The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือประกอบคอม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by junzaz2002, 2019-11-27 21:55:57

คู่มือประกอบคอม

คู่มือประกอบคอม

ค่มู อื การประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์

คำนำ

ค่มู ือเล่มนี้จดั ข้ึนเพ่ือให้ความรู้เกีย่ วกับการประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ เพ่ือใช้ในการศึกษา
การประกอบคอมพิวเตอร์พร้อมท้ังเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
อปุ กรณท์ ใี่ ช้ในการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และขน้ั ตอนในการประกอบคอมพิวเตอร์

ผจู้ ัดทา
รัตนพร สนิ ธุเสน

สำรบัญ 1
5
เครอื่ งมอื ที่ใช้ในการประกอบเคร่อื งคอมพิวเตอร์ 11
อุปกรณท์ ใ่ี ชใ้ นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 23
ขน้ั ตอนการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์
บรรณานกุ รม

เครื่องมอื ท่ใี ช้ในการประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์

-ไขควงหัวแฉก
-ไขควงแบน

-ชดุ ไขควงเล็ก 5 ตัว
-คีมปากจ้ิงจก

-คีมตดั
-เขม็ ขัดรดั สาย

-ซลิ โิ คน

อปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

จอภาพ (Monitor)

เคส (Case)
พาวเวอรซ์ พั พลาย (Power Supply)

คยี บ์ อร์ด (Keyboard)
เมาส์ (Mouse)

- เมนบอร์ด
ซีพยี ู (CPU)

การด์ แสดงผล (Display Card)
แรม (RAM)

ฮาร์ดดสิ ก์ (Hard disk)
CD-ROM / CD-RW / DVD / DVD-RW

ฟลอ็ ปปดี้ สิ ก์ (Floppy Disk)

ขน้ั ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์

1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ท่ีจาเป็นสาหรับการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เชน่ ไขควงสแี่ ฉก กลอ่ งสาหรับใสน่ ็อต คู่มือเมนบอร์ด คมี ปากจ้งิ จก

2. เร่ิมจากการติดต้ังซีพียูก่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตข้ึนมาจากนั้น
นาซีพียูมาใส่ลงไปในซ็อกเก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาท่ี 1 ของซีพียูและซ็อกเก็ตให้ตรง
กัน โดยสังเกตว่าที่ขาท่ี 1 ของซีพยี ูจะทาเครื่องหมายเป็นจุดเลก็ ไวท้ ี่มมุ ด้านบนของ
ซีพียู

3. เม่ือวางซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากน้ันให้กดขาล็อกลงไปเหมือน
เดิม แล้วนาซิลิโคนมาทาตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้
หนา หากเหน็ ว่าหนาเกนิ ไปให้ใช้กระดาษหรือแผ่นพลาสตกิ มาปาดออกเสียบ้าง

4. ติ ด ต้ั ง ฮี ท ซิ ง ค์ แ ล ะ พั ด ล ม ล ง ไ ป บ น ค อ ร์ ข อ ง ซี พี ยู ติ ด ล็ อ ก ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย
ในขั้นตอนน้ีมีจุดที่ต้องระวังอยู่ 2 จุดคือ การติดต้ังฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบ
สนิทกับคอร์ของซีพียู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซีพียูอาจบิ่นไ ด้ ส่วนขา
สปริงท่ียึดพัดลมบางทีมันแข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริง
ให้เข้าล็อก ซ่ึงอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปร้ินบนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอร์ด
อาจเสียหายได้

5. เสียบสายไฟของพัดลมเขา้ กับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคมู่ อื เมนบอร์ด

6. นาแรมมาเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่องของซ็อกเก็ต จากนั้น
จึงกดลงไปจนด้านล็อกท้ัง 2 ด้านดีดข้ึนมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้าน
อาจไมจ่ าเป็นตอ้ งดีดขึน้ มาก็ได้ให้ดวู ่าเข้าล็อกกัน

7. ขันแทน่ รองน็อตเข้ากบั เคส

8. นาเมนบอรด์ ทไี่ ด้ติดต้ังซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากน้นั ขนั นอ็ ตยึด
เมนบอร์ดเขา้ กบั ตัวเคสให้ครบทุกตวั

9. เสยี บการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสรจ็ แลว้ ขันนอ็ ตยึดติดกับเคส
10. เสยี บการ์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แล้วขันน็อตยึดติดกับเคส

11. เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับข้ัวต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ปล๊ักของสาย
เพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกบั ข้วั ต่อบนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟซ์ ีดรี อมเขา้ กบั ช่องว่างหนา้ เคส แล้วขันนอ็ ตยึดกับตัวเคส
ให้แนน่

13. เสยี บสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซีดีรอมโดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1หรือดา้ นท่ีติด
กับขัว้ สายไฟ จากน้ันจึงเสยี บสายไฟและสายสัญญาณเสียงเขา้ ไปดว้ ย

14. เสียบสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสแี ดง
ตรงกับขาท่ี 1 ของขว้ั ตอ่ ด้วย

15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากบั ชอ่ งติดตั้ง แลว้ ขันน็อตยึดกับตวั เคสให้แนน่

16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮารด์ ดิสก์โดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกับขาท่ี 1 หรือดา้ น
ท่ตี ดิ กบั ขวั้ สายไฟ จากน้นั จงึ เสียบสายไฟเข้าไปด้วย

17. เสยี บสาย IDE อกี ด้านเข้ากบั ข้ัวตอ่ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ
สแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 ของข้วั ตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟฟ์ ล็อบปด้ี ิสกเ์ ข้าไปในช่องติดต้ัง แลว้ ขนั นอ็ ตยึดกบั ตวั เคส
ให้แนน่

19. เสียบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบป้ีดิสก์ ให้สังเกตสายไฟของ
ฟล็อบปดี้ สิ ก์จะมีหัวขนาดเล็กกว่าสายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดสิ ก์

20. เ สี ย บ ส า ย แ พ ข น า ด 34 เ ส้ น ( เ ส้ น เ ล็ ก ก ว่ า ส า ย แ พ ข อ ง ฮ า ร์ ด ดิ ส ก์
และซีดีรอม) ให้ด้านท่ีมีการไขว้สายเข้ากับข้ัวต่อไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์ โดยแถบสีแดง
ขอ ง ส า ย แ พต้ อ งต ร ง กับ ข าที่ 1 ข อง ข้ั วต่ อ ด้ วย หา ก ใ ส่ผิ ด ด้า น ไ ฟข อ งไ ด ร ฟ์
ฟล็อบปี้ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หันสายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ฟล็อบป้ีดิสก์
บางย่หี ้ออาจตอ้ งใส่สลับดา้ นกนั

21. เสยี บสายแพอีกด้านเขา้ กับขวั้ ตอ่ ฟลอ็ บปี้ดสิ กบ์ นเมนบอร์ด โดยให้สาย
สีแดงตรงกบั ขาที่ 1 หรือ pin1 ของขว้ั ตอ่ ด้วย

22. เสียบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิดปิดเครื่อง ไฟบอก
สถานะเปิดเครื่อง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ด
ควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบข้ัวให้ถูกหากผิดข้ัว คอมพิวเตอร์
จะไม่ติดหรือมีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือให้เราลองสลับข้ัวและเปิดเคร่ืองข้ึน
มาใหม่

23. เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูว่ามีน็อตหรืออุปกรณ์อื่นๆ
ตกค้างอยู่บนเมนบอร์ดหรือไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความ
เสียหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากน้ีควรตรวจสอบ

การติดตั้งทั้งหมดว่าเรียบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ ห รือสายสัญญาณเสียบ
แน่นหนาดีหรือยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพียู พร้อมทั้งล็อก
ติดกนั อย่างแนน่ หนา

24. เม่ือเรยี บร้อยดแี ลว้ ปิดฝาเคสและขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสรจ็ สน้ิ
ข้ันตอนการประกอบเครอื่ งอย่างถูกต้องและสมบรู ณ์แบบแล้ว

บรรณำนุกรม

https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-prakxb-khxmphiwtexr
http://computer.kapook.com/equpiment.phpจดั ทำโดย
นางสาว รตั นพร สนิ ธุเสน
สาขาคอมพวิ เตอรธ์ รุ กิจ
เลขที่13 รหสั นักเรียน 6122040015


Click to View FlipBook Version