪ .‬נהננו משחייה לילית ולאחריה צפינו במופע "מתבגרימ" ואכלנו ארוחת ערב‬

‫מפנקת‪.‬‬
‫פעילות פתיחה והיכרות עמ אדר הרכזת‬
‫פארק המימ מימדיונ‪ :‬יומ גיבוש לבנות הנוער ולבנימ‪.‬‬
‫טיול קיצ‪ :‬טיול יומיימ חוויתי בגוש עציונ‪ .‬מ לולימ מיוחדימ בגוש עציונ‪ :‬אמת הביאר‪ ,‬נחל הפירימ‪ ,‬דרכ האבות‪.‬‬
‫ארוחות משותפות‪ ,‬לינת שטח‪ .‬אטרקציות שוות בחוות ארצ האיילימ‪ :‬האומגה הגדולה בארצ! פארק חבלימ וקיר טיפו ‪ .‬בנו פ התפנקנו בערב‬

‫פונדו מגבש של נוער קרית נטפימ‪.‬‬
‫מתגלגלימ להעניק‪ :‬בחלקו הראשונ של היומ התנדבנו ועזרנו בעבודה חקלאית ולאחר מכנ התכנ נו לארוחת צהריימ מרוכזת בגני יהושוע שמ‬
‫גמ היה טק ובו הכריזו על הזוכימ בתחרות ה יפור הקצר של נוער השומרונ ובו שתי נציגות מוכשרות מהנוער שלנו זכו והביאו כבוד גדול‬

‫לנוער קרית נטפימ! ברכות לרביד אריה הזוכה במקומ הראשונ ולתמר מינ במקומ השני!‬
‫יומ לימוד ה‪ 4-‬לנוער השומרונ‪ :‬יומ לימוד לנוער השומרונ התקיימ בישוב יקיר בתשעת הימימ‪ .‬שיעורימ‪ ,‬דנאות‪ ,‬לימוד בחברותות ושיחה‬

‫מרכזית‪ .‬ארוחת צהריימ וכיבוד קל הוגש במהלכ היומ‪ .‬היה מחזק ומרוממ‪.‬‬
‫ערב גיבוש "פויקה"‪ :‬התפנקנו בערב שיח וגיבוש אשר במהלכו בישלנו יחד פויקה‪.‬‬

‫פעילות פתיחה עמ רוני בת השירות‬
‫פרוייקט " ליחות עוגיות"‪ :‬מניינ ליחות של הנוער בלילה‪ .‬לאחר מכנ ישבנו להתפנק עמ קפה ועוגה‪ .‬שמחנו לגלות את הצד הערכי בנוער‬
‫וההירתמות שלו למענ הפרויקט על אפ השעה המאוחרת‪ .‬בהזדמנות זו נזמינ אתכמ‪ ,‬קהילה יקרה‪ ,‬להצטרפ אלינו בימי חמישי‪ .‬חיזוק של‬

‫הקהילה יתרומ הרבה למענ הצלחת הפרויקט אשר מעניק לנערימ ערכ מו פ בימי חודש אלול‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬חשוב לעדכנ שב״ה הצטרפה אלינו רוני בנ עטר בת שירות מק ימה המגיעה אלינו מגוש עציונ ובחרה להקדיש את שנת השירות שלה‬
‫בינ היתר לנוער קרית נטפימ‪ .‬רוני תתמקד בעיקר בעבודה עמ הנוער הצעיר כמובנ בליווי צמוד ויחד איתי‪ .‬ויחד עמ זאת תעבוד גמ עמ כלל‬

‫הנוער‪ .‬נאחל לה בהצלחה רבה!‬
‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫במ גרת שגרת הנוער‪,‬‬
‫תהיה פגישה שבועית פעמיימ בשבוע ) פעמ לנוער צעיר )ז׳‪-‬ח׳( ופעמ לנוער הבוגר )ט‪-‬יב׳(‪ .‬מטרתנ של הפגישות השבועיות הינה ליצור‬
‫שיח פורה ומעשיר הינ הנערימ‪ ,‬להכווינ אותמ למטרות‪ ,‬לע וק בעניינימ אשר בוערימ בקרבמ ולהוביל את הנוער למנהיגות ולנוער פעיל‬

‫בחברה‪.‬‬
‫בנו פ לפגישות באמצע השבוע תיערכ פגישה נו פת בערבי שישי‪.‬‬
‫נוער צעיר‪ -‬משפחה מארחת ‪ -‬בב בינ משפחות הנוער הצעיר אשר כל ערב שישי תארח את שכבת ז׳‪-‬ח׳ משפחה אחרת בערב שישי ותשמש‬

‫להמ כמקומ מפגש לשעה‪-‬שעתיימ‪.‬‬
‫מצורפ קישור להרשמה ל בב‪.‬‬
‫נוער בוגר‪-‬שיחת ערב שבת‬

‫כל ערב שישי בעז״ה תיערכ שיחה לנערימ ע״י מתנדבימ מהיישוב אשר יעבירו שיחה בכל תחומ אליו מתחברימ ואוהבימ וחושבימ שהנוער‬
‫יתעניינ בו‪.‬‬

‫בהזדמנות זו אבקש הירתמותכמ למענ הצלחתו של הפרויקט‪ .‬בעבר שלחתי את הקישור בקבוצות הוואצאפ השונות והתנדבו אנשימ מדהימימ‬
‫אכ עדיינ לצערי לא מ פיק‪ .‬ב ופו של דבר מטרתינו המשותפת היא ל פק לנערימ גמ תכנימ ערכיימ ולהרחיב להמ אופקימ במגוונ רחב של‬

‫תחומימ‪ .‬הנערימ צמאימ לשיחות הללו‪.‬‬
‫אשמח לשיתופ פעולה בעניינ‪.‬‬

‫בנו פ‪ ,‬בכל חודש תהיה פעילות שיא‬
‫שמטרתה לצאת קצת מהשגרה ולפנק את הנערימ‪ .‬כמובנ בהקשר לאותו חודש ו ביב מעגל השנה‪.‬‬

‫תאריכימ של פעולות שיא לתקופה הקרובה שכדאי לשריינ‪:‬‬
‫‪ - 6.10‬יור ליחות בירושלימ‬

‫‪ 10.10‬פעילות כני ה שכבת ז' לנוער‬
‫‪ 24.12‬מ יבת חנוכה‬

‫מעבר בינ נוער צעיר לבוגר והצטרפותמ של כיתות ז׳ לנוער ‪ -‬כידוע‪ ,‬במשכ כחצי שנה הנוער היה ללא ליווי של רכז נוער מ יבות כאלו‬
‫ואחרות‪ ,‬דבר שיצר חו ר שגרה מאוזנת במ גרת הפעילות‪ .‬כמו כנ‪ ,‬אני נכנ תי לתפקיד רכזת הנוער בתקופת החופש הגדול‪ ,‬תקופה מלאה‬
‫בטיולימ‪ ,‬אטרקציות ופעילויות אשר מטבע הדברימ לא התאפיינה כתקופה בעלת שגרה דירה‪ .‬על כנ ‪ ,‬לאחר התייעצות עמ הגורמימ‬
‫הרלוונטימ מהיישוב ומהמועצה הוחלט שכיתות ז׳ יכנ ו לנוער בעז״ה בתאריכ ‪ 10.10‬בפעילות פתיחה מושקעת ומכבדת‪ .‬על מנת לתת זמנ‬

‫לנוער להכנ לשגרה דירה ולאחר שתקומ מועצת נוער באופנ מ ודר שבינ היתר תקבע חוקימ לחדר הנוער‪ ,‬תורנות ניקיונ וכ׳ו‪.‬‬
‫כל זאת מתוכ רצונ ומחשבה שכאשר כיתות ז׳ יכנ ו לנוער ויראו שגרה בריאה‪ ,‬כני תמ למ גרת תיהיה איכותית יותר ובעלת ערכ מו פ‪.‬‬
‫*עד כני תמ של שכבת ז' לנוער בתאריכ זה‪ ,‬פעילויות הנוער ימשיכו באותה מתכונת של נוער צעיר ונוער בוגר ‪ .‬כלומר‪ ,‬בתקופת הביניימ הזו‬

‫נוער בוגר יהיה ‪ -‬י'‪-‬י'ב ונוער צעיר ‪ -‬ח'‪-‬ט'‪.‬‬
‫חשוב לי לציינ שרוני ואני הכתובת לכל שאלה‪ ,‬בקשה‪ ,‬טענה וכ'ו‪ .‬אנו מזמינות אתכמ‪ ,‬הורימ יקרימ‪ ,‬ליצור קשר בכל עניינ‪ .‬בינ אמ הצעה‬

‫לפרוייקט חדש ובינ אמ זה עניינ אשר מטריד אתכמ לגבי הנוער‪ .‬אנו מאחלות לכולנו הצלחה בדרכ החדשה‪.‬‬
‫אדר ני ינוביצ | רכזת הנוער‪0542616306 .‬‬
‫רוני בנ עטר | בת השירות ‪0584996407‬‬

‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬

‫תחרות שמ העיתונ‬ ‫אפליקציה‬

‫מוזמנימ להציע שמות חדשימ‬ ‫תושבימ יקרימ לקראת השנה‬
‫לעיתונ הישוב‬ ‫החדשה והתושבימ שהצטרפו‬
‫לקהילה נשמח לרעננ את שימוש‬
‫דרושימ‬ ‫אפליקציית הישוב בה ניתנ‬
‫להתעדכנ בעדכונימ שוטפימ‪.‬‬
‫דרושימ מתנדבימ לצוות עיתונ‬ ‫פר טלפונימ ועוד וגמ ניתנ‬
‫לשלוח קריאת שירות לתחזוקה‪/‬‬
‫יש לכמ רעיונות או הצעות ליעול‬ ‫מזכירות‪ ,‬פניות אלו יתקבלו‬
‫מוזמנימ לשתפ‬ ‫ויכנ ו בצורה מ ודרת לטיפול‬

‫מיכל יהודה ‪054-2019772‬‬ ‫במשימות‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫ישוב קהילתי דתי | ד‪.‬נ‪ .‬אפרים מיקוד ‪ | 44815‬טל‪03-9366025/6 .‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี_clone
Next Book
संदीप गणेश नाईक कार्यअहवाल २०१४-२०१९