The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lili.gplm, 2019-12-25 07:30:49

RPT ADD MATHS F5 2020.QR

RPT ADD MATHS F5 2020.QR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5
TAHUN 2020

QR CODE RPT ADD MATHS T5 2020

MINGGU/ TAJUK/SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN : CATATAN
TARIKH Objektif Pembelajaran
Murid akan dapat
MINGGU 1 BAB 1 : A6 JANJANG 1.1 mengenalpasti ciri- ciri janjang aritmetik
01/01/20 – 1.2 menentukan sama ada jujukan yang diberikan merupakan janjang aritmetik
1. memahami dan menggunakan konsep 1.3 Menentukan dengan menggunakan rumus
02/01/20 janjang aritmetik
a) Sebutan tertentu dalam sesuatu janjang aritmetik
MINGGU 2 b) Bilangan sebutan dalam sesuatu janjang aritmetik
05/01/20 - 1.4 mencari
9/01/20 a) hasil tambahn n sebutan pertama bagai sesuatu janjang aritmetik
b) Hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang berturutan bagi sesuatu janjang
2. memahami dan menggunakan konsep
janjang geometri aritmetik
c) Nilai n, apabilahasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang aritmetik
MINGGU 3
12/01/20 - diberi
16/01/20 1.5 menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik

2.1 mengenalpasti ciri- ciri janjang geometri
2.2 menentukan sama ada jujukan yang diberikan merupakan janjang geometri
2.3 Menentukan dengan menggunakan rumus

a) Sebutan tertentu dalam sesuatu janjang geometri
b) Bilangan sebutan dalam sesuatu janjang geometri
2.4 mencari
a) hasil tambahn n sebutan pertama bagai sesuatu janjang geometri
b) Hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang berturutan bagi sesuatu janjang

geometri
c) Nilai n, apabilahasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang geometri

diberi
2.5 Mencari

a) Hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi sesuatu janjang geometri
b) Sebutan pertama atau nisbah sepunya apabila hasil tambah hingga

ketakterhinggaan sesuatu janjang geometri diberi
2.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang geometri

MINGGU 4 BAB 2 : A7 HUKUM LINEAR 1.1 melukis garis lurus penyuaian terbaik secara pemerinyuan bagi data 23 JAN 2020
19/01/20 - yang diberi (KHAMIS)
23/01/20 1. memahami dan menggunakan
konsep garis lurus penyuaian 1.2 mencari persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik Cuti Tahun Baru Cina
terbaik 1.3 menentukan nilai – nilai pembolehubah daripada
26 JAN & 27 JAN 2020
MINGGU 5 2. mengaplikasikan hokum linear a) garis lurus penyuaian terbaik (AHAD & ISNIN)
26/01/20 - kepada hubungan tak linear b) persamaan garis lurus penyuaian terbaik
30/01/20 Cuti Tahun Baru Cina
2.1 menukarkan hubungan tak linear kepada bentuk linear
MINGGU 6 BAB 3 : K2 PENGAMIRAN 2.2 menentukan nilai-nilai pemalar bagi hubungan tak linear apabila diberi
02/02/20 -
06/02/20 1. memahami dan menggunakan konsep a) garis lurus penyuaian terbaik
kamiran tak tentu b) data

MINGGU 7 2. memahami dan menggunakan konsep 2.3 memperoleh maklumat daripada
09/02/20 - kamiran tentu a) garis lurus penyuaian terbaik
13/02/20 b) persamaan garis lurus penyuaian terbaik

1.1 menentukan kamiran melalui proses mencari songsangan kepada pembezaan
1.2 menentukan kamiran axn dengan keadaan a ialah pemalar dan n ialah integer, n

≠ -1
1.3 menentukan kamiran bagi ungkapan algebra
1.4 mencari pemalar bagi pengamiran, c , dalam kamiran tak tentu
1.5 menentukan persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan
1.6 menentukan kamiran dengan menggunakan penggantian bagi ungkapan

berbentuk
1.7 (ax + b)n , dengan keadaan a dan b ialah pemalar, n integer dan n ≠ -1
2.1 mencari nilai kamiran tentu bagi ungkapan algebra

2.2 mencari luas di bawah sesuatu lengkung sebagai had bagi hasil tambah luas
2.3 menentukan luas di bawah sesuatu lengkung dengan menggunakan rumus
2.4 mencari isipadu janaan apabila sesuatu rantau yang dibatasi oleh suatu

lengkung dikisarkan sepenuhnya pada
a) paksi-x
b) paksi-y
sebagai had bagi hasil tambah isipadu
2.5 menentukan isipadu janaan dengan menggunakan rumus

MINGGU 8 3. memahami dan menggunakan konsep 3.1 mencari nilai kamiran tentu bagi ungkapan algebra
16/02/20 - kamiran tentu 3.2 mencari luas di bawah sesuatu lengkung sebagai had bagi hasil tambah luas
20/02/20 3.3 menentukan luas di bawah sesuatu lengkung dengan menggunakan rumus
3.4 mencari isipadu janaan apabila sesuatu rantau yang dibatasi oleh suatu
MINGGU 9
23/02/20 - lengkung dikisarkan sepenuhnya pada
27/02/20 c) paksi-x
d) paksi-y
MINGGU 10 BAB 4 : G2 VEKTOR sebagai had bagi hasil tambah isipadu
01/03/20 - 3.5 menentukan isipadu janaan dengan menggunakan rumus
05/03/20 1. memahami dan menggunakan
konsep vektor 1.1 membezakan antara kuantiti vector dan kuantitik scalar
1.2 melukis dan melabel tembereng garis berarah untuk mewakili sesuatu vector
1.3 menentukan magnitude dan arah vector yang diwakili oleh tembereng garis

berarah

1.4 menentukan sama ada dua vector adalah sama
1.5 mendarab vector dengan scalar
1.6 menentukan sama ada dua vector adalah selari

PENILAIAN AWAL TAHUN MINGGU 11 ( 8/03/20 - 12/03/20 )

MINGGU 12 2. memahami dan menggunakan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 -13/03/20 - 21/03/20
22/03/20 - konsep penambahan dan
26/03/20 penolakan vector 2.1 menentukan vector paduan bagi dua vector selari
2.2 menentukan vector paduan bagi dua vector yang tidak selari dengan

menggunakan

a) hukum segitiga
b) Hukum segiempat selari
2.3 menentukan vector paduan bagi tiga atau lebih vector dengan menggunakan
hokum polygon
2.4 menentukan hasil penolakan dua vector yang
a) selari
b) tidak selari
2.5 mewakilkan sesuatu vector sebagai gabungan vector-vektor yang lain

2.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vector

3. memahami dan menggunakan 3.1 mengungkapkan vector dalam bentuk
vector dalam satah cartesan
MINGGU 13 a) x i + y j
29/03/20 -
02/04/20 b) ( )

3.2 menentukan magnitude sesuatu vector

3.3 menentukan vector unit dalam arah vector yang diberikan

3.4 menentukan hasil tambah dua atau lebih vektor

3.5 menentukan hasil penolakan antara dua vector

3.6 menentukan hasil darab sesuatu vector dengan scalar

3.7 melaksanakan operasi gabungan ke atas beberapa vector

3.8 menyelesaikan masalah yang melibatkan vector

MINGGU 14 BAB 5 : T2 FUNGSI TRIGONOMETRI 1.1 mewakilkan sudut dalam satah Cartesan yang melebihi atau radian untuk
05/04/20 -
09/04/20 1. memahami konsep sudut positif a) sudut positif
dan sudut negative dalam darjah b) Sudut negative
dan radian

2. Memahami dan menggunakan 2.1 mentakrifkan sinus, kosinus dan tangent bagi sebarang sudut dalam satah
enam fungsi trigonometri bagi Cartesan
sebarang sudut
2.2 mentakrifkan kotangen, sekan dan kosekan bagi sebarang sudut dalam satah
Cartesan

2.3 mencari nilai enam fungsi trigonometri bagi sebarang sudut
2.4 menyelesaikan masalah trigonometri

MINGGU 15 3. memahami dan menggunakan 3.1 melukis dan melakar graf bagi fungsi trigonometri
12/04/20 - graf fungsi sinus, kosinus dan a) y = c + a sin bx
16/04/20 tangen b) y = c + a kos bx
c) y = c + a tan bx
dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar dan b > 0

3.2 menentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri dengan
menggunakan lakaran graf

3.3 menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan graf-graf yang
dilukis

MINGGU 16 4. memahami dan menggunakan 4.1 membuktikan identity asas
19/04/20 - identity asas a) sin2 A+ kos2 A = 1
23/04/20 b) 1 + tan2 A = sek2 A
5. memahami dan menggunakan c) 1 + kot2 A = kosek2 A
MINGGU 17 rumus penambahan dan rumus
26/04/20 - sudut berganda 4.2 membuktikan identity trigonometri menggunakan identity asas
30/04/20 4.3 menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan identity asas

5.1 membuktikan identity trigonometri dengan menggunakan rumus penambahan
bagi
sin (A ± B), kos (A ± B) dan tan (A ± B)

5.2 menerbitkan rumus sudut berganda bagi sin 2A, kos 2A dan tan 2A
5.3 membuktikan identity trigonometri dengan menggunakan rumus penambahan

dan / atau rumus sudut berganda
5.4 menyelesaikan persamaan trigonometri

MINGGU 18 BAB 6 : S2 PILIH ATUR DAN 1.1 menentukan bilangan cara melakukan peristiwa berturut-turut dengan menggunakan
03/05/20 - GABUNGAN
07/05/20 petua pendaraban
1. memahami dan menggunakan konsep 1.2 menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan
pilih atur 1.3 menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila r objek dipilih

pada sesuatu masa
1.4 menentukan bilangan pilih atur n objek yang berlainan dengan syarat tertentu
1.5 menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila r objek dipilih

pada sesuatu masa dengan syarat tertentu

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 19 & 20 (10/05/20 -21/05/20) CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (20.05.20 & 21.05.20)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN - 22/05/20 -06/06/20

2. memahami dan menggunakan konsep 2.1 menentukan bilangan gabungan r objek dipilih daripada n objek yang berlainan

MINGGU 21 gabungan 2.2 menentukan bilangan gabungan r objek daripada n objek yang berlainan dengan
07/06/20 -
11/06/20 syarat tertentu

UTI

MINGGU 22 BAB 7 : S3 KEBARANGKALIAN 1.1 menghuraikan ruang sampel bagi sesuatu eksperimen
14/06/20 - MUDAH 1.2 menentukan bilangan kesudahan bagi sesuatu peristiwa
18/06/20 1.3 menentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa
1. memahami dan menggunakan 1.4 menentukan kebarangkalian bagi dua peristiwa
konsep kebarangkalian
a) A atau B berlaku
2. Memahami dan menggunakan b) A dan B berlaku
konsep kebarangkalian bagi
2.1 menentukan sama ada dua peristiwa adalah saling eksklusif
peristiwa saling eksklusif 2.2 menentukan kebarangkalian bagi dua atau lebih peristiwa yang saling elsklusif

MINGGU 23 3. Memahami dan menggunakan 3.1 menentukan sama ada dua peristiwa adalah tak bersandar
21/06/20 - konsep kebarangkalian bagi 3.2 menentukan kebarangkalian bagi dua atau lebih peristiwa tak bersandar
25/06/20 3.3 menentukan kebarangkalian bagi tiga peristiwa tak bersandar
peristiwa tak bersandar
1.1 menyenaraikan semua nilai yang mungkin bagi suatu pembolehubah rawak
MINGGU 24 BAB 8 : S4 TABURAN diskret
28/06/20 - KEBARANGKALIAN
02/07/20 1.2 menentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa dalam suatu taburan
1. memahami dan menggunakan binomial
konsep taburan binomial
1.3 memplot graf taburan binomial
MINGGU 25 2. memahami dan menggunkan 1.4 menentukan min, varians dan sisihan piawai bagi suatu taburan binomial
05/07/20 - konsep taburan normal
09/07/20 2.1 menghuraikan pembolehubah rawak selanjar dengan menggunakan tatatanda
set

2.2 mencari kebarangkalian bagi skor-z untuk taburan normal piawai
2.3 menukarkan pembolehubah rawak bagi taburan normal, X kepada

pembolehubah piawai Z
2.4 mewakilkan kebarangkalian sesuatu peristiwa dengan menggunakan tatatanda

set
2.5 menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa
2.6 menyelesaikan masalah melibatkan taburan normal

MINGGU 26 BAB 9 : AST 2 : GERAKAN PADA 1.1 mengenal pasti arah sesaran suatu zarah dari satu titik tetap
12/07/20 - GARIS LURUS 1.2 menentukan sesaran suatu zarah dari satu titik tetap
16/07/20 1.3 menentukan jumlah jarak yang dilalui oleh suatu zarah dalam sesuatu tempoh
1. memahami dan menggunakan
konsep sesaran masa tertentu menggunakan kaedah graf

MINGGU 27 2. memahami dan menggunakan 2.1 menentukan fungsi halaju suatu zarah melalui kaedah pembezaan
19/07/20 - konsep halaju 2.2 menentukan halaju seketika suatu zarah
23/07/20 2.3 menentukan sesaran suatu zarah daripada fungsi halaju melalui kaedah

pengamiran

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 - 24/07/20- 01/08/20

3. memahami dan menggunakan 3.1 menentukan fungsi pecutan suatu zarah melalui kaedah pembezaan

MINGGU 28 konsep pecutan 3.2 menentukan pecutan seketika suatu zarah
02/08/20 -
06/08/20 3.3 menentukan halaju seketika suatu zarah daripada fungsi pecutan melalui

kaedah pengamiran

3.4 menentukan sesaran suatu zarah daripada fungsi pecutan melalui kaedah

pengamiran

3.5 menyelesaikan masalah yang melibatkan gerakan pada garis lurus

MINGGU 29 BAB 10 : ASS 2 : PENGATURCARAAN 1.1 mengenal pasti dan melorek rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear
09/08/20 - LINEAR pada graf
13/08/20
1. memahami dan menggunakan konsep 1.2 mencari suatu ketaksamaan linear yang mentakrifkan suatu rantau berlorek
graf ketaksamaan linear 1.3 melorek suatu rantau yang memenuhi beberapa ketaksamaan linear pada graf
1.4 mencari beberapa ketaksamaan linear yang mentakrifkan suatu rantau

berlorek

MINGGU 30 2. memahami dan menggunakan konsep 2.1 menyelesaikan masalah pengaturcaraan linear dengan
16/08/20 - pengaturcaraan linear a) menulis ketaksamaan dan persamaan yang menghuraikan sesuatu situasi
20/08/20 b) Melorek rantau untuk penyelesaian tersaur
c) Menentukan dan melukis fungsi objektif ax + by = k dengan keadaan a, b

dan k ialah pemalar
d) Menentukan nilai optimum bagi fungsi objektif secara graf

MINGGU 31 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
23/08/20 - PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
27/08/20
PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
MINGGU 32 PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
30/08/20 - PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
03/09/20 PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
MINGGU 33 PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
06/09/20 – PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
10/09/20
PEPERIKSAAN SPM
MINGGU 34
13/09/20 -
17/09/20

MINGGU 35
20/09/20 –
24/09/20

MINGGU 36
27/09/20 -
01/10/20

MINGGU 37
04/10/20 -
08/10/20

MINGGU 38
11/10/20 -
15/10/20

MINGGU 39
18/10/20 -
22/10/20

MINGGU 40
25/10/20 -
29/10/20

MINGGU 41 PEPERIKSAAN SPM 15 NOV & 16 NOV 2020
01/11/20 - PEPERIKSAAN SPM (AHAD & ISNIN)
05/11/20 PEPERIKSAAN SPM
CUTI AKHIR TAHUN 2020 -20/11/20 - 31/12/20 Cuti Hari Deepavali
MINGGU 42
08/11/20 -
12/11/20

MINGGU 43
15/11/20 -
19/11/20


Click to View FlipBook Version