The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานเอสเซ้นมะลิ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-09-06 09:35:18

โครงงานเอสเซ้นมะลิ

โครงงานเอสเซ้นมะลิ

นายณฏั ฐกิตต์ิ โครงงาน ชั้น ม.6/8
นางสาวมุทติ า เอสเซ้นมะลิ ชัน้ ม.6/8
นางสาวจดิ าภา ช้นั ม.6/8
จดั ทำโดย
อนิ ทรส์ วาท เลขท1ี่
วปิ ุระ เลขท2ี่ 4
พลาวฒุ ิวดี เลขท3่ี 3

การเรยี นรกู้ ระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(ประโยชน์แทแ้ กม่ หาชน) ผา่ นโครงงาน

โรงเรียนเฉลมิ พระเกียรตสิ มเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตชื่อโครงงาน เอสเซ้นมะลิ
ช่อื ผจู้ ัดทำโครงงาน 1.นายณฏั ฐกติ ต์ิ อินทรส์ วาท

2.นางสาวมทุ ิตา วิปรุ ะ
3.นางสาวจดิ าภา พลาวฒุ ิวดี
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การสรรคส์ รา้ งผลงานคร้ังนมี้ ีวตั ถปุ ระสงค์ เพอ่ื ดับกล่นิ เครอ่ื งด่มื ทมี่ กี ล่นิ รนุ แรง อาทเิ ชน่ เครื่องดม่ื ท่มี แี อลกฮอล์
คุณของศกั ยภาพดา้ น กล่มิ หอม และยงั ดงึ สรรพคณุ ที่บางอย่างท่ผี ้คู นไมค่ อ่ ยนำมาใช้มาใชใ้ นการทดลองทำเอสเซน้ มะลิ มา
เป็นแนวคดิ

ผลการสรรคส์ รา้ งงาน พบว่า กล่มิ หอมของมะลิทำใหผ้ ทู้ ด่ี ม่ื รสู้ กึ ผ่อนคลายไปกบั กลน่ิ ของเคร่ืองดื่ม คณุ ของศักยภาพ
ดา้ นกล่นิ ทีม่ ีกล่ินทหี่ อมมาเป็นแนวคดิ ในการนำกล่นิ ของมะลซิ อ้ นมาช่วยทำใหผ้ อ่ นคลาย และยังมีฤทธ์กิ ระตนุ้ ความรสู้ ึกทาง
เพศ ดว้ ยนำ้ มนั หอมระเหยจากดอกมะลิ มีฤทธก์ิ ระตนุ้ ความรสู้ กึ ทางเพศ ฤทธยิ์ ับย้ังเช้อื แบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa
และเชอื้ รา Aspergillus niger ฤทธิข์ ยายหลอดเลือดโคโรนารีและกระต้นุ หัวใจ โดยใช้แนวทางการสกดั กลิ่นโดยการกลนั่ ด้วยไอน้ำ

ผลการสรรคส์ ร้างงาน พบวา่ เอสเซน้ มะลิ มีความหอมพอดี ไม่ฉุนเกนิ ไป และสอี ่อนทำใหไ้ มก่ ลบสีของเคร่ืองด่มื แต่
ถ้าต้งั ไวน้ านจะเกิดการตกตะกอนได้ และยังจะทำใหก้ ล่ินนเปลยี่ นไป มีสีทเ่ี ขม้ ขน้ึ

1.สามารถสร้างรายได้ใหเ้ กษตรกรชาวสวนมะลไิ ด้

2.ช่วยให้ผอ่ นคลาย หายเครยี ดได้กติ ติประกาศ

การเรยี นรู้กระบวนการงานสวนพฤกษศาสตรโ์ รงเรียน(ประโชน์แทแ้ กม่ หาชน) ผ่านโครงงานสำเรจ็ ลลุ ว่ งได้ด้วยความ
กรณุ าชว่ ยเหลือ แนะนำ ให้คำปรกึ ษา ตรวจสอบแกไ้ ขข้อบกพรอ่ งตา่ ง ๆ ดว้ ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจาก

ขอขอบคณุ เพอ่ื นๆและญาติพน่ี ้องทุกคนที่ชว่ ยเหลอื สนับสนนุ ท้งั ด้านกำลงั ใจและกำลังทรพั ย์ด้วยดีตลอดมา
นอกจากนย้ี งั มีผู้ที่ใหค้ วามรว่ มมือชว่ ยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผเู้ ขียนไมส่ ามารถกลา่ วนามในที่นไ้ี ดห้ มด จงึ ขอขอบคุณทกุ ทา่ น
เหลา่ นั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

คณุ ค่าทงั้ หลายทไ่ี ดร้ ับจากรายงานการศกึ ษาความเรียงขนั้ สงู ฉบบั นี้ ผู้เขยี นขอมอบเปน็ กตัญญกู ตเวทแี ด่บิดามารดา
และบรู พาจารย์ทเี่ คยอบรมสง่ สอน รวมทั้งผู้มพี ระคณุ ทุกท่าน

คณะผ้จู ัดทำ
นายณัฏฐกติ ติ์ อินทรส์ วาท
นางสาวมุทติ า วิปุระ
นางสาวจิดาภา พลาวฒุ วิ ดี

สารบัญ ค

บทคัดยอ่ หนา้
กิตตปิ ระกาศ ก
สารบญั ข
สารบญั ตาราง ค
สารบญั รูปภาพ ง
บทท1ี่ บทนำ จ
บทท2่ี การรวบรวมและศึกษาขอ้ มลู เชงิ ลกึ เกย่ี วกับการสรา้ งสรรคผ์ ลงาน 1
บทท3่ี สรรคส์ ร้างวิธกี าร 2
บทท4ี่ กระบวนการสรา้ งชิน้ งาน 3
บทท5ี่ ผลงานประโยชนแ์ ทแ้ ก่มหาชน 4
เอกสารอา้ งองิ 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก ก การเรยี นรศู้ กึ ษาพชื 8
ภาคผนวก ข ผลงานนกั เรียน 9
ภาคผนวก ค กิจกรรม 10
11

สารบัญตาราง ง

ตารางที่ 1 ออกแบบการทดลอง หน้า
ตารางท่ี 2 ตรวจสอบคณุ ภาพเอสเซน้ 3
ตารางที่ 3 แผนภาพภมู ิแทง่ แสดงความพึงพอใจ 5
5

สารบญั รปู ภาพ จ

รปู ที่ 1 วธิ กี ารกล่นั ดว้ ยไอนำ้ หนา้
รูปที่ 2 วิธกี ารสกดั ด้วยสารเคมี 3
รูปที่ 3 วธิ ีการคน้ั หรอื บีบโดยใชแ้ รงบบี 3
รปู ท่ี 4 การคัดดอกมะลิ 3
รูปที่ 5 การนำดอกมะลิไปสกดั 8
รูปท่ี 6 อนิ โฟกราฟฟิก การศึกษาพนั ธุ์ ของดอกมะลิ 8
รูปที่ 7 เอสเซน้ ทไี่ ด้จากการสกดั 9
รปู ท่ี 8 เอสเซ้นทีไ่ ด้จากการสกดั 10
รปู ท่ี 9 กระบวนการทำเอสเซน้ มะลิ 10
11

1

บทที่ 1

บทนำ
ท่มี าและความสำคัญ

เน่อื งจากอยากทราบว่ากลนิ่ ของดอกมะลสิ ามารถกลบกลิน่ แรงๆอยา่ งเครอ่ื งด่ืมแอลกอฮอลไ์ ด้หรอื ไม่ หรอื ตวั ดอก
มะลมิ ีฤทธิต์ า่ งๆทสี่ ามารถนำออกมาใชป้ ระโยชนไ์ ดห้ รือไม่ กลุ่มเราจึงได้ไปศึกษาเก่ยี วกบั การสกดั กลน่ิ มะลซิ อ้ นซึ่งเปน็ มะลทิ ่มี ี
กลิน่ แรงทส่ี ดุ ลงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพอ่ื ที่จะดึงประโยชนท์ ่หี อมสดช่ืนของกล่ินมะลิ และเพอ่ื ทจี่ ะทำเปน็ แนวทางแก่
เกษตรกรชาวสวนมะลใิ นการนำกล่นิ ของมะลมิ าใชป้ ระโยชนใ์ นวงการเครื่องดม่ื
คณุ ศกั ยภาพของปัจจัยศึกษา

ดา้ นทางชวี ภาพกลิน่ ของดอกมะลทิ ชี่ ว่ ยลดและผอ่ นคลายความเครยี ด
วัตถปุ ระสงค์

1. เพื่อศึกษาการสกดั กลิน่ มะลิมาใชป้ ระโยชน์
2. เพอ่ื สรา้ งชอ่ งทางในการเลอื กใชป้ ระโยชนข์ องกลิ่นมะลิ
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ระยะเวลาในการทดลอง 1เดอื น หมู่บ้านจอมทองธานี
ประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ บั
1. เพมิ่ ช่องทางในการใช้ประโยชน์ของกลิน่ มะลิ
2. เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ กช่ าวสวนมะลใิ นการใชป้ ระโยชน์จากกลิ่นดอกมะลิ

2

บทที่ 2

การรวบรวมและศึกษาข้อมลู เชิงลกึ เกีย่ วกบั การสรา้ งสรรคผ์ ลงาน

เนอ่ื งจากอยากทราบวา่ กล่นิ ของดอกมะลสิ ามารถกลบกล่ินแรงๆอยา่ งเครอ่ื งดมื่ แอลกอฮอล์ได้หรือไม่ หรือตวั ดอก
มะลมิ ฤี ทธ์ิต่างๆท่สี ามารถนำออกมาใช้ประโยชนไ์ ด้หรือไมก่ ลมุ่ เราจงึ ไดไ้ ปศึกษาเกย่ี วกับการสกัดกล่นิ มะลิซ้อนซงึ่ เป็นมะลทิ ี่
กลิน่ แรงท่สี ุดลงเครอื่ งดม่ื แอลกอฮอล์ เพื่อท่ีจะดงึ ประโยชน์ทห่ี อมสดชืน่ ของกินมะลิและเพือ่ ทจ่ี ะทเี่ ปน็ แนวทางแกเ่ กษตรกร
ชาวสวนมะลใิ นการนำกล่นิ มะลิ มาใชป้ ระโยชนใ์ นวงการเครอ่ื งดม่ื ดงั น้ี

2.1ชนดิ ของดอกมะลิ

มะลซิ อ้ น (Rose Jasmin) เป็นมะลทิ ่ีมีกลิ่นหอมทีส่ ด ลักษณะเป็นลำตน้ ไมเ้ ล่ือย ใบรปู ไข่หรอื รปู รีออกดอกแบบ
กระจกดอกมกี ลบจนวนดอกมากซอ้ นกนั มากกวา่ 5ช้ัน แต่ละชนั้ มีกลบี ดอก10กลบี ขึน้ ไป

ค้นควา้ จาก webportal.bangkok.go.th และ medthai.com

2.2ชนดิ ของเครอื่ มดืม่

โซจู(소주) เป็นเหลา้ เกาหลีทมี่ ลี กั ษณะใสเหมอื นวอดกา้ กล่นิ แรง มรี สขม และออกหวาน แต่ผคู้ นนิยมด่มื สังสรรค์
ในโอกาสต่างๆ
ค้นคว้าจาก bangkokbiznews.com และ pobpad.com

2.3วธิ ีสกดั ดอกมะลิ
การกลิ่นด้วยไอน้ำเปน็ วิธีทน่ี ยิ มใช้กนั อยา่ งแพรห่ ลายสำหรบั สารหอมทเ่ี ปน็ Essential oil เพราะเปน็ วิธที ่ีประหยัด
และได้สารหอมท่บี รสิ ุทธ์ิ วิธีสกดั คอื
1.นำดอกมะลมิ าคดั แยกและลา้ งดว้ ยน้ำเปลา่ ใหส้ ะอาด
2.นำพาชนะขนาดเล็กใสน่ ำ้ เปลา่ สำหรบั ดม่ื
3.นำหมอ้ ขนาดพอดีต้ังไฟ และใสพ่ าชนะทใ่ี สน่ ้ำไว้ใสล่ งไป
4.นำดอกมะลมิ าใสไ่ ว้รอบๆพาชนะที่ใสน่ ำ้
5.นำพาชนะทีม่ ีลกั ษณะแบนมาปดิ หม้อไว้
6.นำน้ำแขง็ มาวางไว้ข้างบน
คน้ คว้าจาก.rdi.ku.ac.th และ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

3

บทท่ี 3

สรรคส์ รา้ งวิธีการ

วธิ ีการทดลองและแนวทางในการออกแบบ

จากการศกึ ษา มะลิ ดา้ นคณุ สมบตั ิ พบว่ามะลซิ ้อนเปน็ มะลิทม่ี กี ลิม่ หอมท่ีสดุ จงึ นำมะลสิ ายพนั ธุ์น้ีมาทำการทดลอง

มาเปน็ แนวคิด นำไปทำกล่นิ ประสมเครอ่ื งด่มื แอลกอฮอลส์ อดคล้องกับคณุ ของศักยภาพของปจั จยั ศึกษาทเี่ กิดจากการ
วเิ คราะหแ์ ละจนิ ตนาการแนวคิดเพ่อื หาแนวทางในการออกแบบ

3.1 วิเคราะห์สรุปแนวทาง

แนวทางที่ 1 การกลน่ั ดว้ ยไอน้ำ

แนวทางที่ 2 การสกัดดว้ ยเคมี

แนวทางท่ี 3 การค้ันหรอื บบี โดยใชแ้ รงบบี

3.2 ออกแบบการทดลอง

วธิ ีสกัดกลนิ่ ความสะอาด กลิ่น ความปลอดภยั

การกล่ันดว้ ยไอน้ำ มีความสะอาดเน่อื งจากก่อน มกี ลน่ิ ทีช่ ัดเจน เป็นวธิ ีที่ปลอดภยั เนือ่ งจากไม่
การสกัดดว้ ยสารเคมี มีการใชส้ ารเคมใี นการสกดั
การสกัดกลนิ่ มกี ารรองด้วย
เปน็ วธิ ีที่อนั ตรายเน่ืองจากมี
ผา้ ขาวเพื่อปอ้ งกันส่ิงสกปรก การใชส้ ารเคมีในการสกัด

วธิ ีนีอ้ าจทำใหส้ ง่ิ สกปรกตกลง มีกล่นิ ทอ่ี อ่ นกวา่ วิธีกลั่นด้วย

ไปในเอสเซ้นได้ ไอน้ำ

การคน้ั หรือบบี โดยใชแ้ รงบีบ วิธีน้อี าจมสี ่งิ แปลกปลอมผา่ น วิธมี กี ล่ินที่ไม่ชดั เจน มีกลิน่ เปน็ วธิ ที ไ่ี มค่ ่อยมสี ะอาด
ลงไปในตัวเอสเซ้นลงไปได้ ของดอกมะลิทจี่ างมากๆ เน่ืองจากใช้มือในการบีบคัน
ออกมา

จากแนวทางที่ 1 พบว่า เน่อื งจากเป็นทน่ี ิยมและปลอดภัย
จากแนวทางท่ี 2 พบว่า จะไดค้ วามเข้มขน้ สูงแตค่ ณุ ภาพทีไ่ ดจ้ ะตำ่
จากแนวทางท่ี 3 พบวา่ จะไดส้ ารหอมที่มีกล่นิ ดีแตจ่ ะไม่คอ่ ยมคี วามสะอาด
สรปุ แนวทางการสรรคส์ รา้ งท1ี่ เหมาะสมทส่ี ดุ เพราะวธิ ปี ลอดภัย และต้นทนุ ตำ่

4

บทที่ 4

กระบวนการสร้างชนิ้ งาน

การสรา้ งช้ินงานเป็นวิธีออกแบบและสรา้ งชิ้นงานขน้ึ มาตามจุดประสงคแ์ บบมเี ป้าหมายชัดเจน ออกแบบสร้างสรรค์
ตามวธิ ีทำวางไว้

4.1 การวางแผนและกระบวนการสร้างชิ้นงาน/ผลงาน

บคุ ลากรในการทำงาน

• มุทิตา จัดซือ้ สนิ ค้า
• จดิ าภา คดิ สูตร
• ณัฏฐกิตติ์ นำวัตถุดบิ มาประสบ

สกัด1ขวด20กรัม

โดยใช้งบประมาณดงั นี้

• ดอกมะลซิ ้อน 50 บาท
• น้ำเปลา่ 30บาท
• เคร่อื มแอลกอฮอล์ 125บาท

รวม 205บาทถว้ น

ใช้ระยะเวลา1เดือน สามารถสกดั เอสเซ้นกลน่ิ มะลอิ อกมาได้จำนวน3ขวด สง่ั ซ้อื วัตถดุ ิบจากรา้ นดอกไม้สวนหลวงและซปุ เปอร์
มาเกต็

4.2 วิธีการตรวจสอบ และประเมนิ นงาน

ตารางการตรวจสอบคณุ ภาพเอสเซน้ เป็นตารางที่ใช้ประเมนิ คณุ ภาพของเอสเซ้นวา่ มีกลน่ิ ทฉี่ นุ ท่เี กินไปหรือป่าว สี
เขม้ หรือออ่ น เหมาะสมกับการใสใ่ นเครือ่ งดื่มหรอื ไม่ โดยจะใช้เกณฑต์ ามตาราง(3)

4.3ผลการสรา้ งช้ินงาน

เอสเซน้ มะลไิ ดม้ กี ลน่ิ ทดี่ ไี มฉ่ ุนจนเกนิ ไป สที ่พี อดี แตไ่ มส่ ามารถผสมตั้งไว้นานได้ โดยรวมถอื ว่าใชไ้ ด้

รายการ 5
คะแนนความพงึ พอใจ
กลิน่ หอมไมฉ่ นุ
รสชาตหิ อมเหมาะสม 3 21
ราคาเหมาะสม
กลนิ่ ผ่อนคลาย แผนภมู ิแท่งแสดงความพงึ พอใจ
กลิ่นไมห่ ายหลังจากตั้งไว้นาน
กลิน่ ของมะลิและแอลกอฮอล์

3=ดีทส่ี ดุ

2=ปานกลาง

1=ปรบั ปรงุ

**ร้อยละ80 ผทู้ ดลองมีความพึ่งพอใจเกิน40%

6

บทที่ 5

ผลงานประโยชน์แทแ้ ก่มหาชน

การสรรค์สร้าง

เอสเซน้ ดอกมะลิ

สรุปผลการศึกษา

จากการจัดทำโครงงาน เออสเซน้ ดอกมะลิ พบว่า กลน่ิ ของดอกมะลิซอ้ นมคี วามหอมผ่อนคลาย เม่ือดื่มเครือ่ งดื่มท่มี ี
กลิน่ ของดอกมะลปิ ระสม จะทำให้ผู้ด่ืมผอ่ นคลายมากข้ึน และยังไดส้ ัมผสั กับกลิ่นหอมของดอกมะลิ และยังฤทธติ์ า่ งๆอกี
มากมายทส่ี ่งผลต่อร่างกาย

อภิปรายผลการศกึ ษา

จากการสกดั กลิน่ ดว้ ยวธิ ีน้ีรักษากลน่ิ ของดอกมะลไิ วไ้ ดน้ านและทำใหผ้ ู้ท่ดี มื่ ผอ่ นคลายกบั กลิ่นของดอกไม้ และดอก
มะลสิ ายพนั ธุต์ า่ งๆยงั สามารถนำไปใชท้ ำประโยชนอ์ ยา่ งอ่ืนได้นอกจากการนำมาประดบั หรือรอ้ ยพวงมาลยั และยงั ดงึ สรรพคณุ
ทส่ี ำคญั ๆของดอกไม้มาใชป้ ระโยชน์อย่างคุมค่าและเหมาะสม อยา่ งเชน่ ฤทธ์ิของดอกมะลกิ ระตนุ้ ความรสู้ ึกทางเพศ ฤทธิ์
ยับยง้ั เช้ือแบคทีเรยี Pseudomonas aeruginosa และเชื้อรา Aspergillus niger ฤทธิข์ ยายหลอดเลอื ดโคโรนารแี ละกระต้นุ
หวั ใจ

ข้อเสนอแนะ

จดุ ดอ้ ย :เม่ือตั้งกล่นิ ทผ่ี สมไว้แล้วนานๆ จะทำใหก้ ลิ่นหาย ควรแยกขายระหวา่ งเอสเซน้ กบั เคร่ืองด่มื

จุดเด่น :มกี ลิน่ ทห่ี อมเปน็ ของตัวเอง และกลน่ิ ยังชว่ ยกลบกลิ่นแรงๆของเครอื่ งดื่มไดอ้ ีกดว้ ย

ขอ้ เสนอแนะ :ระวงั สิง่ แปลกปลอมหรอื สารเคมตี า่ งๆตกลงไปในเอสเซ้นทีส่ กดั

7

เอกสารอา้ งอิง

medthai.com(พันธ์ุของดอกมะล)ิ คน้ ควา้ เมอ่ื 19 พฤษภาคม 2565
webportal.bangkok.go.th(พนั ธขุ์ องดอกมะลิ) คน้ คว้าเมอื่ 19 พฤษภาคม 2565
pobpad.com(เครือ่ งดม่ื ) ค้นควา้ เมื่อ21พฤษภาคม 2565
bangkokbiznews.com(เคร่ืองดม่ื ) ค้นควา้ เมื่อ21พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ (วิธสี กดั กลนิ่ ) ค้นควา้ เมื่อ30พฤษภาคม 2565
rdi.ku.ac.th(วธิ สี กดั กล่ิน) ค้นควา้ เม่ือ30พฤษภาคม 2565

8

ภาคผนวก

การคัดดอกมะลิ

การนำดอกมะลิไปสกดั

9

ภาคผนวก ก เรียนรศู้ กึ ษาพชื

อินโฟกราฟฟิก การศกึ ษาพนั ธุ์ ของดอกมะลิ

10

ภาคผนวก ข ผลงานนักเรยี น

เอสเซน้ ท่ไี ดจ้ ากการสกดั

11

ภาคผนวก ค กจิ กรรม

กระบวนการทาเอสเซน้ มะลิ


Click to View FlipBook Version