The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

องค์กร Humming bird Production

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kawinthrapat2424, 2019-05-02 21:18:03

องค์กร Humming bird Production

องค์กร Humming bird Production

สารบญั

เรื่อง หนา้
โครงสร้างองคก์ ร 1
2
- สีประจาองคก์ ร 3
- ความหมายของสี 4
- ประวตั ิองคก์ ร 4
- วสิ ยั ทัศน์ 4
- พนั ธกิจ 4
- วตั ถปุ ระสงค์ 4
- จดุ แข็งขององคก์ ร 4
- กลุ่มเป้าหมาย 5
- โครงสร้างองคก์ ร 6-8
- อธิบายโครงสร้างการจัดองคก์ ร 9
- ตาแหนง่ หน้าทีใ่ นการออกอากาศ 10 - 11
- วเิ คราะห์การทางานในแต่ละหน้าที่ 12
ฝ่ายบญั ชี 13 - 18
- คา่ ใช้จ่ายแต่ละรายการ 19 - 20
- การจ้างถ่ายทารายการ 21
- รายละเอียดรายการ 22
- รายรับ – รายจ่ายทงั้ หมด 23
ฝ่ายการตลาด 24
- หน้าที่ 24
- เป้าหมายการทางาน 24
- แผนการทางาน 25
- Business Model 26
ฝ่ายสื่อสารองคก์ ร 27
- การสือ่ สารองคก์ ร 28 - 36
- แผน Engagement

- ผลงาน 37 - 148
- รายการ Fast IT 149 - 173
- รายการแบกเป้ 174 - 242
- รายการ The Origin 243 - 298
- รายการ Music in yourself 299 - 338
- รายการ Mini Series RULE The Series 339 - 398
- รายการ UP to Law กฎหมายเพื่อความเขม้ แข็งของชุมชน 399 - 515
- รายการ HMB NEWS 516 - 643
643 - 644
- ผลงานทไี่ ด้รบั การออกอากาศผ่านทางสถานโี ทรทศั นไ์ ทยพบี ีเอส 645 - 646
- หน้าทีข่ องทีมขา่ ว
- สรปุ ผลการดาเนนิ รายการ HMB NEWS 647
การควบคมุ รายการและการเผยแพร่ 648
- ผัง Rundown 649 - 667
- สรุปผลหลังการออกอากาศ 10 นาที วนั ธรรมดา 668 - 690
- สรปุ ผลหลังการออกอากาศ 10 นาที 3 องคก์ ร 691 - 705
การทางานร่วมกับเครือขา่ ยภายนอก 706
- การจ้างถ่ายทารายการ 707 - 709
การประเมินองคก์ ร 710 – 787
ขอขอบคณุ จากใจ HMB 788

1

โครงสรา้ งองคก์ ร Humming bird Production

2

Humming bird Production
HMB มาจาก Humming bird
นกฮมั มิ่งเบิรด์ ตวั แทนของความรวดเร็วว่องไวทางด้านขา่ วสาร ทนั ต่อเหตกุ ารณ์ และตรงจดุ ตรงประเดน็
ทนั ต่อเหตุการณ์

สีประจาองคก์ ร
สีน้าเงิน
สีเขียว
สีส้ม

3

สนี า้ เงิน – ฟา้ (ปญั ญาความรู)้
ความหมาย
ความสงบ ความม่ันคง ความศรทั ธา ความมีระเบียบ ความสุขุม ความเชื่อถือ ความ

จงรกั ภกั ดี ความเยือกเยน็ ความราบรนื่ ความเป็นเอกภาพ แรงบนั ดาลใจ
พลงั ของสนี ้าเงิน
สีน้าเงินจะช่วยให้รสู้ ึกสงบเยน็ ทาให้ผ่อนคลายและจิตใจสงบ โทนสีนี้บง่ บอกถึงความ

ม่นั คงขององคก์ ร โทนสีฟ้าหรือน้าเงินจะกระตนุ้ ความคดิ สร้างสรรค์ แสดงออกถึงความรู้ เฉลียวฉลาด
ตรรกะเหตผุ ลและความไว้เนอื้ เชื่อใจ ช่วยทาให้องคก์ รดมู ีความเป็นมืออาชีพ

สเี ขียว (ครอบครัวและสงั คม)
ความหมาย
ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเริ่มต้น ความสดชื่น ความปลอดภยั อาหาร ความอุดม

สมบรู ณ์ ความเปน็ อมตะ การเจริญงอกงาม การเติบโต การดูแล การรกั ษาเยยี วยา ความเหน็ อกเห็นใจ
การควบคุม ความสมดลุ ทางกายและใจ ความสัมพันธ์ทด่ี ี

พลงั ของสเี ขยี ว
สีเชียวช่วยกระตนุ้ ใหร้ ู้สกึ สดุ ชืน่ ลดความเหนด็ เหนือ่ ย คลายความตึงเครียด ความตื่น

ตระหนกและความวติ กกังวลลงไป มีพลงั สามารถช่วยให้จิตใจภายในสงบ ช่วยพัฒนาอารมณแ์ ละ
พฤตกิ รรม

สสี ม้ (จิตวิญญาณและความรู้)
ความหมาย
พลัง ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความสนกุ สนาน การผจญภยั ความอบอุ่น ความ

ยุติธรรม ความรอบรู้ มารยาท ความหลงใหล ความมีเสน่ห์ ความสุข ความม่ันใจ ความปรารถนา การเกบ็
เกี่ยว ฤดูใบไม้ผลิต

พลังของสสี ้ม
สีส้มเป็นสีทช่ี ่วยกระตุ้นพลังงานและความสดชื่อ สือ่ ไปถงึ การมองโลกในแง่ดีไปจนถึง

สุขภาพทด่ี ี สสี ้มเป็นสีแหง่ ความสนกุ สนานและการผจญภัย ท้ังช่วยจดุ ประกายการสื่อสารทีด่ ี กระตุ้นการ
ทางานของจิตใจ กระตนุ้ การจัดระบบหรือระเบียบต่างๆ

4

ประวตั ิองคก์ ร
องคก์ ร Humming bird production เป็นองคก์ รทีอ่ ยภู่ ายใต้การควบคมุ ของสถานีโทรทศั น์
CTV องคก์ ร humming bird production นาเสนอสื่อที่ใหค้ วามบนั เทิง ขา่ วทร่ี วดเรว็ ทนั สมัยทนั ต่อ
เหตกุ ารณ์และรายการทีต่ อบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพ่อื สร้างสรรคส์ ือ่ ทีม่ ีคณุ ภาพโดยออกอากาศ
ทางช่องทางหลกั คอื facebook CTV เพ่อื กลุ่มเป้าหมายทห่ี ลากหลาย
วิสยั ทศั น์
เป็นผู้นาด้านเนอื้ หาที่มีความทนั สมัย เปิดมุมมองทางความคดิ ผลิตสือ่ สาระขา่ วสารและ
บันเทิงอย่างครบวงจรบนโลกออนไลน์

พันธกิจ

- สร้างสรรคเ์ นือ้ หาครบทง้ั สาระความบันเทงิ และขอ้ มลู ขา่ วสารรอบด้าน
- มุ่งมัน่ ที่จะผลิตเนอื้ หาที่มีความเปน็ กลาง ตรงไปตรงมาและชัดเจน
- สร้างสื่อทรี่ วดเรว็ ทนั กระแสและทันเหตุการณ์ที่เกิดขนึ้ ในสงั คมอย่างครบวงจร
- มีความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรคเ์ นอื้ หารายการใหมๆ่ ใหก้ บั ผู้ชม
- เสริมสร้างและพฒั นาบคุ ลากรให้มีแนวคิดทสี่ ร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ เพอ่ื การเติบโตของ

องคก์ ร
วัตถปุ ระสงค์

- เพอ่ื ให้ผู้ชมได้รบั เนอื้ หาทีม่ ีความทนั สมยั และเนอื้ หาครบทกุ ประเภทท้ังบนั เทิงและข่าวสาร

- สร้างสรรคเ์ นอื้ หาใหม่ๆเพอ่ื เปิดมุมมอง แนวคิด ของผชู้ มให้กวา้ งไกลมากยง่ิ ข้นึ

- เป็นสื่อกลางในการสือ่ สารขอ้ มูลขา่ วสารกับผู้ชม

จุดแขง็ ขององค์กร

เป็นสือ่ ทีใ่ ห้ขา่ วสารขอ้ มลู ทหี่ ลากหลายและรวดเรว็

กลมุ่ เป้าหมาย

วัยรุ่นอายุ 18 – 24 ปี ที่ชืน่ ชอบในสงิ่ แปลกใหม่ ท้าทาย ผจญภยั โดยอาศัยอยใู่ นเมือง และ
ชานเมืองทีม่ ีข้อมูลการใช้อินเทอร์เนต็ เปน็ ประจาตดิ ต่อกนั อยา่ งสม่าเสมอ และกาลงั ศกึ ษาอยใู่ นระดับ
ปริญญาตรี

5

โครงสรา้ งองคก์ ร

6

อธิบายโครงสรา้ งการจดั องค์กร
• ฝา่ ยบริหาร

- ประธานกรรมการบรษิ ทั
นายเกียรติศกั ดิ์ เวชชะ
• ฝ่ายบัญชีและควบคมุ ภายใน
นางสาวณิชากร เย้ืองประเสริฐ
• ฝา่ ยพัฒนาธรุ กิจและการตลาด
นายกิตติ จิวตระกลู
นางสาวธมลวรรณ คาวเิ ศษ
นางสาวสภุ าพร เทียนถาวร
• ฝ่ายผลติ ส่อื
- ผอู้ ้านวยการฝ่ายผลติ ส่อื
นางสาวกวนิ ทรา อนิ ทรแ์ สงทอง
- เขียนบทโทรทศั น์
นางสาวนัทมนต์ วงศ์ทิพย์
- สรา้ งสรรค์ออกแบบรายการ
นางสาวสุธดิ า วงคย์ า
- ชา่ งเทคนิค
นางสาวพนัชกร ขา่ ยสวุ รรณ
นายเกรกิ เกียรติ เชอื้ วงศ์

7

- ผู้กา้ กับ
นายณฐั วัฒน์ หานะพันธ์
- ช่างตดั ตอ่
นายภาณุพงศ์ สิงห์ทอง
นายสิทธศิ กั ดิ์ ไชยจาเริญ
- ชา่ งภาพ, นักออกแบบกราฟฟิก
นายสาธิน ภู่บญุ
• ฝา่ ยขา่ ว
- ผอู้ ้านวยการฝ่ายขา่ ว
นายธนโชติ อินต๊ะวชิ า
- ทีมขา่ ว
นางสาวอรปรียา มาลยั เรือง
นางสาวอนงคว์ รรณ ก้องพนาไพรสณฑ์
นายธนพฒั น์ โพธค์ิ นั ทา
• ฝา่ ยทรพั ยากรบคุ คล
นางสาววนั สิริ ฟกั เกตุ
• ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล
นางสาวอาคริ า ศรีสังคม
• ฝ่ายสอ่ื สารองคก์ ร
นางสางณฐั ธารณิ ี ทองคาฟู

8

วิเคราะหก์ ารท้างานในแต่ละหนา้ ที่
ประธานกรรมการบริษัท

ควบคมุ ดแู ลบริหารเกีย่ วกบั องคก์ รเพอ่ื ให้เปน็ ไปตามวัตถปุ ระสงคแ์ ละเป้าหมายของนโยบาย
องคก์ ร
ฝ่ายบัญชีและควบคมุ ภายใน

ตรวจสอบรายรับรบั จ่ายต่าง ๆ บนั ทึกรายรับรายจ่ายขององคก์ ร บรหิ ารการเงินภายในองคก์ ร
ฝ่ายพัฒนาธรุ กิจและการตลาด

กาหนดแผนงานในการโปรโมทงาน โฆษณา และการประชาสัมพันธ์
เพอ่ื ให้ถึงเป้าหมายตามทีผ่ ู้บริหารต้องการและขายโฆษณาให้กับบริษัท
รวมไปถึงการสร้างปฏสิ ัมพนั ธก์ ับลกู คา้ และผู้ชม
ฝ่ายผลติ สอ่ื

ควบคุมดูแลจดั การการผลิตสือ่ ทุกช่องทางภายในองคก์ รและพัฒนาสื่อให้ตรงกบั นโยบายและ
กลุ่มเป้าหมาย ควบคุม กากบั ดแู ลด้านการผลิตสือ่
ผู้อ้านวยฝา่ ยขา่ ว

ตรวจสอบเนอื้ หาข่าวความถกู ต้องแหล่งขา่ วว่ามีความถกู ต้องผิดหลกั และเปน็ ประโยชน์ต่อสง่ั คม
และกลุ่มเป้าหมายหรือไม่
ฝ่ายข่าว

เสาะแสวงหาข่าวสารและนาขา่ วสารสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขนึ้ เพ่อื มานาเสนอแก่ผู้รับสาร
ฝา่ ยตรวจสอบภายในและประเมินผล

ตรวจสอบความถูกต้องขององคก์ ร วา่ มีความผดิ กฎหมายหรือไม่ ตรวจสอบความเรียบรอ้ ย
ต่าง ๆ

9

ตา้ แหนง่ หน้าที่ในการออกอากาศ CO-Producer
Producer นายเกียรตศิ กั ดิ์ เวชชะ
นางสาว กวนิ ทรา อินทร์แสงทอง Switcher
Master control room นางสาว สธุ ดิ า วงค์ยา
นาย ณฐั วัฒน์ หานะพนั ธ์
นางสาวสภุ าพร เทียนถาวร Camera man
Sound engineer นายสิทธศิ กั ดิ์ ไชยจาเริญ
นาย เกริกเกียรติ เชือ้ วงศ์บุญ นายภาณุพงศ์ สิงหท์ อง
Stage manager นายสาธิน ภู่บุญ
นางสาว วันสิริฟกั เกตุ
Promote
นายกิตติ จิวตระกูล
นางสาวธมลวรรณ คาวเิ ศษ
นางสาวณิชากร เย้ืองประเสริฐ
Costume
นางสาวนทั มนต์ วงศ์ทพิ ย์
lighter technician
นายธนพัฒน์ โพธค์ิ นั ทา
Vmix call
นางสาวพนชั กร ขา่ ยสุวรรณ
นางสางณฐั ธารณิ ี ทองคาฟู
นางสาวอาคริ า ศรีสังคม
ผู้ด้าเนินรายการ
นางสาวอรปรียา มาลัยเรือง
นายธนโชติ อินต๊ะวชิ า
นางสาวอนงคว์ รรณ ก้องพนาไพรสณฑ์

10

วิเคราะหก์ ารท้างานในแตล่ ะหนา้ ที่
Producer

ในหน้าทนี่ ี้เปน็ หน้าที่ท่ตี ้องรบั ผิดชอบอะไรต่างๆเยอะมากเพราะต้องคอยดูแลท้ังฝ่ายผลิตแทบทกุ
ฝ่ายรวมไปถึงต้องมีการสือ่ สารกบั ฝ่ายบรหิ ารและฝ่ายท่มี ีการจ้างงานเขา้ มายังองค์กร

Director
หน้าที่นี้ต้องคอยกากับเนอื้ เรือ่ งใหต้ รงตามเป้าหมายท่กี าหนดซึ้งสาคญั มากเพราะงานแต่ละงานมี

ความแตกต่างกนั ด้านอารมณแ์ ละเนอื้ หาเพราะไม่ซ้ากนั เลยในแต่ละงานทีต่ ้องรับผิดชอบหน้าที่ผู้กากับ
จาเป็นต้องคุยกบั ทง้ั ตากล้องนักแสดงและฝ่ายโลเคชน่ั ตา่ งๆ

cameraman
เปน็ หน้าที่ทต่ี ้องความคมุ การถ่ายทาต้องมีความเชีย่ วชาญด้านการใช้กล้องท้ังกล้องออกอากาศ

และกล้อง ในวันทีอ่ อกกองฝ่ายนี้ต้องมกี าร Movement อยตู่ ลอดเวลาเปน็ หน้าทีท่ ่ตี ้องรอรบั ฟังคาสัง่ ต่างๆ
จาก director

Sound engineer
มีหน้าที่ควบคมุ เสียง ในเวลาออกอากาศสด คอยฟังและคอยแก้ปญั หาเกี่ยวกบั เสียงในตอนก่อน

และขณะออกอากาศ

Lighter technician
ทาหน้าทีต่ ั้งไฟติดต้ังและจัดการเรือ่ งมมุ แสงและคอยปรบั ความสมดุลของแสงให้ออกมาตามที่

วางแผนไวก้ ่อนออกอากาศ

Master Control Room
ควบคุมการออกอากาศให้เปน็ ไปตามรนั ดาวน์ ต้ังแตก่ ารจดั เรียงไฟล์โดยใช้โปรแกรม VMIX และ

หน้าที่นี้หากเกดิ ปัญหาขณะออกอากาศจะต้องคอยแก้ปญั หาเป็นหน้าทีท่ ส่ี าคัญมาก

11

Stage manager
ทาหน้าที่เปน็ ผู้กากับดแู ลเวทใี นการถ่ายทอดสด และออกคาสง่ั ภาษามือให้กบั ทีม cameraman

ตามบททีไ่ ด้รบั เพอ่ื ใหก้ ารถ่ายทอดสดเสรจ็ ตามเวลาทกี่ าหนด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเวทใี ห้การ
ถ่ายทอดสดพร้อมให้ไวที่สดุ

Switcher
ทาหน้าทีส่ ลบั มุมกล้องตามบททีไ่ ด้รบั หรือ Producer สั่ง เพอ่ื ให้ได้ภาพตามที่ Producer ต้องการ

Creative
ทาหน้าที่สร้างสรรคผ์ ลงานบทแผ่นกระดาษ เสนอแนวคดิ เกีย่ วงานใหล้ กู คา้ เขา้ ใจและพอใจ

Script-Writer
ทาหน้าทีค่ ดิ และเขยี นบทต่าง ๆ ก่อนถึงงาน Production ตามโจทยท์ ี่ทมี Creative

คดิ มาให้ ถ่ายทอดจนิ ตนาการออกมาผ่านตัวอกั ษร รู้จกั ใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องและนาเสนอเรื่องราว
อยา่ งเหมาะสม

Art Director
ออกแบบและสร้างสรรค์ คดิ คน้ หาพนื้ หลงั ในรายการอปุ กรณ์ประกอบฉาก เพ่อื จดั วางและ

ออกแบบตกแต่งฉากให้ดสู วยงาม แปลกใหม่ และตรงกบั concept ของรายการ

Costume
ดูแลการแต่งตัวเสือ้ ผ้าให้พิธกี ร หรือแขกรบั เชิญที่จะออกอากาศ

Promote
โปรโมทผงั รายการ โปสเตอร์รายการหรือระหว่างการทางานภายในองคก์ ร เพ่อื ดงึ ดดู ให้ผู้ชมสนใจ

และรอตดิ ตามชมรายการ

12

ฝา่ ยบญั ชี
ตารางรายรับ - รายจา่ ย ของ Hummingbird Production

คา่ ใช้จ่ายแต่ละรายการ 13

ประเภทรายการ ราคา
Music In Yourself 450
Rule The Series 1,380
UP To Law 340
แบกเป้ 3,200
Fast IT 279
The Origin 2,600
HMB NEWS 450

14

ตารางรายรับ-รายจ่ายของHumming Bird Production

เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วนั /เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจา่ ย คงเหลอื
3150
26/01/62 เก็บเงนิ เขา้ องคก์ ร 3,150 2,000 1150
500 650
คา่ เช่าห้องบริษัท 91 559
40 519
คา่ ผ้าเขยี ว 14 505
445 60
คา่ ของ 35 25
565
คา่ กญุ แจบริษัท 304 893
100 589
คา่ ทิชชู่ 10 489
479
27/01/62 คา่ ของ 479

คา่ ปรนิ้

เงินทีเ่ หลือจากรายการถัว่ เน่าเมอะ 540

เก็บเงนิ เพ่ิม41บาท8คน 328

คา่ ของ

คา่ น้ามนั รถทาขา่ ว

คา่ กรรไกร

ยอดคงเหลอื เดือนมกราคมทังหมด

15

ตารางรายรับ-รายจ่ายของHumming Bird Production

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจา่ ย คงเหลอื
45 343
05/02/62 คา่ ปรนิ้ งาน 120 314
964
คา่ ฟอนต์ handwrite 756 1514
758 758
06/02/62 เก็บเงนิ เพม่ิ 50 650 20 0
-20
08/02/62 เก็บเงนิ เพม่ิ 50 550 1,492 1226
100 1526
09/02/62 คา่ ของรายการThe puzzle game 54
2,679 154
10/02/62 คา่ ของ 80 54
154
ค่าคาราไมน์ 254
1454
เงินองคก์ ร 1,246 3104
3254
12/02/62 เงินองคก์ ร 300 575
495
คนื เงิน 495

13/02/62 เงินองคก์ ร 100

คา่ น้ามนั รถ

14/02/62 เงินองคก์ ร 100

15/02/62 เงินองคก์ ร 100

23/02/62 เงินค่าสตู 1,200

24/02/62 เงินค่าสตู 1,650

25/02/62 เงินค่าสตู 150

27/02/62 คา่ สตู

คา่ ถ่าน

ยอดคงเหลอื เดือนกมุ ภาพันธ์

ทังหมด

16

ตารางรายรับ-รายจา่ ยของHumming Bird Production

เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

วนั /เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจา่ ย คงเหลอื
100 395
01/03/62 คา่ ตัวนกั แสดง 100 295
40 255
คา่ น้ามนั 80 175
40 135
02/03/62 คา่ ถ่าน 145
240 295
คา่ มินิซีรีย์ 35 315
515
03/03/62 คา่ ถ่าน 840 1115
40 1315
คา่ ปรบั ทงิ้ ขยะในสตู 10 100 1075
90 1040
คา่ สตู 150 100 1240
1440
04/03/62 เกบ็ เงนิ ตก 20 1840
2140
05/03/62 เกบ็ เงนิ 200 1300
1260
07/03/62 เก็บเงนิ 600 1160
1070
09/03/62 เกบ็ เงนิ 200 970
3560
คนื เงินคนในองคก์ ร 4310
4560
คา่ ขา้ วนักแสดง

เกบ็ เงนิ 200

10/03/62 เกบ็ เงนิ 200

11/03/62 เกบ็ เงนิ 400

12/03/62 เก็บเงนิ 300

คา่ รายการแบกเป้

14/03/62 คา่ ถ่าน

ค่าน้ามัน

15/03/62 คา่ รายการIT

คา่ น้ามัน

23/03/62 ค่าสตู 2,500

26/03/62 คา่ สตู 750

27/03/62 คา่ สตู 250

17

30/03/62 เงินเหลือจากการเปน็ นกั แสดงสมทบ 61 4621
จากการถ่ายวดิ ีโอของมอ
คา่ สตู 250 4871
คา่ สตู 750 5621
จ่ายค่าสตู 2,735 2886
คา่ สตู 250 3136
ค่าถ่าน 40 3096
ยอดคงเหลอื เดือนมีนาคมทังหมด 3096

ตารางรายรบั -รายจ่ายของHumming Bird Production

เดือนเมษายน พ.ศ.2562

วนั /เดือน/ปี รายการ รายรบั รายจา่ ย คงเหลอื
3196
01/04/62 คา่ สตู 100 2,000 3,446
80 1,446
04/04/62 คา่ สตู 250 340 1,366
273 1,026
คา่ รายการแบกเป้ 100 753
600 653
คา่ ชีท 53
553
05/04/62 กินเลีย้ งองคก์ ร 8,553

คา่ ของ

คา่ ไฟ

07/04/62 คา่ รายการสารคดี

10/04/62 รายรับรายการจากอ.แนน 500

รายรบั เงนิ ค่าจ้างจากการผลติ 8000

รายการ up to law และมินิซีรสี ์

17/04/62 รายรับเงนิ คา่ จ้างจากการผลติ 8000 16,553

รายการ up to law และมินิซีรสี ์

30/04/62 คา่ น้ามันรถทาขา่ ว 450 15,103
2,000 13,103
คา่ น้ามนั รถสารคดี

18

คา่ ขา้ วนักแสดง 279 12,824
คา่ รายการแบกเป้ 800 12,024
คา่ รายการสารคดี 1500 10,524
ยอดรวมเดือนเมษายนทงั หมด
10,524

19

การจ้างถา่ ยทา้ รายการ

ใบเสนอราคา

บริษทั สื่อจา้ ลอง ภายใต้การเรียนการสอนรายวิชาการบริหารองคก์ รสื่อ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

ใบเสนอราคาเลขที่ 2

วันที่ 26 เดือน กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.2562

ลกู ค้า ผศ.อดุ ม งามเมืองสกุล ผู้เสนอราคา บริษทั Humming Bird Production

ทีอ่ ยู่ ตาบล ทา่ วังทอง อาเภอเมอื งพะเยา พะเยา 56000 ทอ่ี ยู่ 19 หมู่ 2 เมอื ง ตาบลแม่กา พะเยา 56000

อีเมล์......................................................... อีเมล์ [email protected]

โทรศัพท์...................................................... โทรศัพท์ 082-501-1525 , 094-704-6708

ลา้ ดับ รายการ/บริการ เป็นเงิน(บาท)
1. ค่าสร้างสรรค์และผลิตรายการมนิ ิซีรีย์ 5 นาทีตอ่ ตอนตอ่ 12,000 บาท
สัปดาห์ ตอนละ 2,000 บาท 6 ตอน
โดยรวมการผลติ และเผยแพร่ชิ้นงานเพื่อการโปรโมท 8.000 บาท
ประจาสปั ดาห์เชน่ เพจภาพ โปสเตอร์ มมี (MEME) หรือ 20,000 บาท
CL (Commentary-less VDO) จานวน 3 รปู แบบตอ่ ตอน
และเผยแพร่ไปในชอ่ งทาง Facebook YouTube Instagram
website และ twitter ของ CTV
2 ค่าผลิตรายการสนทนา 5-8 นาทีตอ่ ตอน ตอนละ 1,000
บาท 8 ตอน เผยแพร่ในชอ่ งทางของพะเยาทีวี
โดยรวมการผลติ ชิ้นงานเพือ่ การ โปรโมท ประจา
สปั ดาหเ์ ชน่ เพจภาพ โปสเตอร์ มีม (MEME) หรอื CL
(Commentary-less VDO) จานวน 3 รูปแบบตอ่ ตอน
รวมค่าสร้างสรรค์ ผลิต และเผยแพร่ทั้งสิน้

20

*หมายเหตุ

- สามารถแก้งานได้ 1 คร้ัง
- เนื่องจากเปน็ บริษทั จาลอง ทางองค์กรไม่สามารถออกบิลหรือใบกากบั ภาษีได้ แต่ท่านสามารถใช้ใบสาคัญรบั

เงินให้ทางนิสิตที่รบั ผิดชอบองค์กรลงนามประกอบกบั สาเนาบัตรประชาชนได้

เงื่อนไขการชา้ ระเงิน

- แบ่งจ่ายเปน็ 2 งวด เมื่อตกลงวา่ จ้างสร้างสรรค์และผลติ ร้อยละ 80 และหลงั การออกอากาศ
ร้อยละ 20

วธิ ีชาระเงิน สามารถเลือกชาระไดส้ องทาง ไดแ้ ก่

 ชาระเงินสด

 ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เลขบญั ชี 984-5-21907-1 ชื่อบัญชี น.ส.ณิชากร เย้ืองประเสริฐ

ฝ่ายการตลาด

เสนอราคาโดย ผ่านการพจิ ารณาโดย

เกียรตศิ กั ดิ์ เวชชะ ภทั รา บรุ ารกั ษ์

(นายเกียรตศิ ักดิ์ เวชชะ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา บรุ ารักษ์)
ผู้บริหารองคก์ รฮมั มิ่งเบริ ์ด อาจารย์ประจารายวชิ า

21

รายละเอียดรายการ

ออกอากาศสด CTV ( 1 สัปดาห์ ) 5 นาที

1. ตวั รายการมนิ ิซีรีย์ 5 นาที
รายการ มินิซีรีย์กฎหมาย
เปน็ ละครทสี่ ร้างสรรคโ์ ดยใช้เรื่องจริงหรือกรณีศกึ ษาทางกฎหมายทเ่ี กี่ยวข้องกบั กลุ่มคน
รุ่นใหม่ เช่นประเดน็ ทีค่ วรทราบและระมัดระวังการใชส้ ือ่ หรือสื่อสงั คมออนไลน์ กฎหมาย
เกี่ยวกับการทาธรุ กจิ ออนไลน์ ฯลฯ (ผู้จ้างเปน็ ผู้กาหนดประเด็นและเนือ้ หา) เป็นขอ้ มูล
พ้ืนฐานในการสร้างสรรคบ์ ทละคร ความยาว 5 นาที

รายการ ทอล์กกฎหมาย

ผู้ดาเนินรายการพร้อมท้ังแขกรบั เชิญเขา้ มาพดู คุย(ผู้จ้าง เปน็ ผู้จดั หาบุคลากรและประเดน็ )
พดู คยุ เกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมายทช่ี ุมชนสนใจหรือประสบปัญหาบ่อย ๆ เชน่ กลโกงเจ้า
หน้าเงินกู้ การคดิ ดอกเบยี้ เกนิ อตั รา เป็นต้น ความยาว 5-7 นาที ทางองคก์ รจะเป็น
ผู้ผลิตรายการ ส่งใหก้ บั ทางพะเยาทีวีหรือช่องทางอื่น ๆ เผยแพร่รายการต่อไป

22

รายรับ – รายจ่ายทงั หมด 4,018 บาท
รายรับเดือนมกราคม 3,539 บาท
รายจา่ ยเดือนมกราคม 6,046 บาท
รายรบั เดือนกมุ ภาพนั ธ์ 6,050 บาท
รายจา่ ยเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 7,091 บาท
รายรบั เดือนมีนาคม 4,580 บาท
รายจา่ ยเดือนมีนาคม 3,850 บาท
รายรบั เดือนเมษายน 4,622 บาท
รายจา่ ยเดือนเมษายน 21,005 บาท
รายรบั รวม 21,115 บาท
รายจา่ ยรวม บาท
ยอดเงินคงเหลอื 0

23

ฝา่ ยการตลาด

24

ฝา่ ยการตลาด

หน้าที่
- กาหนดแผนงานในการโปรโมทงาน โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เพ่อื ใหถ้ ึงเป้าหมายตามที่
ผู้บริหารต้องการและขายโฆษณาใหก้ บั บริษัท รวมไปถงึ การสร้างปฎิสมั พันธ์กับลูกคา้ และผู้ชม

เป้าหมายการทา้ งาน

สปั ดาห์ 1

- ทายอดขาย 5,000 บาท
- มีผู้ชมตอน LIVE ไม่ตา่ กวา่ 50 คน
- ยอด VIEW ไม่ตา่ กวา่ 4000

สปั ดาห์ 2

- ทายอดขาย 10,000 บาท
- มีผชู้ มตอน LIVE ไม่ต่ากวา่ 60 คน
- ยอด VIEW ไม่ต่ากวา่ 4000

สปั ดาห์ 3
- ทายอดขาย 25,000 บาท
- มีผู้ชมตอน LIVE ไม่ตา่ กวา่ 70 คน
- ยอด VIEW ไม่ตา่ กวา่ 4000

แผนการทา้ งาน
- คดิ Model ใหก้ บั ธรุ กจิ ขององคก์ ร
- วางแผนเตรยี มคนดดู ้วยการโปรโมท โดยใช้ มมี โปสเตอร์ และวดี ิโอ
- โพสต์มีม โปสเตอร์ และวีดิโอ ตามตารางที่วางไว้
- ติดตามผลและสรุปผล

25

Business Model

Partners Activities Value Propositions Costomer Reletionships Costomer Segments

-องคก์ ร COD -รับประทาน ฐานคนดทู ี่ตรงกบั -ผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการ
-องคก์ ร HAK อาหารร่วมกนั เพื่อ กลุ่มลกู ค้าที่ -ผู้สนบั สนุน ธรุ กิจทีต่ ้องการ
ปรึกษาข้อผิดพลาด ผู้ประกอบการ อยากจะผลิตสื่อ
ร่วมกนั ธุรกิจตั้งเป้าหมาย Chabbels หรือโฆษณาสินค้า
ไว้ ของตนเอง
Resource

มี ฐานผู้ชม CTV
-ทีมงานและ
อปุ กรณ์พืน้ ฐาน Revenue Streams
ไม่มี
-อปุ กรณ์หลกั เชน่
กล้อง 4K ไฟสตดู ิโอ

Cost Structure

-ค่าเช่าบริษทั -โฆษณา
-ค่าสาธารณูปโภค -ผู้สนับสนุน
-ต้นทุนการผลิตรายการ

26

ฝา่ ยสือ่ สารองค์กร

27

ฝ่ายสื่อสารองคก์ ร

เริม่ งานวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ สินสดุ วันท่ี 30 เมษายน 2562

ฝ่ายสือ่ สารองคก์ รทาหน้าที่ Engagement ให้ผชู้ มไหลเขา้ มารบั ชมให้ได้มากทีส่ ดุ ได้ตง้ั เป้าหมายไว้
ดงั นี้

- LIVE ไม่ตา่ กวา่ 50 คน
- View ไม่ตา่ กวา่ 2000 หลังออกอากาศ 10 นาที
- Comment ไม่ต่ากวา่ 40 คน

จานวนผลงานทีเ่ ผยแพรออกไปมีทงั้ สนิ้ 114 งาน ช่วงเวลาทีเ่ ผยแพรงานส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายเปน็ ต้นไป
มีแผนการทางานดังนี้
1. เริม่ วางแผนร่วมกบั ฝ่ายการตลาดเพ่อื วเิ คราะห์กลุ่มผรู้ ับสารวา่ ต้องการเทรนไหน และมีความต้อกการ
ยงั ไง
2. เริ่มผลิตสื่อให้ตรงกับเทรนที่ผู้รับสารต้องการ
3. เผยแพรส่ ื่อ
4. สรปุ ผล
5. นาขอ้ มลู กลบั มาให้ฝ่ายการตลาดเพอ่ื วเิ คราะห์ต่อ

28

แผน Engagement

29

แผน Engagement

วันที่ วันจันทร์ วันอังคาร วนั พธุ วนั วนั ศุกร์ วันเสาร์ วนั อาทิตย์

ท่องทาง 4 5 6 พฤหัสบดี 8 9 10

7

Facebook 1. เริม่ โปรโมทรายการของทางองคก์ รณ์เพ่อื ใหผ้ ู้ชมรู้จกั

รายการและวันออกอากาศ ผ่านทาโปสเตอร์

2. ทามีมวันสาคญั ต่าง ๆ เพ่อื สร้างภาพลกั ษณ์องค์กร

Twitter 1. โพสโปสเตอร์แต่ละรายการเพื่อให้ผู้ชมทราบ
ชอ่ งทางการออกอากาศและวันออกอากาศ
Instagram ของรายการ

2. ทามีมวันสาคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลกั ษณ์

องคก์ ร

Website

30

วันที่ วนั จันทร์ วนั อังคาร วนั พธุ วนั วนั ศุกร์ วันเสาร์ วนั อาทิตย์
13 พฤหัสบดี 15 16 17
ท่องทาง 11 12
14
Facebook ดาเนินงาน ทาโพล
ตามแผนที่ สารวจ 1. โพสโปสเตอร์รายการ
Twitter วางไว้ ความพึ่ง 2. เริ่มถ่ายภาพเบื้องหลังระหว่างที่ความสาระความบันเทิง
Instagram พอใจของ
Website โพสผงั คนดู เพือ่ เพือ่ ให้ผู้ชมเห็นถึงความผิดพลาดและการเรียนรู้ขององคก์ ร
รายการ ทาข้อมูล
เพือ่ ให้ผู้ชม ความ 3. สร้างสัมพันธ์กับคนดูด้วยการทามีมให้คนดูเสนอความ
ทราบ ต้องการ
ของคนดู คิดเหน็ ของตวั เอง
กลบั มา 1. โพสโปสเตอร์รายการ มีม และ GIF อย่างต่อเน่ืองเพือ่ ให้ผู้ชม
วิเคราะห์
รู้จกั องคก์ ร

31

วนั ที่ วันจนั ทร์ วนั อังคาร วันพุธ วัน วันศกุ ร์ วนั เสาร์ วนั อาทิตย์

ท่องทาง 18 19 20 พฤหัสบดี 22 23 24

21

Facebook ดาเนินงาน ทาโพล 1. โพสโปสเตอร์รายการ
Twitter ตามแผนที่ สารวจ
Instagram ความพึง่ 2. ลงพืน้ ทีส่ ารวจความต้องการของคนดู
Website วางไว้ พอใจของ
คนดู เพือ่ 1. โพสโปสเตอร์รายการ มีม และ GIF อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้ชม
โพสผงั ทาข้อมูล รู้จักองคก์ ร
รายการ ความ
เพือ่ ให้ผู้ชม ต้องการ 2. ถ่ายภาพเบื้องหลังระหว่างที่ความสาระความบนั เทิง เพื่อให้
ทราบ ของคนดู
กลบั มา ผู้ชมเห็นถึงความผิดพลาดและการเรียนรู้ขององคก์ ร
วิเคราะห์

32

วันที่ วนั จันทร์ วันองั คาร วันพุธ วนั วนั ศกุ ร์ วนั เสาร์ วันอาทิตย์
ท่องทาง
25 26 27 พฤหัสบดี 29 30 31
Facebook
ดาเนินงาน ทาโพลสารวจ 28
Twitter ตามแผนที่ ความพึ่งพอใจ
วางไว้ ของคนดู เพื่อ 1. โพสโปสเตอร์รายการ
Instagram
โพสผงั ทาข้อมลู 1. โพสโปสเตอร์รายการ มีม และ GIF อย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้
รายการ ความต้องการ ผู้ชมรู้จกั องคก์ ร
เพือ่ ให้ผู้ชม ของคนดู
ทราบ กลับมา 2. ถ่ายภาพเบื้องหลงั ระหว่างทีค่ วามสาระความบันเทิง

วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ชมเหน็ ถึงความผิดพลาดและการเรียนรู้ของ
องคก์ ร

Website

33

วนั ที่ วันจันทร์ วันองั คาร วันพุธ วนั วันศกุ ร์ วนั เสาร์ วันอาทิตย์
3 พฤหสั บดี 5 6 7
ท่องทาง 1 2
4
Facebook ดาเนินงาน ทาโพล
Twitter 1. โพสโปสเตอร์รายการ
Instagram ตามแผนที่ สารวจ 2. ถ่ายภาพเบื้องหลังระหว่างทีค่ วามสาระความบนั เทิง เพือ่ ให้
Website
วางไว้ ความพึง่ ผู้ชมเห็นถึงความผิดพลาดและการเรียนรู้ขององคก์ ร
3. มีมวันสาคญั
โพสผงั พอใจของ 4. ถ่ายรูป ออกนิทัศกาลพบปะผู้ชม เพื่อทราบความคิดเห็น
รายการ คนดู เพือ่
เพือ่ ให้ผู้ชม ทาข้อมูล ของผู้ชมโดยตรง
ทราบ ความ

ต้องการ

ของคนดู

กลบั มา

วิเคราะห์

34

วันที่ วันจันทร์ วนั องั คาร วนั พุธ วัน วันศกุ ร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
10 พฤหสั บดี 12 13 14
ท่องทาง 8 9
11
Facebook ดาเนินงาน ทาโพล
Twitter 1. โพสโปสเตอร์รายการ
Instagram ตามแผนที่ สารวจ 2. ถ่ายภาพเบื้องหลังระหว่างทีค่ วามสาระความบันเทิง
Website
วางไว้ ความพึ่ง เพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงความผิดพลาดและการเรียนรู้ของ
องคก์ ร
โพสผงั พอใจของ 3. มีมวันสาคัญ
รายการ คนดู เพือ่ 4. ถ่ายรปู ออกนิทัศกาลพบปะผู้ชม เพือ่ ทราบความคิดเห็น
เพือ่ ให้ ทาข้อมลู ของผู้ชมโดยตรง
ผู้ชมทราบ ความ

ต้องการ

ของคนดู

กลบั มา

วิเคราะห์

35

วันที่ วันจนั ทร์ วนั องั คาร วันพธุ วนั วนั ศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17 พฤหสั บดี 19
ท่องทาง 15 16 20 21
18
Facebook ดาเนินงาน ทาโพล โปสเตอร์
Twitter 1. รวมรวมสติดิทั้งหมด ขอบคุณ
Instagram ตามแผนที่ สารวจ 2. สรปุ ออกมาเป็น Info ผู้ชม
Website
วางไว้ ความพึ่ง

โพสผัง พอใจของ
รายการ คนดู เพือ่
เพื่อให้ผู้ชม ทาข้อมลู
ทราบ ความ

ต้องการ

ของคนดู

กลับมา

วิเคราะห์

36

Poster เปิดตวั องคก์ ร 1 กุมภาพนั ธ์

เหน็ แล้ว 1,150

แชร์ 56

Like 66

Love 10

Wow 2

Fun 0

Cry 0

Angry 0

แสดงความคิดเห็น รายการ 1

37

Meme วนั นกั ประดิษฐ์ 2 กุมภาพนั ธ์

เหน็ แล้ว 794
แชร์ 9
Like 35
Love 2
Wow 2
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ0

38

Meme วนั นกั ประดิษฐ์ 2 กุมภาพนั ธ์

เหน็ แล้ว 453
แชร์ 3
Like 15
Love 0
Wow 0
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็
รายการ0

39

เห็นแล้ว Video Miss Unity 2019 2 กุมภาพนั ธ์
แชร์ 13 1,601
Like 40
Love 8
Wow 2
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ0

40

CL วนั ทหารผ่านศกึ 3 กมุ ภาพนั ธ์

เห็นแล้ว 1,048
แชร์ 8
Like 33
Love 3
Wow 0
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ2

41

Meme ตรษุ จีน 3 กมุ ภาพนั ธ์

เหน็ แล้ว 593
แชร์ 6
Like 26
Love 3
Wow 0
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ0

42

GIF ตรษุ จนี 4 กุมภาพนั ธ์

เห็นแล้ว 494
แชร์ 8
Like 15
Love 3
Wow 1
Fun 0
Cry 1
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ4

43

Meme ตรษุ จีน 5 กมุ ภาพนั ธ์

เหน็ แล้ว 798
แชร์ 9
Like 27
Love 0
Wow 0
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ2

44

Video ตรษุ จีน 6 กมุ ภาพนั ธ์

เหน็ แล้ว 1,214
แชร์ 12
Like 38
Love 4
Wow 0
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ0

45

เห็นแล้ว Meme อาหารลดน้าหนกั 8 กุมภาพนั ธ์
แชร์ 11 1,341
Like 1
Love 1
Wow 1
Fun 1
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ14

46

Poster วนั ทหารผ่านศึก 9 กุมภาพนั ธ์

เหน็ แล้ว 371
แชร์ 5
Like 12
Love 0
Wow 0
Fun 0
Cry 0
Angry 0
แสดงความคดิ เหน็

รายการ0

47

Meme วนั ทหารผ่านศึก 10 กุมภาพนั ธ์

เห็นแล้ว 849

แชร์ 6

Like 30

Love 2

Wow 0

Fun 0

Cry 0

Angry 0

แสดงความคดิ เหน็

รายการ0


Click to View FlipBook Version