The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Cahayay keinsafan, 2019-01-09 04:41:10

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019 Updated 9.1.19 3.37 PM

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019KANDUNGAN BUKU PENGURUSAN

Bil Perkara Muka Surat
1 Kata Alu-aluan Pengetua 2
2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi KPM dan SMK ANDERSON 3
3 Piagam Pelanggan 4
4 Profil Guru 5
5 Profil Sekolah 6
6 Surat Akuan Penerimaan Tugas 7
7 Kalendar Persekolahan 8
8 Hari Kelepasan Am Negeri Perak 9
9 Acara Khas Tahunan 10
10 Takwim Persekolahan 12
11 Panduan dan Peraturan Am Guru
11.1 Arahan Am 18
12 A. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
A.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 25
A.2 Pengurusan Kurikulum Dan Penjaminan Kualiti 32
13 B. KURIKULUM
B.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 35
B.2 Ketua Bidang & Panitia 36
B.3 Pengurusan Peperiksaan Dan Pentaksiran 37
B.4 Peperiksaan Dalaman 39
B.5 Jadual Penyemakan Buku Latihan 42
14 C. HAL EHWAL MURID 45
C.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 46
C.2 Sistem Organisasi Kelas 51
C.3 Penyelaras Dan Guru Tingkatan 52
15 D. PENGURUSAN ASRAMA 54
16 E. PENGURUSAN FIZIKAL 56
E.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 57
17 F. PENGURUSAN KOKURIKULUM
F.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 60
F.2 Jawatankuasa Induk Pembangunan Sukan 61
F.3 Pasukan Badan Beruniform 63
F.4 Kelab Dan Persatuan 64
F.5 Sukan Dan Permainan 65
F.6 1 Guru 1 Pasukan Badan Beruniform 66
F.7 Guru Rumah Sukan 69
F.8 Pengurusan Pertandingan KoAkademik 70
F.9 Pengurusan Pertandingan Sukan Dan Permainan Luar Kelab 72
F.10 Jadual Aktiviti Kokurikulum 73
F.11 Takwim Pengurusan Sukan 75
18 G. PENGURUSAN TINGKATAN ENAM 76
19 H. PENGURUSAN STAF SOKONGAN 81
20 I. LAMPIRAN
I.1 Jadual Bertugas Mingguan 84
I.2 Jadual Pencerapan Guru 92
I.3 Peta Kedudukan Kelas 95
1

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019KATA ALU-ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh, Salam Sejahtera.

Guru-guru dan kakitangan sokongan sekalian,

“Buah salak dalam kantung,
Kulitnya keras isinya kelat,
Bulat air kerana pembetung,
Bulat manusia kerana muafakat”

Terlebih dahulu saya merakam kesyukuran kehadrat Ilahi kerana kehendak dan takdir-Nya dapat kita
bersama-sama sekali lagi menerima tanggungjawab bagi meneruskan tradisi “Bermuafakat” bagi
menempa kecemerlangan SMK Anderson, Ipoh tahun 2019. Sesungguhnya kita yakin, guru-guru dan
warga sekolah dapat menghayati tema kerja “Bermuafakat” ini dengan jelas bagi mencapai sasaran
yang kita harapkan.

Buku Pengurusan 2019 ini, telah dirangka dengan mengambil kira hala tuju sekolah dalam usaha
mencapai peningkatan Band 4 kepada Band 3. Asas hala tuju ini selaras dengan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang pastinya menuntut sikap positif dan daya saing guru
sebagai agen utama perubahan dan kejayaan sesebuah sekolah agar dapat melahirkan modal insan
yang cemerlang berlandaskan aspirasi pendidikan negara.

Dengan teras dan gagasan yang berlandaskan permuafakatan, pasti akan membentuk sikap kerjasama
secara berpasukan. Kejayaan sesebuah sekolah bukan milik individu, tetapi lahir daripada kerjasama
muafakat dan komitmen warga sekolah yang berterusan.

Buku Pengurusan 2019 ini pastinya menjadi dokumen rasmi tugasan, aliran dan pengkhususan kerja.
Sekiranya dapat dipatuhi dengan tertib pastinya perjalanan sekolah akan lebih terancang, tersusun dan
mencapai matlamat untuk menjadikan sekolah sebagai medan ilmu yang indah lagi menyeronokan.
Semuanya pasti menuntut sifat saling menghormati, mesra dan berintegriti dalam melaksanakan tugas
harian.


Segala usaha dan ketentuan adalah milik Allah semata-mata. Marilah kita bersama-sama dan sentiasa
berdoa, agar usaha murni kita ini dalam rahmat dan restu Allah. Semoga jalan usaha ini diredhai dan
mencapai kejayaan

Sekian, terima kasih

Tn. Hj. Zulkifle bin Othman

Pengetua


2

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT SMK ANDERSON
Meneruskan Tradisi Kecemerlangan
“To Uphold A Tradition Of Excellence”

HASRAT SMK ANDERSON
Melahirkan Andersonian Yang Cemerlang Melalui Pendidikan Yang Berkualiti
“To Strive For Excellence Through Quality Education”

MOTTO SMK ANDERSON
“To Strive, To Seek, To Find and Not To Yield”

OBJEKTIF SEKOLAH
Objektif SMK Anderson adalah
 Memantapkan pengurusan dan kepimpinan yang berkualiti.
 Memantapkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya belajar sepanjang hayat.
 Mengukuhkan perpaduan dan pembudayaan adab dalam kalangan warga sekolah.
 Meneruskan kecemerlangan dengan mewujudkan budaya saing yang sihat.
 Melahirkan murid yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
 Melahirkan murid yang serba boleh dan berfikiran bijak.
 Melahirkan murid yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berdisiplin.
 Melahirkan murid yang aktif dan berpotensi dalam kokurikulum.
 Melahirkan murid yang boleh berinteraksi dengan semua golongan masyarakat dan bangsa.
 Melahirkan modal insan k-workers selaras dengan matlamat NKRA.


3

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PIAGAM PELANGGAN
Kami, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson, Ipoh dengan penuh tekad dan iltizam
berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 Memberi layanan dan peluang yang sama kepada semua murid yang dihantar ke sekolah ini
untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya tanpa mengira keturunan, agama dan latar
belakang.
 Membimbing dan mendidik untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan beramal.
 Menyediakan program pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi
kehendak semasa individu, masyarakat dan negara.
 Menyediakan dan menguruskan program-program pembangunan bakat, minat dan kebolehan
murid dalam pelbagai bidang bagi melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi mental,
fizikal, emosi dan rohani.
 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi
berteraskan piawaian-piawaian tertentu.
 Menentukan urusan kebajikan murid-murid diselesaikan mengikut jadual yang ditetapkan serta
menentukan keselamatan dan keselesaan murid-murid terjamin dan diambil berat berteraskan
perkhidmatan penyayang.
 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan sekolah yang cekap, berkesan dan dinamik.
 Menentukan urusan kewangan sekolah sedia untuk diaudit pada akhir bulan Januari bagi tahun
berikutnya, hal-hal mengenai gaji dan perkhidmatan staf diselesaikan mengikut tarikh yang
ditetapkan.
 Menyediakan staf yang berdedikasi, komited, berdisiplin, produktif, inovatif, kreatif dan
bertanggungjawab.
 Memastikan perhubungan dan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan ibu bapa,
bekas murid, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan, agensi-agensi kerajaan dan lain-
lain yang dapat menyumbang dan memajukan sekolah.4

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PROFIL GURU

Nama : No Kad Pengenalan (L) :

Alamat Sekolah : SMK Anderson, No Kad Pengenalan (B) :
Jalan Raja Ashman Shah, 30450 Ipoh, Perak. No Skim Jawatan :

Jawatan : No Rujukan JPN :
Alamat Rumah : No Gaji :

No Cukai Pendapatan :
No Telefon : E-mel :
Rumah : 1 :
Bimbit : 2 :
TARIKH-TARIKH PENTING

Tarikh Lahir : Tarikh Sah Jawatan Sekarang :
Tarikh Kahwin : Tarikh Masuk Skim Pencen :

Tarikh Lantikan Pertama : Tarikh Pencen :

Tarikh Pengesahan Jawatan : Mula Bertugas Di Sekolah Semasa :
Tarikh Lantikan Jawatan Sekarang : Tarikh Kenaikan Gaji :

TUGASAN
Mata Pelajaran Diajar / Tingkatan :
Opsyen : 1 :
1 :
2 : 2 :
3 :
Tugas Pentadbiran : Tugas Akademik :
1 : 1 :
2 : 2 :
3 : 3 :
Tugas Hal Ehwal Murid : Tugas Kokurikulum :
1 : Badan Beruniform :
2 : Kelab / Persatuan :
3 : Sukan /Permainan :
Tugas-tugas Khas : Tugas-tugas Lain :
1 : 1 :
2 : 2 :
3 : 3 :
SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN, SILA HUBUNGI :

Nama : No. Tel. :
Alamat :


5

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah : SMK Anderson
Alamat Sekolah : Jalan Raja Ashman Shah, 30450 Ipoh, Perak

Kod Sekolah : AEB2043
Gred : A

Kategori : Sekolah Menengah Bandar
Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Harian

Tarikh Tubuh : 7 Februari 1909
No. Telefon Sekolah : 05-2494900

Pejabat Pendidikan Daerah : Kinta Utara
No. Faksimili Sekolah : 05-2423924

E-Mel Sekolah : [email protected]
Laman Sesawang Sekolah : smkanderson.edu.my

Laman Sesawang SAPS : http://sapsnkra.moe.gov.my
Jarak Sek. Ke PPD : 0.3 km

Jarak Sek. Ke JPN : 3 km
Laman Sesawang EMIS : http://emisonline.moe.gov.my/

Laman Frog VLE : http://aeb2043.1bestarinet.net
Laman E-Operasi : apps.moe.gov.my/eoperasi


6

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019SURAT AKUAN PENERIMAAN TUGAS


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ANDERSON
JALAN RAJA ASHMAN SHAH,
30450 IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN
E-mel : [email protected]
No. Tel : 05- 2494900
No. Faks : 05-2423924

Kepada

Pengetua,

SMK Anderson,
Jalan Raja Ashman Shah,
30450 Ipoh,
PERAK DARUL RIDZUAN.

Tuan,

AKUAN PENERIMAAN TUGAS TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya, saya merujuk perkara seperti di atas.


2. Sukacita dimaklumkan, bahawa saya dengan penuh tanggung jawab menerima
tugas-tugas yang diamanahkan kepada saya seperti yang tercatat dalam Buku Pengurusan
Sekolah 2019.

3. Sesungguhnya saya berjanji akan melaksanakan tugasan tersebut dengan sebaik
mungkin dan akur pada prinsip “Bermuafakat” demi memenuhi visi dan misi KPM serta
matlamat dan hasrat sekolah.


Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,


…………………………………
( )


7

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2019


8

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK 2019

Hari-Hari Kelepasan Am NegeriBil Hari Kelepasan Am Tarikh Hari


1 Tahun Baru 2019 1 Januari Selasa


2 Hari Thaipusam 21 Januari Isnin

3 Hari Nuzul Al-Quran 22 Mei Rabu


4 Hari Keputeraan DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan 1 November Jumaat


Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan


Bil Hari Kelepasan Am Tarikh Hari

5 dan 6 Selasa -
1 Tahun Baru Cina
Februari Rabu

2 Hari Pekerja 1 Mei Rabu


3 Hari Wesak 19 Mei Ahad

Rabu -
4 Hari Raya Puasa 5 dan 6 Jun
Khamis
5 Hari Raya Qurban 11 Ogos Ahad


6 Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu


7 Awal Muharram (Maal Hijrah) 1 September Ahad


8 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 9 September Isnin


9 Hari Malaysia 16 September Isnin


10 Hari Deepavali 27 Oktober Ahad


11 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) 9 November Sabtu

12 Hari Krismas 25 Disember Rabu
9

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PROGRAM / AKTIVITI KHAS TAHUNAN 2019

PENYELARAS : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Bil Program Tarikh Setiausaha
Jan – Pn. Norazuwana binti Mohamed
1 Latih Tubi Terancang
November Aris
Jan –
2 Modul Guru Ganti Pn. Siti Asmak binti Mat Zain
November
Modul Cuti Sekolah Terancang
Modul 1 2 Feb Pn. Norazuwana binti Mohamed
3 Modul 2 23 Mac Aris
Modul 3 25 Mei
Modul 4 10 Ogos
4 Team Building KRK dan PS 25 – 27 Jan En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri
5 Minggu STEM 11 – 15 Feb Pn. Normala binti Md. Daud
6 Kelas Tambahan PT3 dan SPM 4 Mac Pn. Surati binti Sujud
Majlis Aspirasi Cemerlang PT3 dan
7 16 Mac En. Prakas Rao a/l Apparao
SPM
Baiah Kecemerlangan Akademik Pn. Norazuwana binti Mohamed
8 16 Mac
PT3 dan SPM Aris
9 Minggu Bahasa 11 – 15 Mac Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
Motivasi
10 PT3 1 Apr Pn. Arba’ayah binti Daud
SPM 8 Apr En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
Majlis Anugerah Kecemerlangan Cik Hjh. Zaidatul Akmal binti Abdul
11 26 April
Akademik Rashid
12 Program Ihya’ Ramadhan 7 Mei Pn. Intan Mazzura binti Mahmud
13 Sambutan Hari Guru 16 Mei Pengerusi KGKT / Pengawas
Kaunselor Sekolah
Pn. Arba’ayah binti Daud (PT3)
14 Teknik Menjawab PT3 dan SPM 10 Jun – 1 Ogos
En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
(SPM)
Perkampungan Ilmu SPM
15 Kali 1 26 – 27 Julai Penyelaras Tingkatan 5.
Kali 2 27 – 29 Sep
Perkampungan Ilmu PT3
16 Kali 1 2 – 3 Ogos Penyelaras Tingkatan 3.
Kali 2 4 – 5 Okt
17 Peperiksaaan Percubaan PT3 2019 19 – 21 Ogos Cik Syairah binti Mat Isa
18 PT3 2019 7 – 10 Okt Pn. Norazira binti Muhammad Nor
Sentuhan Kasih Bakal Calon SPM
19 11 Nov En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
2019
20 Peperiksaan Percubaan SPM 22 Ogos – 4 Sep Cik Syairah binti Mat Isa
21 SPM 2019 4 Nov – 5 Dis Pn. Noriza binti Awang
Pecutan Akhir Bermula :
22 PT3 3 Sep Pn. Norazuwana binti Mohamed
Aris
SPM 17 Sep
Gerak Gempur Bermula :
23 PT3 17 Sep Pn. Surati binti Sujud
SPM 1 Okt
24 Kem Matematik 27 Sep En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan


10

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019Solat Hajat Perdana dan Bacaan
Yassin
25 En. Fauzi bin Hasan
PT3 3 Okt
SPM 24 Okt
26 Majlis Restu Ilmu PT3 4 Okt Pn. Norazira binti Muhamad Nor
Pn. Norazuwana binti Mohamed
27 Majlis Graduasi Tingkatan 5 19 Okt
Aris
28 Majlis Graduasi Tingkatan 6 22 Okt En. Ahmad Khusairi bin Mohd Salleh
29 Majlis Restu Ilmu SPM/STPM 30 Okt Pn. Noriza binti Awang

PENYELARAS : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Bil Program Tarikh Setiausaha
1 Pendaftaran T1 12 Nov 2018 Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta
2 Pendaftaran T4 24 Dis 2018 Penyelaras Tingkatan 4
3 Pendaftaran & Orientasi T1 KRK 8 Jan En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri
En. Mohd Badrul Hisham bin Abdul
4 Pendaftaran & Orientasi T1 PS 9 Jan
Majid
5 Orientasi Tingkatan 4 3 – 4 Jan Penyelaras Tingkatan 4
6 Pentauliahan Pemimpin Murid 11 Feb Cik Azana Rita binti Abdul Aziz
7 Mesyuarat Agung PIBG 16 Mac Setiausaha PIBG
En. Ahmad Khusairi bin Mohd
8 Orientasi Tingkatan 6 Rendah 6 – 10 Mei
Salleh
Pn. Norazuwana binti Mohamed
9 Hari Bertemu Waris 21 Jun
Aris
10 Sambutan Bulan Kemerdekaan 1 Ogos Pn. Siti Aminah binti Mohamad
11 Penganugerahan KoHEM 20 Sept Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali

PENYELARAS : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Bil Program Tarikh Setiausaha
1 Anderson River Run 16 Feb En. Mohd Haizan bin Samsuddin
2 Kejohanan Olahraga Tahunan 15 Mac Cik Siti Fatimah binti Che Mat
3 Perkhemahan Perdana 12 – 14 April En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin
4 Minggu Kokurikulum 8 – 12 Jul Pn. Nurul Hana binti Jamaluddin
Cik Roshaida binti Zek Ibrahim
5 Hari Koperasi / Keusahawanan 13 Jul
Khalil
6 Hari Sukan Negara 12 Okt En. Mohamad Zhafir bin Rosli
11

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019TAKWIM


12

Buku Pengurusan SMK Anderson 201913

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019
14

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019


15

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

16

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

17

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

ARAHAN AM
 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam
Perintah Am kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi
Perintah Am tersebut.
 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan semata-mata
 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.
 Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan - TEAM (Together Everyone
Achieve More)

KEDATANGAN
 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan
bermula dan merakam kehadiran semasa sampai dan sewaktu balik sekolah.
 Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada di kawasan sekolah 20 minit sebelum waktu
persekolahan bermula.
 Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah hendaklah memberikan kenyataan
dan sebab-sebab yang wajar. Guru juga mestilah memaklumkan kepada pihak sekolah dengan
kadar segera supaya jadual waktu ganti dapat disediakan.
 Waktu persekolahan :

Masa
Hari Sesi Pagi Sesi Petang
(Tingkatan 1, 2 dan 3) (Tingkatan 1 dan 2)
Isnin 7.30 pagi – 1.50 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang
Selasa 7.30 pagi – 1.50 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang

Rabu 7.30 pagi – 1.50 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang
Khamis 7.30 pagi – 1.20 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang
Jumaat 7.30 pagi – 12.10 tgh hari 2.20 petang – 6.30 petang

Masa
Hari Sesi Pagi Sesi Pagi
(Tingkatan 4 dan 5) (Tingkatan 6)
Isnin 7.30 pagi – 1.50 petang 7.30 pagi – 2.20 petang
Selasa 7.30 pagi – 1.50 petang 7.30 pagi – 1.50 petang
Rabu 7.30 pagi – 2.20 petang 7.30 pagi – 2.20 petang
Khamis 7.30 pagi – 1.50 petang 7.30 pagi – 1.50 petang
Jumaat 7.30 pagi – 12.10 tgh hari 7.30 pagi – 12.10 tgh hari

 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan
kecemasan.

Rujukan:
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 bertarikh 12 September 1981.

18

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019KELUAR KAWASAN SEKOLAH DALAM WAKTU PERSEKOLAHAN

 Guru dan staf tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu persekolahan
kecuali jika terdapat sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan
Pendidikan / PPD dengan syarat mendapat kebenaran dari Pengetua / Penolong Kanan.
 Guru dan staf dikehendaki mengisi Borang dan Buku Keluar kawasan sekolah di pejabat sekolah
dan dapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan sebelum keluar. Sila isikan waktu balik
daripada urusan apabila kembali ke sekolah.
 Semua guru hendaklah meninggalkan kerja bertulis kepada murid sebelum meninggalkan
sekolah.
 Pengetua tidak bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan yang berlaku terhadap mana-mana
guru yang keluar tanpa kebenarannya atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa.

PAKAIAN
 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.
 Guru lelaki hendaklah bertali leher dan berbaju kemeja.
 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan dilipat.
 Berpakaian kemas di luar waktu persekolahan.
 Guru perempuan tidak dibenarkan berbaju tanpa lengan.
 Kasut sukan hanya dibenarkan untuk tujuan Pendidikan Jasmani atau aktiviti seumpamanya.
 Kakitangan Sokongan dikehendaki berpakaian kemas dan bagi kakitangan sokongan yang
beruniform perlu memakai pakaian yang telah dibekalkan.
 Guru-guru wajib memakai baju batik Malaysia pada setiap hari Khamis.

Rujukan :
1. Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil. 13/69 bertarikh 26 Disember 1969
( Peraturan pakaian guru dalam waktu persekolahan dan luar waktu persekolahan )
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 bertarikh 9 Mei 1985 ( Peraturan pakaian guru di sekolah )
3. Pekeliling perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985.
4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001 ( Garis panduan pakaian guru ketika
bertugas di sekolah )

BILIK GURU / BENGKEL
 Kebersihan dan keselamatan bilik guru / bengkel adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Hal
ini termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik guru / bengkel.
 Guru tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah.
 Guru hendaklah berada di dalam bilik guru / bengkel semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini
hendaklah dianggap sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru
hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru / bengkel untuk perkara-perkara berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Guru yang terakhir keluar dari bilik guru / bengkel
perlulah memastikan lampu, kipas dan alat pendingin hawa dimatikan.
 Guru yang berada di dalam bilik guru / bengkel hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

Rujukan :
1. Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil. 13/69 bertarikh 26 Disember 1969
( Peraturan pakaian guru dalam waktu persekolahan dan luar waktu persekolahan )
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 bertarikh 9 Mei 1985 ( Peraturan pakaian guru di sekolah )
3. Pekeliling perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985.
4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001 ( Garis panduan pakaian guru ketika
bertugas disekolah )19

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019TUGAS
 Guru akan diberikan tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, pentadbiran dan tugas khas. Tugas
yang diberikan harus dilaksanakan dengan cekap , dedikasi dan bertanggungjawab.
 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan seperti menghadiri mesyuarat,
pergi ke JPN, atau berkursus guru hendaklah mengambil tindakan sewajarnya. Guru tidak boleh
mengarahkan guru lain untuk melaksanakan tanpa kebenaran pengetua. Jika tugas itu terpaksa
dijalankan oleh guru lain, ia mestilah atas persetujuan bersama-sama, dan mestilah dimaklumkan
kepada Pengetua.

Rujukan :
1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Guru bertugas di sekolah.

BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (BPM)
 Guru bertanggungjawab menjaga keselamatan Buku Persediaan Mengajar (BPM) kerana BPM
merupakan SKT setiap guru kecuali guru bimbingan dan kaunseling.
 Semua butiran hendaklah diisikan dengan kemas, teliti dan lengkap.
 BPM hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat atau hari akhir minggu berkenaan untuk
tujuan semakan dan tandatangan oleh Pengetua / Penolong Kanan.
 Jika seseorang guru bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan / Guru
Kanan.
 BPM hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.
 Laporan polis perlu dibuat bagi guru yang kehilangan BPM.

PERHIMPUNAN MINGGUAN/HARIAN
 Perhimpunan sekolah ialah majlis rasmi sekolah.
 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan mingguan sekolah pada hari Isnin
bermula pada pukul 7.20 pagi.
 Guru bertugas mingguan diwajibkan berada di kawasan perhimpunan harian pada pukul 7.10 pagi
setiap hari pada waktu persekolahan.
 Seorang pentadbir, kaunselor, guru bertugas dan pengawas sekolah / PRS perlu berada setiap hari
di hadapan pintu masuk sekolah untuk mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah
( Program 3S ).
 Guru hendaklah berada dalam majlis perhimpunan sehingga perhimpunan tamat.
 Semua guru hendaklah duduk di bahagian hadapan perhimpunan kecuali guru bertugas mingguan.
 Guru bertugas perlu menyediakan laporan mingguan dan serahkan kepada Pengetua / PKP.
 Pakaian guru semasa perhimpunan : -
1. Guru lelaki hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher sekolah
berserta blazer.
2. Guru perempuan hendaklah berpakaian kemas, bersopan santun dan tidak memakai selipar /
sandal.

ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH
 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah.
 Guru yang tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah
mendapatkan kebenaran daripada pengetua.

MESYUARAT GURU / KAKITANGAN SOKONGAN
 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua / Penolong Kanan / Guru
Kanan / Ketua Panitia tertentu pada bila-bila masa.
 Guru yang tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah
mendapatkan kebenaran daripada Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan / Ketua Panitia.
 Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua / Penolong


20

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019Kanan / Guru Kanan tertentu pada bila-bila masa.
 Kakitangan sokongan yang tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan
hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan.

CUTI SAKIT
 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut hendaklah
disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta mestilah tidak melebihi 15 hari dalam setahun.
 Bagi pegawai yang menerima rawatan ‘pesakit dalam’ (warded) di hospital swasta boleh
menerima cuti sakit sehingga 180 hari tanpa pengesahan daripada pegawai perubatan kerajaan.
 Guru / Kakitangan sokongan yang mendapat cuti sakit perlulah memaklumkannya kepada
Pengetua.

Rujukan :
1. Perintah Am Bab C.
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2006 Pindaan Peraturan Mengenai Sijil Sakit untuk tujuan Cuti Sakit.

PERHUBUNGAN SESAMA GURU
 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru
dan sentiasa mengawal tutur kata serta tingkah laku mereka agar perasaan kekitaan
dapat diwujudkan.
 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa mana-mana guru atau murid atau staf
sokongan yang lain terhadap apa jua pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan / pegangan
semata-mata untuk kepentingan peribadi atau hal tidak berkaitan dengan urusan rasmi sekolah.
 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kaum, status sosial, sosial ekonomi,
kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah ini.

Rujukan :
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 ke arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih bertarikh 30 April
2003.

JADUAL WAKTU
 Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan di dalam
kelas sendiri.
 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan
tanpa kebenaran Pengetua.
 Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Setiausaha Guru Ganti dan ditandatangani oleh
Pengetua / Penolong Kanan.

BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID
 Jadual Kedatangan Murid hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap hari
oleh guru tingkatan pada waktu pertama dan menghantarkan rekod kehadiran murid ke pejabat
untuk dimasukkan dalam e-kehadiran murid sebelum pukul 10.00 pagi ( sesi pagi ) dan sebelum
pukul 3.00 petang ( sesi petang ).
 Sekiranya guru tingkatan tidak hadir, Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab menguruskannya.
 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat.
 Murid yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut pada waktu persekolahan, ibu bapa / penjaga
hendaklah dimaklumkan melalui telefon dan bertulis.
 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru penyelaras tingkatan.
 Guru tidak dibenarkan membawa keluar Buku Jadual Kedatangan Murid dari pejabat tanpa
kebenaran Pengetua.21

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019 Guru atau penyelaras tingkatan sahaja yang boleh menanda kehadiran di dalam Buku Jadual
Kedatangan Murid.

KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
 Semua guru dikehendaki memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta
benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak
sengaja hendaklah dibawa kepada pengetahuan pihak sekolah.
 Guru Kanan / Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai
penggunaan alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.
 Penggunaan alat-alat, bilik-bilik dan bengkel-bengkel di luar masa sekolah dan masa cuti
hendaklah mendapat kebenaran Pengetua dan direkodkan.
 Penggunaan bilik-bilik tertentu oleh murid selepas waktu sekolah, hujung minggu atau waktu cuti
mestilah dikawal selia oleh guru yang berkenaan dan mendapat kebenaran pengetua.

ETIKA BERMESYUARAT
 Datang mesyuarat secara profesional - berpakaian kemas dan bertanda nama dan wajah diurus
dengan kemas.
 Datang mesyuarat dengan persediaan seperti fail, alat tulis, buku catatan dan bahan mesyuarat.
 Tidak membawa surat khabar, majalah dan lain-lain yang boleh mengganggu tumpuan mesyuarat.
 Tindakan setiausaha menyiapkan bilik mesyuarat dan mengemaskannya semula selepas selesai
mesyuarat. Pastikan LCD dan sistem siar raya berfungsi dengan baik.
 Agenda mesyuarat diedar atau dipamerkan dalam bilik mesyuarat.
 Jadikan medan mesyuarat sebagai gelanggang berbincang dan bertukar-tukar pandangan, dalam
situasi yang harmoni untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah.
 Bermesyuarat dengan teratur dan tersusun kemas.
 Berbahasalah dengan baik dan tidak menggunakan bahasa keras / kasar.
 Elakkan perbuatan yang kurang sopan seperti berbual, SMS, menggunakan telefon bimbit dan lain-
lain.
 Jika lewat hadir, berikan salam kepada ahli mesyuarat dengan sopan.
 Jika ada urusan kecemasan dan perlu keluar, maklumkan kepada pengerusi.
 Sekiranya hendak keluar lebih awal, maklumkan kepada pengerusi terlebih dahulu.
 Hadir mesyuarat tepat pada masanya.
 Minit mesyuarat mestilah bertaip dan disemak oleh Timbalan Pengerusi sebelum diserah kepada
Pengerusi untuk ditandatangan dan mengikut format terkini.

KUNCI
 Semua kunci mesti disimpan di pejabat pentadbiran sekolah.
 Guru dan kakitangan sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengetua.
 Semua kunci hendaklah diserahkan kepada pejabat pentadbiran sekolah semasa cuti penggal
persekolahan.

TELEFON
 Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan.

ARAHAN DAN PEKELILING
 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan
dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya dan disimpan di dalam fail khas.
 Sekiranya pekeliling itu daripada Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat
Pendidikan Daerah, guru hendaklah mengembalikannya dengan segera ke pejabat sekolah setelah
diambil tindakan.22

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019TANDA NAMA
Semua guru dan kakitangan sekolah hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan
dan majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

BUKU STOK / INVENTORI
 Guru Kanan atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan
memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemas kini. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Pengetua / Penolong Kanan

PEMBELIAN BARANG
 Guru / Kakitangan sekolah yang hendak membeli barang mestilah memohon kebenaran pengetua
dengan menggunakan borang pesanan kawalan dalaman berserta dengan sebut harga asal
daripada pembekal.
 Borang pesanan kawalan dalaman ( nota minta ) mesti diisi oleh pemohon dan mendapat
sokongan daripada Penolong Kanan / Guru Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.
 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.
 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru / Penyelenggara Stor yang menerima dan direkodkan
dalam buku stok dengan kemas.
 Pengetua tidak akan menanggung segala kos pembelian tanpa kebenarannya.
KEGIATAN KOKURIKULUM
 Guru yang ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum hendaklah menjalankan tugas
dengan cekap dan berkesan.
 Guru-guru berkenaan wajib hadir mengikut jadual yang ditetapkan
 Kegiatan kokurikulum ialah tugas rasmi.
 Guru-guru digalakkan memakai pakaian badan beruniform pada setiap hari Rabu.

PELAWAT
 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru
tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan
kebenaran Pengetua / Penolong Kanan.

KEBERSIHAN
 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf sokongan dan murid.
 Jadual giliran bertugas murid hendaklah disediakan oleh guru tingkatan. Peralatan
membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat.
 Guru Kanan / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat khas (bengkel, bilik
kaunseling, makmal dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik tersebut.

TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS MINGGUAN
A. MENGURUSKAN PERHIMPUNAN RASMI

Atur Cara Perhimpunan Rasmi
 Doa
 Nyanyian lagu Negaraku dan lagu kebesaran Negeri Perak
 Rukun Negara dan Ikrar Murid
 Laporan Guru Bertugas dan Pengumuman
 Penyampaian hadiah atau cenderamata ikut protokol / Acara Khas ( jika ada )
 Ucapan Pengetua
 Nyanyian Lagu Sekolah
 Bersurai
23

Buku Pengurusan SMK Anderson 20191. Tiada lagi sebarang ucapan / pengumuman selepas pengetua selesai memberi ucapan.
2. Semua guru mestilah berada di pentas sepanjang waktu perhimpunan. Kawalan disiplin murid
dijalankan oleh semua pengawas.
3. Semua guru mestilah berpakaian kemas, bertali leher ( lelaki ) dan memakai blazer ( hitam atau
biru gelap) sepanjang waktu perhimpunan.
4. Sediakan laporan ucapan pihak pentadbir dan penceramah jemputan.

Ikrar Murid
Rujuk Teks Ikrar Murid ( Lembaga Pengawas Sekolah )

B. PEMANTAUAN PERSEKITARAN SEKOLAH
BANGUNAN
 Pemantauan meliputi semua bangunan dalam kawasan sekolah termasuk kelas, makmal, bengkel,
kantin, pusat sumber, bilik guru dan bilik SRT.
 Guru bertugas juga bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas dan memeriksa kebersihan
kelas.

TANDAS DAN SURAU
Kawasan pengawasan melibatkan semua tandas murid, tandas guru, surau dan tempat berwuduk

KAWASAN SEKOLAH
Semua kawasan padang sekolah , gelanggang-gelanggang permainan dan taman herba.

C. WAKTU BERTUGAS
 Guru sesi pagi dan guru sesi petang hendaklah bekerjasama dalam menjalankan tugas terutama
pada hari Jumaat.
 Waktu bertugas (mengikut sesi) :
Sesi Pagi
Isnin, Selasa, Khamis : 7.00 pagi – 2.00 petang
Rabu : 7.00 pagi – 2.30 petang
Jumaat : 7.00 pagi – 12.20 tengah hari

Sesi Petang
Isnin - Khamis : 12.20 tengah hari – 6.40 petang
Jumaat : 2.20 petang – 6.40 petang

D. PENGAWASAN SEMASA WAKTU REHAT MURID
 Rujuk Jadual guru bertugas mingguan

E. PENGURUSAN MURID SAKIT WAKTU PERSEKOLAHAN
 Pastikan murid mengisi borang ke hospital.
 Menghantar dan mengambil murid asrama di hospital.
 Menghubungi ibu bapa / penjaga murid.

F. MENGURUSKAN PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS
Membuat penilaian dan menentukan pemenang Pertandingan Keceriaan Kelas

G. LAPORAN GURU BERTUGAS
 Meliputi bahagian A hingga bahagian F.
 Sediakan laporan harian dan masukkan ke dalam Fail Laporan Guru Bertugas.
 Fail Laporan Guru Bertugas yang telah lengkap hendaklah diletakkan di pejabat pada setiap hari
Jumaat atau hari terakhir minggu tersebut.


24

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
TAHUN 2019

PENGERUSI
PENGETUA


TIMBALAN PENGERUSI 2
TIMBALAN PENGERUSI 1
PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN TINGKATAN 6
KAUNSELOR


NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
PEN. KANAN HAL EHWAL PEN. KANAN KOKURIKULUM
MURID

NAIB PENGERUSI 3
PEN. KANAN PETANG


GURU KANAN BAHASA GURU KANAN TEKNIK DAN
VOKASIONAL


GURU KANAN SAINS GURU KEMANUSIAAN


JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019
Pengerusi : Tn. Hj. Zulkifle bin Othman
( Pengetua )
Timbalan Pengerusi 1 : En. Razak Malek bin Taharim
( Penolong Kanan Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 2 : En. Sazeli bin Sani
( Penolong Kanan Tingkatan 6 )
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Shaharul Anuwar bin Abdul Wahab
( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 2 : En. Nor Azizan bin Shamuin
( Penolong Kanan Kokurikulum )
Naib Pengerusi 3 : En. Zabri bin Mat Basir
(Penolong Kanan Petang)
Penyelaras Akademik : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain
( Guru Kanan Bahasa )
: Pn. Normaria binti Nasiruddin
( Guru Kanan Sains dan Matematik )
: En. Azlan bin Dato’ Hj Azumu
( Guru Kanan Teknik dan Vokasional )
: Tn. Hj. Fauzi bin Hasan
( Guru Kanan Kemanusiaan )


JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH DAN TUGAS-TUGAS KHAS

1. MESYUARAT GURU / STAF SOKONGAN / TAKLIMAT GURU
Setiausaha : Cik Hjh. Zaidatul Akmal binti Abdul Rashid
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Nurul Hana binti Jamaludin
Penolong Setiausaha 2 : En. Mohd Hafizi bin Nazri (Staf Sokongan)
Jawatankuasa : Guru Bertugas Mingguan (Pencatat Minit Mesyuarat Guru)25

Buku Pengurusan SMK Anderson 20192. MAKLUMAT PAPAN KENYATAAN
Unit Kurikulum : Pn. Norfithrah binti Nuruddin
Unit HEM : Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali
Unit Kokurikulum : En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin
Unit Tingkatan 6 : En. Abdul Hadi bin Abdul Rahman
Unit Pejabat : Pn. Norliza binti Abdul Jalil
Unit Headcount & EWS : Pn. Surati binti Sujud
Unit Peperiksaan : Cik Syairah binti Mat Isa

3. JADUAL WAKTU & GURU GANTI
Setiausaha : Pn. Siti Haslinda binti Markum
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Noraslina binti Mohd Nor Rashid ( Pagi )
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Siti Nurbaya binti Ilias ( Petang )
Penolong Setiausaha 3 : En. Abdul Hadi bin A.Rahman ( Tingkatan 6 )
Jawatankuasa : En. Shahrifuzan bin Ibrahim ( Pagi )
: Pn. Siti Rohani binti Sulaiman ( Pagi )
: Pn. Liau Chooi Chun ( Tingkatan 6 )
: Pn. Hayati binti Jaafar ( Petang )

4. PENILAIAN/PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN ( DALAMAN )
Setiausaha : Cik Syairah binti Mat Isa
Penolong Setiausaha : En. Tan Guan Hin
Jawatankuasa : Pn. Intan Mazzura binti Mahmud (Setiausaha Petang )
: Pn. Siti Farhana binti Shamsuddin ( Data )
: Cik Azana Rita binti Abdul Aziz ( Tingkatan 4 dan 5 )
: Pn. Norazira binti Muhamad Nor ( Tingkatan 1 hingga 3 )

5. PENILAIAN/PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN (AWAM)
Setiausaha : En. Kumaraguru a/l Muthusamy
Penolong Setiausaha : En. Prakas Rao a/l Apparao
Setiausaha SPM : Pn. Noriza binti Awang
Setiausaha PT3 : Pn. Norazira binti Mohamad Nor
Jawatankuasa : Pn. Mahanum binti Abdul Rani
( ULBS BM Ting 4 dan Ting 5 )
: En. Balakrishnan a/l M.A.R. Annamalai
( ULBS BI Ting 4 dan Ting5 )
: Pn. Latifah binti Md Daud ( PEKA Sains )
: Pn. Hjh. Zalita binti Abdul Khalid ( Ketua Pentaksir KRSV )
: Lantikan Panitia ( PBS Tingkatan 3 )

6. CELIK MEMBACA, MENULIS, MENGIRA DAN AL QURAN
Setiausaha : Pn. Nur Nazalishah binti Ahmad Lias ( Membaca, Menulis )
: Pn. Soo May Ling ( Mengira )
: Pn. Intan Mazzura binti Mahmud ( Al-Quran )
Jawatankuasa : Guru Panitia Bahasa Melayu
: Guru Panitia Pendidikan Islam
: Guru Panitia Matematik
26

Buku Pengurusan SMK Anderson 20197. PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
Penyelaras : En. Nik Muhamad Ideham bin Pekri
Penolong Penyelaras : Cik Siti Sarah binti Md Isa
: Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta ( Sesi Petang )
Jawatankuasa : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni ( PSM )
: Pn. Mahanum binti Abdul Rani ( Program Nilam )
: Pn. Norfithrah binti Nuruddin ( Sasaran Tokoh Nilam )
: En. Mohd Fairose bin Ismail ( Pusat Akses dan Bilik Media )
: Pn. Surati binti Sujud ( Pondok Ilmu )
: Pn. Aida binti Mohamud ( Laluan-laluan Khas )
: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin ( VLE / PSS )

8. PROGRAM NILAM
Setiausaha : Pn. Mahanum binti Abdul Rani
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Norfithrah binti Nuruddin
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta
Jawatankuasa : Pn. Nurul Hana binti Jamaludin
: Guru Panitia Bahasa Melayu
: Guru Panitia Bahasa Inggeris

9. PROGRAM MBMMBI
Setiausaha : Pn. Siti Rohani binti Sulaiman
Penolong Setiausaha : Pn. Aida binti Mohamud
Jawatankuasa : Pn. Hazliza binti Zaharon Lai (Bahasa Melayu)
: En. Mani a/l Sinnathamby (BI)
: Guru Panitia Bahasa Melayu
: Guru Panitia Bahasa Inggeris
: Guru Panitia Sains
: Guru Panitia Matematik

10. PROGRAM SUDUT PIDATO DAN DJ
Setiausaha : Pn. Zuraida binti Mohd Zain
Penolong Setiausaha : En. Balakrishnan a/l M.A.R. Annamalai Chettiar
Jawatankuasa : Cik Cheah Mei Len
: Pn. Hjh. Zabidah binti Kintan
: Guru Bidang Bahasa

11. PROGRAM MINGGU BAHASA
Setiausaha : Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
Penolong Setiausaha : Cik Azana Rita binti Abdul Aziz
Jawatankuasa : Guru Bidang Bahasa


12. MINGGU STEM
Setiausaha : Pn. Normala binti Md Daud
Penolong Setiausaha : Pn. Norazuwana binti Mohamad Aris
Jawatankuasa : Guru Bidang Sains dan Matematik
: Guru Bidang Teknik dan Vokasional27

Buku Pengurusan SMK Anderson 201913. PROGRAM BULAN KEMERDEKAAN
Setiausaha : Pn. Siti Aminah binti Mohamad
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Adira binti Mat Nor
Jawatankuasa : Guru Bidang Kemanusiaan

14. KBAT / I-THINK
Setiausaha : Pn. Mahani binti Ahmad
Penolong Setiausaha : Pn. Wong Siew Sia
Jawatankuasa : En. Prakas Rao a/l Apparao
: En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin
: Pn. Fujy Zain Hyder binti Zainuddin

15. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ( ICT )
Setiausaha : En. Amir bin Abdul Kadir
Penolong Setiausaha : En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
Jawatankuasa : En. Nor Azim bin Mohd Romli ( Data )
: Pn. Noraslina binti Mohd Nor Rashid ( VLE )
: Cik Siti Sarah binti Md Isa ( PAK 21 )
: Pn. Noor Ainun Najihah binti Abdul Mutalib

16. DUAL LANGUAGE PROGRAMME ( DLP )
Setiausaha : Cik Roshaida Binti Zek Ibrahim Khalil
Jawatankuasa : Cik Cheah Mei Len
: En. Mohd Asyraf Bin Rashid

17. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS )
Setiausaha : Pn. Nursyafinas binti Mohammad Zaki
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Afzan binti Hassan
Jawatankuasa : Pn. Nurul Hana binti Jamaludin ( Data )
: Pn. Ros Ramizzah binti Nik Muhammad Kamil ( Data )
: Guru-guru mata pelajaran Tingkatan 1, 2, 3

18. LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LADAP )
Penyelaras : En. Azlan bin Dato’ Hj. Azumu
Setiausaha : Pn. Siti Nurbaya binti Ilias
Jawatankuasa : Pn. Norshima binti Hamadan
: En. Loh Kok Hoong
: Pn. Noriza binti Awang ( PLC )
: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
:
19. PENGURUSAN STOK
Setiausaha : Pn. Normala binti Md Daud
Penolong Setiausaha : Ketua Pembantu Makmal (Makmal Sains)
Jawatankuasa : Ketua Pembantu Tadbir (Pejabat)
: Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali (Makmal RBT)
: Cik Siti Sarah binti Md Isa (Makmal SRT)
: En. Muhammad Halim bin Panjang Adni (Bengkel RC / AK)
: En. Mohd Haizan bin Samsuddin (Stor Sukan)
: En. Mohd Fairose bin Ismail (Studio Seni dan Bilik SPBT)
: En. Loh Kok Hoong (Perabot)
: En. Nik Muhamad Ideham bin Pekri (PSS)
: En. Amir bin Abdul Kadir (Makmal Komputer)
: Ketua-ketua Panitia


28

Buku Pengurusan SMK Anderson 201920. ASET ALIH KERAJAAN
Setiausaha : En. Wong Theam Hee
Pegawai Pemeriksa : Pn. Amirah Fatin binti Muhamad
: En. Ahmad Khusairi bin Mohd Salleh

21. ALATAN SIAR RAYA
Setiausaha : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni
Jawatankuasa : En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
: En. Prakas Rao a/l Apparao

22. PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNITI
Setiausaha : Pn. Rozila binti Md Rafei
Penolong Setiausaha : En. Vikneswaran a/l Vellasamy
Jawatankuasa : Pn. Noriza binti Awang
: En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
: En. Loh Kok Hoong

23. ORIENTASI GURU BAHARU DAN PRAKTIKUM
Jawatankuasa : Guru Kanan Bahasa
: Guru Kanan Sains dan Matematik
: Guru Kanan Kemanusiaan
: Guru Kanan Teknik dan Vokasional

24. PELAPORAN KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN
Setiausaha : Pn. Hjh. Zalita binti Abdul Khalid
Penolong Setiausaha : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni
Jawatankuasa : En. Shahrifuzan bin Ibrahim
: Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
: Pekerja Kontrak Pembersihan
: Pengawal Keselamatan Sekolah

25. KELAS RANCANGAN KHAS (KRK)
Setiausaha : En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri
Penolong Setiausaha : Pn. Siti Haslinda binti Markum
Bendahari : Pn. Mahani binti Ahmad
Jawatankuasa : Pn. Norfithrah binti Nuruddin
: Pn. Norazira binti Muhamad Nor
: En. Muhamad Tajuddin bin Mustafa
: En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin

26. KELAS ALIRAN AGAMA (KAA)
Setiausaha : En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah
Penolong Setiausaha : Pn. Hasmah binti Adam
Jawatankuasa : En. Mohd Asyraf bin Rashid
: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
: Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta
: Tn. Hj. Ashri bin Pandak
: Pn. Nurul Hana binti Jamaludin29

Buku Pengurusan SMK Anderson 201927. KELAS PROGRAM SUKAN (PS)
Setiausaha : En. Prakas Rao a/l Apparao
Penolong Setiausaha : En. Mohamad Zhafir bin Rosli
Jawatankuasa : Cik Siti Fatimah binti Che Mat
: En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan
: En. Mohd Badrul Hisham bin Abd Majid
: En. Jamaludin bin Mohd Sayutti
: En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah (Kebajikan & Motivasi)
: Pn. Norizam binti Ishak (Data & Peperiksaan)
28. BILIK BAHASA
Setiausaha : Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
Penolong Setiausaha : Cik Yow Sook Kuen
Jawatankuasa : Pn. Hazliza binti Zaharon Lai
Guru Panitia Bahasa Malaysia
Guru Panitia Bahasa Inggeris
29. BILIK SAINS DAN MATEMATIK
Setiausaha : En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri
Penolong Setiausaha : Pn. Hayati binti Jaafar
Jawatankuasa : Guru Panitia Sains
Guru Panitia Matematik

30. HEADCOUNT
Setiausaha : Pn. Surati binti Sujud
Penolong Setiausaha 1 : En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Soo May Ling

31. BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Setiausaha : Pn. Arbaayah binti Daud
Penolong Setiausaha 1 : En. Muhamad Tajuddin bin Mustafa
Penolong Setiausaha 2 : En. Shahrol Kamil bin Sakedan

32. TEKNOLOGI HIJAU
Setiausaha : Pn. Mahani binti Ahmad
Penolong Setiausaha : Pn. Wong Siew Sia

33. STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2(SKPMg2)
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi 1 : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Tingkatan Enam
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Normaria binti Nasiruddin (Guru Kanan Sains &
Matematik)
Jawatankuasa : Guru Kanan Bahasa
: Guru Kanan Kemanusiaan
: Guru Kanan Teknik dan Vokasional
: Ketua Panitia Mata pelajaran
: Setiausaha Kurikulum
: Setiausaha HEM
: Setiausaha Kokurikulum
: En. Nor Azim bin Mohd Romli (Guru Data Pagi)
: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin (Guru Data Petang)


30

Buku Pengurusan SMK Anderson 201934. PBPPP
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Tingkatan Enam
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : Penolong Kanan Petang
Setiausaha : En. Fauzi bin Hasan (Guru Kanan Kemanusiaan)
Jawatankuasa : Guru Kanan Bahasa
: Guru Kanan Sains dan Matematik
: Guru Kanan Teknik dan Vokasional

35. PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Tingkatan Enam
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain (Guru Kanan Bahasa)
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Noriza binti Awang
Penolong Setiausaha 2 : Cik Syairah binti Mat Isa
Jawatankuasa : Guru Kanan Kemanusiaan
: Guru Kanan Sains dan Matematik
: Guru Kanan Teknik dan Vokasional
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

36. PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21) DAN PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Tingkatan Enam
Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Norfithrah binti Nuruddin
Penolong Setiausaha 1 : Cik Siti Sarah binti Md Isa
Penolong Setiausaha 2 : Tn. Hj. Ashri bin Pandak
Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan
: Guru-guru Kelas
: Ketua-ketua Kelas


31

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PENGURUSAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN KUALITI

PENJAMINAN KUALITI ( PBS T1 – T3 )

PEMENTORAN
 Pementoran adalah proses seseorang mentor berfungsi sebagai role model, kaunselor atau
pembimbing yang memberikan bimbingan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan serta memberikan sokongan kepada individu yang kurang berpengalaman.
 Pementoran dalam konteks PBS ialah satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi
membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS) mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan.
 Mentor dalaman merupakan Guru Kanan pelajaran/Ketua Panitia/Jurulatih Utama/Guru
Cemerlang mata pelajaran.
 Mentor luaran ialah Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

PENYELARASAN
 Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan betul
dan seragam dari segi:
o kefahaman peraturan penskoran
o penggunaan peraturan penskoran
o pemberian skor
 Penyelaras dalaman merupakan Guru Kanan pelajaran / Ketua Panitia / Jurulatih Utama Guru
Cemerlang mata pelajaran.
 Penyelaras luaran ialah Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

SEBELUM SEMASA SELEPAS
PENYELARASAN PENYELARASAN PENYELARASAN
 Kefahaman tugasan Merawak sampel mengikut Melaksanakan tindakan
 Kesesuaian sampel pencapaian penambahbaikan pengajaran
 Kefahaman penskoran dan pembelajaran


PEMANTAUAN
 Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS
dilaksanakan prosedur yang telah ditetapkan.
 Pemantau dalaman merupakan Guru Kanan pelajaran / Ketua Panitia / Jurulatih Utama / Guru
Cemerlang mata pelajaran.
 Pemantau luaran ialah Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD
 Kekerapan pemantauan adalah sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran.

SEBELUM SEMASA SELEPAS
PEMANTAUAN PEMANTAUAN PEMANTAUAN
* Perancangan aktiviti Semak pelaksanaan * Penyediaan
Pemantauan mengikut garis panduan pelaporan
* Penyediaan instrumen dan jadual yang ditetapkan Pemantauan
pemantauan Contoh: * Cadangan
* Pemakluman kepada ¨ Minit mesyuarat JK PBS penambahbaikan
guru mata pelajaran sekolah
* Eviden
* Pelaporan pencapaian

32

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PENGESANAN
 Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian
o objektif, kekuatan dan kelemahan instrumen serta impaknya untuk tujuan memperbaik
program itu.
 Pengesanan dijalankan oleh Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD
o mengikut arahan Lembaga Peperiksaan.

PERANAN LEMBAGA PEPERIKSAAN
Lembaga Peperiksaan menyediakan:
 Item (Soalan)
 Format Instrumen Pentaksiran (Format Kertas Soalan)
 Panduan Pemasangan Instrumen Pentaksiran
 Panduan Penskoran
 Peraturan Pentadbiran

PERANAN SEKOLAH
 Memasang instrumen pentaksiran Ujian Bertulis calon aliran perdana dan calon berkeperluan
khas (CBK)
 Membuat verifikasi instrumen pentaksiran
 Menyediakan Jadual Waktu Ujian Bertulis
 Mentadbir PT3 dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP
 Memeriksa skrip jawapan calon berpandukan panduan penskoran
 Membuat moderasi pemeriksaan skrip jawapan
 Membuat verifikasi skor
 Menghantar skor calon ke LP
 Mengeluarkan pelaporan berdasarkan Format Pelaporan PT3
 Menjaga keselamatan instrumen pentaksiran dan Panduan Penskoran


PERANAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
 Menguruskan calon persendirian, calon bawah Kementerian Dalam Negeri dan calon bawah
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 Mendaftar dan menetapkan pusat peperiksaan calon
 Menyerahkan Jadual Waktu Ujian Bertulis kepada calon
 Menguruskan instrumen pentaksiran calon
 Melantik Personel Pentaksiran untuk memeriksa skrip jawapan calon
 Menghantar skor calon ke LP
 Mengeluarkan pelaporan berdasarkan Format Pelaporan PT3
 Menjaga keselamatan instrumen pentaksiran dan Panduan Penskoran

PAKEJ MATA PELAJARAN TAHUN 2019
MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3)

1. Bahasa Melayu 7. Pendidikan Islam / Moral
2. Bahasa Inggeris 8. Pendidikan Jasmani
3. Matematik 9. Pendidikan Kesihatan
4. Sains 10. Pendidikan Seni Visual
5. Sejarah 11. Rekabentuk dan Teknologi
6. Geografi 12. Bahasa Tamil (POL)

33

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5)

Teras : Pakej STEM Kemanusiaan
1. Bahasa Melayu 4PA Matematik Tambahan
2. Sejarah 5PA Prinsip Perakaunan
3. Bahasa Inggeris Ekonomi
4. Matematik
5. Pendidikan Islam 4ST Matematik Tambahan
6. Pendidikan Jasmani 5ST Asas Kelestarian
7. Pendidikan Kesihatan Grafik Komunikasi Teknikal
8. Pendidikan Moral
9. Sivik dan Kewarganegaraan (Ting 5)
Pakej Sastera Ikhtisas
Pakej STEM 4SS Sains Sukan
4SA Matematik Tambahan 5SS Geografi
4SN Fizik Pendidikan Seni Visual
5SA Kimia
5SN Biologi 4PP Perniagaan
5PP Reka Cipta
Pendidikan Seni Visual

4SV Pendidikan Seni Visual
5SV

TINGKATAN 6

Teras :
1. Pengajian Am 2. MUET

Aliran Sains
6RF1 Matematik T 6RB1 Matematik T
6RF2 Kimia 6RB2 Kimia
6AF1 Fizik 6AB1 Biologi
6AF2 6AB2

Aliran Kemanusiaan
6RS Ekonomi / Geografi 6RP Ekonomi
6AS Pengajian Perniagaan / Bahasa Melayu 6AP Pengajian Perniagaan / Perakaunan
Sejarah Matematik M / Geografi


34

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2019

PENGERUSI
PENGETUA


TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2
PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN TINGKATAN 6


NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
PEN. KANAN HAL EHWAL PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PETANG
MURID

PENYELARAS INDUK KURIKULUM
GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN SAINS GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL GURU KANAN KEMANUSIAANSETIAUSAHA
S/U PROGRAM S/U PEPERIKSAAN AWAM S/U PEPERIKSAAN DALAMAN GURU-GURU PANITIA MATA
PENINGKATAN AKADEMIK S/U HEADCOUNT PELAJARANS/U KRK UNIT BIMBINGAN &
S/U PS
KAUNSELING
S/U KAA


JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH 2019
Pengerusi : Tn. Hj. Zulkifle bin Othman
( Pengetua )
Timbalan Pengerusi 1 : En. Razak Malek bin Taharim
( Penolong Kanan Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 2 : En. Sazeli bin Sani
( Penolong Kanan Tingkatan 6 )
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Shaharul Anuwar bin Abdul Wahab
( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 2 : En. Nor Azizan bin Shamuin
( Penolong Kanan Kokurikulum )
Naib Pengerusi 3 : En. Zabri bin Mat Basir
(Penolong Kanan Petang)
Penyelaras Akademik : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain
( Guru Kanan Bahasa )
: Pn. Normaria binti Nasiruddin
( Guru Kanan Sains dan Matematik )
: En. Azlan bin Dato’ Hj Azumu
( Guru Kanan Teknik dan Vokasional )
: Tn. Hj. Fauzi bin Hasan
( Guru Kanan Kemanusiaan )
Setiausaha : Pn. Norfithrah binti Nuruddin
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Zuraida binti Mohd Zain
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Hazliza binti Zaharon Lai


35

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019Jawatankuasa : Kaunselor
: Ketua-ketua Panitia
: Setiausaha Peperiksaan dan Penilaian
: Setiausaha Peperiksaan Awam
: Setiausaha Program Peningkatan Akademik
: Setiausaha Kelas Rancangan Khas

KETUA BIDANG DAN PANITIA

1. BIDANG BAHASA
Guru Kanan : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain
Ketua Panitia
Bahasa Melayu : Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
Bahasa Inggeris : Cik Yow Sook Kuen
Bahasa Tamil : En. Mani a/l Sinnathamby
Bahasa Jepun : En. Loh Kok Hoong

2. BIDANG SAINS DAN MATEMATIK
Guru Kanan : Pn. Normaria binti Nasiruddin
Ketua Panitia
Fizik : Pn. Hariyati Binti Jamaludin
Kimia : Pn. Noriza binti Awang
Biologi : Pn. Nursyafinas binti Mohammad Zaki
Sains : Pn. Latifah binti Md Daud
Matematik : En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan

3. BIDANG KEMANUSIAAN
Guru Kanan : Tn. Hj. Fauzi bin Hasan
Ketua Panitia
Sejarah : Pn. Siti Aminah binti Mohamad
Geografi : En. Vikneswaran a/l Vellasamy
Pendidikan Islam : Pn. Norizam binti Ishak
Bahasa Arab : En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah
KKQ : Pn. Intan Mazzura binti Mahmud
Pend. Jasmani & : En. Mohd Badrul Hisham bin Abd Majid
Kesihatan
Pendidikan Seni Visual : En. Mohd Fairose bin Ismail
Pendidikan Moral : En. Wan Mohd Hishamuddin bin Wan Yusuff
Sains Sukan : Cik Siti Fatimah binti Che Mat
Pendidikan Sivik : Pn. Nor Adira binti Mat Nor

4. BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
Guru Kanan : En. Azlan bin Dato’ Hj. Azumu
Ketua Panitia
Asas Kelestarian : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni
Reka Bentuk Teknologi : Pn. Normala binti Md Daud
Perniagaan : Pn. Faradianna binti Hassan
Ekonomi : Pn. Faradianna binti Hassan
Rekacipta : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni
Matematik Tambahan : En. Mohd Asyraf bin Rashid
Prinsip Perakaunan : En. Jamaluddin bin Basri
Grafik Komunikasi : Pn. Normala binti Md Daud
Teknikal


36

Buku Pengurusan SMK Anderson 20195. PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Bidang Bahasa : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain
Bidang Sains dan : Pn. Normaria binti Nasiruddin
Matematik
Bidang Teknik dan : En. Azlan bin Dato’ Hj. Azumu
Vokasional
Bidang Kemanusiaan : Tn. Hj. Fauzi bin Hasan
Setiausaha : Pn. Norazuwana binti Mohamad Aris
Penolong Setiausaha : Pn. Surati binti Sujud
Jawatankuasa : Kaunselor (Motivasi dan Bimbingan)
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
: Penyelaras Tingkatan (T1, T2, T3, T4, T5 & T6))

PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN


GURU PENGGUBAL

 Guru Penggubal perlu menyediakan soalan berdasarkan JSI. Skema permarkahan perlu
diselaraskan untuk semua kelas.
 Kertas soalan dan borang JSI perlu disemak dan disahkan oleh Ketua Panitia sebelum dihantar
untuk cetakan. Tarikh penyerahan kertas soalan boleh dirujuk kepada Lampiran Jadual
Peperiksaan Dalaman.
 Bilangan kertas soalan yang dicetak mengikut bilangan murid terkini yang tercatat dalam jadual
peperiksaan. Guru perlu mengisi butiran kertas soalan dalam Buku Rekod Penyerahan Kertas
Soalan di pejabat untuk tujuan pencetakan.
 Dua set kertas soalan, skema jawapan dan JSI perlu disediakan. Satu set diserahkan kepada Ketua
Panitia dan satu set lagi diserahkan kepada SU Peperiksaan sebaik sahaja tamat ujian mata
pelajaran berkenaan.
 Selepas kertas soalan dicetak, kertas soalan perlu diklipkan oleh guru sendiri di tempat yang
selamat atau di rumah. Kertas soalan yang dicetak perlu dibungkus dan dilekatkan kertas label
(standard ISO), yang diisi dengan butiran seperti nama kertas, tarikh, guru memulakan ujian dan
sebagainya.
 Benang perlu dibekalkan bersama kertas soalan bertulis. Erata perlu dikepilkan bersama kertas
label jika ada.
 Kertas soalan perlu diserahkan kepada SU Peperiksaan selewat-lewatnya seminggu sebelum
peperiksaan untuk disimpan dalam kabinet bilik peperiksaan.
 Semasa peperiksaan, Guru Penggubal mestilah mudah untuk dihubungi (sama ada berada di bilik
guru atau beri nombor telefon bimbit kepada SU) kerana mungkin berlakunya kesilapan soalan
yang perlu diperbetulkan atau bilangan kertas soalan yang tidak mencukupi.

GURU PENGAWAS
 Guru yang mengawas boleh merujuk kepada jadual waktu persendirian (sesi pagi).
 Guru yang memulakan ujian diminta datang mengambil kertas soalan 20 minit sebelum ujian
bermula.
 Guru hendaklah memastikan keadaan kelas adalah teratur dan bersih sebelum memulakan
peperiksaan. Laci meja dihalakan ke papan putih. Beg dan buku rujukan perlu diletakkan di
belakang kelas atau dewan.
 Guru diminta menyusun murid mengikut susunan yang sama dengan Buku Kehadiran Murid.
 Guru diminta menyemak Jadual Guru Ganti (dipaparkan di luar bilik jadual waktu atau menerusi
Telegram rasmi sekolah) setiap pagi waktu pertama supaya pengawasan peperiksaan berjalan
dengan lancar.
37

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019 Bagi masa ujian yang jatuh pada waktu rehat, guru mengawas sebelum rehat dikehendaki
melanjutkan masa pengawasan 10 minit lagi diikuti oleh guru mengawas selepas rehat , masuk ke
kelas 10 minit lebih awal.
 Guru mengawas perlu menunggu guru berikutnya pada masa pertukaran guru, kelas tidak boleh
dibiarkan tanpa guru. Sekiranya kelas itu tidak terlibat dalam ujian tersebut, guru mata pelajaran
perlu berada di dalam kelas dan mengawas murid membuat ulang kaji mengikut jadual waktu
peribadinya.
 Penyemakan kertas jawapan di dalam kelas tidak dibenarkan semasa pengawasan.

GURU PENGUTIP KERTAS JAWAPAN
 Guru memastikan para murid menulis nama dan kelas pada kertas jawapan.
 Guru yang mengutip semua kertas soalan dan kertas jawapan hendaklah memastikan bilangan
kertas yang dikutip adalah cukup dan sama dengan bilangan yang hadir.
 Guru diminta mencatat bilangan murid yang tidak hadir pada kertas label sebagai rujukan guru
pemeriksa.
 Guru menghantar kertas jawapan ke Bilik Peperiksaan dan menandatangani Borang Penyerahan
Kertas Jawapan. Ini adalah tangggungjawab Guru Pengutip Kertas sebelum kertas diserahkan
kepada SU Pep.

GURU PEMERIKSA
 Guru mengambil kertas jawapan dari SU di bilik peperiksaan dan menandatangani Borang
Penerimaan Kertas Jawapan.
 Guru perlu mendapatkan kertas soalan serta skema permarkahan yang selaras daripada Guru
Penggubal.
 Guru menyerahkan kertas jawapan kepada murid. Pembetulan markah boleh dilakukan sekiranya
ada kesilapan.
 Guru subjek yang memeriksa kertas diminta mematuhi tarikh akhir ditetapkan dan memasukkan
markah di sistem SAPS supaya markah dapat diproses dan dihantar ke PPD Kinta Utara mengikut
tarikh yang ditetapkan.

GURU KELAS
 Guru kelas perlu sentiasa mengemaskinikan data murid (sekiranya ada murid baru atau murid
bertukar) di portal online APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM). Sebarang perubahan
pada maklumat murid di APDM mesti dimaklumkan kepada SU peperiksaaan supaya maklumat
baru itu diimpot semula ke dalam SAPS.
 Guru kelas memastikan murid membuat semakan markah pada marksheet (diedarkan oleh SU
peperiksaan) dalam tempoh dua hari sebelum slip keputusan dicetak.
 Guru kelas menaip ulasan guru pada SAPS. Seterusnya guru kelas menandatangani slip keputusan
diikuti tandatangan Pengetua.
 Slip keputusan dimasukkan ke dalam Fail Peribadi Murid, dan diserahkannya kepada setiap murid.
Murid perlu menandatangani satu borang sebagai bukti penerimaan slip keputusan. Fail Peribadi
Murid perlu dikembalikan dan disimpan oleh Guru Kelas.
38

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PEPERIKSAAN DALAMAN SMK ANDERSON SEPANJANG TAHUN 2019

A. PEPERIKSAAN TINGKATAN 1, 2 DAN 3

Bil Ujian / Peperiksaan Dalaman Tingkatan Tarikh Peperiksaan
1 Ujian 1 1, 2 dan 3 04.03.19 hingga 07.03.19
2 Peperiksaan Pertengahan Tahun 3 22.04.19 hingga 25.04.19
3 Peperiksaan Pertengahan Tahun 1 dan 2 09.05.19 hingga 15.05.19
4 Peperiksaan Percubaan PT3 3 26.08.19 hingga 28.08.19
5 Peperiksaan Akhir Tahun 1 dan 2 21.10.19 hingga 25.10.19

B. PEPERIKSAAN TINGKATAN 4 DAN 5

Bil Ujian / Peperiksaan Dalaman Tingkatan Tarikh Peperiksaan
1 Ujian 1 5 25.02.19 hingga 08.03.19
2 Ujian 1 4 04.03.19 hingga 07.03.19
3 Peperiksaan Pertengahan Tahun 4 dan 5 06.05.19 hingga 21.05.19
4 Peperiksaan Percubaan SPM 5 22.08.19 hingga 04.09.19
5 Peperiksaan Akhir Tahun 4 14.10.19 hingga 25.10.19

Catatan :
 Ting 4 : Peperiksaan PPT dan PAT mengikut format peperiksaan awam.
 Ting 5 : Peperiksaan U1,PPT, PERCUBAAN SPM dan PAT mengikut format peperiksaan awam.

C. PEPERIKSAAN TINGKATAN 6

Bil Ujian / Peperiksaan Dalaman Tingkatan Tarikh Peperiksaan
1 Penilaian Semester 2 (Mac) 6 Atas 25.02.19 hingga 28.02.19
2 Peperiksaan Percubaan STPM 2 (April) (Semester 2) 15.04.19 hingga 18.04.19
3 Penilaian Semester 3 (Ogos) 6 Atas 05.08.19 hingga 07.08.19
4 Peperiksaan Percubaan STPM 3 (Oktober) (Semester 3) 01.10.19 hingga 03.10.19
5 Penilaian Semester 1 (Ogos) 6 Rendah 05.08.19 hingga 08.08.19
6 Peperiksaan Percubaan STPM 1 (Oktober) (Semester 1) 04.10.19 hingga 09.10.19

PEPERIKSAAN AWAM SEPANJANG TAHUN 2019

TINGKATAN TIGA DAN LIMA
Bil Ujian / Peperiksaan Awam Tingkatan Tarikh Peperiksaan

1 Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 3 30.09.2019 hingga 03.10.2019
2 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 5 04.11.2019 hingga 04.12.2019

TARIKH PENGUMUMAN KEPUTUSAN PT3 (TINGKATAN 3) : 12.12.2019

39

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019TINGKATAN ENAM
Bil Ujian / Peperiksaan Awam Tingkatan Tarikh Peperiksaan
1 STPM 2019 (Ulangan Semester 2) 6 25, 26, 27 dan 28 November 2019
6 Atas
2 STPM 2019 (Semester 2) 8, 9, 13, 14 Mei 2019
(Semester 2)
6 Atas
3 STPM 2019 (Semester 3) 4, 5, 6, 7, 13 November 2019
(Semester 3)
STPM 2020 (Semester 1) 6 Rendah
4 18, 19, 20, 21 November 2019
STPM 2019 (Ulangan 1) (Semester 1)


Bil Peperiksaan MUET 2019 Sesi 2 Sesi 3
18, 19, 20, 24, 25 dan 10, 11, 12, 17, 18 dan
1 Tarikh Ujian Speaking MUET
26 Jun 2019 19 September 2019
2 November 2019
2 Tarikh Ujian Bertulis 29 Jun 2019 (Hari Sabtu)
(Hari Sabtu)

JADUAL PENGURUSAN PEPERIKSAAN TINGKATAN 1,2 3,4 DAN 5

PERC. PERC.
AKTIVITI UJIAN1 PPT SPM PAT
TINDAKAN PT3 SPM
BIL
TINGKATAN 1-4 5 3 4,5 1,2 3 5 5 1,2 4
1. Bina soalan Penggubal 11 29 8 15 17 18 Jul 19 Jul 2 23
soalan Feb Jan Apr Apr Apr Okt Sep
2. Serah JSU draf Penggubal 13 1 10 17 19 23 Jul 29 Jul 4 25
kepada Ketua soalan Feb Feb Apr Apr Apr Okt Sept
Panitia
3. Serah soalan dan Penggubal 15 5 12 19 22 25 Jul 31 Jul 7 27
skema jawapan soalan Feb Feb Apr Apr Apr x Okt Sept
kepada Ketua
Panitia (KP) ULBM
4. KP serah soalan Ketua 18 7 15 22 23 27 Jul 2 Dan 9 30
kepada Guru Panitia Feb Feb Apr Apr Apr Ogos ULBI Okt Sept
Kanan untuk 12 Jan –
dikumpulkan 11 Mei
5. Guru Kanan serah Guru Kanan 19 9 16 23 26 31 Jul 6 11 2
soalan kepada Feb Feb Apr Apr Apr Ogos Okt Okt
PKP (pencetakan)
6. Semak kertas Penggubal 25 20 18 29 2 3 8 16 7
soalan, bungkus, soalan Feb Feb Apr Mei Mei Ogos Ogos Okt Okt
kertas label,
sebagainya.
Serahkannya
kepada SU
peperiksaan.
7. Pengawasan Guru ikut 4 – 25 22 - 6-21 9 -15 26 – 22 4 Nov – 21 – 14 –
peperiksaan jadual 7 Feb 25 Mei Mei 28 Ogos 4 Dis 25 25
Mac –8 Mei Ogos – 4 Okt Okt
Mac
Sept
8. Key in markah ke Guru mata 18– 20 10 – 12 9 – 11 18 – 11 – 11 –
dalam komputer pelajaran Mac Jun Sept 20 12 12
Sept Nov Nov
9. Semakan markah Guru kelas 21– 22 13 – 14 12 – 23 – 13 – 13 –
oleh murid dan dan semua Mac Jun 13 24 14 14
Guru kelas muridnya Sept Sept Nov Nov
menaip komen
guru dalam slip.40

Buku Pengurusan SMK Anderson 201910 Slip keputusan Setiausaha 1 17 17 25 18 18
. dicetak Peperiksaan Apr Jun Sept Sept Nov Nov
11 Serah Slip Guru Kelas 3 20 19 27 19 19
. keputusan ke Apr Jun Sept Sept Nov Nov
pejabat
12 Serah slip Guru Kelas 5 20 30 20 20
. keputusan kepada Apr Sept Sept Nov Nov
murid
13 Serah analisis Setiausaha 1 17 17 25 18 18
.. kepada Pengetua, Peperiksaan Apr Jun Sept Sept Nov Nov
PKP ,Guru kanan
dan Ketua Panitia.
14 Hari Bertemu Guru Kelas 28 Jun
Waris

Catatan :
a) Guru yang menggubal soalan ujian dan peperiksaan adalah guru yang ditetapkan oleh Panitia Mata
Pelajaran masing-masing.
b) Soalan yang telah siap bersama-sama dengan Jadual Spesifikasi Item (JSI) dan skema jawapan
hendaklah diserahkan kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran untuk disemak dan disahkan.

JADUAL PENGURUSAN PEPERIKSAAN TINGKATAN 6

Sistem Peperiksaan STPM untuk Tingkatan 6 menggunakan sistem semester. Peperiksaan Awam untuk
tingkatan 6 adalah merangkumi 3 kali peperiksaan iaitu Peperiksaan Semester 1 untuk tingkatan 6
Rendah manakala Peperiksaan Semester 2 dan Peperiksaan Semester 3 untuk tingkatan 6 Atas.TINGKATAN 6 ATAS TINGKATAN 6 RENDAH
PEPERIKSAAN PEP PEPERIKSAAN PEP PEPERIKSAAN PEP
DALAMAN AWAM DALAMAN AWAM DALAMAN AWAM
PERC. PERC. PERC.
AKTIVITI TINDAKAN P2 STPM STPM P3 STPM STPM P1 STPM STPM
BIL
2 SEM 2 3 SEM 3 1 SEM 1
1. Bina soalan Penggubal 11 22 15 11 15 13
soalan Feb Mac Jul Sept Jul Sept
2. Serah JSU draf Penggubal 12 1 17 13 17 18
kepada Ketua soalan Feb Apr Jul Sept Jul Sept
Panitia
3. Serah soalan dan Penggubal 13 2 19 17 19 20
skema jawapan soalan Feb Apr Jul Sept Jul Sept
kepada Ketua
Panitia (KP)
4. KP serah soalan Ketua 15 3 24 18 24 23
kepada PK T.6 Panitia Feb Apr Jul Sept Jul Sept
untuk
dikumpulkan
5. PK T.6 serah PK T.6 18 5 26 20 26 25
soalan kepada Feb Apr Jul Sept Jul Sept
PKP (pencetakan)
6. Semak kertas Penggubal 19 8 29 23 29 27
soalan, bungkus, soalan Feb Apr Jul Sept Jul Sept
kertas label dan
sebagainya.
Serahkannya
kepada SU
peperiksaan.


41

Buku Pengurusan SMK Anderson 20197. Pengawasan Guru ikut 25 – 15 – 8, 9, 5– 8 1 - 3 4, 5, 6, 5 – 8 4 - 9 18,19,
peperiksaan jadual 28 18 Apr 13,14 Ogos Okt 7,13 Ogos Okt 20, 21
Feb Mei Nov Nov
8. Key in markah ke Guru mata 18 – 29 – 19 – 14 – 19 – 21 –
dalam komputer pelajaran 19 30 21 16 21 23
Mac Apr Ogos Okt Ogos Okt
9. Semakan markah Guru subjek 20 – 2 – 3 22 – 17 – 22 – 24 –
oleh murid dan dan semua 21 Mei 23 18 23 25
Guru Subjek muridnya. Mac Ogos Okt Ogos Okt
kemaskini
markah.
13 Serah analisis Setiausaha 21 3 23 18 23 25
. kepada Pengetua, Peperiksaan Mac Mei Ogos Okt Ogos Okt
PKP , PKT6, dan
Ketua Panitia.

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 2019

BULAN MATA PELAJARAN TINGKATAN PEMERIKSA
Bahasa Melayu 5 Pengetua
3 dan 4 Guru Kanan Bahasa
1 dan 2 Ketua Panitia
Sejarah 4 dan 5 Pen. Kanan Pentadbiran
Februari 1,2 dan 3 Ketua Panitia
dan
Jun Sains 4 dan 5 Guru Kanan Sains
1,2,3 Ketua Panitia
Prinsip Perakaunan 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Bahasa Inggeris 4 dan 5 Guru Kanan Bahasa
1,2,3 Ketua Panitia
Fizik 4 dan 5 Guru Kanan Sains
Biologi 4 dan 5 Guru Kanan Sains
Matematik 4 dan 5 Guru Kanan Sains
Mac 1,2,3 Ketua Panitia
dan Pendidikan Islam 4 dan 5 Pen. Kanan Pentadbiran
Julai 1,2,3 Ketua Panitia
Reka Cipta 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Asas Kejuruteraan 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Grafik Kejuruteraan Teknologi 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Pengajian Am 6R dan 6A Penolong Kanan T.6
April Matematik Tambahan 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
dan Matematik S 6R dan 6A Penolong Kanan T.6
Ogos Pengajian Perniagaan 6R dan 6A Penolong Kanan T.6

Kemahiran Hidup 1,2 dan 3 Guru Kanan Tek. Vok.
Mei Kimia 4 dan 5 Guru Kanan Sains
dan Geografi 4 dan 5 Guru Kanan Kemanusiaan
September 1,2 dan 3 Ketua Panitia / Penolong
Kanan Petang


42

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019BILANGAN MINIMUM LATIHAN TERANCANG 2019

BAHASA MELAYU

TINGKATAN 1, 2, dan 3
JENIS / BULAN Karangan Karangan Rumusan Tatabahasa Komsas Novel
1 2
Januari 2 1 4 3 3 2
Februari 2 2 4 3 3 2
Mac 2 1 3 2 2 1
April 2 2 3 3 3 2
Mei 1 1 2 3 2 1
Jun 1 1 2 3 2 1
Julai 2 2 3 3 3 2
Ogos 2 2 3 3 2 2
September 1 2 3 3 3 1
Oktober 1 1 2 2 2 1
November 1 1 2 2 2 1
TINGKATAN 4 dan 5
JENIS / BULAN Karangan Karangan Rumusan Tatabahasa Komsas Novel
1 2
Januari 2 2 4 3 2 2
Februari 2 2 4 3 2 2
Mac 2 2 3 3 2 1
April 2 2 3 3 2 2
Mei 1 1 2 3 2 1
Jun 1 1 2 3 2 1
Julai 2 2 3 3 2 2
Ogos 2 2 3 3 2 2
September 1 1 3 3 2 1
Oktober 1 1 2 3 2 1
November 1 1 2 3 2 143

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019MINIMUM ADEQUATE EXERCISE 2019

BAHASA INGGERIS

TINGKATAN 1, 2, dan 3
Jenis / Bulan Writing * Comprehension Grammar Information Literature
Linear / Non-linear Transfer
Januari 2 2 5 2 2
Februari 3 3 5 2 2
Mac 3 3 5 2 2
April 3 3 5 2 2
Mei 3 3 5 2 2
Jun 3 3 5 2 2
Julai 3 3 5 2 2
Ogos 3 3 5 2 2
September 3 3 5 2 2
Oktober 3 3 5 2 2
November - - - - -
TINGKATAN 4 dan 5
Jenis / Bulan Essay Comprehension Grammar Summary Literature
( Directed and ( Poems
Continuous ) and Novel )
Januari 2 2 4 3 2
Februari 2 2 4 3 2
Mac 2 2 3 3 2
April 2 2 3 3 2
Mei 1 1 2 3 2
Jun 1 1 2 3 2
Julai 2 2 3 3 2
Ogos 2 2 3 3 2
September 1 1 3 3 2
Oktober 1 1 2 3 2
November 1 1 2 3 2
44

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2019
PENGERUSI
PENGETUA


TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2
PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN TINGKATAN 6NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
PEN. KANAN HAL EHWAL PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PETANG
MURID

SETIAUSAHA


GURU KANAN SAINS GURU KANAN SAINS GURU KANAN TEKNIK DAN GURU KANAN KEMANUSIAAN
VOKASIONAL
S/U LEMBAGA DISIPLIN S/U PENDAFTARAN / JADUAL KEDATANGAN S/U BIASISWA S/U MAJLIS KETUA TINGKATAN S/U KESELAMATAN DAN POLISI SEKOLAH SELAMAT S/U KECERIAAN S/U 3K S/U BILIK SELESA S/U MAJALAH S/U PEN. PENCEGAHAN DADAH S/U E-KEHADIRAN S/U FAIL MURID S/U KEBAJIKAN MURID S/U BILIK SELESA S/U BIMBINGAN DAN KAUNSELING S/U PERABOT

S/U SPBT S/U LEMBAGA PENGAWAS S/U SURAUS/U SEKOLAH PENYAYANG S/U PENCEGAHAN JENAYAH S/U KANTIN


MATLAMAT
Melahirkan individu murid yang bersahsiah terpuji

HASRAT
Melahirkan murid yang berkeyakinan tinggi, berketrampilan menarik dan kemas, berdisiplin dan
berakhak mulia, berpengetahuan dan berkemahiran dan bijak berkomunikasi.

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
1. Melaksanakan Pengurusan Disiplin dan Tatacara Pengurusan Disiplin mengikut pekeliling
Ikhtisas dan Buku Peraturan Sekolah
2. Keadaan sekeliling sekolah sentiasa bersih dan ceria.
3. Sekolah sentiasa dalam keadaan selamat.
4. Membantu murid yang ditimpa kesusahan.
5. Pengurusan Biasiswa secara profesional.
6. Murid-murid dididik dengan semangat kekeluargaan yang akrab.
7. Program pendidikan penceghan dadah dilaksanakan.
8. Pengawas sekolah menjadi pemimpin berwibawa


45

Buku Pengurusan SMK Anderson 20199. Menjalankan khidmat nasihat, bimbingan dan kaunseling kepada murid secara profesional.
10. Persekitaran sekolah bebas daripada ancaman penyakit dan wabak.
11. Perkhidmatan kantin yang berkualiti.
12. Perkhidmatan koperasi sekolah yang efisien dan efektif.
13. Fail Peribadi Murid sentiasa dikemaskini dan mudah diakses.
14. Sistem pengurusan bilik darjah yang membentuk insan kamil.
15. Pengurusan surau ke arah pembentukan murid berilmu dan mempunyai sahsiah mulia.
16. Pendidikan murid berasaskan kecemerlangan dan terhindar daripada perbuatan jenayah.

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Tingkatan 6
Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Petang
Naib Pengerusi 4 : Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Azlinda binti Mahadi
Penolong Setiausaha 2 : En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah
Ahli Jawatankuasa : Guru-guru Kanan
: Kaunselor- Kaunselor
: Setiausaha Bimbingan dan Kaunseling
: Setiausaha Lembaga Displin
: Setiausaha lembaga Pengawas
: Setiausaha Biasiswa
: Setiausaha Majlis Ketua-ketua Tingkatan
: Setiausaha Keceriaan, Kebersihan dan Keselamatan
: Setiausaha Pengurusan Asrama
: Setiausaha Pembimbing Rakan Sebaya
: Setiausaha Kantin Sekolah
: Setiausaha Surau Sekolah
: Setiausaha Pencegahan Jenayah
: Setiausaha Buku Pendaftaran dan Jadual Kedatangan Murid
: Setiausaha Fail-fail Murid
: Setiausaha Kesihatan dan Anti Denggi
: Setiausaha Kebajikan Murid
: Setiausaha Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
: Setiausaha Penarafan Kebersihan Tandas Sekolah
: Setiausaha E-Kehadiran dan APDM
: Setiausaha Pendidikan Pencegahan Dadah
: Setiausaha Majalah Sekolah
: Setiausaha Sekolah Penyayang
: Guru-Guru Kelas Tingkatan 1 - 6
: Penyelaras Tingkatan 1 - 6

46

Buku Pengurusan SMK Anderson 20191. BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Setiausaha : Pn. Arba’ayah binti Daud
Penolong Setiausaha 1 : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
Penolong Setiausaha 2 : En. Shahrol Kamil bin Sakedan
Jawatankuasa : Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali (Setiausaha HEM)
: Pn. Latifah binti Md Daud (Setiausaha biasiswa)
: En. Ahmad Khusairi bin Mohd Salleh ( Setiausaha Tingkatan
Enam)
: En. Ku Nasrullah bin Ku Mohamed (Setiausaha Disiplin)
: Tn. Hj. Ashri bin Pandak (sesi petang)

2. DISIPLIN
Setiausaha : En. Ku Nasrullah bin Ku Mohamed
Penolong Setiausaha 1 : En. Mohd Syazwan bin Mohd Rosli
Penolong Setiausaha 2 : Tn. Hj. Ashri bin Pandak
Penolong Setiausaha 3 : En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
Kaunselor : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
: En. Shahrol Kamil bin Sakedan
: Pn. Arba’ayah binti Daud
Jawatankuasa : En. Vikneswaran a/l Vellasamy
: En. Prakas Rao a/l Apparao
: En. Mohd Fairose bin Ismail
: En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin
: Pn. Azlinda binti Mahadi ( Fail dan Data)
: En. Muhammad Halim bin Panjang Adni (Fail dan Data)
: Pn. Norfithrah binti Nuruddin (Setiausaha Majlis Ketua
Tingkatan)
: En. Mohd Haizan bin Samsuddin (Murid Sukan)
: En. Jamaludin bin Mohd Sayutti (Murid Sukan)
: Cik Hjh. Zaidatul Akmal binti Abdul Rashid (Setiausaha Displin
Tingkatan Enam)
: Cik Azana Rita binti Abdul Aziz (Badan Pengawas)

3. LEMBAGA PENGAWAS
Setiausaha : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni
Penolong Setiausaha 1 : Cik Azana Rita binti Abdul Aziz
Penolong Setiausaha 2 : En. Mohd Asyraf bin Rashid
Penolong Setiausaha 3 : En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri
Kaunselor : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
: Pn. Arba’ayah binti Daud
: En. Shahrol Kamil bin Sakedan
Jawatankuasa : En. Ku Nasrullah bin Ku Mohhamed
: En. Vikneswaran a/l Vellasamy
: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin

4. BIASISWA
Setiausaha : Pn. Latifah binti Md. Daud
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Aini Rasyidah binti Ahmad Zuhairi
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Amirah Fatin binti Muhamad (Tingkatan 6)
Jawatankuasa : Kaunselor
: Penyelaras Tingkatan 1 - 6
: Guru-guru Tingkatan 1 - 647

Buku Pengurusan SMK Anderson 20195. MAJLIS KETUA-KETUA TINGKATAN
Setiausaha : Pn. Norfithrah binti Nuruddin
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Hjh. Zalita binti Abdul Khalid
Penolong Setiausaha 2 : Cik Cheah Mei Len
Jawatankuasa : Kaunselor-kaunselor
: Ketua Murid
: Ketua-ketua Tingkatan
: Penolong Ketua Tingkatan

6. PROGRAM KECERIAAN, KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN (3K)
Setiausaha : Pn. Hariyati binti Jamaluddin
AJK Keceriaan dan : Pn. Roselinda binti Othman (sesi pagi)
Kebersihan Sekolah Pn. Nor Afzan binti Hassan (sesi petang)
AJK Keselamatan : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa (sesi pagi)
Sekolah En. Mani a/l Sinnathamby (sesi petang)
AJK Pencegahan : En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri (sesi pagi)
Kebakaran En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah (sesi petang)

7. PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
Setiausaha : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
Penolong Setiausaha 1 : En. Shahrol Kamil bin Sakedan
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Arba’ayah binti Daud
Jawatankuasa : En. Loh Kok Hoong
: Pn. Intan Mazzura binti Mahmud
: Cik Siti Fatimah binti Che Mat

8. KANTIN SEKOLAH
Setiausaha : Pn. Faradiana binti Hassan
Penolong Setiausaha : Pn. Siti Rohani binti Sulaiman
Jawatankuasa : Pn. Mahanum binti Abdul Rani
: Pn. Wong Siew Sia ( sesi petang)
: Pn. Nurul Hana binti Jamaludin (sesi petang)
: Pn. Siti Nurbaya binti Ilias (sesi petang)

9. SURAU SEKOLAH
Setiausaha : En. Wan Mohd. Hishamuddin bin Wan Yusoff
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Nurulhuda binti Mahat
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Hasmah binti Adam (sesi petang)
Jawatankuasa : Guru-guru Pendidikan Islam

10. PENCEGAHAN JENAYAH
Setiausaha : En. Ku Nasrullah bin Ku Mohamed
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Adira binti Mat Noor
Jawatankuasa : En. Rajendran a/l S. Thanapan
: En. Kew Mook Kong
: Pn. Fujy Zain Hyder binti Zainuddin (sesi petang)
: Tn. Hj. Ashri bin Pandak (sesi petang)

11. KESIHATAN DAN ANTI DENGGI
Setiausaha : Pn. Norazira binti Muhammad Nor
Penolong Setiausaha : Pn. Norizam binti Ishak (Kesihatan)
Jawatankuasa : Pn. Teoh Anny (Anti Denggi)
: Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar ( Kesihatan Gigi)


48

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019: Pn. Hazliza binti Zaharon Lai (Kesihatan Gigi sesi petang)
: Pn. Siti Farhana binti Samsuddin (Kesihatan sesi petang)

12. BUKU PENDAFTARAN DAN JADUAL KEDATANGAN MURID
Setiausaha : Pn. Norsyafinas binti Mohd Zaki
( Buku Jadual Kedatangan Murid - BJKM )
Penolong Setiausaha : Cik Siti Fatimah binti Che Mat ( Buku Pendaftaran Murid )
Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan 1 - 6
: Guru-guru Tingkatan 1 - 6
13. FAIL-FAIL MURID
Setiausaha : Pn. Hjh. Faridah binti Zainal
Penolong Setiausaha : Pn. Nur Nazalishah binti Ahmad Lias
: Pn. Ros Ramizzah binti Nik Muhammad Kamil (sesi petang)
Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan 1 - 5
: Guru-guru Tingkatan 1 - 5

14. KEBAJIKAN MURID
Setiausaha : Cik Roshaida binti Zek Ibrahim Khalil
Penolong Setiausaha : Pn. Arba’ayah binti Daud
Jawatankuasa : Pn. Hayati binti Jaafar (sesi petang)
: Pn. Latifah binti Md. Daud (Setiausaha Biasiswa)
: Pn. Amirah Fatin binti Muhamad ( Setiausaha Biasiswa T6)
: Kaunselor

15. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
Setiausaha : En. Mohd Fairose bin Ismail
Penolong Setiausaha : En. Mohd Syazwan bin Mohd Rosli
Jawatankuasa : Pn. Soo May Ling (sesi petang)
: En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah (sesi petang)
: En. Mohd Asri bin Ibrahim (sesi petang)
: Penyelaras Tingkatan 1 - 5
: Guru-guru Tingkatan 1 - 5

16. PENARAFAN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH
Setiausaha : En. Loh Kok Hong
Penolong Setiausaha : Pn. Aida binti Mohamud (Tandas Perempuan Guru dan Murid)
Jawatankuasa : En. Shahariman bin Mokhtar (Tandas Lelaki Guru dan Murid)
: En. Mohd Hafizi bin Nazri
: Guru bertugas mingguan

17. E-KEHADIRAN DAN APDM
Setiausaha : En. Prakas Rao a/l Apparao
Penolong Setiausaha : Cik Yow Sook Kuen
Jawatankuasa : Pn. Hayati binti Jaafar (sesi petang)
: Pn. Fujy Zain Hyder binti Zainuddin
: En. Nor Azim bin Mohd Romli (Teknikal)
: En. Amir bin Abdul Kadir (Teknikal)
: Penyelaras Tingkatan 1 - 6
: Guru-guru Tingkatan 1 - 6


49


Click to View FlipBook Version