The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-26015041, 2020-09-30 21:12:41

RUBRIK RP

RUBRIK RP

PROGRAM PENGAJIAN AWAL KANAK-KANAK
JABATAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT
KOLEJ VOKASIONAL (ERT) AZIZAH
JOHOR BAHRU, JOHOR.

KERTAS PENILAIAN PRESTASI

(PENILAIAN AMALI 1)

NAMA PROGRAM/ PROGRAMME PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK / EARLY CHILDHOOD
EDUCATION
NAME
4 Sesi II MEI 2020
SEMESTER
DSA 4113 ENTREPRENEURSHIP IN EARLY CHILDHOOD
KOD DAN NAMA KURSUS /
CLO 2 Produce business plan to set up a child care center [P4,
CODE AND NAME OF COURSE PLO8].

KOD NOSS DAN UNIT
KOMPENTENSI /

CODE NOSS & COMPETENCY UNIT

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS /

COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO)

NOMBOR DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT

NUMBER & TITLE

NAMA PELAJAR / STUDENT'S NAME

K/P / NRIC

TARIKH / DATE

MASA / TIME

KEPUTUSAN PENILAIAN

TUJUAN PEMBELAJARAN/ INSTRUCTIONAL AIMS:

Pelatih/ pelajar mesti boleh :

Menyediakan Rancangan Perniagaan TASKA dengan lengkap dan betul.

Arahan Tugasan:

Pelatih/pelajar dikehendaki untuk menyediakan rancangan perniagaan yang mengandungi perkara berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Isi Kandungan
3. Pengenalan
4. Tujuan Rancangn Perniagaan
5. Profil Perniagaan
6. Profil Pengusaha
7. Skop Perniagaan
8. Rancangan Pengurusa
9. Rancangan Teknikal
10. Rancangan Kewangan dan Pemasaran
11. Justifikasi dan Penutup
12. Lampiran.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

….............................................................. …...................................................................................
(PN REHAN BINTI MOHD TAHA) (PN WAN HAMIDA AISYAH BINTI WAN AZAM)

PROGRAM PENGAJIAN
JABATAN PERKHIDM
KOLEJ VOKASIO

JOHOR BA

RUBRIK AMALI 1 (RANC

Kursus: DSA 4113 ENTREPRENEURSHIP IN EARLY CHILDHOOD

Nama: ________________________________________________________

CLO 2: Produce business plan to set up a child care center [P4, PLO8].

Kriteria Sub kriteria/ Sangat Lemah Lemah Memua
Aspek 1 2 3

Melengkapkan Tiada nama, Melengkapkan Melengkap
butiran berikut kad pengenalan butiran seperti butiran sep
pada muka dan tarikh nama, kad nama, kad
hadapan dan hantar pada pengenalan, pengenala
borangmarkah muka hadapan pada muka hantar pad
rubrik: dan borang hadapan namun kedua-dua
1. Nama markah. tidak hadapan n
2. No K/P melengkapkan tulisan pad
FORMAT (15%) 3. Tarikh borang borang
pemarkahan.
Hantar

Mukasurat : Tiada Mukasurat Mukasurat
1. Mukasurat mukasurat. dinyatakan dinyatakan
2. selepas isi tetapi bermula selepas isi
dari isi kandungan
kandunga kandungan. bertulis tan
3. Bertaip
4. Bahagian

bawah
sebelah
kanan

N AWAL KANAK-KANAK
MATAN MASYARAKAT
ONAL (ERT) AZIZAH
AHRU, JOHOR.

CANGAN PERNIAGAAN)

Kod: DSA 4113

____________ No K/P: _____________________________________

askan Baik Sangat baik Pemberat %
4 5 Skor

Pencapaian

pkan Melengkapkan Melengkapkan butiran

perti butiran seperti seperti nama, kad

d nama, kad pengenalan, tarikh hantar

an, tarikh pengenalan, pada kedua-dua muka

da tarikh hantar hadapan dan borang

a muka pada kedua-dua pemarkahan dengan 5% ____/ 5X

namun muka hadapan kemas. 5%

da dan borang

pemarkahan.

n Mukasurat Mukasurat dinyatakan
dinyatakan
n, tetapi selepas isi selepas isi kandungan,
ngan. kandungan, bertaip di bahagian
bertaip. bawah sebelah kanan.

5% ____/ 5X
5%

Format Tulisan pelbagai Tulisan jenis Tulisan jeni
penulisan: jenis dan Arial, dan size 12 unt
1. Tulisan pelbagai size pelbagai size dan sub ta
Arial untuk tajuk, sub untuk tajuk, sub Tulisan jeni
2. Bold & tajuk dan isi tajuk dan isi dan size 11
Italic kandungan. kandungan. isi kandung
3. Saiz 12 Terdapat Terdapat Terdapat
dan 11 banyak beberapa beberapa
4. Margin kesalahan, kesalahan ejaan kesalahan
Justify ejaan dan dan tatabahasa. dan tataba
5. Kesalahan tatabahasa.
Tatabahasa

1. Ringkasan Tiada Hanya terdapat Ringkasan
Esekutif penerangan tujuan eksekutif
mengenai rancangan diterangka
ringkasan perniagaan. sedikit nam
eksekutif. tiada tujua
rancangan
KANDUNGAN TUGASAN (85%) perniagaa
keperluan
pembiayaa

2. Isi Tiada Jadual Jadual Jadual kan
Kandungan Kandungan kandungan lengkap, te
disedikan. kurang dan tetapi muk
muka surat bertulis tan
bertulis tangan.

is Arial, Tulisan jenis Arial, Tulisan jenis Arial, bold

tuk tajuk dan size 12 untuk dan size 12 untuk tajuk

ajuk. tajuk dan sub dan sub tajuk. Tulisan jenis

is Arial tajuk. Tulisan jenis Arial dan size 11 untuk isi

1 untuk Arial dan size 11 kandungan. Tulisan italic

gan. untuk isi bagi perkataan Inggeris. 5% ____/ 5X

kandungan. Penggunaan margin justify 5%

Tulisan italic bagi dalam setiap perenggan.

ejaan perkataan Tiada kesalahan ejaan

ahasa. Inggeris. dan tatabahasa.

Terdapat sedikit

ejaan dan

tatabahasa

namun tidak

begitu ketara.

Terdapat Terdapat ringkasan

ringkasan eksekutif yang lengkap

an serba eksekutif yang serta aspek-aspek utama

mun berkaitan yang bakal ditonjolkan

an rancangan dalam rancangan

n perniagaan serta perniagaan berserta 5% ____/ 5X

an dan tujuan muka surat yang bertaip. 5%

penghasilan Tersusun dan memudahkan

an. rancangan pembaca untuk

perniagaan. mengetahui serta

melangkau terus ke topik

yang dikehendaki.

ndungan Jadual Jadual kandungan

ersusun kandungan lengkap, tersusun dan

ka surat lengkap, tersusun bertaip memudahkan

ngan. dan bertaip, pembaca untuk

mempunyai mengetahui serta

panduan yang melangkau terus ke topik 5% ____/ 5X

memudahkan yang dikehendaki. 5%

pembaca untuk

mengetahui serta

melangkau terus

ke topik yang

dikehendaki.

3. Pengenalan Hanya terdaoat Terdapat Terdapat
maklumat maklumat
maklumat mengenai mengenai T
TASKA. Seperti Seperti Na
mengenai Nama TASKA, TASKA, Jen
TASKA sahaja. Jenis Perkhidma
Perkhidmatan Yang Ditaw
Yang Lokasi Prem
Ditawarkan Tarikh Mula
sahaja. Perniagaa
sahaja.

4. Tujuan Tujuan Hanya Tujuan pen
Rancangan rancangan menyatakan rancangan
Perniagaan perniagaan tujuan perniagaa
keusahawanan penghasilan tersebut
(RP) tidak rancangan dinyatakan
dinyatakan perniagaan(RP). Terdapat
disediakan. peneranga
mengenai
rancangan
melaksaka
terbaru/me
angkan
perniagaa

Terdapat Mengandungi maklumat

maklumat penting dan lengkap

TASKA. mengenai TASKA. mengenai TASKA, produk,

ama Seperti Nama servis dan sebagainya.

nis TASKA, Jenis Seperti Nama TASKA,

atan Perkhidmatan Jenis Perniagaan Yang 5% ____/ 5X

warkan, Yang Diceburi, 5%

mis, Ditawarkan, Barangan/Perkhidmatan

a Lokasi Premis, Yang Ditawarkan, Lokasi

an Tarikh Mula Premis, Tarikh Mula

Perniagaan, Perniagaan, Latar

Latar Belakang Belakang TASKA, Trend

TASKA sahaja. Pasaran Kini dan Masa

Hadapan.

nghasilan Tujuan utama Tujuan utama penghasilan

n penghasilan rancangan

an(RP) rancangan perniagaan(RP) tersebut

perniagaan(RP) dinyatakan dengan jelas,

n. tersebut sama ada memohon

dinyatakan. pinjaman atau 5% ____/ 5X

an Terdapat pembiayaan kewangan 5%

penerangan dari pihak tertentu?

n untuk mengenai Terdapat penerangan

an projek rancangan untuk mengenai rancangan

engemb melaksakan untuk melaksakan projek

projek terbaru/mengembangkan

an. terbaru/mengem perniagaan. Boleh

bangkan dijadikan sebagai sumber

perniagaan. rujukan usahawan dalam

Terdapat juga menguruskan perniagaan.

tujuan lain yang Terdapat juga tujuan lain

dinyatakan. yang dinyatakan.

5. Profil Terdapat hanya Terdapat hanya Terdapat n
Perniagaan nama TASKA. nama TASKA, TASKA, ala
alamat operasi operasi dan

dan nombor telefon yang
telefon yang dihubungi. T

boleh dihubungi. penerangan
mula pernia
berserta jum

modal TASK

6. Profil Hanya terdapat Terdapat butiran Terdapat b
Pengusaha butiran pemilik pemilik dan
pemilik dan
sahaja. pemegang saham pemegang
seperti nama, seperti nam

nombor telefon nombor tele
sahaja. kelulusan ak

sahaja.

7. Skop Hanya terdapat Hanya terdapat Hanya terd
Perniagaan waktu operasi
sahaja. waktu operasi waktu oper
dan perkhidmatan perkhidmata
yang disediakan
disediakan
sahaja. potensi pern
secara umum

Latar Belakang

Perniagaan

disediakan,

nama terdapat nama Latar Belakang Perniagaan 5% ____/ 5X
amat TASKA, alamat disediakan dengan lengkap 5%
n nombor dan terperinci seperti nama
operasi dan
g boleh nombor telefon TASKA. Berserta alamat
Terdapat yang boleh operasi dan nombor telefon
yang boleh dihubungi.
n tarikh dihubungi.
agaan, Dijelaskan bentuk Dijelaskan bentuk
mlah perniagaan yang perniagaan yang dijalankan

KA. dijalankan. dengan terperinci. Terdapat
Terdapat penerangan tarikh mula
perniagaan, nombor
penerangan tarikh
mula perniagaan, pendaftaran TASKA,
nombor berserta jumlah modal
TASKA dan butiran
pendaftaran
TASKA, berserta pemegang saham TASKA.
jumlah modal

TASKA dan butiran

pemegang saham

TASKA.

butiran Terdapat butiran Segala butiran pemilik dan 5% ____/ 5X
pemilik dan pemegang saham seperti 5%
n nama, nombor telefon,
saham pemegang saham
ma, seperti nama, kelulusan akademik serta
nombor telefon, pengalaman & kemahiran
efon,
kademik kelulusan akademik dijelaskan secara lengkap
serta pengalaman dan terperinci. Berserta
grafik.
& kemahiran.
Berserta grafik.

Skop perniagaan

dapat diterangkan Skop perniagaan 5% ____/ 5X
mengenai aktiviti diterangkan dengan jelas 5%
rasi,
an yang perniagaan, waktu dan terperinci. mengandungi
operasi, aktiviti perniagaan, waktu
dan perkhidmatan yang operasi, perkhidmatan yang
niagaan
m sahaja. disediakan dan disediakan dan potensi
potensi perniagaan.

perniagaan.

8. Rancangan Tidak mampu Hanya terdapat Rancangan
Pengurusan Pengurusan
menerangkan menerangkan menerangka
Rancangan struktur organisasi,
fungsi & struktur orga
Pengurusan fungsi &
dengan baik. tanggungjawab tanggungjaw
mengikut jawatan
seperti : mengikut jaw
seperti : Pen
Pengusaha,
Pengasuh, Pengasuh, P
Am/Tukang
Pembantu dan juga te
Am/Tukang
Masak dan juga jadual gaji
ganjaran da
terdapat jadual perbelanjaa
gaji.
pengurusan.

9. Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan
Teknikal Teknikal hanya hanya meng
Teknikal hanya lokasi prem
mengandungi mengandungi
lokasi premis lokasi premis berserta ke
berserta asas. Harta
berserta dan kelengk
kemudahan asas. kemudahan asas.
Harta tetap dan yang diperl
juga
kelengkapan
yang diperlukan disenaraika
at senarai p
juga disenaraikan. peralatan.

Rancangan

Pengurusan

diterangkan

mengandungi

hanya struktur organisasi, Rancangan Pengurusan 5% ____/ 5X
an diterangkan dengan jelas 5%
anisasi, fungsi &
tanggungjawab dan terperinci. Mengandungi
wab mengikut jawatan struktur organisasi, fungsi &
watan tanggungjawab mengikut
ngusaha, seperti :
Pembantu Pengusaha, jawatan seperti : Pengusaha,
g Masak Pengasuh, Pengasuh, Pembantu
erdapat
dan Pembantu Am/Tukang Masak.
an Am/Tukang Masak. Disertakan jadual gaji dan
an ganjaran dan perbelanjaan
. Disertakan jadual
gaji dan ganjaran pengurusan. Di sertakan juga
dan perbelanjaan strategi pengurusan dan
ramalan Hasil perkhidmatan
pengurusan. Di
sertakan juga
strategi

pengurusan dan

ramalan Hasil

perkhidmatan

Rancangan

Teknikal

diterangkan

mengandungi

lokasi premis Rancangan Teknikal

berserta diterangkan dengan jelas 5% ____/ 5X
kemudahan asas. dan terperinci. Mengandungi 5%
Teknikal
Harta tetap dan lokasi premis berserta

gandungi kelengkapan yang kemudahan asas. Harta

mis diperlukan tetap dan kelengkapan

emudahan disenaraikan.Terda yang diperlukan

a tetap pat senarai disenaraikan dalam bentuk

kapan pembekal jadual.Begitu juga senarai

lukan peralatan. pembekal peralatan.

Terdapat Terdapat jadual

an.Terdap kelengkapan kelengkapan perabot dalam

pembekal perabot dalam & & luar TASKA. Terdapat

luar TASKA. strategi perkhidmatan.

Strategi Terdapat carta alir Aliran

perkhidmatan Proses Kerja dan Aliran

dinyatakan. Proses Pendaftaran.

Terdapat carta alir

Aliran Proses Kerja

dan Aliran Proses

Pendaftaran.

10. Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan
Kewangan dan kewangan dan kewangan kewangan d
Pemasaran pemasaaran disediakan dalam pemasaran
disediakan dalam jadual disediakan
11. Justifikasi jadual merangkumi jadual mera
Dan Penutup merangkumi aspek: kos dan aspek: kos d
aspek: kos dan modal modal perla
modal perlaksanaan perniagaan
perlaksanaan perniagaan, pembiayaa
perniagaan, sumber kewangan (
sumber pembiayaan ada modal
pembiayaan kewangan (sama pinjaman ba
kewangan (sama ada modal sewa beli a
ada modal sendiri, pinjaman lain sumber)
sendiri, pinjaman bank, sewa beli aliran tunai
bank, sewa beli atau lain lain dan tahunan
atau lain lain sumber) dan jangka mas
sumber) dan aliran tunai tahun) deng
aliran tunai (bulanan dan
(bulanan dan tahunan, untuk Rumusan din
tahunan, untuk jangka masa 1 merangkum
jangka masa 1 tahun) namun aspek sebna
tahun) namun kiraan terdapat separuh muk
kiraan terdapat kesilapan.
kesilapan.
Rumusan
Rumusan dinyatakan namun
dinyatakan hanya tidak merangkumi
seperenggan. semua aspek
sebnayak separuh
muka surat.

Lampiran Hanya terdapat Hanya terdapat Terdapat la
lampiran seperti
lampiran seperti seperti kep
pelan lantai pelan lantai asas yang l
TASKA dan jadual TASKA, jadual
makan. pelan lantai
makan dan jadual jadual maka
aktiviti harian. jadual aktiv

harian.

dan Rancangan Rancangan kewangan dan 5% ____/ 5X
kewangan dan pemasaran disediakan 5%
dalam lengkap dalam jadual 5%
angkumi pemasaran merangkumi aspek: kos dan 5% ____/ 5X
dan disediakan dalam modal perlaksanaan 100% 5%
aksanaan jadual merangkumi perniagaan, sumber
n, sumber pembiayaan kewangan ____/ 5X
an aspek: kos dan (sama ada modal sendiri, 5%
(sama modal pinjaman bank, sewa beli
sendiri, perlaksanaan atau lain lain sumber), aliran
ank, tunai (bulanan dan tahunan,
atau lain perniagaan, untuk jangka masa 1 tahun),
) dan sumber penyata pendapatan
(bulanan pembiayaan (tahunan, untuk jangka masa
n, untuk 1 tahun) dan analisis
sa 1 kewangan (sama pulangan modal (break-even
gan betul. ada modal sendiri, analysis).

nyatakan pinjaman bank, Rumusan dinyatakan dengan
mi semua sewa beli atau lain jelas dan lengkap
lain sumber), aliran merangkumi semua aspek
ayak sebnayak satu muka surat.
ka surat. tunai (bulanan dan
tahunan, untuk Terdapat lampiran
ampiran jangka masa 1 dilampirkan terdiri dairpada
perluan Perancangan Persekitaran
lain, tahun), penyata Dalam dan Luar Taska,
i TASKA, pendapatan keperluan asas yang lain,
an, pelan lantai TASKA, Jadual
viti (tahunan, untuk makan, Jadual aktiviti
jangka masa 1 harian, Tema bulanan untuk
tahun) dengan kanak-kanak TASKA.

betul

Rumusan
dinyatakan dengan

jelas merangkumi
semua aspek

sebnayak separuh
muka surat.

Terdapat lampiran

seperti keperluan
asas yang lain,

pelan lantai
TASKA, jadual
makan, jadual

aktiviti harian,
tema bulanan untuk
kanak-kanak

TASKA.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ပဌနာတင်ခြင်း
Next Book
RUBRIK RP