The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by irstub2512, 2022-07-09 10:46:13

ใบงาน ใบความรู้ ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย พท 31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยกิต 5 หน่วยกิต


วชาภาษาไทย พท 31001 ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนวยกิต 5 หนวยกิต

ใบความรูเรื่องการแตงคำประพันธรอยกรอง

ใหนักศึกษาศึกษาคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=6HNZkz2SKso


แลวสรุปลงในสมุดรายงานสงครู
ใบความรูเรืองการแตงคำประพันธรอยกรองใบงาน

เรื่องการแตงคำประพันธรอยกรอง

ใหผูเรียนตอบคำถามตอไปนี้1. จงบอกแนวทางในการเขยนบทรอยกรอง มอะไรบาง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.2. จงเขียนผังของโคลงสี่สุภาพ

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3. จงเขียนผังของกาพยยานี 11

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

4. ใหผูเรียนแตงกลอนสุภาพในหัวขอ “บานเกิดของฉัน”

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................5. ใหผูเรียนถอดคำประพันธดังตอไปนี้
“อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก

แตลมปากหวานหูไมรูหาย

แมนเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย

เจ็บจนตายเพราะเหน็บใหเจ็บใจ”

ถอดคำประพันธ

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6. ใหผูเรียนถอดคำประพันธดังตอไปนี้

“อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ

ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝกสงวนคมสมนึกใครฮกฮก
จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย”
ถอดคำประพันธ

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


Click to View FlipBook Version