The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phachaphon62, 2022-09-05 11:23:07

เอกสารร่องรอยหลักฐาน

1.1

เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน

ด้านท่ี 1 ดา้ นการจดั การเรยี นรู้
1.1 สรา้ งหรอื พฒั นาหลกั สูตร

ด้านที่ ๑ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้

๑.๑ สร้างและหรือพฒั นาหลักสูตร

มกี ารจดั ทารายวชิ าและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวั ชีว้ ดั หรือผลการเรียนรู้ตาม
หลกั สูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พฒั นาสมรรถนะและการเรียนรู้เตม็
ตามศักยภาพ โดยมกี ารปรับปรุงประยคุ ต์ให้สอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถน่ิ

ด้านที่ ๑ ๑ ดา้ นการจัดการเรยี นรู้

๑.๑ สร้างและหรือพัฒนาหลกั สูตร
มกี ารจัดทารายวชิ าและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง

กบั มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั หรือผลการเรียนรู้
ตามหลกั สูตร เพ่ือให้ผ้เู รียนได้พฒั นาสมรรถนะและการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมกี ารปรับปรุงประยุคต์ให้
สอดคล้องกบั บริบทของสถานศึกษา ผ้เู รียนและท้องถน่ิ

ด้านท่ี ๑ ๑ ด้านการจดั การเรียนรู้
๑.๑ สรา้ งและหรือพัฒนาหลักสูตร

เน้นผู้เรียนเป็ นสาคญั เพื่อให้ผู้เรียนมคี วามรู้ ทกั ษะ
คุณลกั ษณะประจาวชิ า คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์และ
สมรรถนะทส่ี าคญั ตามหลกั สูตร โดยมกี ารปรับประยคุ ต์ให้
สอดคล้องกบั บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถ่ิน

ด้านท่ี ๑ ๑ ด้านการจัดการเรยี นรู้
๑.๑ สร้างและหรอื พฒั นาหลักสูตร

เน้นผ้เู รียนเป็ นสาคญั เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทกั ษะ
คุณลกั ษณะประจาวชิ า คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์และ
สมรรถนะทส่ี าคญั ตามหลกั สูตร โดยมกี ารปรับประยคุ ต์
ให้สอดคล้องกบั บริบทของสถานศึกษา ผ้เู รียน และ
ท้องถ่ิน


Click to View FlipBook Version