The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lili.gplm, 2018-12-22 10:18:36

RPT & KONTRAK LATIHAN MATHS F3 2019

RPT & KONTRAK LATIHAN MATHS F3 2019

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
1 1.1 Tatatanda 1.1.1 Mewakilkan pendaraban Nota:
(1/1 – 3/1) berulang dalam bentuk Istilah ‘asas’ dan
Indeks indeks dan menghuraikan ‘indeks’ perlu
maksudnya. diperkenalkan.

1.1.2 Menukar suatu nombor
kepada nombor dalam
bentuk indeks dan
sebaliknya.

2 1.2 Hukum 1.2.1 Menghubung kait Aktiviti penerokaan yang
(6/1 – 10/1) melibatkan bentuk
Indeks pendaraban nombor dalam geometri, nombor dan
objek perlu dijalankan.
bentuk indeks yang

mempunyai asas yang

sama dengan pendaraban

berulang, dan seterusnya

membuat generalisasi.

1.2.2 Menghubung kait

pembahagian nombor

dalam bentuk indeks yang

mempunyai asas yang

sama dengan pendaraban

berulang, dan seterusnya

membuat generalisasi.

1.2.3 Menghubung kait nombor

dalam bentuk indeks yang

dikuasakan dengan

pendaraban berulang, dan

seterusnya membuat

generalisasi.

1.2.4 Menentusahkan 0 = 1 dan

− = 1 ; ≠ 0.


3 1.2.5 Menentu dan menyatakan Nota:
(13/1 – 17/1) hubungan antara indeks
pecahan dengan punca 1 = √
kuasa dan kuasa.


1 1

= ( ) = ( )

1.2.6 Melaksanakan operasi yang = √ = ( √ )
melibatkan hukum indeks.

1.2.7 Menyelesaikan masalah
yang melibatkan hukum
indeks.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
4 2.1 Angka bererti 2.1.1 Menerangkan maksud angka Nota:
(20/1 – 24/1) bereti dan seterusnya Aktiviti penerokaan
menentukan bilangan angka termasuk yang
*21/1 bererti suatu nombor. melibatkan anggaran,
THAIPUSAM penghampiran dan
2.1.2 Membundarkan suatu kejituan dalam situasi
nombor kepada bilangan kehidupan sebenar
angka bererti yang tertentu. perlu dijalankan.

Kes nombor bulat yang
melibatkan sifar selepas
digit bukan sifar perlu
dibincangkan.

2.2 Bentuk Piawai 2.2.1 Mengenal dan menulis Nota:
nombor dalam bentuk Kegunaan bentuk
piawai. piawai dalam kehidupan
sebenar termasuk
awalan biasa seperti
tera dan nano perlu
diteroka, dengan dan
tanpa menggunakan
alat teknologi.

Perkaitan bentuk piawai
dengan hokum indeks
dan angka bererti perlu
dibincangkan.

5 2.2.2 Melaksanakan operasi asas Nota:
(27/1 – 31/1) aritmetik yang melibatkan Penyelesaian yang
nombor dalam bentuk melibatkan pemfaktoran
piawai. perlu dijalankan.

2.2.3 Menyelesaikan masalah
yang melibatkan nombor
dalam bentuk piawai.

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
5 3.1 Simpanan 3.1.1 Mengenal pelbagai jenis Nota:
(27/1 – 31/1) simpanan dan Aktiviti penerokaan tentang
dan pelaburan. jenis simpanan dan
Pelaburan pelaburan serta jenis faedah
(mudah dan kompaun) yang
6 terlibat perlu dijalankan.
(3/2 – 7/2) Jenis simpanan:
 Akaun simpanan
CUTI  Akaun simpanan tetap
TAHUN BARU  Akaun semasa
Jenis pelaburan:
CINA  Saham
 Amanah saham
7  Hartanah
(10/2 – 14/2)
3.1.2 Membuat pengiraan Nota:
yang melibatkan faedah Bagi simpanan yang
mudah dan faedah memberi faedah mudah,
kompaun bagi simpanan, gunakan rumus:
dan seterusnya I = Prt
menerangkan kesan  I = faedah (interest)
perubahan tempoh,  P = prinsipal (principal)
kadar faedah atau  r = kadar (rate)
pulangan dan kekerapan  t = masa (time)
pengkompaunan
terhadap nilai masa Cadangan aktiviti:
hadapan simpanan Penerbitan rumus bagi
faedah mudah dan jumlah
simpanan digalakkan.

Nilai matang ialah jumlah
prinsipal dan faedah.
P = prinsipal
r = kadar faedah tahunan
n = bilangan kali faedah

dikompaun setahun
t = tempoh dalam tahun

Bagi perbankan Islam, kadar
pulangan hanya
sebagai rujukan. Kadar
pulangan sebenar hanya
akan diketahui pada tempoh
matang atau pada
tarikh wang itu dikeluarkan.

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

8 3.1.3 Membuat pengiraan Nota:
(17/2 – 21/2) yang melibatkan nilai Nilai pulangan pelaburan
pulangan pelaburan, dan atau ROI (Return Of
seterusnya Investment) dan dividen
menerangkan faktor amanah saham perlu
yang mempengaruhi dilibatkan.
pulangan pelaburan Pelaburan hartanah perlu
serta kesannya. melibatkan kadar
pulangan dan kadar
pulangan sebenar.

9 3.1.4 Membanding dan Nota:
(24/2 – 28/2) membeza potensi risiko, Aktiviti penerokaan perlu
pulangan dan kecairan dijalankan.
pelbagai jenis simpanan Melibatkan situasi yang
dan pelaburan. memerlukan murid membuat
keputusan yang bijak dalam
konteks simpanan dan
pelaburan, dan memberi
justifikasi.

9 3.1.5 Mengira purata kos Nota:
(24/2 – 28/2) sesyer bagi pelaburan Saham termasuk amanah
saham menggunakan saham.
9 strategi pemurataan kos
(24/2 – 28/2) ringgit dan menjelaskan Nota:
manfaat strategi ini. Aktiviti penerokaan perlu
10 3.2 Pengurusan dijalankan.
(3/3 – 7/3) Kredit dan 3.1.6 Menyelesaikan masalah Pinjaman segera perlu
Hutang yang melibatkan dibincangkan.
simpanan dan Kredit termasuk kad kredit
pelaburan. dan pinjaman.

3.2.1 Menjelaskan maksud
kredit dan hutang, dan
seterusnya
menghuraikan
pengurusan yang
bijaksana tentang kredit
dan hutang.

10 3.2.2 Mengkaji dan Nota:
(3/3 – 7/3) menghuraikan kelebihan Melibatkan:
dan kekurangan kad (a) Sistem ganjaran
kredit dan (b) Kelayakan memperolehi
penggunaannya secara
bijaksana. kad kredit
(c) Tanggungjawab

pengguna
(d) Aspek keselamatan
(e) Caj-caj yang lazim

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

10 3.2.3 Mengkaji dan Nota:
(3/3 – 7/3) menghuraikan kesan Pengiraan caj kewangan
pembayaran minimum perlu dilibatkan.
10 dan pembayaran lewat Beri penekanan kepada faedah
(3/3 – 7/3) bagi penggunaan kad atas baki.
kredit.
11
(10/3 – 14/3) 3.2.4 Menyelesaikan masalah Nota:
yang melibatkan Situasi yang memerlukan
11 penggunaan kad kredit. murid membuat keputusan
(10/3 – 14/3) yang bijak dalam konteks
perbelanjaan dan
pembayaran kad kredit, dan
memberi justifikasi perlu
dilibatkan.
Masalah termasuk yang
melibatkan pertukaran mata
wang dan pembelian dalam
talian.

3.2.5 Mengira jumlah bayaran Nota:
balik pinjaman dan Rumus untuk pinjaman
bayaran ansuran, dengan faedah sama rata:
dengan pelbagai kadar A = P + Prt
faedah dan tempoh A = jumlah bayaran balik
pinjaman yang berbeza. P = prinsipal (principal)
r = kadar faedah (rate)
t = masa (time)
Pinjaman dengan faedah
sama rata adalah seperti
pinjaman kereta, pinjaman
peribadi dan pinjaman
barangan pengguna.
Faedah atas baki perlu
dibincangkan.

3.2.6 Menyelesaikan masalah Nota:
yang melibatkan Situasi yang memerlukan
pinjaman. murid membuat keputusan
yang bijak serta memberi
justifikasi perlu dilibatkan.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
12 4.1 Lukisan 4.1.1 Mengkaji dan menerangkan Nota:
(17/3 – 21/3) hubungan antara ukuran Konsep kadaran perlu
Berskala sebenar objek dan lukisan ditegaskan.
pelbagai saiz objek
tersebut, dan seterusnya
menerangkan maksud
lukisan berskala.

CUTI 4.1.2 Mentafsirkan skala suatu Situasi kehidupan
lukisan berskala. sebenar perlu dilibatkan
PERTENGAHAN
4.1.3 Menentukan skala, ukuran Grid pelbagai saiz perlu
PENGGAL 1 objek atau ukuran lukisan dilibatkan
(22/3 – 30/3) berskala.

13 4.1.4 Melukis lukisan berskala Grid pelbagai saiz perlu
(31/3 – 4/4) bagi suatu objek dan dilibatkan.
sebaliknya.
Cadangan aktiviti:
4.1.5 Menyelesaikan masalah Kerja projek digalakkan
yang melibatkan lukisan
berskala.

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD CATATAN
14 KANDUNGAN PEMBELAJARAN Nota:
5.1 Sinus, 5.1.1 Mengenal pasti sisi Perkaitan dengan konsep
(7/4 – 11/4) bertentangan dan sisi kadaran perlu dibuat.
Kosinus dan bersebelahan
15 Tangen bagi berdasarkan suatu sudut Nota:
(14/4 – 18/4) Sudut Tirus tirus dalam segi tiga Kesan perubahan perlu
dalam Segi bersudut tegak. dijelaskan dengan
Tiga Bersudut menggunakan nisbah sisi
Tegak 5.1.2 Membuat dan segi tiga bersudut tegak.
menentusahkan Sudut 0°dan 90°perlu
konjektur tentang dilibatkan.
hubungan antara sudut
tirus dan nisbah sisi segi
tiga bersudut tegak, dan
seterusnya mentakrifkan
sinus, kosinus dan
tangen.

5.1.3 Membuat dan Nota:
menentusahkan Hubungan tan = sin
konjektur tentang kesan
perubahan saiz sudut
terhadap nilai sinus,
kosinus dan tangen. perlu diteroka

5.1.4 Menentukan nilai sinus, Nota:
kosinus dan tangen Bentuk surd perlu
suatu sudut tirus. dilibatkan.

5.1.5 Menentukan nilai sinus, Nota:
kosinus dan tangen Tatatanda sin-1, kos-1 dan
sudut 30°, 45°dan 60° tan-1 perlu digunakan.
tanpa menggunakan
kalkulator.

16 5.1.6 Melakukan pengiraan Nota:
(21/4 – 25/4) yang melibatkan sinus, Masalah termasuk yang
kosinus dan tangen. melibatkan objek geometri
3D, sudut dongak dan
sudut tunduk.

5.1.7 Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sinus,
kosinus dan tangen.

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
17 KANDUNGAN Nota:
6.1 Sudut pada 6.1.1 Membuat dan Pelbagai kaedah
(28/4 – 2/5) Lilitan dan Sudut menentusahkan konjektur termasuk
*1/5 pada Pusat yang tentang hubungan antara penggunaan
HARI Dicangkum oleh (i) sudut-sudut pada lilitan, perisian dinamik
Suatu Lengkok (ii) sudut pada lilitan dan perlu digunakan.
PEKERJA sudut pusat yang dicangkum 6.1.1(ii) melibatkan
6.2 Sisi Empat oleh lengkok tertentu, dan ‘sudut dalam
18 Kitaran seterusnya menggunakan semibulatan’.
(5/5 – 9/5) hubungan tersebut untuk
6.3 Tangen kepada menentukan nilai sudut Nota:
*6/5 Bulatan dalam bulatan. Pelbagai kaedah
AWAL termasuk penggunaan
RAMADHAN 6.1.2 Menyelesaikan masalah perisian dinamik perlu
yang melibatkan sudut dalam dilibatkan.
bulatan.
Nota:
6.2.1 Mengenal dan memerihalkan Pelbagai kaedah
sisi empat kitaran. termasuk penggunaan
perisian dinamik perlu
6.2.2 Membuat dan dilibatkan.
menentusahkan konjektur Pembinaan geometri
tentang hubungan antara perlu dilibatkan untuk
sudut-sudut pada sisi empat menentusahkan
kitaran, dan seterusnya konjektur.
menggunakan hubungan
tersebut untuk menentukan
nilai sudut pada sisi empat
kitaran.

6.2.3 Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sisi empat
kitaran.

6.3.1 Mengenal dan memerihalkan
tangen kepada bulatan.

6.3.2 Membuat dan
menentusahkan konjektur
tentang

(i) sudut di antara tangen
dengan jejari bulatan pada
titik ketangenan,

(ii) sifat-sifat berkaitan dengan
dua tangen kepada suatu
bulatan,

(iii) hubungan sudut di antara
tangen dan perentas dengan
sudut dalam tembereng
selang-seli yang dicangkum
oleh perentas itu,
dan seterusnya melakukan
pengiraan yang berkaitan.

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

6.3.3 Menyelesaikan Nota:
masalah yang Masalah tangen sepunya perlu
melibatkan tangen dilibatkan.
kepada bulatan.
19 6.4 Sudut dan
(12/5 – 16/5) 6.4.1 Menyelesaikan
Tangen bagi masalah yang
melibatkan sudut
Bulatan dan tangen bagi
bulatan.

MINGGU STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
20 7.1 Unjuran 7.1.1 Melukis unjuran Nota:
(19/5 – 23/5) Ortogon Pandangan dari pelbagai arah
ortogon. bagi satah mencancang dan
*19/5 satah mengufuk perlu
HARI 7.1.2 Membanding dan dilibatkan.
WESAK membeza antara Bahan konkrit dan alat
objek dan unjuran teknologi seperti perisian
CUTI ortogon yang dinamik perlu digunakan untuk
sepadan. membina
PERTENGAHAN
7.2.1 Melukis pelan dan Panjang, sudut dan bentuk
TAHUN dongakan suatu perlu dilibatkan.
objek mengikut
(24/5 – 8/6) skala. Nota:
Bahan konkrit dan alat
21 7.2.Pelan dan teknologi seperti perisian
dinamik perlu digunakan untuk
(9/6 – 13/6) Dongakan membina kefahaman.
Melukis pelan dan dongakan
22 dalam satu gambar rajah
(16/6 – 20/6) dengan menunjukkan garis
binaan perlu digunakan.
Contoh:

Objek gabungan dan objek
asal yang dikeluarkan
sebahagian perlu dilibatkan.

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

23 7.2.2 Mensintesis Jenis garis perlu ditegaskan:
(23/6 – 27/6) pelan dan (a) garis padu tebal (untuk sisi
dongakan suatu
24 objek dan yang nampak).
(30/6 – 4/7) melakar objek (b) garis sempang (untuk sisi
tersebut.
terlindung).
7.2.3 Menyelesaikan (c) garis padu halus (untuk
masalah yang
melibatkan pelan garis binaan).
dan dongakan.
Teknologi seperti perisian
dinamik perlu digunakan untuk
membina kefahaman.

Kerja projek yang melibatkan
perkara berikut perlu
dilaksanakan:
(a) pembinaan model seperti

model bangunan dan
perabot.
(b) pengiraan seperti kos, luas
dan isipadu.
(c) pembentangan.

Pengintegrasian elemen STEM
boleh dilaksanakan seperti
berikut:
S – kestabilan dalam

pembinaan struktur
bangunan
T – menggunakan perisian
untuk melukis pelan dan
dongakan
E – mereka bentuk model
bangunan
M – pengiraan kos, luas dan isi
padu

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
25 8.1 Lokus 8.1.1 Mengenal lokus dalam Nota:
(7/7 – 11/7) situasi kehidupan sebenar, Aktiviti penerokaan
dan seterusnya yang melibatkan lokus
26 8.2 Lokus dalam menerangkan maksud dua dimensi dan tiga
lokus. dimensi (seperti sfera
(14/7 – 18/7) Dua Dimensi dan silinder) perlu
8.2.1 Memerihal lokus bagi titik dijalankan.
yang Lokus ialah satu set
titik yang
(i) berjarak tetap dari satu titik kedudukannya
tetap, memenuhi syarat
tertentu.
(ii) berjarak sama dari dua titik Aktiviti hands-on perlu
tetap, dijalankan.

(iii) berjarak tetap dari satu Pelbagai kaedah
garis lurus, termasuk penggunaan
perisian dinamik perlu
(iv) berjarak sama dari dua digunakan.
garis lurus yang selari, dan

(v) berjarak sama dari dua
garis lurus yang bersilang,
dan seterusnya membina
lokus tersebut.

27 8.2.2 Menentukan lokus yang
(21/7 – 25/7) memenuhi dua atau lebih
syarat.

8.2.3 Menyelesaikan masalah Masalah termasuk
yang melibatkan lokus. yang melibatkan
syarat jarak yang
lebih atau kurang
daripada nilai tertentu.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN Meneroka pelbagai graf
28 9.1 Garis Lurus 9.1.1 Membuat perkaitan fungsi linear dengan dan
(28/7 – 1/8) antara persamaan, tanpa penggunaan perisian
y = mx + c, dengan dinamik.
29 kecerunan dan Persamaan garis lurus yang
(4/8 – 8/8) pintasan-y, dan selari dengan paksi-y dan
seterusnya membuat selari dengan paksi-x perlu
CUTI generalisasi tentang dilibatkan.
PERTENGAHAN persamaan garis lurus
9.1.2 Menyiasat dan Nota:
PENGGAL 2 mentafsir persamaan Bagi + = 1 ,
(9/8 – 17/8) garis lurus dalam
bentuk lain seperti
30 ax + by = c dan
(18/8 – 22/8) a ≠ 0 dan b ≠ 0.
+ = 1 , serta
31 Nota:
(25/8 – 29/8) Titik yang tidak terletak pada
garis lurus berkenaan perlu
menukarkan kepada dilibatkan.
bentuk y = mx + c dan
sebaliknya. y = mx + c
9.1.3 Menyiasat dan
membuat inferens Nota:
tentang hubungan Penentuan titik persilangan
antara titik pada garis perlu diterokai dengan dan
lurus dengan tanpa penggunaan perisian
persamaan garis lurus dinamik.
tersebut. Kalkulator hanya dibenarkan
9.1.4 Menyiasat dan untuk menyemak jawapan.
membuat inferens Pelbagai kaedah termasuk
tentang kecerunan penggantian, penghapusan
garis selari. dan graf perlu dilibatkan.
9.1.5 Menentukan
persamaan suatu
garis lurus.
9.1.6 Menentukan titik
persilangan bagi dua
garis lurus.
9.1.7 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan garis
lurus.

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU CATATAN
ULANGKAJI
32
(1/9 – 5/9) ULANGKAJI

*2/9 ULANGKAJI
AWAL MUHARAM ULANGKAJI
ULANGKAJI
33 PASCA PT3
(8/9 – 12/9) PASCA PT3
PASCA PT3
*9/9 PASCA PT3
KEPUTERAAN DYMM YDP PASCA PT3
PASCA PT3
AGONG PASCA PT3
34

(15/9 – 19/9)

*16/9
HARI MALAYSIA

35
(22/9 – 26/9)

36
(29/9 – 3/10)

37
(6/10 – 10/10)

38
(13/10 – 17/10)

39
(20/10 – 24/10)

40
(27/10 – 31/10)

*27/10
DEEPAVALI

41
(3/11 – 7/11)

42
(10/11 – 14/11)

43
(17/11 – 21/11)

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN 2019
MATEMATIK
TINGKATAN 3

14

BORANG KONTRAK LATIHAN MURID 2019

MATAPELAJARAN: MATEMATIK TINGKATAN 3

Bil Tajuk Bil Set Latihan OAP Jenis Soalan
1. INDEKS OPB SUBJEKTIF

1.1 Tatatanda Indeks 1 11 4

1.2 Hukum Indeks 1 13 6
2. BENTUK PIAWAI
1 32 1
2.1 Angka Bererti

2.2 Bentuk Piawai 1 21 7
5
3. MATEMATIK PENGGUNA:SIMPANAN DAN PELABURAN, KREDIT DAN HUTANG

3.1 Simpanan dan Pelaburan 1 5-

3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang 1 21 2
4. LUKISAN BERSKALA 1 32 5
1
4.1 Lukisan Berskala 1 22 6
5. NISBAH TRIGONOMETRI
21 2
5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sudut Tirus
dalam Segi Tiga Bersudut Tegak

6. SUDUT DAN TANGEN BAGI BULATAN
6.1 Sudut pada Lilitan dan Sudut pada Pusat
yang dicangkum oleh suatu Lengkok

Bil Tajuk Bil Set Latihan OAP Jenis Soalan
6.2 Sisi Empat Kitaran OPB SUBJEKTIF

6.3 Tangen kepada Bulatan 1 12 2

6.4 Sudut dan Tangen bagi Bulatan 1 12 2
7. PELAN DAN DONGAKAN
1 -- 3
7.1 Unjuran Ortogon
1 11 2
7.2 Pelan dan Dongakan
8. LOKUS DALAM DUA DIMENSI 1 -- 4

8.1 Lokus 1 21 -

8.2 Lokus dalam Dua Dimensi 1 5- 5
9. SUDUT DAN TANGEN BAGI BULATAN
1 -3 5
9.1 Garis Lurus

FORMAT INSTRUMEN MATEMATIK PT3 MULAI TAHUN 2019

 OAP : Objektif Aneka Pilihan
 OPB : Objektif Pelbagai Bentuk
 Subjektif Respons Terhad


Click to View FlipBook Version