The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Takwim dan Buku Pengurusan SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan, Perak 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Emma_kay -, 2019-12-23 03:57:31

Takwim dan Buku Pengurusan SSAz 2020

Takwim dan Buku Pengurusan SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan, Perak 2020

Keywords: SSAz

36000 TELUK INTAN, PERAK.

NAMA

: 05-6221972 05-6235569 [email protected] SK Sultan Abdul Aziz

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

BIL PERKARA MUKA
01 Maklumat Am SURAT
i - xxiii

02 Standard 2: Pengurusan Organisasi 1 - 19

03 Standard 3.1 : Pengurusan Kurikulum 20 - 29

04 Standard 4: Pengajaran & 30 - 32
Pemudahcaraan 33 - 38

05 Pembelajaran Abad ke 21

06 Standard 3.3: Pengurusan Hal Ehwal 39 - 52
Murid

07 Tums 3.3.6: Pengurusan Perkhidmatan 53 - 59
Bimbingan & Kaunseling

08 Standard 3.2: Pengurusan Kokurikulum 60 - 79

09 Jadual Aktiviti Tahunan 80 - 100

10 Jadual Bertugas Mingguan 101 - 107

i | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Perutusan Guru Besar

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan

Salam Sejahtera

Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Teluk Intan
sangat komited dengan dasar dan hala tuju yang digariskan oleh Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan TS25 . Adalah menjadi hasrat dan keutamaan kami untuk
merealisasikan visi dan misi KPM dan merupakan visi dan misi SSAZ sebagai pemacu dan
peneraju pendidikan di sekolah ini. Sehubungan itu, pelaksanaan Panduan Pengurusan dan
Takwim Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Teluk Intan Tahun 2020 disesuaikan dengan
SKPMg2 dan akan menjadi garis panduan, kerja buat dan tindakan malah menjadi rujukan
utama kepada sekolah ini. Panduan Pengurusan dan Takwim Tahun 2020 ini dibina adalah
berdasarkan kepada haja tuju yang digariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 dan TS25 yang merangkumi aspek Pengurusan Pentadbiran, Pengurusan
Kepimpinan Organisasi, Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pengurusan
Kokurikulum. Pengurusan Kewangan, Pengurusan Persekitaran & Kemudahan Fizikal,
Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia dan Pengurusan Perhubungan Luar.

Adalah menjadi harapan sekolah ini sokongan daripada semua peringkat iaitu Guru,
Staf Sokongan, Pekerja Swasta, Pemegang Taruh, PIBG, Ibubapa, Alumni, Masyarakat, Agensi-
Agensi Kerajaan dan Swasta akan menyumbang kepada pencapaian aspirasi tersebut seiring
dengan KPM Melangkah Ke Hadapan. Sungguhpun demikian, usaha yang berterusan haruslah
dilakukan untuk menambahbaik takwim ini berdasarkan kajian semula, sesuai dengan
keperluan dan cabaran baru pada masa hadapan.

Melalui panduan dan takwim ini adalah diharapkan ia dapat membantu sekolah
melaksanakan perancangan yang lebih sistematik berfokus kepada program utama, sokongan
dan sampingan melalui kaedah Plan, Do, Check and Action (PDCA) bagi meningkatkan
keberkesanan dan keberhasilan kualiti sekolah dan kualiti kemenjadian murid khasnya.

Justeru itu semua warga sekolah harus bergerak ke hadapan dan berganding bahu
mewujudkan satu budaya organisasi yang cemerlang melalui panduan dan takwim ini. Saya
juga berharap semua pihak yang terlibat dapat memainkan peranan positif, kreatif dan
inovatif dalam melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang bagi menjayakan visi dan
misi KPM, JPN dan PPD Hilir Perak selaras dengan SSAZ, “ Be The Best” and Moving Towards
Excellence.

Sekian Terima Kasih.

JAMALUDDIN BIN MUSTAFA
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz

ii | Maklumat Am

Teluk Intan BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini
bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh
dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas.

Ke arah ini kami:

i. Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
ii. Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
iii. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
iv. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
v. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
vi. Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara; dan
vii. Berpegang teguh kepada ajaran agama.

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar
mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan
mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan
penyelewengan melalui tindakan yang berikut :

• Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;
• Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada

amalan rasuah;
• Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang,

peraturan dan etika jabatan;
• Keempat : Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk

memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah;
• Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan

imej pegawai awam; dan
• Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-

nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

iii | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN:

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara.

VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

FALSAFAH SEKOLAH

Mendukung prinsip Rukun Negara untuk melahirkan warganegara yang:
Berilmu

Berakhlak Mulia
Bertanggungjawab
Taat Setia kepada Agama, Bangsa dan Negara

iv | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MATLAMAT SEKOLAH

Menjadikan sekolah contoh dalam bidang pendidikan melalui usaha-
usaha peningkatan yang berterusan dalam bidang pengurusan dan
kepimpinan, akademik, kokurikulum dan sahsiah. Sering berada di tempat
teratas.

i. Menjadikan sekolah kebanggaan warga sekolah dan masyarakat.
ii. Menerajui kepimpinan pendidikan berkualiti.
iii. Menyediakan pemimpin berwibawa dan berkalibar.
iv. Cepat, tepat dan kreatif berinovasi.
v. Sentiasa melakukan perubahan dan penambahbaikan.
vi. Ke arah Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

OBJEKTIF SEKOLAH

Bagi merealisasikan visi dan misi, kami warga SK Sultan Abdul Aziz
sangat komited dan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk:

i. Mewujudkan pentadbiran yang telus , cekap, menepati masa,
berintegriti serta mesra pelanggan.

ii. Melaksanakan pengurusan pemantauan kurikulum berkualiti
dengan berkesan dan sistematik.

iii. Meningkatkan kualiti dan kemahiran guru dalam pedagogi supaya
proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan
berkesan.

iv. Melahirkan murid yang berdisiplin serta berdaya saing dalam
pembelajaran.

v. Menjalin hubungan baik dengan waris serta agensi luar bagi
menjana kecemerlangan kurikulum, sahsiah dan kokurikulum.

vi. Mewujudkan bilik darjah yang kondusif untuk pembelajaran yang
bermakna.

vii. Memastikan murid berupaya bersaing pada peringkat global
dengan menguasai 6 ciri utama iaitu: kemahiran dwibahasa,
kemahiran memimpin, etika kerohanian, identiti nasional,
pengetahuan dan kemahiran berfikir.

v | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

viii. Melahir dan membangunkan pelajar yang berakhlak mulia,
berketerampilan dan berbudaya saing serta mempunyai jati diri imej
terpuji.

ix. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah dan
mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif, bersih,
sihat, selamat, selesa dan ceria.

x. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengurusan
perkhidmatan utama untuk memenuhi kehendak pelanggan selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

SLOGAN SEKOLAH

Pengetahuan Suluh Budiman

MOTTO SEKOLAH

“BE THE BEST “

DASAR KUALITI

SK SULTAN ABDUL AZIZ, TELUK INTAN PERAK komited dan
beriltizam menyediakan dan melaksanakan Pembelajaran dan
Pengajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluaan pelanggan.
Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk
mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan
meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.

Bagi memastikan tujuan ini tercapai, dasar kualiti beserta dengan
objektifnya disemak semula dari semasa ke semasa untuk
penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh dengan keperluan
organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan tahap kepuasan
pelanggan. Dasar kualiti ini disebar luas kepada seluruh anggota melalui
SK SULTAN ABDUL AZIZ, TELUK INTAN PERAK melalui media cetak,
taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.

vi | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

OBJEKTIF KUALITI

1. Meningkatkan prestasi akademik sebanyak 5 peratus berdasarkan
kepada pencapaian tahun semasa atau mencapai minima 65
peratus lulus keseluruhan.

2. Memastikan 100 peratus aduan pelanggan yang diterima diambil
tindakan supaya pengurusan sekolah berjalan lancar.

3. Melaksanakan pengurusan kewangan yang efisyen tanpa teguran
audit.

POLISI KESELAMATAN, KESIHATAN & PERSEKITARAN
SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Teluk Intan Perak
bertanggungjawab dan komited untuk memastikan warga sekolah,
pelanggan dan pelawat berada dalam persekitaran yang selamat dan
kondusif. Kami akan mematuhi segala undang-undang, peraturan dan
perkeliling berkenaan keselamatan, kesihatan dan persekitaran untuk
mencegah kecederaan dan musibah di dalam sekolah ini.

Adalah menjadi dasar kami untuk:

1. Menyediakan, mengekalkan dan memastikan persekitaran yang
selamat dan kondusif pada setiap masa.

2. Membangunkan dan menguatkuasa amalan budaya sekolah
selamat dan penyediaan latihan kepada warga sekolah di dalam
aspek keselamatan dan kesihatan .

3. Menyiasat semua kejadian yang berkaitan dengan keselamatan dan
kesihatan yang berlaku di sekolah ini.

4. Memastikan persekitaran SKSAA adalah selamat dan kondusif.
5. Memastikan semua warga sekolah ini bertanggungjawab dalam

menjayakan Ekosistem kondusif yang selamat dan sihat.

Semua warga sekolah SKSAA perlu memainkan peranan penting dan
komited dalam melaksanakan program keselamatan dan kesihatan demi
mencapai objektif di atas serta melaporkan sebarang kejadian yang
menjurus kepada kemalangan.

vii | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Aplikasi keselamatan dan kesihatan yang berkesan adalah perlindungan
kepada warga sekolah yang merupakan faktor utama yang menyumbang
kepada keseluruhan kejayaan warga sekolah ini.

Kami akan berunding, mendengar dan memberi maklum balas secara
terbuka kepada warga sekolah, pelanggan, pelawat, serta mana-mana
pihak yang berhubung dengan kami dalam mewujudkan persekitaran
keselamatan dan kesihatan.

PIAGAM PELANGGAN
SK SULTAN ABDUL AZIZ

Bahawasanya kami, warga SK SULTAN ABDUL AZIZ TELUK INTAN
PERAK dengan penuh iltizam akan menumpukan seluruh usaha dan
tenaga kami:

1. Melahirkan pelajar yang cemerlang, berdisiplin dan berakhlak mulia
2. Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didik sekolah
3. Menjalinkan hubungan yang baik antara guru, ibu bapa dan

masyarakat sekeliling
4. Melaksanakan tugas yang dipertanggungjawab dengan sebaik

mungkin
5. Mewujudkan kepimpinan dan perkhidmatan yang berteraskan

ketakwaan dan prinsip musyawarah
6. Melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang terkini untuk

anak didik berasaskan budaya ilmu dan kecemerlangan bagi
memenuhi hasrat anak didik, ibu bapa, masyarakat setempat dan
negara
7. Memastikan pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan dengan jujur
dan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
Wawasan Pendidikan serta Perak Excellent
8. Menyediakan bahan bantu mengajar yang terkini dan berkesanke arah
penguasaan kemahiran oleh anak didik bagi meningkatkan
kecemerlangan yang berterusan di sekolah ini.

viii | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

9. Memastikan semua anak didik sekolah ini dapat menguasai kemahiran
3M pada akhir tahun 6 dan berkemahiran 6 ciri utama murid selara
dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(PPPM) sebelum
melanjutkan pelajran ke sekolah menengah

10. Memastikan suasana pembelajaran di dalam bilik darjah sentiasa
dalam keadaan kondusif serta menarik minat anak didik untuk terus
belajar

11. Memastikan keadaan persekitaran sekolah sentiasa bersih, ceria dan
indah sepanjang masa supaya dapat memupuk semangat kekitaan
seluruh warga sekolah terhadap sekolah ini

12. Memberikan kerjasama yang jitu kepada Kementerian Pendidikan
Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah
serta agensi kerajaan dan swasta yang berurusan dengan sekolah ini

13. Memberikan perkhidmatan kaunter yang:
13.1 Menepati masa, cekap dan betul
13.2 Melayan pelanggan dengan mesra dan harmoni
13.3 Menjawab panggilan telefon dengan sopan tidak lewat deringan
sebanyak 3 kali.

RAJAH 1 : KITARAN P-D-C-A

ix | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SEJARAH SEKOLAH

Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua dan di masa-masa

awal sebelum perang, beberapa buah sekolah Inggeris telah wujud
di Bandar Teluk Anson (nama sebelum Teluk Intan). Wujudnya
sekolah Inggeris ini merupakan hasil daripada usaha penjajah yang
mendapat sokongan daripada orang tempatan. Dengan itu,
timbullah kesedaran dalam kalangan ibu bapa Melayu untuk
mewujudkan sebuah sekolah Inggeris di mana anak-anak mereka
pula dapat belajar dengan bebas, tanpa paksaan dalam
mempelajari mata pelajaran yang pada masa itu sedikit sebanyak
mempunyai pengaruh dan unsur-unsur agama Kristian.

Pada bulan Februari 1952, sebuah sekolah Inggeris kerajaan
telah ditubuhkan. Kelas ini dikenali sebagai Special Malay Class 1
(Kelas Khas Murid Melayu 1). Kelas ini mengandungi 33 orang
murid serta 2 orang guru. Semua mereka terdiri daripada murid
Melayu yang telah tamat darjah empat di sekolah Melayu. Kelas ini
ditempatkan di sebuah bangunan buruk yang telah di kosongkan
oleh anggota Sukarelawan Malaya (The Malayan Voluntary
Infantry) dan terletak di Jalan Kekabu berdekatan dengan rumah
kedai Pintu Sepuluh.

Sekolah ini dikenali dengan nama The Government English
School, Teluk Anson. Guru Besar pertama ialah Encik Chung Shin
Yee. Sebahagian daripada bangunan sekolah ini digunakan
sebagai asrama untuk murid Melayu yang bukan sahaja dari
sekolah ini tetapi juga untuk murid Melayu yang belajar di sekolah
Inggeris lain di sekitar Teluk Anson.

Pada tahun 1953 hingga 1954, jumlah kelas di sekolah ini
hanya empat buah sahaja. Pada tahun 1955, bilangan kelas telah
bertambah kepada 6 buah dan Guru Besarnya ialah Tuan Haji
Ismail bin Sutan. Beliau memainkan peranan yang sangat penting
dalam pembangunan sekolah ini.

x | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Pada tahun 1957, Jabatan Pelajaran Perak memperuntukkan
tapak sekolah kerajaan yang pertama di Daerah Hilir Perak.
Pembinaan sekolah yang dipohon oleh beliau telah bermula pada
bulan Disember 1958 dan pada bulan Januari 1959, Sebuah sekolah
yang dilengkapi dengan 21 buah kelas dan 2 buah makmal telah siap
dibina. Tuan Haji Ismail bin Sultan bersara pada bulan Oktober 1960
dan digantikan dengan Encik Tan Pee Teik yang sebelum ini
bertugas di Government English School, Tapah.

Di bawah Encik Tan Pee Teik, pada tahun 1961 kelas-kelas
Melayu Medium telah wujud sebagai satu corak persekolahan
Government English School (G.E.S), Teluk Intan. Beliau terpaksa
mentadbir 3 corak aliran dalam satu sekolah. Pertama, sekolah
rendah yang mempunyai 378 orang murid. Kedua, 6 kelas sekolah
menengah seramai 240 orang murid dan ketiga, 7 kelas Malay
Medium dengan murid seramai 248 orang. Beliau kemudian
ditukarkan ke G.E.S, Bagan Serai pada tahun 1962.

Pada tahun 1962, nama GES, Teluk Anson dengan rasminya
ditukar kepada nama baharu iaitu SRJK (1) Sultan Abdul Aziz dan
diasingkan menjadi 2 buah. Sekolah rendah diterajui oleh Encik Hari
Singh dan sekolah menengah pula diterajui oleh Encik Soh Kai
Choo. Peningkatan bilangan murid setiap tahun menyebabkan
sekolah tidak dapat menampung keperluan tersebut dan murid
sekolah ini terpaksa menumpang di SRJK(C) Chong Min untuk
belajar sehingga tahun 1970.

Dua buah bangunan dua tingkat siap dibina di kawasan
perumahan Taman Seri Setia pada tahun 1970. SRK Sultan Abdul
Aziz telah berpindah ke sekolah baharu dengan murid seramai 1354.
Tempat Encik Hari Singh diganti oleh Encik A. Shivram Sharma yang
kemudian bersara pada Mei 1979. Tempat beliau digantikan oleh
Encik Ismail bin Haji Yusuf, PJK dan beliau bersara pada bulan April
1987.

Tempat beliau pula telah digantikan oleh Encik Shith bin Hijjaz,
AMP, PPT. Di bawah pentadbiran beliau, kejayaan demi kejayaan
telah dicapai oleh sekolah ini dalam semua bidang. Perkembangan
dari segi infrastruktur juga begitu pesat dengan adanya beberapa
buah bangunan seperti asrama desa, bangunan tambahan, surau,
rumah persatuan, pavilion sukan, bilik sukan dan pusat sumber yang
lebih selesa.

xi | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Beliau kemudian bertukar ke Pejabat Pendidikan Daerah
sebagai Penyelia Pendidikan Daerah (Menengah) pada tahun
1991 dan tempat beliau diganti oleh Tuan Haji Abdul Rashid
bin Wook Ghazali. Pada tahun 1992, tempat beliau diganti oleh
Encik Shafie Bin Abdullah.

Sepanjang 6 tahun berada di sini, beliau telah menaikkan
nama sekolah dan juga kokurikulum hingga ke peringkat
kebangsaan. Pada tahun 1997, murid yang mewakili
pertandingan bercerita Agama Islam telah menjadi naib johan
di peringkat kebangsaan. Dalam bidang olahraga, beberapa
orang murid mendapat pingat emas dalam MSSM dan pasukan
bola sepak menjadi johan negeri selama 7 tahun berturut-turut.

Beliau juga telah berjaya memohon dua buah bangunan
baharu iaitu asrama desa dan blok bangunan kelas. Selain itu,
beliau dapat menaik taraf lantai kantin, pejabat dan bilik guru.
Pada tahun 1998, beliau telah bertukar ke SK Sultan Idris II,
Teluk Intan dan tempat beliau diambil alih oleh Encik Saad Bin
Samsuddin, PPN dari SK Selabak.

Pada tahun 1998 Tn. Hj. Saad bin Samsuddin bersara
dan digantikan oleh Pn. Hjh. Rohana binti Sukor dari SK
Convent Teluk Intan yang merupakan Guru Besar wanita yang
pertama bagi SK Sultan Abdul Aziz. Sekolah ini mempunyai 3
buah bilik darjah pra sekolah termasuk perluasaan 2011.

Pada tahun 2010, Pn. Hjh Rohana bersara dan
digantikan oleh Encik Mohammad Nordin bin Mohammad
Amin, PPN dari SK St. Anthony Teluk Intan hingga 25.05.2015.
Pada tahun 2015 SK Sultan Abdul Aziz telah menjalankan satu
sesi sebelah pagi kerana murid telah berkurangan. Bilangan
murid seramai 570 orang ketika itu. Kemudian tempat beliau
telah diganti oleh Encik Jamaluddin bin Mustafa dari Unit
Kualiti Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak mulai 01.07.2015
sehingga sekarang.

xii | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

LOGO SEKOLAH

Logo sekolah berbentuk perisai (shield) dan di dalamnya terdapat
sebuah buku (kitab) berserta kalam (quill pen). Di atas buku terdapat
tangan yang sedang memegang obor.

Buku (kitab) melambangkan ilmu yang perlu dituntut oleh semua
murid. Hanya dengan ilmu murid-murid akan menjadi insan yang berguna
dan berjaya di dalam hidup mereka. Buku dan kalam (quill pen)
merupakan pendidikan asas membaca, menulis dan mengira yang perlu
dikuasai semasa berada di SK Sultan Abdul Aziz.

Ilmu yang diperolehi digunakan oleh murid sebagai penyuluh dan
panduan hidup pada masa hadapan. Hal ini dilambangkan oleh tangan
yang memegang obor. Cahaya obor adalah cahaya ilmu dan cahaya iman
yang akan memandu murid menjadi insan kamil yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani sesuai dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

Warna kuning di bahagian atas perisai (shield) melambangkan
warna di raja di mana sekolah di bawah nama sultan dan menjadi naungan
negeri Perak dalam institusi beraja.

Warna merah di bahagian bawah melambangkan keberanian,
gagah perkasa, ketekunan dan semangat untuk mencapai kecemerlangan
yang sentiasa bersemarak dalam hati dan jiwa murid-murid dalam
menimba ilmu.

Warna putih melambangkan kesucian hati yang tulus ikhlas
menerima ilmu pengetahuan dan dicorakkan mengikut acuan yang
ditentukan.

Nama sekolah yang terdapat di atas dengan warna kuning akan
sentiasa menjadi kebanggaan murid-murid dan sentiasa disemat di
sanubari di mana murid-murid menuntut ilmu. Sesuai dengan nama SK
Sultan Abdul Aziz, ianya menjadi sebuah sekolah yang disegani.

Motto Logo ‘Pengetahuan Suluh Budiman’ menggabungkan
keseluruhan yang tertera di atas dalam membentuk murid-murid yang
budiman, menghargai jasa, berbudi bahasa, mempunyai semangat
patriotik dan cintakan negara, agama dan bangsa.

xiii | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

LAGU SEKOLAH KEBANGSAAN
SULTAN ABDUL AZIZ

SK Sultan Abdul Aziz
Berdiri megah untuk kita
Bersama-sama kita membina
Agar namanya indah sentiasa

SK Sultan Abdul Aziz
Mendorong arah kejayaan

Kepada kita ia berikan
Cahaya yang kita inginkan

Marilah bersama
Kita doakan usia
Agar ia sentiasa
Memberi baktinya

SK Sultan Abdul Aziz
Jasamu tetap dikenang
Yang melahirkan generasi jaya
Pemimpin masyarakat yang mulia

xiv | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
PENGENALAN TS25

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25)
merupakan sebahagian usaha Kementerian
Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan
kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan
pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam
pembelajaran dan pengajaran (Pdp) selari dengan hasrat yang
terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013- 2025.
TS25 adalah satu usaha kearah melahirkan modal insan unggul melalui :

OBJEKTIF TS25

xv | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
MATLAMAT TS25

❑ GURU SEBAGAI : PGB SEBAGAI :
▪ PERANCANG ▪ PENERAJU
▪ PENGAWAL ▪ PEMBIMBING
▪ PEMBIMBING ▪ PENDORONG
▪ PENDORONG ▪ PENGURUS
▪ PENILAI
❑ MURID SEBAGAI ORGANISASI
▪ PENGURUS
PEMBELAJAR
AKTIF INSTRUKSIONAL

xvi | Maklumat Am ▪ AKTIFKAN SARANA SEKOLAH
DAN SARANA IBU BAPA
PIBG, Kumpula Sokongan Ibu
bapa (KSIB), Biro Maklumat

▪ SOKONGAN MORAL,
KEWANGAN, KEPAKARAN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

LANTIKAN TUGAS DAN TANGUNGJAWAB

KEMETERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL AZIZ

36000 TELUK INTAN

PERAK DARUL RIDZUAN Tel: 05 – 622 1972

KOD SEKOLAH: ABB 5075 Fax: 05 – 623 5569

[email protected]

“ANJAKAN PARADIGMA DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN”

Rujukan Kami: ABB5075/06/07/02( )
Tarikh: 02 Januari 2020

Guru & Staf Sokongan
SK Sultan Abdul Aziz
36000 Teluk Intan

Tuan,

LANTIKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA MERUJUK TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ TELUK INTAN

Dengan hormatnya, perkara di atas dirujuk untuk perhatian dan tindakan tuan.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah melantik tuan sebagai jawatankuasa dengan
merujuk Takwim 2020 SK Sultan Abdul Aziz Teluk Intan berkuatkuasa pada 02 Januari 2020

3. Dengan lantikan ini, saya amat yakin dan percaya tuan akan menjalankan tugas yang
diamanahkan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab yang tinggi bagi merealisasikan sekolah
berada di puncak kecemerlangan.

Kerjasama daripada tuan sangat-sangat diharapkan dan diucapkan terima kasih.

Sekian. Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(JAMALUDDIN BIN MUSTAFA)
Guru Besar
SK Sultan Abdul Aziz
36000 Teluk Intan

xvii | Maklumat Am

ASRAMA
PUTERI

PADANG

ASRAMA TANDA
PUTERA MURID

PAVILION

DEWAN B. J-QAF / B. MUZIK / STOR PJ/ TANDAS
MAKAN B. PEMULIHAN / KLINIK GIGI BILIK RBT MURID (P)

TEMPAT LETAK BASIKAL

PELAN
BANGUNAN

xviii | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TANDASPRA PRA SEKOLAH DEWAN KONFERENSI
3 1&2 BESTARI

BLOK MAKMAL BESTARI
CEMPAKA
DATARAN
DEWAN SIBER
BESTARI

AS SURAU BLOK BAKAWALI ARAS ATAS
(L) AL-AZIZ BLOK BAKAWALI ARAS BAWAH

BLOK ANGGERIK ARAS ATAS

BLOK ANGGERIK ARAS BAWAH DATARAN
BESTARI

KITAR KAFETERIA
SEMULA

TEMPAT LETAK
KERETA

PELAN KEDUDUKAN KELAS T

PRA PR
BESTARI 3 BEST

BILIK 1 AL
MUZIK

BILIK 5 GAMMA BILIK BILIK BILIK 5 BETA
PEMULIHAN MORAL BBM DISIPLIN &
SAHSIAH

BILIK RBT 2 BETA 2 ALFA KEDAI BUKU BI

BILIK BC 4 GAMMA 4 BETA 4A
3 ALFA 2G
BILIK 3 GAMMA 3 BETA
SPBT

xix | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TAHUN 2020

RA PRA BLOK MAKMAL
TARI 2 BESTARI 1 DAHLIA KOMPUTER

LFA 1 GAMMA 1 BETA BLOK
CEMPAKA

DEWAN BESTARI

A 5 ALFA 6 GAMMA 6 ALFA 6 BETA

ILIK GURU BILIK MAKMAL BILIK BLOK
EXCELLENT SAINS UBK BAKAWALI

BESTARI

ALFA PUSAT PUSAT BILIK BLOK
GAMMA SUMBER ANGGERIK
AKSES ABAD 21
BILIK
DOKTOR TANDAS PEJABAT

MUDA

ASRAMA KAWASAN ZON
PUTERI KESELAMATAN

MURID TANDAS
MURID (L
PAVILION
ASRAMA
PUTERA

DEWAN B. J-QAF / B. MUZIK / STOR PJ/ TANDAS
MAKAN B. PEMULIHAN / KLINIK GIGI BILIK RBT MURID (P)

PELAN PERGERAKAN MURID KE ZON
KESELAMATAN MENCEGAH
KEBAKARAN DI SEKOLAH

xx | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PRA PRA SEKOLAH BILIK KONFERENSI BESTARI
3 1&2 MAKMAL KOMPUTER

TANDAS BLOK
CEMPAKA

DEWAN DATARAN SIBER
BESTARI

S SURAU BLOK BAKAWALI ARAS ATAS
L) AL-AZIZIAH BLOK BAKAWALI ARAS BAWAH

BLOK ANGGERIK ARAS ATAS DATARAN
BLOK ANGGERIK ARAS BAWAH BESTARI

TEMPAT LETAK BASIKAL TEMPAT LETAK
KERETA
KITAR
SEMULA

KAFETERIA

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

HARI KELEPASAN AM 2020

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI TARIKH HARI

TAHUN BARU 2019 01.01.2020 RABU
HARI THAIPUSAM 08.02.2020 SABTU
HARI NUZUL AL-QURAN 10.05.2020 AHAD

HARI KEPUTERAAN DYMM PADUKA SERI SULTAN 06.11.2020 JUMAAT
PERAK DARUL RIDZUAN

HARI-HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN TARIKH HARI

TAHUN BAHARU CINA 25.01.2020 SABTU
26.01.2020 AHAD
HARI PEKERJA 01.05.2020 JUMAAT
HARI WESAK 07.05.2020 KHAMIS
HARI RAYA PUASA (*) 24.05.2020 AHAD
25.05.2020 ISNIN
HARI RAYA QURBAN (*) 31.07.2020 JUMAAT
HARI KEBANGSAAN 31.08.2020 ISNIN
HARI KEPUTERAAN SPB YDP AGONG 06.06.2020 SABTU
AWAL MUHARRAM
HARI MALAYSIA 20.08.2020 KHAMIS
HARI DEEPAVALI
MAULIDUR RASUL 16.09.2020 RABU
HARI KRISMAS
* Tertakluk pada perubahan 14.11.2020 SABTU
29.10.2020 KHAMIS
25.12.2020 JUMAAT

xxi | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

xxii | Maklumat Am

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

xxiii | Maklumat Am

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA ORGANISASI PENTADBIR SK SULTAN ABDUL AZIZ

JALAN PADANG TEMBAK, TELUK INtan

Jamaluddin bin Mustafa
Guru Besar

Fatizah bt Shapie M Najib b. Hisham Norsiawati bt Abd Rahman
PK Pentadbiran PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum

Rohana bt Ramli Hjh. Noor Radziah bt Zainurshima bt Zainul
Setiausaha Awang Kechik Mukhtar
Setiausaha
Setiausaha

Hjh Nor Faeizah bt Mohammad
Khairuddin
KPT N22

1|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA ORGANISASI SK SULTAN ABDUL AZIZ
JALAN PADANG TEMBAK, 36000 TELUK INTAN

GURU BESAR PIBG

PEN. KANAN PEN. KANAN PEN. KANAN STAF
PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM SOKONGAN

PENGURUSAN PENDAFTARAN/ SETIAUSAHA KETUA
PANITIA PERTUKARAN KOKURIKULUM PEMBANTU
TADBIR N22
B. MELAYU MURID SETIAUSAHA
B. INGGERIS SUKAN (HAKIKI)
MATEMATIK DISIPLIN
PENYELARAS PEMBANTU
SAINS BIMBINGAN & UNIT TADBIR N19
B. ARAB KAUNSELING
B. TAMIL BERUNIFORM PENYELIA
B. CINA PENGAWAS ASRAMA
PEND. ISLAM PENYELARAS N22 (KUP)
SEJARAH 3K PERSATUAN &
PPM ASRAMA &
RBT KEBAJIKAN & KELAB PRASEKOLAH
TMK KWAMP
P. SENI VISUAL PENYELARAS N19
PEND. MORAL PENDIDIKAN SUKAN DAN
PEND MUZIK ANTI DADAH PERMAINAN & JURUTEKNIK
PJPK KOMPUTER
PEMULIHAN KAFERIAT 1M1S
FT19
PENGURUSAN SPBT PENYELARAS
KELAS PAJSK PEMBANTU
RMT / PROG. OPERASI N11
TAHUN 1-6 SUSU SEKOLAH
& PRASEKOLAH / PROG. VITAMIN PEMANDU
H11
PEPERIKSAAN SEKOLAH
AWAM & ASRAMA
DALAMAN
DAKWAH
PUSAT
SUMBER / BBM

JADUAL WAKTU

TAKWIM

MAKMAL

\LK[OPMPUTER /

PUSAT AKSES

PBD

2|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SENARAI NAMA GURU TAHUN 2020

BIL NAMA GURU NO. KP OPSYEN JAWATAN NO. TEL
660101365003 PENGURUSAN 019-5702004
1 JAMALUDDIN B MUSTAFA 690604085844 PENDIDIKAN PPP DG44 013-4654685
(GURU BESAR) 710826086581 (KUP) 014-9267209
750701065062 PSR/PM PPP DG42 019-5224238
2 FATIZAH BT SHAPIE 790703085936 PAI (KUP) 012-4637359
(PK. PENTADBIRAN) 830602085981 PPP DG34 013-8208539
730806085475 KH/BM (KUP) 019-4550249
3 M NAJIB BIN HISHAM 780216036054 PSV / PM PPP DG44 019-6481565
(PK. HAL EHWAL MURID) 710815086236 (KUP) 019-4735224
880121065029 PSV PPP DG44 019-6349352
4 NORSIAWATI BT ABD RAHMAN (KUP)
(PK. KOKURIKULUM) PAI PPP DG44
MT KUP
5 ADABIYATULL HILALIYAH BT PM PPP DG42
OTHMAN PJ/BM (KUP)
PPP DG44
6 ASRUL SANI B ANUAR (KUP)
PPP DG42
7 BURHAN B ISMAIL (KUP)

8 FADZILAH BT MUSTAPHA PPP DG41

9 FADZILAH BT ZAKARIA

10 FAIZAL B MOHAMAD KAMAL

11 FARIDAH BT HJ. OTHMAN 720902086196 MU PPP DG38 018-3752933
PSR/PM (KUP) 012-5528590
12 HAIDIR B SAADUDDIN 700216085451 PPP DG42 012-8962403
PRA (KUP) 019-9110585
13 HAFIZAH BT HAMZAH 801202135548 PAI PPP DG44 012-4696972
881222065014 MZ / BT (KUP)
14 HATIM FATHONAH BT MOHD 640430085944 PI 012-4665120
KAMAL UBK PPP DG41 012-4633594
PAI 012-6712850
15 KALIAMAL A/P LETCHUMANAN PI PPP DG44 017-5745214
MT KUP 012-6629224
16 KONG WOAN LEE 620818065124 BA PPP DG44 017-3030417
PM (KUP) 010-8043019
17 LIZAWATI BT ADNAN 840630085806 PJ/PK PPP DG44 017-5094685
(KUP)
18 MOHD BAKHTIAR B YACOB 760914085365 PPP DG44
840318085457 (KUP)
19 MOHD HUSNAN B 790410015977
MUHAMMAD HASSAN 841013105992 PPP DG41
640403086386
20 MUHAMMAD FAISAL B OMAR PPP DG44
(KUP)
21 NOOR AINI BT ABDULLAH PPP DG44
HALIM (KUP)
PPP DG34
22 NOR AZIAN BT ABDUL RASHID (KUP)

23 NOOR KHAIRUNNISA BT RAZALI 870128085170 PPP DG44

3|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

24 NOOR KHUZAIMAH BT KHALID 800709085474 PI PPP DG44 013-4436910
661210065362 PM (KUP)
25 NOOR RADZIAH BT AWANG 710404086370 SN/ MT PPP DG38 019-5133654
KECHIK 880403086450 BA (KUP) 019-4641916
840412086034 PAI PPP DG44 019-3689902
26 NUR IZATI BT MEOR AHMED 791101085490 PAI (KUP)
MT/SN
27 NUR FARHANA BT BA PPP DG41
BAHARUDDIN PAI
SN/PI
28 RASHIDAH BT ZAINAL PM PPP DG44 012-5664971
KASIM KT/PM
PAI
29 ROHANA BT RAMLI BC/MT PPP DG44 012-3786420
MT/KH/PI (KUP)
30 ROHANI BT MOHAMED JAIS 720426086610 PI PPP DG44 019-5292391
PM / SN (KUP) 013-8465424
31 ROHILAH BT HAMZAH 860128265084 SN/KH
PRA PPP DG41
PAI
32 SALMAH BT DISA 710424086140 PM PPP DG44 016-2698551
841225045274 UBK (KUP) 012-2698551
33 SITI NOR’AIN BT MOHD 640831086120 PM PPP DG44 013-5906458
HASHIM PSV/MU (KUP)
PPP DG44
34 SITI ASIAH BT TARMIZI (KUP)

35 SURIYATINA BT ABDULLAH 840525085054 PPP DG44 017-4810967

36 SUZANA BT HASHIM 670425086210 PPP DG44 016-4446704
(KUP) 017-5763963
37 TAN SHU HWA 690822085770 PPP DG34 012-5052935
(KUP) 017-3246930
38 TEH LI YEUN 800531085898 PPP DG44 019-4746557
(KUP) 019-3191464
39 VASANTHI A/P MURUGAN 630119086128 PPP DG44 012-5776087
(KUP)
40 WAN ZALILA BT WAN HUSAIN 640414086226 PPP DG38
820914145921 (KUP)
41 ZAFARUL ISLAM B MOHAMED 840223025152 PPP DG 32
IDRIS 790215085747 (KUP)
611211086194
42 ZAHIZAN BT ABD KHALID PPP DG41

43 ZAINURSHIMA BT ZAINUL PPP DG44 019-5737915
MUKHTAR (KUP) 012-5740891
PPP DG38 019-9314056
44 ZAITON BT SHAMSURI (KUP) 019-4154645
PPP DG44 012-5229976
45 ZAWIAH BT SAARI 790317035818 (KUP)
PPP DG38
46 ZAUWIFAH BT MD SUKOR 610324086444 (KUP)
PPP DG34
47 ZURAINI BT MAZANI 700802085104 (KUP)

4|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SENARAI NAMA STAF SOKONGAN

BIL NAMA NO. KP JAWATAN NO. TEL

1 NOR FAEIZAH BT MOHAMMAD 710108086296 KPT N22 012-5437348
KHAIRUDDIN
660922086132 PT N19 019-4041089
2 SITI BAHARIAH BT ARBAIN 850310145063 PENYE. ASRAMA 013-5343183
840912086890 PPM N19 (ASR) 012-5872430
3 ZAINAL B TARMIZI 790408086290 PPM N19 (ASR) 013-7486416
741003086128 PPM N19 (PRA) 019-5741297
4 SITI ASRITA BT JAMHARI 800211085100 PPM N19 (PRA) 012-4497555
830911105608 PPM N19 (PRA) 018-3978334
5 ANIAH BT HASSAN 810909085881 FT19 (JT KOMP) 017-8020136
740506086360 PO N11 012-5786341
6 AFFIDAH BT ABDUL SAMAD

7 SITI HAJAR BT TASLIM

8 SITI BAIZURA BT HUSIN

9 SAIFUL NIZAM B ABU BAKAR

10 NOR HAYATI BT TAJUDDIN

Guru ANALISIS GURU Jumlah
Luar Norma LP 13
Dalam Norma 3 10 34
7 27 47
Jumlah 10 37

ANALISIS GURU MENGIKUT OPSYEN

BIL OPSYEN JUMLAH

1 BAHASA MELAYU 6

2 BAHASA INGGERIS 5

3 MATEMATIK 5

4 SAINS 1

5 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 8

6 PENDIDIKAN SENI VISUAL 2

7 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 2

8 PENDIDIKAN MUZIK 1

9 BAHASA ARAB 3

10 BAHASA TAMIL 1

11 BAHASA CINA 1

12 SEJARAH 0

13 PENDIDIKAN MORAL 0

14 REKA BENTUK TEKNOLOGI 0

15 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 0

16 UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING 2

17 PRA SEKOLAH 3

18 GURU MEDIA 1

19 GURU BESTARI 1

20 GURU PEMULIHAN 1

JUMLAH 42

5|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI
(PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2020)

1. PENTADBIRAN SEKOLAH

Guru Besar : Jamaluddin b Mustafa
Penolong Kanan Pentadbiran : Fatizah bt Shapie
Penolong Kanan HEM : M Najib b Hisham
Penolong Kanan Kokurikulum : Norsiawati bt Abd Rahman

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT DAN PERJUMPAAN G4 X X X X X X X X X X X X

2. MENYEDIAKAN BUKU LAPORAN XX XX X XX XXX XX
MESYUARAT / MINIT CURAI

3. MENYEDIAKAN PERANCANGAN X
STRATEGIK SEKOLAH

4. MENYEDIAKAN LAPORAN WAYS XX XX X XX XXX XX

5. MENJALANKAN PENCERAPAN X X

6. MENGADAKAN MORNING PRAYER X X X X X X X X X X X

MENGADAKAN MESYUARAT X XX X X
7. PENGURUSAN, KURIKULUM, HEM

& KO KURIKULUM

2. JAWATANKUASA TS25

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Penyelaras : M Najib b Hisham (PK HEM)
Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Zafarul Islam b Mohamed Idris

: Hatim Fathonah bt Mohd Kamal

: Rohani bt Mohamed Jais (Bilik Abad ke 21)

: Tan Shu Hwa (Bilik Abad ke 21)

: Semua Penyelaras unit dan Ketua Panitia

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X XX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN XX XX
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

3. MENYEBAR LUAS MAKLUMAT XX XX X XX XXX XX

5. MENYEDIAKAN LAPORAN DAN XX XX X XX XXX XX
DOKUMENTASI

6|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

3. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Zahizan bt Abd Khalid
Pen. Setiausaha : Fadzilah bt Zakaria
AJK : Semua guru

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X XX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN XX XX
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

3. MENYEBAR LUAS MAKLUMAT XX XX X XX XXX XX

5. MENYEDIAKAN LAPORAN DAN XX XX X XX XXX XX
DOKUMENTASI

4. JAWATANKUASA PENTADBIRAN PEJABAT / STAF SOKONGAN /
PEMBERSIHAN DAN KESELAMATAN

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Ketua Pembantu Tadbir: Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairuddin

(Setiausaha Pej. Sekolah)

Pembantu Tadbir : Siti Bahariah bt Arbain (Pen. Setiausaha)

Penyelia Asrama : Zainal bin Tarmizi (Setiausaha Pej. Asrama)

Pembantu Pengurusan : Siti Asrita bt Jamhari (Asrama )

Murid : Aniah bt Hassan (Asrama)

: Affidah bt Abdul Samad (Pra Sekolah)

: Siti Hajar bt Taslim (Pra Sekolah)

: Siti Baizura bt Husin (Pra Sekolah)

Juruteknik Komputer : Saiful Nizam b Abu Bakar

Pembantu Operasi : Nor Hayati bt Tajuddin

Pembersihan : Choladorey a/l Thoppiah

Keselamatan : Mohd Faizal b Shahrol Hafani

7|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F MAM J J O S O N D%
XXXX
1. MESYUARAT JAWATANKUASA XX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN XX XX X XX XXX XX
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
XX XX X XX XXX XX
MENGEMASKINI FAIL

3. PERKELILING MENGIKUT BIDANG

MASING-MASING

MENJALANKAN TUGAS MENGIKUT

4. BIDANG MASING-MASING DAN
MENGIKUT MASA YANG

DITETAPKAN

5. JAWATANKUASA KEWANGAN, STOK SEKOLAH DAN AUDIT
DALAMAN

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Jawatankuasa
: Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairuddin(Ketua PT)

: Asrul Sani b Anuar (SPBT)

: Zafarul Islam b Mohamed Idris (Guru Bestari)

: Lizawati bt Adnan (Guru Bimbingan & Kaunseling)

: Suriyatina bt Abdullah (Penyelaras Pusat Sumber)

: Saiful Nizam b Abu Bakar(Mak. Komputer & B. Akses)

: Ketua Panitia Mata Pelajaran.

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F MAM J J O S O N D%
XXX
1. MESYUARAT JAWATANKUASA
XX
2. MENGEMASKINI FAIL DAN
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN XX XX X XX XXX XX
XX XX X XX XXX XX
3. MENYEDIAKAN NOTA MINTA

4. MENGEMASKINI BUKU STOK

8|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

6. JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
AJK : M Najib b Hisham (PK HEM)

: Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairuddin (Urusetia)

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA XX X

2. MENGEMASKINI FAIL DAN XX X
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

3. MENDAFTAR JK DAN PEGAWAI X
PENILAI

4. MEMBUAT TAKLIMAT KEPADA GURU X

5. MENGEDAR BORANG X X
KEBERHASILAN KEPADA GURU

6. MEMBUAT PENILAIAN MENGIKUT X X
MASA YANG DITETAPKAN

7. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET (HARTA MODAL,
INVENTORI DAN PENYELENGGARAAN)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Lembaga Pemeriksa : Nur Izati b Meor Ahmed (DG44)
Pelupusan Aset
Pegawai Pemeriksa Harta : Kong Woan Lee (DGA44)
Modal Dan Inventori
AJK : Faizal b Mohamad Kamal (DG41)

: Nor Azian bt Abdul Rashid (DG34)

: Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairuddin

(Ketua Pem Tadbir)

: Saiful Nizam b Abu Bakar

(Kad Harta Modal Dan Inventori)

Alatan/ Bahan Bantu Mengajar : Ketua Panitia Mata Pelajaran
Unit Bimbingan & Kaunseling : Lizawati bt Adnan
Pusat Sumber Sekolah : Suriyatina bt Abdullah
Makmal Komputer/Pusat Akses : Zafarul Islam b Mohamed Idris
Perabot / Bekalan Pusat : Muhammad Faisal b Omar
Pejabat sekolah : Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairuddin
Bilik SPBT : Asrul Sani b Anuar
Peralatan Kokurikulum : Zainurshima bt Zainul Mukhtar

9|Standard 2: Pengurusan Organisasi

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Pra Bestari 1 : Hafizah bt Hamzah
Pra Bestari 2 : Siti Asiah bt Tarmizi
Pra Bestari 3 : Zahizan bt Abd Khalid
Asrama : Zainal bin Tarmizi

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X

2. MENGEMASKINI FAIL DAN XX
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN XX XX X XX XXX XX

3. MENYEDIAKAN KAD HARTA XX
MODAL DAN INVENTORI

4. MEMBUAT PEMERIKSAAN HARTA
MODAL DAN INVENTORI

5. MEMBUAT PELUPUSAN ASET X X

8. JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA (PPPM) / PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)
/ DIALOG PRESTASI (DP)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Setiausaha 2
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Suriyatina bt Abdullah (PPPM)

: Adabiyatull Hilaliyah bt Othman (DTP/DP)

: Rohana bt Ramli

: Zawiah bt Saari

: Zainurshima bt Zainul Mukhtar

: Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairudddin

: PIBG

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X

2. MENGEMASKINI FAIL DAN X X X
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

3. MENJALANKAN PROGRAM YANG XX XX X XX XXX X
DIRANCANGKAN

4. MEMBUAT LAPORAN DAN XX XX X XX XXX X
DOKUMENTASI

10 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

9. JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Zawiah bt Saari (Guru Data)
Pen. Setiausaha : Zafarul Islam b Mohamed Idris (Guru Bestari)
AJK : Suriyatina bt Abdullah (Guru Media)
: Muhammad Faisal b Omar (SSDM)
: Rohilah bt Hamzah (LDP)
: Nor Azian bt Abdul Rashid (PET)
: Hafizah bt Hamzah (PRA SEK)
: Teh Li Yeun (SAPS)
: Nur Farhana bt Baharuddin (J-QAF)
: Fadzilah bt Mustafa (SPPBS/PBD)
: Zainurshima bt Zainul Mukhtar (PAJSK)
: Siti Bahariah bt Arbain (HRMIS)
: Noor Khairunnisa bt Razali (SEGAK)
: SU Sukan (i-KePS)
: Semua guru kelas (APDM)

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X X X

2. MENGEMASKINI FAIL DAN X X
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

MENGEMASKINI DATA YANG

3. DIPERLUKAN MENGIKUT TEMPOH X X X X X X X X X X X X
MASA YANG DITETAPKAN.

4. MERANCANG DAN MENJALANKAN XX XX X XX XXX XX
PROGRAM YANG D PERLU.

MENYEDIAKAN LAPORAN DAN

5. DOKUMENTASI SETIAP PROGRAM XX XX X XX XXX XX
YANG DIJALANKAN.

10. JAWATANKUASA GOOGLE CLASSROOM

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
(PK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK HEM)
(PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (Guru Bestari)
(Guru Data)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (Guru Media)
(SU MBMMBI)
Setiausaha : Zafarul Islam b Mohamed Idris

AJK : Zawiah bt Saari

: Suriyatina bt Abdullah

: Vasanthi a/p Murugan

: Semua Ketua Panitia

11 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F MAM J J O S O N D%

1. MESYUARAT JAWATANKUASA XX X

2. MENGEMASKINI FAIL DAN XX
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

MENGEMASKINI DATA YANG XX XX X XX XXX XX
3. DIPERLUKAN MENGIKUT TEMPOH

MASA YANG DITETAPKAN.

4. MERANCANG DAN MENJALANKAN XX XX X XX XXX XX
PROGRAM YANG D PERLU.

MENYEDIAKAN LAPORAN DAN XX XX X XX XXX XX
5. DOKUMENTASI SETIAP PROGRAM

YANG DIJALANKAN.

11. JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA PENGURUSAN & TAKWIM
SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Pen. Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Noor Khairunnisa bt Razali

: Noor Khuzaimah bt Khalid

: Setiausaha Kurikulum

: Setiausaha Hal Ehwal Murid

: Setiausaha Kokurikulum

: Setiausaha Asrama

: Setiausaha Unit Bimbingan & Kaunseling

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X
X XX
MERANCANG DAN MENYEDIAKAN
X
2. BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM X

SEKOLAH

3. MENYEMAK DAN MENCETAK

4. MENGEDAR KEPADA SEMUA GURU X
DAN STAF

12 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

12. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
GELOMBANG KE-2 (SKPMg2), SEKOLAH EXCELLENT
(SKK & SBT) DAN PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Setiausaha 2
Setiausaha 3 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
AJK
: Lizawati bt Adnan (SKPMg2)

: Rohana bt Ramli (P. Strategik)

: Haidir b Saaduddin (Sekolah Excellent)

: Hjh Noor Radziah bt Awang Kechik (SU HEM)

: Hatim Fathonah bt Mohd Kamal (SU Ts25)

: Zainurshima bt Zainul Mukhtar (SU Kokurikulum)

: Hafizah bt Hamzah (Prasekolah)

: Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairuddin

: Penyelia asrama

: PIBG

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X XX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN XX X XX
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

3. TAKLIMAT SKPM KEPADA GURU X

4. MEMBUAT PENETAPAN SKOR sKPMg2 XX

13. JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

(MMI)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Siti Bahariah bt Arbain (Keberadaan Guru)

Pen. Setiausaha : Noor Khuzaimah bt Khalid (Jadual Guru Ganti)

AJK : Semua guru

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MENCATAT KEBERADAAN GURU XX XX X XX XXX X
HARIAN

2. MEMBUAT ANALISIS KEBERADAAN X X X X X X X X X X X
GURU BULANAN

3. MENCATAT SEBAB KETIADAAN XX XX X XX XXX X
GURU DI SEKOLAH

4. PERMOHONAN CRK MESTI X X X X X X X X X X X X
DENGAN KEBENARAN GURU BESAR

13 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

4. PERMOHONAN CRK MESTI DIBUAT XX XX X XX XXX XX
2 HARI SEBELUM BERCUTI

SIJIL CUTI SAKIT MESTI

DISERAHKAN KEPADA PT SEBAIK

5. HADIR KE SEKOLAH. JIKA TIDAK XX XX X XX XXX XX

DIANGGAP MENGAMBIL CUTI

KECEMASAN (CRK)

THUMB PRINT DAN CATAT

6. KEHADIRAN DALAM BUKU YANG XX XX X XX XXX XX
DISEDIAKAN PADA MASA HADIR

DAN BALIK SENDIRI

KEBENARAN KELUAR SEMASA

WAKTU BERTUGAS ADALAH

7. DENGAN KEBENARAN PENTADBIR X X X X X X X X X X X X

DAN DICATAT DALAM BUKU

PERGERAKAN STAF

KETIDAKHADIRAN GURU & STAF

MESTI DIMAKLUMKAN KEPADA

8. GURU BESAR & PK1 SELEWATNYA X X X X X X X X X X X X

6.30 PG UNTUK MEMUDAHKAN

MEMBUAT RELIEF

14. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP),
DAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Setiausaha 2
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Rohilah bt Hamzah (LADAP)

: Rashidah bt Zainal Kasim (PLC)

: Lizawati bt Adnan (Jurulatih B&K)

: Adabiyatull Hilaliyah bt Othman (Jurulatih PPIM)

: Semua Ketua Panitia

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MERANCANG TAKWIM TAHUNAN XX

2. MENJALANKAN PROGRAM YANG XX XX X XX XXX XX
DIRANCANG

3. MEMBUAT LAPORAN DAN XX XX X XX XXX XX
DOKUMENTASI

4. KEY IN DATA XX XX X XX XXX XX

5. MENYEDIAKAN SIJIL KEHADIRAN X X X X X X X X X X X X

14 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

15. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEDAI BUKU

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Bendahari
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Mohd Baktiar b Yacob

: Burhan bin Ismail

: Siti Nor’ain bt Mohd Hashim

: Mohd Husnan b Muhammad Hasan

: Hjh Nor Faeizah bt Mohammad Khairuddin

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X

2. MENGEMASKINI BUKU AKAUN XX XX X XX XXX X
DAN FAIL

3. MENGURUSKAN JUAL BELI BUKU XX XX X XX XXX XX
DAN ALATULIS

4. MERANCANG DAN MENJALANKAN XX
PROGRAM KEDAI BUKU

5. MENYEDIAKAN LAPORAN DAN XX
DOKUMENTASI PROGRAM

16. JAWATANKUASA DOKUMENTASI & PROMOSI

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Suriyatina bt Abdullah (Guru Media)

AJK : Hafizah bt Hamzah (Fotografi)

: Rohani bt Mohamed Jais (Fotografi)

: Saiful Nizam b Abu Bakar

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MENGEMASKINI FAIL DAN X X
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

2. MENGUMPUL BAHAN & GAMBAR XX XX X XX XXX XX
SEMUA AKTIVITI SEKOLAH

MENYEDIAKAN LAPORAN

3. BERGAMBAR AKTIVITI SEKOLAH XX XX X XX XXX XX
BESERTA ALBUM (SOFTCOPY &

HARDCOPY)

4. BULETIN SEKOLAH XX

15 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

17. JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Hafizah bt Hamzah (Sukan)
Pen. Setiausaha 1 : Siti Asiah bt Tarmizi (Pendaftaran)
Pen. Setiausaha 2 : Zahizan bt Abd Khalid (Konvokesyen)
AJK : Pembantu Pengurusan Murid
: Guru-guru Tahun 1

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X

2. MENGEMASKINI FAIL DAN DOKUMEN X XX
YANG DIPERLUKAN

3. MEMBUAT TINDAKAN DAN XXXXXXXXXXX
MENGEMASKINI DATA PRA SEKOLAH

4. MENYEDIAKAN RANCANGAN X
PELAJARAN TAHUNAN

5. MERANCANG DAN MENJALANKAN XXXXXXXXXXX
AKTIVITI PRA SEKOLAH

6. MENYEDIAKAN DAN MENGEMASKINI XXXXXXXXXXXX
BUKU STOK

7. MENYEDIAKAN BUKU LOG PRA XXXXXXXXXXX
SEKOLAH DAN MENGEDARKAN

8. MENJALANKAN KECERIAAN PRA XXXXXXXXXXXX
SEKOLAH

18. JAWATANKUASA BILIK GERAKAN PIBG

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Haidir b Saaduddin
Pen. Setiausaha : Muhammad Faisal b Omar (Bendahari)
AJK : J/Kuasa PIBG

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MENGADAKAN MESYUARAT JK & XX X X
MESYUARAT AGONG PIBG XXX X X

2. MENGEMASKINI DAN
MELENGKAPKAN FAIL

3. MERANCANG & MENJALANKAN X XX X XX XXX XX
PROGRAM TAHUNAN XXX

4. KEBERSIHAN & KECERIAAN BILIK

16 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

19. PENYELARAS UNIT KHAS/BILIK-BILIK KHAS

BIL UNIT KHAS / BILIK-BILIK KHAS PENYELARAS

1 PUSAT SUMBER SEKOLAH SURIYATINA BT ABDULLAH

2 PENYELARAS GOOGLE CLASSROOM ZAFARUL ISLAM B MOHAMED IDRIS

3 PENYELARAS SKPMG2/JPMS LIZAWATI BT ADNAN

4 PENYELARAS TS25 ZAFARUL ISLAM B MOHAMED IDRIS

5 PENYELARAS LADAP ROHILAH BT HAMZAH

6 PENYELARAS PBS/PBD FADZILAH BT MUSTAFA

7 PENYELARAS I.THINK/KBAT/LALUAN MOHD HUSNAN B MUHAMMAD
HIP HASSAN

8 PENYELARAS PROGRAM PLC RASHIDAH BT ZAINAL KASIM

9 PENYELARAS JADUAL WAKTU NOOR KHUZAIMAH BT KHALID

10 PENYELARAS I’M FREE NUR IZATI BT MEOR AHMED

11 PENYELARAS LINUS KALIAMAL A/P LETCHUMANAN

12 PENYELARAS KEM BESTARI SOLAT ROHILAH BT HAMZAH

PENYELARAS KEM CELIK JAWI RASHIDAH BT ZAINAL KASIM

13 PENYELARAS PEPERIKSAAN DALAMAN TEH LI YUEN

14 PENYELARAS BILIK BOSS ASRUL SANI B ANUAR

15 PENYELARAS BENGKEL RBT FAIZAL B MOHAMAD KAMAL

16 PENYELARAS BILIK ABAD 21 TAHAP 2 ROHANI BT MOHAMED JAIS

PENYELARAS BILIK ABAD 21 TAHAP 1 TAN SHU HWA

17 PENYELARAS BILIK EXCELLENT HJH NOOR RADZIAH BT AWANG

KECHIK

18 PENYELARAS BILIK TAR (BBM) ADABIYATULL HILALIYAH BT

OTHMAN

19 PENYELARAS STOR SUKAN/PJ HJH NOOR KHAIRUNNISA BT RAZALI

20 PENYELARAS BILIK MUZIK ZURAINI BT MAZANI

21 PENYELARAS BILIK GURU PENGERUSI KELAB STAF

22 PENYELARAS SURAU SEKOLAH ROHANA BT RAMLI

23 PENYELARAS MAKMAL SAINS SITI NOR’AIN BT MOHD HASIHM

24 PENYELARAS MBMMBI/BILIK AKSES VASANTHI A/P MURUGAN

25 PENYELARAS BILIK J-QAF NUR FARHANA BT BAHARUDDIN

26 PENYELARAS DEWAN KONFERENSI ZAINURSHIMA BT ZAINUL
MUKHTAR

27 PENYELARAS DEWAN BESTARI HAIDIR B SAADUDDIN

28 PENYELARAS MAKMAL BESTARI ZAWIAH BT SAARI

29 PENYELARAS BILIK BHS CINA TAN SHU HWA

30 PENYELARAS BILIK BHS TAMIL/MORAL KALIAMAL A/P LETCHUMANAN

31 PENYELARAS KANTIN NOR AZIAN BT ABDUL RASHID

32 PENYELARAS PPDA FARIDAH BT HJ OTHMAN

33 PA SISTEM SAIFUL NIZAM B ABU BAKAR

34 SUDUT PIDATO FADZILAH BT ZAKARIA

17 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK PENYELARAS UNIT
KHAS / BILIK-BILIK KHAS

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MENYEDIAKAN CARTA ORGANISASI X

2. MENYEDIAKAN BUKU LOG DAN X
PENGGUNAAN DIREKODKAN

3. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN BILIK X X X X X X X X X X X X

4. MEMASTIKAN LCD DAN PA SISTEM XX X X X X X X X X X X
DALAM KEADAAN BAIK

MERANCANG DAN MENJALANKAN

5. PROGRAM/SEDIAKAN LAPORAN & XX X X X X X X X X X X

DOKUMENTASI (YANG BERKAITAN)

6. MENYEDIAKAN JADUAL X
PENGGUNAAN BILIK

7. MELABELKAN PERALATAN XX

8. MENYEDIAKAN DAN KEMASKINI XX X X X X
SUDUT KBAT/ ABAD KE 21

20. JAWATANKUASA SAMBUTAN/TUGAS-TUGAS KHAS

BIL SAMBUTAN / PERISTIWA SETIAUSAHA
1 SUKAN TAHUNAN PERDANA ASRUL SANI B ANUAR
FAIZAL B MOHAMAD KAMAL
2 SUKAN TAHUNAN PRASEKOLAH HAFIZAH BT HAMZAH
3 KHATAM AL-QURAN HJH. SUZANA BT HASHIM
4 SAMBUTAN HARI GURU KELAB GURU DAN STAF
5 JAMUAN HARI RAYA KELAB GURU DAN STAF
6 SAMBUTAN BULAN HAIDIR B SAADUDDIN

KEMERDEKAAN MOHD HUSNAN B MUHAMMAD HASAN
7 PERKHEMAHAN PERDANA ADABIYATULL HILALIYAH BT OTHMAN
8 AKTIVITI PASCA UPSR NOOR KHUZAIMAH BT KHALID
9 HARI USAHAWAN TAHUN 6 FADZILAH BT ZAKARIA
10 JAMUAN AKHIR TAHUN 6 ZAINURSHIMA BT ZAINUL MUKHTAR
11 MAJLIS APRESIASI GEMILANG ROHANI BT MOHAMED JAIS
12 HARI KANAK-KANAK LIZAWATI BT ADNAN
13 PELAPORAN PPSR LIZAWATI BT ADNAN
14 KEM KEPIMPINAN MUHAMMAD FAISAL B OMAR
15 HARI SUKAN NEGARA SITI NOR’AIN BIN MOHD HASHIM
16 ROMBONGAN SEKOLAH

18 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

21. SENARAI GURU KELAS 2020

BIL KELAS GURU KELAS PENOLONG

PENYELARAS PRA SEKOLAH : HAFIZAH BT HAMZAH

1 PRA Hafizah bt Hamzah Affidah bt Abdul Samad

BESTARI 1

2. PRA Siti Asiah bt Tarmizi Siti Hajar bt Taslim

BESTARI 2

3. PRA Zahizan bt Abd Khalid Siti Baizura bt Husin

BESTARI 3

PENYELARAS TAHUN 1 : ZURAINI BT MAZANI

4. 1 ALFA Zauwifah bt Md Sukor Burhan b Ismail

5. 1 BETA Hjh Noor Radziah bt Awang Zuraini bt Mazani
Zafarul Islam b Mohamed Idris
Kechik

6. 1 GAMMA Nur Izati bt Meor Ahmed

PENYELARAS TAHUN 2 : FARIDAH BT HJ OTHMAN

7. 2 ALFA Noor Aini bt Abdullah Halim Asrul Sani b Anuar

8. 2 BETA Kaliamal a/p Letchumanan Hj Bakhtiar b Mohd Yacob

9. 2 GAMMA Rashidah bt Zainal Kasim Faridah bt Hj Othman

PENYELARAS TAHUN 3 : ZAWIAH BT SAARI

10. 3 ALFA Nur Farhana bt Baharuddin Haidir b Saaduddin

11. 3 BETA Tan Shu Hwa Zawiah bt Saari

12. 3 GAMMA Hjh. Noor Khairunnisa bt Razali Nor Azian bt Abdul Rashid

PENYELARAS TAHUN 4 : WAN ZALILA BT WAN HUSSAIN

13. 4 ALFA Faizal b. Mohd Kamal Fadzilah bt Mustafa
14. 4 BETA
Hatim Fathonah bt Mohd Kamal Wan Zalila bt Wan Hussain

15. 4 GAMMA Rohilah bt Hamzah Zainurshima bt Zainul Mukhtar

PENYELARAS TAHUN 5 : SITI NOR’AIN BT MOHD HASHIM

16. 5 ALFA Salmah bt Disa Suriyatina bt Abdullah

17. 5 BETA Hjh Suzana bt Hashim Teh Li Yeun
18. 5 GAMMA Rohana bt Ramli Siti Nor’ain bt Mohd Hashim

PENYELARAS TAHUN 6 : FADZILAH BT ZAKARIA

19. 6 ALFA Muhammad Faisal b Omar Kong Woan Lee

20 6 BETA Rohani bt Mohamed Jais Adabiyatull Hilaliyah bt Othman

21. 6 GAMMA Vasanthi a/p Murugan Fadzilah bt Zakaria

19 | S t a n d a r d 2 : P e n g u r u s a n O r g a n i s a s i

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

STRUKTUR ORGANISASI KURIKULUM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, JALAN PADANG TEMBAK, 36000 TELUK INTAN

NAIB PENGERUSI PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
M Najib b Hisham Jamaluddin b Mustafa Norsiawati bt Abd Rahman
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Besar
PUSAT SUMBER SEKOLAH S/U PEP. AWAM
Suriyatina bt Abdullah TIMBALAN PENGERUSI Adabiyatull Hilaliyah bt Othman
Fatizah bt Shapie
PENYELARAS JADUAL WAKTU S/U PEP. DALAMAN
Noor Khuzaimah bt Khalid Penolong Kanan Pentadbiran Teh Li Yeun
PENYELARAS PLC
Rashidah bt Zainal Kasim SETIAUSAHA S/U PBS/PBD
PENYELARAS MBMMBI Rohana bt Ramli Fadzilah bt Mustafa
Vasanthi a/p Murugan
NAIB SETIAUSAHA BAHASA ARAB
PENYELARAS PEMULIHAN Noor Khuzaimah bt Khalid Noor Aini bt Abdullah Halim
Nor Azian bt Abdul Rashid
KETUA PANITIA hmadRadzuan
PENYELARAS BESTARI MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL
Zafarul Islam b Mohamed Idris Kaliamal a/p Letchumanan
BAHASA MALAYSIA
PENYELARAS LINUS Fadzilah bt Zakaria BAHASA CINA
Kaliamal a/p Letchumanan Tan Shu Hwa
PENYELARAS PRA SEKOLAH BAHASA INGGERIS
Kong Woan Lee PENDIDIKAN MUZIK
Hafizah bt Hamzah Zuraini bt Mazani
S/U LADAP MATEMATIK
Teh Li Yeun PENDIDIKAN MORAL
Rohilah bt Hamzah Faridah bt Hj Othman
SAINS
PENYELARAS KBAT & ABAD 21 Rohani bt Mohamed Jais
MohdPHENusYnEaLnARbiAnSMAuLIhRdAHNassan
Fadzilah bt Zakaria (T6) SEJARAH
Siti Nor ‘Ain bt Mohd Hashim (T5) Wan Zalila bt Wan Husain
Wan Zalila bt Wan Hussain (T4)
Zawiah bt Saari (T3) RBT
Faridah bt Hj Othman (T2) Faizal b Mohamad Kamal
Zuraini bt Mazani (T1)
PENDIDIKAN ISLAM
Hjh Suzana bt Hashim

PJPK
Hjh. Noor Khairunnisa bt Razali

PENDIDIKAN SENI VISUAL
Asrul Sani b Anuar

TMK
Zawiah bt Saari

20 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m


Click to View FlipBook Version