The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ปิติ เกตุ, 2021-04-05 10:08:36

The_Handy_Guide_to_Drop_Shipping

The_Handy_Guide_to_Drop_Shipping

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 1

Copyright Notice

เนอื หาใน อบี กุ๊ / หนังสอื เลม่ นี เขยี นโดย พรพรหม กฤดากร ผูเ้ ขยี นจดั ทําขนึ ฟรโี ดย
ไมอ่ นุญาตใหน้ ําไปขายตอ่ หรอื ดดั แปลงแกไ้ ขเนือหาและชอ,ื ผูเ้ ขยี น ผสู ้ นใจสามารถ
นําไปแจกในรูปของไฟลด์ จิ ติ อลหรอื พมิ พแ์ จกเพอื, เป็ นความรูแ้ กผ่ อู ้ น,ื ไดโ้ ดยให ้
เครดติ และทม,ี าของเนอื หาตามสมควร

Disclaimer

เนอื หาใน อบี ๊กุ / หนังสอื เลม่ นี เขยี นจากความรูแ้ ละประสบการณส์ ว่ นตัวของผเู ้ ขยี น
โดยไมร่ ับประกนั ผลลพั ธแ์ ละไมม่ สี ว่ นรับผดิ ชอบตอ่ ผลกําไรขาดทนุ ของผดู ้ ําเนนิ
กจิ การ

E-Commerce Legal Notice

เนอื หาใน อบี กุ๊ / หนังสอื เลม่ นี ไมไ่ ดค้ รอบคลมุ เรอ,ื งกฎหมายการคา้ ผดู ้ ําเนนิ กจิ การ
จําเป็ นตอ้ งศกึ ษาเพม,ิ เตมิ ในสว่ นของกฎหมายและระเบยี บปฏบิ ตั ทิ ถ,ี ูกตอ้ งในการ
ดําเนนิ กจิ การอคี อมเมริ ซ์ ของตนเอง ไมว่ า่ จะเป็ นทะเบยี นพาณชิ ยอ์ เี ล็กทรอนกิ ส์
และ ทะเบยี นธรุ กจิ ตลาดแบบตรง ฯลฯ

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 2

About Author

พรพรหม กฤดากร มคี วามรูใ้ นระบบธรุ กจิ คา้ ปลกี และโลจสิ ตกิ สร์ ะหวา่ งประเทศ และ
เป็ นนักเขยี น Self-publishing

เป็ นเจา้ ของเว็บไซต์ www.theceoblogger.com
และ Facebook page www.facebook.com/theceoblogger

ผลงานเขยี น E-Book ภาษาไทยพอสงั เขป:

• Merits in a Second
• Awakening Buddha
• Google Survival Guide
• The Art of Blog
• Epic Blogger; Pat Flynn
• Solo-Entrepreneur
• The Handy Guide to E-Commerce Drop Shipping
• The Freedom Hacker (November 2013)

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 3

คมู่ อื The Handy Guide to E-Commerce Drop

Shipping

ผมทราบวา่ คนไทยจํานวนมากสนใจ E-Commerce ในสาย drop shipping กนั
พอสมควร สาเหตเุ พราะธรุ กจิ อนิ เตอรเ์ น็ตทคี, นไทยมแี นวโนม้ นยิ มทาํ มากทส,ี ดุ คอื
E-Commerce และ Drop shipping เป็ นการทํา E-Commerce ทไี มต่ อ้ งลงทนุ เรอื ง
สต็อกสนิ คา้ มันจงึ เป็ นแนวทางอนั ดบั ตน้ ๆทค,ี นทอี, ยากประกาศอสิ รภาพทางการงาน
มใี จมงุ่ หมายอยากไดล้ องทาํ กนั

แตค่ ณุ เมอ,ื ลองคน้ หาขอ้ มูลในอนิ เตอรเ์ น็ตแลว้ กลบั พบขอ้ มลู เกยี, วกบั Drop
shipping นอ้ ยมาก บทความสว่ นมากทปี รากฏเป็ นแคบ่ ทความบอกเลา่ ทวั, ไป อาทิ
Drop shipping ทําง่าย, ทาํ แลว้ ด,ี ทาํ แลว้ รวย ฯลฯ เป็ นตน้ แตไ่ มไ่ ดเ้ จาะจงลง
รายละเอยี ดในการทํา Drop shipping ทจ,ี ะนําไปประยกุ ตป์ ฏบิ ัตไิ ดจ้ รงิ อาทิ อะไรคอื
ขอ้ ดขี อ้ เสยี ของ Drop shipping, การวเิ คราะห์ Supplier, การตลาดและการสรา้ ง
แบรนดใ์ หธ้ รุ กจิ E-Commerce drop shipping ของคณุ แตอ่ ยา่ งใด

วนั นผี ม, พรพรหม กฤดากร จากเวบ็ ไซต์ www.theceoblogger.com, ในฐานะทค,ี รํา,
หวอดในการทํานําเขา้ สนิ คา้ และเคยผ่านภารกจิ ทํา Drop shipping ใหแ้ ก่
ผปู ้ ระกอบการมาแลว้ เป็ นยอดซอื ไมน่ อ้ ยกวา่ 1.4 ลา้ นบาทจงึ ขอรวบรวมขอ้ มลู มา
บอกเลา่ แนวทางธรุ กจิ E-Commerce drop shipping เบอื งตน้ แกผ่ สู ้ นใจโดยเฉพาะ
มนุษยเ์ งนิ เดอื นทมี องหาชอ่ งทางทาํ อาชพี เสรมิ ปทู างสกู่ ารเป็ นนายตวั เองในสาขานี

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 4

E-Commerce Drop Shipping คอื อะไร

เป็ นรปู แบบการทําการคา้ ทมี, หี นา้ รา้ น Online คอื เว็บไซตแ์ ละคณุ ไม่ไดส้ ต็อกสนิ คา้
เอง หนา้ รา้ นทาํ หนา้ ทเี, หมอื น Showroom เป็ นไปเพอื, ประชาสมั พันธส์ นิ คา้ และทํา
การตลาด เมอื, มคี ําสงั, ซอื ทางหนา้ รา้ นจะสง่ คําสง,ั ซอื ไปยัง 3rd party ผเู ้ จา้ ของสนิ คา้
ซงึ, อาจจะอยใู่ นรปู ของ Manufacturer, Whole seller, หรอื Retailer กไ็ ด ้ และ 3rd
party จะเป็ นผนู ้ ําสนิ คา้ มาแพ็กและสง่ ใหแ้ ก่ End customer (ลกู คา้ ปลายทาง)

ขอ้ ดขี องการทํา E-Commerce Drop Shipping

a) ลงทนุ นอ้ ย: เพราะคณุ ไมต่ อ้ งสตอ็ กสนิ คา้ เอง และไมต่ อ้ งมี Start-up สตอ็ ก

พรอ้ มสง่ สาํ หรับเรม,ิ กจิ การครังแรก คณุ จงึ ประหยัดตน้ ทนุ ตรงนไี ปไดม้ าก E-

Commerce drop shipping ตอ้ งการ Connection กบั เจา้ ของสนิ คา้ ทใี, หบ้ รกิ าร Drop

ship และเว็บไซตท์ จ,ี ะใชเ้ ป็ นหนา้ รา้ นในการโปรโมทสนิ คา้ ซงึ, คา่ ใชใ้ นการเชา่ โฮสต์

และทาํ เว็บไซตป์ ัจจบุ นั อยูท่ ปี, ระมาณหลักพันเทา่ นัน (1,000-5,000 บาท)

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 5

b) เรมิ ตน้ งา่ ย: สบื เนอื งจากขอ้ a) ทําใหก้ ารทํา E-Commerce สาย Drop shipping
เรม,ิ ตน้ งา่ ย ใครๆก็เรมิ, ไดเ้ พราะ...

ไมต่ อ้ งมคี ลงั สนิ คา้ ของตนเอง
ไมต่ อ้ งเตรยี มวสั ดใุ นการแพ็กสนิ คา้ และไมต่ อ้ งจัดสง่ เอง
ไมต่ อ้ งตรวจนับสตอ็ กและไมต่ อ้ งจดั ทาํ บญั ชสี นิ คา้ คงคลงั
ไมต่ อ้ งจัดซอื และไมต่ อ้ งบรหิ ารสต็อกคงคลงั ดว้ ยตนเอง

c) ทาํ จากทไี หนก็ได:้ สบื เนอ,ื งตอ่ จากขอ้ b) ทําให ้ E-Commerce drop shipping
สามารถทําจากทไี, หนก็ได ้ หรอื เรยี กวา่ Location Independence ไมย่ ดึ ตดิ กบั
สถานท,ี คณุ มหี นา้ รา้ นออนไลน์ เมอื, มคี ําสง,ั ซอื จากลกู คา้ เขา้ มา คณุ ก็ประสานงาน
ไปยัง 3rd party เจา้ ของสนิ คา้ เพอื, จดั การทาํ Drop ship ใหค้ ณุ

ขอ้ เสยี ของการทํา E-Commerce Drop shipping

ตามเว็บไซตต์ า่ งๆมักบอกวา่ ทํา Drop shipping แลว้ ดี ทําง่าย แลว้ กร็ วย ผมขอบอก
เลยวา่ “ไมง่ า่ ย” เพราะถา้ งา่ ยทกุ คนคงรวยจาก Drop shipping กนั หมดแลว้
ตอ่ ไปนคี อื ขอ้ เสยี ของธรุ กจิ นี

a) กําไรนอ้ ยลง: Drop shipping คณุ ไมไ่ ดถ้ อื ครองสนิ คา้ เองและไม่ไดแ้ พ็กและ
จดั สง่ เอง งานจกุ จกิ เหลา่ นตี กเป็ นของผใู ้ หบ้ รกิ าร Drop shipper ดงั นันมนั จงึ ถอื เป็ น
ตน้ ทนุ ที, Drop shipper ตอ้ งเรยี กเก็บกับคณุ ตน้ ทนุ สนิ คา้ Drop ship จงึ ถกู บวกทงั
ตน้ ทนุ และคา่ บรกิ ารตา่ งๆลงไปแลว้ ทําให ้ กําไร ของคนทํา E-Commerce สาย Drop
shipping นอ้ ยกวา่ E-Commerce สายปกตทิ ส,ี ต็อกและสง่ เอง

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 6

b) ปญั หาจาก 3rd party: 3rd party กค็ อื หน่วยธรุ กจิ ทใ,ี หบ้ รกิ าร Drop ship แกค่ ณุ
ดว้ ยความทเี, ขาเป็ นผคู ้ วบคมุ ปัจจัยอยใู่ นมอื เป็ นเหตใุ หเ้ งอ,ื นไขสําคญั ทางธรุ กจิ E-
Commerce บางอยา่ งคณุ ไมส่ ามารถควบคมุ ไดแ้ ตก่ ลบั สามารถสง่ ผลกระทบใหญ่
ตอ่ ธรุ กจิ ของคณุ

b.1) ปญั หาสต็อก: Inventory control หรอื การบรหิ ารสนิ คา้ คงคลงั คอื สง,ิ

สาํ คัญของธรุ กจิ คา้ ปลกี ทงั Physical และ Online หากมคี ําสง,ั ซอื มาจาก

ลกู คา้ แตส่ นิ คา้ ไมพ่ อจําหน่าย นั,นคอื โอกาสสญู เสยี ทงั ยอดขายและลกู คา้

ไปพรอ้ มกนั สาํ หรับรา้ นคา้ ทที, ําธรุ กจิ Drop shipping คณุ ไมม่ โี อกาสเขา้ ไป

รูห้ รอื ดวู า่ ทางผใู ้ หบ้ รกิ ารมสี นิ คา้ หรอื ไม่ หากไมม่ แี ลว้ จะมเี มอื, ไร ฯลฯ การ

ตดิ ตามทวงถามเรอ,ื งเหลา่ นเี ป็ นงานจกุ จกิ และการทํางานของแตล่ ะผู ้

ใหบ้ รกิ ารก็ไมเ่ หมอื นกนั บางคนตามงา่ ย บางคนตามยาก ฯลฯ

b.2) ปญั หาจดั สง่ : การสง่ ผดิ พลาด สง่ ผดิ ที, และสง่ ของไมไ่ ดค้ ณุ ภาพ ก็
เป็ นอกี ปัญหาทเ,ี กดิ ขนึ ได ้ โดยเฉพาะของชนิ เล็กและหากผใู ้ หบ้ รกิ ารมอี อ
เดอรเ์ ยอะ ปัญหาเหลา่ นเี ป็ นสงิ, ทค,ี ณุ ไมอ่ าจกํากบั ดแู ลและรูล้ ว่ งหนา้ ได ้
แตเ่ มอ,ื เกดิ ขนึ แลว้ คณุ จะเป็ นผูผ้ ดิ ในสายตาลกู คา้ และคณุ ตอ้ งเป็ นผู ้
แกป้ ัญหา at your own cost. ในบางกรณีทผ,ี ใู ้ หบ้ รกิ ารทําผดิ และยังตกลง
กนั ไมไ่ ด ้ ผมเองก็ตอ้ งแกป้ ัญหาโดยการหาสนิ คา้ ตวั ใหมส่ ง่ ไปใหล้ กู คา้
กอ่ นเชน่ กนั สว่ นการ Claim ก็แยกเป็ นอกี เรอ,ื งทต,ี อ้ งไปเปิดเคสตอ่ สกู ้ นั
ตอ่ ไป

ผมตอ้ งการปพู นื ใหค้ นมองภาพ E-Commerce สาย Drop shipping แบบสองดา้ น
เพราะไมม่ ธี รุ กจิ อะไรทที, ําง่ายๆแลว้ รวยเร็วๆ ธรรมชาตขิ องธรุ กจิ Drop shipping มี
ขอ้ สว่ นหนง,ึ และ ขอ้ เสยี อกี สว่ นหนงึ, หากเขา้ ใจขอ้ ดขี อ้ เสยี และพรอ้ มจะลยุ ก็วา่ กนั
ในบทตอ่ ไป

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 7

ใครเป็ นใครใน E-Commerce Drop Shipping

Manufacturers:

เป็ นโรงงานผูผ้ ลติ สนิ คา้ สว่ นมากตอ้ งสงั, ซอื เป็ น Volume เยอะๆ หรอื ไมค่ ณุ ตอ้ งมี
การคา้ ขายกบั ทางโรงงานอยู่แลว้ เขาถงึ จะรับทํา Drop shipping ใหค้ ณุ ดงั นัน
โรงงานจะใหบ้ รกิ ารกบั B2B หรอื Business-to-Business ดว้ ยกันมากกวา่ อาทิ บรษิ ัท
ทผี, มทาํ งานอยมู่ ี Contract กบั โรงงานและมกี ารสง,ั ซอื สนิ คา้ และนําเขา้ มาไทยทกุ
เดอื นเป็ นปรมิ าณมากๆอยแู่ ลว้ เมอื, มคี าํ สง,ั ซอื จากประเทศทสี, ามเขา้ มา ผมสามารถท,ี
จะสง,ั ชนิ เลก็ ชนิ นอ้ ย 1-5 ชนิ แลว้ จัด Shipment ไปยังประเทศปลายทางทสี, ามได ้
โดยผมเป็ นคนดแู ลในสว่ นของการจดั สง่ เอง แตส่ าํ หรับผปู ้ ระกอบการรายยอ่ ยหรอื
มนุษยเ์ งนิ เดอื นทวั, ไปทจี, ะจับงานนอี าจเป็ นการยากทจ,ี ะไปคยุ ทาํ Drop shipping กบั
Manufacturer นอกเสยี จากวา่ จะเป็ นผผู ้ ลติ รายไมใ่ หญม่ ากภายในประเทศไทย

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 8

Wholesalers:

ผคู ้ า้ สง่ เป็ นผทู ้ รี, ับสนิ คา้ มาจากผผู ้ ลติ อกี ที ผคู ้ า้ สง่ สว่ นมากมคี ลงั สนิ คา้ ทเ,ี รยี กวา่ DC
หรอื Distribution Center ตามประเทศและมมุ เมอื งตา่ งๆ เพอื, ความสะดวกในการทาํ
Logistic & supply chain ไปยงั ปลายทางทห,ี ลากหลาย ผคู ้ า้ สง่ บางรายจงึ เพมิ,
หน่วยงานในการทํา Drop shipping เพอ,ื สรา้ งมลู คา่ เพมิ, ใหธ้ รุ กจิ

Retailers:

ผคู ้ า้ ปลกี เป็ นปลายทางสดุ ทา้ ยของหน่วยกระจายสนิ คา้ เป็ น B2C หรอื Business-to-
Customer คอื ขายถงึ มอื ผบู ้ รโิ ภค ขายในราคาปลกี ทบี, วก Profit margin เขา้ ไปแลว้
ทงั นผี ูค้ า้ ปลกี บางรายอาจเพม,ิ บรกิ าร Drop shipping เขา้ ไปเพอ,ื เพม,ิ ยอดขายใหร้ า้ น
ของตน นอกจากนันยังมผี คู ้ า้ ปลกี เจา้ หนง,ึ ทปี, ระยกุ ตใ์ ชโ้ มเดล Drop shipping อยา่ ง
ชาญฉลาดน,ันคอื Amazon.com ทนี, ําโมเดลมาแปลงเป็ นระบบ Affiliate ใหเ้ จา้ ของ
เว็บไซตค์ นอน,ื ๆนําสนิ คา้ ภายในเว็บไซตข์ อง Amazon.com ไปทําการโปรโมทและ
เมอื, มคี าํ สง,ั ซอื ผ่านทาง Affiliate links ของเวบ็ ไซตท์ ี, lead sales เขา้ มา ทาง
Amazon.com จะเป็ นผแู ้ พ็กและจดั สง่ สนิ คา้ ไปใหล้ กู คา้ ปลายทาง โดย Affiliate
partner จะไดร้ ับคา่ นายหนา้ แทนสว่ นตา่ งของกําไร

จากทผ,ี มอธบิ ายมาขอใหส้ งั เกตวา่ โดยเนอื แทแ้ ลว้ Drop shipping ไมไ่ ดเ้ ป็ น หนา้ ที
หลกั แตเ่ ป็ น บรกิ ารเสรมิ ของเจา้ ของสนิ คา้ ทเ,ี ปิดรับขนึ มาเพอ,ื เพมิ, มลู คา่ ทาง
ธรุ กจิ ของตน แตท่ งั นที งั นันไดม้ คี นนําบรกิ ารนมี าสรา้ งเป็ น Business platform หรอื
กจิ การทเี, ปิดมาเพอ,ื ทํา Drop shipping โดยเฉพาะ โดยอาจเป็ นผูส้ ต็อกสนิ คา้ จาก
Manufacturer แลว้ ตนเองมหี นา้ ทเี, ป็ น Drop shipping distribution center ใหก้ บั
ผปู ้ ระกอบการ E-Commerce รายยอ่ ยเชน่ คณุ

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 9

คน้ หาผใู้ หบ้ รกิ าร Drop Shipping ไดอ้ ยา่ งไร

มเี ว็บไซตแ์ นว Directory ทรี, วบรวมขอ้ มลู ผใู ้ หบ้ รกิ าร Drop shipping มากมาย บาง
แหง่ เป็ นเพยี ง Directory บางแหง่ มกี าร Integrate ระบบสง,ั ซอื เขา้ ไวด้ ว้ ยกนั บาง
แหง่ รับคนไทย บางแหง่ ไมร่ ับคนไทย ฯลฯ ซง,ึ รายละเอยี ดปลกี ย่อยนันคณุ อาจตอ้ ง
ไปศกึ ษาเพม,ิ เตมิ ดว้ ยตนเอง โดยผมจะแนะนําเฉพาะเว็บไซตห์ ลกั ๆทไ,ี ดร้ ับความ
นยิ มเป็ นอนั ดบั ตน้ ๆของคนทําธรุ กจิ E-Commerce และคา่ สมัครใชบ้ รกิ าร Directory
โดยไมไ่ ดล้ งรายละเอยี ดของเงอ,ื นไขการใชง้ าน

Worldwide Brands (www.worldwidebrands.com)

ประวตั :ิ
กอ่ ตังในปี 1999
มรี ายชอื, ผคู ้ า้ สง่ มากกวา่ 1000 ราย
มสี นิ คา้ กวา่ 10 ลา้ นไอเทม
คา่ สมัคร ตลอดชพี $299 USD

Worldwide Brands เป็ นหนงึ, ใน Directory รายใหญแ่ ละเกา่ แกอ่ นั ดบั ตน้ ๆของโลก
รวมไปถงึ หลกั เกณฑก์ ารคดั เลอื กผคู ้ า้ ทจ,ี ะเขา้ มา Listing ในบญั ชที เ,ี ขม้ งวดในระดบั
หนง,ึ Worldwide Brands จงึ เป็ น Directory ทม,ี คี วามน่าเชอ,ื ถอื และมสี นิ คา้ ใหเ้ ลอื ก
ใหว้ เิ คราะหห์ าตลาดมากมาย

SaleHoo (www.salehoo.com) Page 10

ประวตั :ิ
กอ่ ตังในปี 2005
มรี ายชอ,ื ผคู ้ า้ สง่ มากกวา่ 8000 ราย
คา่ สมัคร รายปี $67 USD

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn

SaleHoo เป็ นทน,ี ยิ มในหมนู่ ักขายบน eBay และ Amazon ดว้ ยรายชอ,ื ผใู ้ หบ้ รกิ าร
ขนาดใหญถ่ งึ 8,000 รายชอื, ใหน้ ักคา้ ขายไดใ้ ชค้ น้ หาผใู ้ หบ้ รกิ ารและระดมสมอง
เลอื กสนิ คา้ กนั ใหส้ ะใจ มคี า่ ธรรมเนยี มรายปี $67 USD พรอ้ มรับประกนั ความพอใจคนื
เงนิ คา่ สมัครใน 60 วนั

Doba (www.doba.com)

ประวตั :ิ
กอ่ ตังในปี 2002
มรี ายชอ,ื ผคู ้ า้ สง่ มากกวา่ 165 ราย
มสี นิ คา้ กวา่ 1.5 ลา้ นไอเทม
คา่ สมัคร รายเดอื น $60 USD

อยา่ แปลกใจกบั ราคาคา่ สมคั รทแ,ี พงแลว้ ยังคดิ เป็ นรายเดอื นทสี, งู ถงึ $60 USD ตอ่
เดอื น เพราะ Doba ลงทนุ กบั เทคโนโลยี เชอ,ื ตอ่ ระบบคอมพวิ เตอรร์ ะหวา่ ง ผคู ้ า้ สง่
หรอื Wholesaler, รา้ นคา้ ออนไลนม์ ารเ์ ก็ตเพลซอย่าง eBay และ ผขู ้ ายรายยอ่ ยคอื
คณุ เขา้ ไวด้ ว้ ยกนั ทําใหค้ ณุ สามารถทจ,ี ะบรหิ ารการจัดซอื สนิ คา้ จากหลายๆ
Wholesaler แลว้ ยงั สามารถทําการ List สนิ คา้ เขา้ ไปใน eBay จาก Interface ของ
Doba ไดอ้ กี ดว้ ย น,ันจงึ เป็ นเหตใุ หเ้ จา้ นมี คี า่ บรกิ ารรายเดอื นและจํานวน Wholesaler
ทนี, อ้ ยกวา่ เพอื, น

Wholesale Central (www.wholesalecentral.com) Page 11

ประวตั :ิ
กอ่ ตังในปี 1996
มรี ายชอื, ผคู ้ า้ สง่ มากกวา่ 1,400 ราย
มสี นิ คา้ กวา่ 740,000 ไอเทม
คา่ สมัคร ฟรี

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn

เจา้ นใี หบ้ รกิ าร ฟรี เพราะทางเว็บเก็บคา่ บรกิ ารจากทางฝ่ าย Wholesaler รวมไปถงึ มี
รายไดจ้ ากคา่ โฆษณาในเวบ็ ไซต์ แตผ่ ูค้ า้ สง่ หลายรายไมไ่ ดเ้ ป็ นผคู ้ า้ สง่ จรงิ ๆ แตเ่ ป็ น
ผคู ้ า้ ปลกี ทเี, ขา้ มาขยายชอ่ งทางการคา้ ผา่ นทาง Drop shipping ซงึ, ราคาอาจจะไมใ่ ช่
ราคา Wholesaler price จรงิ ๆ ผปู ้ ระกอบการ E-Commerce จงึ จําเป็ นตอ้ งไลศ่ กึ ษา
ขอ้ มลู ราคาใหล้ ะเอยี ดอกี ทหี ากจะใชเ้ ว็บนใี นการหา Wholesaler มาทํา Drop
shipping.

เมอื คณุ พบผบู้ รกิ าร Drop shipping ทสี นใจแลว้ วธิ วี เิ คราะห์
คณุ ภาพของผใู้ หบ้ รกิ ารอยา่ งๆงา่ ย 4 ขอ้ ดงั น0ี

1. ความเป็ นระบบระเบยี บ, รวดเร็ว, และถกู ตอ้ งในการรับคําสงั, ซอื
2. ความรวดเร็วในการจัดสง่ สนิ คา้ หลงั รับคําสง,ั ซอื
3. ความรวดเร็วในการแสดงผลการจัดสง่ และการวางบลิ เกบ็ เงนิ
4. คณุ ภาพของบรรจภุ ัณฑแ์ ละสนิ คา้ ทถี, งึ มอื ผรู ้ ับ

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 12

3 กลมุ่ ผซู้ อ0ื , 2 ชอ่ งทางการคา้ ขาย E-Commerce
Drop Shipping

กลมุ่ Niche:

กลมุ่ ทม,ี คี วามชอบเฉพาะตัวและพรอ้ มจะใชเ้ งนิ ไปกบั สงิ, ทร,ี ัก การขายสนิ คา้ Niche
บางชนดิ แมเ้ ป็ นสนิ คา้ ประเภทเดยี วแตส่ ามารถตอ่ ยอดขายไดซ้ ําแลว้ ซําอกี อาทิ
จกั รยานเสอื ภูเขา ซงึ, ประกอบไปดว้ ยอปุ กรณ์เสรมิ มากมาย นอกเหนอื จากการขาย
อะไหลจ่ ักรยานแลว้ ยังสามารถตอ่ ยอดขาย Gadget ตา่ งๆ เชน่ หมวกกนั น็อก,
แวน่ ตา, ถงุ มอื , รองเทา้ , ขวดนํา, กระเป๋ า, โซค่ ลอ้ งจักรยาน, คมู่ อื ฯลฯ

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 13

กลมุ่ Business:

ลกู คา้ กลมุ่ ธรุ กจิ มักมาพรอ้ มกบั วอลมุ่ ขนาดใหญแ่ ละเห็นคณุ เป็ น One-stop-shop
กลมุ่ นอี าจหาตวั ไดย้ ากมากใน E-Commerce โดยเฉพาะ Drop shipping แตเ่ มอื, ได ้
ตวั มาแลว้ อาจนําพาซงึ, ยอดขายและสายสมั พันธร์ ะยะยาว

กลมุ่ Consumer:

ผบู ้ รโิ ภคสนิ คา้ แฟชนั, , สนิ คา้ ตามกระแส, และสนิ คา้ เพอ,ื ความงาม ฯลฯ ทมี, ธี รรมชาติ
ของตวั สนิ คา้ แบบหมดเร็วและใชแ้ ลว้ ทงิ อาทิ ครมี ทาผวิ , นําหอม, เครอ,ื งสําอาง,
เสอื ผา้ , อาหารเสรมิ ฯลฯ เป็ นกลมุ่ ทจี, ะกลบั มาซอื ซําและทําเงนิ ใหค้ ณุ ไดเ้ รอ,ื ยๆ

เมอ,ื คณุ เลอื กกลมุ่ ลกู คา้ เลอื กประเภทสนิ คา้ ทอี, ยากทํา และปลงใจกบั Wholesaler
ผใู ้ หบ้ รกิ าร Drop shipping ไดแ้ ลว้ ตอ่ มาคอื การสรา้ งชอ่ งทางการจดั จําหน่ายซงึ,
หลกั ๆ มี 2 ชอ่ งทาง ไดแ้ ก่ Online marketplace, และ Stand Alone Website

ทํา E-Commerce Drop Shipping ผา่ น Online Marketplace

Online marketplace คอื ตลาดนัดหรอื ตลาดกลางทผ,ี ูข้ ายนําสนิ คา้ มา List และผูซ้ อื

เขา้ มาคน้ หาและเลอื กซอื การคา้ ขายจะเกดิ ภายใตร้ ะบบอนั รัดกมุ ของเว็บไซต์

Online marketplace โดยเว็บไซตส์ องรายหลักทมี, ผี คู ้ นเขา้ ไปทํา Drop shipping

ดว้ ยมากทส,ี ดุ ในโลกไดแ้ ก่ eBay.com และ Amazon.com

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 14

ขอ้ ดี

a) เรมิ ตน้ งา่ ย: คณุ สามารถเรมิ, ตน้ ขายสนิ คา้ ไดท้ นั ทที เ,ี ปิดบญั ชกี บั eBay หรอื
Amazon โดยทางเว็บมรี ะบบทกุ อยา่ งใหค้ รบถว้ นตงั แต่ Sales template ไปจนถงึ
Payment gateway

b) คนเห็นเยอะ: eBay และ Amazon เป็ น Marketplace ขนาดใหญอ่ นั ดบั ตน้ ๆของ
โลกและมี Traffic มหาศาล เป็ นศนู ยร์ วมของผซู ้ อื ทห,ี ลง,ั ไหลไปหาซอื สนิ คา้ คณุ จงึ
มโี อกาสทจี, ะปรากฏสสู่ ายตาผูค้ นจํานวนมากๆในคราวเดยี ว

c) ไมต่ อ้ งทาํ การตลาด: eBay และ Amazon เป็ นเว็บไซตท์ ไ,ี ดร้ ับความไวว้ างใจสงู
มเี ครดติ ดที งั ตอ่ ผบู ้ รโิ ภคและตอ่ Search engine คณุ จงึ ไมต่ อ้ งลงไปทําการตลาดเอง
นอกจากนัน eBay และ Amazon ยงั มี Search bar ประสทิ ธภิ าพสงู ในตวั เองทําใหก้ าร
คน้ หาสนิ คา้ ทําไดง้ า่ ยและเจาะจงยงิ, ขนึ เรอ,ื งการตลาดจงึ เป็ นงานใหญท่ ส,ี องรายนี
ไดป้ รู ากฐานทางการไวห้ มดแลว้

ขอ้ เสยี

a) คา่ ใชจ้ า่ ยจปิ าถะ: eBay และ Amazon มคี า่ ใชจ้ า่ ยจปิ าถะมากมาย อาทิ Listing
fee และ Feature ในการแสดงสนิ คา้ ตา่ งๆ ทค,ี ณุ จะตดิ ตังเพมิ, เขา้ ไปเพอื, ทาํ ให ้
Listing ของคณุ โดดเดน่ ขนึ ทําใหก้ ารคา้ ขายทบี, างครังมกี ําไรนอ้ ยแตเ่ ดมิ อยแู่ ลว้ ก็
ยงิ, นอ้ ยเขา้ ไปใหญ่ เหลา่ นีคอื รายการคา่ ใชจ้ ่ายเบอื งตน้ เฉพาะในสว่ นของ Listing

fee
Fee ของ eBay: http://pages.ebay.com/help/sell/fees.html
Fee ของ Amazon:

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=1161240

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 15

b) คอยตรวจสอบผลการประมลู : ใชเ้ ฉพาะกับ eBay ดว้ ยรูปแบบการคา้ ขายสไตล์
ประมลู ทําใหม้ รี ะยะเวลาในการขายและเมอื, จบการขายแลว้ หากสนิ คา้ ขายไมไ่ ดค้ ณุ
ตอ้ งทําการ Re-list สนิ คา้ กลับเขา้ ไปอกี ครังโดยมคี า่ Re-list fee เชน่ กนั

แตส่ ําหรับ Amazon จะไมม่ กี ารประมลู และ Re-list สนิ คา้ แต่ Amazon มสี ทิ ธใ์ นการ

เขา้ Track ยอดขายสนิ คา้ ของผขู ้ ายไดแ้ ละยังสามารถเอาไปจัดทําสถติ และวดั

Performance ของผขู ้ ายแตล่ ะรายเพอื, ประโยชนใ์ นการปรับปรงุ ระบบของตัว

Amazon เอง

c) Customize หนา้ เว็บไมไ่ ด:้ eBay มาพรอ้ มกับ Fixed-template แกไ้ ขปรับเปลย,ี น
สไตลใ์ หโ้ ดดเดน่ เป็ นทตี, อ้ งการตามใจคณุ ไมไ่ ด ้

d) ทํา CRM ไมไ่ ดเ้ ต็มท:ี การซอื ขายผา่ นระบบอนั รัดกมุ ของ eBay เพอื, ความ

ปลอดภยั ของผซู ้ อื ไดก้ ลายเป็ นอปุ สรรคในการทาํ CRM (Customer Relationship

Management) ผซู ้ อื อาจมาซอื สนิ คา้ คณุ เพยี งครังสองครังแลว้ ไมก่ ลบั มาอกี เลย

เพราะการคา้ ขายระหวา่ งคณุ และลกู คา้ ผา่ นทาง eBay จะไมม่ กี ารพัฒนา

ความสมั พันธไ์ ปไดไ้ กล

สาํ หรับขอ้ เสยี ในขอ้ d) น่าจะเป็ นขอ้ เสยี และขอ้ จํากดั ทนี, ่าหว่ งในการทาํ E-
Commerce ผา่ น Online marketplace เพราะสนิ คา้ คณุ ภาพและบรกิ ารทเ,ี ป็ นเลศิ จะ
ไมเ่ กดิ Authority และ Branding กลบั มายงั ตวั คณุ ซง,ึ ในทางธรุ กจิ ตราสนิ คา้ และ
ความสมั พันธก์ ับลกู คา้ ถอื เป็ น Asset อย่างหนงึ, ทมี, มี ลู คา่ เพม,ิ มากมายมหาศาลกวา่
ตวั สนิ คา้ ดว้ ยซําไป แตท่ งั หมดทคี, ณุ สรา้ งมาตลอดชวี ติ ใน Online marketplace
สามารถถกู ทาํ ลายไดค้ นื เดยี วทเี, จา้ ของระบบเปลย,ี นแปลงระบบการทํางานหรอื คณุ
ถกู แบนจากระบบออกไป

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 16

ทํา E-Commerce Drop Shipping ผา่ น Stand-Alone Website

Stand-alone website เป็ น Platform เดยี, วๆของคณุ เองหรอื การเปิดเวบ็ ทํา E-
Commerce แบบเชา่ โฮสต,์ จดโดเมน, ลง Web template และ วางระบบ Shopping
cart และ Payment gateway ดว้ ยตัวคณุ เองทงั หมด เรยี กวา่ Website e-commerce
แบบ Stand-alone

ขอ้ ดขี องการทาํ เว็บแบบ Stand-alone คอื

a) Fully customize: คณุ สามารถสรรคส์ รา้ งแทบจะทกุ สงิ, อยา่ งดง,ั ใจนกึ คณุ สามารถ
เนรมติ เวบ็ ไซตใ์ หส้ วยงามปรับนู่น เพมิ, นี, เพม,ิ Page เพมิ, Blog และ Content ตา่ งๆ
ทงั article, newsletter, video clip ฯลฯ เขา้ ไปผสมผสานเขา้ กบั เว็บไซตข์ องคณุ ได ้
อยา่ งอสิ ระ ไมม่ ี Listing fee และยอดขายของคณุ จะเป็ นความลบั เสมอ

b) Build real business: ในความเห็นสว่ นตวั ของผม การฝากขายบน Online
marketplace เหมอื นการทําธุรกจิ ชว,ั คราว ตอ่ ใหค้ ณุ บน eBay ไปสกั 10 ปีก็
เหมอื นกบั ทําธรุ กจิ ชว,ั คราวไป 10 ปีนั,นเอง แตก่ ารสรา้ ง Stand-alone platform คณุ
สามารถทจี, ะพูดไดเ้ ต็มปากวา่ คณุ คอื Entrepreneur และคณุ สามารถทจี, ะพัฒนา
ความสมั พันธก์ บั ลกู คา้ แบบระยะยาวและลกู คา้ ทค,ี ณุ พัฒนาดว้ ยมโี อกาสทจ,ี ะเป็ น
Repeating customer คอื กลับมาซอื ซําๆกบั คณุ เสมอไป

ขอ้ เสยี

a) ความซบั ซอ้ นในการสรา้ ง Platform: นค,ี อื สว่ นทย,ี งุ่ ยากมาก โดยเฉพาะมอื ใหม่
ทไ,ี มม่ คี วามรูด้ า้ นธรุ กจิ อนิ เตอรเ์ น็ตมากอ่ นแตจ่ ะตอ้ งลงมาจดั การกับเรอื, ง เชา่ โฮสต,์

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 17

จดโดเมน, Install template, integrate ระบบ, และการป้ อน content เหลา่ นลี ว้ นเป็ น
งานทกี, นิ เวลามหาศาล เรยี กวา่ กนิ เวลาจนทอ้ กนั ไปเลยกวา่ ทเี, วบ็ ไซตจ์ ะทํางานได ้

b) ความซบั ซอ้ นในการทาํ Marketing: หมดจากเรอ,ื งสรา้ ง Platform แลว้ ยงั มี

สว่ นทยี, ากกวา่ นันคอื Marketing เพราะเวบ็ ไซตใ์ นโลกออนไลนม์ เี ป็ นลา้ นๆเว็บ เว็บ

ใหมท่ เ,ี กดิ ขนึ ในชว่ งแรกไมม่ ที างเป็ นทร,ี ูจ้ ักหากไมท่ ําการตลาด ซงึ, งานดา้ น

การตลาดเป็ นงานทท,ี า้ ทายทสี, ดุ อาศยั เวลา, อาศยั ความอดึ , และตอ้ งการความ

ตอ่ เนอ,ื ง ทํางานผา่ นหลายชอ่ งทาง ทงั Email list, Social network, Google

AdWords, และ Search Engine Optimization

จะเลอื กวธิ ไี หนในการทํา E-Commerce Drop Shipping

ถา้ คณุ เพง,ิ เรม,ิ และอยากลองหาประสบการณป์ พู นื ฐานสกู่ ารเป็ นผปู ้ ระกอบการ E-
Commerce ระหวา่ งทค,ี ณุ กําลงั ทํางานประจํา คณุ สามารถเรมิ, กบั Online
marketplace เพราะมนั เรม,ิ ตน้ งา่ ย เรมิ, ตน้ เร็ว จับทางถกู ก็มรี ายไดเ้ พมิ, ขนึ มาเป็ นทนุ
รอนตอ่ ยอดสอู่ นาคต เมอื, พรอ้ มและอยากเอาจรงิ คอ่ ยหนั มาพัฒนาแบบ Stand-

alone

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 18

การสรา้ งแบรนดใ์ หธ้ รุ กจิ E-Commerce ของคณุ

การสรา้ งแบรนด์ สงิ, ทที, กุ คนอยากรู!้ แบรนดค์ อื สนิ ทรัพยไ์ ม่มตี วั ตนแตก่ ลับมมี ลู คา่
มหาศาล แบรนดบ์ ง่ บอกคณุ ภาพของสนิ คา้ และไลฟ์ สไตลข์ องผใู ้ ช ้ กระเป๋ าแบรนด์
เนมซปิ เดยี วราคากลบั สงู กวา่ กระเป๋ าโนเนมสบิ ซปิ เป็ นสบิ เทา่ นั,นกเ็ พราะแบรนด์
เป็ นปัจจัยรว่ มสนับสนุนมลู คา่ สาํ หรับผปู ้ ระกอบการรายยอ่ ยทรี, ับสนิ คา้ ซอื มาขายไป
ไมไ่ ดผ้ ลติ เองจะสรา้ งแบรนดไ์ ดอ้ ย่างไร กรณีนีก็คอื การเอาตวั เองเป็ นแบรนด์ เอา
ชอื, เว็บเป็ นแบรนด์ แลว้ ทําใหค้ นจดจํา

หลายคนเขา้ ใจวา่ การทําเว็บใหค้ นจดจําคอื การตงั ชอื, เว็บสนั ๆง่ายๆ แบบนันไมใ่ ชว่ ธิ ี

ทําใหค้ นจดจําชอ,ื ผา่ นการสรา้ งแบรนด์ แตว่ ธิ คี อื การสง่ มอบประสบการณ์อนั มี

คา่ สงู สดุ สมู่ อื ลกู คา้ โดยแบง่ เป็ นสองสว่ นคอื สนิ คา้ และ บรกิ าร

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 19

สนิ คา้

สนิ คา้ คอื หัวใจของธรุ กจิ E-Commerce สนิ คา้ ชนดิ เดยี วกนั แตม่ หี ลายระดบั คณุ ภาพ
และราคา เป็ นธรรมดาทบี, างคนเลอื กทจ,ี ะจับสนิ คา้ คณุ ภาพตํา, กวา่ เพอื, แลกกับราคา
ทถี, กู โดยหวงั จะขายเอากาํ ไรสงู ๆ หรอื ไมก่ ข็ ายเอาปรมิ าณมากๆ แตค่ ณุ ภาพมักไป
ตามราคาเสมอในทส,ี ดุ เมอ,ื ราคาถกู คณุ ภาพตํา, ใชง้ านไมน่ าน ก็อาจมปี ัญหาและ
สดุ ทา้ ยลกู คา้ กไ็ มพ่ อใจ เป็ นบทเรยี นแกล่ กู คา้ ในคราวตอ่ ไป คราวนเี ขาอาจไมว่ า่
อะไรเพราะเขาเลอื กเอง แตค่ ราวตอ่ ไปเขาก็ไปซอื กบั เจา้ ทค,ี ณุ ภาพดกี วา่ แมจ้ ะมี
ราคาสงู

ขอ้ นเี ป็ นความทา้ ทายของ E-Commerce ในการเลอื กจับตลาด หากคณุ จับตลาด

Premium กลมุ่ ผมู ้ กี าํ ลงั ซอื และโฟกสั ทค,ี ณุ ภาพของสนิ คา้ และการสรา้ ง

ความสมั พันธร์ ะยะยาวกบั ลกู คา้ คณุ ขายของดว้ ยจํานวนหน่วยทน,ี อ้ ยลงแตก่ ําไรตอ่

หน่วยสงู ขนึ ปัญหาจกุ จกิ ไมม่ ี เหลา่ นเี ป็ นความแตกตา่ งทใ,ี หผ้ ลดกี วา่ ในระยะยาว

เทยี บกบั การหาของถกู คณุ ภาพตํา, มาทาํ ธรุ กจิ ในกรณีนคี วามทา้ ทายอกี เรอื, งจงึ ไป

อยทู่ ก,ี าร Educate หรอื ใหค้ วามรูแ้ กล่ กู คา้ ไดเ้ ขา้ ใจมลู คา่ ของสง,ิ ทค,ี ณุ ขายแตกตา่ ง

จากเจา้ อนื, อยา่ งไรและเพราะอะไร

บรกิ าร

บรกิ าร คอื การสรา้ งแบรนดท์ ย,ี อดเยยี, มของคนทาํ ธรุ กจิ ในอดตี เราจะไดย้ นิ นํามนั
เหลอื งรา้ นหมอสงิ หท์ า่ พระจันทร์ แมจ้ ะเป็ นรา้ นขายนํามนั เหลอื งและยาทาแบบรา้ น
แผงบนถนนย่านทา่ พระจนั ทร์ แตก่ ็เป็ นชอื, เรยี กทต,ี ดิ ปากคนสมยั กอ่ นในฐานะรา้ น
ขายนํามันสรรพคณุ ดี จรงิ ๆนําเหมอื นเหลอื งเทใสข่ วดก็เหมอื นๆกนั หมด แตพ่ อตดิ
ฉลากหมอสงิ หแ์ ลว้ ขลงั ขนึ มาทนั ที น,คี อื พลงั ของ Branding

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 20

การสรา้ งแบรนดเ์ วบ็ E-Commerce ใหแ้ ข็งแกรง่ ตอ้ งผ่านใหบ้ รกิ ารลกู คา้ ที,
ยอดเยยี, ม อนั ไดแ้ ก:่
ความรวดเร็วในการตอบรับ คําถาม และ คําสง,ั ซอื มคี วามรูใ้ นตวั สนิ คา้
อธบิ ายขอ้ มลู ได ้
การให ้ Feedback สมํา, เสมอ อาทิ สนิ คา้ ถกู จดั สง่ ก็แจง้ Tracking, หาก
ลา่ ชา้ หาคําตอบพรอ้ มแจง้ สถานะ
การแกไ้ ขปัญหาเฉพาะหนา้ ใหล้ กู คา้ อาทิ สนิ คา้ หมด รบี แจง้ แนะนํา
ตวั เลอื ก หรอื คนื เงนิ
บรกิ ารหลงั การขาย อาทิ ของถงึ มอื แลว้ มปี ัญหากเ็ รง่ แกไ้ ขทนั ที เชน่
จัดสง่ ใหใ้ หมโ่ ดยไมค่ ดิ คา่ ใชจ้ ่าย

เหลา่ นคี อื งานปลกี ย่อยทจ,ี ะเกดิ ขนึ เมอื, ธรุ กจิ E-Commerce เรมิ, เดนิ หนา้ ลกู คา้ ยง,ิ
มาก สงิ, เหลา่ นกี ย็ งิ, มากตาม การตอบโจทยเ์ หลา่ นไี ดจ้ ะนําไปซงึ, การบอกตอ่ ซง,ึ เป็ น
Marketing อนั ทรงพลงั ทส,ี ดุ คอื ลกู คา้ กบั ลกู คา้ แนะนํากนั เอง ความเชอ,ื ใจทเ,ี ขามตี อ่
คณุ จะทําใหค้ ณุ กลายเป็ น Brand ไปโดยปรยิ าย

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 21

E-Commerce Drop Shipping กบั ระยะเวลาใน
ประสบผล

หลายคนเขา้ ใจวา่ ธรุ กจิ E-Commerce สาย Drop shipping เป็ นธรุ กจิ Get rich quick
ความเขา้ ใจนผี ดิ มหันต์ เพราะ ธุรกจิ -คอื -ธรุ กจิ และไมม่ ธี รุ กจิ สายขาวใดทที, ําแลว้
รวยเร็ว การทํา E-Commerce สาย Drop shipping ตอ้ งอาศัยการลงทนุ สามประการ

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 22

1. ลงทนุ กบั ความร:ู้

ความรูเ้ ป็ นสงิ, จําเป็ นทสี, ดุ ของทสี, ดุ การลงมอื ทําโดยไมม่ คี วามรูน้ ําความผดิ พลาดมา
สคู่ ณุ แตใ่ นขณะเดยี วกนั ความผดิ พลาดเองกย็ งั ใหค้ วามรูโ้ ดยตวั มนั เอง จงศกึ ษา
สมํา, เสมอและลงมอื ทํากา้ วแรกเพอื, รับประสบการณ์จรงิ จากนันศกึ ษาตอ่ , ลงมอื ทาํ
กา้ วทสี, อง, ศกึ ษาเพม,ิ ...and so on เพราะหากไมศ่ กึ ษา ก็ไมม่ คี วามรู ้ เมอื, ไมร่ ูก้ ็มี
โอกาสเจง๊ กบั เจ๊ง

2. ลงทนุ กบั สนิ ทรพั ย:์

สนิ ทรัพยไ์ ดแ้ ก่ เว็บไซต,์ ระบบ, สนิ คา้ (กรณี Traditional), หรอื Connection กบั ผู ้
ใหบ้ รกิ าร (กรณี Drop ship) และตอ่ มาคณุ อาจตอ้ งลงทนุ กับการ Outsource ตา่ งๆ
ไมว่ า่ จะเป็ นผใู ้ หบ้ รกิ าร Cloud application ทเี, กย,ี วขอ้ งกบั การขายและการ Track
ขอ้ มลู , การลงทนุ ดา้ นงาน SEO และงานโฆษณา, รวมไปถงึ การลงทนุ จา้ งงานดา้ น
Content เหลา่ นเี ป็ นสงิ, ทผ,ี ปู ้ ระกอบการ E-Commerce มอื อาชพี ลว้ นตอ้ งทํา

3. ลงทนุ กบั เวลา:

ชว่ งกอ่ รา่ งสรา้ งตัวเป็ นชว่ งทโ,ี หดทส,ี ดุ โดยเฉพาะอยา่ งยง,ิ สําหรับคนทท,ี าํ งานประจํา

ตอ้ งแบง่ เวลาชว่ งเหลอื วนั ละ 4-5 ชว,ั โมงหลงั เลกิ งานในการสรา้ งธรุ กจิ หากคณุ คดิ

จะเอาจรงิ น,ันหมายถงึ คณุ ตอ้ งถอนเวลาออกจากโปรแกรมเทยี, วเตร่วนั หยดุ สดุ

สปั ดาหข์ องคณุ เพอ,ื อทุ ศิ ใหก้ บั การสรา้ งกจิ การซงึ, ขอ้ นเี ป็ นเรอ,ื งของ หวั ใจ ลว้ นๆ

เพราะ เวลา คอื ปจั จยั ปราบเซยี น

Andrew Youderian นักธรุ กจิ E-Commerce ทผี, า่ นประสบการณโ์ หดจากการทาํ งาน
ในสาขาการเงนิ ทมี, ชี ว,ั โมงทํางานเกนิ มนุษยค์ อื เฉลยี, วนั ละไมต่ ํา, กวา่ 10 ชว,ั โมงแลว้

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 23

ยังสามารถแบง่ เวลาไปสรา้ งธรุ กจิ E-Commerce และปลดแอกตัวเองไดส้ าํ เร็จบอก
วา่ ในกรณที ท,ี าํ คนเดยี วในชว่ ง 6 เดอื นแรกถอื เป็ นชว่ งสรา้ งฐาน ไดแ้ ก่ สรา้ ง
เวบ็ ไซต,์ วางระบบ, ป้อนและเรยี บเรยี งขอ้ มลู , ทําการตลาด ฯลฯ ภายใน 1 ปีมี
โอกาสทจี, ะเห็นยอดขายระดับ $1,000-2,000 USD ตอ่ เดอื น

ในสายตาของคนอเมรกิ นั พวกเขามองวา่ รายได ้ $4,000 USD ตอ่ เดอื นขนึ ไป
ตดิ ตอ่ กนั 6-12 เดอื นน่าจะเหมาะสมแกก่ ารลาออกจากงานประจํามาทําเตม็ ตัว แต่
สาํ หรับประเทศไทยแลว้ เรามคี า่ ครองชพี ทถี, กู วา่ มาก ผมคดิ วา่ รายไดต้ อ่ เดอื นท,ี
$1,500 USD ตอ่ เดอื นตดิ ตอ่ กนั 6 เดอื นน่าจะเป็ นบรรทดั ฐานทน,ี ่าลนุ ้ ในการออกมา
ทํา Full-time ซงึ, การทํา E-Commerce นันใชเ้ วลาทํางานเฉลยี, ตอ่ วนั นอ้ ยกวา่ งาน
ประจําโดยเฉพาะเมอ,ื คณุ มรี ะบบทอี, ยตู่ ัวและมที มี งาน Outsource พรอ้ มมอื คณุ อาจ
ใชเ้ วลาทํางานวนั ละ 4-5 ชว,ั โมง

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 24

สง่ ทา้ ยแดว่ า่ ทนี กั ธรุ กจิ E-Commerce ทกุ คน

สง,ิ ทยี, ากทสี, ดุ ในการทําธรุ กจิ คอื การเอาชนะใจตวั เองแลว้ ลงมอื สรา้ งธรุ กจิ ปัจจุบนั

ทกุ คนมคี วามสามารถในการเขา้ ถงึ แหลง่ ขอ้ มลู เทา่ ๆกนั คณุ สามารถศกึ ษาระบบ E-

Commerce ทงั หมดจากทกุ แหลง่ , คนจํานวนมากจะไดจ้ ับและไดอ้ า่ น Content การ

ทาํ ธรุ กจิ E-Commerce Drop shipping จาก TheCEOBlogger.com, ทกุ คนสามารถ

ทจ,ี ะสรา้ งเว็บไซตข์ องตนเองไดภ้ ายในไม่กช,ี วั, โมง, ทกุ คนสามารถทจ,ี ะสรา้ ง

Facebook Page ภายในนาทเี ดยี ว, แต.่ ...ไมใ่ ชท่ กุ คนทไี ดค้ ดิ แลว้ จะไดท้ ํา

การตดั สนิ ใจพรอ้ มกบั การลงมอื ทําเป็ นเรอื, งยากมาก คณุ อาจคดิ มาเป็ นดบิ ดวี า่ จะทํา
นู่น ทาํ น,ี ทํานั,น แตพ่ อจะทํากลบั กลวั ถามวา่ กลวั อะไรกนั ? บางคนบอกวา่ กลวั ทํา
ไมไ่ ด ้ หรอื บางคนอาจไมร่ ูเ้ ลยวา่ กลวั อะไร!

ตอนทผี, มเรม,ิ จับงานเขยี น E-book ผมก็คดิ อยนู่ าน ตลอดเวลาทผี, มเขยี นผมกม็ คี วาม
กลวั เขยี นจบแลว้ จะขายก็กลา้ ๆกลวั ๆ เกอื บจะไมข่ ายดว้ ยซํา พอเปิดขายไปแลว้ ก็

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 25

ขายไมอ่ อก แตแ่ ลว้ อยา่ งไรตอ่ ...มนั ก็เป็ นประสบการณแ์ ละผมไมล่ ม้ เลกิ ทที, ํางาน
ตอ่ ไป ผมลงมอื ทาํ งานเขยี นใหมแ่ มเ้ ลม่ แรกจะขายไมไ่ ดโ้ ดยทผ,ี มกไ็ มร่ ูว้ า่ เลม่ ตอ่ ไป
จะขายไดไ้ หม จะเสยี เวลาหรอื เปลา่ หรอื คนไทยไมอ่ า่ น E-Book ฯลฯ มสี ทิ ธจิs ะคดิ ก็
คดิ ไปแตต่ วั กท็ ําและปรากฏวา่ ความพยายามครังทสี, องและตอ่ ๆมาก็ประสบผลตอบ
รับดว้ ยดี

คณุ ไมร่ ูห้ รอกวา่ ผลลพั ธใ์ นงานสว่ นตวั ทคี, ณุ ทําจะออกหัวหรอื กอ้ ยจนกวา่ คณุ จะลง
มอื ทําใหจ้ บแลว้ ประกาศออกไปใหโ้ ลกรู ้ หลายคนเมอื, คดิ ไดแ้ ตพ่ อเห็นกระบวนการ
ทตี, อ้ งฝ่ าไปแลว้ ก็เกดิ อยากถอย ถา้ คณุ ถอยคณุ จะถอยตลอดไป แตถ่ า้ คณุ ลงมอื ทํา
ธรรมชาตมิ แี รงเหวยี, งทม,ี องไมเ่ ห็นเรยี กวา่ Momentum ทจ,ี ะผลกั ใหค้ ณุ ทาํ ตอ่ ไป
และทาํ ตอ่ ไปไมห่ ยดุ อกี ดว้ ย ในทางธรรมเรยี กวา่ ฉันทะ เมอ,ื จติ เกดิ สมาธใิ นสง,ิ ทท,ี ํา
แลว้ คณุ จะมี ฉนั ทะ, วริ ยิ ะ, จติ ตะ, วมิ งั สา ตามมาทําใหง้ านขบั เคลอ,ื นไปขา้ งหนา้
จนสาํ เร็จ สว่ นผลลพั ธแ์ มจ้ ะไมไ่ ดด้ ง,ั หวงั ก็เรม,ิ ตน้ ใหมไ่ ด ้ เพราะทกุ อยา่ งจะสงั, สมไว ้
แลว้ ประสบผลทสี, ดุ ในภายภาคหนา้ ฝร,ังเรยี กวา่ manifestation หรอื การเผล็ดผล
ของสง,ิ ทเ,ี พยี รทําซําๆพรอ้ มปรับปรุงแกไ้ ขพัฒนาตอ่ ๆกนั มาในอดตี จนถงึ ปัจจบุ นั ,
และอนาคต

__________________________

Connect with The CEO [email protected]

www.theceoblogger.com

www.facebook.com/theceoblogger

E-Commerce Drop Shipping By Pornprom Kridakorn Page 26


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แนวทางการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Next Book
แนวทางการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นปฐมวัย