The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Наслов: 14 Дана
Година: III
Број: 51
датум издавања: 03-02-1976
издавач: ОК ССРН Параћина
ВД гл.одг. Саша Ђукић
друга одговорна лица: Народна библиотека "др Вићентије Ракић "
објекат у вези.
језик: Српски
врста извора: новине, листови, часописи
Садржај:

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Vićentije Rakić Biblioteka Paraćin, 2021-02-01 04:27:39

51 14 Дана

Наслов: 14 Дана
Година: III
Број: 51
датум издавања: 03-02-1976
издавач: ОК ССРН Параћина
ВД гл.одг. Саша Ђукић
друга одговорна лица: Народна библиотека "др Вићентије Ракић "
објекат у вези.
језик: Српски
врста извора: новине, листови, часописи
Садржај:

Keywords: 14 Дана

АКТУЕЛНО 1 r ГОДИНА Ш

НЕЗНАЊЕ ДАНА БРОЈ 51
ПАРАБИН
нлн 3. ФЕБРУАР 1976.
ИЗЛАЗИ СВАКОГ
БОЈАЗАН ДРУГОГ УТОРКА
ЦЕНА 1 ДИНАР
На састанку радне зајед-
нице једне градске основне л и с т СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ С А В Е 3 А Р А Д Н О Г Н А Р О Д А ОПШТИНЕ П А РА Б ИН
школе разматран је нацрт
Регионалног споразума о ДРУШТВЕНО-ПОАИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИ.ТЕ ДОСЛЕДНИЈА
стицању и расподели дохот- УСВОЈИАЕ ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ КАДРОВСКА
ка и личних. доходака, као ЗА 1976. ГОДИНУ ПОЛИТИКА
важном делу дневног реда
те вечери. Референт се свој- ЗШИИ СУ ГЕШНИ И СЈ10ИИ- Y понедељак 19. јануара у
ски трудио да објасни ос- сали Beha Савеза синдиката
новне поставке Споразума.
његове идејне и економске ЛЛИ И OCIBMH општине Параћин одржана је
аспектс који проистичу из седшша Председништва Mebv-
уставних и законских нор- општинског Већа Савеза син-
матива, ипак је дискусија
била усмерена према јед- диката региона на којој је до
ном практичном пнтању:
личним дохоцима. Већина Организације Савеза комуниста, синдЈгката и омладине, Слушаоци на семинару нето неколико значајних од-
дискутаната јс говорила о одржале су 28. јануара о. г. заједничку КонференциЈу на којој
оокументу као нечему што су раз.матрани и усвојеии планови производње за 1976. годину, лука.
изазива нејасноат и боја- Ранко Ннколић, председник
зан што ће он донети у као и критер^Јулш и мерила за утврђнвање и расподелу до-
пракси. Нејасно је било, хотка по основу минулог рада. Општинског синдикалног већа
малтене cee- и доходак и упознао је присутне са прив-
лични доходак, па чак и ОвоЈ Конференцијц прстходиле су: проширена седница редним развоје.м града Пара-
расподела онога што се та- Стручног саве-а и седнице Радничких сапета све четири орга-
ко зове. Многи су кроз oeaj ннзације удруженог рада на коЈима су такође, разматрани ћина, после чега је у цил>у во-
докуменат покушали да eu- плановн производње за 1976 г. Поред тога присутнима је до- ђења организоване кадровске
де ceoj „плави коверат",али политике на региону усвојена
не и оно што је у њему, стављен материјал који садржн основис планове за 1976. г., Одчука о формирању Коорди-
верујући да је то могуће а то је све уследило да се, после врло конкретне и отворене
видети већ те вечери. За дпкусије, планови јсдногласно усвоЈе. национог одбора за кадровска
већину је мноштво одреда- тгитања при конференцији
ба била читава шума и,
као да су се у тој шуми из- ССРН региона. На седници је
губили самоуправни прин- постигнут договор о организо-
ципи на којима се темељи — Главна опредељења за ма поменимо Закон о обезбе- ПОЧЕО СЕМИНАРЗА РУКОВОДСТВА вању саветовања на тему: Ос-
стицање доходака и личних 1976. годину, која произла/t ђењу плаћап>а из.међу ксрис-
доходака - и њихова распо- како из савезне тако и нз ре- ника друштвених средстава н ОРГАНИЗАЦИЈА СК тваривање ставова из Акцио-
дела. Документ је коначно
усвојен, али је остала не- публичких резолуцнјаi о еко- Закон о утврђивању укупног иог програма Већа Савеза син-
доумица, л<ли бојазан, шта
је то прихваћено, шта ће номској и 'социјалној полити- прихода на бази i аплаћене ре- диката Србије о здравствено.м
се пописати и када ће пра- оснгурању и здравственој за-
кса ноказати у чему је цп за ову годнну оу и да.ме ал;.зације. Y припремиi је и 0БРД30ВАЊЕ НЕОПХОДНО
creap? с.мањење инфлације и борба јшгз прописа који треба да штпти радника.
за стабилније пословање по- олакшају извоз и да отежају Разматрајући ттредчог о за-
Претпостављамо да је та-
ко, шги слично, било и у увоз којн нема своје покриће једнички.м критеријухш.ма и ме
другим школским колекти-
eu.ua, јер је у материјалу, v извозс. По;ед Toia, предви- рилима за утврђиван>е и рас-
кога припрема стручна слу-
жба Заједница основног об- ■ ђа <е м:њн пораст опште и Семинар се одржава по про- руженог рада вап привреде и поделу дохотка по основу ми-
разовања и васпитања, а <I заједничке потрошн>е v одно- граму који је утврђен од стрз руководства организација са нулог рада, чланови Председ-
који ће се разматрати на су на пораст националног до не Централиог комитета СКС села. Предавачи на семинару ништва ставили cv примедбе
Скупштини Заједнице, ре- ј хотка. Пораст личних дохода- а почео ie у петак, 23. јануа- су чламови општинског По.мг-
чено да одлуке овог Спора- ка мора да буде покривен ра, скупо.м колгутшста, руково- тичког актива и други друш- на материја.1 који је достављеч
зума „не обезбећују исти »g продуктивношћу рада, а ин- диоца партијских организаци- твено-политички радници из огтштипским снндикалнпм ве-
друштвено-економски поло- вестицона улагања моћи ће да ја из привредних предузећа. наше средггне. Теме, крје ће
жај просветних радника" с tl■ '■ .. ' се врши тек после обезбеђења Циљ се.минара је да се проду- бити обрађене, захватају сва ћима, јер ie он опењен као не-
обзиром да овај докуменат потребних трајних обртних бе и стекну нова знања о на- питања из области идејног и
потписују интересне зајед- ...S/SSS?® средстава уз претходно покри- чшгу рада и руковођења саос политичког рада. довољно јасан. Затражена је
нице, а не скупштине ontu- . ш ■Дракче Бурић вена средства неким од зако новним оргашгзацијама Савеза помоћ прнликом његовог ту.ма
тина, које и обезбећују фи- но.м предвпђених обезбеђења комунпста. Семипар треба да Псдатак ДД ће на семинару
нансирање основног обра- плаћања. отвори јавнм и садржајну ди- учествовати око 600 комуиис- чења како би могла да се ус-
зовања и васпитања. Изме- скусију о овигм пмтањима од та, указтје на значај овог об пешпо спровеле дискусија у
ћу осталог, запажена је и Кад знамо у какви.м ћемо интереса за успешније оствари лгпса образовања ко.муниста радним организацпјама.
одредба споразума која го- условима да послујемо, ондз вање идејне и акционе улоге ко.ји ће се осгварити у прак-
вори о „принципу солидар- и наше планске задатке треба пгчном ефекгу међу комунис- Разматр^мћн Информацију
ности" који ће, према ми- да прилагодимо тпм условима. партијске организације. Онтре тима у свпх осам организаци о предузетнм мерама у везп
шљењу просвеТних радни- ја Савеза ко.муниста. Почегак неактивиости чланова у Већу
ка, моћи теимго да се оства- — Главне карактеристике ба да укаже руководствима
ри, јер оне „богате ошити- Савеза синдиката Србије са на
не" пружају отпор бојећи шег региона заузет је став да
се преливања средстава у
корист ^сиромашних опи<- тбудуће тпеба разматрати ак-
тина". ттшност лелегата републпчких
одбора стрмковних синликата
И тако редом.
На једном од последњих предлога наших планова су: како треба да практично реа- дискусије је указао на широ- као и њиховг актпвност у оп-
скупова активиста Савеза штштским већп.ма. На крају је
синдиката, у прочитаној — да ће а;-ус--гО-л-Р-аТ-в.-Ин-?о-1-ам-н- Hк--Pа-*-о3-1-1-и3 мгзују све задатке који проис ки крут нитања које интересу
информацији, говори се о водње бити тичу из усвојених планова и је наше комунисте, почез од покрентта шптцијатива ла се
озбиљности доношења овак програма. спшпгх питања из марксистич на региону уместо лосадашње
вих докумената, али се и задњих месеци у 1975. години,
констатује да ово није на две формпра једна СИЗ за запо
време учињено. Зато су се
и јавили први неспоразуми, ред дал>ег раззввоодја самоуправ- да су планирани учинци на VУ тtoоkкvг тродневног рада се- ке лшературе па до практич- ш.лавање п лопесс Друштвени
углавном по питању које је договоз о једтшственим к-рите-
у овом моменту витално: iних односа, што је■/. трајног ка- нИвоу остварења у 1975. r. се.м минара биће обухваћена руко- них питања v рад/у партијских р, нју_м__и_м_аi приликом запошља-
о расподели и исплати ли- .------------- ;■ код оливото машина где су
чних доходака. планирани исти норматнви као вања. м. м.
Откуда толико непознава- рактера. Бс-рба за стабилиза- у 1975. г., водства из прггвредних орга- срганизација.
ње материјала, или бојаз-
ности? Ако одбаци.чо мо- цију пре свега односи се на с.ма низација, из оргашгзација уд- с. к.
гућност да многи не могу њсње непокривене потрошње
да прихвате све новине у
са.чоуправном регулисању и пропзводњу стратешких про- I
односа, остаје пита/ве за
дискусију и закључивање да извода тј. енергије, сировина, — да се предвиђа смањење „СУСРЕТИ СЕЛА 76”
радни људи у школскимсре ЗАКОНИ И ПРАКСАсмислу усвојено ј‘е: вишшпе за- односм на 1975..
динама су на времг ушли у хране и роба за извоз. У то.м з_а_с_т_о_ј_а, шкарта и поломе у
сушпшу извесних норми
социјалистичког самоуправ- ПРВЕ ПРИРЕДБЕконских прописа, а међу iwr-
ног друштва. (Наставак на 3. страни)
Ево jotu једне теме за
партијске и синдикалне ор- Служба друштвеног књиго-
ганизације у нашем основ-
ном образовању. 5 ПОСЛЕДЊА ВЕСТ: које би могле да буду водства је учинила добар по- Сеоски квиз „Сусрети села Горњој Мутници 5. фебруара.
изаззане снежним нано- j тез да кориснике друштвсиих 76” стартовао је 21. јануара су Иначе, за ове прве приредбе
ЈУГЦСЛОВЕНСКА сидта и које би могле да
i Штаб шшилнс заштите омету нормално одвпја- ж■iI"■ средстава упозна са одредбама сретима Горње Видово — Те- владало је велггко интересова-
ННВЕСТНЦНћНА огшгпше Параћин, на ње прсцеса производн>е. новог закона који ступа на кија и Давидовац — Бошња- н>е грађана, тако да су сале
ж не. У прво.м оудару била је бо- сваке вечери биле препуне, а
БАНКА — Посебно се упозора. спагу првог априла ове године
вају организације’ удру- На састанку, одржаном 14. ја-
ПАРАЋНН V овојој ванредној седни- женог рада, месне и дру 2 иуара, представник Филијале, л>а екипа Текије за само 2 по- негде и претесне да приме све
ци одржаној 29. јануара ге заједнице на потребу ена а \у дру.го.м екипа Дави- заинтересоване.
П)A'Bk 5 1976. гсдште, разматрао ж Живан Горуновић, интерпреги- довца са знаттнноо.м предношћу — Квалитет приредби и зна-
Ј најозбиљнијих и најод- рајући законске одредбе ука-
говорпијих припрема за
чг је ситуацију у Општшш суочаватве са последица лк зао је на друштвено-економски (305:297). ња је бољи него ранијих годи-
v Параћин после неуоб1гча ма и тешкоћама које би
могле да настану услед А Голубовац је у дуелу са Ле- на, а сам начин такдшчеља
евентуалног наглог топ-
5 јено впсоких снежних па љења снега. УЧ п полптички значај овнх мера бином био нешто слабији про- форсира прави такмичарскм
$£ тивншс, док је Буљане после дух, каже^ СтоЈан Днипћ, пред-
■V давина које су задесиле — Организације удру- којима се уводи ред у троше-
њу ових средстава и одговор-
Огшгпигу Парађин па је ности оних који та средства равноправне борбе извојевало седник ОК ССО.
I поред осталог закључе- користе. Закон је проистекао драгоцену победу над о.младин Поред знања и умећа, боду-

Iт но: S из Устава који даје Фсдерацп- HiLMa Стубице. је се и рад на комуналној из-
— Да, обзиром на тре
нутну временску ситуа- ж ји право да утврдн права ко- Можда ће због временских градњи села, тако да се може
лк рисника у оквири.ма јединстве- наприлнка неке приредбе битн догодити да победник v знању

циј.у и најавл>ену могућ- Jk ног платног про.мета. Регулиса- одложене, алн се сматра да не буде на крају п стварни

ност нових снежних па- женог рада у области тр ниг.м ових односа ублажава се ће се до 8. фебруара прво ко- победник. Мислим да су нове
давина, упозори opraini- говпнс и снабдсвања ду- Z утицај инфлације и прелпва- ло окончати. пропозиције омогућиле и еко-

зације удруженог рада и жне су да се постарају ње.м дохотка у корист огагх ко- Извлачење парова за друго номски мање развијенмм оели-
о блатовременом обезбе- коло у првом ретону обави- ма да дођу до изражаја кроз
1■V мсоне заједнице на пот- ђењу најнужнијих зали- ји то не заслужују.
ха основних жпвотних на iЖ Пракпгчпо, то значи да се ће се на приредби у Чепуру 8. рад и залагање.
I ребу предузимања одго- морају евидентирати сва дуго- фебруара, а за други регион у М. ДптилиггргрппЈјссввппћ
дшрница. ■i ван>а пз 1975. годшге, а до кра-
II варајућих мера како бп
се спре.мно супротставн- Посебно се упозорава- ја марта извршггти такозвану
ли могућим новим тепгко ју организацпје за про- £ мултилатерарну компсмзацију

ћама.
— Да се активирају од изводњу хлеба, за онаб-
5 говарајући штабови ци- довање грађана водо.м, ла би се у наредпом перноду
I вилне заштите у меснн.м огревом и електричном i п--р-е-ш---л-о- —на -п-о--т-п-—ун7у мопетиза-
онергнјом да предузму i цију како би се обезбеднла
I њања и ублажавања тре све мере како не би дош-
заједницама радн огкла- 1$1 погрошња која је покривена
ло до засгоја v раду од- обезбеђеним срсдствпма.
I падавинама као и ради носно у снабдевању. У
нутног стања изазваног том циљу неопходно је 2 Присутни су упознати и са
и да планирају рад у Ј санкцпјама којн ггови Закоп
I љање и суочавање са те- евенгуадно отежаним ус £ предвиђа. Оие су, овом прплп-
ирипрема за супротстав X ком издвојене из одредаба
I| шкоћама које би биле £ Кривггчног• закона.
изазване евентуалним но ловима.
вим снежним падавинама — Како велике сиеж- Закључак је јасан. Вшпе ди-

II| и наносима. не падавипе угрожавају Jt сциплине и одговорности на-
— Да се • у организаци- кровне конструкцпје по- редбодаваца, мање непотреб-
јама удруженог рада ак јединих објеката то је z£ пог задужпвања а на тај начпн
тивирају, уколико су ос- пеопходно да се присту<-
новане или оснују посеб пи организсваном укла- 2 борба против лпчне и друш
n>aH>v снежних наноса са
ие -радне јединице за су I2 твене недисциплине.

£ Филпјала је обавезна да пру-
i жа сву помоћ онима којн се
прогстављање тешкоћама ' такиих објеката.
х i у овим почетним ствари.ма не
* могу да снађу.
. > t >-ч i и% kkkkk k kk^kkkk kk k kkkkk kkkkkk kk k Kk> Wk > kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKkkh kk 11 k rt*
Нај.млађа фолклорна група

VlI'AHA l ,14 ДАНА” DFVM OI—

CA СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ CABETA KP03 ПОМОРАВЛјЕ

Превентива према Ресавпца — Y току ове тодине
реалним могућностима ско-моравски угл>ени бассн „Рембан из
•Ресавиие планира, производњу угља од
На седшпЈп Извршног савста одржапоЈ 27. Јаиуара, коЈоЈ 5»и.1лл) тона, што је на нивоу прошлотоди- >
шњс производње. Планирана производња
јс прсдседавао БРЛНПСЛАВ КОКЛЛ>, наЈвеће питересовањс
одговара припремл>сностн јама за експло-
изазвао јс ИзвештаЈ Мсдпцинског цситра из Параћкна о пзвр- атанију у овој години, расположивој рад-

шењу програма здравствснс заштнтс становшпнтва за 1974. ној снази и стручни.м кадровима.
Погон Сењски рудник планира да про-
годину.
изрсдс 80.000 тонд угља а то ,ie за дссетак
Као шго омо всћ ппсалп у нпштва и да се о то.мс редов- хиљада тона више нсго што ie произведе-
нашем лјгсту, у септембру ме- но пзвештава Извршпи савст, но v прошлој години. Планира сс и повсћа
<-emv прошле годинс Завод за што је на крају прихваћено ње чченика (поодчктивности рада) за 11,20
.ЈдраветвсЈгу зашпггт нз Нупри као закључак. одсто у односу на остварење у прошлој
le упознао је Извршин савет Иззршии савет је разматрао
са Анализол! извршења прзг- п Информашгју о стању ире- годнни.
рама оиавсзашх видова здра- ма погрсби обноос катастар- Y погону Ресавина Koia има две ]аме
вственс заштитс станозшшггва ског опсрата и увоГ>ењу катас-
Зајсдшшс здравствспог оспгу- тра волова и полземннх објс плапира се укупна производња од 276.000
рања Параћпи v току 1974. го- ката. Y информацији је нагла тона угља а то је мање од остварења у
дине. Y Ана.итзп ie исгакшто шепо да стањс прамера зем- прошлој годнни за 22.000 тонс угл>а. У п>
да Медшкхтски цонтар у Па- љишта за тсриторију спштиис Прописе треба поштоватп
roHv Водба крш планира ггооизводњч од
раћнну није много учшпго на Пара1Шн није задовољавајуће 204.000 тона, производња је већа за 12.000
ito.v>v прозептивне злравствене и то пре свега због тога што НА КРАЈУ ПРОТЕКЛЕ ГОДИНЕ
оаштите станоинтпмтЕа. јс стањс на тсрену знатно не- тона ттља у односу на остварење у прош-

Органн тправдања н Колеги усаглашсно са стањс.м у катас ОПТЕРЕИЕ лој години.
јум Меднцииоког центра раз- тарским оператима и wa пла- — Knaie.M децембра Огтштин-
матрали cv ову Анализу и за- новима као и због лотрајалос
ско всћс Савеза синдиката Бупрше пзз —т-
СУДИЈЕкл>учили да ie v 1974. годнни ти катастарског операта. трало је план рада за наредни период који
Протрам обавсзштх видова Преглсд поседовпог стања
здравствене заштите пзвршен на Tcpcnv п д’саглашавање са обухвата наЈзначашиЈа питања и задатке
v миогој всћој меои него што стањсм у евпдснцнји планира- © Какав су рад показале су обдасти привреде 1973. било је из области друштвено-екокомског и поли-
ie v Анализп изнето, а.ли недо тп за псрнод од кна1(мањс Г5 „диЈје.за прекртај'е у Општини 470 прекршаја, годииу дана тичког живота општине.
статка стручног кадра о томе година v oо6бhиmмvу коЈз Геодетска Параћин и каква јjеe њихова касније 669, а у току прошле
чије редовно сбазештаван За- управа са постојсћпм кадром проблематика?■* Разговарали године 767. Вал>а напоменути У nporpaMv оала осчовани ггравпи и
чод дравствене запгпгте нз може да пзвршп п за коЈи се с.мо са старешином органа за да је и у осталим области.ма аткивност рада Већа усмерени су ка дал>ем
Нуприје. Као пример сс наво могу обсзбедитп потребна прекршаје, Душаном Петро- био велик број прекршаја.
ди да је систематскп преглед срсдства. вићсм. Због прекршаја привредних јачањц самоутгоављања v бопби за економ-
деце за упис v првп разрсд Извршнн пословн иа увође После Краггјевца у региону прописа кажњено је 767 лииа ckv стабилизаиијц и развојну политику,
извршеи са 75,6 одсто, јер је љу катастра водова п подзем- Шумадије и ћо.моравља пара- од чега 29 правних. Највећн стицање и расподелц дохотка и личних
преглелано 567 деце од т,псуп- них објската п програмом пла ћинске сидије за прекршаје cv је број прекршаја због пов- доходака, пооаст животног стандарда, j'a-
но 750, а прсглед учешЈка је mipaint радови v наредним го најоптерећеније. На 7500 npe'- реде прописа о комуналној де чап>е дрцштвене самозаштите и општена-
д!ша.ма омогтћиће израду евп дмета радила су тројииа суди латности, а затим повреде про родне одбране и низ доттих питања xoia
изввшен са 119,8 одсто.
Патронажна служба ie поче- дснци.*с оводовима у закон- ја_ Оптерећеност ie знатно би- писа о организаиији и врше- су значајна за рад п жчвот запослених.
ла са радсм 1. априла 1974. го- ском poKv. ла већа нсго v Општинама Rv љу превоза на друмове изрече Битно је напоменити да ће се при разма-
дине са 4 више медшхинске Извршни савет је размаграо прије и С“ ветозарево. ~Репуб- но је и наплаћено 479.570 ди- трању свих питања посебна пажња посве-
сестре. Y tokv те године извр- и усвојио Пттредлог лруштвеног ЛНЧК1Ш просеко.м рачуна се нара, просек је 625 динара по тити предлозима и смгесппама чланства
шено је укгтгно 2.453 или 81.7 догсзора о висини средс-т-а--в-а д--а један суд„ија запрекршаје једном прекршају. и организациЈа синдиката v општини. Син-
одсто посета одојчадн н 1260 за опште-др^тптвене и зајелни је потпуно оптерећ"енr ако у Што се осталих прекршаја дикат као најшира организапија радничке
или 35. одсто предшколске де- чке потребе у 1976. години и току године реши до 1500 пред тиче и ту су изречене многе класе заинтересован ie за организовано
ue што у Анализп inrje пртпса- гтредлог одлуке о олрсђнвању мета. Међутим, судпје за пре- казне. V 20 случајева утврђе- делзвање удруженог рада.
зано. Саветовалиште за рано псллручја v којима на фор.ми- кршаје Скуттштине: општине ни су прекршаји код повреле
откриззње рака пзвршило ,ie рпарњиссгкотргжипшољнеопрциевнреедн—еокгспро- пПоаргсЈутдиинј. ире2.ш2..8и.5лепресдумептрао. сеУчпноо- прописа из радног односа. То Рековац — Захваљчшћч чспешноЈ зи-
преглед 786 жена, радница су прекршаји код запошљава- шегодишњој’ сапалњи измеђч Ралиичког v-
мљиигга утичу околности и.з ређгјући број предмета, колн- iša туђе радне снаге без vro-
ИВТ и СФС. нивераитета .AvuiaH Поповић" у Реков-
Недостатак лекара гинеко- члана 43. стап 3. Зг.кона о ек- ко је било у раду овог органа вора о раду. Нарочнто v томе пу н Пољопривредне станиие из Светоза-
лога, главни ie узрок неизво- спропријацији и најмањи про у 1975. години, са бројем пре- предњаче приватни угостите- ревз. ове зиме пољопоиврелници из Рат-
шенлг Прогргсма v вези са здоа центи умањења тржишне цене дмета у 1974. години конста- л>и код којих се врши запош- ковића, Течића, Драгова и Жупањиа иа!але
всгвеном заштитом жена. Ово на тим подручјтгма. прилике да 4vjv пиклус ггоелавања о Haj’-
тује се повећање за нешто ви- љавање туђе радне снаге.
је разлог што нису вршене ни М. Михајловић ше од 4 одсто. новијим доститнућима v пољоттивреди и
Због непохађања оснозне о могућностима да се осавпемени и уна-
кућне посете породиљама. Па-
Наиме, v 1974. години било школе и у прошлој години је ггреди по.љоггривпелна тгооизводња на ин-
тронажне посете трудницама ВЕБА ОЛГОВОРНОСТ је 7429 предмета,_док је у 1975 поднет велики број захтева за дивидуалним газдинствима.
и породнљама од страпе пат- било 7791 или 362 предмета ви покретање прекршајног посту-
ронажинх сестара извршече cv ОПШТЕНАРОДНОЈ ше. За девет месеци у прошлој пка. Прошле године оваква ггоелавања одр-
жана cv v Лоћики, Белмппгћч, Превештс
v tokv 1974. године у 1 165 слу- ОДБРАНИ годнни број прекршаја био је Y сарадњи са органима јав- и Опарићч и била cv веома посећена.
чајева, па је нетачно приказа-
у опадању за 15 одсто, у после не безбедности судије су изда- Светозарсво — За obv годнну Месна
но у Анализи да таквих посета Како се v пооледње време дње.м тромесечју, а нарочнто ле наредбе о претресу стана заједнииа грала добила ic нз Фонла за ко-
није било. м" n чпеђење гоађевинског земљишта
поклања посебна пажња На- у деце.мбру, приспео је велики па је у 23 случаја пронађено око 21 мчлиона динара. Савет Месне зајед
Збот недостагка потребгсих роддтој од..б..рани, т..о.. ј,е и насе број _з_а_х__т_е_в__а_, о__к_о_ 3000, т_а__к_о_ „дла и одузето више радио станипа иине и Комисија за комунаша питањаса-
стргучшгх кадрова није било ДЈПШИ IИ’звршног савета -2>0Л. ГI ј. е овај. орган рсзултирао .1л0.2л8 које су под разиим именима чинили су предлог Програма ком”нал”в”з
могућности да се организује 1976. годшге дпогд председниш- правоснажних изврш1шх реше емитовале музику, саопштења, г-- —т зт obv toahhv. О ггоеллогу су се
рад у диспанзеру 33 дија- твом Бранислава Кокаља, ова ња о казни. На крају нзвеш- а некада ćy и упућивале vb-
оетичаре, као и на сузбИјању тема била јсдна од iважних тајног пернода није извршено рсдљиве речи одговорним ру изјавњавали радниии и гоађани у току је-
И огкпивању ендемског неЛпи питања днозног реда. Тачније 540 предмета.. Ово због тога ководиоци.ма, служби безбед- дн. ••есечне јавне дискчсије.
птса. Почетком септембра 1975. речоно, после опширних дис- ШТо су ти пг,р. ед_мети постали ности и покушавале су омета-
године, пои Интсрном оделе- кусија и разматрања усвојен извршни крајем године, те се н>е програма удружених радио Прзграмом је ггое »внђеил ла се v свим
њу Медипинског центра фор- јс Програм дораде и усагла- п mije могло присгупити њи- -станица. улипама I подпгжиипе ССРН извпши ре-
мирани су Саветовалиште за шавање планова одбране опш- хоеом извршењу. Но тај број V неколико случајева извр- конструкшпа електричне мпеже за напа-
днјабетичаре, као и Саветова- тине Параћин. Речено је да много не забрињава. јање ломаћинстава. као и летаљна рекон-
шсн је и претрес стана код ра-
лиште за рано откриван>е обо се на овом по.љу веома много На основу статисгичког из- није кажњених липа за неовла cTDVKHHia електричне мреже у Трепчани-
лелих од ендемског нефрита. урадило, али да треба још ви вештаја о врстама прекршаја HODOj улици.
На крају овог извепггаЈа се ше fра*д--и--т--и-. А* н-а-г--а--ж---о--в--а-њ- е -ве■ћ" е—г кажњеним лицима, изреченим шћено лржање и ношсње ору
броја љули, радних оргатггза- жја, а које се баве оправком Деспотовац — Општински комитет Са-
истиче да Је у 1974. годшш про ција и месних заједница је не и заштитним мерама у 17975. веза комтпгиста v Деспотовпу, на прошире-
гра.м обавгзннх впдова здрав- години упоређено са стањем и преправком, па је и код њих
ствене запгпгге пзвршен пое- опходно да би се ови послови уназад за две године би изгле нађена извесна количина ору- HOi седнипи са члановима комисше за
ма реа.мшм могућностима Ме остварили у предвиђеном ро- жја, мушпшје и делова за ору идеЈни рад Општинске конференшпе СК,
лиципског центра п дз Је псдо ку. дало овако. жје. Све је то одгзето и пре- раз.матрао ie задатке v веач оспособ.љава-
статак кадрова за поЈедипе об За јавни ред и мир v 1975. кршиоцима ће бити изрече ка- ња новоизабраних руковоластава Савеза
ласти медпцине главни узрок Материјгил за разматрање На зне. комчниста за остваоивање својих Лчнкци-
његовог непотпуног извршења. ц, рта прог.рама радоза за у..ре- години било ie 337, у 1974 446, ја. Избори v Савезч комчниста обављени
ђење слива Мораве за п. е-риод а за 119"7Z5. 378 прекршаја. За Уочљив је податак да је код су v децембрч прошле голине. На седниии
Чланови Извршног савета су 1976 до 1980. године iје б' но безбе_лност.■ Vу саобраћаш у прекршаја обавеза ггрема ле- је опењено да новоизабоана руковолства.
1973. години било је 2149, у на почеткч тоеба оспособтггч за опганизо-
латности органа власти и vn-
подржали мишл>ењс доктора преопширан и нејасап пi а Је 1974. 1843. а гтрошле 1975. го- раве број прекрша’* скоро и ван” активнсст v организапијама СК.
Драгољуба Коцића да у наре- Извршнн савет одчожио реша дине 1978. Што се јавне безбе- чезнатан, док је v 1974. години Оллччено ie да се 23. и 24. јанчапа одр-
дно.м периоду треба развијатн вање овог проблема са прсдло дности тиче, 1973. гомтне било бнло кажњено 96 лтгаа.
жи семинап за новоизабпане секпетаое и
заменике секретава орга”изапи1в п одел>е-

ња СК као и за чланове Огпптинског коми-
тета.

(Нови пут — број 3 — 1976. r)

кућно лечење, које је досада трм да стручна служба сачини ie 77 прекршаја, 1974. 59, а Мподраг Васпћ
бпло доста запоставлгано, како један ггоетледнији и сажетији 1975. године 20 прекршаја. Y
би се на тај начпн појефти- нзвештај.

нили трошкови лечења. Божп Поред пометгутих Савет је Учесницима у списку
дар Мадић, је инсистирао да на овој седгници разматрао и
се у Медицинском центру у неке проблеме из имовииско- незапослених
Параћину уредно водн статис- правне и урбанттстичко-техни НА ПОМОДУ НОВА ИНТЕГРАЦИЈА
У прошлом броју нашег диста објавнли
тика о извршењу програма чке службе. смо имена радника који су се налазили на
здравствене заштите стаогав-
С. Јовановић А где је евиденииЈЈ! Основне заједнице за запошљава
У САИЦИ И РЕЧИ Стамдарди..Л ње у Параћину на дан 1. септембра 1975. го-

Опшгинско синдика.лно всће заности дпрруогцнхесазајреадднаи,чкекшосноимн дине, чији приходи по члану домаћинства
ј1е. д--о--о-и--л--о р—ал..н..у. верзиЈу ма-. ских и не прелазе 500,00 динара месечно и нису ста-

теријала о д,руш--т--в-е--н-о----слоном- тереса и слободно изражене рији од 40 голина. Списак је сачин>ен на оо
ској оправданости удружива- воље”. Предлогом Самоуправ- нову закључка Привредно-полигичког актива
ј* Опшпгне од 6. новембра 1975. године. по ко-
ња радних организација и ног споразума регулисано је и ме овим раднинима тпеба обезбедигн запос-
Удружење пчелара „Грза" у Параћину, предлог Самоуправног спора- приступање сложеној органи-
поклања велнку пажњу стручном образо- лење до 30. априла 1976. годтше.
вању одгајивача пчела. У том цил>у одржа- зу.ма о удруживању у сложе- заиији, под услозом да се при- Радници који нису обухваћени сппском, з
вају се у граду н селнма предавања из обла
сти пчеларства која се илуструју пригод- h ну организацију удруженог хвата одредба споразума, да којима је време при’ављивања мировало у
ппм филмовима. Једно такво предавање рада за caoć\iahaj, угоститсљ- се сачиии елаборат о друшт- смислу Друштвеног договсра о запошљава-
одржапо јс за пчеларс нз Бошњапа. њу. могу, ако се приЈаве касније, полнети зах
ство, туризам и услужне дс- вено-економској оправданости, тев за накнадко увршћавање у списак. Исто
(Припремпо: Драгол>уб Гајић) тако, сваки грађании може полнети ттоиговор
латности ход заједничким име да се обавља делатност у ок- ако сматра да појелини радник ни<е тачно
приказао своје материЈалко стање. Пригово
но.м „Србија”. Ова интеграци- виру регистровања делатнос- ри се по лдосе служби Основне заједнице у пи
ја би обухвагила следе"ћте ор- ти која мсра ла бл-де слична.
ганизације: *А;у—тот:-р-а--н-с--п-ортно и.ли која употпмњљјс делатност сменој формн.
и ремонтно предузеће „Бор" Сло ке:- е организ цч с. Ппове-га м”тери<алног стања ончх рамт-

из Бора, Ауто саобраћгајно Osai материјал ie тсвојен ка против кођгх је поднет приговор као и
п.ред.у. зепе ..Аутосаобраћај” јјз ПОСЛ2 нпза конс лта -.и'а које и оннх код којих се посумња у чстнноет по
датак вршиће се комисијски. Коначан спи-
Крагујевца, Радну организаии- су започеле октобра мс eua сак, по коме ће се вршити запошљавање, ут-
ју за саобраћај, угостите.љст- прошле године а завршене 10.
во и турпзам „115. октобар”из јануара ове године усвајањем врћује Склтшгппга Основне заЈелнипе на
Пожаревца, Алууттооттрраагнхсппооррттнао ко-ачног текста. ппедлог Извршног одбора. Уз саглаемост
Притгоедно-полнтичког акпта Оппгпше Папа
предузеће „Тисница” нз Жа- Запажамо да овим предло- ћнн. К-”ачан сгпгсак објавиће се ra огласној
губице, Ацтотранспортно• пре- гом није o3vxBahe:io прелтзе- таб.”< Оснопне зајсднипе охмах по његовом
утт-ђивању.
дузеће ,ШШппеедд1шшшија” из Крагу- ћћ-дл „Стачтдард”" које је већ ра-
јевпа н Аутосаобраћајно пре- звнло делатностг о, којој се, Позтташ се счи занчтепесовани гоа*>*чи
да cno«e тгон»»<*Абе на спчекове лоставе За-
дузеће „Велика Морава” из ујелном длелу елабсгата гово- je’Hinm кахо бч на та< нвчпч поч^гли ла се
Нуп.ри„ј’е.• ри. За-о ioni ’ед -ом, пое него утвплц ко-’лч*ч еттнсак лнпа ко’"а ло гтоме-

V радном материјалу пошло што се ггиступи дчскусијама нг.тог рока требају да буду запослепа.
и сто-љанл- причедби. а где
се од „равноправности и пове- је „Стандард ...?"

Када је лагер недоврше- 1111 ЗАКЉУЧЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ СИНДИКАТА >
не производње са „оливо-
то“ машина достигао врху- ОДГОВОРНИЈЕ
нап, руководство аутомат- ПРИПРЕМАЊЕ ЗБ0Р0ВА
ске производње ове OOVP
је дошло на идеју да се по- Почетко.м ово месеца одр- Порсд планЈГрања произиодг
стави ручни секач на изла- жане су конференције основ- ње по капацитетнма треба пла
зу из хладњаче. Оваквим них организашцја Синдиката нирати и трошкове пооловања,
начином рада, прво се до- сва четири ООУР-а. О раду Такођс по капацитетима и ра-
бија да се сечење обавља СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА - ПАРАПИН ГОД. ХХП БРОЈ 237 ових конферениија гогсали зматрати их па Радничком са-
директно на хладњачњ тран смо у прошлом opoj’v у на- вету сваког месеца.
спорт до дораде је побо.љ- пису ' .Дпализом до конкрет- Извршити бољу обраду тр-
шан и убрзан, повећана је них задатака". Међутим, за- жишта како би се лагер сма»
и пропусна моћ „Вагнер" датке и закључке нисмо да- њио. У овој годјши бипе ве-
машине која сада само ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКЕ ОРГЛНИЗАПИЈЕ УСВОЈИЛЕ ПЛАН ПРО- ли већ смо их најавили за ликих потреба за радни.м акци
бруси а оно што је најваж- овај opoj'. јама на прспакивању рсбе, па
roiie. број се са 6 до 7 по- ИЗВОДЊЕ ЗА 1976. ГОДИНУ
већао на око 11 хил>ада до- Сагледавајућн једногодиш- се апелује на чланове колек-
брнх комада. њп рад на базн израђене ана тива да се ту максимално ан-
Задаци су тешки и лизе кроз коју је укратко гажују. И на крају за I ООУР
Лланира се да сс исти обухваћсна проблематика у закључено је да би v наредној
или сличнн секачи поставе досадашњем раду и оцењени годгши Mopava да постоји ја-
и на хлалњаче за ручно АУ- сложени али и остварљиви постигнутн резултати у току ча позезапост и сарадња са
вано стакло. рада, и на бази дискусије на свим привредним и друштве-
самим конференцијама фор- но-политичкн.м оргаиизацијама-
Увођењем друге смене, у .мирано је више закључака.
одељењу за оправку и одр- (Наставак са 1. стране) - За све четири конференци- Чланови II ОО шгндикатаза.
жавање алата, појавио се кључили су да шефови произ-
проблем расвете па је рад, — да се нланнра ии^пање је заједнички су закључни да вздње -м--с-р--а-ј-у--- ш---т-о- раније да
потребног квалитета, обав- извоза за 40% код I ООУР и је анализа о раду прпхваће- направе планове коришћења
л>ан само док траје дневна 92% код П ООУР у односу на на једногласно, да су програ год1ПШБих одмора, да се прове
светлост. У циљу побољша- остваршве у прошлој години,
ња рада, постојећа расве- ми рада извршних олбора ре и смањс честа кратка бо-
та се замењује новом чи- — да ће се повећати продук ,7?; лсвања, да се v погону отво-
ји ће интензитет бити до- тивност рада за 3—4%, Синликата. такође, при*ваће- pe чесме са пијаћом водом,
вол>ан да се рад истог ква- ни једногласно и да је свуда увестп већу контролу требова-
литета обавља током целе — да се не повећавају цене
II смене. наших ироизвода, констатовано да се већа паж н>а материјала и да се поош-
ња мора посвегити раду збо трс дисшшлш!ске мере за не-
Како смо обавештенн од — да he материјални трош- рова, па је v том цпљу доне поштовање радне и технолош-
оперативног руковолства II кови биги на нивоу прошле
ООУР, све је на вре.ме било године док ће троткови ин- то неколико пред\ога:
спремно за истакањс СГз вестиционог одржаатња бити [£г
пећи, за топљење стакла. знатно већи него у 1975. годи- ■’ — Дневни редови зборова нс ке дисциплине.
Пећ је источена у суботу ни због повећаних ремонта & треба да буду пренатрпани;
31. јануара а већ у поне- Конференцпја IJI ОО симди-
дел>ак 2 јануара започело — зборовс не одржавати пос ката донела је низ закључака
се са ремонтом. ле треће смене;
који треба да обезбеде бољн
—0- пећи,
— да остатак дохотка треба — материјал на зборовпма рад ове ООУР. То су: набавка
Y зимском периоду рад- треба да изЛажу референти — маппша и кадра за техничку
ници наше радне органи- да буде на нивоу 1975. годпне, стручни за ту материју, који припрему и производњу калу-
зације добијају по 200 ди-
нара топлог чаја ол шипу- док лични дохоци би се повс- ће се студиозпо припремати за па; направпти дугорочни про-
рака. Дневно се за ове по-
требе утроши преко 30 ки- ћали за 8%. Али само под ус- Са заједннчке седгогце друштвенополитнчких организација свако излагање, грам којим ће се v радној ор
лограма шећера што, у про- ловом извршења поставл>ених виђене планске задатке у об- ји су утицали да се илан са- ганизапији радитп на форми-
секу. месечно износи око ластги магееррИијЈаалне инроиззввоо.дуње чини баш у овом обиму а не — на зборовггма присутне paibv технолошке лгсциплине;
1000 килограма. На преллог планских задатака. и пласмана наших производа шире и ту је набројао неко- упознати са предмхзима и зак водити рачуна о грађзвинском
медицине рада, а у циљу Из таквнх карактеристика за ову годину успиешно извр- лико елемената као: потреоу ључцима са претходног збора, материјагу кога има по чита-
превентиве, један број ра- шимо. Зоог тога се морамо е- тржшишцта, могућност располо-
дника добија и вита.мнн- произлазп да ћемо у 1976. про- нергично бсрити против: ло- живих капацитета, nocroicne — Обезбедиги да аутобуси вом Kpviy.
ске таблгге (витамин Ц). извести 118.600 т. што је за 1,7°/о ших 1мећуљудских односа, но- тржишне продајне цене, про- чекају .раднике; а када се све
Само за ову сезону је ва- мање у односу на претходну силаца не'рада, недисциплине и сечне учинке и рекао: ово организује, сваки недола- Закључци донети на Конфе-
бављено и биће утрошено годину, а у вредности од 597,5 зак радника на збор третирати ренцију IV 00VP, углавном
лесет хиљада ових таблета. милиона динара а што је за као кршење радне дисциплмне. су слични закључцима осталпх
1,8% више него 1975 године. конференција и има их само
Извршиоци на стругови- Вредност производње код I Свака конференција донела
-ма за спољну обраду алата је и низ закључака који се неколико нових, као: v циљу
били су до сада суочени ООУР је око 191 милион а код односе на рад тог OOVP. Тако боље здравствене заштите рад
са проблемом подизан>а, по- II OOVP ie 406 милиона дина-
некад и по 100 килограма ра. Вредност планираног изво- свих других негатнвних пnoоjјaа- — Организација рада на да- је ОО синдиката I OOVP зак- ника испитати могућност при
тешким, комадима метала за је 41 милион динара или ва које čv се до сада јављале нашњем степену привредног ључила да се v поједииим до- јема тређег лекара; у циљу
на струг за обраду. Захва- 22,,4" мнлиона .до.л.ара. Од то- V процесу рада У свим OUVP развоја скрива велике резерве радним оделењнма рад не од- што ефикасније штедње напра
љујући изузетном залагању око OĆOCV.TP т.ре-б-а да извезе о—кој код нас. Са таквим у будупем јер ннииззаакк ссттееппеенн ккоорриишшћћеењњаа ввннјјаа ккооннттииннууиирраанноо '(-н--е-д-—ељ- ом,
контролора у том одељењу га I вити анализу реализације прог
Милана CraHojeetiha, ово 24 лшлиона a ll OOVP око 17 нашем раду, неће и не сме би-■ ккааппааццииттееттаа,, ппооввеећћаанн ууттрроошшаакк ппррааззннииккоомм)) kkaaoo шшттоо то раде
питање j'e решено. Наиме, рама штедње и начинити hojbh
друг Станојевић је по сво-
јим нацртима направио ди- милиона д_и_н_ара. ти ккоолмшпро.ммииссаа,, ттоо ССааввеезз ккоо-- ррееппррооммааттеерриијјдд\чаа ииттдд.. ммоожжее длаа ооддеељљеењњаа основне произволње. програм за 1976. годину.
залицу која то обавља, ско- Предтогом плана посебно је муниста неће и не сме дозво-■ се превазиђе бо.вом организа- Збот тога роба која се ради Како ралници не бн напуш-
ро за исто време, са мини- обрађена проблематнкаl инве- л< ити. Снгурно је да ћемо у на- цијом рада. суботом и недељо.м стоји не- тали cBOj'a радна места пре
малним учешћем људске стиционог улагања. Иако су,по ,ре.д. ном пе.риод.у мо.рати .д. аl ааннаа Видп .се ..д.а ,v е. леменг.у про- дораћена, ствара се лагер, по- истека радног времена, пола-
радне снаге. Оно што је та- требе за даљом модернизаци- ллииззииррааммоо ннаашшее ззааккљљууччккее ии оодд-- ссееччнниихх ууччииннааккаа ииммаа ррееззееррввее ппаа ввеећћаавваа ккрршш и полом. V тсм зак аутобуса треба померити.
кође вредно истаћи је> да io.M п гугннааппррееђегњвем производ- ллууккее kкoоjјsс ддооннооссииммоо, , ооввооиизз рраазз ннаамм јјее ззааддааттаакк,,, ппоошшттоо јјее то смислу донет је закључак да Наставнти и даље са организа
је он све то урадио у вре- ње врло велике, сматрамо да л-л--о-о--г-г--а-а -шш--■тт•о'2о ннаамм ссее ј!ојлош—ш «уу•в«ве»ек’•к д•де«е-.- нашj--------- иптерни’---------------------- фактор, да ути- се пзвршн што хитније рекон- цпјом и извођењем радних ак-
ме када се налазио на ре- треба посебно да и-с-т--а-к--н-е--м--о---д--а-дашасвеа договорени закљу- чемо на превазилажење истог. струкција дорадс. ција у кругу фабрже.
ловном годишњем одмору. су нi ам реалне .могућности у чни не спроводе како се дого- Овде би јошi додао да ie за З2акљу;чено јjе, такођ■е_ , даг на-
ošoi години врло мале. Пре све воримо. Што се тиче ових за- већу npoAVKTiiBHOcT потребно бавна служба мора брже да И на крају све конференци
Служба заштигге на раду г. „а iп-о--т-р--е-б-н--о----ј-е---о--б--е-з-б--е-д--и--т-и----п--о- датака у’. мате.ри. јалној п.роиз- уношење: новина. је cv донеле једин-твени зак-
обавештава раднике да је набавл>а амбалажу, пресликаче ључак којим сс Извршни од-
купатило у I OOVP преста- требна оботна средства за нор- водњи, реализациЈП — наша је1 Један од битнпх фактора за и сл. како се не би стваЈрао ла борима Синдиката да на сво-
ло да ради услед квара веи- мално пословање што налажу ддуужжнноосстт и обавеза ;д*а р:-а--д--н-е- реалпзацију планова је и пра- гер недорађене робе. Оператив јим наредним селницама ана-
тила на бојлеру. Како смо и законски прописи па тек он- људе нашег колектива благо- вилно усаглашавање ценовнм- ни tiasihobh морају бити дос- лизирајс извршење ових зак-
сведоци да у целој радној да ићи у дал>е инвестирање. времено информишемо о свим -к-а —р] адова, брже увођење <си■-«.-т-а-в--љ--а-н--и —на -в-р--е-м--е на -у-с--в-а.•ј-а-њ---е ључака и програма рада.
организациј‘и имамо мали Из матери?ала се може закљу- збивањима и задацима како у сгемiаa награђивања према ра- а после пх више не треба ме- Већнна закључака има одре
број оваквих купатила, дат чити да ако хоћемо даље да основним организацијама удру ду и стимллативног система ра н>ати. Поред тога ове планове ђене извршнсце и рок, па се
је налог набавноЈ’ службн инвестипамо. најггре морамо женог рада тако и ван њпх, споделе дохотка.
да се вентил купи и овај треба посебно правити за ос- надамо да ћс се п позитпвно
пробле.м што хитније ре- да обезбедимо гпггем кпедита ЈеР ће нам то бити гаранција V даљој дискусији покрену- ковну израду а посссно за до- реа.днзовати.
преко 28 мшиона Ainiapa. па да са пуно пажње. диспипли- то је још много питања ко.1а раду.
ти. онда за сваку даљу инвести- не, одговорности, са nvno је- су се одн__о_сњ__л_а на већу бригу Д. М.

Испуњавајући обавезе о roriv да утврдимо изворе фи- динства, извршимо постав.љене о условима рада радних људн
запошљавању радника са rнаноггоања...
листе првог стспена хпђио- задатке .у. овој години". зашта се посебно заложио Сто
сти, наша радна организа-
ција огласила је код Заје- — Из целоклгпног материја- ОТКЛАЊАЊЕМ јан Поповић. Боље лланирање
днице за запошљаван>е 23
слободна радиа места. ла може се закључити да су радног врсмена радника Ш L/

Од тога, Комисија је при- задаци који ое постављају пла ПРОПУСТА ДО НОВИХ OOVP и њихово потпуно иско-
мила 20 радника. До 1. фе- ном врло тешки и сложени алн ришћење, по речпма Миодрага
бруара lCopo је већ поче- PE3VATATA V
ло да ради, 4-оро чека ле- исто тако нису ни немогдћи. Радовановића, постигло би се
карске прегледе а остали Поред задатака у материЈал-
су непсособни или одуста- ној гтроизводњи исто тако. ако ПОСЛОВАЊУ бољом сарадњом са производ-
ли. ним погонима.

не још и теже, посматрајући Како је већ речено, планови Добривоје Мијајловић. пред-
са данашњег аспекта задаци су zразматрани на више скупо- седиик Радничког савета. ин-
у реализацији и наплати врло ва, па је и свуда закључено да систира на бољем искоришће-
с—у ооимни. Од њиховот извр- су ПредстоЈ’ећи задаци‘врло те- њу -с-в--и-х- -к-а--п-а--ш--ггета и бла—го-
шења <зависиће и крајњи ре- шки и обимни али не и неос- временом указивању и реша-
зултат пословања iпод претпо- тварљиви. За реачизовање ова- вању насталих пробле.ма. Обо-
ставком да ie све у' ре'д.у .у ма-• квих планова потребно је пре љој синхронизацнји рада v ос-
те.ри.јално,ј пр. оизводњи..•.
свега отклонити иеке пропусте новној пронзводњи I OOVP ro-

— На данашњој Конферен- које смо до сада чинили/ То ворио је Владимир Севић и за-

цији СК, синдиката и омлади- су тако схватили и учесници хтевао да суботом и недељом,
не, органа управ.љања и свих овог скупа па се и дискусија заједно са ра.у пштма ради и
запослених, морамо критички настала по уводном излагању руководство због боље органи- -

да анализирамо и оценимо рад и одвијала у том правцу. запије послоза. Самозаштита
како комуниста тако и оста- Председшгк јединствене ор- је врло акутан проблем не са-
лих друштвено-политичких ор- таинзашпе Синдиката Милан мо у нашој организацији, и na Радови на изградњи хале магацина готове робе напредуЈу. Гво-
гашгзација, органа управљан>а Марковнћ рекао је у cBojoi њемм треба много више ради- здена конструкгшЈа хале открива прве контуре новог обЈекта

и свих 1радних људи у пређе- дискусиЈ'и: ти. По овом гпггањч говорио је

ном пер. иоду. О~вом пр. иликомi — Сви ми знамо да постоје секретар ФКСК ИлиЈа Нупур-
мсрамо истаћи све оно што је реалне могућности за боље из- дија и указао> на неке недопг-
*било позитивно .у. нашој: доса- вршавање задатака и.то не са- <стиве “пој—ја:в:е : које се у задње

дашњој активности, на овим мо за много sehv производњу, време све чешће cvcpehv у на-
питањима, нарочито после до- већ за бол.љ>се пословање. К1 ад. шој радног организацпји. Ис-
нетих закључака који су про- ово говорим имам на уму по- такао је да је број алкохоли- ЗЛШТО СМО ТОЛИКО СПОРИ?
нстекли из конгресних докуме- јаве са који.ма се већ година- чара оваког дана све већи у

ната, морамо се критички ос- ма сукобљавамо а које . нам кругу и да онн nocraiv посе-
врнути на све слабости и про- стварају губитке а то су: мно- бан пооблем. Попе\ тога Anvr
пусте које смо имали у про- Ауто.матска мешаошша да- су специја.лне корпе за тран-
шлој години v свом раду. На ro велики застоји v производ- Купгрдија је гоеорпо o про- спорт мешавпне у школском
бази тога одрсдићемо главне њи, исувише висок шкарт граму штедње н нагласио важ- нас без проблема обезбеђује
кгооз грешке производње, гре- ност тог елемента као једног сировинском мешавином Нови погону. Учињено је чак п проб-
погон, али она може малтене но транспортовање впљушка-
правце нашег деловања и за- шке стакла и сл., велика одсу- од битних за реализацију пла-
датака за наредни период. Је- сгвовања са посла кроз оправ- нсва. да снабдева мешавином још ром, али се из неких разлога
на томе и стало.
дан од главних задатака др.у- дане и неопоавдане изостанке, И на Knajv директор ПРС скоро један исто толики погон.
штвено-политичких оргагшзаци- наштптање радног места. МнлоЈе Јованопић, дао је кпа- Зашто је онда небисмо искори- Одговорни за то кажу да ие-
стили за снабдевање мешави- достаје виљушкар за транспорт
j'a и органа гчтравл>ан>а и свих V свим овим пегаттгвним по- ћп ооврт на Фпнанспјсккг снту- мешавине, као и да је исти
ном и школског погона и дру- нарушен. Међутпм, ни након
јпалних a>vah је области матери јавама Kpniv се огромне резер ?viv радне сргачизације п у- re ване у Старом погону. Овак- скоро године дана внљушкар
није стигао.
Ј:алне произволње, продчктив- ве па бн због тога морали свн казао па нове закочске обаве- ви.м решењем избегли бп ра-
ст_ урање сировпна на више ме-
ност рада квалитст произво- да се ангаж/vieMp на сизбија- зе и протптсе v F^iirMa ће one ста* јер би готоваi мешавпна
дње, тј. псоизволња која ће n,v тога, јер као што нам ппед- гочпте наша фабрпка посло-
наћп . место на тржншту. Но, лог плача гопоопрнп ппелвиђенбо вати. била директно транспортована V сваком случају овде би
ie фопмпоана у ове капацптете, у.место што требало наћи бар прпвремено
и пооед свега што сми напред ie пов’ћ',н>е nioхчкттгмгостп за На селпици
напоменули без обзпра на те- свега 3-4% а тпм оствавсњем ралпа грт^а Koia ће пз закљу- се сала свака сировпна посеб- решење транспорта мешавине
пткоће н проблеме Koin нас лпчгш дохолак згоћн ће.да нам чака и дискчоија вођечнх на које би снтурно било јефппш-
но транспортује. Ујелно бис.мо је од садашњег трапспорта
пплте. било да cv ошг спољ- rA товсћа V npoceKv за свега свтгм ло сала оложашгм ckv- смањплп радну снагу. сваке cnpoBinie по па особ.
њег и\п лппппаппвег капакте
8%. ie лал>е го- потшмз ксачне за^љу- V протскло]’ годппп било јс
ра, мм мопамо vwnnrm све /тт
чке. n к^«е ђемо п ми v паред-
доста рсчн око тога. Урађене В. А.
што је у нашој моћи, да пред- ворио о некмм факторима ко- иом 6poj‘y . објавити.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
JIMI DAN JOJO: KOLEKSI CERITA ADIK MULIA
Next Book
کاتالوگ کالاهای صدرا ایرانیان