The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN SMK ANDERSON 2019( Update 9.1.19 3.37 PM)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Cahayay keinsafan, 2019-01-09 04:27:31

BUKU PENGURUSAN SMK ANDERSON 2019( Update 9.1.19 3.37 PM)

BUKU PENGURUSAN SMK ANDERSON 2019( Update 9.1.19 3.37 PM)

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

KANDUNGAN BUKU PENGURUSAN

Bil Perkara Muka Surat

1 Kata Alu-aluan Pengetua 2

2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi KPM dan SMK ANDERSON 3

3 Piagam Pelanggan 4

4 Profil Guru 5

5 Profil Sekolah 6

6 Surat Akuan Penerimaan Tugas 7

7 Kalendar Persekolahan 8

8 Hari Kelepasan Am Negeri Perak 9

9 Acara Khas Tahunan 10

10 Takwim Persekolahan 12

11 Panduan dan Peraturan Am Guru

11.1 Arahan Am 18

12 A. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

A.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 25

A.2 Pengurusan Kurikulum Dan Penjaminan Kualiti 32

13 B. KURIKULUM

B.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 35

B.2 Ketua Bidang & Panitia 36

B.3 Pengurusan Peperiksaan Dan Pentaksiran 37

B.4 Peperiksaan Dalaman 39

B.5 Jadual Penyemakan Buku Latihan 42

14 C. HAL EHWAL MURID 45

C.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 46

C.2 Sistem Organisasi Kelas 51

C.3 Penyelaras Dan Guru Tingkatan 52

15 D. PENGURUSAN ASRAMA 54

16 E. PENGURUSAN FIZIKAL 56

E.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 57

17 F. PENGURUSAN KOKURIKULUM

F.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan 60

F.2 Jawatankuasa Induk Pembangunan Sukan 61

F.3 Pasukan Badan Beruniform 63

F.4 Kelab Dan Persatuan 64

F.5 Sukan Dan Permainan 65

F.6 1 Guru 1 Pasukan Badan Beruniform 66

F.7 Guru Rumah Sukan 69

F.8 Pengurusan Pertandingan KoAkademik 70

F.9 Pengurusan Pertandingan Sukan Dan Permainan Luar Kelab 72

F.10 Jadual Aktiviti Kokurikulum 73

F.11 Takwim Pengurusan Sukan 75

18 G. PENGURUSAN TINGKATAN ENAM 76

19 H. PENGURUSAN STAF SOKONGAN 81

20 I. LAMPIRAN

I.1 Jadual Bertugas Mingguan 84

I.2 Jadual Pencerapan Guru 92

I.3 Peta Kedudukan Kelas 95

1

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

KATA ALU-ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh, Salam Sejahtera.

Guru-guru dan kakitangan sokongan sekalian,

“Buah salak dalam kantung,
Kulitnya keras isinya kelat,
Bulat air kerana pembetung,
Bulat manusia kerana muafakat”

Terlebih dahulu saya merakam kesyukuran kehadrat Ilahi kerana kehendak dan takdir-Nya dapat kita
bersama-sama sekali lagi menerima tanggungjawab bagi meneruskan tradisi “Bermuafakat” bagi
menempa kecemerlangan SMK Anderson, Ipoh tahun 2019. Sesungguhnya kita yakin, guru-guru dan
warga sekolah dapat menghayati tema kerja “Bermuafakat” ini dengan jelas bagi mencapai sasaran
yang kita harapkan.

Buku Pengurusan 2019 ini, telah dirangka dengan mengambil kira hala tuju sekolah dalam usaha
mencapai peningkatan Band 4 kepada Band 3. Asas hala tuju ini selaras dengan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang pastinya menuntut sikap positif dan daya saing guru
sebagai agen utama perubahan dan kejayaan sesebuah sekolah agar dapat melahirkan modal insan
yang cemerlang berlandaskan aspirasi pendidikan negara.

Dengan teras dan gagasan yang berlandaskan permuafakatan, pasti akan membentuk sikap kerjasama
secara berpasukan. Kejayaan sesebuah sekolah bukan milik individu, tetapi lahir daripada kerjasama
muafakat dan komitmen warga sekolah yang berterusan.
Buku Pengurusan 2019 ini pastinya menjadi dokumen rasmi tugasan, aliran dan pengkhususan kerja.
Sekiranya dapat dipatuhi dengan tertib pastinya perjalanan sekolah akan lebih terancang, tersusun dan
mencapai matlamat untuk menjadikan sekolah sebagai medan ilmu yang indah lagi menyeronokan.
Semuanya pasti menuntut sifat saling menghormati, mesra dan berintegriti dalam melaksanakan tugas
harian.
Segala usaha dan ketentuan adalah milik Allah semata-mata. Marilah kita bersama-sama dan sentiasa
berdoa, agar usaha murni kita ini dalam rahmat dan restu Allah. Semoga jalan usaha ini diredhai dan
mencapai kejayaan
Sekian, terima kasih
Tn. Hj. Zulkifle bin Othman
Pengetua

2

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT SMK ANDERSON
Meneruskan Tradisi Kecemerlangan
“To Uphold A Tradition Of Excellence”

HASRAT SMK ANDERSON
Melahirkan Andersonian Yang Cemerlang Melalui Pendidikan Yang Berkualiti
“To Strive For Excellence Through Quality Education”

MOTTO SMK ANDERSON
“To Strive, To Seek, To Find and Not To Yield”

OBJEKTIF SEKOLAH
Objektif SMK Anderson adalah
 Memantapkan pengurusan dan kepimpinan yang berkualiti.
 Memantapkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya belajar sepanjang hayat.
 Mengukuhkan perpaduan dan pembudayaan adab dalam kalangan warga sekolah.
 Meneruskan kecemerlangan dengan mewujudkan budaya saing yang sihat.
 Melahirkan murid yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
 Melahirkan murid yang serba boleh dan berfikiran bijak.
 Melahirkan murid yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berdisiplin.
 Melahirkan murid yang aktif dan berpotensi dalam kokurikulum.
 Melahirkan murid yang boleh berinteraksi dengan semua golongan masyarakat dan bangsa.
 Melahirkan modal insan k-workers selaras dengan matlamat NKRA.

3

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PIAGAM PELANGGAN
Kami, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson, Ipoh dengan penuh tekad dan iltizam
berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:
 Memberi layanan dan peluang yang sama kepada semua murid yang dihantar ke sekolah ini

untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya tanpa mengira keturunan, agama dan latar
belakang.
 Membimbing dan mendidik untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan beramal.
 Menyediakan program pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi
kehendak semasa individu, masyarakat dan negara.
 Menyediakan dan menguruskan program-program pembangunan bakat, minat dan kebolehan
murid dalam pelbagai bidang bagi melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi mental,
fizikal, emosi dan rohani.
 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi
berteraskan piawaian-piawaian tertentu.
 Menentukan urusan kebajikan murid-murid diselesaikan mengikut jadual yang ditetapkan serta
menentukan keselamatan dan keselesaan murid-murid terjamin dan diambil berat berteraskan
perkhidmatan penyayang.
 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan sekolah yang cekap, berkesan dan dinamik.
 Menentukan urusan kewangan sekolah sedia untuk diaudit pada akhir bulan Januari bagi tahun
berikutnya, hal-hal mengenai gaji dan perkhidmatan staf diselesaikan mengikut tarikh yang
ditetapkan.
 Menyediakan staf yang berdedikasi, komited, berdisiplin, produktif, inovatif, kreatif dan
bertanggungjawab.
 Memastikan perhubungan dan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan ibu bapa,
bekas murid, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan, agensi-agensi kerajaan dan lain-
lain yang dapat menyumbang dan memajukan sekolah.

4

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PROFIL GURU

Nama : No Kad Pengenalan (L) :

Alamat Sekolah : SMK Anderson, No Kad Pengenalan (B) :

Jalan Raja Ashman Shah, 30450 Ipoh, Perak. No Skim Jawatan :

Jawatan : No Rujukan JPN :

Alamat Rumah : No Gaji :

No Telefon : No Cukai Pendapatan :
Rumah :
Bimbit : E-mel :
1:
2:

TARIKH-TARIKH PENTING

Tarikh Lahir : Tarikh Sah Jawatan Sekarang :

Tarikh Kahwin : Tarikh Masuk Skim Pencen :

Tarikh Lantikan Pertama : Tarikh Pencen :

Tarikh Pengesahan Jawatan : Mula Bertugas Di Sekolah Semasa :

Tarikh Lantikan Jawatan Sekarang : Tarikh Kenaikan Gaji :

TUGASAN

Opsyen : Mata Pelajaran Diajar / Tingkatan :
1: 1:
2: 2:
3:
Tugas Pentadbiran : Tugas Akademik :
1: 1:
2: 2:
3: 3:
Tugas Hal Ehwal Murid : Tugas Kokurikulum :
1: Badan Beruniform :
2: Kelab / Persatuan :
3: Sukan /Permainan :
Tugas-tugas Khas : Tugas-tugas Lain :
1: 1:
2: 2:
3: 3:

SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN, SILA HUBUNGI :

Nama : No. Tel. :

Alamat :

5

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PROFIL SEKOLAH : SMK Anderson
: Jalan Raja Ashman Shah, 30450 Ipoh, Perak
Nama Sekolah : AEB2043
Alamat Sekolah :A
Kod Sekolah : Sekolah Menengah Bandar
Gred : Sekolah Menengah Harian
Kategori : 7 Februari 1909
Jenis Sekolah : 05-2494900
Tarikh Tubuh : Kinta Utara
No. Telefon Sekolah : 05-2423924
Pejabat Pendidikan Daerah : [email protected]
No. Faksimili Sekolah : smkanderson.edu.my
E-Mel Sekolah : http://sapsnkra.moe.gov.my
Laman Sesawang Sekolah : 0.3 km
Laman Sesawang SAPS : 3 km
Jarak Sek. Ke PPD : http://emisonline.moe.gov.my/
Jarak Sek. Ke JPN : http://aeb2043.1bestarinet.net
Laman Sesawang EMIS : apps.moe.gov.my/eoperasi
Laman Frog VLE
Laman E-Operasi

6

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

SURAT AKUAN PENERIMAAN TUGAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ANDERSON
JALAN RAJA ASHMAN SHAH,
30450 IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN
E-mel : [email protected]
No. Tel : 05- 2494900
No. Faks : 05-2423924

Kepada

Pengetua,
SMK Anderson,
Jalan Raja Ashman Shah,
30450 Ipoh,
PERAK DARUL RIDZUAN.

Tuan,

AKUAN PENERIMAAN TUGAS TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya, saya merujuk perkara seperti di atas.

2. Sukacita dimaklumkan, bahawa saya dengan penuh tanggung jawab menerima
tugas-tugas yang diamanahkan kepada saya seperti yang tercatat dalam Buku Pengurusan
Sekolah 2019.

3. Sesungguhnya saya berjanji akan melaksanakan tugasan tersebut dengan sebaik
mungkin dan akur pada prinsip “Bermuafakat” demi memenuhi visi dan misi KPM serta
matlamat dan hasrat sekolah.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

…………………………………
()

7

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019
KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

8

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK 2019
Hari-Hari Kelepasan Am Negeri

Bil Hari Kelepasan Am Tarikh Hari

1 Tahun Baru 2019 1 Januari Selasa

2 Hari Thaipusam 21 Januari Isnin

3 Hari Nuzul Al-Quran 22 Mei Rabu

4 Hari Keputeraan DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan 1 November Jumaat

Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan

Bil Hari Kelepasan Am Tarikh Hari
1 Tahun Baru Cina
2 Hari Pekerja 5 dan 6 Selasa -
Februari Rabu

1 Mei Rabu

3 Hari Wesak 19 Mei Ahad
4 Hari Raya Puasa 5 dan 6 Jun
5 Hari Raya Qurban Rabu -
11 Ogos Khamis

Ahad

6 Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu

7 Awal Muharram (Maal Hijrah) 1 September Ahad

8 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 9 September Isnin

9 Hari Malaysia 16 September Isnin

10 Hari Deepavali 27 Oktober Ahad

11 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) 9 November Sabtu

12 Hari Krismas 25 Disember Rabu

9

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PROGRAM / AKTIVITI KHAS TAHUNAN 2019

PENYELARAS : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Bil Program Tarikh Setiausaha

1 Latih Tubi Terancang Jan – Pn. Norazuwana binti Mohamed
November Aris

2 Modul Guru Ganti Jan – Pn. Siti Asmak binti Mat Zain
November

Modul Cuti Sekolah Terancang

Modul 1 2 Feb Pn. Norazuwana binti Mohamed

3 Modul 2 23 Mac Aris

Modul 3 25 Mei

Modul 4 10 Ogos

4 Team Building KRK dan PS 25 – 27 Jan En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri

5 Minggu STEM 11 – 15 Feb Pn. Normala binti Md. Daud

6 Kelas Tambahan PT3 dan SPM 4 Mac Pn. Surati binti Sujud

7 Majlis Aspirasi Cemerlang PT3 dan 16 Mac En. Prakas Rao a/l Apparao
SPM

8 Baiah Kecemerlangan Akademik 16 Mac Pn. Norazuwana binti Mohamed
PT3 dan SPM Aris

9 Minggu Bahasa 11 – 15 Mac Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar

Motivasi

10 PT3 1 Apr Pn. Arba’ayah binti Daud

SPM 8 Apr En. Muhamad Tajudin bin Mustafa

11 Majlis Anugerah Kecemerlangan 26 April Cik Hjh. Zaidatul Akmal binti Abdul
Akademik Rashid

12 Program Ihya’ Ramadhan 7 Mei Pn. Intan Mazzura binti Mahmud

13 Sambutan Hari Guru 16 Mei Pengerusi KGKT / Pengawas

Kaunselor Sekolah

14 Teknik Menjawab PT3 dan SPM 10 Jun – 1 Ogos Pn. Arba’ayah binti Daud (PT3)
En. Muhamad Tajudin bin Mustafa

(SPM)

Perkampungan Ilmu SPM

15 Kali 1 26 – 27 Julai Penyelaras Tingkatan 5.

Kali 2 27 – 29 Sep

Perkampungan Ilmu PT3

16 Kali 1 2 – 3 Ogos Penyelaras Tingkatan 3.

Kali 2 4 – 5 Okt

17 Peperiksaaan Percubaan PT3 2019 19 – 21 Ogos Cik Syairah binti Mat Isa

18 PT3 2019 7 – 10 Okt Pn. Norazira binti Muhammad Nor

19 Sentuhan Kasih Bakal Calon SPM 11 Nov En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
2019

20 Peperiksaan Percubaan SPM 22 Ogos – 4 Sep Cik Syairah binti Mat Isa

21 SPM 2019 4 Nov – 5 Dis Pn. Noriza binti Awang

Pecutan Akhir Bermula : 3 Sep Pn. Norazuwana binti Mohamed
22 PT3 17 Sep Aris

SPM

Gerak Gempur Bermula :

23 PT3 17 Sep Pn. Surati binti Sujud

SPM 1 Okt

24 Kem Matematik 27 Sep En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan

10

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

Solat Hajat Perdana dan Bacaan

25 Yassin 3 Okt En. Fauzi bin Hasan
PT3 24 Okt
4 Okt Pn. Norazira binti Muhamad Nor
SPM Pn. Norazuwana binti Mohamed
19 Okt Aris
26 Majlis Restu Ilmu PT3 En. Ahmad Khusairi bin Mohd Salleh
22 Okt Pn. Noriza binti Awang
27 Majlis Graduasi Tingkatan 5 30 Okt

28 Majlis Graduasi Tingkatan 6
29 Majlis Restu Ilmu SPM/STPM

PENYELARAS : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

Bil Program Tarikh Setiausaha

1 Pendaftaran T1 12 Nov 2018 Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta

2 Pendaftaran T4 24 Dis 2018 Penyelaras Tingkatan 4

3 Pendaftaran & Orientasi T1 KRK 8 Jan En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri

4 Pendaftaran & Orientasi T1 PS 9 Jan En. Mohd Badrul Hisham bin Abdul
Majid

5 Orientasi Tingkatan 4 3 – 4 Jan Penyelaras Tingkatan 4

6 Pentauliahan Pemimpin Murid 11 Feb Cik Azana Rita binti Abdul Aziz

7 Mesyuarat Agung PIBG 16 Mac Setiausaha PIBG

8 Orientasi Tingkatan 6 Rendah 6 – 10 Mei En. Ahmad Khusairi bin Mohd
Salleh

9 Hari Bertemu Waris 21 Jun Pn. Norazuwana binti Mohamed
Aris

10 Sambutan Bulan Kemerdekaan 1 Ogos Pn. Siti Aminah binti Mohamad

11 Penganugerahan KoHEM 20 Sept Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali

PENYELARAS : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

Bil Program Tarikh Setiausaha

1 Anderson River Run 16 Feb En. Mohd Haizan bin Samsuddin

2 Kejohanan Olahraga Tahunan 15 Mac Cik Siti Fatimah binti Che Mat

3 Perkhemahan Perdana 12 – 14 April En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin

4 Minggu Kokurikulum 8 – 12 Jul Pn. Nurul Hana binti Jamaluddin

5 Hari Koperasi / Keusahawanan 13 Jul Cik Roshaida binti Zek Ibrahim
Khalil

6 Hari Sukan Negara 12 Okt En. Mohamad Zhafir bin Rosli

11

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

TAKWIM

12

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

13

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

14

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

15

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

16

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

17

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

ARAHAN AM

 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam
Perintah Am kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi
Perintah Am tersebut.

 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan semata-mata

 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.

 Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan - TEAM (Together Everyone
Achieve More)

KEDATANGAN

 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan
bermula dan merakam kehadiran semasa sampai dan sewaktu balik sekolah.

 Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada di kawasan sekolah 20 minit sebelum waktu
persekolahan bermula.

 Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah hendaklah memberikan kenyataan
dan sebab-sebab yang wajar. Guru juga mestilah memaklumkan kepada pihak sekolah dengan
kadar segera supaya jadual waktu ganti dapat disediakan.

 Waktu persekolahan :

Masa

Hari Sesi Pagi Sesi Petang
(Tingkatan 1, 2 dan 3) (Tingkatan 1 dan 2)
Isnin
Selasa 7.30 pagi – 1.50 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang
Rabu
Khamis 7.30 pagi – 1.50 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang
Jumaat
7.30 pagi – 1.50 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang

7.30 pagi – 1.20 petang 12.20 tgh hari – 6.30 petang

7.30 pagi – 12.10 tgh hari 2.20 petang – 6.30 petang

Masa

Hari Sesi Pagi Sesi Pagi
(Tingkatan 4 dan 5) (Tingkatan 6)
Isnin
Selasa 7.30 pagi – 1.50 petang 7.30 pagi – 2.20 petang
Rabu
Khamis 7.30 pagi – 1.50 petang 7.30 pagi – 1.50 petang
Jumaat
7.30 pagi – 2.20 petang 7.30 pagi – 2.20 petang

7.30 pagi – 1.50 petang 7.30 pagi – 1.50 petang

7.30 pagi – 12.10 tgh hari 7.30 pagi – 12.10 tgh hari

 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan
kecemasan.

Rujukan:
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 bertarikh 12 September 1981.

18

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

KELUAR KAWASAN SEKOLAH DALAM WAKTU PERSEKOLAHAN

 Guru dan staf tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu persekolahan
kecuali jika terdapat sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan
Pendidikan / PPD dengan syarat mendapat kebenaran dari Pengetua / Penolong Kanan.

 Guru dan staf dikehendaki mengisi Borang dan Buku Keluar kawasan sekolah di pejabat sekolah
dan dapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan sebelum keluar. Sila isikan waktu balik
daripada urusan apabila kembali ke sekolah.

 Semua guru hendaklah meninggalkan kerja bertulis kepada murid sebelum meninggalkan
sekolah.

 Pengetua tidak bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan yang berlaku terhadap mana-mana
guru yang keluar tanpa kebenarannya atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa.

PAKAIAN
 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.
 Guru lelaki hendaklah bertali leher dan berbaju kemeja.
 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan dilipat.
 Berpakaian kemas di luar waktu persekolahan.
 Guru perempuan tidak dibenarkan berbaju tanpa lengan.
 Kasut sukan hanya dibenarkan untuk tujuan Pendidikan Jasmani atau aktiviti seumpamanya.
 Kakitangan Sokongan dikehendaki berpakaian kemas dan bagi kakitangan sokongan yang

beruniform perlu memakai pakaian yang telah dibekalkan.
 Guru-guru wajib memakai baju batik Malaysia pada setiap hari Khamis.

Rujukan :
1. Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil. 13/69 bertarikh 26 Disember 1969

( Peraturan pakaian guru dalam waktu persekolahan dan luar waktu persekolahan )
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 bertarikh 9 Mei 1985 ( Peraturan pakaian guru di sekolah )
3. Pekeliling perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985.
4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001 ( Garis panduan pakaian guru ketika

bertugas di sekolah )

BILIK GURU / BENGKEL
 Kebersihan dan keselamatan bilik guru / bengkel adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Hal

ini termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik guru / bengkel.
 Guru tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah.
 Guru hendaklah berada di dalam bilik guru / bengkel semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini

hendaklah dianggap sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru
hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru / bengkel untuk perkara-perkara berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Guru yang terakhir keluar dari bilik guru / bengkel
perlulah memastikan lampu, kipas dan alat pendingin hawa dimatikan.
 Guru yang berada di dalam bilik guru / bengkel hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

Rujukan :
1. Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil. 13/69 bertarikh 26 Disember 1969

( Peraturan pakaian guru dalam waktu persekolahan dan luar waktu persekolahan )
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 bertarikh 9 Mei 1985 ( Peraturan pakaian guru di sekolah )
3. Pekeliling perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985.
4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001 ( Garis panduan pakaian guru ketika

bertugas disekolah )

19

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

TUGAS
 Guru akan diberikan tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, pentadbiran dan tugas khas. Tugas

yang diberikan harus dilaksanakan dengan cekap , dedikasi dan bertanggungjawab.
 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan seperti menghadiri mesyuarat,

pergi ke JPN, atau berkursus guru hendaklah mengambil tindakan sewajarnya. Guru tidak boleh
mengarahkan guru lain untuk melaksanakan tanpa kebenaran pengetua. Jika tugas itu terpaksa
dijalankan oleh guru lain, ia mestilah atas persetujuan bersama-sama, dan mestilah dimaklumkan
kepada Pengetua.

Rujukan :
1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Guru bertugas di sekolah.

BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (BPM)
 Guru bertanggungjawab menjaga keselamatan Buku Persediaan Mengajar (BPM) kerana BPM

merupakan SKT setiap guru kecuali guru bimbingan dan kaunseling.
 Semua butiran hendaklah diisikan dengan kemas, teliti dan lengkap.
 BPM hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat atau hari akhir minggu berkenaan untuk

tujuan semakan dan tandatangan oleh Pengetua / Penolong Kanan.
 Jika seseorang guru bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan / Guru

Kanan.
 BPM hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.
 Laporan polis perlu dibuat bagi guru yang kehilangan BPM.

PERHIMPUNAN MINGGUAN/HARIAN
 Perhimpunan sekolah ialah majlis rasmi sekolah.
 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan mingguan sekolah pada hari Isnin

bermula pada pukul 7.20 pagi.
 Guru bertugas mingguan diwajibkan berada di kawasan perhimpunan harian pada pukul 7.10 pagi

setiap hari pada waktu persekolahan.
 Seorang pentadbir, kaunselor, guru bertugas dan pengawas sekolah / PRS perlu berada setiap hari

di hadapan pintu masuk sekolah untuk mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah
( Program 3S ).
 Guru hendaklah berada dalam majlis perhimpunan sehingga perhimpunan tamat.
 Semua guru hendaklah duduk di bahagian hadapan perhimpunan kecuali guru bertugas mingguan.
 Guru bertugas perlu menyediakan laporan mingguan dan serahkan kepada Pengetua / PKP.
 Pakaian guru semasa perhimpunan : -
1. Guru lelaki hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher sekolah

berserta blazer.
2. Guru perempuan hendaklah berpakaian kemas, bersopan santun dan tidak memakai selipar /

sandal.

ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH
 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah.
 Guru yang tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah

mendapatkan kebenaran daripada pengetua.

MESYUARAT GURU / KAKITANGAN SOKONGAN
 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua / Penolong Kanan / Guru

Kanan / Ketua Panitia tertentu pada bila-bila masa.
 Guru yang tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah

mendapatkan kebenaran daripada Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan / Ketua Panitia.
 Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua / Penolong

20

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

Kanan / Guru Kanan tertentu pada bila-bila masa.
 Kakitangan sokongan yang tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan

hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan.

CUTI SAKIT
 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut hendaklah

disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta mestilah tidak melebihi 15 hari dalam setahun.
 Bagi pegawai yang menerima rawatan ‘pesakit dalam’ (warded) di hospital swasta boleh

menerima cuti sakit sehingga 180 hari tanpa pengesahan daripada pegawai perubatan kerajaan.
 Guru / Kakitangan sokongan yang mendapat cuti sakit perlulah memaklumkannya kepada

Pengetua.

Rujukan :
1. Perintah Am Bab C.
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2006 Pindaan Peraturan Mengenai Sijil Sakit untuk tujuan Cuti Sakit.

PERHUBUNGAN SESAMA GURU
 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru

dan sentiasa mengawal tutur kata serta tingkah laku mereka agar perasaan kekitaan
dapat diwujudkan.
 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa mana-mana guru atau murid atau staf
sokongan yang lain terhadap apa jua pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan / pegangan
semata-mata untuk kepentingan peribadi atau hal tidak berkaitan dengan urusan rasmi sekolah.
 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kaum, status sosial, sosial ekonomi,
kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah ini.

Rujukan :
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 ke arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih bertarikh 30 April
2003.

JADUAL WAKTU
 Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan di dalam

kelas sendiri.
 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan

tanpa kebenaran Pengetua.
 Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Setiausaha Guru Ganti dan ditandatangani oleh

Pengetua / Penolong Kanan.

BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID
 Jadual Kedatangan Murid hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap hari

oleh guru tingkatan pada waktu pertama dan menghantarkan rekod kehadiran murid ke pejabat
untuk dimasukkan dalam e-kehadiran murid sebelum pukul 10.00 pagi ( sesi pagi ) dan sebelum
pukul 3.00 petang ( sesi petang ).
 Sekiranya guru tingkatan tidak hadir, Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab menguruskannya.
 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat.
 Murid yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut pada waktu persekolahan, ibu bapa / penjaga
hendaklah dimaklumkan melalui telefon dan bertulis.
 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru penyelaras tingkatan.
 Guru tidak dibenarkan membawa keluar Buku Jadual Kedatangan Murid dari pejabat tanpa
kebenaran Pengetua.

21

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

 Guru atau penyelaras tingkatan sahaja yang boleh menanda kehadiran di dalam Buku Jadual
Kedatangan Murid.

KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
 Semua guru dikehendaki memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta

benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak
sengaja hendaklah dibawa kepada pengetahuan pihak sekolah.
 Guru Kanan / Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai
penggunaan alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.
 Penggunaan alat-alat, bilik-bilik dan bengkel-bengkel di luar masa sekolah dan masa cuti
hendaklah mendapat kebenaran Pengetua dan direkodkan.
 Penggunaan bilik-bilik tertentu oleh murid selepas waktu sekolah, hujung minggu atau waktu cuti
mestilah dikawal selia oleh guru yang berkenaan dan mendapat kebenaran pengetua.

ETIKA BERMESYUARAT
 Datang mesyuarat secara profesional - berpakaian kemas dan bertanda nama dan wajah diurus

dengan kemas.
 Datang mesyuarat dengan persediaan seperti fail, alat tulis, buku catatan dan bahan mesyuarat.
 Tidak membawa surat khabar, majalah dan lain-lain yang boleh mengganggu tumpuan mesyuarat.
 Tindakan setiausaha menyiapkan bilik mesyuarat dan mengemaskannya semula selepas selesai

mesyuarat. Pastikan LCD dan sistem siar raya berfungsi dengan baik.
 Agenda mesyuarat diedar atau dipamerkan dalam bilik mesyuarat.
 Jadikan medan mesyuarat sebagai gelanggang berbincang dan bertukar-tukar pandangan, dalam

situasi yang harmoni untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah.
 Bermesyuarat dengan teratur dan tersusun kemas.
 Berbahasalah dengan baik dan tidak menggunakan bahasa keras / kasar.
 Elakkan perbuatan yang kurang sopan seperti berbual, SMS, menggunakan telefon bimbit dan lain-

lain.
 Jika lewat hadir, berikan salam kepada ahli mesyuarat dengan sopan.
 Jika ada urusan kecemasan dan perlu keluar, maklumkan kepada pengerusi.
 Sekiranya hendak keluar lebih awal, maklumkan kepada pengerusi terlebih dahulu.
 Hadir mesyuarat tepat pada masanya.
 Minit mesyuarat mestilah bertaip dan disemak oleh Timbalan Pengerusi sebelum diserah kepada

Pengerusi untuk ditandatangan dan mengikut format terkini.

KUNCI
 Semua kunci mesti disimpan di pejabat pentadbiran sekolah.
 Guru dan kakitangan sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat kebenaran bertulis

daripada Pengetua.
 Semua kunci hendaklah diserahkan kepada pejabat pentadbiran sekolah semasa cuti penggal

persekolahan.

TELEFON
 Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan.

ARAHAN DAN PEKELILING
 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan

dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya dan disimpan di dalam fail khas.
 Sekiranya pekeliling itu daripada Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat

Pendidikan Daerah, guru hendaklah mengembalikannya dengan segera ke pejabat sekolah setelah
diambil tindakan.

22

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

TANDA NAMA
Semua guru dan kakitangan sekolah hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan
dan majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

BUKU STOK / INVENTORI
 Guru Kanan atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan

memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemas kini. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Pengetua / Penolong Kanan

PEMBELIAN BARANG
 Guru / Kakitangan sekolah yang hendak membeli barang mestilah memohon kebenaran pengetua

dengan menggunakan borang pesanan kawalan dalaman berserta dengan sebut harga asal
daripada pembekal.
 Borang pesanan kawalan dalaman ( nota minta ) mesti diisi oleh pemohon dan mendapat
sokongan daripada Penolong Kanan / Guru Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.
 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.
 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru / Penyelenggara Stor yang menerima dan direkodkan
dalam buku stok dengan kemas.
 Pengetua tidak akan menanggung segala kos pembelian tanpa kebenarannya.
KEGIATAN KOKURIKULUM
 Guru yang ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum hendaklah menjalankan tugas
dengan cekap dan berkesan.
 Guru-guru berkenaan wajib hadir mengikut jadual yang ditetapkan
 Kegiatan kokurikulum ialah tugas rasmi.
 Guru-guru digalakkan memakai pakaian badan beruniform pada setiap hari Rabu.

PELAWAT
 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru

tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan
kebenaran Pengetua / Penolong Kanan.

KEBERSIHAN
 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf sokongan dan murid.
 Jadual giliran bertugas murid hendaklah disediakan oleh guru tingkatan. Peralatan

membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat.
 Guru Kanan / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat khas (bengkel, bilik

kaunseling, makmal dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik tersebut.

TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS MINGGUAN
A. MENGURUSKAN PERHIMPUNAN RASMI

Atur Cara Perhimpunan Rasmi
 Doa
 Nyanyian lagu Negaraku dan lagu kebesaran Negeri Perak
 Rukun Negara dan Ikrar Murid
 Laporan Guru Bertugas dan Pengumuman
 Penyampaian hadiah atau cenderamata ikut protokol / Acara Khas ( jika ada )
 Ucapan Pengetua
 Nyanyian Lagu Sekolah
 Bersurai

23

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

1. Tiada lagi sebarang ucapan / pengumuman selepas pengetua selesai memberi ucapan.
2. Semua guru mestilah berada di pentas sepanjang waktu perhimpunan. Kawalan disiplin murid

dijalankan oleh semua pengawas.
3. Semua guru mestilah berpakaian kemas, bertali leher ( lelaki ) dan memakai blazer ( hitam atau

biru gelap) sepanjang waktu perhimpunan.
4. Sediakan laporan ucapan pihak pentadbir dan penceramah jemputan.

Ikrar Murid
Rujuk Teks Ikrar Murid ( Lembaga Pengawas Sekolah )

B. PEMANTAUAN PERSEKITARAN SEKOLAH
BANGUNAN
 Pemantauan meliputi semua bangunan dalam kawasan sekolah termasuk kelas, makmal, bengkel,

kantin, pusat sumber, bilik guru dan bilik SRT.
 Guru bertugas juga bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas dan memeriksa kebersihan

kelas.

TANDAS DAN SURAU
Kawasan pengawasan melibatkan semua tandas murid, tandas guru, surau dan tempat berwuduk

KAWASAN SEKOLAH
Semua kawasan padang sekolah , gelanggang-gelanggang permainan dan taman herba.

C. WAKTU BERTUGAS

 Guru sesi pagi dan guru sesi petang hendaklah bekerjasama dalam menjalankan tugas terutama

pada hari Jumaat.

 Waktu bertugas (mengikut sesi) :

Sesi Pagi

Isnin, Selasa, Khamis : 7.00 pagi – 2.00 petang

Rabu : 7.00 pagi – 2.30 petang

Jumaat : 7.00 pagi – 12.20 tengah hari

Sesi Petang : 12.20 tengah hari – 6.40 petang
Isnin - Khamis : 2.20 petang – 6.40 petang
Jumaat

D. PENGAWASAN SEMASA WAKTU REHAT MURID
 Rujuk Jadual guru bertugas mingguan

E. PENGURUSAN MURID SAKIT WAKTU PERSEKOLAHAN
 Pastikan murid mengisi borang ke hospital.
 Menghantar dan mengambil murid asrama di hospital.
 Menghubungi ibu bapa / penjaga murid.

F. MENGURUSKAN PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS
Membuat penilaian dan menentukan pemenang Pertandingan Keceriaan Kelas

G. LAPORAN GURU BERTUGAS
 Meliputi bahagian A hingga bahagian F.
 Sediakan laporan harian dan masukkan ke dalam Fail Laporan Guru Bertugas.
 Fail Laporan Guru Bertugas yang telah lengkap hendaklah diletakkan di pejabat pada setiap hari

Jumaat atau hari terakhir minggu tersebut.

24

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
TAHUN 2019

PENGERUSI
PENGETUA

KAUNSELOR TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2
PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN TINGKATAN 6

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
PEN. KANAN HAL EHWAL PEN. KANAN KOKURIKULUM

MURID

NAIB PENGERUSI 3
PEN. KANAN PETANG

GURU KANAN BAHASA GURU KANAN TEKNIK DAN
GURU KANAN SAINS VOKASIONAL

GURU KEMANUSIAAN

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019

Pengerusi : Tn. Hj. Zulkifle bin Othman

( Pengetua )

Timbalan Pengerusi 1 : En. Razak Malek bin Taharim

( Penolong Kanan Pentadbiran )

Timbalan Pengerusi 2 : En. Sazeli bin Sani

( Penolong Kanan Tingkatan 6 )

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Shaharul Anuwar bin Abdul Wahab

( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )

Naib Pengerusi 2 : En. Nor Azizan bin Shamuin

( Penolong Kanan Kokurikulum )

Naib Pengerusi 3 : En. Zabri bin Mat Basir

(Penolong Kanan Petang)

Penyelaras Akademik : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain

( Guru Kanan Bahasa )

: Pn. Normaria binti Nasiruddin

( Guru Kanan Sains dan Matematik )

: En. Azlan bin Dato’ Hj Azumu

( Guru Kanan Teknik dan Vokasional )

: Tn. Hj. Fauzi bin Hasan

( Guru Kanan Kemanusiaan )

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH DAN TUGAS-TUGAS KHAS

1. MESYUARAT GURU / STAF SOKONGAN / TAKLIMAT GURU

Setiausaha : Cik Hjh. Zaidatul Akmal binti Abdul Rashid

Penolong Setiausaha 1 : Pn. Nurul Hana binti Jamaludin

Penolong Setiausaha 2 : En. Mohd Hafizi bin Nazri (Staf Sokongan)

Jawatankuasa : Guru Bertugas Mingguan (Pencatat Minit Mesyuarat Guru)

25

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

2. MAKLUMAT PAPAN KENYATAAN

Unit Kurikulum : Pn. Norfithrah binti Nuruddin

Unit HEM : Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali

Unit Kokurikulum : En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin

Unit Tingkatan 6 : En. Abdul Hadi bin Abdul Rahman

Unit Pejabat : Pn. Norliza binti Abdul Jalil

Unit Headcount & EWS : Pn. Surati binti Sujud

Unit Peperiksaan : Cik Syairah binti Mat Isa

3. JADUAL WAKTU & GURU GANTI

Setiausaha : Pn. Siti Haslinda binti Markum

Penolong Setiausaha 1 : Pn. Noraslina binti Mohd Nor Rashid ( Pagi )

Penolong Setiausaha 2 : Pn. Siti Nurbaya binti Ilias ( Petang )

Penolong Setiausaha 3 : En. Abdul Hadi bin A.Rahman ( Tingkatan 6 )

Jawatankuasa : En. Shahrifuzan bin Ibrahim ( Pagi )

: Pn. Siti Rohani binti Sulaiman ( Pagi )

: Pn. Liau Chooi Chun ( Tingkatan 6 )

: Pn. Hayati binti Jaafar ( Petang )

4. PENILAIAN/PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN ( DALAMAN )

Setiausaha : Cik Syairah binti Mat Isa

Penolong Setiausaha : En. Tan Guan Hin

Jawatankuasa : Pn. Intan Mazzura binti Mahmud (Setiausaha Petang )

: Pn. Siti Farhana binti Shamsuddin ( Data )

: Cik Azana Rita binti Abdul Aziz ( Tingkatan 4 dan 5 )

: Pn. Norazira binti Muhamad Nor ( Tingkatan 1 hingga 3 )

5. PENILAIAN/PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN (AWAM)

Setiausaha : En. Kumaraguru a/l Muthusamy

Penolong Setiausaha : En. Prakas Rao a/l Apparao

Setiausaha SPM : Pn. Noriza binti Awang

Setiausaha PT3 : Pn. Norazira binti Mohamad Nor

Jawatankuasa : Pn. Mahanum binti Abdul Rani

( ULBS BM Ting 4 dan Ting 5 )

: En. Balakrishnan a/l M.A.R. Annamalai

( ULBS BI Ting 4 dan Ting5 )

: Pn. Latifah binti Md Daud ( PEKA Sains )

: Pn. Hjh. Zalita binti Abdul Khalid ( Ketua Pentaksir KRSV )

: Lantikan Panitia ( PBS Tingkatan 3 )

6. CELIK MEMBACA, MENULIS, MENGIRA DAN AL QURAN

Setiausaha : Pn. Nur Nazalishah binti Ahmad Lias ( Membaca, Menulis )

: Pn. Soo May Ling ( Mengira )

: Pn. Intan Mazzura binti Mahmud ( Al-Quran )

Jawatankuasa : Guru Panitia Bahasa Melayu

: Guru Panitia Pendidikan Islam

: Guru Panitia Matematik

26

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

7. PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penyelaras : En. Nik Muhamad Ideham bin Pekri

Penolong Penyelaras : Cik Siti Sarah binti Md Isa

: Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta ( Sesi Petang )

Jawatankuasa : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni ( PSM )

: Pn. Mahanum binti Abdul Rani ( Program Nilam )

: Pn. Norfithrah binti Nuruddin ( Sasaran Tokoh Nilam )

: En. Mohd Fairose bin Ismail ( Pusat Akses dan Bilik Media )

: Pn. Surati binti Sujud ( Pondok Ilmu )

: Pn. Aida binti Mohamud ( Laluan-laluan Khas )

: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin ( VLE / PSS )

8. PROGRAM NILAM : Pn. Mahanum binti Abdul Rani
Setiausaha : Pn. Norfithrah binti Nuruddin
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Nurul Hana binti Jamaludin
Jawatankuasa : Guru Panitia Bahasa Melayu
: Guru Panitia Bahasa Inggeris

9. PROGRAM MBMMBI : Pn. Siti Rohani binti Sulaiman
Setiausaha : Pn. Aida binti Mohamud
Penolong Setiausaha : Pn. Hazliza binti Zaharon Lai (Bahasa Melayu)
Jawatankuasa : En. Mani a/l Sinnathamby (BI)
: Guru Panitia Bahasa Melayu
: Guru Panitia Bahasa Inggeris
: Guru Panitia Sains
: Guru Panitia Matematik

10. PROGRAM SUDUT PIDATO DAN DJ

Setiausaha : Pn. Zuraida binti Mohd Zain

Penolong Setiausaha : En. Balakrishnan a/l M.A.R. Annamalai Chettiar

Jawatankuasa : Cik Cheah Mei Len

: Pn. Hjh. Zabidah binti Kintan

: Guru Bidang Bahasa

11. PROGRAM MINGGU BAHASA

Setiausaha : Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
Cik Azana Rita binti Abdul Aziz
Penolong Setiausaha : Guru Bidang Bahasa

Jawatankuasa :

12. MINGGU STEM : Pn. Normala binti Md Daud
Setiausaha : Pn. Norazuwana binti Mohamad Aris
Penolong Setiausaha : Guru Bidang Sains dan Matematik
Jawatankuasa : Guru Bidang Teknik dan Vokasional

27

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

13. PROGRAM BULAN KEMERDEKAAN

Setiausaha : Pn. Siti Aminah binti Mohamad

Penolong Setiausaha : Pn. Nor Adira binti Mat Nor

Jawatankuasa : Guru Bidang Kemanusiaan

14. KBAT / I-THINK : Pn. Mahani binti Ahmad
Setiausaha : Pn. Wong Siew Sia
Penolong Setiausaha : En. Prakas Rao a/l Apparao
Jawatankuasa : En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin
: Pn. Fujy Zain Hyder binti Zainuddin

15. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ( ICT )

Setiausaha : En. Amir bin Abdul Kadir

Penolong Setiausaha : En. Muhammad Taufik bin Che Nordin

Jawatankuasa : En. Nor Azim bin Mohd Romli ( Data )

: Pn. Noraslina binti Mohd Nor Rashid ( VLE )

: Cik Siti Sarah binti Md Isa ( PAK 21 )

: Pn. Noor Ainun Najihah binti Abdul Mutalib

16. DUAL LANGUAGE PROGRAMME ( DLP )

Setiausaha : Cik Roshaida Binti Zek Ibrahim Khalil

Jawatankuasa : Cik Cheah Mei Len

: En. Mohd Asyraf Bin Rashid

17. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS )

Setiausaha : Pn. Nursyafinas binti Mohammad Zaki

Penolong Setiausaha : Pn. Nor Afzan binti Hassan

Jawatankuasa : Pn. Nurul Hana binti Jamaludin ( Data )

: Pn. Ros Ramizzah binti Nik Muhammad Kamil ( Data )

: Guru-guru mata pelajaran Tingkatan 1, 2, 3

18. LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LADAP )

Penyelaras : En. Azlan bin Dato’ Hj. Azumu

Setiausaha : Pn. Siti Nurbaya binti Ilias

Jawatankuasa : Pn. Norshima binti Hamadan

: En. Loh Kok Hoong

: Pn. Noriza binti Awang ( PLC )

: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin

:

19. PENGURUSAN STOK

Setiausaha : Pn. Normala binti Md Daud

Penolong Setiausaha : Ketua Pembantu Makmal (Makmal Sains)

Jawatankuasa : Ketua Pembantu Tadbir (Pejabat)

: Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali (Makmal RBT)

: Cik Siti Sarah binti Md Isa (Makmal SRT)

: En. Muhammad Halim bin Panjang Adni (Bengkel RC / AK)

: En. Mohd Haizan bin Samsuddin (Stor Sukan)

: En. Mohd Fairose bin Ismail (Studio Seni dan Bilik SPBT)

: En. Loh Kok Hoong (Perabot)

: En. Nik Muhamad Ideham bin Pekri (PSS)

: En. Amir bin Abdul Kadir (Makmal Komputer)

: Ketua-ketua Panitia

28

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

20. ASET ALIH KERAJAAN : En. Wong Theam Hee
Setiausaha : Pn. Amirah Fatin binti Muhamad
Pegawai Pemeriksa : En. Ahmad Khusairi bin Mohd Salleh

21. ALATAN SIAR RAYA : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni
Setiausaha : En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
Jawatankuasa : En. Prakas Rao a/l Apparao

22. PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNITI

Setiausaha : Pn. Rozila binti Md Rafei

Penolong Setiausaha : En. Vikneswaran a/l Vellasamy

Jawatankuasa : Pn. Noriza binti Awang

: En. Muhamad Tajudin bin Mustafa

: En. Loh Kok Hoong

23. ORIENTASI GURU BAHARU DAN PRAKTIKUM

Jawatankuasa : Guru Kanan Bahasa

: Guru Kanan Sains dan Matematik

: Guru Kanan Kemanusiaan

: Guru Kanan Teknik dan Vokasional

24. PELAPORAN KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN

Setiausaha : Pn. Hjh. Zalita binti Abdul Khalid

Penolong Setiausaha : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni

Jawatankuasa : En. Shahrifuzan bin Ibrahim

: Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar

: Pekerja Kontrak Pembersihan

: Pengawal Keselamatan Sekolah

25. KELAS RANCANGAN KHAS (KRK)

Setiausaha : En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri

Penolong Setiausaha : Pn. Siti Haslinda binti Markum

Bendahari : Pn. Mahani binti Ahmad

Jawatankuasa : Pn. Norfithrah binti Nuruddin

: Pn. Norazira binti Muhamad Nor

: En. Muhamad Tajuddin bin Mustafa

: En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin

26. KELAS ALIRAN AGAMA (KAA)

Setiausaha : En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah
Pn. Hasmah binti Adam
Penolong Setiausaha : En. Mohd Asyraf bin Rashid
En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
Jawatankuasa : Pn. Hazreen Hazrina binti Hatta
Tn. Hj. Ashri bin Pandak
: Pn. Nurul Hana binti Jamaludin

:

:

:

29

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

27. KELAS PROGRAM SUKAN (PS)

Setiausaha : En. Prakas Rao a/l Apparao
En. Mohamad Zhafir bin Rosli
Penolong Setiausaha : Cik Siti Fatimah binti Che Mat
En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan
Jawatankuasa : En. Mohd Badrul Hisham bin Abd Majid
En. Jamaludin bin Mohd Sayutti
: En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah (Kebajikan & Motivasi)
Pn. Norizam binti Ishak (Data & Peperiksaan)
:
Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
: Cik Yow Sook Kuen
Pn. Hazliza binti Zaharon Lai
: Guru Panitia Bahasa Malaysia
Guru Panitia Bahasa Inggeris
:
En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri
28. BILIK BAHASA Pn. Hayati binti Jaafar
Guru Panitia Sains
Setiausaha : Guru Panitia Matematik

Penolong Setiausaha :

Jawatankuasa :

29. BILIK SAINS DAN MATEMATIK

Setiausaha :

Penolong Setiausaha :

Jawatankuasa :

30. HEADCOUNT

Setiausaha : Pn. Surati binti Sujud

Penolong Setiausaha 1 : En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan

Penolong Setiausaha 2 : Pn. Soo May Ling

31. BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Setiausaha : Pn. Arbaayah binti Daud

Penolong Setiausaha 1 : En. Muhamad Tajuddin bin Mustafa

Penolong Setiausaha 2 : En. Shahrol Kamil bin Sakedan

32. TEKNOLOGI HIJAU : Pn. Mahani binti Ahmad
Setiausaha : Pn. Wong Siew Sia
Penolong Setiausaha

33. STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2(SKPMg2)

Pengerusi : Pengetua

Timbalan Pengerusi 1 : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Tingkatan Enam

Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Kokurikulum

Naib Pengerusi 4 : Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Normaria binti Nasiruddin (Guru Kanan Sains &

Matematik)

Jawatankuasa : Guru Kanan Bahasa

: Guru Kanan Kemanusiaan

: Guru Kanan Teknik dan Vokasional

: Ketua Panitia Mata pelajaran

: Setiausaha Kurikulum

: Setiausaha HEM

: Setiausaha Kokurikulum

: En. Nor Azim bin Mohd Romli (Guru Data Pagi)

: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin (Guru Data Petang)

30

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

34. PBPPP : Pengetua
Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Tingkatan Enam
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Petang
Naib Pengerusi 4 : En. Fauzi bin Hasan (Guru Kanan Kemanusiaan)
Setiausaha : Guru Kanan Bahasa
Jawatankuasa : Guru Kanan Sains dan Matematik
: Guru Kanan Teknik dan Vokasional

35. PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Pengerusi : Pengetua

Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Tingkatan Enam

Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain (Guru Kanan Bahasa)

Penolong Setiausaha 1 : Pn. Noriza binti Awang

Penolong Setiausaha 2 : Cik Syairah binti Mat Isa

Jawatankuasa : Guru Kanan Kemanusiaan

: Guru Kanan Sains dan Matematik

: Guru Kanan Teknik dan Vokasional

: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

36. PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21) DAN PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

Pengerusi : Pengetua

Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Tingkatan Enam

Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Norfithrah binti Nuruddin

Penolong Setiausaha 1 : Cik Siti Sarah binti Md Isa

Penolong Setiausaha 2 : Tn. Hj. Ashri bin Pandak

Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan

: Guru-guru Kelas

: Ketua-ketua Kelas

31

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PENGURUSAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN KUALITI

PENJAMINAN KUALITI ( PBS T1 – T3 )

PEMENTORAN
 Pementoran adalah proses seseorang mentor berfungsi sebagai role model, kaunselor atau

pembimbing yang memberikan bimbingan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan serta memberikan sokongan kepada individu yang kurang berpengalaman.
 Pementoran dalam konteks PBS ialah satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi
membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS) mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan.
 Mentor dalaman merupakan Guru Kanan pelajaran/Ketua Panitia/Jurulatih Utama/Guru
Cemerlang mata pelajaran.
 Mentor luaran ialah Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

PENYELARASAN

 Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan betul
dan seragam dari segi:
o kefahaman peraturan penskoran
o penggunaan peraturan penskoran
o pemberian skor

 Penyelaras dalaman merupakan Guru Kanan pelajaran / Ketua Panitia / Jurulatih Utama Guru
Cemerlang mata pelajaran.

 Penyelaras luaran ialah Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

SEBELUM SEMASA SELEPAS
PENYELARASAN PENYELARASAN PENYELARASAN

 Kefahaman tugasan Merawak sampel mengikut Melaksanakan tindakan
 Kesesuaian sampel pencapaian penambahbaikan pengajaran
 Kefahaman penskoran dan pembelajaran

PEMANTAUAN
 Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS

dilaksanakan prosedur yang telah ditetapkan.
 Pemantau dalaman merupakan Guru Kanan pelajaran / Ketua Panitia / Jurulatih Utama / Guru

Cemerlang mata pelajaran.
 Pemantau luaran ialah Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD
 Kekerapan pemantauan adalah sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran.

SEBELUM SEMASA SELEPAS
PEMANTAUAN PEMANTAUAN PEMANTAUAN

* Perancangan aktiviti Semak pelaksanaan * Penyediaan
Pemantauan mengikut garis panduan pelaporan
dan jadual yang ditetapkan Pemantauan
* Penyediaan instrumen Contoh:
pemantauan * Cadangan
¨ Minit mesyuarat JK PBS penambahbaikan
* Pemakluman kepada sekolah
guru mata pelajaran
* Eviden
* Pelaporan pencapaian

32

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PENGESANAN memperbaik

 Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian
o objektif, kekuatan dan kelemahan instrumen serta impaknya untuk tujuan
program itu.

 Pengesanan dijalankan oleh Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD
o mengikut arahan Lembaga Peperiksaan.

PERANAN LEMBAGA PEPERIKSAAN
Lembaga Peperiksaan menyediakan:
 Item (Soalan)
 Format Instrumen Pentaksiran (Format Kertas Soalan)
 Panduan Pemasangan Instrumen Pentaksiran
 Panduan Penskoran
 Peraturan Pentadbiran

PERANAN SEKOLAH
 Memasang instrumen pentaksiran Ujian Bertulis calon aliran perdana dan calon berkeperluan

khas (CBK)
 Membuat verifikasi instrumen pentaksiran
 Menyediakan Jadual Waktu Ujian Bertulis
 Mentadbir PT3 dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP
 Memeriksa skrip jawapan calon berpandukan panduan penskoran
 Membuat moderasi pemeriksaan skrip jawapan
 Membuat verifikasi skor
 Menghantar skor calon ke LP
 Mengeluarkan pelaporan berdasarkan Format Pelaporan PT3
 Menjaga keselamatan instrumen pentaksiran dan Panduan Penskoran

PERANAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
 Menguruskan calon persendirian, calon bawah Kementerian Dalam Negeri dan calon bawah

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 Mendaftar dan menetapkan pusat peperiksaan calon
 Menyerahkan Jadual Waktu Ujian Bertulis kepada calon
 Menguruskan instrumen pentaksiran calon
 Melantik Personel Pentaksiran untuk memeriksa skrip jawapan calon
 Menghantar skor calon ke LP
 Mengeluarkan pelaporan berdasarkan Format Pelaporan PT3
 Menjaga keselamatan instrumen pentaksiran dan Panduan Penskoran

PAKEJ MATA PELAJARAN TAHUN 2019
MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3)

1. Bahasa Melayu 7. Pendidikan Islam / Moral
2. Bahasa Inggeris 8. Pendidikan Jasmani
3. Matematik 9. Pendidikan Kesihatan
4. Sains 10. Pendidikan Seni Visual
5. Sejarah 11. Rekabentuk dan Teknologi
6. Geografi 12. Bahasa Tamil (POL)

33

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5)

Teras : Pakej STEM Kemanusiaan
1. Bahasa Melayu 4PA Matematik Tambahan
2. Sejarah 5PA Prinsip Perakaunan
3. Bahasa Inggeris
4. Matematik Ekonomi
5. Pendidikan Islam
6. Pendidikan Jasmani 4ST Matematik Tambahan
7. Pendidikan Kesihatan 5ST Asas Kelestarian
8. Pendidikan Moral
9. Sivik dan Kewarganegaraan (Ting 5) Grafik Komunikasi Teknikal

Pakej STEM Pakej Sastera Ikhtisas
4SA Matematik Tambahan 4SS Sains Sukan
4SN Fizik 5SS Geografi
5SA Kimia
5SN Biologi Pendidikan Seni Visual

4PP Perniagaan
5PP Reka Cipta

Pendidikan Seni Visual

4SV Pendidikan Seni Visual
5SV

TINGKATAN 6

Teras : 2. MUET
1. Pengajian Am

Aliran Sains 6RB1 Matematik T
6RF1 Matematik T 6RB2 Kimia
6RF2 Kimia 6AB1 Biologi
6AF1 Fizik 6AB2
6AF2

Aliran Kemanusiaan 6RP Ekonomi
6RS Ekonomi / Geografi 6AP Pengajian Perniagaan / Perakaunan
6AS Pengajian Perniagaan / Bahasa Melayu
Matematik M / Geografi
Sejarah

34

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2019

PENGERUSI
PENGETUA

TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2
PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN TINGKATAN 6

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
PEN. KANAN HAL EHWAL PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PETANG

MURID PENYELARAS INDUK KURIKULUM
GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN SAINS GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL GURU KANAN KEMANUSIAAN

SETIAUSAHA

S/U PROGRAM S/U PEPERIKSAAN AWAM S/U PEPERIKSAAN DALAMAN GURU-GURU PANITIA MATA
PENINGKATAN AKADEMIK S/U HEADCOUNT PELAJARAN

S/U KRK UNIT BIMBINGAN &
S/U PS KAUNSELING
S/U KAA

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH 2019

Pengerusi : Tn. Hj. Zulkifle bin Othman

( Pengetua )

Timbalan Pengerusi 1 : En. Razak Malek bin Taharim

( Penolong Kanan Pentadbiran )

Timbalan Pengerusi 2 : En. Sazeli bin Sani

( Penolong Kanan Tingkatan 6 )

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Shaharul Anuwar bin Abdul Wahab

( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )

Naib Pengerusi 2 : En. Nor Azizan bin Shamuin

( Penolong Kanan Kokurikulum )

Naib Pengerusi 3 : En. Zabri bin Mat Basir

(Penolong Kanan Petang)

Penyelaras Akademik : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain

( Guru Kanan Bahasa )

: Pn. Normaria binti Nasiruddin

( Guru Kanan Sains dan Matematik )

: En. Azlan bin Dato’ Hj Azumu

( Guru Kanan Teknik dan Vokasional )

: Tn. Hj. Fauzi bin Hasan

( Guru Kanan Kemanusiaan )

Setiausaha : Pn. Norfithrah binti Nuruddin

Penolong Setiausaha 1 : Pn. Zuraida binti Mohd Zain

Penolong Setiausaha 2 : Pn. Hazliza binti Zaharon Lai

35

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

Jawatankuasa : Kaunselor
: Ketua-ketua Panitia
: Setiausaha Peperiksaan dan Penilaian
: Setiausaha Peperiksaan Awam
: Setiausaha Program Peningkatan Akademik
: Setiausaha Kelas Rancangan Khas

KETUA BIDANG DAN PANITIA

1. BIDANG BAHASA : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain
Guru Kanan
Ketua Panitia : Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar
Bahasa Melayu : Cik Yow Sook Kuen
Bahasa Inggeris : En. Mani a/l Sinnathamby
Bahasa Tamil : En. Loh Kok Hoong
Bahasa Jepun

2. BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

Guru Kanan : Pn. Normaria binti Nasiruddin

Ketua Panitia

Fizik : Pn. Hariyati Binti Jamaludin

Kimia : Pn. Noriza binti Awang

Biologi : Pn. Nursyafinas binti Mohammad Zaki

Sains : Pn. Latifah binti Md Daud

Matematik : En. Mohd Syazwan bin Mohd Roslan

3. BIDANG KEMANUSIAAN

Guru Kanan : Tn. Hj. Fauzi bin Hasan

Ketua Panitia

Sejarah : Pn. Siti Aminah binti Mohamad

Geografi : En. Vikneswaran a/l Vellasamy

Pendidikan Islam : Pn. Norizam binti Ishak

Bahasa Arab : En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah

KKQ : Pn. Intan Mazzura binti Mahmud

Pend. Jasmani & : En. Mohd Badrul Hisham bin Abd Majid

Kesihatan

Pendidikan Seni Visual : En. Mohd Fairose bin Ismail

Pendidikan Moral : En. Wan Mohd Hishamuddin bin Wan Yusuff

Sains Sukan : Cik Siti Fatimah binti Che Mat

Pendidikan Sivik : Pn. Nor Adira binti Mat Nor

4. BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL

Guru Kanan : En. Azlan bin Dato’ Hj. Azumu

Ketua Panitia

Asas Kelestarian : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni

Reka Bentuk Teknologi : Pn. Normala binti Md Daud

Perniagaan : Pn. Faradianna binti Hassan

Ekonomi : Pn. Faradianna binti Hassan

Rekacipta : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni

Matematik Tambahan : En. Mohd Asyraf bin Rashid

Prinsip Perakaunan : En. Jamaluddin bin Basri

Grafik Komunikasi : Pn. Normala binti Md Daud

Teknikal

36

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

5. PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

Bidang Bahasa : Pn. Siti Asmak binti Mat Zain

Bidang Sains dan : Pn. Normaria binti Nasiruddin

Matematik

Bidang Teknik dan : En. Azlan bin Dato’ Hj. Azumu

Vokasional

Bidang Kemanusiaan : Tn. Hj. Fauzi bin Hasan

Setiausaha : Pn. Norazuwana binti Mohamad Aris

Penolong Setiausaha : Pn. Surati binti Sujud

Jawatankuasa : Kaunselor (Motivasi dan Bimbingan)

: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

: Penyelaras Tingkatan (T1, T2, T3, T4, T5 & T6))

PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

GURU PENGGUBAL

 Guru Penggubal perlu menyediakan soalan berdasarkan JSI. Skema permarkahan perlu
diselaraskan untuk semua kelas.

 Kertas soalan dan borang JSI perlu disemak dan disahkan oleh Ketua Panitia sebelum dihantar
untuk cetakan. Tarikh penyerahan kertas soalan boleh dirujuk kepada Lampiran Jadual
Peperiksaan Dalaman.

 Bilangan kertas soalan yang dicetak mengikut bilangan murid terkini yang tercatat dalam jadual
peperiksaan. Guru perlu mengisi butiran kertas soalan dalam Buku Rekod Penyerahan Kertas
Soalan di pejabat untuk tujuan pencetakan.

 Dua set kertas soalan, skema jawapan dan JSI perlu disediakan. Satu set diserahkan kepada Ketua
Panitia dan satu set lagi diserahkan kepada SU Peperiksaan sebaik sahaja tamat ujian mata
pelajaran berkenaan.

 Selepas kertas soalan dicetak, kertas soalan perlu diklipkan oleh guru sendiri di tempat yang
selamat atau di rumah. Kertas soalan yang dicetak perlu dibungkus dan dilekatkan kertas label
(standard ISO), yang diisi dengan butiran seperti nama kertas, tarikh, guru memulakan ujian dan
sebagainya.

 Benang perlu dibekalkan bersama kertas soalan bertulis. Erata perlu dikepilkan bersama kertas
label jika ada.

 Kertas soalan perlu diserahkan kepada SU Peperiksaan selewat-lewatnya seminggu sebelum
peperiksaan untuk disimpan dalam kabinet bilik peperiksaan.

 Semasa peperiksaan, Guru Penggubal mestilah mudah untuk dihubungi (sama ada berada di bilik
guru atau beri nombor telefon bimbit kepada SU) kerana mungkin berlakunya kesilapan soalan
yang perlu diperbetulkan atau bilangan kertas soalan yang tidak mencukupi.

GURU PENGAWAS
 Guru yang mengawas boleh merujuk kepada jadual waktu persendirian (sesi pagi).
 Guru yang memulakan ujian diminta datang mengambil kertas soalan 20 minit sebelum ujian

bermula.
 Guru hendaklah memastikan keadaan kelas adalah teratur dan bersih sebelum memulakan

peperiksaan. Laci meja dihalakan ke papan putih. Beg dan buku rujukan perlu diletakkan di
belakang kelas atau dewan.
 Guru diminta menyusun murid mengikut susunan yang sama dengan Buku Kehadiran Murid.
 Guru diminta menyemak Jadual Guru Ganti (dipaparkan di luar bilik jadual waktu atau menerusi
Telegram rasmi sekolah) setiap pagi waktu pertama supaya pengawasan peperiksaan berjalan
dengan lancar.

37

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

 Bagi masa ujian yang jatuh pada waktu rehat, guru mengawas sebelum rehat dikehendaki
melanjutkan masa pengawasan 10 minit lagi diikuti oleh guru mengawas selepas rehat , masuk ke
kelas 10 minit lebih awal.

 Guru mengawas perlu menunggu guru berikutnya pada masa pertukaran guru, kelas tidak boleh
dibiarkan tanpa guru. Sekiranya kelas itu tidak terlibat dalam ujian tersebut, guru mata pelajaran
perlu berada di dalam kelas dan mengawas murid membuat ulang kaji mengikut jadual waktu
peribadinya.

 Penyemakan kertas jawapan di dalam kelas tidak dibenarkan semasa pengawasan.

GURU PENGUTIP KERTAS JAWAPAN
 Guru memastikan para murid menulis nama dan kelas pada kertas jawapan.
 Guru yang mengutip semua kertas soalan dan kertas jawapan hendaklah memastikan bilangan

kertas yang dikutip adalah cukup dan sama dengan bilangan yang hadir.
 Guru diminta mencatat bilangan murid yang tidak hadir pada kertas label sebagai rujukan guru

pemeriksa.
 Guru menghantar kertas jawapan ke Bilik Peperiksaan dan menandatangani Borang Penyerahan

Kertas Jawapan. Ini adalah tangggungjawab Guru Pengutip Kertas sebelum kertas diserahkan
kepada SU Pep.

GURU PEMERIKSA
 Guru mengambil kertas jawapan dari SU di bilik peperiksaan dan menandatangani Borang

Penerimaan Kertas Jawapan.
 Guru perlu mendapatkan kertas soalan serta skema permarkahan yang selaras daripada Guru

Penggubal.
 Guru menyerahkan kertas jawapan kepada murid. Pembetulan markah boleh dilakukan sekiranya

ada kesilapan.
 Guru subjek yang memeriksa kertas diminta mematuhi tarikh akhir ditetapkan dan memasukkan

markah di sistem SAPS supaya markah dapat diproses dan dihantar ke PPD Kinta Utara mengikut
tarikh yang ditetapkan.

GURU KELAS
 Guru kelas perlu sentiasa mengemaskinikan data murid (sekiranya ada murid baru atau murid

bertukar) di portal online APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM). Sebarang perubahan
pada maklumat murid di APDM mesti dimaklumkan kepada SU peperiksaaan supaya maklumat
baru itu diimpot semula ke dalam SAPS.
 Guru kelas memastikan murid membuat semakan markah pada marksheet (diedarkan oleh SU
peperiksaan) dalam tempoh dua hari sebelum slip keputusan dicetak.
 Guru kelas menaip ulasan guru pada SAPS. Seterusnya guru kelas menandatangani slip keputusan
diikuti tandatangan Pengetua.
 Slip keputusan dimasukkan ke dalam Fail Peribadi Murid, dan diserahkannya kepada setiap murid.
Murid perlu menandatangani satu borang sebagai bukti penerimaan slip keputusan. Fail Peribadi
Murid perlu dikembalikan dan disimpan oleh Guru Kelas.

38

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PEPERIKSAAN DALAMAN SMK ANDERSON SEPANJANG TAHUN 2019

A. PEPERIKSAAN TINGKATAN 1, 2 DAN 3

Bil Ujian / Peperiksaan Dalaman Tingkatan Tarikh Peperiksaan
1 Ujian 1 1, 2 dan 3 04.03.19 hingga 07.03.19
2 Peperiksaan Pertengahan Tahun 22.04.19 hingga 25.04.19
3 Peperiksaan Pertengahan Tahun 3 09.05.19 hingga 15.05.19
4 Peperiksaan Percubaan PT3 1 dan 2 26.08.19 hingga 28.08.19
5 Peperiksaan Akhir Tahun 21.10.19 hingga 25.10.19
3
1 dan 2

B. PEPERIKSAAN TINGKATAN 4 DAN 5

Bil Ujian / Peperiksaan Dalaman Tingkatan Tarikh Peperiksaan
5 25.02.19 hingga 08.03.19
1 Ujian 1 4 04.03.19 hingga 07.03.19
2 Ujian 1 06.05.19 hingga 21.05.19
3 Peperiksaan Pertengahan Tahun 4 dan 5 22.08.19 hingga 04.09.19
4 Peperiksaan Percubaan SPM 5 14.10.19 hingga 25.10.19
5 Peperiksaan Akhir Tahun 4

Catatan :
 Ting 4 : Peperiksaan PPT dan PAT mengikut format peperiksaan awam.
 Ting 5 : Peperiksaan U1,PPT, PERCUBAAN SPM dan PAT mengikut format peperiksaan awam.

C. PEPERIKSAAN TINGKATAN 6

Bil Ujian / Peperiksaan Dalaman Tingkatan Tarikh Peperiksaan
1 Penilaian Semester 2 (Mac) 25.02.19 hingga 28.02.19
2 Peperiksaan Percubaan STPM 2 (April) 6 Atas 15.04.19 hingga 18.04.19
3 Penilaian Semester 3 (Ogos) (Semester 2) 05.08.19 hingga 07.08.19
4 Peperiksaan Percubaan STPM 3 (Oktober) 01.10.19 hingga 03.10.19
5 Penilaian Semester 1 (Ogos) 6 Atas 05.08.19 hingga 08.08.19
6 Peperiksaan Percubaan STPM 1 (Oktober) (Semester 3) 04.10.19 hingga 09.10.19

6 Rendah
(Semester 1)

PEPERIKSAAN AWAM SEPANJANG TAHUN 2019

TINGKATAN TIGA DAN LIMA Tingkatan Tarikh Peperiksaan
Bil Ujian / Peperiksaan Awam 3 30.09.2019 hingga 03.10.2019
1 Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
5 04.11.2019 hingga 04.12.2019
2 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

TARIKH PENGUMUMAN KEPUTUSAN PT3 (TINGKATAN 3) : 12.12.2019

39

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

TINGKATAN ENAM Tingkatan Tarikh Peperiksaan
Bil Ujian / Peperiksaan Awam 25, 26, 27 dan 28 November 2019
1 STPM 2019 (Ulangan Semester 2) 6
8, 9, 13, 14 Mei 2019
2 STPM 2019 (Semester 2) 6 Atas
(Semester 2) 4, 5, 6, 7, 13 November 2019
3 STPM 2019 (Semester 3)
6 Atas 18, 19, 20, 21 November 2019
4 STPM 2020 (Semester 1) (Semester 3)
STPM 2019 (Ulangan 1)
6 Rendah
(Semester 1)

Bil Peperiksaan MUET 2019 Sesi 2 Sesi 3
1 Tarikh Ujian Speaking MUET 18, 19, 20, 24, 25 dan 10, 11, 12, 17, 18 dan
19 September 2019
2 Tarikh Ujian Bertulis 26 Jun 2019
2 November 2019
29 Jun 2019 (Hari Sabtu) (Hari Sabtu)

JADUAL PENGURUSAN PEPERIKSAAN TINGKATAN 1,2 3,4 DAN 5

BIL AKTIVITI TINDAKAN UJIAN1 PPT PERC. PERC. SPM PAT
PT3 SPM

TINGKATAN 1-4 5 3 4,5 1,2 3 5 5 1,2 4

1. Bina soalan Penggubal 11 29 8 15 17 18 Jul 19 Jul 2 23
soalan Feb Jan Apr Apr Apr Okt Sep

2. Serah JSU draf Penggubal 13 1 10 17 19 23 Jul 29 Jul 4 25
kepada Ketua soalan Feb Feb Apr Apr Apr Okt Sept
Panitia

3. Serah soalan dan Penggubal 15 5 12 19 22 25 Jul 31 Jul 7 27
skema jawapan soalan
kepada Ketua Feb Feb Apr Apr Apr x Okt Sept
Panitia (KP) Ketua
Panitia ULBM
4. KP serah soalan
kepada Guru 18 7 15 22 23 27 Jul 2 Dan 9 30
Kanan untuk
dikumpulkan Feb Feb Apr Apr Apr Ogos ULBI Okt Sept

12 Jan –

11 Mei

5. Guru Kanan serah Guru Kanan 19 9 16 23 26 31 Jul 6 11 2
Okt Okt
soalan kepada Feb Feb Apr Apr Apr Ogos

PKP (pencetakan)

6. Semak kertas Penggubal 25 20 18 29 2 3 8 16 7
soalan, bungkus, soalan Okt Okt
kertas label, Feb Feb Apr Mei Mei Ogos Ogos
sebagainya. Guru ikut
Serahkannya jadual 4 – 25 22 - 6-21 9 -15 26 – 22 4 Nov – 21 – 14 –
kepada SU 7 Feb 25
peperiksaan. Mac –8 Mei Mei Mei 28 Ogos 4 Dis 25 25

7. Pengawasan Mac
peperiksaan

Ogos – 4 Okt Okt

Sept

8. Key in markah ke Guru mata 18– 20 10 – 12 9 – 11 18 – 11 – 11 –
dalam komputer pelajaran Mac Jun Sept 20 12 12
Sept Nov Nov

9. Semakan markah Guru kelas 21– 22 13 – 14 12 – 23 – 13 – 13 –
oleh murid dan dan semua Mac Jun 13 24 14 14
Guru kelas muridnya Sept Sept Nov Nov
menaip komen
guru dalam slip.

40

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

10 Slip keputusan Setiausaha 1 17 17 25 18 18
Apr Jun Sept Sept Nov Nov
. dicetak Peperiksaan 3 20 19 27 19 19
Apr Jun Sept Sept Nov Nov
11 Serah Slip Guru Kelas
5 17 20 30 20 20
. keputusan ke Apr Jun Sept Sept Nov Nov

pejabat 1 28 Jun 17 25 18 18
Apr Sept Sept Nov Nov
12 Serah slip Guru Kelas

. keputusan kepada

murid

13 Serah analisis Setiausaha

.. kepada Pengetua, Peperiksaan

PKP ,Guru kanan

dan Ketua Panitia.

14 Hari Bertemu Guru Kelas

Waris

Catatan :

a) Guru yang menggubal soalan ujian dan peperiksaan adalah guru yang ditetapkan oleh Panitia Mata
Pelajaran masing-masing.

b) Soalan yang telah siap bersama-sama dengan Jadual Spesifikasi Item (JSI) dan skema jawapan
hendaklah diserahkan kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran untuk disemak dan disahkan.

JADUAL PENGURUSAN PEPERIKSAAN TINGKATAN 6

Sistem Peperiksaan STPM untuk Tingkatan 6 menggunakan sistem semester. Peperiksaan Awam untuk
tingkatan 6 adalah merangkumi 3 kali peperiksaan iaitu Peperiksaan Semester 1 untuk tingkatan 6
Rendah manakala Peperiksaan Semester 2 dan Peperiksaan Semester 3 untuk tingkatan 6 Atas.

TINGKATAN 6 ATAS TINGKATAN 6 RENDAH

PEPERIKSAAN PEP PEPERIKSAAN PEP PEPERIKSAAN PEP
DALAMAN AWAM DALAMAN AWAM DALAMAN AWAM

BIL AKTIVITI TINDAKAN PERC. STPM PERC. STPM P1 PERC. STPM
P2 STPM SEM 2 P3 STPM SEM 3 STPM SEM 1

2 3 1

1. Bina soalan Penggubal 11 22 15 11 15 13
Feb Mac Jul Sept Jul Sept
soalan 12 1 17 13
Feb Apr Jul Sept
2. Serah JSU draf Penggubal 17 18
Jul Sept
kepada Ketua soalan

Panitia

3. Serah soalan dan Penggubal 13 2 19 17 19 20
Feb Apr Jul Sept Jul Sept
skema jawapan soalan

kepada Ketua

Panitia (KP)

4. KP serah soalan Ketua 15 3 24 18 24 23
Feb Apr Jul Sept Jul Sept
kepada PK T.6 Panitia

untuk

dikumpulkan

5. PK T.6 serah PK T.6 18 5 26 20 26 25
Feb Apr Jul Sept Jul Sept
soalan kepada
19 8 29 23 29 27
PKP (pencetakan) Feb Apr Jul Sept Jul Sept

6. Semak kertas Penggubal

soalan, bungkus, soalan

kertas label dan

sebagainya.

Serahkannya

kepada SU

peperiksaan.

41

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

7. Pengawasan Guru ikut 25 – 15 – 8, 9, 5– 8 1-3 4, 5, 6, 5–8 4 - 9 18,19,
Ogos Okt 7,13 Ogos Okt 20, 21
peperiksaan jadual 28 18 Apr 13,14 Nov
19 – 14 – 19 – Nov
Feb Mei 21 16 21 21 –
Ogos Ogos 23
8. Key in markah ke Guru mata 18 – 29 – 22 – Okt 22 – Okt
23 17 – 23 24 –
dalam komputer pelajaran 19 30 Ogos 18 Ogos 25
Okt Okt
Mac Apr

9. Semakan markah Guru subjek 20 – 2 – 3

oleh murid dan dan semua 21 Mei

Guru Subjek muridnya. Mac

kemaskini

markah.

13 Serah analisis Setiausaha 21 3 23 18 23 25
Ogos Okt Ogos Okt
. kepada Pengetua, Peperiksaan Mac Mei

PKP , PKT6, dan

Ketua Panitia.

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 2019

BULAN MATA PELAJARAN TINGKATAN PEMERIKSA
Bahasa Melayu 5 Pengetua
Februari 3 dan 4 Guru Kanan Bahasa
dan Sejarah 1 dan 2 Ketua Panitia
Jun
4 dan 5 Pen. Kanan Pentadbiran
Mac 1,2 dan 3 Ketua Panitia
dan
Julai Sains 4 dan 5 Guru Kanan Sains
1,2,3 Ketua Panitia
April Prinsip Perakaunan
dan Bahasa Inggeris 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Ogos 4 dan 5 Guru Kanan Bahasa
Fizik 1,2,3 Ketua Panitia
Mei Biologi
dan Matematik 4 dan 5 Guru Kanan Sains
September 4 dan 5 Guru Kanan Sains
Pendidikan Islam 4 dan 5 Guru Kanan Sains
1,2,3 Ketua Panitia
Reka Cipta 4 dan 5 Pen. Kanan Pentadbiran
Asas Kejuruteraan 1,2,3 Ketua Panitia
Grafik Kejuruteraan Teknologi 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Pengajian Am 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Matematik Tambahan 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
Matematik S 6R dan 6A Penolong Kanan T.6
Pengajian Perniagaan 4 dan 5 Guru Kanan Tek. Vok.
6R dan 6A Penolong Kanan T.6
6R dan 6A Penolong Kanan T.6

Kemahiran Hidup 1,2 dan 3 Guru Kanan Tek. Vok.
Kimia 4 dan 5 Guru Kanan Sains
Geografi 4 dan 5 Guru Kanan Kemanusiaan
1,2 dan 3 Ketua Panitia / Penolong
Kanan Petang

42

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

BILANGAN MINIMUM LATIHAN TERANCANG 2019

BAHASA MELAYU

TINGKATAN 1, 2, dan 3

JENIS / BULAN Karangan Karangan Rumusan Tatabahasa Komsas Novel
1
Januari 2 2 3 2
Februari 2 3 2
Mac 2 14 3 2 1
April 2 3 2
Mei 1 24 3 2 1
Jun 1 2 1
Julai 2 13 2 3 2
Ogos 2 2 2
September 1 23 3 3 1
Oktober 1 2 1
November 1 12 3 2 1

JENIS / BULAN Karangan 12 3 Komsas Novel
1
Januari 2 23 3 2 2
Februari 2 2 2
Mac 2 23 3 2 1
April 2 2 2
Mei 1 23 3 2 1
Jun 1 2 1
Julai 2 12 2 2 2
Ogos 2 2 2
September 1 12 2 2 1
Oktober 1 2 1
November 1 TINGKATAN 4 dan 5 2 1

Karangan Rumusan Tatabahasa

2

24 3

24 3

23 3

23 3

12 3

12 3

23 3

23 3

13 3

12 3

12 3

43

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

MINIMUM ADEQUATE EXERCISE 2019

BAHASA INGGERIS

Jenis / Bulan Writing * TINGKATAN 1, 2, dan 3 Information Literature
Comprehension Grammar Transfer
Januari 2 Linear / Non-linear 2 2
Februari 3 2 2
Mac 3 25 2 2
April 3 35 2 2
Mei 3 35 2 2
Jun 3 35 2 2
Julai 3 35 2 2
Ogos 3 35 2 2
September 3 35 2 2
Oktober 3 35 2 2
November - 35 - -
35
Jenis / Bulan Essay -- Summary Literature
( Directed and TINGKATAN 4 dan 5 ( Poems
Januari Continuous ) Comprehension Grammar 3
Februari 3 and Novel )
Mac 2 24 3 2
April 2 24 3 2
Mei 2 23 3 2
Jun 2 23 3 2
Julai 1 12 3 2
Ogos 1 12 3 2
September 2 23 3 2
Oktober 2 23 3 2
November 1 13 3 2
1 12 2
1 12 2

44

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2019

PENGERUSI
PENGETUA

TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2
PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN TINGKATAN 6

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
PEN. KANAN HAL EHWAL PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PETANG

MURID SETIAUSAHA

GURU KANAN SAINS GURU KANAN SAINS GURU KANAN TEKNIK DAN GURU KANAN KEMANUSIAAN
VOKASIONAL

S/U LEMBAGA DISIPLIN
S/U PENDAFTARAN / JADUAL

KEDATANGAN
S/U BIASISWA
S/U MAJLIS KETUA TINGKATAN
S/U KESELAMATAN DAN POLISI
SEKOLAH SELAMAT
S/U KECERIAAN

S/U 3K
S/U BILIK SELESA

S/U MAJALAH
S/U PEN. PENCEGAHAN DADAH

S/U E-KEHADIRAN
S/U FAIL MURID
S/U KEBAJIKAN MURID
S/U BILIK SELESA
S/U BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
S/U PERABOT

S/U SPBT S/U LEMBAGA PENGAWAS S/U SURAU

S/U SEKOLAH PENYAYANG S/U PENCEGAHAN JENAYAH S/U KANTIN

MATLAMAT
Melahirkan individu murid yang bersahsiah terpuji

HASRAT
Melahirkan murid yang berkeyakinan tinggi, berketrampilan menarik dan kemas, berdisiplin dan
berakhak mulia, berpengetahuan dan berkemahiran dan bijak berkomunikasi.

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
1. Melaksanakan Pengurusan Disiplin dan Tatacara Pengurusan Disiplin mengikut pekeliling
Ikhtisas dan Buku Peraturan Sekolah
2. Keadaan sekeliling sekolah sentiasa bersih dan ceria.
3. Sekolah sentiasa dalam keadaan selamat.
4. Membantu murid yang ditimpa kesusahan.
5. Pengurusan Biasiswa secara profesional.
6. Murid-murid dididik dengan semangat kekeluargaan yang akrab.
7. Program pendidikan penceghan dadah dilaksanakan.
8. Pengawas sekolah menjadi pemimpin berwibawa

45

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

9. Menjalankan khidmat nasihat, bimbingan dan kaunseling kepada murid secara profesional.
10. Persekitaran sekolah bebas daripada ancaman penyakit dan wabak.
11. Perkhidmatan kantin yang berkualiti.
12. Perkhidmatan koperasi sekolah yang efisien dan efektif.
13. Fail Peribadi Murid sentiasa dikemaskini dan mudah diakses.
14. Sistem pengurusan bilik darjah yang membentuk insan kamil.
15. Pengurusan surau ke arah pembentukan murid berilmu dan mempunyai sahsiah mulia.
16. Pendidikan murid berasaskan kecemerlangan dan terhindar daripada perbuatan jenayah.

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

Pengerusi : Pengetua

Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Tingkatan 6

Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Petang

Naib Pengerusi 4 : Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali

Penolong Setiausaha 1 : Pn. Azlinda binti Mahadi

Penolong Setiausaha 2 : En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah

Ahli Jawatankuasa : Guru-guru Kanan

: Kaunselor- Kaunselor

: Setiausaha Bimbingan dan Kaunseling

: Setiausaha Lembaga Displin

: Setiausaha lembaga Pengawas

: Setiausaha Biasiswa

: Setiausaha Majlis Ketua-ketua Tingkatan

: Setiausaha Keceriaan, Kebersihan dan Keselamatan

: Setiausaha Pengurusan Asrama

: Setiausaha Pembimbing Rakan Sebaya

: Setiausaha Kantin Sekolah

: Setiausaha Surau Sekolah

: Setiausaha Pencegahan Jenayah

: Setiausaha Buku Pendaftaran dan Jadual Kedatangan Murid

: Setiausaha Fail-fail Murid

: Setiausaha Kesihatan dan Anti Denggi

: Setiausaha Kebajikan Murid

: Setiausaha Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

: Setiausaha Penarafan Kebersihan Tandas Sekolah

: Setiausaha E-Kehadiran dan APDM

: Setiausaha Pendidikan Pencegahan Dadah

: Setiausaha Majalah Sekolah

: Setiausaha Sekolah Penyayang

: Guru-Guru Kelas Tingkatan 1 - 6

: Penyelaras Tingkatan 1 - 6

46

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

1. BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Setiausaha : Pn. Arba’ayah binti Daud

Penolong Setiausaha 1 : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa

Penolong Setiausaha 2 : En. Shahrol Kamil bin Sakedan

Jawatankuasa : Pn. Nor Hafiza binti Mohd Ali (Setiausaha HEM)

: Pn. Latifah binti Md Daud (Setiausaha biasiswa)

: En. Ahmad Khusairi bin Mohd Salleh ( Setiausaha Tingkatan

Enam)

: En. Ku Nasrullah bin Ku Mohamed (Setiausaha Disiplin)

: Tn. Hj. Ashri bin Pandak (sesi petang)

2. DISIPLIN : En. Ku Nasrullah bin Ku Mohamed
Setiausaha : En. Mohd Syazwan bin Mohd Rosli
Penolong Setiausaha 1 : Tn. Hj. Ashri bin Pandak
Penolong Setiausaha 2 : En. Muhammad Taufik bin Che Nordin
Penolong Setiausaha 3 : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
Kaunselor : En. Shahrol Kamil bin Sakedan
: Pn. Arba’ayah binti Daud
Jawatankuasa : En. Vikneswaran a/l Vellasamy
: En. Prakas Rao a/l Apparao
: En. Mohd Fairose bin Ismail
: En. Faiz Syahrin bin Abdul Muin
: Pn. Azlinda binti Mahadi ( Fail dan Data)
: En. Muhammad Halim bin Panjang Adni (Fail dan Data)
: Pn. Norfithrah binti Nuruddin (Setiausaha Majlis Ketua

Tingkatan)
: En. Mohd Haizan bin Samsuddin (Murid Sukan)
: En. Jamaludin bin Mohd Sayutti (Murid Sukan)
: Cik Hjh. Zaidatul Akmal binti Abdul Rashid (Setiausaha Displin

Tingkatan Enam)
: Cik Azana Rita binti Abdul Aziz (Badan Pengawas)

3. LEMBAGA PENGAWAS : En. Muhammad Halim bin Panjang Adni
Setiausaha : Cik Azana Rita binti Abdul Aziz
Penolong Setiausaha 1 : En. Mohd Asyraf bin Rashid
Penolong Setiausaha 2 : En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri
Penolong Setiausaha 3 : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
Kaunselor : Pn. Arba’ayah binti Daud
: En. Shahrol Kamil bin Sakedan
Jawatankuasa : En. Ku Nasrullah bin Ku Mohhamed
: En. Vikneswaran a/l Vellasamy
: En. Muhammad Taufik bin Che Nordin

4. BIASISWA : Pn. Latifah binti Md. Daud
Setiausaha : Pn. Aini Rasyidah binti Ahmad Zuhairi
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Amirah Fatin binti Muhamad (Tingkatan 6)
Penolong Setiausaha 2 : Kaunselor
Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan 1 - 6
: Guru-guru Tingkatan 1 - 6

47

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

5. MAJLIS KETUA-KETUA TINGKATAN

Setiausaha : Pn. Norfithrah binti Nuruddin

Penolong Setiausaha 1 : Pn. Hjh. Zalita binti Abdul Khalid

Penolong Setiausaha 2 : Cik Cheah Mei Len

Jawatankuasa : Kaunselor-kaunselor

: Ketua Murid

: Ketua-ketua Tingkatan

: Penolong Ketua Tingkatan

6. PROGRAM KECERIAAN, KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN (3K)

Setiausaha : Pn. Hariyati binti Jamaluddin

AJK Keceriaan dan : Pn. Roselinda binti Othman (sesi pagi)

Kebersihan Sekolah Pn. Nor Afzan binti Hassan (sesi petang)

AJK Keselamatan : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa (sesi pagi)

Sekolah En. Mani a/l Sinnathamby (sesi petang)

AJK Pencegahan : En. Airil Iswan bin Mat Shamsuri (sesi pagi)

Kebakaran En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah (sesi petang)

7. PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Setiausaha : En. Muhamad Tajudin bin Mustafa
En. Shahrol Kamil bin Sakedan
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Arba’ayah binti Daud
En. Loh Kok Hoong
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Intan Mazzura binti Mahmud
Cik Siti Fatimah binti Che Mat
Jawatankuasa :

:

:

8. KANTIN SEKOLAH : Pn. Faradiana binti Hassan
Setiausaha : Pn. Siti Rohani binti Sulaiman
Penolong Setiausaha : Pn. Mahanum binti Abdul Rani
Jawatankuasa : Pn. Wong Siew Sia ( sesi petang)
: Pn. Nurul Hana binti Jamaludin (sesi petang)
: Pn. Siti Nurbaya binti Ilias (sesi petang)

9. SURAU SEKOLAH : En. Wan Mohd. Hishamuddin bin Wan Yusoff
Setiausaha : Pn. Nurulhuda binti Mahat
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Hasmah binti Adam (sesi petang)
Penolong Setiausaha 2 : Guru-guru Pendidikan Islam
Jawatankuasa

10. PENCEGAHAN JENAYAH : En. Ku Nasrullah bin Ku Mohamed
Setiausaha : Pn. Nor Adira binti Mat Noor
Penolong Setiausaha : En. Rajendran a/l S. Thanapan
Jawatankuasa : En. Kew Mook Kong
: Pn. Fujy Zain Hyder binti Zainuddin (sesi petang)
: Tn. Hj. Ashri bin Pandak (sesi petang)

11. KESIHATAN DAN ANTI DENGGI

Setiausaha : Pn. Norazira binti Muhammad Nor
Pn. Norizam binti Ishak (Kesihatan)
Penolong Setiausaha : Pn. Teoh Anny (Anti Denggi)
Pn. Noor Ain binti Mohd Jaafar ( Kesihatan Gigi)
Jawatankuasa :

:

48

Buku Pengurusan SMK Anderson 2019

: Pn. Hazliza binti Zaharon Lai (Kesihatan Gigi sesi petang)
: Pn. Siti Farhana binti Samsuddin (Kesihatan sesi petang)

12. BUKU PENDAFTARAN DAN JADUAL KEDATANGAN MURID

Setiausaha : Pn. Norsyafinas binti Mohd Zaki

( Buku Jadual Kedatangan Murid - BJKM )

Penolong Setiausaha : Cik Siti Fatimah binti Che Mat ( Buku Pendaftaran Murid )

Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan 1 - 6

: Guru-guru Tingkatan 1 - 6

13. FAIL-FAIL MURID

Setiausaha : Pn. Hjh. Faridah binti Zainal

Penolong Setiausaha : Pn. Nur Nazalishah binti Ahmad Lias

: Pn. Ros Ramizzah binti Nik Muhammad Kamil (sesi petang)

Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan 1 - 5

: Guru-guru Tingkatan 1 - 5

14. KEBAJIKAN MURID : Cik Roshaida binti Zek Ibrahim Khalil
Setiausaha : Pn. Arba’ayah binti Daud
Penolong Setiausaha : Pn. Hayati binti Jaafar (sesi petang)
Jawatankuasa : Pn. Latifah binti Md. Daud (Setiausaha Biasiswa)
: Pn. Amirah Fatin binti Muhamad ( Setiausaha Biasiswa T6)
: Kaunselor

15. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Setiausaha : En. Mohd Fairose bin Ismail

Penolong Setiausaha : En. Mohd Syazwan bin Mohd Rosli

Jawatankuasa : Pn. Soo May Ling (sesi petang)

: En. Ahmad Salman bin Md. Alfiah (sesi petang)

: En. Mohd Asri bin Ibrahim (sesi petang)

: Penyelaras Tingkatan 1 - 5

: Guru-guru Tingkatan 1 - 5

16. PENARAFAN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

Setiausaha : En. Loh Kok Hong

Penolong Setiausaha : Pn. Aida binti Mohamud (Tandas Perempuan Guru dan Murid)

Jawatankuasa : En. Shahariman bin Mokhtar (Tandas Lelaki Guru dan Murid)

: En. Mohd Hafizi bin Nazri

: Guru bertugas mingguan

17. E-KEHADIRAN DAN APDM

Setiausaha : En. Prakas Rao a/l Apparao

Penolong Setiausaha : Cik Yow Sook Kuen

Jawatankuasa : Pn. Hayati binti Jaafar (sesi petang)

: Pn. Fujy Zain Hyder binti Zainuddin

: En. Nor Azim bin Mohd Romli (Teknikal)

: En. Amir bin Abdul Kadir (Teknikal)

: Penyelaras Tingkatan 1 - 6

: Guru-guru Tingkatan 1 - 6

49


Click to View FlipBook Version