The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sapphire-myself, 2020-01-20 21:05:23

มะนาว

มะนาว

มะนาว

ชื่อสามญั Lime
ชื่อวทิ ยาศาสตร์ Citrus aurantiifolia
(Christm.) Swingle

สรรพคุณของมะนาว

 ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ
 ช่วยแกอ้ าเจียน เป็นลมวงิ เวยี นศีรษะ เมาเหลา้

ได้
 ช่วยรักษาโรคความดนั โลหิตสูงและต่า
 แกอ้ าการวงิ เวยี นหลงั คลอดบุตร
 แกอ้ าการลมเงียบ ดว้ ยการเอาใบมะนาวมาตม้

กินกบั ยาหอม
 แกโ้ รคตาแดง
 ใชเ้ ป็นยาแกไ้ ขก้ ไ็ ดเ้ หมือกนั ดว้ ยการนาใบมา

หน่ั เป็นฝอย ๆ แลว้ นามาชงในน้าเดือด ดื่มเป็น
น้าชาหรือใชอ้ มกล้วั คอเพ่อื ช่วยฆ่าเช้ือโรค
 ใชใ้ นการแกไ้ ขท้ บั ระดู ดว้ ยการเอาใบมะนาว
ประมาณ 100 ใบมาตม้ กิน
 สามารถช่วยรักษาโรคลกั ปิ ดลกั เปิ ดหรือ
เลือดออกตามไรฟันได้ เพราะในมะนาวมี
วติ ามินซีสูงมาก
 มะนาวช่วยในการขบั เสมหะ
 ช่วยแกไ้ อหรืออาการไอท่ีมีเลือดปนออกมา ซ่ึง
จะช่วยบรรเทาอาการลงไดด้ ีในระดบั หน่ึง
 ช่วยบรรเทาอาการตอ่ มทอนซิลอกั เสบ
 ช่วยบรรเทาอาการเสียงแหบแหง้
 ช่วยลดอาการเหงือกบวม

ลกั ษณะของมะนาว

 ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 4 – 4.5 เซนติเมตร ตน้ มะนาวเป็ นไม้
พุ่มเต้ีย สูงเต็มท่ีราว 5 เมตร กา้ นมีหนามเล็กนอ้ ย
มกั มีใบดก ใบยาวเรียวเล็กนอ้ ย คลา้ ยใบส้ม ส่วน
ดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผลตลอดท้งั ปี
แต่ในช่วงหนา้ แลง้ จะออกผลนอ้ ย และมีน้านอ้ ย

ข้อมลู ทางโภชนาการของมะนาว ต่อ 100 กรัม
 พลงั งาน 30 กิโลแคลอรี
 คาร์โบไฮเดรต 10.5 กรัม
 น้าตาล 1.7 กรัม
 เสน้ ใย 2.8 กรัม
 ไขมนั 0.2 กรัม
 โปรตีน 0.7 กรัม
 วติ ามินบี 1 0.03 มิลลิกรัม 3%
 วติ ามินบี 2 0.02 มิลลิกรัม 2%
 วิตามินบี 3 0.2 มิลลิกรัม 1%
 วิตามินบี 5 0.217 มิลลิกรัม 4%
 วิตามินบี 6 0.046 มิลลิกรัม 4%
 วิตามินบี 9 8 ไมโครกรัม 2%
 วิตามินซี 29.1 มิลลิกรัม 35%
 ธาตุแคลเซียม 33 มิลลิกรัม 3%
 ธาตุเหลก็ 0.6 มิลลิกรัม 5%
 ธาตุแมกนีเซียม 6 มิลลิกรัม 2%
 ธาตุฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม 3%
 ธาตุโพแทสเซียม 102 มิลลิกรัม 2%
 ธาตุโซเดียม 2 มิลลิกรัม 0%


Click to View FlipBook Version