The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ihasdoginroom, 2019-04-29 23:33:47

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

กองทนุ หลกั ประกนั สขุ ภาพเทศบาลนครภเู กต็

ปที ี่ 3 ฉบบั ท่ี 3 ประจำ� เดอื น เมษายน - มถิ นุ ายน 2562

"ผูสŒ ูงอายุสขุ ใจ ไม‹ลมŒ ไมล‹ ืม
ไมซ‹ ึมเศรŒา กินอาหารอร‹อย"

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำ� เดอื นเมษายน - มถิ ุนายน 2562

โรงพยาบาลวชิระภเู กต็ ขอเชญิ เขา้ รว่ มกจิ กรรม กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเกต็ ขอเชญิ ประชาชน
สุขภาพ “พฒั นาการเดก็ สงู ดี สมส่วน อายุ 6 ปีข้ึนไป เขา้ รว่ มอบรมปฏบิ ตั กิ าร หลกั สตู ร
ในเด็กปฐมวยั ”
“วา่ ยนำ้� เพ่อื เอาชวี ิตรอด”

โรงพยาบาลวชริ ะภเู กต็ กำ� หนดจดั มหกรรมสขุ ภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเกต็ ร่วมจดั อบรม
“พฒั นาการเดก็ สงู ดี สมสว่ น” ภายใตโ้ ครงการตรวจคดั กรอง เชิงปฏบิ ตั ิการ หลักสตู ร “ว่ายน�ำ้ เพอ่ื เอาชีวิตรอด” สำ� หรบั
ประเมนิ พฒั นาการเด็ก 0 - 5 ปี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ประชาชนทว่ั ไป อายุ6 ปขี น้ึ ไป จำ� นวน2 รนุ่ ๆ ละ2 วนั โดย
ในเรื่องพัฒนาการและการดูแสุขภาพเด็กให้กับผู้ปกครอง เปน็ รนุ่ ที่7 ระหวา่ งวนั ท่ี8-9 มถิ นุ ายน และรนุ่ ท่ี14 ระหวา่ ง
ประชาชนท่ีสนใจ โดยเป็นการจัดกิจกรรมบรรยายแบบ วนั ท่ี29-30 มถิ นุ ายน2562 จำ� กดั เพยี งรนุ่ ละ60 คน เทา่ นนั้
เวยี นฐานประกอบดว้ ย ฐานการดแู ลระยะตงั้ ครรภแ์ ละประโยชน์ ณ สระว่ายน้�ำ อบจ.ภูเก็ต ส�ำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม /
จากนมแม่ ฐานหนูน้อยฟันดี ฐานโภชนาการส�ำหรับเด็ก สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ฐานการนวดสัมผัส ฐานส่งเสริมกิจกรรมกินกอดเล่นเล่า โทร. 0-7621-6929-30 หรอื Facebook
และฐานสง่ เสรมิ พฒั นาการเดก็ ซงึ่ กำ� หนดจดั ขนึ้ ในวนั ศกุ รท์ ี่ ของกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
21 มถิ นุ ายน2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชมุ ชนสามคั คสี ามกอง
/ สามารถสอบถามข้อมูลเพมิ่ เติม โทร. 0-7636-1234 สมัครเข้าอบรมแสกนที่

กิจกรรมดี ๆ ทผี่ า่ นมา กองการแพทย์ เทศบาลนครภเู กต็ รว่ มจดั เสวนาในหวั ขอ้ “จรงิ หรอื ?
ปญั หาพัฒนาการเด็ก & โภชนาการเดก็ เราช่วยได้” ภายใต้โครงการเด็กไทย
โภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2562 ซงึ่ ไดจ้ ัดขึ้นในวนั ท่ี
1 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชมุ โรงเรียนอนบุ าลเทศบาลนครภูเกต็
โดยมี นพ.สิวโรจน์ ขนอม พญ.ศิริพร เซียววัฒนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดา้ นพฒั นาการเดก็ คณุ พมิ พพ์ ศิ า ประดษิ ฐานสุ รณ์ ตวั แทนผปู้ กครอง รว่ มเปน็
วทิ ยากรเสวนา พรอ้ มดว้ ยคณุ สมใจ สวุ รรณศภุ พนา นายกเทศมนตรนี ครภเู กต็
และ ดร.อำ� นวย คุม้ บา้ น เป็นผดู้ �ำเนินรายการเสวนา
จากการเสวนาสามารถสรปุ ประเดน็ สำ� คญั ไดว้ า่ เดก็ ปฐมวยั 6 ปแี รก
เป็นวัยท่ีมีความส�ำคัญที่สุดซึ่งมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและเป็นวัยที่เริ่มต้นการรับรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานของ
ชว่ งวยั ตอ่ ไป จำ� เปน็ อยา่ งยงิ่ ทจี่ ะตอ้ งมกี ารสง่ เสรมิ และพฒั นาเดก็ ใหม้ โี ภชนาการ
และพฒั นาการทส่ี มวยั ในทกุ ดา้ น ซงึ่ ครอบครวั ครู และสงั คม ลว้ นมสี ว่ นสำ� คญั
ในการท่จี ะรว่ มกนั ดแู ล ส่งเสรมิ เตรียมความพรอ้ มใหแ้ ก่เด็ก เพือ่ ให้เดก็ ก้าว
ไปสวู่ ยั ตอ่ ไปอยา่ งมคี ณุ ภาพ ดังนัน้ ปญั หาพฒั นาการ & โภชนาการในเด็กนนั้
เราชว่ ยได้ ดว้ ยการเลยี้ งดแู บบ “สงู ดสี มสว่ น” ดว้ ยกจิ กรรม “กนิ กอด เลน่ เลา่ ”
นอกจากน้ีมีจัดนิทรรศการ หัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการที่ดีของลูกน้อยแบบองค์รวม” อีกด้วยกิจกรรมคร้ังน้ีมีผู้ปกครอง
ประชาชนผู้สนใจในพื้นท่ี ผู้เข้าร่วมรับฟังและชมนิทรรศการอย่างคับค่ัง
มากถงึ 250 คน

7 โรค 3 ภยั สขุ ภาพ ควรระมัดระวงั ในชว่ งฤดรู ้อน พ.ศ.2562

1. โรคอุจจาระรว่ ง 2. โรคอาหารเป็นพิษ
สอาากเหาตร ุ รถบัา่ ปยรอะจุ ทจาานรอะาเหหาลรวนถำ้� ดา่ ยมื่ เทปป่ี น็ นนเปำ�้ อ้ื ถนา่เชยอ้ื เโปรนค็ สาเหต ุ รับประทานอาหาร น้�ำท่ีปนเปื้อนเชื้อ
มกู เลอื ด อาเจยี น มตี งั้ แตเ่ ลก็ นอ้ ยถงึ อาการรนุ แรง แบคทเีรยี เชอ้ื รา มกั พบในอาหารทป่ี รงุ สกุ ๆ ดบั ๆ
จากภาวะขาดน�้ำและเกลือแร่ ท�ำให้เกิดอาการ อาการ มไี ข้ ปวดทอ้ ง ปวดศรษี ะปวเมือ่ ยตาม
ชก็อารคปอ้หงมกดนั ส ต ลิ า้ แงลมะอื เใสหยี ส้ชะวี อติ าไดด้ รบั ประทานอาหาร ต7ิดโตร่อค เน้ือตวั คลื่นไส้ อาเจียน อจุ จาระรว่ ง หากถ่าย
ปรุงสุก ด่มื น้�ำสะอาดหรือต้มสกุ อุจจาระมากจะเกิดอาการขาดน�้ำและเกลือแร่
อาจทำ� ให้เสียชีวิตได้
การป้องกัน หน่วยงานที่มีคนจ�ำนวนมาก
เช่น โรงเรียนทหาร ประกอบอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ จัดหาน้�ำด่ืมสะอาด มีส้วมที่
3. โรคบดิ ถูกสุขลกั ษณะ และกำ� จดั ขยะ
ผตสาปู้ดิ เว่ตหย่อตสโ ุด่วนยรเใชหบั ้ือญปบร่ ิดะอทาเายปนมุ ็นอาเากชหกื้อาวแร่าบ6คผ5ทักดีเปรบิีียหนร�้ำือดอืม่ะมทีบ่มีาี
เชอื่ เหล่านี้ปนเป้อื น 4. อหวิ าตกโรค
มอปาวอี กดาากเบรา ่งรคเรลถ้อื ้าา่รยยงั อแอจุบจุ จจบาานรรไี้ะะดไบ้มอ่ ่สยุดอมจุ จีไขา้รใะนมบมี ากู งเรลาอื ยดอปานจ สาเหต ุ เกิดจากเช้ือแบคทเี รียติดต่อจากการ
รบั ประทานอาหารหรอื ดม่ื นำ้� ทม่ี เี ชอื้ ปนเปอ้ื นเขา้ ไป
5. ไขไ้ ทฟอยดห์ รอื ไขร้ ากสาดนอ้ ย หอารกือาถร่า ยอถุจ่าจยาอรุะจเจหาลรวะสเปีค็นล้นาย้�ำนค้�ำรซ้ังลาวะขม้าาวก ๆ
สอตาาิดกเตหา่อตร ุ เรชบั ้อื ปไรทะฟทอายนดอา์ ซหง่ึาเรปแน็ลเะชนอ้ื ำ�้ แทบป่ี คนทเปีเรอ้ื ยี นเชอื้ มกั ไมม่ อี าการปวดทอ้ ง อาจมอี าเจยี นรว่ มดว้ ย
มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดเม่ือยตามัว เบ่ือ อาการขาดนำ�้ และเกลอื แร่ เชน่ กระหายนำ�้
อาหาร ทอ้ งผกู หรอื บางรายอาจมีอาการทอ้ งเสีย อกราะจสเสบั ยีกชระีวสติ า่ไยด้หายใจลกึ ผดิ ปกติ ชอ็ ก และ
ถจะ้าสมาีสมุขานรถิสแัยพไรมเ่ ่ถชูอื้กไตท้อฟงอเยมต่ือไ์ไปปสป่ผู ร้อู ะ่ืนกไอดบ้ อาหาร 6. โรคไข้เลือดออก
สาเหต ุ การตดิ เชอ้ื ไวรสั เดงที มยี งุ ลายเปน็ พาหะ
7. โรคพิษสนุ ขั บ้า อคาลกื่นาไรส ้ อาไขเจ้สียูงนลออยาจปมวีภดาศวระีษเละือดปอวอดกกล้ามเนื้อ
สาเหต ุ เชื้อไวรัส Rabies รับเชื้อไวรัสได้จาก เกดิ ภาวะชอ็ ก
นำ้� ลายของสตั วเ์ ลย้ี งลกู ดว้ ยนำ้� นมทกุ ชนดิ พบบอ่ ย การป้องกัน :
คือ สุนัข รองลงมา โคและแมว เช้ือจะเข้าสู่ มาตรการ “3 เก็บ ป้องกนั 3 โรค”
รกา่างรกปา้อยงทกาันงบ: ามดาแตผรลกทารส่ี ัต“วคก์ าดัถหาร5อื ขยว่.”น
3 ภัยสุขภาพ

โรคและภยั สุขภาพทเ่ี กดิ จาก โรคและภัยสุขภาพท่เี ป็นผลจาก ภยั สขุ ภาพในฤดูรอ้ น
อากาศร้อนโดยตรง อากาศร้อนแลง้ และแดดจ้า

กกาลรุ่มเจเสบ็ ่ียปงว่ ยผแู้ทล่ีทะเ�ำสงยีาชนวี กติ ลจาางกแภจา้งวเะปอ็นาเกวาลศารนอ้ านน ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน การบาดเจ็บและเสยชีวติ จากการจมนำ�้
เชน่ เล่นกีฬาและฝกึ ทหาร มีความเส่ยี งเจ็บป่วยจาก 4 กลุม่ โรค การป้องกัน ในเด็กเล็ก (อายตุ ำ�่ กว่า 5 ปี)
การปอ้ งกนั งด เลย่ี งออกกำ� ลงั กาย ทำ� งาน หรอื ก-- าโโรรรคปคท้อตางางกอเดัักนนิเสหปบาิดยปใจร ะ --ตูหโโรรนคค้าหผตวั วิใ่าหจงแนบลัง้าะอนหักใลเหสอ้บมดเิดลชอื ิดด ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
กใหิจ้ไกดรร้ ม1กลลิตางรแ/ดชดั่วโจมา้ งเปน็หวรลือาอนยา่านงนค้อวยรดวันืม่ ลนะ้�ำ หม่ันท�ำความสะอาดบ้าน สวมหน้ากาก ชไมั่ว่ปขลณ่อะยหใลหัก้เดใน็กเกลา่นรตชา่วมยลเห�ำพลืัอง คแนมต้เกพนีย้�ำง
8 - 10 แก้ว เฝา้ ระวงั เดก็ เลก็ ผู้สูงอายุ รปถ้อยงนกตันส์ ่วไนมต่เัวผาขยะ ไม่เผาป่า ลดการใช้ คอื “ตะโกน โยน ยน่ื ” และ โทร. 1669
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาร่วมสนกุ กนั นะครับ ยงิ่ โพสต์
ยง่ิ มีสิทธ์ิมาก
รว่ มสนกุ กบั กจิ กรรมเช็คอิน
ณ จดุ ออกกำ� ลงั กายในพื้นท่ี ลทหปุา้รนมงะรดกFับเaาวกcศลรeผาะbทลเoป้ผาo๋าู้โkภชคกคาาอยดดงใีเทอนในุ นววหวันลัสนทกั �ำที่ ปห่ี31รร10ะับกพอมัน.อิ.คยสก..ุขก66ภ�ำ22าล พนังเก ี้ ทาศยบ าลนครภูเก็ต จำ� นวน
10 รางวลั
เขตเทศบาลนครภเู กต็
เพยี งโพสต์รูปลง Facebook พรอ้ ม #นครภเู ก็ตท้าออกก�ำลังกาย62

แผนทีแ่ นะน�ำกิจกรรมออกก�ำลงั กายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

สามกอง แสกนหาสถานท่ี
และขอ้ มลู เพ่มิ เติม
ส- อ 06.00 - 07.20 น. หมู่ 5 รพ. วชริ ะภูเกต็ พฤ - อา 14.30 - 15.30 น.
18.00 - 19.20 น.
จ/พ./ศ. 17.00 - 18.00 น.
อ/พฤ/ส 18.00 - 19.00 น.

จุดชมวิวเขารงั โรงเรียนวทิ ยาสาธิต จ - ศ 18.00 - 19.00 น.
ภเู กต็

หมู่บา้ น ลานชมุ ชนซเี ตก็ ขา่
สวุ รรณรคาร 1

จ - พ 17.00 - 18.00 น. ศาลาประชาคม
อบจ.ภเู กต็
72 พรรษา สมาคมผูส้ ูงอายุฯ
(ลานมังกร)
จ - ศ 07.30 - 08.30 น.
จ - ศ 17.00 - 18.00 น.
ทกุ วนั 07.00 - 09.00 น. ลาน รพ. วชิระภเู กต็ จ/พ./ศ. 15.30 - 16.30 น.
(หยเ่ี ตง้ ) ทุกวัน 18.00 - 19.15 น. เทศบาล จ - พ 16.00 - 17.00 น.
ทกุ วัน 06.30 - 07.30 น. นครภูเกต็
หมบู่ ้าน (ผ้าขาวม้า)
จ - ศ 06.30 - 07.45 น. รพ. อบจ.ภเู กต็
ไพศาล สวนหลวง ร.9 โรงเรียนบ้านตลาดเหนอื 17.30 - 19.00 น.
จ - ศ 17.30 - 19.00 น.
อ - อา 05.45 - 06.45 น. จ - พ 08.00 - 09.00 น.
จ - ศ 17.45 - 18.45 น.
จ - ศ 07.00 - 08.30 น.

สะพานหนิ ศนู ย์เยาวชน 18.00 - 19.00 น. สวนสะพานหทินุกวนั 05.30 - 06.30 น.
จ - ศ จ - ศ 07.00 - 08.30 น.
จ - ศ 08.00 - 09.00 น.
ทุกวัน 09.00 - 12.00 น.
ศนู ยป์ ระสานงานชมรมผสู้ ูงอายุ จ - ศ 17.00 - 22.00 น.
ศ - อา 09.00 - 10.00 น. ส - อา 07.00 - 09.00 น.

โยคะ ไทเก็ก เต้าเต๋อซิ่นซี ร�ำกระบอง แอโรบิค Zumba ร�ำวง วู้ดบอล เปตอง ลีลาศ 081-9576716

หากท่านสนใจทีจ่ ะจัดท�ำโครงการด้านส่งเสรมิ สขุ ภาพ

สามารถตดิ ต่อขอรับแบบฟอร์มการเขยี นโครงการ ได้ท่ี
สนง.กองทุนหลักประกนั สขุ ภาพเทศบาลนครภเู ก็ต

: 0-7621-6929, 091-1652324 : 0-7622-3904
: [email protected] www.phukethealthfund.go.th


Click to View FlipBook Version